Dodaj do ulubionych

CENNE info w spr. UMOWY O DZIEŁO :))

04.02.05, 14:48
Szanowni Grupowicze!

Chiałbym zasięgnąć Waszej porady (jako doświadczonych tłumaczy lub tych,
którzy po prostu pierwsze kroki w tym zawodzie mają już za sobąwink) w sprawie
rozliczania się z osobami fizycznymi za pomocą umowy o dzieło.

Gwoli ścisłości, nie mam działalności gosp. Pracując z biurami, zwykle
otrzymuję umowę o dzieło drogą listowną. A powiedzcie mi proszę, jak wygląda
sytuacja w przypadku bezpośredniego kontaktu ze zleceniodawcą?

1. Znajdujecie wzór takiej umowy w Internecie i wysyłacie swojemu
zleceniodawcy przed przyjęciem zlecenia?

2. Jak wygląda uregulowanie sytuacji finansowej? Oczywście wpłata na konto
lub przelew bankowy, ale czy stosujecie np. "potwierdzenie w dniu odbioru"?

3. Czy jest coś, o czym powinienem szczególnie pamiętać przy takich
zleceniach?

Wielkie dzięki za pomoc na którekolwiek z pytań. Będę wdzięczny jeśli
rozwiejecie moje wątpliwości.

Pozdrawiam,
Grzesiek

NEW FACE OF FANTASY
<www.ragnarokexodus.prv.pl>.

Edytor zaawansowany
 • jotunheimen 04.02.05, 15:01
  Poprawcie mnie, jesli sie myle, ale wydaje mi sie, ze umowe o dzielo mozesz
  podpisac tylko z FIRMA, a nie z osoba fizyczna.
 • ek1111 04.02.05, 17:00
  Osoba fizyczna majaca zarejestrowaną działalność jest przedsiębiorcą i osobą
  fizyczną, w odróżnieniu od osoby prawnej, jak spółka z o.o., SA, fundacje i
  inne takie. Co do umów to z reguły wystawia je zleceniodawca. Potwierdzenie
  zapłaty nie jest konieczne, firma ma dowody na dokonanie wpłat, ale to już
  zależy od prowadzonej księgowości.W umowie o dzieło najważniejsze jest
  stwierdzenie, że do wykonania dzieła używasz własnych narzędzi oraz że
  przenosisz prawa autorskie ( masz 50% koszty uzyskania przychodu). To chyba
  tyle...Pozdrówka!
 • elli_nika 04.02.05, 17:32
  nie można zawierać umowy o dzielo z osoba fizyczną nie mająca zarejestrowanej
  działalnosci gosp.
 • millefiori 04.02.05, 18:53
  elli_nika napisała:

  > nie można zawierać umowy o dzielo z osoba fizyczną nie mająca zarejestrowanej
  > działalnosci gosp.

  Czy chodzi Ci o to, ze dwie osoby fizyczne, nie prowadzace dzialalnosci
  gospodarczej nie moga zawrzec umowy o dzielo?

  Czy mozesz podac przepisy stanowiace + zrodlo?  Millefiori
  Wydawnictwa i ich obyczaje
 • millefiori 04.02.05, 18:58
  Wklejam pro publico bono stosowne fragmenty KC:

  UMOWA O DZIEŁO

  Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
  wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

  Art. 628. § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez
  wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości
  wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie
  wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego
  rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia,
  należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym
  nakładom przyjmującego zamówienie.

  § 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych,
  minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio.

  Art. 629. Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia
  planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku
  wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość
  cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze
  stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to
  jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.

  Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność
  przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych
  będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie
  sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego
  podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac
  sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia
  tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć
  konieczności prac dodatkowych.

  § 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli
  wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

  Art. 631. Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających
  zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego,
  zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i
  zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

  Art. 632. § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
  zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
  zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

  § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
  wykonanie dzieła groziłoby przejmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
  podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

  Art. 633. Jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający,
  przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć
  rachunek i zwrócić nie zużytą część.

  Art. 634. Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do
  prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą
  przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien
  niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.

  Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub
  wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je
  ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu
  dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

  Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy
  albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i
  wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
  terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze
  wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

  § 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od
  umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i
  wydania rozpoczętego dzieła.

  Art. 637. § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia,
  wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem,
  że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
  Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

  § 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że
  przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający
  może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne,
  zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
  dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie
  wyznaczonym przez zamawiającego.

  Art. 638. Jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi
  za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

  Art. 639. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania
  dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał
  przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku takim
  zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu
  niewykonania dzieła.

  Art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie
  zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć
  zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie
  wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

  Art. 641. § 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału
  na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył.

  § 2. Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału
  dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego
  wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego
  wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził zamawiającego o
  niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła.

  Art. 642. § 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się
  wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

  § 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone
  za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze
  świadczeń częściowych.

  Art. 643. Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący
  zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.

  Art. 644. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili
  od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim
  zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu
  niewykonania dzieła.

  Art. 645. § 1. Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów
  przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności
  do pracy.

  § 2. Jeżeli materiał był własnością przyjmującego zamówienie, a dzieło częściowo
  wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel umowy wartość dla
  zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać, ażeby
  zamawiający odebrał materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą jego
  wartości oraz odpowiedniej części wynagrodzenia.

  Art. 646. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat
  dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w
  którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

  www.lkp.org.pl/prawo_html/kodeks_cywilny.html
  --
  Millefiori
  Wydawnictwa i ich obyczaje
 • elli_nika 05.02.05, 00:05
  Tak - dwie osobyfizyczne z których zadna nie prowadzi działalności nie mogą
  podpisac umowy o dzielo. Przytoczone przez ciebie przepisy sa ok, ale w grę
  wchodzą tu też przepisy skarbowe, tj. odopwiednie rozliczenie kosztów uzyskania
  przychodu z tytuły umowy o dzieło oraz odprowadzenia podatku. Do tych czynności
  zobowiazany jest zamawiający. Przyjmujący wystawia rachunek, który jest
  załacznikiem do umowy o dzieło. Na jego podstawie zamawiający dokonuje
  obliczenia kwoty kosztów oraz potrąca należną zaliczkę na poczet podatku
  dochodowego. Staje się więc PŁATNIKIEM (czyli musi być jako takowy
  zarejestrowany) i jest zobowiazany rozliczyć ów podatek w miesiacu następującym
  po miesiącu, w ktorym nastąpiło pobranie zaliczki. Na koniec roku płatnik
  wystawia przyjmującemu PIT 8B. Odsyłam do ordynacji podatkowej, ewentualnie
  przepisów o ubezpieczeniu spółecznym (tam też na ten temat słów kilka, choć
  zlecenie pod ZUSy nie podlega).
  Aha, oczywiscie mozliwa jest sytuacja, kiedy to przyjmujący ma działalność, a
  zamawiający nie, ale taka umowa, nawet jeśli ma postać umowy o dzieło nie
  podpada pod przepisy umowy o dzieło tylko stanowi umowę konsumencką, o czym
  mówią osobne przepisy KC. Oczywiscie w tym wypadku zamawiający nie jest
  płatnikiem, a rozliczenie opiera sie o rachunek/ fakturę VAT do wystawienia
  którego przyjmujący jest uprawniony i który przyjmujący księguje jako przeychów
  i rozlicza fiskalnie zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania.
 • pezka 05.02.05, 01:00
  Serdeczne dzięki za Wasze posty. Ale powiedzcie mi proszę jedno, mam wrażenie,
  ze skoncentrowaliscie sie nieco bardziej na zleceniodawcy. A powiedzcie mi, jak
  wyglada sytuacja ze mną - tłumaczem.

  Przychodzi do mnie klient (on ma działalność) i podpisujemy umowę o dzieło. Nie
  mam możliwości wystawienia mu żadnego rachunku. Powiedzcie mi prosze, jak w
  takiej sytuacji zostaje uporządkowana sytuacja podatkowa?
  Jest to przecież chyba sytuacja, w której każde z Was się chyba nieraz znalazło?

  Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego weekendu,
  Grzesiek
 • ek1111 05.02.05, 08:40
  Jeśli Twój klient ma zarejestrowaną działalność, wówczas on wystawia ci umowę o
  dzieło, którego Ty masz być wykonawcą.Najczęściej zleceniodawca wystawia
  rachunek i zawsze odprowadza podatek. Ty dostajesz kwotę netto, a na koniec
  roku ów PIT 11/8B i wtedy rozliczsz się z fiskusem. Jeśli natomiast ty również
  masz dział. gosp. to wtedy TY wystawiasz rachunek lub fakturę VAT jeśli jesteś
  VATowcem.
 • millefiori 05.02.05, 09:00
  tak jest: umowe o dzielo przygotowuje zleceniodawca, w 2 egzemplarzach - 1 dla
  siebie, 2 dla Ciebie.


  Polecam dokladna lekture tej strony:

  www.serwistlumacza.com/
  a zwlaszcza dzialu "w kwestii formalnej".


  --
  Millefiori
  Wydawnictwa i ich obyczaje
 • pezka 05.02.05, 10:12
  Serdecznie dzięki!

  Pozdrawiamsmile))
  Grzesiek
 • elli_nika 05.02.05, 12:51
  > tak jest: umowe o dzielo przygotowuje zleceniodawca,

  W wypadku umwy o dzielo nie ma zleceniodawcy wink)) zleceniodawca występuje y
  umowie zleceniu. Nalezy uważać przy konstrukcji umowy, bo zawarcie w niej
  sformuowań typu 'zleceniodawca' moze spowodowac zaklasyfikowanie jej jako umowy
  zlecenie, a ta pociąga za sobą już np. koniecznosć rejestracji w ZUS.
 • millefiori 05.02.05, 14:34
  elli_nika napisała:

  > > tak jest: umowe o dzielo przygotowuje zleceniodawca,
  >
  > W wypadku umwy o dzielo nie ma zleceniodawcy wink)) zleceniodawca występuje y
  > umowie zleceniu. Nalezy uważać przy konstrukcji umowy, bo zawarcie w niej
  > sformuowań typu 'zleceniodawca' moze spowodowac zaklasyfikowanie jej jako umowy
  >
  > zlecenie, a ta pociąga za sobą już np. koniecznosć rejestracji w ZUS.

  Lomatko! czemu to teraz takie skomplikowane???

  W umowie o dzielo jest ZAMAWIAJACY.


  Millefiori
  Wydawnictwa i ich obyczaje
 • grzespelc 07.02.05, 08:54
  Droga elli niko, nie ma osobnych przepisów dotyczących konsumenckiej umowy o
  dzieło.
 • elli_nika 07.02.05, 16:48
  nie twierdziłam, ze istnieje KONSUMENCKA UMOWA O DZIEŁO, a ze w nowelizacji KC
  zapisano, ze w niektórych wypadkach, nawet jeśli umowa ma formę umowy o dzieło,
  stanowi umowę konsumencką (tak jest jak np. zlecisz komuś, kto prowadzi
  działalnosć w tym zakresie wykonanie np. ozdobnej sztukaterii - jest to wtedy
  umowa konsumencka, która bardziej chroni konsumenta, czyli Ciebie, odsylam do
  znowelizowanego KC.
 • grzespelc 07.02.05, 17:15
  A! chodzi o sprzedaż konsumencką...
 • elli_nika 07.02.05, 20:05
  ano - wiesz zapewne, ze wyrózniamy dwa rodzaje umów sprzedazy - umowę handlową
  i konsumencką, i tu mamyu do czynienia z tą drugą. Male info dla potencjalne
  zainteresowanych:

  Umowa konsumencka
  Jej uczestnikiem z jednej strony jest przedsiębiorca, a z drugiej konsument, a
  więc osoba, która nie zamierza dalej sprzedawać nabytego towaru. W ramach
  sprzedaży konsumenckiej rzecz nabywa osoba fizyczna i robi to w celu nie
  związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Taki rodzaj umów podlega
  szczególnej ochronie, zwłaszcza jeśli chodzi o zasady rękojmi i gwarancji - są
  one regulowane w odrębnych od Kodeksu cywilnego przepisach.
 • amatorski 05.02.05, 16:19
  Znam szkołę prywatną, która podpisuje umowy o dzieło z wykładowcami, którzy nie
  posiadają żadnej działalności gospodarczej.
  I co Wy na to?
  ::::::::::::::::::::::::::::::: ::
  Et caetera ad astra
  :suspicious>::::::::::::::::::::::::::: ::
 • elli_nika 05.02.05, 17:19
  Jak najbardziej normalne - jenda ze stron musi mieć dzialalność - w tym wypadku
  jest to szkoła. Jesli zamawiający ma działalnosć, jest to klasyczna umowa o
  dzieło. Jeśli przyjmujący, jest to obecnie tzw. umowa konsumencka.
 • sartan 15.02.05, 13:53
  Czy ktoś może mnie oświecić w tej kwestii?
  Do tej pory myślałam, że w umowie o dzieło tłumaczowi przysługuje odliczenie
  50% kosztów, tymczasem ostatnio przysłano mi umowę, w której ten koszt
  obliczono na 20%? Dlaczego? Do tłumaczeń uwierzytelnionych nie przysługują
  prawa autorskie? Czy możecie mi wskazać konkretny przepis regulujący te sprawy?
 • jottka 15.02.05, 14:36
  zgadza sie - przepisa nie mam, ale na studiach nauczali, że 50% masz na
  tłumaczenia zwykłe, w których uwidacznia sie twój wkład twórczy, a
  uwierzytelnione to są dokumenty, gdzie nie tworzysz, tylko stosujesz sie do
  przepisanych formułsmile

  brzmi radośnie, ale faktycznie na uwierzytelnione zawsze było 20%
 • sartan 15.02.05, 15:14
  Piękne dzięki! To już teraz bedę wiedziała, na czym stoję smile

  > 50% masz na tłumaczenia zwykłe, w których uwidacznia sie twój wkład twórczy,
  > a uwierzytelnione to są dokumenty, gdzie nie tworzysz, tylko stosujesz sie do
  > przepisanych formułsmile

  Hm, już wolę się nie wdawać w szczegóły - uważam, że przy tłumaczeniu
  dokumentów też jest pewien margines na swobodę twórczą. Widziałam nawet
  przykłady różniących się od siebie prawidłowych tłumaczeń tego samego
  dokumentu. Ale w porządku, przyjmuję tę informację do wiadomości i nie wybieram
  się na wojnę z wiatrakami. Jeszcze raz Ci dziękuję, Jottka smile

  Pozdrawiam,
  sartan
 • elli_nika 15.02.05, 17:11
  A co to była za umowa? Czy nazywała się konkretnie 'umowa o dzieło' czy też
  była to umowa nienazwana?
 • steinbock 01.03.05, 14:37
  A ja właśnie dostałam od dwóch biur dwie umowy o dzieło zawarte na tłumaczenia
  uwierzytelnione, a jakże. W jednej wpisali 50% kosztów uzyskania, a w drugiej
  20%. Ci od 50% powołuja się na art. 15 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i
  usług. Biorę się za czytanie tej ustawy, a potem ..idę na wojnę wink
  --
  S.T.E.I.N.B.O.C.K.: Synthetic Troubleshooting and Efficient Infiltration
  Neohuman/Being Optimized for Calculation and Killing
 • baba2005 01.03.05, 15:08
  Oczywiscie, ze 50%! Walcz, trzymam kciuki smile
 • soowa 01.03.05, 16:12
  Na wojne, ale z systemem podatkowym. Biuro nic nie zarabia na podatku. Wszystko
  zalezy od lokalnego urzedu skarbowego, kiedys (z 3-4 lata temu?) u nas wzywali
  tlumaczy, zeby w rocznym zeznaniu poprawiali stawke z 20% na 50%, teraz
  kontroluja biura i sie czepiaja. Moze ktos mial taka kontrole? Najlepiej zadaj
  pytanie do US!
 • baba2005 01.03.05, 16:23
  A Ty biuro tlumaczen reprezentujesz?
  Umowa o dzielo z tlumaczem przysieglem gwarantuje uzysk 50%. Tak mowi przepis.
  US nie ma tutaj mozliwosci interpretacji.
 • steinbock 01.03.05, 16:35
  baba2005 - dzięki za zagrzewanie do walki smile)
  Na razie w tych cholernych przepisach nie wyczytałam niczego konkretnego,
  chciałabym znaleźć gdzieś informację o tym, jak powinno być, a tam znowu
  odsyłacze do innych przepisów ... a robota leży sad
  Napisałam do tego biura, na razie uprzejmie. Ciekawe, co mi odpowiedzą.
  --
  S.T.E.I.N.B.O.C.K.: Synthetic Troubleshooting and Efficient Infiltration
  Neohuman/Being Optimized for Calculation and Killing
 • baba2005 01.03.05, 16:52
  Na razie nie mam pod reka linka do takiej informacji - ale jest prawdziwa, mam
  ja gdzies w swoich plikach. Dostalam od ksiegowej i pracuje tak od dluzszego
  czasu. Moj US nie protestuje, wszystko wyglada, ze jest ok. Natomiast wiem, ze
  z biurami roznie bywa, czasami przetrzymuja pieniadze nalezne tlumaczom -
  staraja sie zarabiac na wszyskim sad (Przynajmniej niektore z nich).
  Teraz nie bardzo mam czas, zeby szukac, bo jestem zasypana praca, ale obiecuje,
  ze sie postaram.
  Ale tak czy inaczej, czytaj przepisy - to zawsze poplaca.
  Pozdrawiam smile
 • soowa 01.03.05, 20:35
  Nie, nie, nie, ale interesuje sie przepisami - hi, hi! Prowadze dzialalnosc na
  wlasny rachunek. Chcialabym, zeby bylo jasno napisane, ze tlumaczenie zawsze
  podlega ochronie prawa autorskiego (to raz) - no i moze tak jest; a dwa, ze
  jezeli tlumacz zawiera umowe zbycia majatkowych praw autorskich, to ma 50% i
  koniec. A nie, ze mamy sytuacje, ze jezeli tlumaczysz "menu" to tak, a
  jezeli "instrukcje" to nie, lub odwrotnie. Walcz, argumetuj, chetnie pomoge (w
  Rzepie byl kiedys artykul o wyrokach SN w sporach o prawa autorskie tlumaczy -
  wielce ciekawa lektura - poszukam i jak sie da zeskaowac to puszcze Ci na
  maila. A nieuczciwe biura to niekoniecznie zarabiaja na Twoich podatkach - to
  nonsens, bo w koszty laduja cala kwote brutto i chca miec po prostu swiety
  spokoj z US (czego i Tobie i Wam wszystkim zycze). A poza tym to moze troche
  nieskladnie, ale jest zimno, juz dzisiaj nie tlumacze i sie racze grzancem.
  Czego i Wam zycze!
 • grzespelc 02.03.05, 08:08
  Dziwne...Ta ustawa nie ma wiele wspólnego z kosztami uzyskania przychodu, bo to
  jest kwestia podatku dochodowego. Przepis, który podają dotyczy kwestii
  opodatkowania VAT umów zlecenia i o dzieło.
 • steinbock 02.03.05, 23:50
  No właśnie sad
  Dlatego dalej szukam przepisu, w którym jest kawa na ławę wyłożona ta
  informacja.
  --
  S.T.E.I.N.B.O.C.K.: Synthetic Troubleshooting and Efficient Infiltration
  Neohuman/Being Optimized for Calculation and Killing

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka