• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

leslawgzp napisał: 

> Znane metody zabezpieczania się przed internetowym szpiegostwem i inwigilacją
> część I
> 
> Użytkownicy internetu są narażeni w dzisiejszych czasach na zalew reklam na str
> onach, portalach internetowych , na szpiegostwo, tropienie swych poczynań w in
> ternecie oraz na samowolę wielu portali internetowych , które na ich komputerac
> h bez ich wiedzy i zgody instalują oprogramowanie reklamowe, niechciane program
> y a także instalują nam nierzadko szpiegowskie złośliwe oprogramowanie, wirusy 
> szpiegowskie, konie trojańskie . Często strony internetowe wymuszają na nas zmi
> anę ustawień naszej przeglądarki internetowej, usuwanie zabezpieczeń, blokady 
> reklam a także wymuszają wyrażenie zgody na obrót naszymi danymi osobowymi, na
> używanie naszych danych do celów marketingowych, na przysyłanie nam reklam. In
> ternet jest też platformą działania oszustów, złodziei.
> Jeżeli zainstalujemy na swoim komputerze oprogramowanie antyszpiegowskie,
>  antyreklamowe to będziemy informowani przez te programy o tym, ilu n
> p. tzw. tropicieli  chce nas śledzić przy okazji wizyty na różnych st
> ronach internetowych, będziemy znać ich nazwy. Ponadto uzyskamy możliwoś
> ć blokowania niechcianych
> stron internetowych, blokowania szpiegów i reklam  a także co najważni
> ejsze  możliwość  blokowania wykonywania skryptów jawa. Blokowanie skryptó
> w jest bardzo ważne ponieważ poprzez te skrypty strony internetowe mog
> ą nam grzebać w komputerach, instalować niechciane i szpiegowskie opro
> gramowanie, przechwytywać prywatne dane i informacje. Utrudnia to jedna
> k pracę w internecie, ponieważ sami musimy decydować na co pozwolić a
>  na co nie, sami zarządzać blokadami  jednak jest to cena za zasadn
> icze zwiększenie naszego bezpieczeństwa w sieci, ochronę prywatności, p
> ozbycie się szpiegów i reklam.
> Mamy prawo do własnego konfigurowania przeglądarki internetowej ,  może
> my dla bezpieczeństwa włączyć tzw. okna prywatne, możemy ograniczyć lub
>  zabronić zapisywanie ciasteczek ( cookies ) na naszym komputerze i ma
> my prawo wymagać od stron internetowych respektowania ustawień naszej 
> przeglądarki. Niestety nie wszystkie strony, portale chcą respektować n
> asze ustawienia i nie działają prawidłowo chcąc wymusić na nas zmianę 
> ustawień w  celach  szpiegowskich i reklamowych. Sporo stron internetow
> ych widząc, że nie może nas szpiegować wskutek naszego oprogramowania 
> antyszpiegowskiego ucieka się do metod szpiegowskich hackerskich, przes
> tępczych.
> Wiele portali internetowych stosuje hackerską metodę szpiegostwa i przechwytywa
> nia informacji ,metodę zwaną   XSS czyli cross-site scripting. Metoda szpiego
> stwa XSS ogólnie bardzo mówiąc na podkładaniu naszej przeglądarce internetowej 
> złośliwego kodu , instrukcji po wykonaniu którego przeglądarka daje przestępcy 
> internetowemu , który tą metodę stosuje możliwość przechwytywania naszych prywa
> tnych danych, informacji, naszych haseł logowania ,możliwość czytania naszej p
> oczty a w szczególności metoda umożliwia mu kontrolę, wejście BEZ ZNAJOMOŚCI HA
> SŁA na nasze konta gdzie mamy otwartą sesję, czy to będzie nasze konto pocztowe
> , czy konto bankowe, czy konto na allegro i inne. Jest to więc kradzież naszych
> chronionych, ważnych danych, które mogą być wykorzystane przeciwko nam, może d
> ojść do kradzieży pieniędzy z konta bankowego, przechwytywania dokumentów, ktoś
> może wykorzystać przechwycone informacje do szantażowania, terroryzowania, zas
> traszania, jeśli szpieguje nas ktoś ze świata przestępczego, gangsterskiego, ma
> fijnego, a możliwe także , że czasem agentura, służby specjalne.  Może dojść d
> o publikowania prywatnych informacji o nas , intrygowania, pomawiania, zniesław
> ienia itp. Metoda XSS nie jest wykrywana podczas pracy z przeglądarkami interne
> towymi jeżeli nie mają zainstalowanych odpowiednich dodatków, rozszerzeń antysz
> piegowskich lub nie mamy innego oprogramowania antyszpiegowskiego zainstalowane
> go na komputerze.   I nie chodzi tu o programy antywirusowe tylko o specjalne
> programy do ochrony naszej pracy w internecie z kategorii prywatność i bezpiec
> zeństwo. Tego typu dodatki, rozszerzenia istnieją np. dla przeglądarki internet
> owej mozilla firefox. Nie wykryłbym szpiegowania mnie metodą XSS przez np. onet
> .pl i inne gdybym nie miał zainstalowanych tych dodatków ( do mozilli firefox)
> . 
> 
> Brońmy się przed tym bezprawiem , inwigilacją skierowaną przeciwko naszym dob
> rom osobistym, przeciw naszej prywatności instalując, używając na komputerze p
> rzynajmniej kilka odpowiednich programów zabezpieczających i dodatków, rozsz
> erzeń do przeglądarek internetowych. Krótko napiszę o tym teraz.
> Nie wszyscy użytkownicy internetu są informatykami czy też nie wszyscy mają cho
> ćby podstawową wiedzę informatyczną. Jednak istnieją firmy które walczą ze szpi
> egostwem, reklamami tworząc oprogramowanie zabezpieczające przed tropieniem, sz
> piegostwem, instalacją na naszych komputerach niechcianego oprogramowania, krad
> zieżą naszych ważnych prywatnych danych. Jest to oprogramowanie z kategorii pry
> watność i bezpieczeństwo i nie chodzi tu o programy antywirusowe tylko o progra
> my chroniące naszą naruszaną totalnie w internecie prywatność. Informacje o tak
> im oprogramowaniu można w internecie znaleźć i odpowiednie oprogramowanie ściąg
> nąć w postaci niezależnych programów lub dodatków, rozszerzeń do przeglądarek i
> nternetowych, np. do mozili firefox istnieją dodatki, rozszerzenia z różnych ka
> tegorii w tym z kategorii prywatność i bezpieczeństwo i są do ściągnięcia ze s
> trony internetowej mozilii firefox.
> Jednym z najlepszych zabezpieczeń przed szpiegostwem oraz instalowaniem nam na 
> komputerze niechcianego oprogramowania jest dodatek np. do mozilli o nazwie NoS
> criptsuite. Dodatek ten blokuje wykonywanie na naszym komputerze skryptów jawa 
> i daje możliwość blokowania lub zezwalania portalom internetowym na wykonywanie
> tychże skryptów, blokuje szpiegów, tropicieli. Drugi bardzo ważny dodatek na p
> rzykładzie mozilli firefox to dodatek o nazwie Ghostery, który blokuje też szpi
> egów , tropicieli a także reklamy. Inny ważny i popularny dodatek to Adblock lu
> b Adblock Plus, blokuje on reklamy na komputerze pracującym w internecie. Wysta
> rczy pobrać te dodatki i zainstalować na komputerze, instalują się częściowo au
> tomatycznie. Wymienione dodatki istnieją też w wersjach dla innych popula
> rnych przeglądarek internetowych.
> W celu dalszego zwiększania naszego bezpieczeństwa w sieci należy także odpowie
> dnio skonfigurować przeglądarkę internetową oraz zainstalować jeszcze inne opro
> gramowanie takie jak w szczególności dobry firewall czyli zaporę ogniową w wers
> ji takiej, która daje łatwo możliwość kontroli połączeń wychodzących i przychod
> zących oraz możliwość blokowania tych połączeń. Niezbędny będzie też program wy
> krywający  i usuwający oprogramowanie typu spyware czyli oprogramowanie szpieg
> owskie np. program Spyboot Search&Destroy. Co do konfiguracji przeglądarki na p
> rzykładzie mozilli firefox to należy włączyć ustawienia użytkownika a nie domyś
> lne, włączyć przeglądanie w tak zwanych oknach prywatnych, wyłączyć aktualizacj
> e automatyczne, zabronić przeglądarce zapisywania tzw. ciasteczek 
> ( cookies ) na naszym komputerze. Ponadto warto jeszcze zainstalować program ty
> pu monitor sieci, program taki potrafi wyświetlać nam informacje o tym z jakimi
> kom

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się