• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: grazyna napisał(a): 

>                  Szczecin 05.12.2013r.
> 
> Grazyna Piszczoła
> ul.1- go Maja 26/15
> 71-627 Szczecin 
>  Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy
> Afery Prawa 
> 
>                                      Sejm 
> Rzeczypospolitej Polskiej 
>                                       00-
> 902 Warszawa 
>                                        
>   ul. Wiejska 4/6/8
> 
> Sprawa dotyczy: uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych która jest 
> niekonstytucyjna i uchwlona wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego sygn. ak
> t:K 8/10
> 
> 
> „Przedmiotowa ustawa rażąco narusza Konstytucję, Europejską Konwencję Pra
> w Człowieka, a nawet prawo o stowarzyszeniach. Została przyjęta w dość podejrza
> nych okolicznościach, ponieważ wcześniej uwzględniono w dużej mierze interesy d
> ziałkowców, natomiast po zamkniętym spotkaniu liderów PO i PZD całkowicie zmien
> iono nastawienie i pominięto interes działkowców na rzecz anachronicznej organi
> zacji PZD. Sejm i Senat nie uwzględnia zgłoszonych zastrzeżeń do ustawy  w zw
> iązku z powyższym powinna byc ona  powiadomiona  do służby tj. prokuraturę i
> CBA. W której Sejm jako ustawodawca dopuszcza sie nieprawidłowości na gruncie 
> naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.   
> W Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, była mowa likwidacji PZD (monopolisty adm
> inistrator ogrodów), natomiast w mocy pozostają pozostałe przepisy i ROD są nas
> tępcą prawnym po PZD, dlatego trzeba było wypracować takie regulacje,przez Komi
> sje Sejmowa które, miały gwarantowac stabilną podstawę funkcjonowania ROD, a 
> tymczasem. Ustawa w obecnym kształcie jest niekonstytucyjna, jest zwykłym bubl
> em, uchwalonym na zamówienie PZD i jego działaczy. Przykładem jest tu wprowadze
> nie do ustawy działalności gospodarczej tj. prowadzenia wydawnictwa, w którym m
> ają interes dożywotni prezes PZD i jego córka, natomiast nie ma żadnego uzasadn
> ienia, aby działkowcy musieli utrzymywać to wydawnictwo. Również wynajęci przez
> PZD prawnicy działali tylko na korzyść struktury – ustawy, która przewi
> duje możliwość szeregu przekształceń PZD w stowarzyszenie i zostało zwolnione 
> od kosztów, natomiast o działkowcach nikt nie wspomniał, a ustawa o kosztach są
> dowych zawiera w tym zakresie lukę. Taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia i dl
> atego działkowcy niezależni podejmują odpowiednie kroki prawne, aby przepisy r
> egulowały prawa działkowców, a nie struktury PZD,i zmianę ich w struktury stowa
> rzyszenia  która jest od lat pasożytem i czerpie korzyści od działkowców. Spo
> łeczeństwo apeluje o rozliczenie tych pełnomocników, którzy działają tylko na 
> korzyść ekipy Kondrackiego . Trybuną Konstytucyjny także orzekła iz ,przepisy 
> ustawy naruszają Konstytucje RP. Art 58 
> " - Każdemu zapewnia sie wolności zrzeszania się .
> -  Zakazane są zrzeszania , których cel lub działaności są sprzeczne z Konsty
> tucja lub ustawą"
> . 
> Obecnie wiele złego dzieje się na naszych ogrodach działkowych .Działkowicze kt
> órzy podpisali się pod obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych i z
> łożyli go do Sejmu zrobili najgorszą rzecz którą można było zrobic. Projekt ten
> popiera Zarząd PZD o jej działalności oraz SLD 
> W Sejmie kiedy odbywało się posiedzenie( 17.04.2013 r godz.13:00 ) sprawozdawcy
> - posłowie czytali projekty, to na trybunie wygłaszali ilu to działkowców jest
> za związkiem PZD ilu podpisało projekt obywatelski p. Kondrackiego, który rząd
> ził ogrodami jakby była to jego własnośc. 
> W Sejmie toczyły się debaty w Komisji Nadzwyczajnej oraz w Komisji Infrastrukt
> ury o ustawę o ogrodach działkowych. Jeżeli ktoś ma dokumenty źródłowe i posiad
> a dokumenty o przekrętach zarządów okręgowych PZD lub o działalności zarządów k
> tórzy wyrzucali działkowicza z działki, powinien skierowac te dokumenty do Komi
> sji Sejmowej co tak zostało zrobione. 
> Kiedy odbywało się posiedzenie Sejmu" czytanie pierwsze"- sprawozdanie 4 projek
> tów na galerii zasiadał Prezes PZD p. Kondracki , często sprawozdawcy czytając 
> swój projekt kierowali się w stronę p. Kondrackiego . jakie było to żenujące. C
> zyżby projekt ustawy o ogrodach działkowych był uzależniony od lobbisty p. Kond
> rackiego. 
> Żyjemy w kraju w którym rządzą nie posłowie a grupy osób którzy wywodzą się z d
> awnej epoki socjalizmu. 
> Czas nastał byśmy sami decydowali o naszej własności ponieważ działki to nasza 
> własnośc którą w 1982 r zabrano nam tak jak nasze mieszkania spółdzielcze. 
> To nie Państwo Prawa lecz Państwo w Państwie . 
> Korupcja sięgnęła już zenitu . Jest bardzo złym doradcą kiedy posłowie są powią
> zani z grupą osób którzy mają duży wpływ na uchwalanie ustaw. 
> Pytanie jest gdzie są eksperci i konstytucjonaliści, którzy powinni opiniowac k
> ażdą ustawę by nie były ustawy zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego o jego 
> wykładnie czy są one zgodne z Konstytucją czy nie. 
> Posłowie uchwalają ustawy tylko dla siebie a nie dla społeczeństwa jest to chor
> e Państwo które w swojej nazwie ma RZECZPOSPOLITA POLSKA-Demokratyczne Państwo 
> Polskie powinno działac zgodnie z zapisem Konstytucji art 1 - Rzeczpospolita je
> st dobrym wszystkich obywateli art 2 Rzeczpospolita Polska jest krajem demokrat
> ycznym państwa prawnego , urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej
> . 
> Jak widac z posiedzeń sejmowych posłowie nie spełniają tych dwóch artykułów a k
> ażdy poseł działa na swój sposób myślenia. 
> Konstytucja jest martwa a posłowie działają w sposób naganny. 
> Nic dla narodu -społeczeństwa polskiego a tylko dla siebie. 
> Biedny naród to jednostka, którą trzeba zniszczyc przez uchwalanie niekonstytuc
> yjnych ustaw co już tak uczyniło tj. Sejm i Senat . Brak pracy doprowadza się o
> bywateli do nędzy . 
> Takie jest Państwo Polskie . Wysokie nagrody z podatków polaków należą się tylk
> o dla wybrańców, oraz uchwalenie ustawy o ROD ma wiele braków dot. orzeczenia 
> Trybunału Konstytucyjnego 
> Szkoda tylko pracy  Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i pieniędzy podatników
> . 
> 
> Pomimo wielu pism skierowanych do Sejmu i do Senatu nie jest istotne gdyż lobbi
> ści i działalnośc prezesa Polskiego Związku Działkowców wraz ze swoim pełnomocn
> ikiem jest ważnejszym podmiotem jak Sejm , posłowie i Senat. 
> 
> Przesyłam pisma skierowane do Senatu RP. 
> 
> 
> Temat:
> Kancelaria Senatu
> E-mail:
> grazynapiszczola@poczta.fm
> Imię:
> Grazyna 
> Nazwisko:
> Piszczoła
> Firma/organizacja/inst
> 
> redakcja Afery i Prawa nr 036/2013
> 
> Między Narodowa Federacja Dziennikarzy Magazyn Afery Prawa zapytuje się dlaczeg
> o Premier Pan Donald Tusk zadeklarował sie ,że PO. zgadza się na kompromis, w k
> tórej sprawa uwłaszczenia powinna zostac uregulowana w odrębnej ustawie . Dlacz
> ego zmusza sie działkowców do przymusowej przynależności do Stowarzyszeń do któ
> rych każdy ma wolnośc zrzeszania się art 58 Konstytucji, Jest wielkim błędem ki
> edy Sejm Najwyższa Władza Ustawodawcza nie przestrzega Konstytucji Rzeczypospol
> itej Polskiej ,art 58 i zmusza obywateli do przymusowych przynależności do któr
> ych nie chcą neleżec, bo wolnośc każdego obywatela jest niepodważalna. Także ni
> edopuszczalnym jest by Premier Pan Donald Tusk spotykał sie z Prezesem Polskieg
> o Związku Działkowców i mec Tomaszem Terleckim w celach ustaleń jaka ma byc ust
> awa .Czy nie jest to państwo skorumpowane , Gdzie są prawnicy sejmowi i Misters
> two Spr

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się