1 wyników w czasie 142 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Autorytety moralne ;-)

Wydziale da³o siê u niego zauwa¿yæ szczególnie ci¹g³e polepszanie metod pracy z ludŸmi. Serdeczny stosunek aktywu, nowatorstwo metod wychowawczych sprawia³y to, ¿e pod jego kierownictwem aktyw wydzia³owy ZMP rós³ i dojrzewa³, jak