• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

kiepski476 napisał: 

> Kilka zaleceń pochodzących od lekarzy hepatologów.
> 
> Lek. med. Grzegorz Madej:
> 
> • Należy jadać częściej, ale umiarkowane ilości jedzenia (np. 5 drobniejs
> zych posiłków w ciągu dnia). [b]W przypadku marskości wątroby ma to być nawet 7
> posiłków na dobę – ostatni późnym wieczorem (ok. godz. 22.00), a pierwsz
> y wcześnie rano (ok. godz. 7.00)[/b]. Ciężko chora wątroba traci zdolność odzys
> kiwania energii z magazynów glikogenowych, co zaburza jej podstawowe procesy me
> taboliczne i zdolność regeneracji oraz prowadzi do hipoglikemii nocnej u choreg
> o. Skrócenie przerwy nocnej bez posiłku na zapobiegać tej sytuacji.
> Więcej: skutkiuboczne.hepatitisc.pl/2013/12/dieta-w-chorobach-watroby.html
> 
> Prof. Andrzej Gładysz:
> 
> [b]Marskość wątroby[/b]
> Pacjenci z marskością wątroby mają wzmożone zapotrzebowanie na białko i zwiększ
> one całkowite zapotrzebowanie energetyczne. Dieta ich winna zawierać dzienną po
> daż 60-80 gramów białka i 2000-2800 kcal. Jeśli pacjent jest wychudzony, warto
> ść energetyczna jego diety może wymagać zwiększenia do 3000 kcal, a niekiedy i 
> więcej. Stosowanie w praktyce diety bogatoenergetycznej może napotykać na pewne
> trudności związane np. z gorszym apetytem pacjenta. Wówczas należy dążyć do mo
> żliwie najszerszego uatrakcyjnienia sposobu przygotowywania posiłków. Chorzy z 
> marskością wątroby są niezdolni do magazynowania glikogenu w wątrobie, dlatego 
> konieczne jest zapewnienie im stałego dowozu węglowodanów w ciągu doby. Chorzy 
> tacy powinni przyjmować częste, bogatowęglowodanowe posiłki w czasie dnia i dod
> atkowo późny nocny posiłek. 
> 
> [b]Niewyrównana marskość wątroby[/b]
> Chorzy z niewyrównaną marskością wątroby mogą mieć obniżone stężenie białek w s
> urowicy i jednocześnie może wystąpić nietolerancja białka. Zwiększenie diety bi
> ałkowej może przyspieszyć wystąpienie u nich encefalopatii wątrobowej.
> Zatem, [b]u tych pacjentów redukuje się dzienny dowóz białka do ilości 40-50 gr
> amów, co niestety pogłębia u nich niedobór zapasów białka w organizmie.[/b] Pró
> bą rozwiązania problemu jest stosowanie aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach
> alifatycznych, których efekt antykataboliczny obserwowany u chorych z marskośc
> ią wątroby wiąże się prawdopodobnie z faktem, że służą one między innymi za sub
> strat energetyczny dla mięśni i wywierają pewien wpływ na syntezę białka mięśni
> owego.
> 
> [b]Encefalopatia wątrobowa[/b]
> W encefalopatii wątrobowej celem leczenia dietetycznego jest:
> • ograniczenie podaży i przyswajania białka,
> • dążenie do zmiany składu flory jelitowej,
> • skrócenia czasu jelitowego pasażu pokarmu,
> • czyszczenie jelita z metabolitów przemiany białkowej. 
> [b]Całkowite wyłączenie białka z diety dotyczy chorych z krwawieniami do przewo
> du pokarmowego i obowiązuje do kilku dni po opanowaniu krwawienia. [/b]U pozost
> ałych chorych podaż białka ogranicza się do 0,75 g/kg, a najczęściej do 0,5 g/k
> g wagi ciała/dobę. Na początku ostrego epizodu encefalopatii wątrobowej dowóz b
> iałka może być ograniczony do 20 g/dobę, po czym jego podaż należy podnosić o 1
> 0 g co 3 dni do ilości optymalnie tolerowanej przez chorego, tj. do około 1 g/k
> g wagi ciała/dobę. W ciągu doby białko powinno być podawane w porcjach. Nie moż
> na całkowicie wykluczyć go z diety z uwagi na konieczność utrzymania dodatniego
> bilansu azotowego. U chorych z marskością wątroby jest zwiększone zapotrzebowa
> nie na białko jako budulec. Z tych względów ograniczenie dowozu białka nie powi
> nno być przedłużane ponad konieczny czas, a zwiększanie jego podaży może następ
> ować tylko pod kontrolą stężenia NH3.
> Generalnie chorym z encefalopatią wątrobową zaleca się białka ze źródeł mieszan
> ych, szczególnie roślinne, które są lepiej tolerowane niż zwierzęce. Dieta biał
> kowa roślinna zawiera więcej błonnika niż czysta dieta mięsna. Korzystniejszy w
> pływ białka roślinnego u chorych z encefalopatią wątrobową wiąże się być może z
> oddziaływaniem błonnika na czynność jelita grubego i ze skróceniem czasu pasaż
> u pokarmu przez jelita oraz z obniżeniem wewnątrzjelitowego pH i zwiększonym wy
> dalaniem amoniaku z kałem.
> Dieta wyłącznie białkowo-roślinna, np. czysto warzywna zmniejsza wyraźnie skład
> ilościowy flory jelitowej i powoduje w osoczu wzrost stężenia argininy i omity
> ny – głównych substratów aminokwasowych cyklu mocznikowego Krebsa, przez 
> co sprzyja eliminacji amoniaku z organizmu chorego.

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się