• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

asia.sthm  napisała: 

> To był długie i satysfakcjonujące życie, pełne bogatego towarzystwa, a szczegól
> nie w moich starszych latach, z cichej kontemplacji w objęciach Miłości Boga. W
> róciłem z moich podróży, aby być z moją ukochaną Marią w naszych ostatnich lata
> ch. Pozostawaliśmy we Francji, od czasu do czasu jeżdżąc do Anglii i Szkocji, a
> ż do mojej śmierci naturalnej w wieku około 86 lat, a Maria po mnie wkrótce pot
> em zmarła. Czuliśmy w tym czasie, że zaczęliśmy przebudzenie, ale mieliśmy świa
> domość, kampanii Pawła, który nazwał siebie Apostołem, i wziął na siebie stworz
> enie nowej sekty – Chrześcijaństwa.
> 
> Ja nie zamierzałem tworzyć religii. Chciałem tylko przynieść orędzie Miłości i 
> Światła, który rozświetliłoby istniejące nauki religijne na świecie. Nasza wiad
> omość była prosta – która, gdyby się rozwijała i rozprzestrzeniała, stwor
> zyłaby pokój na Ziemi, lub przynajmniej ustanowiłaby bastion przeciwko powodzi 
> Ciemnych energii, która przyszła z rosnącą inwazją genetycznie zmodyfikowanych 
> Gadów. Jednak, jak to często bywa, okazało się, to oni byli tymi, którzy wspoma
> gali tych, którzy stworzyli najbardziej trwałe zniekształcenia naszych nauk.
> 
> Gdy Konstantyn nakazał kompilację i opublikowanie w Biblii wszystkich dostępnyc
> h moich nauk, wynik nie był bynajmniej dokładny, czy kompletny. Jego intencje b
> yły politycznie umotywowane. Chciał kontrolować wzrost rozkwitu tego, co wówcza
> s miało miano Chrześcijaństwa – rozpoznanie Świadomości Chrystusowej na Z
> iemi. Cesarz widział zagrożenie w pozwoleniu Światłu na penetrowanie jego rozle
> głego i coraz bardziej niemożliwego do zarządzania Imperium.
> 
> Radość i pokój izoluje ludzi od propagandy i sianego strachu, a wiara w życie p
> ozagrobowe w chwalebnej obecności Boga czyni ich nieustraszonymi w ich oporze n
> a kontrolowanie. Przywiązanie do rodziny i społeczności oraz do Boga osłabia lo
> jalność do każdego podmiotu politycznego, rozpuszczając sztuczne granice i naro
> dowy zapał. Kapłaństwo, które było silnym podmiotem samo w sobie dostosowało si
> ę do potrzeb Konstantyna, bo to było ich własną korzyścią, aby utrzymać władzę 
> patriarchatu -jako- religii.
> 
> I tak, dokument nazywany przez was Biblią powstał. Stary Testament ustawił ton,
>  z naciskiem na wojnę, rywalizację i zemstę. Obraz Boga, jaki malował łączył na
> uki i przemoc najbardziej wąskich sekt wczesnego judaizmu, które były zaprojekt
> owane w celu dostosowania do późniejszych pism, które w większości zostały spre
> parowane, zredagowane, reinterpretowane i przeprojektowane, aby stworzyć mylące
> , sprzeczne wiadomości, które teraz znajdują się w nich.
> 
> Pojęcie grzechu wprowadzono do pism, a obraz z szatańskiego anty- bohatera, pod
> niesiony z przerażającego folkloru, który był używany przez rodziców, aby podpo
> rządkować swoje dzieci, stał się podstawowym narzędziem kontroli. Wina i wstyd 
> skupione wokół kontroli praktyk seksualnych i posłuszeństwa zewnętrznego, karzą
> cy Bóg. Ten „Bóg” był rzeczywiście odzwierciedleniem doskonale kont
> rolującego cesarza, ale nie miał żadnego podobieństwa do Boga, który był moim O
> jcem Stworzenia, mojego kochającego Stwórcy.
> 
> Powiem ostatecznie, że dziecko nie może się narodzić się w grzechu, ponieważ dz
> iecko jest całkowicie niewinnym Światłem, nietkniętym przez Ciemności, czysta d
> usza w procesie zaczynania nowego życia. Stwarzanie dziecka jest świętym aktem,
>  błogosławionym przez wszystkich w niebie. Nic, co niemowlę może zrobić, nie mo
> że być w żaden sposób związane z grzechem i złem.
> 
> Jest jedna pozostała parodia, która musi być poruszona tutaj, i która musi być 
> uzdrowiona, zanim ludzie Matki Ziemi będą mogli żyć w pokoju. To jest pomysł, ż
> e Chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą religią. Nie, i Ja tego nigdy nie naucz
> ałem, że byłem jedynym ekspertem, czy jedynym synem Boga. Wszyscy jesteśmy dzie
> ćmi Boga. Żadna osoba lub zespół nauk nie jest jedynym słowem – lepszym o
> d wszystkich innych. Jest tylko jeden Pierwotny Stwórca, Stwórca wszelkiego Stw
> orzenia. Żadna osoba ani religia nie ma bezpośredniej linii lub preferowanego s
> tanowiska u Niego, ale wszyscy są równi w Jego oczach.
> 
> Więc widzicie, idea wojny religijnej jest absurdem. Każda dusza na Ziemi i w ca
> łym wielo – wszechświecie ma równe miejsce w jego sercu, i otwartą linię 
> do komunikowania się, bez potrzeby pośredników, kapłanów, a nawet channelerów. 
> Każdy rodzi się z umiejętnością i chęcią bycia podłączonym do Miłości, ochrony 
> i przebaczenia naszego Stwórcy. Robienie tego przyniesie tylko radość i głęboki
> e spełnienie wszystkim.
> 
> Nie oferuję szczegółowych opisów miejsc i ludzi, jakich spotkałem w moim życiu.
>  Elementy te nie są ważne, chyba że potwierdzają moją miłość do ludzkości, i mo
> je bliskie przywiązanie do mojej rodziny, żony i dzieci. Nie jestem przedmiotem
>  nauk, jakie Bóg chciał przynieść na Ziemię. Byłem naczyniem Jego / Jej przesła
> nia Miłości. Wydarzenia z mojego życia są ważne tylko, gdy oświetlają to, za cz
> ym stałem i czego uczyłem innych. Moja wiadomość została zmieniona, gdy ukrzyżo
> wanie zostało wynalezione jako centralny i największy punkt skupienia w moim ży
> ciu.
> 
> Wizerunek ciała wiszącego na krzyżu jest rzeczywiście stałym przypomnieniem dla
>  was wszystkich, że będziecie również karani za wiarę we mnie i moje nauki. To 
> makabryczne zagrożenie i to eliminuje radość. Ten trwały obraz sam w sobie zrob
> ił więcej szkód niż wszystkie słowa mogłyby zrobić, aby zniechęcić entuzjazm, c
> elebrację i wiarę. On wywołuje smutek i strach, depresję i beznadzieję. Jakie z
> adowolenie można naprawdę mieć z oświadczenia, „Chrystus umarł za nasze g
> rzechy?” Muszę powiedzieć teraz : Ja zdecydowanie nie mam.

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się