• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: grazyna piszczoła napisał(a): 

> Zakładajcie stowarzyszenia nie czekajcie na ustawę którą sejm uchwali w 2014 r 
> . Pan Kondracki wraz ze swoimi towarzyszami do tego czasu mogą rozgrabic wszy
> stkie pieniądze na swoja rzecz. Jest nowy rok i zarządy ROD będą żądac nowych 
> opłat które wg., prawa nie mogą pobierac. 
> Jeżeli działkowcy zdecydują się na założenie Stowarzyszenia a nie wiedzą jak t
> o zrobic jakie dokumenty trzeba przedłożyc do Sądu KRS to służę pomocą. 
> UCHWAŁA Nr 1/2013r.
> Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych
> „PRAWORZĄDNOŚĆ”
> o powołaniu Stowarzyszenia
> 
> 	Członkowie założyciele Zebrania w dniu …. lutego 2013 r. w …....
> postanowili powołać Stowarzyszenia Ogrodów nazwa ogrodu z siedzibą w mieści
> e ….. w celu prawa do Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych, zajmowaniem s
> ię użytkowania – ogrodów rodzinnych . Zarząd Stowarzyszenia  będzie z
> ajmowac się  udzielaniem  społecznie na rzecz osób i rodzin zgłaszających się
> do Stowarzyszenia celem udzielenia pomocy rodzinom i osobom którzy  uzytku
> ją działkę – ogród działkowy na terenie gruntu należącego do Gminy......
> Stowarzyszeniu nadano Statut w treści jak w załączeniu.
> 
> 							 …........ dnia  lutego 2013 r.
> Członkowie założyciele Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Praworządnoś
> ć” podpisujący się pod listą członków założycieli przedłożonej w załącz
> eniu.
> Załączniki: szt. 2.
> 1.Lista członków założycieli.
> 2.Statut stowarzyszenia Pomocy obywatelskiej „Praworządność”.
> 
> 
> Uchwała Nr 2/2013
> Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych
> „PRAWORZĄDNOŚĆ”
> o nadaniu Stowarzyszeniu Statutu
> 
> 	Członkowie założyciele Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „ nazwa ogrod
> u” zebrani podczas Zebrania Założycielskiego w dniu lutego 2013 r. postan
> owili nadać Stowarzyszeniu Statut w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwał
> y.
> 
> Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
> 
> …...... lutego 2013 r.
> 
> 	Członkowie założyciele Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych„Praworządność
> ”
> (podpisy)
> W załączeniu lista członków założycieli Stowarzyszenia.
> 
> Załączniki: szt. ... ( szt..... kart).
> 1.Lista członków założycieli Stowarzyszenia.
> 2.Statutu Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej „Praworządność”.
> 
>     
> Uchwała Nr 3/2013
> Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Praworządn
> ość”
> o wyborze Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia
> 
> 	Członkowie założyciele Stowarzyszenia Ogrodów działkowych „ nazwa ogrod
> u” zebrani podczas zebrania założycielskiego w dniu …... lutego 200
> 13 r. w ….......... dokonali wyboru jednogłośnie Komitetu Założycielskieg
> o Stowarzyszenia w składzie:
> 1.…....................
> 2. …...................
> 3. …...................
> 
> 	 Zebrani zobowiązują Komitet Założycielski do wystąpienia z wnioskiem do odpow
> iedniego sądu o wpisanie Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Praworządno
> ść” do rejestru stowarzyszeń.
> 
> 
> Miasto ….. lutego 2013 r.
> 
> Członkowie założyciele Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Praworządność
> ”.
> 
> Podpisy członków na liście członków założycieli w załączeniu.
> 
> Załączniki: szt. 1. (1 szt. kart).
> 1.Lista członków założycieli Stowarzyszenia.
> 
>      Uchwała Nr 4/2013
> zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych 
> „PRAWORZĄDNOŚC”
> o powołaniu Zarządu 
> 
> 	Członkowie założyciele Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „ nazwa ogrod
> u” zebrani podczas zabrania założycielskiego w dniu …. lutego 20013
> r. postanowili powołać Zarząd w składzie:
> 1. nazwisko imie	       Prezes Zarządu
> 2. -                      Wiceprezes Zarządu
> 3. -                      Wiceprezes Zarządu
> 4. -                      Skarbnik
> 5. -                       Sekretarz
> 
> Powołani na Zarząd zostali wyłonieni z następująca ilością głosów:
> Ilość głosów za: -		16
> Ilość głosów przeciw: -	 0
> wstrzymało się: -		 0
>                                        
>       miasto …..... lutego 2013 r.
> 
> 	Członkowie założyciele Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Praworządnoś
> ć” podpisujący się pod listą członków założyciel Stowarzyszenia.
> 
> Załącznik: szt. 1.
> 1). Lista członków założycieli Stowarzyszenia.
> 
>    imię i nazwisko			    podpis 
>              
> 
> 1. 		                    ……………
> ……………………………&#
> 8230;……………  
> 
> 2. 		                    ……………
> ……………………………&#
> 8230;…………..
> 
> 3. 		                    ……………
> ;……………………………&
> #8230;…………..
> 
> 4. 		                     …………̷
> 0;……………………………
> ……………..
> 
> 5. 		                    ……………
> ;……………………………&
> #8230;…………..	
> 
> 6. 	                           ………
> ……………………………&#
> 8230;………………..
> 
> 7. 		                     …………̷
> 0;……………………………
> ……………..
> 
> 8. 		                     …………R
> 30;……………………………
> ;……………..
> 
> 9. 		                     …………̷
> 0;……………………………
> ……………..
> 
> 10. 		                      …………&#
> 8230;…………………………R
> 30;……………..
> 
> 11. 		                     …………
> 230;…………………………̷
> 0;……………..
> 
> 12. 	                           ………
> ;……………………………&
> #8230;………………..
> 
> 13. 		                      …………&#
> 8230;…………………………R
> 30;……………..
>

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się