wyszukiwanie zaawansowane
2 wyników w czasie 202 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: NIF Jupiter

Funduszu w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.214.440,80 zł (słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach

Re: Fular

dzień 20 czerwca 2006 roku. § 8. Upoważnia się Zarząd Funduszu do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, do określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą oraz dokonania przydziału akcji serii C. § 9. Walne Zgromadzenie