• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

kumbaka napisał: 

> Witam i zapraszam do zapoznania się z vademecum dot. patologii w Polskim Związk
> u Działkowców. Na zlecenie sądu dokonaliśmy zwięzłego opracowania wym. problemu
> i korzystając z dostępnych publikacji czy innych materiałów udowodniliśmy tezę
> , że PZD jest nieprzydatny, a nawet działa na szkodę działkowców i z tego powod
> u konieczna jest sanacja ruchu działkowego w Polsce a właściwie jego budowa od 
> podstaw tzw. opcja zero, która ma szansę na realizację, ale o tym napiszę późni
> ej. Na portalu BZ opublikowano art. pt. „Wciąż nie koniec problemów dział
> kowców” i zapraszam do jego komentowania tudzież zgłaszania opinii lub kr
> ytycznych uwag a także zgłaszania pytań i postaramy się niezrozumiałe kwestie w
> yjaśnić lub uzupełnić. Publikacja jest dostępna na stronie:
> www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9189
> Przypomnę tylko, że wym. proces toczy się z powództwa działkowca, który złożył 
> pozew o uchylenie uchwały zarządu ROD „Podzamcze” o pozbawieniu go 
> prawa użytkowania działki, ale także przedmiotem tego procesu jest wniosek o po
> djęcie funkcji kontrolnej sądu, który ma stwierdzić istniejącą patologię i zawi
> adomić stosowne organy państwa. Nie wchodząc w szczegóły w tym miejscu podniosę
> tylko jedną kwestię tj. ustanowienia i finansowania radcy prawnego przez wym. 
> zarząd. Proszę Państwa ta decyzja o pozbawieniu prawa użytkowania ogrodu przez 
> działkowca została podjęta przez całą rzeszę Leśnych Dziadków w tym przez zarzą
> d ROD gdzie prezesem jest J. Paprocki, następnie została podtrzymana przez Komi
> sję Rozjemczą W. Olesińskiego, również Okręgowa Komisja Rozjemcza S. Terecha uz
> nała ją za prawidłową a na koniec Olga Ochrymiuk przewodnicząca Krajowej Komisj
> i Rozjemczej stwierdziła jej prawomocność – w takim wypadku rodzi się pyt
> anie, czego oni obawiają się, że ustanowili pełnomocnika? Na uwagę zasługuje tu
> fakt, że usługi tego prawnika zostały sfinansowane z naszej działkowej kasy i 
> nie było do tego podstaw, bo działkowcy nie wyrazili na to zgody, a uchwalony p
> rzez nich preliminarz finansowy również takich wydatków nie przewidywał. Składk
> i działkowców nie mogą być wykorzystywane przeciwko działkowcom i to jest oczyw
> iste a nadto zarząd sięgnął do naszej kasy, aby bronić tylko swojego interesu.
> Taki stan rzeczy można uznać za haniebny, bo jest to trwonienie naszych pienięd
> zy, które są niezbędne chociażby na zabezpieczenie ogrodu. Właśnie proszę obejr
> zeć film „Wandalizm w ROD „Podzamcze”, który pokazuje brak ja
> kiegokolwiek zabezpieczenia ogrodu i wynik tego zaniedbania tj. dewastacja nasz
> ego ogrodu.
> Film dostępny jest na stronie: 
> www.youtube.com/watch?v=WTebKMkEG0M
> Z tego filmu można wyciągnąć jeszcze jeden wniosek, że PZD nie dba o nasze ogro
> dy, pozostawia je samym sobie, zawłaszcza nasze składkowe pieniądze i tu należy
> dodać, że budżet kadencyjny tego ogrodu to 500.000 PLN. Jest to duża kwota a o
> gród niszczeje a poza tym jak można zaobserwować nie są usuwane śmieci, mimo, ż
> e działkowcy składają dodatkowo na ten cel około 62.000 PLN rocznie. Co się dzi
> eje z tymi pieniędzmi tego nie wiadomo, ale zapewne lądują w kieszeniach Leśnyc
> h Dziadków. W tym miejscu GN ROD „Podzamcze” apeluje do działkowców
> , aby wstrzymać się z płaceniem składki członkowskiej za ten rok, ponieważ pien
> iądze te zostaną bezpowrotnie stracone i wydane na inne cele pozastatutowe. 
> W Warszawie przed KRS toczy się obecnie postępowanie, którego wynikiem może być
> wykreślenie PZD z KRS lub ustanowienie kuratora. PZD nie dopełnił szeregu obow
> iązków i tak nie ujawnił organów terenowych, nie ujawniał bilansów finansowych,
> ale także faktycznie mimo braku rejestracji prowadził działalność gospodarczą 
> poprzez swoje spółki, których jest właścicielem tj. Dom Działkowca Polskiego sp
> . z o.o. i Wydawnictwo Działkowiec sp. z o.o. Nie ulega, więc wątpliwości, że h
> istoria PZD kończy się bezpowrotnie i nie ma najmniejszych szans na wyjście z t
> ej opresji i ostatnią szansę pogrzebano składając kolejny bubel prawny swojego 
> autorstwa bez konsultacji z działkowcami. Wykazaliśmy też, że PZD walczy z orga
> nami państwa i walka ta jest z góry przegrana, ale także walczy z działkowcami 
> i jednocześnie skarży Polskę do ETPCz w Strasburgu, zarzucając min. Trybunałowi
> Konstytucyjnemu naruszenie prawa. PZD opracował także projekt ustawy o ROD, kt
> óry w istocie jest tylko w interesie struktury tj. utrzymuje dotychczasowe orga
> ny, które tylko zmieniają nazwę. Wykazaliśmy, że ten projekt narusza Konstytucj
> ę, ale także stoi w sprzeczności z wyrokiem TK i nie ma żadnych szans na realiz
> ację, a więc po raz kolejny wydano nasze pieniądze, które zostały zmarnowane. T
> akie ustalenia potwierdzają parlamentarzyści PO min. posłanka M. Janyska czy J.
> Lassota. Partia rządząca przygotowuje projekt, który ma wykonać wyrok TK i tak
> przesądzona jest likwidacja PZD i ogrody mają być prowadzone przez stowarzysze
> nia, które będą tworzone od podstaw przez działkowców i to jest szansa na pozby
> cie się tej pasożytniczej struktury, która broniła tylko swoich interesów.
> Wszystko teraz zależy od nas samych działkowców i ogrody mogą do nas wrócić.
> Teraz zmieniam trochę temat, ale nadal będę poruszał się w motywie ziemi i zapr
> aszam do zapoznania się z protestem rolników, którzy potrafili się zorganizować
> tworząc Komitet Protestacyjny Woj. Zachodniopomorskiego i opowiedzieli się 
> 222;za … polskością Polski”. Nasze dziedzictwo narodowe jest wysprz
> edawane, ale oficjalne media jakoś o tym nie piszą i nasi wybrańcy również nie 
> zajmują się tym tematem, ale tym „odłogiem” zajął się redaktor Lech
> L. Przychodzki, który na portalu BZ zanotował:    
> www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9004
> www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9053
> www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9079
> www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9131
> www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9151
> www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9174    
> Jak z tego wynika, to mamy w kraju wiele spraw do załatwienia, a nasza uwaga ki
> erowana jest na nieużytki a wiadomo, że z ugorów żadnych korzyści raczej nie bę
> dzie. Wniosek jest taki, że zajmujemy się tym, co nie trzeba i tak się dzieje w
> każdej dziedzinie. Służę przykładami, komendant miejski policji w Wałbrzychu p
> oprawia stan bezpieczeństwa w mieście likwidując komisariaty na dzielnicach, a 
> włodarze miasta (lekarze specjaliści – bez jaj tak jest) budują nam aqua 
> park i hotel, Starą Kopalnię i oczywiście efekt tego może być tylko opłakany. P
> roszę zobaczyć:
> www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9227
> www.youtube.com/watch?v=1Dgdc8P___4
> Projekt Stara Kopalnia miał być, właśnie miał być tym, tamtym, a teraz ma być z
>

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się