Dodaj do ulubionych

Patenty zeglarskie o motorowodne; podstawa prawna

21.10.04, 00:23
Ahoj!
Wiedza

Materiały Komisji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 wrzesnia 1997 r w sprawie uprawiania
Żeglarstwa
Dz.U. nr 112 z 24.09.1997 r. poz. 729

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze
fizycznej (Dz.U.Nr 25. poz.113) zarządza się, co następuje:

§ 1
Rozporządzenie okresla szczegółowe wymogi, kwalifikacje i sposób ich
uzyskiwania, wynikające z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania i
cofania tych uprawnień, wzory dokumentów stwierdzających te kwalifikacje i
uprawnienia, oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy uprawianiu
żeglarstwa na jachtach żaglowych i motorowych.

§ 2
1. Jacht żaglowy oznacza statek o napędzie żaglowym przeznaczony do
uprawiania sportu, turystyki, rekreacji lub szkolenia; jacht żaglowy może być
wyposażony w pomocniczy napęd mechaniczny.
2. Jacht motorowy oznacza statek o napędzie mechanicznym przeznaczony do
uprawiania sportu i rekreacji. Za jacht motorowy uważa się również skuter
wodny, łódĽ pneumatyczną i poduszkowiec.

§ 3
1. Posiadanie wymaganych kwalifikacji do uprawiania żeglarstwa stwierdza się
nadaniem odpowiedniego patentu żeglarskiego Polskiego Związku Żeglarskiego
(PZŻ) lub patentu motorowodnego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego (PZMWiNW).
2. Patent nadaje się osobie, która spełnia warunki okreslone w
rozporządzeniu oraz zdała egzamin sprawdzający.

§ 4
1. Osoby nie posiadające patentu żeglarskiego mogą prowadzić jachty żaglowe o
powierzchni pomiarowej żagli do 10 m2 po wodach sródlądowych bez ograniczeń i
po wodach morskich do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
2. Osoby prowadzące jachty żaglowe o powierzchni pomiarowej żagli powyżej 10
m2 powinny posiadać odpowiedni patent żeglarski.
3. Osoby nie posiadające patentu motorowodnego mogąprowadzić jachty motorowe
z silnikiem o mocy nie przekraczającej 5 kW (6,67 KM) po wodach sródlądowych
bez ograniczeń i po wodach morskich do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
4. Osoby prowadzące jachty motorowe z silnikiem o mocy powyżej 5 kW (6,67
KM) powinny posiadać odpowiedni patent motorowodny.

§ 5
Ustala się następujące patenty żeglarskie:

a) żeglarza jachtowego,
b) sternika jachtowego,
c) jachtowego sternika morskiego,
d) kapitana jachtowego,
e) żeglarza lodowego,
f) sternika lodowego.

§ 6
1. Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów żaglowych niezatapialnych, w regatach i na treningu
pod nadzorem, po wodach morskich.
2. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować uprawnienia
wynikające z ust.1 pkt a, pod nadzorem.
3. Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na
akwenie, na którym jest prowadzona ciągła obserwacja, przy zapewnieniu
możliwosci podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z
wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i
wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i
posiadać patent co najmniej sternika jachtowego.

§ 7
Patent sternika jachtowego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 40 m2 po
morskich wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od
brzegu.

§ 8
Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów żżaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 80 m2 po
wodach morskich.

§ 9
Patent kapitana jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po
wodach sródlądowych i morskich bez ograniczeń.

§ 10
Patent żeglarza lodowego uprawnia do prowadzenia sizgów lodowych, o
powierzchni pomiarowej żagla do 6 m2, pod nadzorem. Przepis § 6 ust.3 stosuje
się do prowadzenia slizgów lodowych pod nadzorem z tym, że osoba prowadząca
nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent sternika lodowego.

§ 11
Patent sternika lodowego uprawnia do prowadzenia slizgów lodowych bez
ograniczeń.

§ 12
1. Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest:
a) ukończenie 12 roku życia,
b) odbycie kursu szkoleniowego.

2. Warunkiem uzyskania patentu sternika jachtowego jest::
a) ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza jachtowego albo
ukończenia 18 roku życia i odbycie kursu szkoleniowego,
b) odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich w czasie co najmniej 200
godzin.

3. Warunkiem uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego jest:
a) ukończenie 18 roku życia,
b) posiadanie patentu sternika jachtowego,
c) udział w minimum 3 rejsach morskich, w czasie co najmniej 600 godzin
żeglugi, po uzyskaniu patentu sternika jachtowego. Przynajmniej jeden z tych
rejsów musi odbywać siępo wodach pływowych o skoku pływu powyżej 1,5 m.

4. Warunkiem uzyskania patentu kapitana jachtowego jest:
a) posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego,
b) udział w minimum 2 rejsach morskich, w czasie co najmniej 1000 godzin
żeglugi, po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego, w tym co
najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu.

5. Warunkiem uzyskania patentu żeglarza lodowego jest:
a) ukończenie 12 roku życia,
b) odbycie kursu szkoleniowego.

6. Warunkiem uzyskania patentu sternika lodowego jest::
a) ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza lodowego lub
ukończenie 18 roku życia,
b) odbycie kursu szkoleniowego.

§ 13
Ustala się następujące patenty motorowodne:
a) sternika motorowodnego,
b) starszego sternika motorowodnego,
c) morskiego sternika motorowodnego,
d) kapitana motorowodnego,
e) motorzysty motorowodnego,
f) mechanika motorowodnego.

§ 14
1. Patent sternika motorowodnego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o pojemnosci do 1000 cm3 po
wodach sródlądowych bez ograniczeń, jednakże do osiągnięcia 16 roku życia pod
nadzorem i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
b) prowadzenia jachtów motorowych, okresonych w pkt. 1, w regatach i na
treningu pod nadzorem, po wodach morskich.

2. Przepis §6 ust.3 stosuje się do prowadzenia jachtów motorowych pod
nadzorem z tym, że osobą prowadzącąnadzór musi być co najmniej starszy
sternik motorowodny.

§ 15
Patent starszego sternika motorowodnego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów motorowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów motorowych o długosci kadłuba do 24 m po morskich
wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od brzegu.

§ 16
Patent morskiego sternika motorowodnego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów motorowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów motorowych o długosci kadłuba do 24 m po wodach
morskich.

§ 17
Patent kapitana motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po
wodach sródlądowych i morskich bez ograniczeń.

§ 18
Patent motorzysty motorowodnego uprawnia do:
a) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
mocy do 184 kW (odpowiednio 250 KM),
b) pełnienia funkcji pomocnika kierownika maszyn na jachtach motorowych z
silnikami o mocy do 441 kW (odpowiednio 600 KM).

§ 19
Patent mechanika motorowodnego uprawnia do:
a) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
mocy do 441 kW (odpowiednio 600 KM),
b) pełnienia funkcji pomocnika kierownika maszyn na jachtach motorowych z
silnikami o mocy powyżej 441 kW (odpowiednio 600 KM),
c) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
mocy powyżej 441 kW (odpowiednio 600 KM), po wykazaniu się stażem co najmniej
600 godzin pływania na jachtach motorowych z silnikami o mocy 184 - 441 kW
(odpowiednio 250 - 600 KM).

§ 2
Edytor zaawansowany
 • seaskipper 21.10.04, 00:24
  § 19
  Patent mechanika motorowodnego uprawnia do:
  a) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
  mocy do 441 kW (odpowiednio 600 KM),
  b) pełnienia funkcji pomocnika kierownika maszyn na jachtach motorowych z
  silnikami o mocy powyżej 441 kW (odpowiednio 600 KM),
  c) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
  mocy powyżej 441 kW (odpowiednio 600 KM), po wykazaniu się stażem co najmniej
  600 godzin pływania na jachtach motorowych z silnikami o mocy 184 - 441 kW
  (odpowiednio 250 - 600 KM).

  § 20
  1. Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:
  a) ukończenie 12 roku życia,
  b) odbycie kursu szkoleniowego.
  2. Warunkiem uzyskania patentu starszego sternika motorowodnego jest:
  a) ukończenie 18 roku życia,
  b) posiadanie patentu sternika motorowodnego co najmniej przez 1 rok,
  c) zaliczenie stażu 200 godzin pływania albo odbycia kursu szkoleniowego.
  3. Warunkiem uzyskania patentu morskiego sternika motorowodnego jest:
  a) ukończenie 18 roku życia,
  b) posiadanie patentu starszego sternika motorowodnego,
  c) zaliczenie stażu 600 godzin w przynajmniej 3 rejsach morskich, w tym jeden z
  rejsów musi się odbyć po wodach pływowych o skoku pływu powyżej 1,5 m.

  4. Warunkiem uzyskania patentu kapitana motorowodnego jest:
  a) posiadanie patentu morskiego sternika motorowodnego,
  b) zaliczenie stażu 800 godzin w co najmniej 2 rejsach morskich, po uzyskaniu
  patentu morskiego sternika motorowodnego, w tym co najmniej 400 godzin
  samodzielnie.

  5. Warunkiem uzyskania patentu motorzysty motorowodnego jest::
  a) posiadanie patentu sternika motorowodnego,
  b) zaliczenie stażu 200 godzin w obsłudze silnika o mocy nie mniejszej niż36,8
  kW (odpowiednio 50 KM).

  6. Warunkiem uzyskania patentu mechanika motorowodnego jest:
  a) posiadanie patentu motorzysty motorowodnego,
  b) zaliczenie stażu 200 godzin w obsłudze silnika o mocy nie mniejszej niż
  73,6 kW (odpowiednio 100 KM).

  § 21
  Osoba ubiegająca się o patent żeglarski lub motorowodny składa następujące
  dokumenty:
  a) wniosek o nadanie patentu,
  b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań warunkujących otrzymanie
  okreslonego patentu; udział w rejsach i staże mogą być poswiadczone przez osoby
  z odpowiednim patentem żeglarskim lub motorowodnym albo przez pisemne
  oswiadczenie własne - na podstawie wpisów w dziennikach jachtowych,
  c) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa na
  jachtach żaglowych lub motorowych, jeżeli kandydat nie ukończył18 roku życia,
  d) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa na
  jachtach żaglowych lub motorowych.

  § 22
  1. Posiadanie wymaganych kwalifikacji do holowania narciarza wodnego i innych
  obiektów stwierdza sięprzyznaniem licencji motorowodnych Polskiego Związku
  Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

  2. Licencję motorowodną przyznaje się osobie, która spełnia warunki okresone w
  rozporządzeniu oraz zdała egzamin sprawdzający.

  § 23
  Ustala się następujące licencje motorowodne:
  a) na holowanie narciarza wodnego,
  b) na holowanie statków powietrznych.

  § 24
  1. Licencja motorowodna na holowanie narciarza wodnego uprawnia do holowania
  narciarza wodnego oraz innych nadwodnych obiektów pływających, w tym
  pneumatycznych (banan).
  2. Licencja motorowodna na holowanie statków powietrznych uprawnia do
  holowania spadochronu, lotni, spadolotni, wiroszybowca i innych.

  § 25
  Warunkiem uzyskania licencji motorowodnych jest::
  a) odbycie kursu szkoleniowego,
  b) posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego.

  § 26
  Egzaminy sprawdzające, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 22 ust. 2, są prowadzone
  odpowiednio przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i
  Narciarstwa Wodnego. Do udziału w egzaminach na patenty uprawniające do
  prowadzenia jachtów po wodach morskich są zapraszani przedstawiciele urzędów
  morskich.

  § 27
  1. Patenty żeglarskie nadaje Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego lub w jego
  imieniu Zarządy Okręgowych Związków Żeglarskich.

  2. Patenty i licencje motorowodne nadaje Zarząd Polskiego Związku
  Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego lub w jego imieniu Zarządy Okręgowych
  Związków Motorowodnych i Narciarstwa Wodnego.

  3. Posiadane uprawnienia są zawieszane lub cofane przez jednostkę, która je
  nadała, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, izby morskiej,
  inspektoratu Żeglugi Sródl?dowej i sądu koleżeńskiego, odpowiednio PZŻ albo
  PZMWiNW.

  § 28
  1. Osoby posiadające zawodowe uprawnienia do kierowania statkami żeglugi
  sródlądowej mogą uzyskać bez egzaminu patent żeglarza jachtowego lub sternika
  motorowodnego.

  2. Osoby mające, z tytułu służby w Marynarce Wojennej lub Straży Granicznej
  albo z tytułu pracy w marynarce handlowej lub rybołówstwie morskim, uprawnienia
  do prowadzenia okrętów albo statków w żegludze morskiej mogą, po zdaniu
  egzaminu sprawdzającego, uzyskać patent do kapitana jachtowego lub kapitana
  motorowodnego włącznie.

  3. Osoby, o których mowa w ust. 2, powinny wykazać sięstażem 200 godzin
  żeglugi w rejsie na morskim jachcie żaglowym.

  4. Osoby posiadające patenty żąeglarskie jachtowego sternika morskiego lub
  kapitana jachtowego mogą uzyskać odpowiednie patenty motorowodne (morskiego
  sternika motorowodnego, kapitana motorowodnego) bez egzaminu. Posiadacze
  wymienionych patentów motorowodnych mogą, na tych samych zasadach, uzyskach
  odpowiednie patenty żeglarskie.
  5. Osoby, majżce z tytułu służby w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej,
  marynarce handlowej i rybołówstwie morskim oraz żegludze sródlądowej wymagany
  staż w obsłudze silników (siłowni) mogą uzyskać patent motorzysty lub mechanika
  motorowodnego.

  § 29
  1. Dokumentację i ewidencję wydanych patentów żeglarskich prowadzi Polski
  Związek Żeglarski.

  2. Dokumentację i ewidencję wydanych patentów motorowodnych i licencji
  motorowodnych prowadzi Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.
  3. Wzory patentów żeglarskich oraz patentów i licencji motorowodnych okresa
  załącznik do rozporządzenia.

  § 30
  Stałe obowiązki, związane z pełnieniem funkcji na jachcie żaglowym i motorowym
  podczas pływań morskich, okresla prowadzący jacht i wpisuje do dziennika
  jachtowego.

  § 31
  1. Za bezpieczeństwo żeglugi jest odpowiedzialny prowadzący jacht.

  2. Każdy jacht żaglowy i motorowy powinien być wyposażony w srodki ratunkowe
  lub asekuracyjne oraz w srodki przeciwpożarowe, zgodnie z wpisem w dokumencie
  rejestracyjnym lub w karcie bezpieczeństwa jachtu, wydanymi zgodnie z odrębnymi
  przepisami.

  § 32
  1. Za bezpieczne przeprowadzenie zawodów żeglarskich i motorowodnych jest
  odpowiedzialny sędzia główny zawodów.

  2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia żeglarskiego oraz
  motorowodnego i narciarstwa wodnego jest odpowiedzialny kierownik szkolenia lub
  trener.

  § 33
  1. Za bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na przystani jest
  odpowiedzialny kierownik przystani (portu).

  2. Za organizację działańo charakterze ratunkowym na akwenie w rejonie
  przystani jest odpowiedzialny kierownik przystani (portu).

  3. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa na przystani, obejmujące zakaz
  przebywania dzieci do lat 12 bez opieki osób dorosłych, okresa regulamin
  przystani (portu).

  § 34
  Patenty żeglarskie i motorowodne wydane dotychczas zachowują swoją ważnosć.

  § 35
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  PREZES RADY MINISTRÓW
  Włodzimierz Cimoszewicz
  --
  Ahoj!

  Chcesz zaokrętować się na Żeglarstwo morskie, wejdź na deck, czyli klinij tu:
  Żeglarstwo morskie
 • seaskipper 21.10.04, 00:27
  Ahoj!

  Inne przepisy zwiazane z patentami oraz tryb ich uzyskiwania znajdziesz tu:
  www.zeglarstwo.org.pl/
  zakladka kliknij na WIEDZA

  Chcesz zaokrętować się na Żeglarstwo morskie, wejdź na deck, czyli klinij tu:
  Żeglarstwo morskie
 • seaskipper 21.10.04, 16:29
  Ahoj!
  . Druki.
  Druki patentów i książeczek żeglarskich. są drukami scisłego zarachowania i
  podlegają ochronie prawnej, są rozprowadzane wyłącznie przez Biuro Polskiego
  Związku Żeglarskiego. Druki pochodzące z innych Ľródeł będą traktowane przez
  władze jako falsyfikaty.

  XI. Nowe patenty.
  Wymiana patentów dotychczas obowiązujących na nowe patenty oparta jest na
  zasadzie pełnej dobrowolnosci.
  Stare patenty zachowują swoją ważnosć przy czym osoby legitymujące się nimi
  posiadają wyłącznie uprawnienia żeglarskie jakich one dotyczyły, a nie
  uprawnienia wynikające z aktualnego rozporządzenia.
  Wymiana prowadzona jest od dnia 01.01.1998 r.


  Stary stopień Nowy patent
  żeglarz jachtowy żeglarz jachtowy
  sternik jachtowy (także p.u.) sternik jachtowy
  jachtowy sternik morski jachtowy sternik morski
  jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej kapitan jachtowy
  jachtowy kapitan żeglugi wielkiej kapitan jachtowy
  żeglarz lodowy żeglarz lodowy
  sternik lodowy sternik lodowy



  Osoby, które wymieniają patenty nabywają automatycznie nowe uprawnienia bez
  jakichkolwiek egzaminów uzupełniających.

  Poprzednie patenty pozostają u posiadacza stopnia z adnotacją

  / pieczęć / Wydano patent nr .................................................
  Zgodnie z Rozporządzeniem RM Nr 729 Dz.U. Nr 112/97

  Osoba ubiegająca się o wymianę patentu winna złożyć we własciwym Okręgowym
  Związku Żeglarskim wniosek o wymianę patentu wg załączonego wzoru, wniesć
  opłatę wg stawki ustalonej corocznie przez PZŻ, załączyć do wglądu oryginał
  patentu.
  Wnioski wg powyższego ustalenia dotyczące patentów jachtowego sternika
  morskiego i kapitana jachtowego należy składać w Biurze PZŻ w Warszawie, ul.
  Chocimska 14, 00-791 Warszawa.





  Jak zacząć żeglować i co dalej?
  Dla "morskich" i nie tylko



  Czarter
  zobacz jacht
  warunki czarteru
  dane techniczne
  zdjęcia jachtu


  Kursy
  żeglarz jachtowy
  sternik jachtowy
  sternik motorowod.
  starszy st. motorow.
  młodszy instruktor
  UKF




  Newsletter
  Powiadom

  wiecej:
  www.zeglarstwo.org.pl/



  Chcesz zaokrętować się na Żeglarstwo morskie, wejdź na deck, czyli klinij tu:
  Żeglarstwo morskie
 • tomjani 21.10.04, 20:45
  Słuchaj spamerze
  Włazisz z buciorami na forum (Żeglarstwo) na którym sam nie masz nic mądrego do
  powiedzenia, nie licz zatem że na swoim "prywatnym" forum (które jest w istocie
  forum publicznym, w odróznieniu od np listy mailingowej) będziesz mógł oddawać
  się nieskrępowanej "wymianie myśli" sam ze sobą.
  Powołując się na powielaczowe prawo pewnej organizacji dopuszczacz się
  przestępstwa polegającego na nakłanianiu Czytelników jednego i drugiego forum
  do niekorzystnego rozporzadzania swoim mieniem. Powtórzę zatem, że to co
  napisano na stronie PZŻ a co nie znajduje odpowiednika w państwowych aktach
  prawnych nie stanowi jakiejkolwiek "podstawy prawnej". Wprowadzonych w błąd
  Czytelników narażasz na wydatek określonej sumy pieniędzy, w wyniku czego nie
  odniosą jakichkolwiek korzyści natury prawnej.
  Niniejszym oświadczam że wszczynam stosowne kroki mające na celu ukrócenie
  niegodziwych praktyk jakich dopuszcza się PZŻ, a za które to praktyki wziąłeś
  pan na siebie współodpowiedzialność.

  --
  Tomasz Janiszewski
  sternik jachtowy jesli ma to z pańskiego punktu widzenia jakiekolwiek znaczenie
 • ignorant11 22.10.04, 02:04
  tomjani napisał:

  > Słuchaj spamerze
  > Włazisz z buciorami na forum (Żeglarstwo) na którym sam nie masz nic mądrego
  do
  >
  > powiedzenia, nie licz zatem że na swoim "prywatnym" forum (które jest w
  istocie
  >
  > forum publicznym, w odróznieniu od np listy mailingowej) będziesz mógł
  oddawać
  > się nieskrępowanej "wymianie myśli" sam ze sobą.
  > Powołując się na powielaczowe prawo pewnej organizacji dopuszczacz się
  > przestępstwa polegającego na nakłanianiu Czytelników jednego i drugiego forum
  > do niekorzystnego rozporzadzania swoim mieniem. Powtórzę zatem, że to co
  > napisano na stronie PZŻ a co nie znajduje odpowiednika w państwowych aktach
  > prawnych nie stanowi jakiejkolwiek "podstawy prawnej". Wprowadzonych w błąd
  > Czytelników narażasz na wydatek określonej sumy pieniędzy, w wyniku czego nie
  > odniosą jakichkolwiek korzyści natury prawnej.
  > Niniejszym oświadczam że wszczynam stosowne kroki mające na celu ukrócenie
  > niegodziwych praktyk jakich dopuszcza się PZŻ, a za które to praktyki wziąłeś
  > pan na siebie współodpowiedzialność.
  >

  Sława!

  NO cóz próbowalem wyjasnic Mojemu Czcigodnemu Adwersarzowi iz nie ma racji.
  Moje argumeta byly rzeczowe i zawieraly podstwae prawe prawna.

  Natomiast zamiast kolejnych odpowiedzi odpornemu na wiedze tonmajniemu moge
  tylko zacytowac Witkacego:
  "Z glupim czlowiekiem nie warto nawet gadac, wiec zamknac pyski i prosze
  siadac".

  PS Ozatem niejaki odprny na wiedz tomajjni lze w zywe oczy i popisuje sie swoja
  agresywna glupota, bo jemu glupawe i pozbawione podstwa protesty sa z góry
  skazane na niepowodzenie, gdyz i system patentów i umocowanie PZZ do jego
  wydawani9a jest obowiazujacym w Polsce prawem.

  Natomiast szkodliwosc gloszonych przetomajaniego tez polega na tym, ze dajacych
  mu poslych naraza na powazne konsekwencje prawne i jego kampania przeciwko
  kopetencjom i odpowiedzialnosci jest narazaniem dajacych mu posluch na
  niebiezpeiczenstwo utraty zycia lub mienia...

  Bo z zywiolem nie ma zartów i bagienno-szuwarowe doswiadczenia tomjaniego nie
  maja zadnego zastosowania na morzy, gdzie agresywne chamstwo i glupota nie
  zastapia ani wiedzy ani doswiadczenia ani odpowiedzialnosci, ale Paddy Maloney
  tez sadzil inaczej.
  jeszcze raz powtarzam iz tomajani jest antyzeglarzem i pwoiniem plywac co
  najwyzej papierowymi stateczkamiw wannie lub w szambie, w którym tak bardzo
  lubi sie nurzac, czego dowodem jest jest rynsztokowe slownictwo, które nie ma
  nic wspolnego ani z netykieta ani z etykieta zeglasrka...

  Nop cóz zeglarstwo jest sportem elitarnym i nie tylko jeden tomjani do nie
  przystaje:)))


  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
 • radwan64 22.10.04, 07:53
  Ignorant ( seaskipper) okazal sie faktycznie ignorantem.

  Ignorancie, czy rozumiesz roznice, pomiedzy podstawa prawna do wydawania
  patentow, a podstawa prawna do ich WYMIANY ? Mozesz znalezc mi podstawe prawna
  do wymiany patentow ?? Kiedy wumienialismy prawa jazdy - konieczna byla do tego
  USTAWA a nie chciejstwo np Polskiego Zwiazku Motorowego. Pokaz mi ustawe,
  nakazujaca lub nawet DOPUSZCZAJACA wymiane patentow.....
  A skoro jusz jestes takim legalista zapatrzonym w PZZ, to moze zastanowisz sie,
  dlaczego Polska Konfederacja Sportu nie zostawila suchej nitki na trybie i
  podstawie prawnej oplat za patenty wydawane przez PZZ ???

  No i skoro jestes takim wielbicielem cytatow, pozwol, ze i ja posluze sie
  jednym z moich ulubionych : "Jesli ktos powie ci, ze jestes idiota, to nie
  jest to obelga, tylko diagnoza" Oskar Wilde

  3m sie keji, bo na morzu glupota moze zrobic ci krzywde
 • seaskipper 22.10.04, 12:53
  Ahoj!

  Jak widze moi WC ADwersarze z barku jakikolwiek argumentów merytoryczny
  potarfia tylko obrazac.
  I oni uwazaja sie za zeglarzy majac za nic netykiete, wiec pewnie i etykiete
  zeglarska, a to juz powinno narazac ich na ostracyzm w srodowisku zeglarskim.

  Podstawa prawna do wymiany jest to, ze nowy dokument nadaje wieksze
  uprawnienia, zas stary dokument nadaje tylko stare uprawnienia.

  Zas w tryb ich przyznawania, wiec i wymiany jest moca prawa delegowany na
  odpowiednie zwiazki sportowe.

  Proste?
  Poniali?

  Bo ja prosciej nie potrafie juz...


  Chcesz zaokrętować się na Żeglarstwo morskie, wejdź na deck, czyli klinij tu:
  Żeglarstwo morskie
 • radwan64 24.10.04, 15:32
  Alez szanowny.... to zdaje sie Ignorant jako pierwszy posluzyl sie
  cytatem.....z Witkacego... chyba obrazl;iwym... a moj cytat - no coz... na
  lekarza tez sie obrazasz za diagnoze ???:)))

  A jezeli chodzi o argumenty, to wybacz... przejdz sie do prawnika i sprawdz,
  czy bez delegacji ustawowej mozesz wymienic dokument swiadczacy o jakichkolwiek
  uprawnieniach na nowy, podnoszacy te uprawnienia.....

  dla zobrazowania : to tak, jakby przy wymianie prawa jazdy na nowe dawano ci
  bez delegacji ustawowej np ca kategorie B - uprawnienia dotyczace dawniej
  kategorii C.....

  to se ne da.. to jest nielegalne....

  3maj sie keji
 • ignorant11 24.10.04, 20:09
  radwan64 napisał:

  > Alez szanowny.... to zdaje sie Ignorant jako pierwszy posluzyl sie
  > cytatem.....z Witkacego... chyba obrazl;iwym... a moj cytat - no coz... na
  > lekarza tez sie obrazasz za diagnoze ???:)))
  +++To dosc glupowate, wiec nieodpowiem

  >
  > A jezeli chodzi o argumenty, to wybacz... przejdz sie do prawnika i sprawdz,
  > czy bez delegacji ustawowej mozesz wymienic dokument swiadczacy o
  jakichkolwiek
  >
  > uprawnieniach na nowy, podnoszacy te uprawnienia.....
  >
  > dla zobrazowania : to tak, jakby przy wymianie prawa jazdy na nowe dawano ci
  > bez delegacji ustawowej np ca kategorie B - uprawnienia dotyczace dawniej
  > kategorii C.....
  >
  > to se ne da.. to jest nielegalne....
  >
  > 3maj sie keji


  Sława!

  Ja zacytowalem delegacje ustawowa, albowiem Rada Ministrów ma delegacje
  konstytucjna do wydawania aktów prawnych z moca rozporzadzenia, które stanowi
  obowiazujace w Polsce prawo.

  W tymze rozporzadzeniu RM sywierdza i upowaznia PZZ oraz PZMiNW do wydawania
  patentów i tym organizacjom powierza egzekwowanie wymagan.

  Czy tak trudno zrozumiec, czy nadal bedziesz uzywal glupkowatych zaczepek jak
  pierwszym zdaniu Twojego postu?

  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
 • tama22 22.10.04, 08:51
  tomjani napisał:

  > Słuchaj spamerze....

  > Niniejszym oświadczam że wszczynam stosowne kroki mające na celu ukrócenie
  > niegodziwych praktyk jakich dopuszcza się PZŻ, a za które to praktyki wziąłeś
  > pan na siebie współodpowiedzialność.
  Witam,ciekaw jestem na czym te kroki będą polegały i życzę nieco sceptycznie
  szczęścia.
  W kazdym razie trzymam kciuki byś dołożył beszczelnemu łobuzowi,hucpa podparta
  pseudo-prawniczym bełkotem byle nas zastraszyć i"wydoić".
  Pozdrawiam.
  Andrzej Witek TaMa22
























































 • seaskipper 23.10.04, 00:11
  tama22 napisał:

  > tomjani napisał:
  >
  > > Słuchaj spamerze....
  >
  > > Niniejszym oświadczam że wszczynam stosowne kroki mające na celu ukróceni
  > e
  > > niegodziwych praktyk jakich dopuszcza się PZŻ, a za które to praktyki wzi
  > ąłeś
  > > pan na siebie współodpowiedzialność.
  > Witam,ciekaw jestem na czym te kroki będą polegały i życzę nieco sceptycznie
  > szczęścia.
  > W kazdym razie trzymam kciuki byś dołożył beszczelnemu łobuzowi,hucpa
  podparta
  > pseudo-prawniczym bełkotem byle nas zastraszyć i"wydoić".
  > Pozdrawiam.
  > Andrzej Witek TaMa22
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >

  Ahoj!

  I ja czekam na realizacje owych pogrózek.

  A co do chucpy, to chucpa jest ignorowanie i upieranie sie przy lekcewazeniu
  obowiazujacego prawa.

  Takie jest prawo i juz!


  Chcesz zaokrętować się na Żeglarstwo morskie, wejdź na deck, czyli klinij tu:
  Żeglarstwo morskie

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka