• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: grazyna piszczoła napisał(a): 

>                                        
>      Szczecin 11.02.2013 r
> 
>                                       Sąd
> Okręgowy w Szczecinie 
>                                        I
> I Wydział Cywilny Odwoławczy 
>                                        u
> l. Piotra Skargi 19 
>                                       71
> -423 Szczecin
> Sygn. akt : II Ca 1084/12
> 
> Powódka:............
> Pozwana:
> PZD – Okręgowy Zarząd w Szczecinie (adres w aktach )
> o wydanie 
> Termin rozprawy 13 marca 2013 r godzina 8:30
> 
>                       
>                     Pismo procesowe powódki 
>                       na odpowiedź pozwanej pisma zatytu
> łowanego
>                     "Odpowiedź na skargę o wznowienie post
> ępowania "
> 
> 1.)Powódka podtrzymuje swoją skargę w całości.
> 2.)wnosi o oddalenie na rzecz pozwanej kosztów zastępstwa procesowego. 
>   Wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym potwierdziły moje wieloletnie  przyp
> uszczenia iż ustawa o Polskim Związku Działkowców  była niezgodna z prawem. 
> 	Nie rozwiano jeszcze kwestii prawnych do posiadania dzierżawy gruntu, która je
> st własnością samorządów terytorialnych – Gminy, na podstawie art 165 Ko
> nstytucji iż:" 
> 1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowośc prawną . Przysługują im pr
> awa własności i inne prawa majątkowe.
> 2. Samodzielnośc jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej
> 
>  Na mocy niekonstytucyjnej ustawy o PZD zostały przekazane grunty w dzierżaw
> ę dla Polskiego Związku Działkowców za darmo bez opłat podatkowych co w kraju d
> emokratycznym można stwierdzic iż ustawa była bublem prawnym .
>   Także Polski Związek Działkowców jest zwolniony z wszystkich opłat podatk
> owych , skarbowych oraz opłaty z sądu i urzędów 
>   W przedłożonym do Sądu  dokumencie z Krajowego Rejstru Sądowego przez po
> zwaną dot. tego że Polski Związek Działkowców jest Stowarzyszeniem. 
> 	 Przepisy Prawa o stowarzyszeniu tworzą formalną organizacje ramy, w których r
> ealizowana jest jedna z podstawowych uprawnień jednostki jakim jest wolnośc zrz
> eszania się .Wolnośc ta jest chroniona  przez art 12 i art 58 Konstytucji. 
>   Realizacja dopuszczenia przymusu do członkostwa w Polskim Związku Działkowc
> ów stanowi ograniczoną wolnośc i prawa obywatela a także, przez uchwaloną ustaw
> ę o PZD – ROD tylko przyznania monopolu danej grupie z naruszeniem porzą
> dku prawnego w państwie demokratycznym . 
> 	Polski Związek Działkowców – ROD nie posiada umów na podstawie których 
> nabył tytuł prawny do określonej nieruchomości gruntowej a tylko jako prawo sto
> warzyszenia w której w dziale II KRS Rubryka 3 – Cel działania jest zapis
> dotyczącej jej działalności zapewniającej jego członkom bez tytułu aktu nota
> rialnego na której tylko może prowadzic zarząd zwykły jako stowarzyszenie. 
>    Pozwana przedłożyła do sądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego rejes
> tracje nr KRS 0000293886 z dnia 10-12-2007 r., wypis na dzień 17-10-2012 r., w 
> którym potwierdza że tylko może zarządzac na podstawie stowarzyszenia i do zr
> zeszających członków tego stowarzyszenia . 
> 	Co do oceny zgodności z prawem statutu PZD- ROD ., nie może byc żadnej regula
> cji do własności działkowców, urządzeń, budynków posadowionych na rodzinnych og
> rodach działkowych, które są własnością każdego użytkownika działki. 
>    Stowarzyszenie i jego interpretacja jasno określa że PZD reprezentuje tyl
> ko jego członków , którzy dobrowolnie przystapili do tej organizacji tj. Stowar
> zyszenia . 
> 	Powódka wyjaśnia że Konstytucja art 58 – każdemu zapewnia wolnośc zrzes
> zania, co kilkakrotnie Trybunał orzekał, że nie ma przymusu byciem członkiem w 
> PZD ( K 5/01 – 
> K 8/10) 
>      W wyniku ogłoszenia orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 r., przez Trybun
> ał Konstytucyjny 
> ws., niekonstytucyjności ustawy z 2005 r., o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, c
> o następstwem powinna byc orzeczeniem Sądu Okręgowego w niniejszym postępowani
> u iż, art 58 Konstytucji, której nie jest w żaden sposób uzależniony do przepis
> ów wymienionych przez Trybunał Konstytucyjny że :" w częsci I w punkcie 1-2 ora
> z 4-24 w zakresie tam wykazanym iz tracą moc obowiązująca z upływem 18 miesiecy
> od dnia ogłoszenia wyroku w dzienniku ustaw .
> Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiązującą i są ost
> ateczne . 
> Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodnosci z Konstytucją umową miedzyn
> arodową lub z ustawą aktu normatywnego na podstawie którego zostało wydane praw
> omocne orzeczenie sądowe stanowi podstawę do wznowienia postępowania na zasadac
> h i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania art 19
> 0 pkt 1 i pkt 4 Konstytucji. 
> 	Skarga złożona przez powódkę o wznowienie postępowania dotyczy art 58 Konstyt
> ucji która ustanowiona była w dniu 1 sierpnia 1997 roku i w zapisach konstytucy
> jnych uchwalono że Polska jest demokratycznym państwem prawnym wszystkich obywa
> teli . 
> 	Konstytucja zawiera prawo i obowiązki każdego człowieka i obywatela w przypisa
> nym art 30 , art 31 i art 32 Konstytucji . 
> 
> 	Konkludując należy wyjaśnic iż PZD była ( jeszcze jest ) jednym podmiotem na 
> rzecz którego obowiązek nieodpłatnego przekazywania gruntów przeznaczonych w mi
> ejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działk
> owe .Tym samym przepis ten uprzywilejował PZD w stosunku do innych organizacji 
> zrzeszajacych działkowców, które bez zgody PZD nie miały możliwożci tworzenia i
> nnych organizacji zrzeszających działkowców . 
> 	W niniejszej sprawie powódka domaga się o rozpatrzenie skargi i rozpoznania kw
> estionowanych przepisów prawnych na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjn
> ego . 
> 
> 	Trybunał przyjął zgodnie z orzecznictwem że jest możliwe ponowne rozstrzygniec
> ie sprawy co do której zapadło orzeczenie przed wejściem w życie mocy obowiązuj
> ącej jeżeli pojawiły się konstytucyjne wzorce do odniesienia orzeczenia Trybuna
> łu Konstytucyjnego o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją , retyfikowan
> a umowa międzynarodową lub z ustawą na podstawie którego zostało wydane orzecze
> nie . 
> W przedłożonym do niniejszej sprawy pismo (z dnia 26.04.2010r.) Rzecznika Praw 
> Obywatelskich skierowane do skarżącej RPO- Rzecznik jaśno określił  cytuje:" O
> ile Trybunał Konstytucyjny podzieli argumenty przedstawione we wniosku, może P
> ani rozważyc wznowienie postępowania cywilnego, które zakończyło się niekorzyst
> nym dla Pani rozstrzygnięciem. Zgodnie bowiem z art 401. 1 -kodeksu postępowani
> a cywilnego można żądac wznowienia postępowania w wypadku , gdy Trybunał Konsty
> tucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją ratyfikowana umow
> a międzynarodową lub ustawą na podstawie którego zostało wydane orzeczenie ". 
> 
> 	W postępowaniu sądowym ( II Ca 464/09 )oraz we wcześniejszych uzasadnieniach 
> sądu pierwszej instancji wielokrotnie powoływałam się na przepisy Konstytucyjne
> , a w szczególności na przypisany art 58 Konstytucji, w którym zachodzi nie pr
> widłowości pomiędzy statusem użytkownika działki a członkostwem w PZD co należy
> uznac za sprzeczny z zasadami na których opiera się demokratycz

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się