5 wyników w czasie 149 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

pytanie do autora artykulu

skoro od 3 lat nie ma waznych badan technicznych most w przegalinie - to kto dopuscil sie zaniedbania??? ktory z urzednikow/jaki wydzia?.... jakie sa przewidywane konsekwencje????

Re: też jestem uzależniona

ja sie ucze...ueee..ale moze sie wybiore na wydzia matematyczno fizyczny coby krotkie filmy dokumentalne obejrzec...eee ale nie wiem daje sobie 10% szans ze sie tak daleko wypuszcze, w taka chlape, eeee .... :))))

Wp?yw bolszewizmu na struktur´ politycznŕ RP.

Ten cz?owiek z wŕsem udowodni? ca?emu Swiatu,´´e w Polsce praktycznie ka´´dy mo´´e zostaç Prezydentem,nie tylko ci z bumagami wydawanymi przez bolszewickie pomioty na polskich uniwerstytetach z wydzia?ami politologii t.zw.w?aĘcicielami PRL-u i za to nale´´y mu si´ miejsce w historii oraz

Zdjęcia:

Re: Szkoly czarownic w Polsce cz 4

odmiennych stanach ¶wiadomo¶ci. Wyk³adowc± tego przedmiotu na uczelni jest znany polski parapsycholog. Nie bra³am udzia³u w tych zajêciach, gdy¿ nie dotyczy³y one mojego wydzia³u. Widzia³am jednak¿e efekt, jaki wywar³y na jednej ze

Szkoly czarownic w Polsce

partii politycznych, pozostali byli pracownikami SB, w tym wstawionego zabójstwem kap³anów IV Departamentu - Wydzia³u ds. Wyznañ oraz podlegaj±cy im absolwenci dzia³aj±cego w Polsce w latach stanu wojennego Studium Propagandy przy KC PZPR w Warszawie. Adepci