• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Mienie Zabuzanskie

  • 24.11.04, 23:09
   Cimoszewicz uważa też, że "Polska powinna ponosić konsekwencje błędnych decyzji
   sprzed lat, tj. bezprawnego pozbawiania obywatelstwa czy niezgodnego z prawem
   przejmowania majątków"

   Ciekawe jak daleko zmieni zdanie jeszcze Pan minister, niedawno uważał że
   sprawy te są przedawnione.
  • 27.11.04, 11:46
   Sąd nie przyzna zapłaty za pozostawione majątki

   Po wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 22 czerwca tego roku kwestia
   roszczeń zabużan wciąż czeka na generalne rozwiązanie. Polska dostała na to pół
   roku. Z wyroku Sądu Najwyższego z 19 listopada 2004 r. jednoznacznie wynika, że
   zabużanie nie mogą liczyć, iż wartość tego, co zostawili na Kresach Wschodnich
   II Rzeczypospolitej, otrzymają z mocy wyroku polskiego sądu.


   Wyroki zasądzające takie rekompensaty zapadły wprawdzie przed polskimi sądami
   (ostatni w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku - "Rz" z 22 października: "5,7 mln za
   pozostawiony majątek"). Jednakże w świetle dotychczasowych orzeczeń SN w
   sprawach zabużan - w obecnym stanie prawnym - nie mają raczej szans na
   akceptację tego sądu. W pełni potwierdza to wyrok SN z 19 listopada. Sędzia
   Iwona Koper, uzasadniając wyrok, powiedziała, że podjęta w tej sprawie jeszcze
   jedna próba poszukiwania konstrukcji prawnych, które by pozwoliły uzyskać na
   drodze sądowej pełną rekompensatę za pozostawione majątki, nie odniosła skutku.

   Rekompensaty przewidziane w umowach

   Zdzisław M. domagał się od skarbu państwa jako spadkobierca swej matki
   odszkodowania za pozostawiony majątek w wysokości równej jego wartości. Chodzi
   o 573 tys. zł. Jako prawną podstawę roszczeń wskazał tzw. umowę republikańską
   zawartą w 1944 r. między ówczesnym Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a
   rządem Ukraińskiej SRR oraz analogiczną umowę z ZSRR z 1952 r., oficjalnie
   ratyfikowaną. Według twierdzeń Zdzisława M. przewidziane w nich rekompensaty za
   majątki pozostawione na wschodnich terenach II RP, które nie weszły w skład
   terytorium powojennej Polski, stanowią samodzielną prawną podstawę roszczeń
   osób przesiedlonych. Należy potraktować je jako umowę na rzecz osoby trzeciej
   albo tzw. przyrzeczenie publiczne, przewidziane w obowiązującym w momencie jej
   podpisania art. 104 kodeksu zobowiązań z 1934 r. Teraz normuje tę instytucję
   art. 919 kodeksu cywilnego ("Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę
   za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.").

   Zarzut naruszenia przepisów

   Zdzisław M. przegrał w sądach obu instancji. W kasacji zarzucił naruszenie
   szeregu przepisów: konstytucji marcowej z 1920 r., tej z 1952 r. i obecnej,
   kodeksu cywilnego, kodeksu zobowiązań, wspomnianych dwu umów międzynarodowych.
   Pełnomocnik Zdzisława M. powoływał się też m.in. na wyrok SN z 6 października
   2004 r. (sygn. I CK 447/03, "Rz" z 7 października: "Zabużanom należą się
   odszkodowania i odsetki"), z którego wynika, że państwo miało obowiązek
   czynnego działania w postaci dostarczenia mienia rekompensującego pozostawiony
   majątek. Jeśli go zatem nie dostarczyło - argumentował pełnomocnik - roszczenie
   zabużan przekształciło się w roszczenie pieniężne, do którego nie mają
   zastosowania ograniczenia wysokości rekompensaty przewidziane w aktualnych
   przepisach. Istnieją podstawy do zasądzania odszkodowań równych wartości
   pozostawionego mienia - przekonywał.

   Nie było przyrzeczenia

   SN oddalił kasację. Sprawa skończyła się dla Zdzisława M. przegraną. - SN
   konsekwentnie pozostaje przy swej linii orzecznictwa - zaznaczyła sędzia Iwona
   Koper. - Sąd w tym składzie nie znalazł podstaw do twierdzenia, że ta linia się
   zmieniła. Fundamentem jego poglądów jest stwierdzenie, że tzw. umowy
   republikańskie ze względu na swą treść nie stanowią źródła uprawnień
   podmiotowych osób przesiedlonych. Tą podstawą są ustawy krajowe przewidujące
   rekompensatę w naturze. Skoro uprawnienie tych osób wywodzi się z porządku
   prawnego krajowego, to pozbawiona doniosłości prawnej jest polemika dotycząca
   odpowiedzialności państwa za brak tych umów. Także gdyby je opublikowano, nie
   stanowiłyby źródła uprawnień zabużan. Trudno więc mówić o adekwatnym związku
   przyczynowym między szkodą a zaniechaniem ich publikacji - tłumaczyła sędzia
   Koper. W ten sposób SN odniósł się do tezy pojawiającej się w wielu procesach o
   mienie zabużańskie, iż deliktem (czynem niedozwolonym) państwa, z którego można
   wywodzić prawo do odszkodowania za brak rekompensaty, jest nieopublikowanie
   umów republikańskich, które w związku z tym w świetle obecnej konstytucji nie
   mogą być źródłem prawa, a więc źródłem roszczeń zabużan.

   - Z gruntu fałszywa jest też konstrukcja traktowania umów republikańskich jako
   przyrzeczenia publicznego - powiedziała sędzia Koper. - Jest to jeszcze jedna
   próba poszukiwania konstrukcji prawnych, pozwalających na uzyskanie na drodze
   sądowej pełnej rekompensaty za pozostawione majątki, która nie odniosła skutku.
   To samo dotyczy koncepcji umowy na rzecz osoby trzeciej (sygn. V CK 245/04).

   Chyba już czas na podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy, bo zaczyna wydawać już
   sprzeczne wyroki.
  • 02.12.04, 08:18
   Układy republikańskie poza kontrolą

   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił, jako niedopuszczalną,
   skargę na nieogłoszenie drukiem tzw. umów republikańskich z 1944 r.,
   odgrywających rolę w sprawach mienia zabużańskiego.


   Publikacja umowy międzynarodowej jest etapem procesu legislacyjnego, na który
   nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego - orzekł WSA, podzielając
   stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażone w wyroku z września 2004
   r.

   Skargę na bezczynność ministra spraw zagranicznych wniósł do WSA Eugeniusz B.
   Domagał się, aby sąd zobowiązał ministra do wystąpienia do premiera o
   opublikowanie w Dzienniku Ustaw traktatów z Ukraińską, Białoruską i Litewską
   SSR, dotyczących ewakuacji ludności polskiej. Zabużanie uważają, że dają im one
   bezpośrednio prawo do odszkodowań za pozostawione mienie.

   WSA uznał, że nie może tego ministrowi nakazać, ponieważ ogłoszenie umowy
   międzynarodowej w Dzienniku Ustaw nie podlega kognicji sądu administracyjnego.
   Niedopuszczalna jest więc także skarga na bezczynność. Za podstawę prawną
   przyjął art. 3 obowiązującej od stycznia tego roku ustawy - Prawo o
   postępowaniu przed sądami administracyjnymi, określający zakres sprawowanej
   przez nie kontroli.

   Warto przypomnieć, że dotychczasowe orzeczenia w tych sprawach nie były
   jednolite. W wyroku z 12 grudnia 2003 r. NSA zobowiązał ministra spraw
   zagranicznych do rozpatrzenia wniosków zabużan o publikację układów
   republikańskich. Natomiast w wyroku z 16 września 2004 r., uwzględniającym
   kasację ministra spraw zagranicznych, uchylił tamto orzeczenie i odrzucił
   skargi zabużan. I właśnie to stanowisko podzielił obecnie również WSA (sygn. II
   SAB/Wa 285/04).

   Zabużanie powołują się na umowy republikańskie, jako na tzw. przyrzeczenie
   publiczne, również w procesach odszkodowawczych przed sądami powszechnymi. Ich
   zdaniem nieopublikowanie układów jest deliktem (czynem niedozwolonym) państwa,
   z którego należy wywodzić prawo do odszkodowania za brak dotychczas
   rekompensaty.

   W kilku sądach (Gdańsk, Kraków) zapadły wyroki przyznające takie rekompensaty,
   ale w świetle dotychczasowych orzeczeń Sądu Najwyższego nie mają raczej szans
   powodzenia. Potwierdza to m.in. relacjonowany ostatnio na naszych łamach wyrok
   Sądu Najwyższego ("Rz" z 27 listopada). SN konsekwentnie twierdzi, że umowy
   republikańskie nie mogą być źródłem uprawnień podmiotowych osób ewakuowanych,
   ponieważ te wywodzą się z aktów prawa krajowego. Nawet więc, gdyby umowy
   opublikowano, nie stałyby się podstawą roszczeń. Obecnie kwestię rekompensat za
   mienie zabużańskie reguluje ustawa z 2003 r. D.FR.
  • 02.12.04, 09:22
   Sygnatura: K 2/04
   Termin: 15 XII, godz. 10.00
   Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
   Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm RP

   Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności następujących
   przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o zaliczaniu na poczet ceny
   sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
   Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa
   polskiego:
   -art. 2 ust. 1 pkt 2 z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust.
   1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
   -art. 2 ust. 1 pkt 3 z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust.
   1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
   -art. 2 ust. 2 z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1, art.
   64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
   -art., 2 ust. 4 z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2
   Konstytucji RP;
   -art. 3 ust. 2 z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust.
   1 i 2 Konstytucji RP;
   -art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) z art. 2, art. 32 Konstytucji RP;
   -art. 9 ust. 2 z art. 2 Konstytucji RP;
   -art. 15 z art. 2 Konstytucji RP;
   -art. 16 z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;


   -art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i
   prywatyzacji z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1
   i 2 Konstytucji RP.

   Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
   Marek Safjan - przewodniczący
   Marian Grzybowski - sprawozdawca
   Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
   Jerzy Stępień
   Bohdan Zdziennicki

  • 15.12.04, 18:59
   Konstytucyjność ustawy regulującej kwestie rekompensat za tzw. mienie
   zabużańskie

   Trybunał orzekł, że art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 (w części
   stanowiącej zwrot: "i zamieszkująca stale w Rzeczypospolitej Polskiej, co
   najmniej od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy") ustawy z dnia 12 grudnia
   2003 r. o prawie do zaliczenia są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32
   oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 i art. 52 ust. 1
   Konstytucji. TK orzekł także, że art. 2 ust. 4 i art. 16 ustawy o prawie do
   zaliczenia (w zakresie wskazanym w sentencji) są niezgodne z art. 2, art. 32 w
   związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 ust. 2
   Konstytucji. Trybunał uznał, że art. 3 ust. 2 ustawy o prawie do zaliczenia
   oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
   prywatyzacji są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1
   i 2 przez to, że ustalają arbitralnie granice realizacji prawa zaliczenia w
   sposób nie uwzględniający zróżnicowanej sytuacji osób uprawnionych

   Trybunał orzekł, że art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 (w części
   stanowiącej zwrot: "i zamieszkująca stale w Rzeczypospolitej Polskiej, co
   najmniej od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy") ustawy z dnia 12 grudnia
   2003 r. o prawie do zaliczenia są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32
   oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 i art. 52 ust. 1
   Konstytucji. TK orzekł także, że art. 2 ust. 4 i art. 16 ustawy o prawie do
   zaliczenia (w zakresie wskazanym w sentencji) są niezgodne z art. 2, art. 32 w
   związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 ust. 2
   Konstytucji. Trybunał uznał, że art. 3 ust. 2 ustawy o prawie do zaliczenia
   oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
   prywatyzacji są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1
   i 2 przez to, że ustalają arbitralnie granice realizacji prawa zaliczenia w
   sposób nie uwzględniający zróżnicowanej sytuacji osób uprawnionych (przepisy te
   tracą moc obowiązującą z dniem 30 kwietnia 2005 r.) oraz nie są niezgodne z
   art. 21 ust. 2 Konstytucji. Art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o prawie do
   zaliczenia jest niezgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.
   Pozostałe zaskarżone przepisy Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją.

   Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2002 r. (K 33/02) uznał, że
   tzw. "umowy republikańskie" - zawarte przez Polski Komitet Wyzwolenia
   Narodowego z władzami Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej,
   Ukraińskiej SRR oraz Litewskiej SRR- nie stanowiły wprost podstawy prawnej dla
   roszczeń kompensacyjnych z tytułu utraty mienia pozostawionego poza granicami
   państwa polskiego. Umowy te stworzyły natomiast zobowiązanie władz państwa
   polskiego do uregulowania w prawie wewnętrznym rozliczeń z obywatelami polskimi
   (repatriowanymi na teren państwa polskiego w jego obecnych granicach), którzy
   utracili mienie nieruchome w związku ze zmianą granic na skutek wojny.
   Zakwestionowane przepisy ustawy z 12 grudnia 2003 r. stanowią kolejną regulację
   prawną, której celem jest realizacja zobowiązań państwa wynikających z
   tzw. "umów republikańskich". Trybunał Konstytucyjny w pierwszej kolejności
   rozpatrzył zarzuty kierowane pod adresem konkretnych przepisów ustawy o
   zaliczeniu.

   Art. 2 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 wyłączają z kręgu uprawnionych
   do odszkodowania osoby, które zamieszkują od dnia wejścia w życie ustawy poza
   obecnymi granicami Polski lub nie mają obywatelstwa polskiego. Trybunał
   podkreślił fakt, iż już same "umowy republikańskie" jednoznacznie wiązały
   przyrzeczoną kompensację z wymogiem posiadania obywatelstwa polskiego, oraz
   faktem przemieszczenia celem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej w jej nowych granicach. Ustawodawca regulując kwestie zakresu
   podmiotowego prawa zaliczenia (służącego urzeczywistnieniu prawa do
   kompensacji) mógł zatem zasadnie nawiązać do wymogów objętych zobowiązaniami
   wskazanymi w umowach republikańskich. Zaskarżone przepisy nie naruszają zatem
   zasady ochrony praw słusznie nabytych ani zasady zaufania obywateli do państwa
   i stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji).

   Zgodnie z wyrokiem TK z 19 grudnia 2002 r. prawo zaliczenia wartości utraconego
   mienia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości (lub opłat z tytułu użytkowania
   wieczystego) jest szczególnego rodzaju prawem majątkowym o charakterze
   publicznoprawnym. Do tak specyficznie ujętego prawa majątkowego nie ma
   bezpośredniego zastosowania wzorzec z art. 21 Konstytucji, odnoszący się wprost
   do ochrony własności i dziedziczenia. Zdaniem TK, nie zostały także
   dostatecznie uzasadnione zarzuty dotyczące sprzeczności art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3
   oraz art. 2 ust. 2 kwestionowanej ustawy z zasadą proporcjonalności (art. 31
   ust. 3) oraz zasadą równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji).
   Nieadekwatny jest również zarzut sprzeczności przepisów ustawy o prawie do
   zaliczenia z postanowieniem art. 52 ust. 1 Konstytucji. Ograniczenie kręgu
   podmiotów uprawnionych do skorzystania z prawa zaliczenia nie stoi bowiem na
   przeszkodzie korzystaniu z wolności poruszania się po terytorium RP bądź
   wolności wyboru miejsca pobytu i zamieszkania (art. 52 ust. 1 Konstytucji).
   Zdaniem TK wymóg zamieszkiwania przez uprawnionych na stałe na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej od dnia wejścia w życie kwestionowanej ustawy (tj. od
   30 stycznia 2004 r.) ma charakter arbitralny i został do ustawy wprowadzony w
   sposób dowolny - bez dostatecznego uzasadnienia merytorycznego. Trybunał uznał
   ten przepis za sprzeczny z art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 64 ust. 2
   Konstytucji.

   Wnioskodawcy zakwestionowali także ograniczenia prawa do zaliczenia zawarte w
   art. 53 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
   państwowych oraz w art. 3 ust. 2 ustawy o prawie do zaliczenia. Przepisy te
   wprowadzają ilościowe ograniczenia prawa do zaliczenia na poziomie 15% wartości
   pozostawionych za granicą nieruchomości, przy jednoczesnym wymogu, że wysokość
   zaliczonej kwoty nie może przewyższać 50.000 PLN. Zdaniem TK wprowadzone
   ograniczenia ilościowe są nadmierne i społecznie niesprawiedliwe, tym samym
   naruszają art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny nie wyłącza
   możliwości "miarkowania" kompensacji stosownie do realnych możliwości
   majątkowych państwa podyktowanych potrzebami jego bezpieczeństwa, interesem
   publicznym bądź ochroną innych wartości konstytucyjnych. Wprowadzone
   ograniczenia są jednak niedostatecznie uzasadnione i zbyt arbitralne, przez co
   nie odpowiadają wymogom art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.
   Trybunał stoi na stanowisku, że zastosowanie jednolitego ograniczenia kwotowego
   na poziomie 50.000 PLN prowadziłoby do nierównego traktowania uprawnionych
   (naruszającego art. 32 ust. 1 Konstytucji) oraz do nierównej ochrony prawnej
   ich praw majątkowych (wbrew art. 64 ust. 2 Konstytucji).

   Art. 2 ust. 4 ustawy z 12 grudnia 2003 r. pozbawia prawa do zaliczenia osoby,
   które na podstawie odrębnych przepisów częściowo zrealizowały prawo do
   zaliczenia. Trybunał uznał, że przepis ten godzi w konstytucyjną zasadę równej
   dla wszystkich ochrony praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji). Przepis
   ten prowadzi także do naruszenia zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32
   Konstytucji) oraz dyskryminuje osoby, które przed wejściem w życie ustawy z 12
   grudnia 2003 r. podjęły działania prowadzące do urzeczywistnienia swego prawa
   do zaliczenia. Unormowanie takie należy uznać za społecznie niesprawiedliwe i
   podważające zasadę zaufania obywateli do państwa, a zatem niezgodne z art. 2
   Konstytucji.

   W razie braku dokumentów pozwalających na ustalenie opisu i wartości mienia
   pozostawionego poza granicami państwa polskiego, potwierdzenie prawa do
   zalic
   • 15.12.04, 19:00
    Wnioskodawcy zakwestionowali także ograniczenia prawa do zaliczenia zawarte w
    art. 53 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
    państwowych oraz w art. 3 ust. 2 ustawy o prawie do zaliczenia. Przepisy te
    wprowadzają ilościowe ograniczenia prawa do zaliczenia na poziomie 15% wartości
    pozostawionych za granicą nieruchomości, przy jednoczesnym wymogu, że wysokość
    zaliczonej kwoty nie może przewyższać 50.000 PLN. Zdaniem TK wprowadzone
    ograniczenia ilościowe są nadmierne i społecznie niesprawiedliwe, tym samym
    naruszają art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny nie wyłącza
    możliwości "miarkowania" kompensacji stosownie do realnych możliwości
    majątkowych państwa podyktowanych potrzebami jego bezpieczeństwa, interesem
    publicznym bądź ochroną innych wartości konstytucyjnych. Wprowadzone
    ograniczenia są jednak niedostatecznie uzasadnione i zbyt arbitralne, przez co
    nie odpowiadają wymogom art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.
    Trybunał stoi na stanowisku, że zastosowanie jednolitego ograniczenia kwotowego
    na poziomie 50.000 PLN prowadziłoby do nierównego traktowania uprawnionych
    (naruszającego art. 32 ust. 1 Konstytucji) oraz do nierównej ochrony prawnej
    ich praw majątkowych (wbrew art. 64 ust. 2 Konstytucji).

    Art. 2 ust. 4 ustawy z 12 grudnia 2003 r. pozbawia prawa do zaliczenia osoby,
    które na podstawie odrębnych przepisów częściowo zrealizowały prawo do
    zaliczenia. Trybunał uznał, że przepis ten godzi w konstytucyjną zasadę równej
    dla wszystkich ochrony praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji). Przepis
    ten prowadzi także do naruszenia zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32
    Konstytucji) oraz dyskryminuje osoby, które przed wejściem w życie ustawy z 12
    grudnia 2003 r. podjęły działania prowadzące do urzeczywistnienia swego prawa
    do zaliczenia. Unormowanie takie należy uznać za społecznie niesprawiedliwe i
    podważające zasadę zaufania obywateli do państwa, a zatem niezgodne z art. 2
    Konstytucji.

    W razie braku dokumentów pozwalających na ustalenie opisu i wartości mienia
    pozostawionego poza granicami państwa polskiego, potwierdzenie prawa do
    zaliczenia następuje na podstawie zeznań trzech świadków. Wnioskodawcy
    zakwestionowali konstytucyjność art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a w zakresie, w jakim
    dopuszcza jedynie zeznania świadków pełnoletnich w momencie zawarcia tzw. "umów
    republikańskich". Trybunał, biorąc pod uwagę nieuzasadnioną arbitralność tej
    regulacji i niedookreśloność jej przesłanek uznał ją za nie odpowiadającą
    wymogom art. 2 Konstytucji.

    Trybunał Konstytucyjny uznał, że niezgodne z Konstytucją przepisy mogą być
    wyłączone z tekstu zakwestionowanej ustawy i zastąpione nowymi uregulowaniami
    bez konieczności uchylania pozostałych postanowień.
  • 20.12.04, 01:56
   Dzisiejszy werdykt Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę pokazał do której
   Europy należy Polska. Niestety okazało się, że należy do tej Europy, które
   prawo traktuje instrumentalnie. Trybunał uchylił co prawda kuriozalne
   ograniczenie odszkodowań do 50 tys. zł, ale zgodził się z ich ograniczeniem do
   15 proc. wartości utraconego na wschodzie mienia. Łamie to konstytucyjną zasadę
   równości wobec prawa, bowiem 90 proc. przesiedleńców otrzymało pełną
   rekompensatę i to kilkadziesiąt lat wcześniej. Tak więc swoim wyrokiem TK dał
   przyzwolenie na łamanie w Polsce prawa i na wywłaszczanie bez odszkodowania
   (tym de facto jest ograniczenie odszkodowań). To kolejna kontrowersyjna decyzja
   TK po uchyleniu się od oceny zgodności z konstytucją reformy rolnej i
   zaakceptowaniu wprowadzenia podatku od odsetek z lokat bez zachowania czasu na
   zapoznanie się obywateli z nowym prawem. Trybunał Konstytucyjny to sędziowie
   wybierani przez polityków i osądzający prawo uchwalane przez polityków.
   Przypomina to sytuację, w której oskarżony wybiera skład sędziowski. Model
   amerykański, w którym konstytucyjność prawa stwierdza niezawisły Sąd Najwyższy
   wydaje się dużo mądrzejszy. Skutkiem dzisiejszej decyzji TK będzie fala
   polskich procesów w Strasuburgu. Tamtejsze sądy chronią jednak prawo, a nie
   budżet państwa. Koniec końców rachunek za łamanie prawa wystawiony przez tamten
   sąd będzie wyższy niż gdyby dziś uczynił to polski Trybunał Konstytucyjny.
  • 21.12.04, 00:43
   - Rząd podejmie do końca stycznia decyzję w sprawie wysokości rekompensaty,
   jaka przysługiwałaby za mienie pozostawione poza wschodnimi granicami Polski po
   drugiej wojnie światowej, czyli tzw. mienie zabużańskie - poinformował na
   konferencji prasowej po poniedziałkowym posiedzeniu rządu minister
   infrastruktury Krzysztof Opawski.

   Rząd zajmował się projektem ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
   utraty prawa do nieruchomości pozostawionych poza granicami Polski. "Rada
   Ministrów nie podjęła decyzji i pozostawiła otwartą decyzję w sprawie wysokości
   rekompensaty" - powiedział Opawski.

   - Rząd przeprowadzi ponowne analizy w tym zakresie i przedstawi uzasadnienie
   kalkulacyjne tej wysokości do końca stycznia. Wtedy projekt będzie ponownie
   dyskutowany przez rząd i skierowany do Sejmu - dodał minister.

   Poinformował, że w projekcie m.in. rozszerzono zakres prawa do rekompensaty na
   osoby, które częściowo zrealizowały już to prawo.

   Opawski zaznaczył, że projekt jest wynikiem orzeczenia Europejskiego Trybunału
   Praw Człowieka z czerwca tego i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia w
   sprawie odszkodowań za utracone mienie zabużańskie.

   Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją ograniczenie do 50 tys.
   zł i 15 proc. wartości utraconego mienia zabużańskiego, które można zaliczyć na
   poczet kupowanej od Skarbu Państwa lub użytkowanej nieruchomości.

   Czyli czekamy na określenie wysokości odszkodowania przez "Strasburg" dla Pana
   Broniowskiego(początek stycznia 2005), to będzie wyznacznikiem na ile mogą
   liczyć pozostali Zabużanie.
  • 21.12.04, 21:15
   Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie rekompensat dla zabużan

   20 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o realizacji prawa do
   rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
   państwa polskiego.

   Projekt uwzględnia zarówno wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22
   czerwca 2004 r. w sprawie Broniowski przeciwko Polsce, jak i wyrok polskiego
   Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów obecnie
   obowiązującej ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny
   sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
   Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa
   polskiego.

   W projekcie ustawy wprowadzono regulacje, które pozwolą rozwiązać problemy
   powstające dotychczas na tle art. 2 ustawy z 12 grudnia 2003 r. Proponowane
   rozwiązania uwzględniają również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia
   2004 r., zgodnie z którym fakt, że tzw. umowy republikańskie jednoznacznie
   wiązały przyrzeczoną kompensację z wymogiem posiadania obywatelstwa polskiego
   oraz przemieszczeniem się celem zamieszkania na terytorium RP, uprawniał
   ustawodawcę do nawiązania do wymogów objętych zobowiązaniami wskazanymi w
   umowach republikańskich.

   Mając na względzie wyroki obu Trybunałów, odnoszące się do ograniczeń, o
   których mowa w art. 2 ust. 4 obecnie obowiązującej ustawy, w projekcie zawarto
   regulacje umożliwiające realizację prawa do rekompensaty przez osoby, które
   częściowo zrealizowały to prawo, w kwocie nie przekraczającej wartości
   określonej przepisami ustawy.

   W projekcie ustawy zawarto przepisy dyscyplinujące potwierdzanie faktu
   pozostawienia nieruchomości pozostawionych za granicą oraz rodzaju i wielkości
   tych nieruchomości. Zdaniem organów wydających decyzje w sprawach potwierdzania
   prawa do rekompensaty, obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy nie były
   wystarczająco spójne. Doprecyzowano zatem zakres dokumentacji przedkładanej
   wraz z wnioskiem o potwierdzenie uprawnień, a w szczególności określono dowody,
   które będą mogły świadczyć o posiadaniu nieruchomości oraz o rodzaju i
   powierzchni tych nieruchomości. Załączane dokumenty mają jednoznacznie
   potwierdzać pozostawienie nieruchomości w związku z wojną rozpoczętą we
   wrześniu 1939 r. w wyniku ewakuacji. Zaproponowane regulacje są szczególnie
   ważne wobec rozszerzenia kręgu osób uprawnionych o osoby, które zrealizowały,
   na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, uprawnienia w kwocie nie
   przekraczającej wartości określonej przepisami ustawy. Zaproponowane zapisy
   wypełniają również dyspozycję Trybunału Konstytucyjnego, aby rzetelnie oceniać
   stan realizacji uprawnień. Projektowane zapisy mają na celu zapobieżenie
   nadużyciom, które zdarzały się w tym zakresie.

   Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady dwuetapowego prowadzenia
   postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu
   pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa - art. 7 projektu.
   Rozwiązanie takie jest zdecydowanie korzystniejsze dla potencjalnych
   uprawnionych ze względu na fakt, iż w pierwszym etapie postępowania nie będą
   zobowiązani do załączania do składanego wniosku operatu szacunkowego, z czym
   wiąże się ponoszenie kosztów. Operat szacunkowy (lub operaty szacunkowe w
   przypadku osób, które częściowo zrealizowały swoje uprawnienia) będzie wymagany
   dopiero w przypadku wydania postanowienia o spełnieniu przez wnioskodawcę
   wymogów określonych dla osoby uprawnionej z tytułu pozostawienia nieruchomości
   poza obecnymi granicami państwa polskiego.

   Szczegółowo określono zasady obowiązujące przy sporządzaniu operatów
   szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości pozostawionych oraz nieruchomości
   nabytych w ramach realizacji uprawnień. W celu zapewnienia kompleksowości
   regulacji dotyczących wyceny majątku pozostawionego w projekcie ustawy zawarto
   unormowania, które dotychczas znajdowały się w rozporządzeniu regulującym
   zasady wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

   W przepisach art. 13 ukształtowano przedmiotowy zakres rekompensaty z tytułu
   pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Państwa Polskiego.
   Zachowano obecnie obowiązującą możliwość nabycia w ramach realizacji prawa do
   rekompensaty, na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu
   Państwa. Zaproponowano jednak również formę realizacji uprawnienia poprzez
   skorzystanie z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
   nieruchomości Skarbu Państwa, które przysługuje osobie uprawnionej, w prawo
   własności tej nieruchomości. Możliwość taką przewidywały dotychczasowe przepisy
   odrębne, regulujące kwestie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
   prawo własności. Jednak wobec tego, że projekt ustawy kompleksowo reguluje
   kwestie tzw. uprawnień zabużańskich, uzasadnionym wydaje się jednoznacznie
   wskazanie w projekcie tej ustawy możliwości skorzystania przez osobę uprawnioną
   z takiej formy zrealizowania uprawnień.

   Zachowano obecnie obowiązującą zasadę głoszącą, że realizacja uprawnienia
   następuje w wysokości 15% wartości pozostawionych nieruchomości, z tym że
   zniesiono kwotę graniczną, której wprowadzenie zakwestionował Trybunał
   Konstytucyjny.

   Zaproponowano obowiązek prowadzenia przez wojewodów oraz przez Ministra Skarbu
   Państwa odpowiednio rejestrów wojewódzkich oraz rejestru centralnego osób,
   którym potwierdzono prawo do rekompensaty oraz stanu realizacji tego prawa.
   Propozycje te nawiązują do dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie.

   Jednocześnie, w celu wypełnienia dyspozycji Trybunału Konstytucyjnego, Rada
   Ministrów zaleciła dokonanie pilnej dodatkowej analizy przez Ministra
   Infrastruktury w porozumieniu z Ministrami: Finansów, Skarbu Państwa i Spraw
   Zagranicznych, dotyczącej określenia wysokości przysługującego zabużanom prawa
   do rekompensaty oraz formy, w jakiej prawo to ma być realizowane w sposób
   uwzględniający interesy innych obywateli oraz możliwości finansowe państwa.
   Rada Ministrów zaleciła przedłożenie powyższej analizy, dotyczącej art. 13 ust.
   2 projektu ustawy w terminie miesiąca. (kz)
  • 22.12.04, 05:19
   Rz: Trybunał Konstytucyjny zniósł ograniczenia wartości rekompensat za
   pozostawione za Bugiem mienie, ale szef Stowarzyszenia Kresowian Wierzycieli
   Skarbu Państwa był tym wyrokiem zawiedziony.
   MAREK SAFJAN: Domyślam się, że oczekiwania zabużan idą znacznie dalej, niż
   wynika to z ustawy z 2003 r. Deklarowali to wielokrotnie - przed Europejskim
   Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz wcześniej przed polskimi sądami.
   Uchylony przepis dawał im rekompensatę w wysokości 15 proc. ubezpieczeniowej
   wartości majątków pozostawionych na wschodzie z września 1939 r., nie więcej
   niż 50 tys. zł. Zabużanie chcieliby dostać pełną równowartość, a przynajmniej
   25 proc. - i to bez ograniczeń kwotowych. TK przyznał, że ograniczenia kwotowe
   są niedopuszczalne, natomiast ustalenia procentowej wartości rekompensat musi
   dokonać parlament, uwzględniając interesy innych obywateli oraz możliwości
   finansowe państwa. Należy przy tym pamiętać, że nie dysponujemy precyzyjnymi
   instrumentami oceny wartości pozostawionych majątków.

   Nie wzbudziło entuzjazmu także stanowisko Trybunału w kwestii umów
   republikańskich oraz charakteru świadczenia dla zabużan.
   Zabużanie opierają swoje roszczenia na dwóch podstawowych elementach:
   założeniu, że umowy republikańskie, które w 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia
   Narodowego zawarł z republikami radzieckimi: Litewską, Białoruską i Ukraińską,
   są bezpośrednią podstawą ich roszczenia oraz że chodzi o klasyczne
   odszkodowanie w kategoriach prawa cywilnego za mienie pozostawione na terenach,
   które po wojnie zostały wyłączone z terytorium państwa polskiego.

   Trybunał natomiast potwierdził w tej sprawie swoje stanowisko wyrażone w wyroku
   z grudnia 2002 r., że umowy te nie mogą być samodzielną podstawą roszczeń, lecz
   jedynie zapowiadają przyznanie rekompensat przez państwo polskie na podstawie
   przepisów wewnętrznych. Co więcej, zważywszy na okoliczności repatriacji oraz
   wymaganie obywatelstwa polskiego, wiele wskazuje na to, że rekompensaty miały
   na celu głównie udzielenie pomocy w osiedleniu się na nowych terenach, a nie
   wyrównanie pełnej poniesionej szkody. Polska, państwo najbardziej poszkodowane
   i najbardziej zniszczone w czasie II wojny, nie mogła przyjąć na siebie ciężaru
   wyrównywania szkód za mienie przejęte przez obce mocarstwo oraz wynikłych z
   przesunięcia granic, którego nie była sprawczynią. Wiele wskazuje też na to, iż
   umowy republikańskie nie są umowami międzynarodowymi, lecz jedynie rodzajem
   porozumienia międzyrządowego.

   Jakie to mogło mieć praktyczne znaczenie dla ludzi, którzy w tamtych latach
   zostawiali swoje domy i dobytek, by przenieść się w nieznane, bo tam
   przesunięto im ojczyznę?
   Umowy międzyrządowe podpisane w imieniu państwa polskiego zawierały
   zobowiązanie do kompensowania strat przesiedlanej ludności i tworzyły
   oczekiwania co do spełnienia tych obietnic. Ale prawną podstawę rekompensat
   stanowią nie umowy republikańskie, ale przepisy krajowe - kolejne ustawy i
   dekrety, wydawane od września 1946 r. aż po ustawę z grudnia 2003 r., które
   określały zasady kompensacji. Na podstawie tych przepisów 90 proc. repatriantów
   ze wschodu - a było ich ok. 3,5 mln - otrzymało domy, mieszkania, gospodarstwa
   rolne na ziemiach zachodnich i północnych. Głośny w ostatnich latach problem
   rekompensat dotyczy jedynie 10 proc. tej społeczności, a głównie ich
   spadkobierców.

   Dlaczego właściwie osiemdziesiąt kilka tysięcy ludzi nie załatwiło tych spraw
   do końca przez ponad pół wieku, skoro ponad trzy miliony zdołało to uczynić?
   Zapewne z wielu powodów. Pamiętajmy, że - jak to orzekł Trybunał w wyroku z
   2002 r. - państwo nie realizowało we właściwy sposób swoich zobowiązań. Głównie
   w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to duża część mienia skarbu państwa została
   skomunalizowana i pula, z jakiej można było korzystać, znacząco się
   zmniejszyła. To, co zostało - nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego czy
   zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - z powodu nieprawidłowej
   praktyki były dla nich niedostępne.

   Faktem jest jednak, że począwszy od 2004 r., sytuacja się zmieniła. Z danych
   Kancelarii Premiera przekazanych Trybunałowi wynika np., że od lutego do końca
   października tego roku Agencja Nieruchomości Rolnych zaoferowała 60 tys. ha
   ziemi w 30 tys. przetargów nieograniczonych. Zabużanie przystąpili jedynie do
   60 przetargów i 54 wygrali. Być może oznacza to, że zabużanie oczekują
   świadczeń pieniężnych, a nie nieruchomości. Ale państwo polskie nie jest
   zobowiązane do wypłacania ekwiwalentów pieniężnych.

   Kontrola NIK na Dolnym Śląsku wykazała, że żenująco dużo wniosków okazuje się
   nieuzasadnionych.
   Trybunał nie zajmuje się okolicznościami konkretnych spraw i nie może czynić w
   tym zakresie własnych ustaleń. Jest jednak faktem, że materiały NIK zawierają
   niepokojące informacje o wadliwościach procedur prowadzących do wydawania
   zaświadczeń o utraconym mieniu zabużańskim. Nie zawsze, jak się okazuje, takie
   zaświadczenia odpowiadały prawdzie. Potrzebna jest w tym zakresie ostrożność i
   rzetelność postępowania, której niejednokrotnie brakowało, na co zwracamy też
   uwagę w uzasadnieniu wyroku.

   Przepisy o wartości rekompensat okazały się niekonstytucyjne, choć odroczono
   ich unieważnienie do 30 kwietnia 2005 r. Nowej ustawy jeszcze nie ma. Co dalej?
   Jeszcze przez cztery miesiące będzie działał stary przepis o stawkach
   rekompensat, natomiast z dniem publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw przestaną
   obowiązywać rygory dotyczące wieku świadka potwierdzającego posiadanie
   własności za Bugiem oraz warunek, że osoba ubiegająca się o rekompensatę musi
   mieszkać w Polsce. Ponadto rząd właśnie kończy prace nad nową ustawą
   zabużańską, która wkrótce zostanie skierowana do Sejmu. Należy oczekiwać, że
   rząd uwzględni w niej wyrok TK, a parlament uchwali ją do końca kwietnia.
   Wykonanie wyroku TK jest wszak absolutną preferencją ustawodawczą. Ponagla
   także termin nałożony przez Strasburg.

   Jaki wpływ na kształt nowej ustawy może mieć wyrok Strasburga?
   Jeśli zabużanie nie dość dokładnie zgłębili ten wyrok, mogą się znów
   rozczarować. Strasburski Trybunał, prócz nakazu rozwiązania przez Polskę ich
   problemu, stwierdził bowiem, że państwu z natury rzeczy przysługuje duży
   margines swobody w kształtowaniu rekompensat i że stan finansów państwa może
   uzasadniać surowe ograniczenia odszkodowań. I z tym się należy liczyć.

   Zabużanie odbierają takie stanowisko jako niesprawiedliwość.
   Jednak państwo musi zaspokajać potrzeby także innych grup społecznych, bo jest
   dobrem wspólnym. Słuszne oczekiwania zabużan nie mogą być spełnione kosztem
   innych. Historycznie rzecz biorąc, w Polsce jest wiele grup, które ucierpiały w
   wyniku wojny, nacjonalizacji, reformy rolnej, rygorów nominalizmu pieniężnego w
   1949 r. oraz zmiany systemu pieniężnego w 1950. Ale żadna z tych grup, poza
   zabużanami, nigdy odszkodowań za swoje straty nie otrzymała. Są oni więc jedyną
   grupą, która korzysta z możliwości otrzymania, choćby częściowej, kompensacji.
   A warto zdawać sobie sprawę, że zaspokojenie roszczeń wszystkich, którzy się
   ubiegają o rekompensaty, na poziomie przez nich oczekiwanym kosztowałoby
   współobywateli ok. 10 mld zł.
  • 28.12.04, 02:39
   Zabużanie – 15 proc. sprawiedliwe?


   Rząd zaproponował, aby zabużanie – kupując w przetargach nieruchomości Skarbu
   Państwa – mogli na poczet ceny nabycia zaliczać 15 proc. wartości nieruchomości
   pozostawionych po wojnie na Kresach Wschodnich. Czy to sprawiedliwe
   rozwiązanie? Jak ono wpłynie na stan finansów państwa?
   poseł Tomasz Maćkała, występował w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie ustawy
   zabużańskiej

   W pracach nad poprzednią ustawą mój klub, Platforma Obywatelska, wnioskował,
   aby limit wynosił 25 proc. Trudno powiedzieć, czy teraz w Sejmie podczas prac
   nad projektem rządowym pojawi się jakaś poprawka podnosząca limit z 15 proc. na
   wyższy (np. 20-25 proc.). Moim zdaniem, wszystko będzie zależało od tego, jakie
   wyliczenia przedstawi rząd i czy będą one uzasadniały ograniczenie roszczeń
   zabużan. TK jasno określił, że musi być wyraźne opisanie możliwości finansowych
   państwa usprawiedliwiających takie, a nie inne ograniczenia. Z dotychczas
   przedstawionych materiałów jednak nie wynika, dlaczego ma obowiązywać właśnie
   limit 15 proc., a nie jakiś inny. Oczywiste jest tylko jedno – nie może być
   żadnego ograniczenia kwotowego, o czym jasno w ubiegłym tygodniu wypowiedział
   się Trybunał.


   Andrzej Korzeniowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian–
   Wierzycieli Skarbu Państwa

   Warto podkreślić, że możliwość zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych
   za Bugiem nie jest odszkodowaniem. Dlatego zabużanie zasadniczo nie godzą się
   na zaliczenia, ale domagają się pełnych odszkodowań – nasze żądania opieramy na
   tzw. umowach republikańskich. Limit 15 proc. zaliczenia jest więc
   niesprawiedliwością i krzywdą, gdyż nie jest to adekwatne do wartości mienia,
   jakie zabużanie musieli po wojnie pozostawić. Tłumaczy się to ograniczonymi
   możliwościami państwa. Rząd – przy okazji prac nad poprzednią ustawą –
   wyliczył, że średnia wartość roszczeń zabużańskich to 300 tys. zł. Problem
   polega jednak na tym, że mając do dyspozycji możliwość zaliczenia tylko 15
   proc. wartości pozostawionych za Bugiem nieruchomości na poczet ceny nabycia
   nieruchomości Skarbu Państwa, niewiele można z tym zrobić startując w
   przetargach. Przykładowo z 300 tys. zł roszczeń zaliczyć można będzie tylko 15
   proc., czyli 45 tys. zł. A co do stanu finansów państwa – pełne zaspokojenie
   roszczeń zabużańskich można byłoby przecież np. rozłożyć w czasie.

   Notował Michał Kosiarski
  • 17.01.05, 09:02
   - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z grudnia zeszłego roku to kolejne
   zwycięstwo w walce o słuszne rekompensaty dla zabużan.
   - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2004 r. to jedynie krok do
   przodu w walce o sprawiedliwe rekompensaty dla zabużan. Jednak nie całe
   orzeczenie nas zadowala. Trybunał w swych prawnych rozważaniach dopuszcza
   ograniczenie wysokości odszkodowań za mienie pozostawione na Wschodzie. Takie
   rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Już 3 lata temu Parlament w uchwalonej
   ustawie reprywatyzacyjnej przyjął, że zabużanom przysługuje ekwiwalent w
   wysokości 50 procent wartości pozostawionego mienia i takie rozwiązanie
   stanowić może kompromis, na który mogą zgodzić się zabużanie. Niestety,
   prezydent Aleksander Kwaśniewski zawetował tamtą ustawę. Nie jest w tym
   przypadku istotne, że umowy republikańskie nie były umowami międzynarodowymi,
   ponieważ na ich podstawie większość zabużan otrzymała pełne rekompensaty.

   Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego rząd zamierza podwyższyć kwotę
   rekompensaty. Jaka wysokość odszkodowania byłaby sprawiedliwa dla zabużan?
   - Obecnie rząd opracowuje przepisy mające zastąpić zakwestionowane przez
   Trybunał Konstytucyjny, a które nie będą zawierały ograniczenia górnego pułapu
   ekwiwalentu w wysokości 50 tys. zł. Rozważana jest przez rząd kwota
   rekompensaty wyższa od proponowanej dotychczas, wynoszącej 15 procent.
   Prowadzone są wyliczenia, czy budżet udźwignie wyższy procent ekwiwalentu.
   Oczywiście, sprawiedliwe dla zabużan byłoby, tak jak to było dotychczas
   formalnie, przekazanie ekwiwalentu w pełnej wysokości. Jednakże, biorąc pod
   uwagę obecną sytuację polityczną, zabużanie nie mogą praktycznie liczyć na
   ekwiwalent wyższy niż 50 procent wartości pozostawionego mienia i o takie
   rozwiązanie będziemy walczyć.

   Ostatnie dwa rządy, zasłaniając się szczupłością środków budżetowych, usilnie
   dążyły i dążą do ograniczenia wysokości rekompensaty dla kresowian, strasząc
   ponadto rzekomo wysoką skalą roszczeń zabużan. Tymczasem wartość uznanych
   roszczeń wynosi 2,5 mld zł. Do rozpatrzenia jest jeszcze 53 tys. wniosków, z
   czego aż 44 tys. niekompletnych.
   - Ograniczenia wysokości ekwiwalentu dla zabużan nie mają szerszego
   uzasadnienia. Rzekomo wysoka skala roszczeń jest wyolbrzymiona. Należy
   pamiętać, że złożone wnioski będą weryfikowane, więc skala roszczeń ulegnie
   zmniejszeniu. Możliwości Skarbu Państwa są bardzo duże. Kilka milionów hektarów
   ziemi leży odłogiem, a nieruchomości (budynki, obiekty gospodarcze) ulegają
   zniszczeniu, bo nie ma kto ich zagospodarować. Najbardziej jaskrawym przykładem
   niegospodarności i złej woli rządzących ekip jest 3-tysięczne miasteczko
   Kłomino k. Bornego Sulinowa w woj. zachodniopomorskim, które od kilkunastu lat
   niszczeje. Od czasu gdy wojska rosyjskie opuściły je 12 lat temu, żaden rząd
   nie zdążył zabużanom przekazać tego mienia. Czy państwo polskie stać na takie
   wielkie marnotrawstwo, gdy budynki nieużywane i rozkradane przez kilkanaście
   lat ulegają ruinie? Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, będąc w
   posiadaniu tysięcy hektarów ziemi, nie przekazywała jej zabużanom w ramach
   ekwiwalentu, marnotrawiąc jednocześnie majątek budżetu państwa, np. za wiele
   milionów złotych wybudowała we Wrocławiu przy ul. Mińskiej wystawny biurowiec
   dla swoich potrzeb.

   Jakie kroki podejmą zabużanie w przypadku ponownego przyjęcia niekorzystnych
   uregulowań prawnych?
   - Jeżeli kolejne przepisy prawne nie będą satysfakcjonować zabużan, to wówczas
   będą szukać sprawiedliwości przed Międzynarodowym Trybunałem w Strasburgu.

   Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku wskazał również na złe funkcjonowanie
   organów państwowych, które zajmują się kwestią odszkodowań dla kresowian. Jak
   ta sprawa wygląda na Dolnym Śląsku?
   - Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność wyeliminowania nie tylko
   niekonstytucyjnych przepisów, ale również nieprawidłowości w działaniu organów
   państwowych. Chodziło głównie o agencje organizujące przetargi. Najwyższa Izba
   Kontroli przeprowadziła na Dolnym Śląsku kontrolę realizacji roszczeń zabużan.
   W zaleceniach pokontrolnych nakazała usunięcie wielu nieprawidłowości, które
   ujawniła.

   Jak Pan ocenia sytuację, że 60 lat po wojnie nadal nie wszyscy zabużanie
   otrzymali zadośćuczynienie? Kto ponosi za to odpowiedzialność?
   - Bardzo przykre jest to, że 60 lat po wojnie nadal nie wszyscy zabużanie
   otrzymali ekwiwalent za pozostawione mienie. Wielu z nich niestety nie
   doczekało sprawiedliwości. Winę za to ponoszą rządy komunistyczne oraz te ekipy
   rządzące po transformacji ustrojowej, które przez kilkanaście lat nie zdążyły
   rozwiązać tego problemu sprawiedliwie i uczciwie, wyznając przecież europejską
   zasadę, że własność prywatna jest rzeczą świętą. W tej sytuacji zabużanie
   zostali zmuszeni do szukania sprawiedliwości przed międzynarodowymi
   trybunałami. Trzeba pamiętać, że stanowią oni nieodłączną część Narodu
   Polskiego, przeżyli gehennę zsyłek i wypędzeń, ofiarnie odbudowywali ziemie
   zachodnie i północne ze zniszczeń wojennych i w zamian nie dostali nic. A
   przecież przyznanie im nieruchomości przysporzyłoby dochodów Skarbowi Państwa z
   podatków oraz nowych miejsc pracy.

  • 31.01.05, 15:09
   Ekwiwalent pod ocenę


   Naczelny Sąd Administracyjny zapozna się ze sprawą zabużanina, która zakończyła
   się wyrokami dla niego korzystnymi. Sąd cywilny I instancji, jak też sąd
   apelacyjny, stanęły na stanowisku, że zabużaninowi przysługuje prawo do
   ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami. Wojewódzki Sąd
   Administracyjny w Warszawie nie uwzględnił stanowiska sądów cywilnych i
   stwierdził, że skarżącemu prawo do ekwiwalentu nie przysługuje.   Właściciel folwarku pozostawionego pod koniec sierpnia 1939 r. na terenach
   zabużańskich wystąpił do starosty powiatu warszawskiego i wojewody
   mazowieckiego o zaświadczenie o posiadaniu przez niego uprawnień do ekwiwalentu
   za to mienie. Spotkał się z odmową. Wniósł więc skargę do WSA w Warszawie,
   który ją oddalił. Wydając wyrok, oparł się na art. 212 ustawy z 1997 r. o
   gospodarce nieruchomościami, który przyznawał ekwiwalent osobom mającym
   obywatelstwo polskie, które zamieszkiwały we wrześniu 1939 r. na terenach
   wschodnich i pozostawiły tam majątek nieruchomy, za który nie otrzymały żadnego
   ekwiwalentu i obecnie zamieszkują w Polsce. Skarżący opuścił folwark pod koniec
   sierpnia 1939 r., czyli tuż przed rozpoczęciem wojny. Sąd stwierdził, że nie
   spełnia on kryteriów.

   Skargę kasacyjną wniósł rzecznik praw obywatelskich. Powołał się na
   niezastosowanie przez sąd I instancji art. 365 par. 1 kodeksu postępowania
   cywilnego, który stanowi, że prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego związane są
   sądy i inne organy państwowe.

   NSA postanowił rozprawę zamkniętą otworzyć na nowo i zapoznać się z aktami
   sprawy.


   Sygn. akt OSK 1462/04
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.