Dodaj do ulubionych

Mienie Zabuzanskie

 • maciejmjm1 24.11.04, 23:09
  Cimoszewicz uważa też, że "Polska powinna ponosić konsekwencje błędnych decyzji
  sprzed lat, tj. bezprawnego pozbawiania obywatelstwa czy niezgodnego z prawem
  przejmowania majątków"

  Ciekawe jak daleko zmieni zdanie jeszcze Pan minister, niedawno uważał że
  sprawy te są przedawnione.
 • maciejmjm1 27.11.04, 11:46
  Sąd nie przyzna zapłaty za pozostawione majątki

  Po wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 22 czerwca tego roku kwestia
  roszczeń zabużan wciąż czeka na generalne rozwiązanie. Polska dostała na to pół
  roku. Z wyroku Sądu Najwyższego z 19 listopada 2004 r. jednoznacznie wynika, że
  zabużanie nie mogą liczyć, iż wartość tego, co zostawili na Kresach Wschodnich
  II Rzeczypospolitej, otrzymają z mocy wyroku polskiego sądu.


  Wyroki zasądzające takie rekompensaty zapadły wprawdzie przed polskimi sądami
  (ostatni w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku - "Rz" z 22 października: "5,7 mln za
  pozostawiony majątek"). Jednakże w świetle dotychczasowych orzeczeń SN w
  sprawach zabużan - w obecnym stanie prawnym - nie mają raczej szans na
  akceptację tego sądu. W pełni potwierdza to wyrok SN z 19 listopada. Sędzia
  Iwona Koper, uzasadniając wyrok, powiedziała, że podjęta w tej sprawie jeszcze
  jedna próba poszukiwania konstrukcji prawnych, które by pozwoliły uzyskać na
  drodze sądowej pełną rekompensatę za pozostawione majątki, nie odniosła skutku.

  Rekompensaty przewidziane w umowach

  Zdzisław M. domagał się od skarbu państwa jako spadkobierca swej matki
  odszkodowania za pozostawiony majątek w wysokości równej jego wartości. Chodzi
  o 573 tys. zł. Jako prawną podstawę roszczeń wskazał tzw. umowę republikańską
  zawartą w 1944 r. między ówczesnym Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a
  rządem Ukraińskiej SRR oraz analogiczną umowę z ZSRR z 1952 r., oficjalnie
  ratyfikowaną. Według twierdzeń Zdzisława M. przewidziane w nich rekompensaty za
  majątki pozostawione na wschodnich terenach II RP, które nie weszły w skład
  terytorium powojennej Polski, stanowią samodzielną prawną podstawę roszczeń
  osób przesiedlonych. Należy potraktować je jako umowę na rzecz osoby trzeciej
  albo tzw. przyrzeczenie publiczne, przewidziane w obowiązującym w momencie jej
  podpisania art. 104 kodeksu zobowiązań z 1934 r. Teraz normuje tę instytucję
  art. 919 kodeksu cywilnego ("Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę
  za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.").

  Zarzut naruszenia przepisów

  Zdzisław M. przegrał w sądach obu instancji. W kasacji zarzucił naruszenie
  szeregu przepisów: konstytucji marcowej z 1920 r., tej z 1952 r. i obecnej,
  kodeksu cywilnego, kodeksu zobowiązań, wspomnianych dwu umów międzynarodowych.
  Pełnomocnik Zdzisława M. powoływał się też m.in. na wyrok SN z 6 października
  2004 r. (sygn. I CK 447/03, "Rz" z 7 października: "Zabużanom należą się
  odszkodowania i odsetki"), z którego wynika, że państwo miało obowiązek
  czynnego działania w postaci dostarczenia mienia rekompensującego pozostawiony
  majątek. Jeśli go zatem nie dostarczyło - argumentował pełnomocnik - roszczenie
  zabużan przekształciło się w roszczenie pieniężne, do którego nie mają
  zastosowania ograniczenia wysokości rekompensaty przewidziane w aktualnych
  przepisach. Istnieją podstawy do zasądzania odszkodowań równych wartości
  pozostawionego mienia - przekonywał.

  Nie było przyrzeczenia

  SN oddalił kasację. Sprawa skończyła się dla Zdzisława M. przegraną. - SN
  konsekwentnie pozostaje przy swej linii orzecznictwa - zaznaczyła sędzia Iwona
  Koper. - Sąd w tym składzie nie znalazł podstaw do twierdzenia, że ta linia się
  zmieniła. Fundamentem jego poglądów jest stwierdzenie, że tzw. umowy
  republikańskie ze względu na swą treść nie stanowią źródła uprawnień
  podmiotowych osób przesiedlonych. Tą podstawą są ustawy krajowe przewidujące
  rekompensatę w naturze. Skoro uprawnienie tych osób wywodzi się z porządku
  prawnego krajowego, to pozbawiona doniosłości prawnej jest polemika dotycząca
  odpowiedzialności państwa za brak tych umów. Także gdyby je opublikowano, nie
  stanowiłyby źródła uprawnień zabużan. Trudno więc mówić o adekwatnym związku
  przyczynowym między szkodą a zaniechaniem ich publikacji - tłumaczyła sędzia
  Koper. W ten sposób SN odniósł się do tezy pojawiającej się w wielu procesach o
  mienie zabużańskie, iż deliktem (czynem niedozwolonym) państwa, z którego można
  wywodzić prawo do odszkodowania za brak rekompensaty, jest nieopublikowanie
  umów republikańskich, które w związku z tym w świetle obecnej konstytucji nie
  mogą być źródłem prawa, a więc źródłem roszczeń zabużan.

  - Z gruntu fałszywa jest też konstrukcja traktowania umów republikańskich jako
  przyrzeczenia publicznego - powiedziała sędzia Koper. - Jest to jeszcze jedna
  próba poszukiwania konstrukcji prawnych, pozwalających na uzyskanie na drodze
  sądowej pełnej rekompensaty za pozostawione majątki, która nie odniosła skutku.
  To samo dotyczy koncepcji umowy na rzecz osoby trzeciej (sygn. V CK 245/04).

  Chyba już czas na podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy, bo zaczyna wydawać już
  sprzeczne wyroki.
 • maciejmjm1 02.12.04, 08:18
  Układy republikańskie poza kontrolą

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił, jako niedopuszczalną,
  skargę na nieogłoszenie drukiem tzw. umów republikańskich z 1944 r.,
  odgrywających rolę w sprawach mienia zabużańskiego.


  Publikacja umowy międzynarodowej jest etapem procesu legislacyjnego, na który
  nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego - orzekł WSA, podzielając
  stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażone w wyroku z września 2004
  r.

  Skargę na bezczynność ministra spraw zagranicznych wniósł do WSA Eugeniusz B.
  Domagał się, aby sąd zobowiązał ministra do wystąpienia do premiera o
  opublikowanie w Dzienniku Ustaw traktatów z Ukraińską, Białoruską i Litewską
  SSR, dotyczących ewakuacji ludności polskiej. Zabużanie uważają, że dają im one
  bezpośrednio prawo do odszkodowań za pozostawione mienie.

  WSA uznał, że nie może tego ministrowi nakazać, ponieważ ogłoszenie umowy
  międzynarodowej w Dzienniku Ustaw nie podlega kognicji sądu administracyjnego.
  Niedopuszczalna jest więc także skarga na bezczynność. Za podstawę prawną
  przyjął art. 3 obowiązującej od stycznia tego roku ustawy - Prawo o
  postępowaniu przed sądami administracyjnymi, określający zakres sprawowanej
  przez nie kontroli.

  Warto przypomnieć, że dotychczasowe orzeczenia w tych sprawach nie były
  jednolite. W wyroku z 12 grudnia 2003 r. NSA zobowiązał ministra spraw
  zagranicznych do rozpatrzenia wniosków zabużan o publikację układów
  republikańskich. Natomiast w wyroku z 16 września 2004 r., uwzględniającym
  kasację ministra spraw zagranicznych, uchylił tamto orzeczenie i odrzucił
  skargi zabużan. I właśnie to stanowisko podzielił obecnie również WSA (sygn. II
  SAB/Wa 285/04).

  Zabużanie powołują się na umowy republikańskie, jako na tzw. przyrzeczenie
  publiczne, również w procesach odszkodowawczych przed sądami powszechnymi. Ich
  zdaniem nieopublikowanie układów jest deliktem (czynem niedozwolonym) państwa,
  z którego należy wywodzić prawo do odszkodowania za brak dotychczas
  rekompensaty.

  W kilku sądach (Gdańsk, Kraków) zapadły wyroki przyznające takie rekompensaty,
  ale w świetle dotychczasowych orzeczeń Sądu Najwyższego nie mają raczej szans
  powodzenia. Potwierdza to m.in. relacjonowany ostatnio na naszych łamach wyrok
  Sądu Najwyższego ("Rz" z 27 listopada). SN konsekwentnie twierdzi, że umowy
  republikańskie nie mogą być źródłem uprawnień podmiotowych osób ewakuowanych,
  ponieważ te wywodzą się z aktów prawa krajowego. Nawet więc, gdyby umowy
  opublikowano, nie stałyby się podstawą roszczeń. Obecnie kwestię rekompensat za
  mienie zabużańskie reguluje ustawa z 2003 r. D.FR.
 • maciejmjm1 02.12.04, 09:22
  Sygnatura: K 2/04
  Termin: 15 XII, godz. 10.00
  Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
  Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności następujących
  przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o zaliczaniu na poczet ceny
  sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
  Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa
  polskiego:
  -art. 2 ust. 1 pkt 2 z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust.
  1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
  -art. 2 ust. 1 pkt 3 z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust.
  1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
  -art. 2 ust. 2 z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1, art.
  64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
  -art., 2 ust. 4 z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2
  Konstytucji RP;
  -art. 3 ust. 2 z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust.
  1 i 2 Konstytucji RP;
  -art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) z art. 2, art. 32 Konstytucji RP;
  -art. 9 ust. 2 z art. 2 Konstytucji RP;
  -art. 15 z art. 2 Konstytucji RP;
  -art. 16 z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;


  -art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i
  prywatyzacji z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1
  i 2 Konstytucji RP.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Marek Safjan - przewodniczący
  Marian Grzybowski - sprawozdawca
  Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
  Jerzy Stępień
  Bohdan Zdziennicki

 • maciejmjm1 15.12.04, 18:59
  Konstytucyjność ustawy regulującej kwestie rekompensat za tzw. mienie
  zabużańskie

  Trybunał orzekł, że art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 (w części
  stanowiącej zwrot: "i zamieszkująca stale w Rzeczypospolitej Polskiej, co
  najmniej od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy") ustawy z dnia 12 grudnia
  2003 r. o prawie do zaliczenia są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32
  oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 i art. 52 ust. 1
  Konstytucji. TK orzekł także, że art. 2 ust. 4 i art. 16 ustawy o prawie do
  zaliczenia (w zakresie wskazanym w sentencji) są niezgodne z art. 2, art. 32 w
  związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 ust. 2
  Konstytucji. Trybunał uznał, że art. 3 ust. 2 ustawy o prawie do zaliczenia
  oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
  prywatyzacji są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1
  i 2 przez to, że ustalają arbitralnie granice realizacji prawa zaliczenia w
  sposób nie uwzględniający zróżnicowanej sytuacji osób uprawnionych

  Trybunał orzekł, że art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 (w części
  stanowiącej zwrot: "i zamieszkująca stale w Rzeczypospolitej Polskiej, co
  najmniej od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy") ustawy z dnia 12 grudnia
  2003 r. o prawie do zaliczenia są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32
  oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 i art. 52 ust. 1
  Konstytucji. TK orzekł także, że art. 2 ust. 4 i art. 16 ustawy o prawie do
  zaliczenia (w zakresie wskazanym w sentencji) są niezgodne z art. 2, art. 32 w
  związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 ust. 2
  Konstytucji. Trybunał uznał, że art. 3 ust. 2 ustawy o prawie do zaliczenia
  oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
  prywatyzacji są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1
  i 2 przez to, że ustalają arbitralnie granice realizacji prawa zaliczenia w
  sposób nie uwzględniający zróżnicowanej sytuacji osób uprawnionych (przepisy te
  tracą moc obowiązującą z dniem 30 kwietnia 2005 r.) oraz nie są niezgodne z
  art. 21 ust. 2 Konstytucji. Art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o prawie do
  zaliczenia jest niezgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.
  Pozostałe zaskarżone przepisy Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją.

  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2002 r. (K 33/02) uznał, że
  tzw. "umowy republikańskie" - zawarte przez Polski Komitet Wyzwolenia
  Narodowego z władzami Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej,
  Ukraińskiej SRR oraz Litewskiej SRR- nie stanowiły wprost podstawy prawnej dla
  roszczeń kompensacyjnych z tytułu utraty mienia pozostawionego poza granicami
  państwa polskiego. Umowy te stworzyły natomiast zobowiązanie władz państwa
  polskiego do uregulowania w prawie wewnętrznym rozliczeń z obywatelami polskimi
  (repatriowanymi na teren państwa polskiego w jego obecnych granicach), którzy
  utracili mienie nieruchome w związku ze zmianą granic na skutek wojny.
  Zakwestionowane przepisy ustawy z 12 grudnia 2003 r. stanowią kolejną regulację
  prawną, której celem jest realizacja zobowiązań państwa wynikających z
  tzw. "umów republikańskich". Trybunał Konstytucyjny w pierwszej kolejności
  rozpatrzył zarzuty kierowane pod adresem konkretnych przepisów ustawy o
  zaliczeniu.

  Art. 2 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 wyłączają z kręgu uprawnionych
  do odszkodowania osoby, które zamieszkują od dnia wejścia w życie ustawy poza
  obecnymi granicami Polski lub nie mają obywatelstwa polskiego. Trybunał
  podkreślił fakt, iż już same "umowy republikańskie" jednoznacznie wiązały
  przyrzeczoną kompensację z wymogiem posiadania obywatelstwa polskiego, oraz
  faktem przemieszczenia celem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej w jej nowych granicach. Ustawodawca regulując kwestie zakresu
  podmiotowego prawa zaliczenia (służącego urzeczywistnieniu prawa do
  kompensacji) mógł zatem zasadnie nawiązać do wymogów objętych zobowiązaniami
  wskazanymi w umowach republikańskich. Zaskarżone przepisy nie naruszają zatem
  zasady ochrony praw słusznie nabytych ani zasady zaufania obywateli do państwa
  i stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji).

  Zgodnie z wyrokiem TK z 19 grudnia 2002 r. prawo zaliczenia wartości utraconego
  mienia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości (lub opłat z tytułu użytkowania
  wieczystego) jest szczególnego rodzaju prawem majątkowym o charakterze
  publicznoprawnym. Do tak specyficznie ujętego prawa majątkowego nie ma
  bezpośredniego zastosowania wzorzec z art. 21 Konstytucji, odnoszący się wprost
  do ochrony własności i dziedziczenia. Zdaniem TK, nie zostały także
  dostatecznie uzasadnione zarzuty dotyczące sprzeczności art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3
  oraz art. 2 ust. 2 kwestionowanej ustawy z zasadą proporcjonalności (art. 31
  ust. 3) oraz zasadą równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji).
  Nieadekwatny jest również zarzut sprzeczności przepisów ustawy o prawie do
  zaliczenia z postanowieniem art. 52 ust. 1 Konstytucji. Ograniczenie kręgu
  podmiotów uprawnionych do skorzystania z prawa zaliczenia nie stoi bowiem na
  przeszkodzie korzystaniu z wolności poruszania się po terytorium RP bądź
  wolności wyboru miejsca pobytu i zamieszkania (art. 52 ust. 1 Konstytucji).
  Zdaniem TK wymóg zamieszkiwania przez uprawnionych na stałe na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej od dnia wejścia w życie kwestionowanej ustawy (tj. od
  30 stycznia 2004 r.) ma charakter arbitralny i został do ustawy wprowadzony w
  sposób dowolny - bez dostatecznego uzasadnienia merytorycznego. Trybunał uznał
  ten przepis za sprzeczny z art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 64 ust. 2
  Konstytucji.

  Wnioskodawcy zakwestionowali także ograniczenia prawa do zaliczenia zawarte w
  art. 53 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
  państwowych oraz w art. 3 ust. 2 ustawy o prawie do zaliczenia. Przepisy te
  wprowadzają ilościowe ograniczenia prawa do zaliczenia na poziomie 15% wartości
  pozostawionych za granicą nieruchomości, przy jednoczesnym wymogu, że wysokość
  zaliczonej kwoty nie może przewyższać 50.000 PLN. Zdaniem TK wprowadzone
  ograniczenia ilościowe są nadmierne i społecznie niesprawiedliwe, tym samym
  naruszają art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny nie wyłącza
  możliwości "miarkowania" kompensacji stosownie do realnych możliwości
  majątkowych państwa podyktowanych potrzebami jego bezpieczeństwa, interesem
  publicznym bądź ochroną innych wartości konstytucyjnych. Wprowadzone
  ograniczenia są jednak niedostatecznie uzasadnione i zbyt arbitralne, przez co
  nie odpowiadają wymogom art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.
  Trybunał stoi na stanowisku, że zastosowanie jednolitego ograniczenia kwotowego
  na poziomie 50.000 PLN prowadziłoby do nierównego traktowania uprawnionych
  (naruszającego art. 32 ust. 1 Konstytucji) oraz do nierównej ochrony prawnej
  ich praw majątkowych (wbrew art. 64 ust. 2 Konstytucji).

  Art. 2 ust. 4 ustawy z 12 grudnia 2003 r. pozbawia prawa do zaliczenia osoby,
  które na podstawie odrębnych przepisów częściowo zrealizowały prawo do
  zaliczenia. Trybunał uznał, że przepis ten godzi w konstytucyjną zasadę równej
  dla wszystkich ochrony praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji). Przepis
  ten prowadzi także do naruszenia zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32
  Konstytucji) oraz dyskryminuje osoby, które przed wejściem w życie ustawy z 12
  grudnia 2003 r. podjęły działania prowadzące do urzeczywistnienia swego prawa
  do zaliczenia. Unormowanie takie należy uznać za społecznie niesprawiedliwe i
  podważające zasadę zaufania obywateli do państwa, a zatem niezgodne z art. 2
  Konstytucji.

  W razie braku dokumentów pozwalających na ustalenie opisu i wartości mienia
  pozostawionego poza granicami państwa polskiego, potwierdzenie prawa do
  zalic
 • maciejmjm1 15.12.04, 19:00
  Wnioskodawcy zakwestionowali także ograniczenia prawa do zaliczenia zawarte w
  art. 53 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
  państwowych oraz w art. 3 ust. 2 ustawy o prawie do zaliczenia. Przepisy te
  wprowadzają ilościowe ograniczenia prawa do zaliczenia na poziomie 15% wartości
  pozostawionych za granicą nieruchomości, przy jednoczesnym wymogu, że wysokość
  zaliczonej kwoty nie może przewyższać 50.000 PLN. Zdaniem TK wprowadzone
  ograniczenia ilościowe są nadmierne i społecznie niesprawiedliwe, tym samym
  naruszają art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny nie wyłącza
  możliwości "miarkowania" kompensacji stosownie do realnych możliwości
  majątkowych państwa podyktowanych potrzebami jego bezpieczeństwa, interesem
  publicznym bądź ochroną innych wartości konstytucyjnych. Wprowadzone
  ograniczenia są jednak niedostatecznie uzasadnione i zbyt arbitralne, przez co
  nie odpowiadają wymogom art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.
  Trybunał stoi na stanowisku, że zastosowanie jednolitego ograniczenia kwotowego
  na poziomie 50.000 PLN prowadziłoby do nierównego traktowania uprawnionych
  (naruszającego art. 32 ust. 1 Konstytucji) oraz do nierównej ochrony prawnej
  ich praw majątkowych (wbrew art. 64 ust. 2 Konstytucji).

  Art. 2 ust. 4 ustawy z 12 grudnia 2003 r. pozbawia prawa do zaliczenia osoby,
  które na podstawie odrębnych przepisów częściowo zrealizowały prawo do
  zaliczenia. Trybunał uznał, że przepis ten godzi w konstytucyjną zasadę równej
  dla wszystkich ochrony praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji). Przepis
  ten prowadzi także do naruszenia zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32
  Konstytucji) oraz dyskryminuje osoby, które przed wejściem w życie ustawy z 12
  grudnia 2003 r. podjęły działania prowadzące do urzeczywistnienia swego prawa
  do zaliczenia. Unormowanie takie należy uznać za społecznie niesprawiedliwe i
  podważające zasadę zaufania obywateli do państwa, a zatem niezgodne z art. 2
  Konstytucji.

  W razie braku dokumentów pozwalających na ustalenie opisu i wartości mienia
  pozostawionego poza granicami państwa polskiego, potwierdzenie prawa do
  zaliczenia następuje na podstawie zeznań trzech świadków. Wnioskodawcy
  zakwestionowali konstytucyjność art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a w zakresie, w jakim
  dopuszcza jedynie zeznania świadków pełnoletnich w momencie zawarcia tzw. "umów
  republikańskich". Trybunał, biorąc pod uwagę nieuzasadnioną arbitralność tej
  regulacji i niedookreśloność jej przesłanek uznał ją za nie odpowiadającą
  wymogom art. 2 Konstytucji.

  Trybunał Konstytucyjny uznał, że niezgodne z Konstytucją przepisy mogą być
  wyłączone z tekstu zakwestionowanej ustawy i zastąpione nowymi uregulowaniami
  bez konieczności uchylania pozostałych postanowień.
 • maciejmjm1 20.12.04, 01:56
  Dzisiejszy werdykt Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę pokazał do której
  Europy należy Polska. Niestety okazało się, że należy do tej Europy, które
  prawo traktuje instrumentalnie. Trybunał uchylił co prawda kuriozalne
  ograniczenie odszkodowań do 50 tys. zł, ale zgodził się z ich ograniczeniem do
  15 proc. wartości utraconego na wschodzie mienia. Łamie to konstytucyjną zasadę
  równości wobec prawa, bowiem 90 proc. przesiedleńców otrzymało pełną
  rekompensatę i to kilkadziesiąt lat wcześniej. Tak więc swoim wyrokiem TK dał
  przyzwolenie na łamanie w Polsce prawa i na wywłaszczanie bez odszkodowania
  (tym de facto jest ograniczenie odszkodowań). To kolejna kontrowersyjna decyzja
  TK po uchyleniu się od oceny zgodności z konstytucją reformy rolnej i
  zaakceptowaniu wprowadzenia podatku od odsetek z lokat bez zachowania czasu na
  zapoznanie się obywateli z nowym prawem. Trybunał Konstytucyjny to sędziowie
  wybierani przez polityków i osądzający prawo uchwalane przez polityków.
  Przypomina to sytuację, w której oskarżony wybiera skład sędziowski. Model
  amerykański, w którym konstytucyjność prawa stwierdza niezawisły Sąd Najwyższy
  wydaje się dużo mądrzejszy. Skutkiem dzisiejszej decyzji TK będzie fala
  polskich procesów w Strasuburgu. Tamtejsze sądy chronią jednak prawo, a nie
  budżet państwa. Koniec końców rachunek za łamanie prawa wystawiony przez tamten
  sąd będzie wyższy niż gdyby dziś uczynił to polski Trybunał Konstytucyjny.
 • maciejmjm1 21.12.04, 00:43
  - Rząd podejmie do końca stycznia decyzję w sprawie wysokości rekompensaty,
  jaka przysługiwałaby za mienie pozostawione poza wschodnimi granicami Polski po
  drugiej wojnie światowej, czyli tzw. mienie zabużańskie - poinformował na
  konferencji prasowej po poniedziałkowym posiedzeniu rządu minister
  infrastruktury Krzysztof Opawski.

  Rząd zajmował się projektem ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
  utraty prawa do nieruchomości pozostawionych poza granicami Polski. "Rada
  Ministrów nie podjęła decyzji i pozostawiła otwartą decyzję w sprawie wysokości
  rekompensaty" - powiedział Opawski.

  - Rząd przeprowadzi ponowne analizy w tym zakresie i przedstawi uzasadnienie
  kalkulacyjne tej wysokości do końca stycznia. Wtedy projekt będzie ponownie
  dyskutowany przez rząd i skierowany do Sejmu - dodał minister.

  Poinformował, że w projekcie m.in. rozszerzono zakres prawa do rekompensaty na
  osoby, które częściowo zrealizowały już to prawo.

  Opawski zaznaczył, że projekt jest wynikiem orzeczenia Europejskiego Trybunału
  Praw Człowieka z czerwca tego i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia w
  sprawie odszkodowań za utracone mienie zabużańskie.

  Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją ograniczenie do 50 tys.
  zł i 15 proc. wartości utraconego mienia zabużańskiego, które można zaliczyć na
  poczet kupowanej od Skarbu Państwa lub użytkowanej nieruchomości.

  Czyli czekamy na określenie wysokości odszkodowania przez "Strasburg" dla Pana
  Broniowskiego(początek stycznia 2005), to będzie wyznacznikiem na ile mogą
  liczyć pozostali Zabużanie.
 • maciejmjm1 21.12.04, 21:15
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie rekompensat dla zabużan

  20 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o realizacji prawa do
  rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
  państwa polskiego.

  Projekt uwzględnia zarówno wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22
  czerwca 2004 r. w sprawie Broniowski przeciwko Polsce, jak i wyrok polskiego
  Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów obecnie
  obowiązującej ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny
  sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
  Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa
  polskiego.

  W projekcie ustawy wprowadzono regulacje, które pozwolą rozwiązać problemy
  powstające dotychczas na tle art. 2 ustawy z 12 grudnia 2003 r. Proponowane
  rozwiązania uwzględniają również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia
  2004 r., zgodnie z którym fakt, że tzw. umowy republikańskie jednoznacznie
  wiązały przyrzeczoną kompensację z wymogiem posiadania obywatelstwa polskiego
  oraz przemieszczeniem się celem zamieszkania na terytorium RP, uprawniał
  ustawodawcę do nawiązania do wymogów objętych zobowiązaniami wskazanymi w
  umowach republikańskich.

  Mając na względzie wyroki obu Trybunałów, odnoszące się do ograniczeń, o
  których mowa w art. 2 ust. 4 obecnie obowiązującej ustawy, w projekcie zawarto
  regulacje umożliwiające realizację prawa do rekompensaty przez osoby, które
  częściowo zrealizowały to prawo, w kwocie nie przekraczającej wartości
  określonej przepisami ustawy.

  W projekcie ustawy zawarto przepisy dyscyplinujące potwierdzanie faktu
  pozostawienia nieruchomości pozostawionych za granicą oraz rodzaju i wielkości
  tych nieruchomości. Zdaniem organów wydających decyzje w sprawach potwierdzania
  prawa do rekompensaty, obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy nie były
  wystarczająco spójne. Doprecyzowano zatem zakres dokumentacji przedkładanej
  wraz z wnioskiem o potwierdzenie uprawnień, a w szczególności określono dowody,
  które będą mogły świadczyć o posiadaniu nieruchomości oraz o rodzaju i
  powierzchni tych nieruchomości. Załączane dokumenty mają jednoznacznie
  potwierdzać pozostawienie nieruchomości w związku z wojną rozpoczętą we
  wrześniu 1939 r. w wyniku ewakuacji. Zaproponowane regulacje są szczególnie
  ważne wobec rozszerzenia kręgu osób uprawnionych o osoby, które zrealizowały,
  na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, uprawnienia w kwocie nie
  przekraczającej wartości określonej przepisami ustawy. Zaproponowane zapisy
  wypełniają również dyspozycję Trybunału Konstytucyjnego, aby rzetelnie oceniać
  stan realizacji uprawnień. Projektowane zapisy mają na celu zapobieżenie
  nadużyciom, które zdarzały się w tym zakresie.

  Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady dwuetapowego prowadzenia
  postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu
  pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa - art. 7 projektu.
  Rozwiązanie takie jest zdecydowanie korzystniejsze dla potencjalnych
  uprawnionych ze względu na fakt, iż w pierwszym etapie postępowania nie będą
  zobowiązani do załączania do składanego wniosku operatu szacunkowego, z czym
  wiąże się ponoszenie kosztów. Operat szacunkowy (lub operaty szacunkowe w
  przypadku osób, które częściowo zrealizowały swoje uprawnienia) będzie wymagany
  dopiero w przypadku wydania postanowienia o spełnieniu przez wnioskodawcę
  wymogów określonych dla osoby uprawnionej z tytułu pozostawienia nieruchomości
  poza obecnymi granicami państwa polskiego.

  Szczegółowo określono zasady obowiązujące przy sporządzaniu operatów
  szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości pozostawionych oraz nieruchomości
  nabytych w ramach realizacji uprawnień. W celu zapewnienia kompleksowości
  regulacji dotyczących wyceny majątku pozostawionego w projekcie ustawy zawarto
  unormowania, które dotychczas znajdowały się w rozporządzeniu regulującym
  zasady wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

  W przepisach art. 13 ukształtowano przedmiotowy zakres rekompensaty z tytułu
  pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Państwa Polskiego.
  Zachowano obecnie obowiązującą możliwość nabycia w ramach realizacji prawa do
  rekompensaty, na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu
  Państwa. Zaproponowano jednak również formę realizacji uprawnienia poprzez
  skorzystanie z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
  nieruchomości Skarbu Państwa, które przysługuje osobie uprawnionej, w prawo
  własności tej nieruchomości. Możliwość taką przewidywały dotychczasowe przepisy
  odrębne, regulujące kwestie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
  prawo własności. Jednak wobec tego, że projekt ustawy kompleksowo reguluje
  kwestie tzw. uprawnień zabużańskich, uzasadnionym wydaje się jednoznacznie
  wskazanie w projekcie tej ustawy możliwości skorzystania przez osobę uprawnioną
  z takiej formy zrealizowania uprawnień.

  Zachowano obecnie obowiązującą zasadę głoszącą, że realizacja uprawnienia
  następuje w wysokości 15% wartości pozostawionych nieruchomości, z tym że
  zniesiono kwotę graniczną, której wprowadzenie zakwestionował Trybunał
  Konstytucyjny.

  Zaproponowano obowiązek prowadzenia przez wojewodów oraz przez Ministra Skarbu
  Państwa odpowiednio rejestrów wojewódzkich oraz rejestru centralnego osób,
  którym potwierdzono prawo do rekompensaty oraz stanu realizacji tego prawa.
  Propozycje te nawiązują do dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie.

  Jednocześnie, w celu wypełnienia dyspozycji Trybunału Konstytucyjnego, Rada
  Ministrów zaleciła dokonanie pilnej dodatkowej analizy przez Ministra
  Infrastruktury w porozumieniu z Ministrami: Finansów, Skarbu Państwa i Spraw
  Zagranicznych, dotyczącej określenia wysokości przysługującego zabużanom prawa
  do rekompensaty oraz formy, w jakiej prawo to ma być realizowane w sposób
  uwzględniający interesy innych obywateli oraz możliwości finansowe państwa.
  Rada Ministrów zaleciła przedłożenie powyższej analizy, dotyczącej art. 13 ust.
  2 projektu ustawy w terminie miesiąca. (kz)
 • maciejmjm1 22.12.04, 05:19
  Rz: Trybunał Konstytucyjny zniósł ograniczenia wartości rekompensat za
  pozostawione za Bugiem mienie, ale szef Stowarzyszenia Kresowian Wierzycieli
  Skarbu Państwa był tym wyrokiem zawiedziony.
  MAREK SAFJAN: Domyślam się, że oczekiwania zabużan idą znacznie dalej, niż
  wynika to z ustawy z 2003 r. Deklarowali to wielokrotnie - przed Europejskim
  Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz wcześniej przed polskimi sądami.
  Uchylony przepis dawał im rekompensatę w wysokości 15 proc. ubezpieczeniowej
  wartości majątków pozostawionych na wschodzie z września 1939 r., nie więcej
  niż 50 tys. zł. Zabużanie chcieliby dostać pełną równowartość, a przynajmniej
  25 proc. - i to bez ograniczeń kwotowych. TK przyznał, że ograniczenia kwotowe
  są niedopuszczalne, natomiast ustalenia procentowej wartości rekompensat musi
  dokonać parlament, uwzględniając interesy innych obywateli oraz możliwości
  finansowe państwa. Należy przy tym pamiętać, że nie dysponujemy precyzyjnymi
  instrumentami oceny wartości pozostawionych majątków.

  Nie wzbudziło entuzjazmu także stanowisko Trybunału w kwestii umów
  republikańskich oraz charakteru świadczenia dla zabużan.
  Zabużanie opierają swoje roszczenia na dwóch podstawowych elementach:
  założeniu, że umowy republikańskie, które w 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia
  Narodowego zawarł z republikami radzieckimi: Litewską, Białoruską i Ukraińską,
  są bezpośrednią podstawą ich roszczenia oraz że chodzi o klasyczne
  odszkodowanie w kategoriach prawa cywilnego za mienie pozostawione na terenach,
  które po wojnie zostały wyłączone z terytorium państwa polskiego.

  Trybunał natomiast potwierdził w tej sprawie swoje stanowisko wyrażone w wyroku
  z grudnia 2002 r., że umowy te nie mogą być samodzielną podstawą roszczeń, lecz
  jedynie zapowiadają przyznanie rekompensat przez państwo polskie na podstawie
  przepisów wewnętrznych. Co więcej, zważywszy na okoliczności repatriacji oraz
  wymaganie obywatelstwa polskiego, wiele wskazuje na to, że rekompensaty miały
  na celu głównie udzielenie pomocy w osiedleniu się na nowych terenach, a nie
  wyrównanie pełnej poniesionej szkody. Polska, państwo najbardziej poszkodowane
  i najbardziej zniszczone w czasie II wojny, nie mogła przyjąć na siebie ciężaru
  wyrównywania szkód za mienie przejęte przez obce mocarstwo oraz wynikłych z
  przesunięcia granic, którego nie była sprawczynią. Wiele wskazuje też na to, iż
  umowy republikańskie nie są umowami międzynarodowymi, lecz jedynie rodzajem
  porozumienia międzyrządowego.

  Jakie to mogło mieć praktyczne znaczenie dla ludzi, którzy w tamtych latach
  zostawiali swoje domy i dobytek, by przenieść się w nieznane, bo tam
  przesunięto im ojczyznę?
  Umowy międzyrządowe podpisane w imieniu państwa polskiego zawierały
  zobowiązanie do kompensowania strat przesiedlanej ludności i tworzyły
  oczekiwania co do spełnienia tych obietnic. Ale prawną podstawę rekompensat
  stanowią nie umowy republikańskie, ale przepisy krajowe - kolejne ustawy i
  dekrety, wydawane od września 1946 r. aż po ustawę z grudnia 2003 r., które
  określały zasady kompensacji. Na podstawie tych przepisów 90 proc. repatriantów
  ze wschodu - a było ich ok. 3,5 mln - otrzymało domy, mieszkania, gospodarstwa
  rolne na ziemiach zachodnich i północnych. Głośny w ostatnich latach problem
  rekompensat dotyczy jedynie 10 proc. tej społeczności, a głównie ich
  spadkobierców.

  Dlaczego właściwie osiemdziesiąt kilka tysięcy ludzi nie załatwiło tych spraw
  do końca przez ponad pół wieku, skoro ponad trzy miliony zdołało to uczynić?
  Zapewne z wielu powodów. Pamiętajmy, że - jak to orzekł Trybunał w wyroku z
  2002 r. - państwo nie realizowało we właściwy sposób swoich zobowiązań. Głównie
  w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to duża część mienia skarbu państwa została
  skomunalizowana i pula, z jakiej można było korzystać, znacząco się
  zmniejszyła. To, co zostało - nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego czy
  zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - z powodu nieprawidłowej
  praktyki były dla nich niedostępne.

  Faktem jest jednak, że począwszy od 2004 r., sytuacja się zmieniła. Z danych
  Kancelarii Premiera przekazanych Trybunałowi wynika np., że od lutego do końca
  października tego roku Agencja Nieruchomości Rolnych zaoferowała 60 tys. ha
  ziemi w 30 tys. przetargów nieograniczonych. Zabużanie przystąpili jedynie do
  60 przetargów i 54 wygrali. Być może oznacza to, że zabużanie oczekują
  świadczeń pieniężnych, a nie nieruchomości. Ale państwo polskie nie jest
  zobowiązane do wypłacania ekwiwalentów pieniężnych.

  Kontrola NIK na Dolnym Śląsku wykazała, że żenująco dużo wniosków okazuje się
  nieuzasadnionych.
  Trybunał nie zajmuje się okolicznościami konkretnych spraw i nie może czynić w
  tym zakresie własnych ustaleń. Jest jednak faktem, że materiały NIK zawierają
  niepokojące informacje o wadliwościach procedur prowadzących do wydawania
  zaświadczeń o utraconym mieniu zabużańskim. Nie zawsze, jak się okazuje, takie
  zaświadczenia odpowiadały prawdzie. Potrzebna jest w tym zakresie ostrożność i
  rzetelność postępowania, której niejednokrotnie brakowało, na co zwracamy też
  uwagę w uzasadnieniu wyroku.

  Przepisy o wartości rekompensat okazały się niekonstytucyjne, choć odroczono
  ich unieważnienie do 30 kwietnia 2005 r. Nowej ustawy jeszcze nie ma. Co dalej?
  Jeszcze przez cztery miesiące będzie działał stary przepis o stawkach
  rekompensat, natomiast z dniem publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw przestaną
  obowiązywać rygory dotyczące wieku świadka potwierdzającego posiadanie
  własności za Bugiem oraz warunek, że osoba ubiegająca się o rekompensatę musi
  mieszkać w Polsce. Ponadto rząd właśnie kończy prace nad nową ustawą
  zabużańską, która wkrótce zostanie skierowana do Sejmu. Należy oczekiwać, że
  rząd uwzględni w niej wyrok TK, a parlament uchwali ją do końca kwietnia.
  Wykonanie wyroku TK jest wszak absolutną preferencją ustawodawczą. Ponagla
  także termin nałożony przez Strasburg.

  Jaki wpływ na kształt nowej ustawy może mieć wyrok Strasburga?
  Jeśli zabużanie nie dość dokładnie zgłębili ten wyrok, mogą się znów
  rozczarować. Strasburski Trybunał, prócz nakazu rozwiązania przez Polskę ich
  problemu, stwierdził bowiem, że państwu z natury rzeczy przysługuje duży
  margines swobody w kształtowaniu rekompensat i że stan finansów państwa może
  uzasadniać surowe ograniczenia odszkodowań. I z tym się należy liczyć.

  Zabużanie odbierają takie stanowisko jako niesprawiedliwość.
  Jednak państwo musi zaspokajać potrzeby także innych grup społecznych, bo jest
  dobrem wspólnym. Słuszne oczekiwania zabużan nie mogą być spełnione kosztem
  innych. Historycznie rzecz biorąc, w Polsce jest wiele grup, które ucierpiały w
  wyniku wojny, nacjonalizacji, reformy rolnej, rygorów nominalizmu pieniężnego w
  1949 r. oraz zmiany systemu pieniężnego w 1950. Ale żadna z tych grup, poza
  zabużanami, nigdy odszkodowań za swoje straty nie otrzymała. Są oni więc jedyną
  grupą, która korzysta z możliwości otrzymania, choćby częściowej, kompensacji.
  A warto zdawać sobie sprawę, że zaspokojenie roszczeń wszystkich, którzy się
  ubiegają o rekompensaty, na poziomie przez nich oczekiwanym kosztowałoby
  współobywateli ok. 10 mld zł.
 • maciejmjm1 28.12.04, 02:39
  Zabużanie – 15 proc. sprawiedliwe?


  Rząd zaproponował, aby zabużanie – kupując w przetargach nieruchomości Skarbu
  Państwa – mogli na poczet ceny nabycia zaliczać 15 proc. wartości nieruchomości
  pozostawionych po wojnie na Kresach Wschodnich. Czy to sprawiedliwe
  rozwiązanie? Jak ono wpłynie na stan finansów państwa?
  poseł Tomasz Maćkała, występował w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie ustawy
  zabużańskiej

  W pracach nad poprzednią ustawą mój klub, Platforma Obywatelska, wnioskował,
  aby limit wynosił 25 proc. Trudno powiedzieć, czy teraz w Sejmie podczas prac
  nad projektem rządowym pojawi się jakaś poprawka podnosząca limit z 15 proc. na
  wyższy (np. 20-25 proc.). Moim zdaniem, wszystko będzie zależało od tego, jakie
  wyliczenia przedstawi rząd i czy będą one uzasadniały ograniczenie roszczeń
  zabużan. TK jasno określił, że musi być wyraźne opisanie możliwości finansowych
  państwa usprawiedliwiających takie, a nie inne ograniczenia. Z dotychczas
  przedstawionych materiałów jednak nie wynika, dlaczego ma obowiązywać właśnie
  limit 15 proc., a nie jakiś inny. Oczywiste jest tylko jedno – nie może być
  żadnego ograniczenia kwotowego, o czym jasno w ubiegłym tygodniu wypowiedział
  się Trybunał.


  Andrzej Korzeniowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian–
  Wierzycieli Skarbu Państwa

  Warto podkreślić, że możliwość zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych
  za Bugiem nie jest odszkodowaniem. Dlatego zabużanie zasadniczo nie godzą się
  na zaliczenia, ale domagają się pełnych odszkodowań – nasze żądania opieramy na
  tzw. umowach republikańskich. Limit 15 proc. zaliczenia jest więc
  niesprawiedliwością i krzywdą, gdyż nie jest to adekwatne do wartości mienia,
  jakie zabużanie musieli po wojnie pozostawić. Tłumaczy się to ograniczonymi
  możliwościami państwa. Rząd – przy okazji prac nad poprzednią ustawą –
  wyliczył, że średnia wartość roszczeń zabużańskich to 300 tys. zł. Problem
  polega jednak na tym, że mając do dyspozycji możliwość zaliczenia tylko 15
  proc. wartości pozostawionych za Bugiem nieruchomości na poczet ceny nabycia
  nieruchomości Skarbu Państwa, niewiele można z tym zrobić startując w
  przetargach. Przykładowo z 300 tys. zł roszczeń zaliczyć można będzie tylko 15
  proc., czyli 45 tys. zł. A co do stanu finansów państwa – pełne zaspokojenie
  roszczeń zabużańskich można byłoby przecież np. rozłożyć w czasie.

  Notował Michał Kosiarski
 • maciejmjm1 17.01.05, 09:02
  - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z grudnia zeszłego roku to kolejne
  zwycięstwo w walce o słuszne rekompensaty dla zabużan.
  - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2004 r. to jedynie krok do
  przodu w walce o sprawiedliwe rekompensaty dla zabużan. Jednak nie całe
  orzeczenie nas zadowala. Trybunał w swych prawnych rozważaniach dopuszcza
  ograniczenie wysokości odszkodowań za mienie pozostawione na Wschodzie. Takie
  rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Już 3 lata temu Parlament w uchwalonej
  ustawie reprywatyzacyjnej przyjął, że zabużanom przysługuje ekwiwalent w
  wysokości 50 procent wartości pozostawionego mienia i takie rozwiązanie
  stanowić może kompromis, na który mogą zgodzić się zabużanie. Niestety,
  prezydent Aleksander Kwaśniewski zawetował tamtą ustawę. Nie jest w tym
  przypadku istotne, że umowy republikańskie nie były umowami międzynarodowymi,
  ponieważ na ich podstawie większość zabużan otrzymała pełne rekompensaty.

  Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego rząd zamierza podwyższyć kwotę
  rekompensaty. Jaka wysokość odszkodowania byłaby sprawiedliwa dla zabużan?
  - Obecnie rząd opracowuje przepisy mające zastąpić zakwestionowane przez
  Trybunał Konstytucyjny, a które nie będą zawierały ograniczenia górnego pułapu
  ekwiwalentu w wysokości 50 tys. zł. Rozważana jest przez rząd kwota
  rekompensaty wyższa od proponowanej dotychczas, wynoszącej 15 procent.
  Prowadzone są wyliczenia, czy budżet udźwignie wyższy procent ekwiwalentu.
  Oczywiście, sprawiedliwe dla zabużan byłoby, tak jak to było dotychczas
  formalnie, przekazanie ekwiwalentu w pełnej wysokości. Jednakże, biorąc pod
  uwagę obecną sytuację polityczną, zabużanie nie mogą praktycznie liczyć na
  ekwiwalent wyższy niż 50 procent wartości pozostawionego mienia i o takie
  rozwiązanie będziemy walczyć.

  Ostatnie dwa rządy, zasłaniając się szczupłością środków budżetowych, usilnie
  dążyły i dążą do ograniczenia wysokości rekompensaty dla kresowian, strasząc
  ponadto rzekomo wysoką skalą roszczeń zabużan. Tymczasem wartość uznanych
  roszczeń wynosi 2,5 mld zł. Do rozpatrzenia jest jeszcze 53 tys. wniosków, z
  czego aż 44 tys. niekompletnych.
  - Ograniczenia wysokości ekwiwalentu dla zabużan nie mają szerszego
  uzasadnienia. Rzekomo wysoka skala roszczeń jest wyolbrzymiona. Należy
  pamiętać, że złożone wnioski będą weryfikowane, więc skala roszczeń ulegnie
  zmniejszeniu. Możliwości Skarbu Państwa są bardzo duże. Kilka milionów hektarów
  ziemi leży odłogiem, a nieruchomości (budynki, obiekty gospodarcze) ulegają
  zniszczeniu, bo nie ma kto ich zagospodarować. Najbardziej jaskrawym przykładem
  niegospodarności i złej woli rządzących ekip jest 3-tysięczne miasteczko
  Kłomino k. Bornego Sulinowa w woj. zachodniopomorskim, które od kilkunastu lat
  niszczeje. Od czasu gdy wojska rosyjskie opuściły je 12 lat temu, żaden rząd
  nie zdążył zabużanom przekazać tego mienia. Czy państwo polskie stać na takie
  wielkie marnotrawstwo, gdy budynki nieużywane i rozkradane przez kilkanaście
  lat ulegają ruinie? Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, będąc w
  posiadaniu tysięcy hektarów ziemi, nie przekazywała jej zabużanom w ramach
  ekwiwalentu, marnotrawiąc jednocześnie majątek budżetu państwa, np. za wiele
  milionów złotych wybudowała we Wrocławiu przy ul. Mińskiej wystawny biurowiec
  dla swoich potrzeb.

  Jakie kroki podejmą zabużanie w przypadku ponownego przyjęcia niekorzystnych
  uregulowań prawnych?
  - Jeżeli kolejne przepisy prawne nie będą satysfakcjonować zabużan, to wówczas
  będą szukać sprawiedliwości przed Międzynarodowym Trybunałem w Strasburgu.

  Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku wskazał również na złe funkcjonowanie
  organów państwowych, które zajmują się kwestią odszkodowań dla kresowian. Jak
  ta sprawa wygląda na Dolnym Śląsku?
  - Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność wyeliminowania nie tylko
  niekonstytucyjnych przepisów, ale również nieprawidłowości w działaniu organów
  państwowych. Chodziło głównie o agencje organizujące przetargi. Najwyższa Izba
  Kontroli przeprowadziła na Dolnym Śląsku kontrolę realizacji roszczeń zabużan.
  W zaleceniach pokontrolnych nakazała usunięcie wielu nieprawidłowości, które
  ujawniła.

  Jak Pan ocenia sytuację, że 60 lat po wojnie nadal nie wszyscy zabużanie
  otrzymali zadośćuczynienie? Kto ponosi za to odpowiedzialność?
  - Bardzo przykre jest to, że 60 lat po wojnie nadal nie wszyscy zabużanie
  otrzymali ekwiwalent za pozostawione mienie. Wielu z nich niestety nie
  doczekało sprawiedliwości. Winę za to ponoszą rządy komunistyczne oraz te ekipy
  rządzące po transformacji ustrojowej, które przez kilkanaście lat nie zdążyły
  rozwiązać tego problemu sprawiedliwie i uczciwie, wyznając przecież europejską
  zasadę, że własność prywatna jest rzeczą świętą. W tej sytuacji zabużanie
  zostali zmuszeni do szukania sprawiedliwości przed międzynarodowymi
  trybunałami. Trzeba pamiętać, że stanowią oni nieodłączną część Narodu
  Polskiego, przeżyli gehennę zsyłek i wypędzeń, ofiarnie odbudowywali ziemie
  zachodnie i północne ze zniszczeń wojennych i w zamian nie dostali nic. A
  przecież przyznanie im nieruchomości przysporzyłoby dochodów Skarbowi Państwa z
  podatków oraz nowych miejsc pracy.

 • maciejmjm1 31.01.05, 15:09
  Ekwiwalent pod ocenę


  Naczelny Sąd Administracyjny zapozna się ze sprawą zabużanina, która zakończyła
  się wyrokami dla niego korzystnymi. Sąd cywilny I instancji, jak też sąd
  apelacyjny, stanęły na stanowisku, że zabużaninowi przysługuje prawo do
  ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami. Wojewódzki Sąd
  Administracyjny w Warszawie nie uwzględnił stanowiska sądów cywilnych i
  stwierdził, że skarżącemu prawo do ekwiwalentu nie przysługuje.  Właściciel folwarku pozostawionego pod koniec sierpnia 1939 r. na terenach
  zabużańskich wystąpił do starosty powiatu warszawskiego i wojewody
  mazowieckiego o zaświadczenie o posiadaniu przez niego uprawnień do ekwiwalentu
  za to mienie. Spotkał się z odmową. Wniósł więc skargę do WSA w Warszawie,
  który ją oddalił. Wydając wyrok, oparł się na art. 212 ustawy z 1997 r. o
  gospodarce nieruchomościami, który przyznawał ekwiwalent osobom mającym
  obywatelstwo polskie, które zamieszkiwały we wrześniu 1939 r. na terenach
  wschodnich i pozostawiły tam majątek nieruchomy, za który nie otrzymały żadnego
  ekwiwalentu i obecnie zamieszkują w Polsce. Skarżący opuścił folwark pod koniec
  sierpnia 1939 r., czyli tuż przed rozpoczęciem wojny. Sąd stwierdził, że nie
  spełnia on kryteriów.

  Skargę kasacyjną wniósł rzecznik praw obywatelskich. Powołał się na
  niezastosowanie przez sąd I instancji art. 365 par. 1 kodeksu postępowania
  cywilnego, który stanowi, że prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego związane są
  sądy i inne organy państwowe.

  NSA postanowił rozprawę zamkniętą otworzyć na nowo i zapoznać się z aktami
  sprawy.


  Sygn. akt OSK 1462/04

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.