• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

rydzyk_fizyk  napisał: 

> [i]Czy bank jest uprawniony do weryfikacji zdolności kredytowej także po udziel
> eniu kredytu? (gdy jest on prawidłowo spłacany). [/i]
> 
> Tak - bank jest uprawniony na mocy przepisów ustawy Prawo bankowe do badania zd
> olności przez czas trwania kredytu.
> 
> Art. 74. W czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany
> przedstawić - na żądanie banku - informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego
>  sytuacji
> finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kr
> edytu.
> 
> Co więcej utrata zdolności kredytowej jest przesłanką wypowiedzenia umowy kredy
> tu:
> 
> Art. 75. 1. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia 
> kredytu
> albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć 
> kwotę
> przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.
> 2. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, o ile strony nie określą w umo
> wie
> dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy
>  - 7 dni.

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się