• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

mat120 napisał: 

> Zaburzenia urojeniowe (dawniej paranoja prawdziwa, obłęd, z grec. πα&
> #961;ά - "obok, poza" i νους - "rozum, sens") - usyste
> matyzowane urojenia, najczęściej prześladowcze i oddziaływania, rzadziej wielko
> ściowe lub inne. Omamy występują sporadycznie, struktura osobowości jest zacho
> wana.
> 
> Z psychopatologicznego punktu widzenia istotne jest, że urojenia paranoiczne są
> osądami, które są możliwe do zaistnienia, w przeciwieństwie do urojeń paranoid
> alnych. Urojenia paranoiczne są usystematyzowane, a wyrażanych urojeniowo treśc
> iach występuje spójność.
> Spis treści
> [ukryj]
> 
>   * 1 Występowanie
>   * 2 Typy paranoi
>   * 3 Podobne zespoły
>   * 4 Zobacz też
> 
> Występowanie [edytuj]
> 
> Paranoja (w obecnej klasyfikacji ICD-10 uporczywe zaburzenia urojeniowe) jest c
> horobą rozpoznawaną w medycynie dość rzadko, jednak wielu autorów skłania się k
> u przypuszczeniu, że jest to stan patologiczny występujący znacznie częściej, n
> iż wynika to z oficjalnych statystyk. Wynika to z tego, że w chorobie tej dozna
> wane przez chorego urojenia są na tyle prawdopodobne, że otoczenie traktuje to 
> raczej jako cechę charakteru, niż chorobę. Można pokusić się o stwierdzenie, że
> każdy zna jakąś osobę, która ma pewne poglądy nie oparte na żadnych przesłanka
> ch, które podzielałoby otoczenie i w tych poglądach jest niewzruszona. Choć wsz
> yscy wokół uważają, że poglądy tej osoby są niezwykłe, to jednak wskutek częste
> go faktu, że człowiek ten właściwie wypełnia swoje role społeczne (pracownika, 
> ojca/matki, kolegi itp.) urojenia paranoiczne nie są uważane przez innych za ch
> orobowe.
> 
> Reakcja paranoiczna czasem dotyka osoby głuche i niedosłyszące (zaburzenia homi
> lopatyczne), u których zaburzenie powoduje zła komunikacja z innymi osobami, ni
> epewność co do ich intencji. Reakcji sprzyjają także paranoiczne (paranoidalne)
> cechy osobowości (zaburzenia osobowości), sytuacja nagłego lub przewlekłego st
> resu psychologicznego, nadużywanie alkoholu, izolacja (np. więzienna, przez bar
> ierę językową, w trakcie samotnych, wielomiesięcznych wypraw).
> Typy paranoi [edytuj]
> 
> Ze względu na treść urojeń zespoły paranoiczne dzieli się na:
> 
>   * inividia - paranoja zazdrości
>   * querulatoria - paranoja pieniacza
>      o zespół paranoiczny prowadzący do dochodzenia przez chorego domniema
> nych krzywd, np. przed sądem lub urzędem
>   * persecutoria - paranoja prześladowcza
>   * reformatoria - paranoja reformatorska
>   * inventoria - paranoja wynalazcza
>      o przeświadczenie chorego o wspaniałości i wielkości jego wynalazków/
> pomysłów
>   * paranoja indukowana
> 
> Podobne zespoły [edytuj]
> 
> Zespół parafreniczny (urojeniowo-omamowy) - określenie procesu psychotycznego, 
> na który składają się urojenia (najczęściej prześladowcze i odnoszące) oraz oma
> my - najczęściej słowne. Najczęściej występuje w przebiegu schizofrenii paranoi
> dalnej.
> 
> Zespół paranoidalny - zespół w którym omamy nie tworzą spójnego systemu, często
> są to urojenia wypływu lub owładnięcia. Występują również halucynacje, zaburze
> nia jaźni i toku myślenia. Ponadto u pacjenta występują dodatkowo objawy negaty
> wne takie jak deficyty myślenia, uczuć i motywacji, wahania nastroju i inne. Je
> go odmianą jest zespół automatyzmu psychicznego (Zespół Kandinskiego-Clérambaul
> ta), który łączy cechy zespołu paranoidalnego, przede wszystkim urojenia kierow
> ania i owładnięcia, z automatyzmami psychicznymi takimi jak:
> 
>   * automatyzm asocjacyjny, dotyczący toku i treści myślenia
>   * automatyzm kinestetyczny, dotyczącej sfery ruchowej pacjenta
>   * automatyzm cenestopatyczny, dotyczący poczucia oddziaływania na narządy w
> ewnętrzne pacjenta.
> 
> Zespół paranoidalno-depresyjny - proces, w którym obok urojeń i omamów (podobny
> ch do zespołu paranoidalnego) występują objawy depresyjne. Najczęściej występuj
> e w przebiegu psychoz schizoafektywnych.
> 
> Zespoły paranoiczne są trudne do leczenia z uwagi na brak współpracy i chęci ch
> orego do leczenia, który logicznymi wywodami podkreśla, że to osoby z jego otoc
> zenia są chore, a nie on sam. W leczeniu zespołów paranoicznych stosuje się neu
> roleptyki.
> 
> Różnicowanie paranoi z psychozami schizofrenicznymi:
> 
>   * w paranoi nigdy nie występują omamy (w psychozie schizofrenicznej stanowi
> ą część obrazu klinicznego)
>   * w paranoi nie dochodzi do formalnych zaburzeń toku myślenia (m.in. takich
> jak splątanie czy tzw. "sałata słowna", charakterystyczna dla schizofrenii)

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się