• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

thor_tr napisał: 

> Wchodzę dzisiaj na forum a tu taki klops.
> Trzeba teraz przypilnować swoich interesów,ale wszystko będzie Rito ok.Nie 
> martw się.
> Otóż w naszym pięknym kraju istnieje coś takiego jak ustawa o ochronie 
> niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
> produkt niebezpieczny(Dz.U.Nr22,poz.271)Pełen jej tekst jest tutaj:
> bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=100&nr=22
> (czwarta od góry).
> Interesująca Ciebie kwestia to część dotycząca zawierania umów na odległość.
> Zwróć uwagę na to:
> Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić 
> bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 
> dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. 
> Art. 9. 1. Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka 
> porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji 
> zawarcia umowy, o: 
>  1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) 
> przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą 
> przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został 
> zarejestrowany, 
>  2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu, 
>  3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w 
> szczególności cła i podatki, 
>  4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia, 
>  5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, 
>  6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem 
> wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3, 
>  7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na 
> odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy, 
>  8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają 
> charakter wiążący, 
>  9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub
> 
> okresowe, 
>  10) miejscu i sposobie składania reklamacji, 
>  11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3. 
> 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być sformułowane jednoznacznie,
> 
> w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. 
> 
> Widać więc,że informacje powinny być zrozumiałe,a z tego co piszesz(wersja 
> angielska)tak nie jest.
> Dalej czytamy:
> Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy,
> 
> liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od 
> dnia jej zawarcia. 
> 2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, 
> termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy
> 
> się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia 
> jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma
> 
> potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty. 
> 
> Rito zgodnie z przytoczonym wyżej art.9 ust1 OchrKonsU treść informacji musi 
> być jednoznaczna.Uchybienie tej powinności ze strony przedsiębiorcy otwiera 
> możliwość interpretowania niejasnego tekstu na korzyść konsumenta(art.65KC).
> Z kolei zrozumiałość informacji odnosi się do formy i postaci przekazu,co 
> oznacza,że MUSI BYC WYRAŻONA W JĘZYKU POLSKM.Niezachowanie tych wymagań może 
> prowadzić do stwierdzenia,że z braku konsensusu umowa nie została zawarta lub 
> że jest nieważna.
> 
> Pozdrawiam Ciebie Rito gorąco.Nie martw się.
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się