• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: gosc napisał(a): 

> Niektórzy sądzą, że apostoł Paweł głosił inną ewangelię niż pozostali apostołow
> ie należący do 12-tu. Biblia tego nie potwierdza. Paweł uważany jest za apostoł
> a narodów i słusznie, gdyż podczas kilku swoich długich podróży założył wiele z
> borów chrześcijańskich na terenach zamieszkanych przez nie-Żydów. Można by sądz
> ić, że skoro Jezus skierował go do nich, to powierzył mu zadanie polegające na 
> głoszeniu jakiejś specjalnej ewangelii, która różniła się do ewangelii głoszone
> j przez pozostałych chrześcijan, w tym apostołów i jego uczniów. Czy na pewno? 
> Dlaczego Jezus wybrał Pawła do roli apostoła narodów, już o tym pisałem. Paweł,
> pomimo tego, że miał za zadanie głosić ewangelię nie-Żydom, których w cesarstw
> ie rzymskim było o wiele więcej niż Żydów, głosił także ewangelię Żydom. 
> Głoszona przez niego ewangelia była identyczna i skierowana do wszystkich narod
> ów. Jeżeli ktoś próbuje nas przekonać, że jest inaczej bardzo się myli. Oto dow
> ody biblijne:
> 
> - Dz.Ap. 17:1-4:
> [i]„A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie by
> ła synagoga żydowska. Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez
> trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pism, Wywodząc i wykazując, że Chry
> stus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, które
> go ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pa
> wła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamieni
> tych niewiast."[/i]
> 
> Paweł głosił dobrą nowinę także Żydom (skoro wszedł do synagogi żydowskiej) i k
> tóra dotarła także do Greków (nie-Żydów). Gdyby posiadał ewangelię skierowaną t
> ylko dla Żydów a inną dla narodów, czemu nie odprawił Greków, tylko także im gł
> osił tę samą ewangelię? Mógł jednak tak postąpić, gdyż głoszona przez niego ewa
> ngelia była identyczna dla wszystkich bez wyjątku.
> 
> - Dz.Ap. 17:10:
> [i]„Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy ta
> m przybyli, udali się do synagogi Żydów”.[/i]
> 
> Kolejny przykład, Paweł głosi Żydom, choć jak niektórzy sądzą winien głosić inn
> ym narodom. 
> 
> - 1 Kor. 1:22-25:
> [i]„Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my
> zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pog
> an głupstwo, natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystus
> a, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.”[/i]
> 
> Warto zwrócić uwagę na słowo „powołani”; wśród powołanych nie ma ty
> lko Żydów, ale są i Grecy, a więc przedstawiciele innego narodu. Paweł pisze ta
> kże, że zwiastuje Chrystusa, czyli głosi ewangelię i Żydom i Grekom. Jedni i dr
> udzy musieli więc słyszeć to samo.
> 
> - 1 Kor. 9:19-23:
> [i]„I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy
> są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, a
> by tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakob
> ym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrys
> tusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym
> , aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak 
> niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla ewangelii, aby uczestniczyć w jej z
> wiastowaniu.”[/i]
> 
> Paweł wyraźnie mówi, że chce pozyskać WSZYSTKICH (tych pod zakonem, czyli Żydów
> i tych, którzy są bez zakonu, czyli pozostałych narodów). Przyznaje, że w tym 
> celu stara się tworzyć wspólny fundament dla tych grup, który sprawi, że wszysc
> y pojmą głoszoną przez niego ewangelię. Nie zmienia jednak treści ewangelii, le
> cz stosuje metody adekwatne do jej odbiorców. 
> 
> Nie dziwię się, że dziś ktoś pokrętnie tłumaczy listy apostoła Pawła. Za jego ż
> ycia byli tacy, którzy nie rozumieli jego wypowiedzi i je przekręcali, co zauwa
> żył sam apostoł Piotr, o czym pisze w swym 2 liście 3:16:
> [i]„A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat
> nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; Tak też mówi we wsz
> ystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiał
> e, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni
> przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześnie
> j, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, n
> ie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.”[/i]
> 
> Gdy się komuś udowodni błędność rozumowania, nie zawsze można od tej osoby ocze
> kiwać przyznania się do błędu. Wielu niestety idzie w zaparte, ale to tylko o n
> ich źle świadczy. Brak im pokory, a komu jej zabraknie niestety musi liczyć się
> z klęską, gdyż jak zaznaczył Salomon, [i]„Niejeden jest butny przed upad
> kiem ...”[/i] (Przyp. 18:12).

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się