• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: OZ PZD Szczecin napisał(a): 

> W związku z ukazaniem się na forum wypowiedzi Pani Grażyny Piszczoła Okręgowy Z
> arząd PZD w Szczecinie wyjaśnia co następuje.
> Pani Grażyna Piszczoła nie jest i nigdy nie była działkowcem a także nie przysł
> ugiwało jej prawo użytkowania działki w żadnym ROD. Dlatego też nie jest zrozum
> iałym na jakiej podstawie publicznie oskarża Prezesa PZD i twierdzi, że działko
> wcy zostaną okradzeni. Te słowa są pomówieniem bez potwierdzenia ich dowodami. 
> W chwili obecnej ustawa o ROD nadal obowiązuje zatem nie ma podstaw prawnych do
> tego aby zakładać stowarzyszenia czy nie opłacać składek członkowskich a także
> innych opłat np. za wodę czy prąd. Natomiast obywatelski projekt ustawy przewi
> duje możliwość zakładania stowarzyszeń i jeżeli sejm go pomyślnie przegłosuje t
> o dopiero wtedy działkowcy będą mogli się zastanowić nad zakładaniem stowarzysz
> eń. Z projektem można zapoznać się na www.ocalmyogrody.pl/projekt.
> Historia Grażyny Piszczoły w PZD ma się następująco. Mąż Grażyny Piszczoły, Mar
> ian Piszczoła otrzymał działkę H5 w użytkowanie w 1978 r. 15 stycznia 2007 r. M
> arian Piszczoła, jako jedyny użytkownik działki, zmarł. Po śmierci męża Grażyna
> Piszczoła nie wystąpiła zgodnie z przepisami związkowymi w terminie 3 miesięcy
> z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków PZD i przydzielenie działki po zmarł
> ym mężu. W związku z tym utraciła ona prawo do działki. 
> Grażyna Piszczoła wniosła w dniu 23 maja 2008 r. pozew o nakazanie PZD aby wyda
> ł działkę H5 w ROD „Skolwinka” w Szczecinie. Sprawa o sygn. I C 313
> /09 zakończyła się w dniu 22 stycznia 2009 r. wyrokiem oddalającym pozew. Sąd w
> swoim wyroku stwierdził, iż Grażyna Piszczoła, nie nabyła prawa do działki po 
> zmarłym mężu gdyż nie złożyła wniosku o przyjęcie w poczet członków PZD i przyd
> zielenie działki po zmarłym mężu a taki był wymagany przez przepisy związkowe. 
> G. Piszczoła od tego wyroku złożyła apelację. Sąd Okręgowy oddalił apelację prz
> yjmując, iż jest ona niezasadna podtrzymując zarazem wszystkie ustalenia poczyn
> ione przez Sąd Rejonowy i przyznając, że G. Piszczoła nie nabyła prawa do dział
> ki po zmarłym mężu z uwagi na niedopełnienie procedury uregulowanej przepisami 
> związkowymi. Nadto Sąd Okręgowy wskazał, że jeżeli powódka chciałaby użytkować 
> działkę w ROD „Skolwinka” w Szczecinie to winna respektować przepis
> y regulujące zasady i warunki korzystania z działek. Natomiast jeżeli nie odpow
> iadają jej zasady funkcjonowania PZD to nie musi przystępować do tej organizacj
> i a w konsekwencji nie będzie miała uprawnienia do korzystania z działki, która
> wchodzi w skład nieruchomości oddanej do użytkowania PZD przez Gminę Miasto Sz
> czecin. W chwili obecnej Grażyna Piszczoła wystąpiła ze skargą o wznowienie pos
> tępowania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa jest w toku.
> Należy wskazać, iż PZD w żadnym stopniu nie postąpił nieuczciwie wobec Grażyny 
> Piszczoły ani nie pozbawił jej majątku, który znajdował się na działce, gdyż Gr
> ażyna Piszczoła przekazała nieodpłatnie altanę, wszelkie urządzenia i nasadzeni
> a znajdujące się na działce nr H5 po zmarłym mężu, Panu B. N. na mocy umowy zaw
> artej pomiędzy nią a Panem B. N. w dniu 27 maja 2010 r. (dokument ten jest w po
> siadaniu PZD). Nadto G. Piszczoła wskazała na tym dokumencie pismem odręcznym,
> iż nie ma żadnych roszczeń wobec ROD „Skolwinka” w Szczecinie. Tak
> że najbliższy członek rodziny zmarłego, syn Robert Piszczoła złożył oświadczeni
> e (dokument także w posiadaniu PZD) o przekazaniu całego majątku znajdującego s
> ię na działce nr H5 i nieroszczeniu praw do tej działki. Pan B. N. został przyj
> ęty w poczet członków PZD przez Zarząd ROD a działka została mu fizycznie przek
> azana. W chwili obecnej działka H5 nie jest użytkowana przez nikogo z uwagi na 
> to, że Pan B. N. nie wnosił należnych opłat oraz nie użytkował działki, w związ
> ku z czym został pozbawiony członkostwa w PZD oraz prawa użytkowania działki. 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się