• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: grazyna piszczoła napisał(a): 

> W sprawie odpowiedzi na portalu dot OZ PZD Szczecin chcę wyjaśnic że grunty nal
> eżące do Gminy Miasta Szczecin nie mają nic wspólnego z konfliktem z zarządem P
> ZD Szczecin . Jak już wyjaśniałam na portalu nie zgadzam się z ustawą z 2005 ro
> ku i na tej podstawie została złożona skarga do Trybunału Konstytucyjnego. Wiem
> y już iż ustawa była w całości niekonstytucyjna. Także nowa ustawa z 2013 roku 
> jest niekonstytucyjna i będzie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego Zarząd O
> Z PZD Szczecin nie wyjaśnia dlaczego nie mogłam wchodzic na swoją działkę zmien
> iono klucze od bramy i nie chciano mi ich dac, nawet za opłatę. Kiedy prezes za
> rządu ogrodu " Skolwinka" zauważyła że ja jestem na działce kazała mi ja opuśc
> ic groziła mi policją . Sprawa przekazanie działki dla p. Bogusława N. miałam n
> a celu by do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i następnie do uchwalenia ust
> awy przez Sejm by zarząd nie miał prawa sprzedaży mojej działki. Po wpisaniu us
> tawy do Dziennika Ustaw Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpatrzy skargę o wznowieniu
> postępowania przywróceniu działki oraz wydania orzeczenia o odszkodowanie. 
> Mając także na uwadze o szkalowaniu mnie na forum i wypowiadanie się że nie je
> stem redaktorem Afery Prawa pisząc bzdury do Senatu, podkreślam że posiadam leg
> itymacje Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. 
> Walkę podjęłam w roku 2004 w której opisywałam że ustawodawca narusza prawo dot
> yczącej Konstytucji RP. art 58 . 
> Mając na względzie dobro działkowców skierowałam także pismo do Prokuratury Ge
> neralnej podkreślając iż nowa ustawa zasadnicza także jest niezgodna z prawem .
> Jest to bubel prawny który został wydany pod presja P. Kondrackiego . 
>                                        
>     Szczecin 27.12.2013 r 
> Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy Afera Prawa
> Grazyna Piszczoła 
> E-mail grazynapiszczola@poczta.fm
>                                        
>   Prokuratura Generalna
>                                        
>      Ul. Barska 28/30
>                                        
>    02-528 Warszawa
> 
> Sprawa dotyczy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych . 
> 
> Sejm uchwalił ustawę, która narusza art 2 , art 58 .i art 32 Konstytucji RP. 
> W ustawie nie ma zapisu ,w której Zarząd Polskiego Związku Działkowców miał 
> obowiązek rozliczenia się z majątku działkowców, który każdego roku otrzymywa
> ł dochody w wysokosci 80 milionów złotych . 
> Prokuratura Generalna oraz Urząd Skarbowy powinien zając się sprawą podatku doc
> hodowego  Zarząd PZD oraz Okręgowych Zarządów PZD i zarządy ogrodów działkowyc
> h - urzędnicy otrzymywali wysokie wynagrodzenia nie odprowadzając żadnych pod
> atków. 
> 
> W roku 2005 ustawodawca uchwalił ustwę że Polski Związek Działkowców jest zwoln
> iony z wszelkich opłat, także z odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Ska
> rbowego . 
> 
> Każdy z nas ma obowiązek odprowadzenie podatku od dochodów, natomiast Zarząd PZ
> D był zwolniony z płacenia takich podatków do Skarbu Państwa od wysokiego wynag
> rodzenia które pobierały zarządy PZD., OK. PZD oraz zarządy ogrodów działkowych
> pieniadze pochodziły ze składek działkowców – czy jest to zgodne z prawe
> m ?
> Niesprawiedliwośc w Państwie Prawa uchwala Sejm . 
> 
> Korupcja w Polsce osiągnęła najwyższy poziom od czasów II Wojny Światowej. 
> Korupcją opanowane są praktycznie wszystkie urzędy państwowe zaczynając od Parl
> amentu poprzez Wymiar Sprawiedliwości, inne urzędy ogólnopolskie, urzędy miejsk
> ie, aż po urzędy wiejskie etc.
> Korupcja jest obecna wszędzie, dlatego w Polsce nie ma miejsca na sprawiedliwoś
> ć rozumianą zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polski.
> 
> W związku z powyższym przekazuję do Prokuratury Generalnej wpis na forum intern
> etowym- pismo skierowane do Sejmu RP., i Senatu RP .
> Konkludując mam zapytanie kto w tym Państwie Rządzi ?
> 
>                                        
>                                        
>          
> wypis z internetu.
> Szczecin 05.12.2013r. 
> 
> Grazyna Piszczoła 
> ul.1- go Maja 26/15 
> 71-627 Szczecin 
> Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy 
> Afery Prawa 
> 
> Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
> 00-902 Warszawa 
> ul. Wiejska 4/6/8 
> 
> Sprawa dotyczy: uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która jest
> niekonstytucyjna i uchwlona wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego sygn. a
> kt:K 8/10 
> 
> 
> „Przedmiotowa ustawa rażąco narusza Konstytucję, Europejską Konwencję Pra
> w Człowieka, a nawet prawo o stowarzyszeniach. Została przyjęta w dość podejrza
> nych okolicznościach, ponieważ wcześniej uwzględniono w dużej mierze interesy d
> ziałkowców, natomiast po zamkniętym spotkaniu liderów PO i PZD całkowicie zmien
> iono nastawienie i pominięto interes działkowców na rzecz anachronicznej organi
> zacji PZD. Sejm i Senat nie uwzględnia zgłoszonych zastrzeżeń do ustawy. W zwią
> zku z powyższym powinna byc ona powiadomiona do służb tj. prokuratury i CBA., w
> której Sejm jako ustawodawca dopuszcza sie nieprawidłowości na gruncie narusze
> nia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
> W Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, była mowa likwidacji PZD (monopolisty admin
> istrator ogrodów), natomiast w mocy pozostają przepisy ustawy o ROD w ktorej 
> są następcą prawnym po PZD,stowarzyszenia ( zmiana tylko nazwy) dlatego trzeba 
> było wypracować takie regulacjeprzez Komisje Sejmowa które, miały gwarantowac s
> tabilną podstawę funkcjonowania ROD, a tymczasem. Ustawa w obecnym kształcie je
> st niekonstytucyjna, jest zwykłym bublem prawnym uchwalonym na zamówienie PZD 
> i jego działaczy. Przykładem jest tu wprowadzenie do ustawy działalności gospod
> arczej tj. prowadzenia wydawnictwa, w którym mają interes dożywotni prezes PZD 
> i jego córka, natomiast nie ma żadnego uzasadnienia, aby działkowcy musieli utr
> zymywać to wydawnictwo. Również wynajęci przez PZD prawnicy działali tylko na k
> orzyść struktury – ustawy, która przewiduje możliwość szeregu przekształc
> eń PZD w stowarzyszenie i zostało w/w stowarzyszenie zwolnione od wszelkioch ko
> sztów jak : podatków od gruntu podatku od wynagrodzeń kosztów administracyjnych
> i sadowych , natomiast o działkowcach nikt nie wspominał, a ustawa o kosztach 
> sądowych zawiera w tym zakresie lukę. Taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia i 
> dlatego działkowcy niezależni podejmują odpowiednie kroki prawne, aby przepisy 
> regulowały prawa działkowców, a nie struktury PZD,i zmianę ich w struktury stow
> arzyszenia która jest od lat pasożytem i czerpie korzyści od działkowców. Społe
> czeństwo apeluje o rozliczenie tych pełnomocników, którzy działają tylko na kor
> zyść ekipy Pana E.Kondrackiego . 
> W zaskarzonej ustawy z 2005 r.,Trybunał Konstytucyjny także orzekła iż ,przepis
> y ustawy naruszają Konstytucje RP. Art 58 
> " - Każdemu zapewnia się wolności zrzeszania się . 
> - Zakazane są zrzeszania , których cel lub działaności są sprzeczne z Konstytuc
> ja lub ustawą" 
> . 
> Obecnie wiele złego dzieje się na naszych ogrodach działkowych .Działkowicze kt
> órzy podpisali się pod obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych i z
> łożyli go do Sejmu zrobili najgorszą rzecz którą można było zrobic. Projekt ten
> popiera Zarząd PZD o jej działalności oraz SLD

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się