• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: pysio napisał(a): 

> 
> 
> "Komsomolska Prawda": na Ukrainie pojawili się politycy nowego rodzaju
> 
> "Ostat­nie wy­da­rze­nia na Ukra­inie do­wio­dły, że nie ma al­ter­na­ty­wy dla
> ścież­ki re­wo­lu­cyj­nej. Na tym tle nie­czy­tel­ność sta­no­wi­ska li­de­rów
> opo­zy­cyj­nych, par­la­men­tar­nych par­tii i ich obawy przed prze­pro­wa­dze
> ­niem re­wo­lu­cji zo­bo­wią­zu­ją mnie do wzię­cia na sie­bie od­po­wie­dzial­
> no­ści za pro­ces re­wo­lu­cyj­ny i dal­szy prze­bieg wy­da­rzeń. Szcze­gól­nie
> za to, co miało miej­sce na Ukra­inie, za to, co się dzie­je obec­nie i –
> ; co naj­waż­niej­sze - za przy­szłość na­sze­go pań­stwa" – cy­tu­je ośw
> iad­cze­nie Ja­ro­sza "Kom­so­mol­ska Praw­da".
> 
> "Słowa tego 43-let­nie­go pło­mien­ne­go re­wo­lu­cjo­ni­sty można by zi­gno­ro
> ­wać, gdyby nie jedna oko­licz­ność – to wła­śnie bo­jow­ni­cy »Pra­
> we­go Sek­to­ra« i or­ga­ni­za­cji »Try­zub« imie­nia Stie­pa­na
> Ban­de­ry (na któ­rej czele rów­nież stoi Ja­rosz – red.) nie tylko urzą
> ­dzi­li wie­lo­dnio­wy atak na Ber­kut, ale także za­ję­li ob­wo­do­we bu­dyn­k
> i ad­mi­ni­stra­cji w nie­mal po­ło­wie kraju. To wła­śnie te do­kład­nie za­pl
> a­no­wa­ne akcje bo­jow­ni­ków zmu­si­ły Ja­nu­ko­wy­cza do za­pro­po­no­wa­nia
> opo­zy­cji ka­wał­ka z tortu wła­dzy" – czy­ta­my dalej.
> 
> Ga­ze­ta pisze też, że Ja­rosz, za­miast się tar­go­wać, po­sta­no­wił "iść do 
> końca". "Ki­jow­ski Maj­dan z jed­nej stro­ny od­rzu­ca pre­mie­ro­stwo in­te­
> li­gen­ta Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka i wy­gwiz­du­je mętne sta­no­wi­sko opo­zy­c
> ji, z dru­giej – ra­czej nie jest go­to­wy iść za ul­tra­na­cjo­na­li­sta
> ­mi na wojnę do­mo­wą. I Wik­tor Ja­nu­ko­wycz teraz nie wie, z kim ma się do­g
> a­dy­wać, po­nie­waż wła­dza nad Maj­da­nem i po­ło­wą ukra­iń­skiej ad­mi­ni­s
> tra­cji jest ra­czej w rę­kach Ja­ro­sza niż słyn­ne­go bok­se­ra Wi­ta­li­ja K
> licz­ki" - czy­ta­my.
> 
> "Na Ukra­inie po­ja­wi­li się po­li­ty­cy no­we­go ro­dza­ju, któ­rzy mogą po­g
> rze­bać za­rów­no wła­dzę, jak i opo­zy­cję" – kon­klu­du­je ro­syj­ski d
> zien­nik.
> 
> Tym­cza­sem ukra­iń­ski por­tal unian.​net cy­tu­je wy­po­wiedź Ja­ro­sza
> z po­nie­dział­ku, kiedy mówił, że jego or­ga­ni­za­cja żąda znie­sie­nia usta
> w z 16 stycz­nia (uczy­ni­ła to wczo­raj Rada Naj­wyż­sza – red.), amne­s
> tii dla wszyst­kich uczest­ni­ków pro­te­stów i umo­rze­nia wszyst­kich spraw k
> ry­mi­nal­nych za­ło­żo­nych wobec "maj­da­now­ców". Wszyst­ko po to, by - jak 
> po­wie­dział – unik­nąć roz­le­wu krwi po obu stro­nach. Ja­rosz wy­ra­zi
> ł go­to­wość do re­zy­gna­cji z ak­tyw­no­ści ulicz­nej w za­mian za ustęp­stwa
> ze stro­ny władz. W prze­ciw­nym razie za­gro­ził no­wy­mi za­miesz­ka­mi.
> 
> Kto stoi za "armią Majdanu"?
> 
> Prawy Sek­tor to ko­ali­cja róż­nych ra­dy­kal­nych, na­cjo­na­li­stycz­nych ug
> ru­po­wań, które od­gry­wa­ją wio­dą­cą rolę w star­ciach z Ber­ku­tem na Maj­d
> a­nie. Na­le­żą do niej m.​in. SNA (Pa­trio­ci Ukra­iny), Try­zub, Biały 
> Młot, UNA-UNSO, C14 (uzna­wa­ni za neo­na­zi­stow­skie skrzy­dło par­tii Swo­bo
> ­da), a także grupy ki­bo­li, głów­nie Dy­na­ma Kijów. Są nie­kie­dy okre­śla­n
> i jako "armia Maj­da­nu".
> 
> Dmy­tro Ja­rosz jest obec­nie naj­bar­dziej wi­docz­nym li­de­rem tego zrze­sze
> ­nia. W 1994 roku był jed­nym z za­ło­ży­cie­li na­cjo­na­li­stycz­nej or­ga­ni
> ­za­cji Try­zub im. Stie­pa­na Ban­de­ry. Teraz uważa się go za nie­for­mal­ne­
> go li­de­ra Pra­we­go Sek­to­ra. Jest to or­ga­ni­za­cja, która nie kryje dy­st
> an­su wobec opo­zy­cji par­la­men­tar­nej. "Ja­ce­niu­ka lek­ce­wa­żą, a Klicz­
> kę - gdy ten pró­bo­wał po­wstrzy­mać prze­moc na Hru­szew­skie­go 19 stycz­nia
> - za­ata­ko­wa­li ga­śni­cą" – pisze tvn24.​pl.
> 
> "Prawy Sek­tor" nie jest zwo­len­ni­kiem in­te­gra­cji eu­ro­pej­skiej. Na por­
> ta­lu nacjonalista.​pl można zna­leźć ofi­cjal­ne sta­no­wi­sko tego zrze
> ­sze­nia z 24 stycz­nia.
> Kogo popierasz w konflikcie na Ukrainie?
> opozycję na Majdanie
> władze i prezydenta Wiktora Janukowycza
> 
> Czy­ta­my w nim: "Nie­ste­ty, de­mo­li­be­ral­ni po­li­ty­cy i znacz­na część ś
> ro­do­wisk zwią­za­nych z kul­tu­rą, od dwu­dzie­stu lat prze­ko­ny­wa­ła Ukra­
> iń­ców, że po­win­ni się zin­te­gro­wać ze stre­fą eu­ro­atlan­tyc­ką. Tak więc
> , wielu Ukra­iń­ców na­praw­dę wie­rzy­ło, że Ukra­ina po­win­na stać się czę­ś
> cią Unii Eu­ro­pej­skiej. Dla­te­go no­mi­nal­nym po­wo­dem ma­so­wych pro­te­s
> tów na Ukra­inie była ne­ga­tyw­na de­cy­zja re­żi­mu Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza
> wobec umowy ak­ce­syj­nej do UE. Ukra­iń­scy na­cjo­na­li­ści są prze­ciw­ko s
> to­wa­rzy­sze­niu z UE. Nawet jeśli wspie­ra­li pro­te­sty, trak­tu­jąc je jako
> szan­sę na roz­po­czę­cie Na­ro­do­wej Re­wo­lu­cji".
> 
> I dalej: "Lu­dzie są roz­cza­ro­wa­ni (li­be­ral­ną) opo­zy­cją i za­czy­na­ją 
> ufać na­cjo­na­li­stom. By­li­śmy w sta­nie prze­jąć ini­cja­ty­wę i po­cząw­sz
> y od 19 stycz­nia we­szli­śmy w fazę si­ło­wej kon­fron­ta­cji z wła­dza­mi. Od
> kilku dni na uli­cach Ki­jo­wa trwa walka mię­dzy si­ła­mi na­ro­do­wo-re­wo­l
> u­cyj­ny­mi i po­li­cją. Or­ga­ni­za­to­rem tej walki był »Prawy Sek­tor&#
> 171; two­rzo­ny przez ukie­run­ko­wa­nych na­ro­do­wo ki­bi­ców i in­dy­wi­du­a
> l­nych ak­ty­wi­stów wy­zna­ją­cych idee na­cjo­na­li­stycz­ne".
> 
> W oświad­cze­niu "Pra­we­go Sek­to­ru" czy­ta­my też, że re­wo­lu­cji na Ukra­i
> nie prze­wo­dzą na­cjo­na­li­ści. "Przy­pusz­czal­nie, jeśli zwy­cię­ży­my, mu­
> si­my wejść do re­wo­lu­cyj­ne­go rządu z nie­któ­ry­mi przed­sta­wi­cie­la­mi 
> li­be­ral­nej opo­zy­cji" - za­zna­cza­ją au­to­rzy. Wy­raź­nie piszą także, że
> takie dzia­ła­nie do­pro­wa­dzi do "po­wszech­ne­go wzro­stu na­cjo­na­li­zmu 
> na Ukra­inie", a oni będą wal­czyć do końca. "Jeśli prze­gra­my, czeka nas albo
> kon­spi­ra­cja, albo ma­so­we re­pre­sje. Jeśli wy­gra­my, przy­nie­sie to na­
> tych­mia­sto­wą Re­kon­kwi­stę. Jako ka­te­go­rycz­ni prze­ciw­ni­cy UE, ale mó
> ­wią­cy o so­li­dar­no­ści na­ro­dów eu­ro­pej­skich, wzy­wa­my na­cjo­na­li­st
> ów z in­nych kra­jów eu­ro­pej­skich do wspar­cia na­szej walki" - piszą.
> 
> "Przy­po­mnij­cie sobie jak siły na­cjo­na­li­stycz­ne i kon­ser­wa­tyw­ne zjed
> ­no­czy­ły się w Hisz­pa­nii pod­czas wojny do­mo­wej. Do­łącz­cie do nas, wes­
> przyj­cie naszą walkę. Zda­je­my sobie spra­wę, że dla was zwy­cię­stwo jest ty
> lko sym­bo­licz­ne – nie ocze­kuj­cie wiele. Jed­nak ta sym­bo­li­ka to k
> rok w kie­run­ku przy­szłych wspól­nych zwy­cięstw w ob­rę­bie całej Eu­ro­py!"
> - czy­ta­my w oświad­cze­niu.
> 
> Radykalizacja Majdanu
> 
> To nie pierw­sze in­for­ma­cje na temat na­cjo­na­li­stycz­nych po­glą­dów czę­
> ści pro­te­stu­ją­cych na ki­jow­skim Maj­da­nie. W Pol­sce mówił o tym m.̴
> 3;in. ksiądz Ta­de­usz Isa­ko­wicz-Za­le­ski. W roz­mo­wie z One­tem du­chow­ny
> od lat zaj­mu­ją­cy się spra­wa­mi ukra­iń­ski­mi przy­znał, że w ciągu kilku 
> ty­go­dni Maj­dan nie­sa­mo­wi­cie się zmie­nił.
> 
> - Na po­cząt­ku był to na­tu­ral­ny, od­dol­ny wy­buch nie­za­do­wo­le­nia z po
> ­wo­du nie­pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE. (...) Póź­niej, nie
> ­ste­ty, na­stą­pi­ła ogrom­na ra­dy­ka­li­za­cja - ze stro­ny wła­dzy, która z
> a­czę­ła strze­lać, co do­pro­wa­dzi­ło do kilku śmier­ci. A po stro­nie pro­te
> ­stu­ją­cych do­szły do głosu skraj­ne ele­men­ty na­cjo­na­li­stycz­ne - przy­
> znał w roz­mo­wie z One­tem.
> 
> Wśród po­li­tycz­nych li­de­rów na­cjo­na­li­stów wy­mie­nia się m.​in. O
> łe

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się