• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

matlak2 napisał: 

> 
> Tajne spec. znaczenia (skreślone) Egz. poj. 
> 
> ZNIESIONO KLAUZULĘ TAJNOŚCI Dec. Nr 160 Szefa ABW z dn. 01.09.2006 
> 
> [b]I N F O R M A C J A 
> 
> dot. idei dekomunizacji w rozumieniu liderów "Porozumienia Centrum" [/b]
> 
> "Porozumienie Centrum" wyróżnia się spośród innych dużych ugrupowań o solidarno
> ściowym rodowodzie radykalną linią polityczną wyrażającą się nade wszystko, uję
> tą w uchwale nr 5 Kongresu
> Założycielskiego PC (marzec 1991 r.), ideą rozrachunku z przeszłością, tzw. id
> eą dekomunizacji. 
> W swoich propagandowych wystąpieniach liderzy PC podkreślają, że system komunis
> tyczny ukształtował i pozostawił w spadku grupy interesów szybko adaptujące się
> do nowych warunków wpływając na hamowanie reform ustrojowych, tworząc w nich n
> owe podstawy siły gospodarczej i politycznej. Przewodniczący Porozumienia Jaros
> ław KACZYŃSKI w trakcie swych licznych podróży po kraju zwykł szkicować obraz o
> becnego państwa jako bezwładnego aparatu administracyjnego, zarządzanego w głów
> nej mierze przez skorumpowanych, związanych z dawnymi PZPR-owskimi układami, ur
> zędników. W czasie wizyty w grudniu 1992 r. w Warszawie KACZYŃSKI utrzymywał na
> wet, że nad Polską wisi groźba powrotu komunistów do władzy. 
> 
> W przeświadczeniu działaczy PC hasło dekomunizacji stanowi polityczną przeciwwa
> gę dla tzw. "koncepcji grubej kreski" wylansowanej w 1991 r. przez lidera Unii 
> Demokratycznej Tadeusza MAZOWIECKIEGO. Warto zaznaczyć, że wrogość PC wobec UD 
> utrzymuje się nadal, czego świadectwem jest niedawna wypowiedź v-ce przewodnicz
> ącego PC L.DORNA dotycząca gabinetu H.SUCHOCKIEJ określająca go jako rząd "cich
> ej, ale realnej ugody z układem postkomunistycznym". 
> 
> Należy podkreślić, iż samo hasło dekomunizacji, pomimo powołania już w 1991 r. 
> komisji do opracowania konkretyzującej je ustawy, pozostaje w dalszym ciągu has
> łem abstrakcyjnym. W łonie PC istnieją poważne rozbieżności, co do ewentualnej 
> jego wykładni. Nie wiadomo kogo i w jaki sposób ewentualna dekomunizacja miałab
> y obejmować. 
> 
> Wydaje się, że nieokreśloność pojęcia dekomunizacji jest na rękę tym, którzy ks
> ztałtują politykę PC. "Dekomunizować" można bowiem wszystkich i wszystko, co st
> aje na przeszkodzie liderom partii w dążeniu do władzy i wiążących się z nią pr
> zywilejów. 
> 
> Potwierdzeniem faktów instrumentalnego traktowania głoszonych haseł przez czoło
> wych działaczy PC są ich dotychczasowe poczynania w dziedzinie polityki i gospo
> darki. "Porozumienie Centrum" a sprawa FOZZ 
> W marcu 1991 r. za sprawą b. oficera wojskowych służb specjalnych Jerzego KLEMB
> Y oraz powiązanego z wojskowymi służbami informacyjnymi obywatela kubańskiego (
> karta stałego pobytu w Polsce) Cliffa IWANOWSKIEGO-PINEIRO, czołowy działacz PC
> Adam GLAPIŃSKI poznał dyrektora FOZZ Grzegorza ŻEMKA. Znajomość ta miała zaowo
> cować z czasem m.in.: 
> 
> 1. wprowadzeniem GLAPIŃSKIEGO, a także lidera PC J.KACZYŃSKIEGO, w operacje fin
> ansowe FOZZ; 
> 
> 2. wykorzystaniem FOZZ dla pozyskiwania funduszy na PC (ŻEMEK oczekiwał w zamia
> n politycznego poparcia PC dla dokonywanych przez siebie manipulacji finansowyc
> h; prawdopodobnie obiecywano mu w razie zwycięstwa wyborczego prezesurę w NBP);
> 
> 
> 3. nawiązaniem kontaktów przez GLAPIŃSKIEGO, ZALEWSKIEGO i braci KACZYŃSKICH (f
> ragment utajniony przez ABW - PAP) - instytucji zajmującej się m.in. wykupem po
> lskich długów. (W kontaktach tych wielokrotnie pośredniczył PINEIRO); 
> 
> 4. załatwieniem działaczom PC dostępu do central handlu zagranicznego, czego ko
> nsekwencją było szereg wpłat na rzecz partii oraz objęcie przez kilka central u
> działów w "Telegrafie"; 
> 5. kontaktami ŻEMKA (w lipcu 1991 r.) (fragment utajniony przez ABW - PAP) w sp
> rawie zorganizowania w Polsce alternatywnych wobec UOP służb specjalnych, nad k
> tórymi kontrole mieliby GLAPIŃSKI i ZALEWSKI, a jedno z kierowniczych stanowisk
> powierzone byłoby Zenonowi KLAMECKIEMU, wówczas czynnemu oficerowi WP; 
> 
> 6. przekazaniem przez ŻEMKA ulokowanych wcześniej za granicą 300 tys. USD ludzi
> om GLAPIŃSKIEGO; 
> 
> 7. przekazaniem części 12 mld zł otrzymanych przez należącą do PINEIRO firmę(fr
> agment utajniony przez ABW - PAP) PC; 
> 
> 8. kontaktami szefów firmy (fragment utajniony przez ABW - PAP) z GLAPIŃSKIM, k
> tórych efektem było finansowe wspieranie PC. 
> 
> "Porozumienie Centrum" a sprawa "Art.B" 
> 
> Wedle J.KACZYŃSKIEGO tzw. sprawa M.ZALEWSKIEGO ma jedynie podłoże polityczne. J
> edynym błędem ZALEWSKIEGO było to, że kontaktował się z kierownictwem "Art.B". 
> Wobec takiego stanowiska warto przypomnieć kilka faktów, które w ostatnim czasi
> e stały się podstawą do uchylenia posłowi ZALEWSKIEMU immunitetu i wszczęcia pr
> zeciw niemu postępowania prokuratorskiego. 
> 
> W czerwcu 1991 r. ZALEWSKI wykorzystując swoje stanowisko publiczne (był wówcza
> s Sekretarzem Stanu w BBN) otrzymał od szefów "Art.B" na rzecz spółki "Telegraf
> " 40 mld zł. Prawdopodobnie fundusze te uzyskał na drodze szantażu grożąc preze
> som "Art.B" ingerencją w sprawy ich firmy urzędów państwowych. 
> 
> Pod koniec czerwca 1991 r. ZALEWSKI wprowadził kierownictwo "Art.B" w błąd, co 
> do możliwości wykupu udziałów w "Telegrafie" na sumę 17 mld zł. Pieniądze te po
> brał, a następnie je zawłaszczył. 
> 
> W lipcu 1991 r. mając dostęp do materiałów MSW i MS informował A.GĄSIOROWSKIEGO
> i B.BAGSIKA o przebiegu śledztwa w ich sprawie, a następnie skłonił ich do opu
> szczenia kraju. Przytoczone fakty nabierają szczególnej wymowy w kontekście pod
> noszonej przez liderów PC kwestii skorumpowania urzędników wywodzących się ze s
> tarych struktur. 
> 
> (fragment utajniony przez ABW) i "TELEGRAF" )
> 
> Związek (fragment utajniony przez ABW) z "Telegrafem" wskazuje na ewidentne dąż
> enie działaczy PC do wchodzenia w wypracowane dawniej układy w celu osiągania k
> orzyści materialnych. Dyrektor handlowy (fragment utajniony przez ABW) został p
> rzyjęty na członka Rady Nadzorczej "Telegrafu". Prezes (fragment utajniony prze
> z ABW) podkreślał, że związek jego firmy ze spółką zarządzaną przez ekipę z PC 
> ma dla niego istotne znaczenie ekonomiczne. "Telegraf" bowiem zamierzał stworzy
> ć tygodnik oraz stację telewizyjną, które pozwalałyby (fragment utajniony przez
> ABW) cieszył się zaufaniem A.URBAŃSKIEGO, J.ORŁĄ i M. PRZYBYŁOWICZA. Zamierzał
> wespół z M. ZALEWSKIM założyć w Polsce płd.-wsch. sieć stacji benzynowych. Prz
> edsięwzięcie to upadło ponoć ze względu na nagonkę prasową na "Telegraf". Wiado
> mo, że do "Telegrafu" (fragment utajniony przez ABW) przekazał ok. 5,5 mld zł. 
> W tym miejscu należy przypomnieć, iż na zlecenie M.ZALEWSKIEGO, w kwietniu 1992
> r., został sporządzony dokument dot. powstania podmiotu gospodarczego zarządza
> jącego lub przejmującego udziały (lub akcje) w podmiotach z udziałem MWGzZ. Ozn
> aczało to, mówiąc krótko, stworzenie swoistej czapy nad ok. 60 przedsiębiorstwa
> mi handlu zagranicznego w celu czerpania zysków. Innymi słowy wypracowano sposó
> b na robienie pieniędzy bez wkładów własnych. 
> 
> Przytoczone przez nas przykłady funkcjonowania przedstawicieli PC w obszarze po
> lityki i gospodarki wskazują na to, że: 
> 
> [b]1. populistyczne hasło dekomunizacji wyznacza jedynie pragmatyczną drogą do 
> objęcia władzy; [/b]
> 
> [b]2. elita PC jako grupa ludzi cynicznych i skorumpowanych zagraża stabilizacj
> i w kraju, a jako ewentualna siła rządząca w Polsce doprowadziłaby do dalszego 
> rozkładu i tak słabych w dobie transformacji ustrojowej struktur państwa. [/b]
> 
> Opracowano w 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się