• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

rabbi.rozencwajg napisał(a): 

> Bo o kulturę należy walczyć:
> Rzeczywista walka o władzę to eliminacja przeciwnika
> 
> Nasze nadzieje, a przerażenie żydów, budzi rosnąca potęga Rosji, jej zdecydowan
> e NIE dla syjonistycznego, zbrodniczego światowego imperializmu. Po dojściu do 
> władzy W.W. Putina i udaremnieniu zamachów wydaleniu z KGB 200 tysięcy żydowsk
> iego pochodzenia pracowników na kluczowych stanowiskach jak myślicie dokąd oni
> poszli? W.W. Putin po mistrzowsku rozegrał walkę z wrogami wewnętrznymi narzuc
> ają im kontrolę skutecznie eliminując z aparatu władzy i wpływu na politykę. L
> inia frontu przebiega między polskim, słowiańskim, narodem ignorantów katolicki
> ch zarażonych żydowska religią – w większości politycznie nieświadomych walki z
> nim samym a rządzącą w Polsce żydowską mniejszością narodową wraz z kolaborant
> ami.
> 
> Niezależnie od tego, w jak dalece demokratyczne, parlamentarne, formy przystroi
> my cały proces walki o władzę, jej cel pozostanie niezmienny: eliminacja przeci
> wnika politycznego. Jakiego rodzaju będzie to eliminacja i jak daleko idąca, wi
> nno wynikać z rzeczywistych doświadczeń całego procesu walki o władzę i jej umo
> cowania prawnego (konstytucyjnego), stosowanych wobec nas przez przeciwnika.
> 
> Jeśli naród i jego politycy chcą być skuteczni w walce o przetrwanie narodu i j
> ego państwa – a w dzisiejszej Polsce musi to być cel główny walki o władzę, – n
> ie mogą w procesie walki o władzę stosować metod łagodniejszych, słabszych, niż
> te, które stosuje przeciwnik. Do całkowitej abnegacji politycznej zachęca np. 
> Kościół, ( pozostający pod kontrola syjonistów) zalecając katolikom zawierzenie
> Bogu i modlitwie losów narodu i państwa (?) (jego rolą jest ubezwłasnowolnieni
> e dążeń wyzwolenia się z pod dominacji koszernej mniejszości). Przeciwnie, nale
> ży stosować metody co najmniej adekwatne do stosowanych przez przeciwnika i to 
> z konsekwentną bezwzględnością.
> 
> Rzeczywista walka o władzę w Polsce trwa nieprzerwanie od 1918r. I bynajmniej n
> ie jest to walka tylko z siłami zewnętrznymi, ani także między jakąś polską par
> tią A i polska partią B, które interes narodu i państwa definiują podobnie, a r
> óżnią się jedynie drogami dochodzenia do tego samego celu. We współczesnej Pols
> ce nie istnieją takie partie. A rzeczywista linia frontu przebiega między polsk
> im, słowiańskim, narodem – w większości politycznie nieświadomym walki z nim sa
> mym -, a rządzącą w Polsce żydowską mniejszością narodową, która oprócz tego, ż
> e otrzymuje wsparcie polityczne, medialne, finansowe od swojej międzynarodowej 
> diaspory, korzysta z niewolniczej pracy okupowanego polskiego narodu. Dramatyzm
> tej sytuacji pogłębia fakt, że ten rzeczywisty wróg, rzeczywista walka, walka 
> dla naszego narodu i państwa śmiertelna, są dostrzegane przez niewielu Polaków.
> Mimo, że efekt walki Żydów z polskim narodem jest znakomicie udokumentowany of
> icjalnymi danymi statystycznymi i historycznymi, potwierdzającymi regres narodu
> i państwa polskiego w każdej sferze ich funkcjonowania poczynając od 1980r.
> 
> Eliminacja Polaków z kultury
> 
> Proces niszczenia polskiego narodu nie ogranicza się tylko do pauperyzacji społ
> eczeństwa i do niszczenia możliwości reprodukcyjnych narodu, ma on charakter to
> talny. Z równą bezwzględnością niszczona jest polska kultura, z której eliminuj
> e się polskich twórców. Jest to temat bardzo obszerny, dlatego ograniczę się ty
> lko do kilku wymownych przykładów.
> 
> W latach rządów żydo-bolszewii, 1944-56. tylko jeden Polak ukończył szkołę film
> ową w Łodzi, był to śp. B.Poręba. Środowisko filmowe i aktorskie, w znakomitej 
> większości żydowskie, które kształciło się na koszt polskiego społeczeństwa okr
> eślało B.Porębę jednym słowem: „antysemita”.
> 
> J.Mackiewicz – prawa do spuścizny pisarza przejęła podstępnie Żydówka, N.Krasov
> -Szechter, żona stryja A.Michnika (Szechtera).
> 
> Spadkobierca Z.Beksińskiego chciał podarować miastu stołecznemu obrazy malarza.
> Żydowskie władze odrzuciły tę propozycję. Wolą finansować promocję ideologii g
> ender, tęczę zboczeńców, palmę na rondzie de Gaulle’a – dar żydowskiej aktorki.
> 
> Wroga działalność Żydów w kulturze polskiej prowadzona jest w sposób przemyślan
> y i konsekwentny. Eliminują oni Polaków także z wszelkich kontaktów z twórcami 
> kultury innych państw, o czym sami informują (?). Cytuję za żydowską gadzinówką
> Michnika:
> 
> „(…) Bułat (Okudżawa) trafił do Polski w trudnym monecie historii, kiedymłodzi intelektualiści i w ogóle mądre chłopaki – Karol Modzelewski, Jacek Kuroń, Adam Michnik – szli do więzień. A Bułat zawsze był za wolnością i solidaryzował się z uwięzionymi. Zresztą poznał ich osobiście i rozumieli się w pół słowa. (…) A kiedy w 1989r. Polska odzyskała wolność, Bułat tez był blisko.”– Rozmowa z Olgą Arcymowicz-Okudżawą, GW 9-10.08.2014 – wyborcza.pl/magazyn/ (Warto przeczytać ten artykuł, zawiera pozytywne wzmianki n/t W.Putina – ?)
> 
> Rola Żydów w Polsce – A.Michnik
> 
> Michnik jest tu tylko przykładem Żyda, ale jakże wymownym dla antypolskiej dzia
> łalności mniejszości żydowskiej w Polsce. A.Michnik jest synem Ozjasza Szechter
> a, antypolskiego bolszewika, Żyda z Ukrainy – współczesny kontekst ukraiński z 
> żydowską rebelią na Majdanie i poparcie tej rebelii przez żydostwo w Polsce nie
> powinno więc zaskakiwać Polaków. Przyrodni brat A.Michnika, Stefan – to sądowy
> morderca Polaków w okresie żydo-bolszewickiej władzy w PRL 1944-56. To m.in. j
> ego nazwisko pojawiło się na jednej z tablic, które w trakcie manifestacji nieś
> li założyciele Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”. Jednym z założycieli ZP 
> „Grunwald” był śp.B.Poręba. Manifestacja odbyła się 8 marca 1981r. w Warszawie,
> w reakcji na rocznicową sesję, zorganizowaną przez „Solidarność” na Uniwersyte
> cie Warszawskim, w której uczestniczyli naukowcy żydowskiego pochodzenia – czyl
> i żydo-bolszewiccy zbrodniarze – zmuszeni do emigracji po marcu ’68. Stąd niena
> wiść Żydów do B.Poręby i do ZP „Grunwald”, które już wtedy, w 1980r. sprzeciwia
> ło się powrotowi Żydów do władzy w Polsce.
> 
> A.Michnik został usunięty z UW jako jeden z inicjatorów tzw. wypadków marcowych
> 1968r. Prawdziwym celem Żydów – organizatorów marca 1968r. było dążenie do oba
> lenia rządów W.Gomułki i przywrócenie władzy żydo-bolszewickich zbrodniarzy. Dz
> isiaj rządzący pobratymcy A.Michnika uhonorowali go wieloma odznaczeniami państ
> wowymi – tak, położył przecież niemałe zasługi dla przywrócenia zbrodniczego ży
> do-systemu władzy w Polsce po 1980/89r.
> 
> Tymczasowa przegrana
> 
> To, co nastąpiło w sierpniu 1980r., potem 1989r. i trwa do dzisiaj było konsekw
> encją politycznej krótkowzroczności ekipy W.Gomułki i E.Gierka wobec wrogich od
> zawsze względem Polski i Polaków elementów żydowskich.
> 
> Nie z własnej winy stoimy dzisiaj przed alternatywą: albo my, albo oni. Możemy 
> natomiast być pewni jednego, że nigdy razem z nimi nie zbudujemy państwa polski
> ego i że oni zrobią wszystko, żeby Polacy w Polsce mieli status podobny do tego
> , jaki mają Palestyńczycy w Palestynie – i to już się dzieje od 1980r.
> 
> Pytanie, czy i kiedy zastopujemy proces likwidacji narodu i państwa Polaków?
> 
> Warsztaty dla przedszkoli
> 
> Jeśli ktoś nazwie ten tekst antyżydowskim, będzie miał rację. Tak, właśnie w po
> litycznej działalności tej mniejszości upatruję większości naszych niepowodzeń.
> 
> Mniejszość żydowska jest naszym wrogiem, wrogiem podstępnym, który musi być prz
> ez nas wyeliminowany całkowicie i 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się