2 wyników w czasie 106 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Szkoly czarownic w Polsce cz 4

odmiennych stanach ¶wiadomo¶ci. Wyk³adowc± tego przedmiotu na uczelni jest znany polski parapsycholog. Nie bra³am udzia³u w tych zajêciach, gdy¿ nie dotyczy³y one mojego wydzia³u. Widzia³am jednak¿e efekt, jaki wywar³y na jednej ze

Szkoly czarownic w Polsce

partii politycznych, pozostali byli pracownikami SB, w tym wstawionego zabójstwem kap³anów IV Departamentu - Wydzia³u ds. Wyznañ oraz podlegaj±cy im absolwenci dzia³aj±cego w Polsce w latach stanu wojennego Studium Propagandy przy KC PZPR w Warszawie. Adepci