• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: historyk  napisał(a): 

> Ukraińscy nacjonaliści sterroryzowali polskich turystów 
> Polski autobus rejsowy został zatrzymany na zachodniej Ukrainie w okolicy miast
> a Nowojaworowsk przez młodych Ukraińców. Z zasłoniętymi twarzami wtargnęli oni 
> do wnętrza pojazdu i zmuszali jadących nim Polaków do wykrzykiwania haseł Ukrai
> ńskiej Powstańczej Armii - informuje portal kresy.pl.
> Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Młodzi ludzie rozpalili na tra
> sie Kraków-Lwów opony w geście solidarności z protestującymi na kijowskim Majda
> nie. Według milicji, przy drodze zgromadziło się około 150 osób.
> 
> 
> Pa­lą­ce się opony za­blo­ko­wa­ły drogę około stu tirom. W korku sta­nął też p
> ol­ski au­to­bus. Gdy czas ocze­ki­wa­nia na prze­jazd wy­dłu­żał się, kilku pa
> ­sa­że­rów wraz z kie­row­cą po­de­szło do pro­te­stu­ją­cych z proś­bą, by ich
>  prze­pu­ści­li, czym zwró­ci­li na sie­bie uwagę.
> 
> Na­stęp­nie mło­dzi Ukra­iń­cy wtar­gnę­li do au­to­bu­su wy­zy­wa­jąc pa­sa­że
> ­rów. Byli pod wpły­wem al­ko­ho­lu. W au­to­bu­sie byli też Ukra­iń­cy, któ­rz
> y za­czę­li pro­sić, by nie robić ni­ko­mu krzyw­dy. "»Ukra­iń­cy niech wy
> ­ła­żą i mo­że­cie je­chać«, ja­kie­muś Po­la­ko­wi wy­rwa­li te­le­fon, b
> o robił zdję­cia. Kie­row­ca łzawo za­czął pro­po­no­wać pie­nią­dze. Do au­to­
> bu­su jesz­cze za­szło pię­ciu z za­kry­ty­mi twa­rza­mi, dalej za­czę­li krzy­
> czeć z po­gróż­ka­mi, że tu mają »po­ko­jo­wy pro­test« dla­cze­go wy
>  tu się pcha­cie, Ma­zu­rzy" - re­la­cjo­no­wa­ła pa­sa­żer­ka au­to­bu­su, z p
> o­cho­dze­nia Ukra­in­ka, cy­to­wa­na przez ser­wis kresy.​pl.
> 
> "Wtedy jakoś wy­my­ślo­no, żeby każdy Polak (i w ogóle każdy) po­wie­dział 
> 7;Chwa­ła Ukra­inie – Chwa­ła bo­ha­te­rom«, je­że­li nie chce pójść
>  w pa­le­ni­sko. Wszy­scy za­lęk­nie­ni we łzach mó­wi­li… kie­row­cy dal
> i 10 se­kund na prze­je­cha­nie przez ogień" - opo­wia­da­ła Ukra­in­ka.
> 
> Hasło, które ka­za­no po­wta­rzać pa­sa­że­rom au­to­bu­su, było na ustach żoł­
> nie­rzy UPA, któ­rzy sie­dem­dzie­siąt lat temu za­bi­ja­li Po­la­ków pod­czas 
> Rzezi Wo­łyń­skiej.

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się