• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: j napisał(a): 

> Rowerowy wyciąg z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym"
> (stan aktualizacji - wrzesień 2004) - kliknij tutaj aby ściągnąć pełen tekst 
> (.pdf, 435KB)
> 
> Art. 2.
> Użyte w ustawie określenia oznaczają:
> 1) „droga” - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza
> , chodnika, 
> drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów 
> szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub 
> postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;
> 
> 5) „droga dla rowerów” - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu 
> rowerów 
> jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
> 
> 11) „przejście dla pieszych” - powierzchnię jezdni, drogi dla rower
> ów lub 
> torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi 
> znakami drogowymi;
> 
> 12) „przejazd dla rowerzystów” - powierzchnię jezdni lub torowiska 
> przeznaczoną 
> do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
> 
> 17) „uczestnik ruchu” - pieszego, kierującego, a także inne osoby p
> rzebywające 
> w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;
> 
> 18) „pieszy” - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewy
> konującą na 
> niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa
> 
> się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl,
> 
> wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku 
> inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby
> 
> dorosłej;
> 
> 23) „ustąpienie pierwszeństwa” - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli
> ruch mógłby 
> zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej 
> zmiany prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub 
> przyspieszenia kroku;
> 
> 47) „rower” - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą m
> ięśni osoby 
> jadącej tym pojazdem;
> 
> Art. 11.
> 4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie 
> braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z 
> wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany 
> ustąpić miejsca rowerowi.
> 
> 5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej 
> pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
> 
> Art. 16.
> 1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
> 
> 4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi 
> jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż
> 
> jednego pasa.
> 
> 5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz 
> osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po 
> poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch
> 
> pieszych.
> 
> Art. 17.
> 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub 
> zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz 
> przy wjeżdżaniu:
> 3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
> 3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd 
> dla rowerzystów;
> 
> 2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować 
> szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub 
> uczestnikowi ruchu.
> 
> Art. 20.
> 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w
> 
> godzinach 5.00-23.00 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
> 1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym 
> w godzinach 23.00-5.00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
> 
> 2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania 
> wynosi 20 km/h.
> 
> 3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,
> 
> wynosi w przypadku:
> 2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:
> a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o 
> dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h,
> b) na pozostałych drogach - 70 km/h.
> 
> 6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
> 2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla
> 
> kierującego - 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem 
> zabudowanym;
> 
> Art. 27.
> 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest 
> obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi 
> znajdującemu się na przejeździe.
> 3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest
> 
> obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
> 4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla 
> rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch 
> jest kierowany.
> 
> Art. 32.
> 1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
> 2) rowerów jednośladowych - 15;
> 3) pozostałych pojazdów - 5.
> 
> 2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla 
> kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
> 
> 4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania 
> obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
> 
> 6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe oraz 
> pojazdy, o których mowa w ust. 5.
> 
> Art. 33.
> 1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla 
> rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z 
> drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i 
> ustępować miejsca pieszym.
> 
> 1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący 
> rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art.
> 
> 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.
> 
> 2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że 
> jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
> 
> 3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
> 1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
> 2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na 
> pedałach lub podnóżkach;
> 3) czepiania się pojazdów.
> 
> 4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
> 1) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;
> 2) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
> 
> 5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem 
> jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
> 1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub
> 2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z 
> prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej 
> drogi dla rowerów.
> 
> 6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest 
> obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca 
> pieszym.
> 
> 7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla
> 
> ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się