17 wyników w czasie 203 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Anegdoty, dowcipy i coś więcej

jeszcze jej czasu zbyło. P i e r w s z y m y ś l i w y : To' nie p raw d a , to niemożliwem! D r u g i m y ś l i w y : A kto P an u powiedział, że jedna pa rka nie może mieć 70 k urcząt i jeszcze im czasu zibędzie? Ubiła ie p rz ed narodzeniem. -- http://forum.gazeta.pl/forum/f,49353,Nikiszowiec

Re: Anegdoty, dowcipy i coś więcej

Po l i c y an t (do pijanego, czołgającego się już dłuższy czas po ziemi i nie mogącego się podnieść): "Czego pan tu szuka po ziemi?" P i j a n y: Równowagę. -- http://forum.gazeta.pl/forum/f,49353,Nikiszowiec.html MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC

Re: Anegdoty, dowcipy i coś więcej

D o g o l a r n i w c h o d z i j a k i ś f a c e t , a c h c ą c b y ć d o w c i p n y m p y t a : ? A s t r z y ż e p a n i p s y ? ? P r o s z ą b a r d z o ? n i e c h p a n d o b r o d z i e j s i a d a o d p o w i a d a g o l a r z ? p o d s u w a j ą c k r z e s ł o . -- http://forum.gazeta.pl/forum/f

Re: Anegdoty, dowcipy i coś więcej

S t u d e n c i k p o d c z a s z a b a w y d o m o w e j p o d c h o d z i d o p a n n y S t a s i i p r o s i j ą d o t a ń c a . O n a j e d n a k d a j e m u r e k u z ą s ł o w a m i : — Z d z i e c k i e m n i e t a ń c z ą . J e m u k r e w n a b i e g ł a d o t w a r z y , a l e j a

Re: Anegdoty, dowcipy i coś więcej

P r z y j a c i e l: Co siedzisz talk zadumany? B u d w i c z y: Chcę stawiać! Plany prawie wykończyłem, ale nie mam cegły, nie mam wapna, piasku, robotników, krótko nie mam nic, za to mieszka- nia mam już wszystkie wynajęte... -- http://forum.gazeta.pl/forum/f,49353,Nikiszowiec

Zdjęcia: