• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: działkowiec napisał(a): 

> Przekazuję do wiadomości tym, którzy czytają te posty. Nie dajcie się zwariować
> .
> 
> 
> 								Świdnica, 16 grudnia 2013 r.
> 
> 
> 
> 								Trybunał Konstytucyjny
> 								 Prezes
> 								 Pan Andrzej Rzepliński
> 
> 								 I Prezes Sądu Najwyższego
> 								 Pan Stanisław Dąbrowski 
> 
> 	W związku z publikowaniem przez tzw. "grupę niezależną rod Podzamcze w Wałbrzy
> chu" treści wniosku o stwierdzenie niezgodności z komstytucją uchwalonej w dniu
> 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, niniejszym jako o
> bywatel i działkowiec wnoszę o odrzucenie tego wniosku.
> W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie funkcjonuje żadana grupa niezależna. W zwią
> zku z tym w/w wniosek nie pochodzi od uprawnionego podmiotu do złożenia skargi
> w zakresie zbadania konstutucyjności ustawy. 
> Przesłam jednocześnie informację, która została zamieszczona na stronie intern
> etowej Polskiego Związku Działkowców. Wynika z niej, że pod nazwą " grupa nieza
> leżna" kryje się jedna osoba fizyczna, na dodatek wydalona z Polskiego Związku
> Działkowców za działanie na szkodę tego Związku. Nikt z działkowców nie upoważ
> nił i nie upoważni tej osoby do występowania w ich imieniu. Jest to samozwańczy
> działacz, który ma za cel ośmieszać i obrażać działkowców, którzy chcą dalej b
> yż członkami PZD i w spokoju prawiać działki.
> 
> Zał. 1.
> 
> 										Z poważaniem
> 									      
> Kto kryje się pod nazwą grupa niezależna ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu - 12.12.2
> 013
> Wałbrzych, 12 grudnia 2013 r.
> Zarząd ROD "Podzamcze"
> w Wałbrzychu
>  
> Kto kryje się pod nazwą grupa niezależna rod "Podzamcze" w Wałbrzychu.
> W związku z rozpowszechnianiem tzw. XIII komunikatu grupy niezależnej rod ̶
> 2;Podzamcze" Wałbrzych (uzupełnienie noty sygnalizacyjnej w sprawie poprawek do
> ustawy o ROD (druk503) skierowanej do Senatu RP, Zarząd ROD „Podzamcze" 
> w Wałbrzychu informuje, że w naszym Ogrodzie nie istnieje „grupa niezależ
> na rod Podzamcze" w rozumieniu stowarzyszenia zarejestrowanego, ani jako grupa 
> nieformalna. Grupa niezależna istnieje jedynie w wyobraźni Ryszarda Dudka, któr
> y jawi się jednocześnie pełnomocnikiem tej grupy. W adresie kontaktowym z tą gr
> upą zamieścił nazwę naszego Ogrodu, co ma uprawdopodobnić, że taka grupa w Ogro
> dzie funkcjonuje. O tym kim jest Ryszard Dudek i z jakich pobudek zajmuje się, 
> nie od dzisiaj, jedynie oszczerczą kampanią wobec Polskiego Związku Działkowców
> i osób wybranych przez działkowców do pełnienia określonych funkcji w tym Zwią
> zku, działkowcy z naszego Ogrodu informowali już wszystkich tych, do których te
> nże „ pełnomocnik" przekazywał zniesławiające donosy.
> Dla przypomnienia przekazujemy w załączeniu stanowisko działkowców z ROD „
> ;Podzamcze" w Wałbrzychu z dnia 6 kwietnia 2013 r. w odniesieniu do rozpowszech
> nianych kłamstw i fałszywych oskarżeń pod adresem PZD.
> W podobnym oszczerczym stylu i z powołaniem się na okoliczności, które wymyślił
> sobie ów pełnomocnik grupy niezależnej istniejącej w jego wyobraźni, brzmi tre
> ść w/w XIII komunikatu będącego uzupełnieniem wspomnianej na wstępie noty skier
> owanej do Komisji senackich w sprawie poprawek do nowej ustawy o rod.
> Ponieważ żadna z tych poprawek nie została uwzględniona przez Senat, toteż nale
> ży przyjąć, że senatorowie odpowiednio je ocenili i odrzucili. Pozostaje więc m
> ieć nadzieję, że każdy rozsądnie myślący również odpowiednio oceni autora i wsz
> elkie jego publikacje O PZD. W tej sytuacji Zarząd ROD „Podzamcze" uważa,
> że komentarz do owej noty i jej uzupełnienia jest zbędny.
>  
> Sekretarz Zarządu                               
>           Prezes Zarządu
> ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu                       
>   ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu
> Józef Kuriata                                 
>               Janusz Paprocki
>  
>  W załączeniu:
> Stanowisko Konferencji Delegatów ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu z dnia 6 kwietnia
> 2013 r.
>  
> Wałbrzych, 6 kwietnia 2013r.
> Stanowisko
> Konferencji delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" w Wałbrzy
> chu w sprawie zniesławiania Polskiego Związku Działkowców oraz bezpodstawnych z
> arzutów na działalność poszczególnych struktur organizacyjnych Związku, rozpows
> zechnianych przez anonimowego autora, używającego nazwy „grupa niezależna
> ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu.
> W związku z prowadzeniem rozległej korespondencji z rodzinnymi ogrodami działko
> wymi, okręgowymi zarządami PZD w kraju, Sejmem, Klubami Poselskimi oraz z wielo
> ma innymi instytucjami przez tzw. „grupę niezależną rod podzamcze" Konfer
> encja delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" w Wałbrzychu st
> wierdza, że w naszym Ogrodzie nie istnieje „grupa niezależna rod Podzamcz
> e" w rozumieniu stowarzyszenia zarejestrowanego ani jako grupa nieformalna.
> Rzekoma „grupa niezależna" nie ujawnia żadnych danych osobowych ani konta
> ktowych, za wyjątkiem adresu email: rodpodzamczegn.
> Nikt spośród działkowców w naszym Ogrodzie nie poinformował Zarządu Ogrodu, ani
> w inny sposób nie ujawnił się, że jest członkiem tej rzekomej grupy. Na zebran
> iach sprawozdawczych 6 kół, poprzedzających dzisiejszą Konferencję delegatów RO
> D „Podzamcze" w Wałbrzychu, działkowcy jednogłośnie stwierdzili, że nikt 
> z nich nie utożsamia się z rzekomą „grupą niezależną..." oraz, że wg ich 
> wiedzy w naszym Ogrodzie taka grupa nie istnieje.
> Działkowcy z ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu mają natomiast wiedzę o tym, że
> pod nazwą „grupa niezależna" a czasami pod nazwą „pełnomocnika" te
> j grupy kryje się były członek PZD z ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu. Działk
> owcy mają również wiedzę o tym, że ów były członek PZD został pozbawiony członk
> ostwa za działanie na szkodę PZD. Mają również wiedzę o tym, że jest on jednocz
> eśnie autorem tekstów zniesławiających Polski Związek Działkowców, w których be
> zpodstawnie zarzuca poszczególnym organom Związku nadużycia i działania przeciw
> ko działkowcom a także nakłania działkowców do nie przestrzegania statutowego o
> bowiązku opłacania składek członkowskich. Zniesławiające teksty rozpowszechnia 
> na forum dyskusyjnym różnych portali internetowych krajowych i zagranicznych a 
> także przesyła elektronicznie do wielu ROD w kraju, okręgowych zarządów PZD i d
> o wielu innych adresatów.
> Działkowcy wiedzą także z jakich pobudek ów były działkowiec zniesławia Polski 
> Związek Działkowców. W środowisku niektórych działkowców wymieniona wyżej osoba
> , występująca pod nazwą „grupa niezależna rod podzamcze" jest znana, najd
> elikatniej rzecz ujmując, jako osoba niezrównoważona emocjonalnie oraz jako tzw
> . pieniacz.
> W ocenie działkowców wszystkie informacje rozpowszechniane przez byłego członka
> PZD są jego urojoną wyobraźnią i działaniem odwetowym za pozbawienie
> członkostwa PZD.
> Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" w Wałbrzychu nie i
> dentyfikują się z ocenami i opiniami o Polskim Związku Działkowców, które w/w a
> utor rozpowszechnia. Działkowcy z naszego Ogrodu chcą nadal trwać w jedności i 
> tylko w Polskim Związku Działkowców, który przez ponad 20 lat skutecznie broni 
> ich praw nabytych, czemu dali wyraz w apelu z dnia 19 marca 2013r. skierowanym 
> do Marszałek Sejmu RP i wszystkich posłów w sprawie uchwalenia obywatelskiego p
> rojektu ustawy o

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się