• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Lusia Syfonowa  napisał(a): 

> Każdy chciał by wiedzieć ale nie ma się jak dowiedzieć jak jest z tym RODO odno
> śnie przemyskich Radnych, gdyż Kancelaria Urzędu Miasta po zapytaniu e-mailem n
> ie odPSsuje! A jest to ważne, gdyż rozporządzenie o ochronie danych osobowych (
> RODO) weszło w życie w maju 2018 i ktoś jak chce np. na swoim blogu umieścić fo
> tkę Radnego z imieniem i nazwiskiem głowi się aż do usrania. 
> [i]"Mogę czy też nie mogę"?[/i]
> 
> Znalazłam takie "przypiski", może znajdzie się jakiś mądruś i napisze jaśniej i
>  więcej.
> 
> Radny to funkcjonariusz publiczny, o czym wprost stanowi art. 115 par. 13 ustaw
> y z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 l
> it. d) ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega m.in. 
> informacja o podmiotach, do których zaliczają się organy władzy publicznej, w t
> ym o organach i osobach  Imiona i nazwiska radnych wiążą się z ich życiem zawod
> owym i nie wkraczają w sferę ich prywatności. 
> 
>  Trzeba bowiem pamiętać, że radny to funkcjonariusz publiczny, o czym wprost st
> anowi art. 115 par. 13 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Natomiast zgo
> dnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
> udostępnieniu podlega m.in. informacja o podmiotach, do których zaliczają się o
> rgany władzy publicznej, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje
>  i ich kompetencjach. Przy czym przysługujące każdemu prawo do informacji publi
> cznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przep
> isach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo
>  chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnic
> ę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących f
> unkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach
>  powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przed
> siębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 1 i 2 cytowanej ust
> awy).
> 
> Także ustawy regulujące działalność jednostek samorządu terytorialnego (np. art
> . 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 21. ust. 1 ustawy o samorządzie 
> powiatowym) przewidują, że radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich o
> rganizacjami, a w szczególności przyjmuje postulaty zgłaszane przez mieszkańców
>  danej jednostki samorządu i przedstawia je organom tej jednostki do rozpatrzen
> ia.
> 
> W celu umożliwienia zrealizowania takiego obowiązku, radni powinni udostępnić t
> akie informacje na swój temat, które wyborcom umożliwiłyby z nimi kontakt.
> Zatem uznać należy, że każdy ma prawo znać imię i nazwisko radnego oraz mieć mo
> żliwość skontaktowania się z nim. Jeśli zaś chodzi o udostępnianie informacji n
> a temat radnych, które niewątpliwie stanowią informację publiczną, to wskazać n
> ależy, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, d
> ostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. 
> 
> To by było na tyle...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się