Dodaj do ulubionych

Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki - Etap II

IP: 80.72.38.* 05.03.05, 21:30
Witam,
Pozdrawiam wszystkich nowych sąsiadów i zapraszam do wymiany spostrzeżeń na
temat naszej inwestycji.
Pozdrawiam
idaho
Obserwuj wątek
     • Gość: idaho Re: Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki - Etap II IP: 80.72.38.* 10.03.05, 12:27
      Faktycznie ceny są na pozór wysokie, ale w cenie jest jedno miejsce parkingowe
      i oczywiście balkon/taras/ogródek w zależności od mieszkania. Do tego w środku
      są w standardzie drzwi wewnętrzne (z których można zrezygnować). Poza tym
      według mnie standard wykończenia jest atrakcyjny (jak dla mnie bardziej niż np.
      w Nowym Wilanowie (by Prokom)). Chociaż wiadomo, że "każda pliszka swój ogonek
      chwali" ja już podpisałem umowę więc moja opinia może być tendencyjna ;-).
      Pozdrawiam
      • Gość: wil Własność gruntu i hipoteka IP: 80.55.171.* 10.03.05, 21:59
       Sprzedający a więc i kupujący mają wieczystą własność gruntu do 27.09.2089 roku-
       a więc ta sama kiszka co w Prokom & PKO.

       Na działce jest hipoteka w wysokości ,póki co : 4 842 000 $ - sporawo .

       A tak wogóle to mam przeczucie,że obie inwestyce i tak są Prokomu tylko tyle,że
       raz z PKO a raz z Robygiem aby wygladało,że to inwestycje konkurencyjne a są
       bardzo podobne w ofercie.
       • Gość: idaho Re: Własność gruntu i hipoteka IP: 80.72.38.* 10.03.05, 23:51
        Robyg Development to 50% Prokom (Prokom Investments SA) i 50% Robyg B.V.
        (holenderski udziałowiec); potwierdzam "kiszkę" z użytkowaniem wieczystym, ale
        na cały okoliczny teren (o ile wiem) są te same warunki. Możliwe, że jednak
        przystąpienie do EU spowoduje konieczkość wyprostowanie tego typu spraw - czyli
        zmianę tego na zwykłe prawo własności (pewnie skończy się na "dokupieniu").
        Hipoteka - no cóż - duża inwestycja - duża hipoteka (muszę być optymistą).
        Pozdrawiam
          • Gość: WIL Re: Zdjęcia z budowy IP: 80.55.171.* 13.03.05, 22:42
           Warto zamieszkać: wzdłuz Klimczaka płynie ładna rzeczka,cała okolica to
           potencjalnie nastepne 10 lat wilka budowa a wyjazd z tamtąd do centrum będzie
           chyba nielada zadaniem rano.

           Ciekawy jestem jak wygląda mapa zagospodarowania terenu ??? A może ktoś ma
           takową wiarygodną w formacie jpg i wrzuciłby ja na serwer ???
               • Gość: wil Umowa str 1 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:04

                UMOWA
                PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NR 0

                zawarta w Warszawie, ………….2004r . pomiędzy:
                1. ROBYG Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
                Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, wpisaną pod numerem KRS 000015661 do
                rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
                XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP nr 525-21-92-585
                reprezentowaną przez:
                Ewę Iłowiecką
                Artura Ceglarza
                działających na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24.08.2004r, udzielonego przez
                działających łącznie trzech członków Zarządu spółki ROBYG Development Sp. z o.
                o. zwaną dalej „SPRZEDAJĄCYM”,
                a

                2. Panem ………………….. zamieszkałym w ………… legitymującym się dowodem
                osobistym seria…. nr NIP…… zwanym dalej „KUPUJĄCYM”.

                §1
                OŚWIADCZENIA SPRZEDAJĄCEGO
                1. Sprzedający oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym do dnia 27
                września 2089 roku nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid.
                4/7 z obrębu 1-10-26, o obszarze 11 148 m² (jedenaście tysięcy sto czterdzieści
                osiem metrów kwadratowych), usytuowanej w Warszawie, w Dzielnicy Warszawa –
                Wilanów, przy ul. Klimczaka i Al. Wilanowskiej, na podstawie umowy
                przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości zawartej przed
                Januszem Rudnickim notariuszem w Warszawie w dniu 28 lutego 2002 za nr rep. A-
                2845/2002, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg
                Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 333929.
                2. Sprzedający okazał wypis z KW 333929 z dnia 17.11..2004r z którego
                wynika że:
                a. Sprzedający jest wpisany jako użytkownik wieczysty przedmiotowej
                nieruchomości, a jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa – Agencja Własności
                Rolnej Skarbu Państwa,
                b. Z wieczystym użytkowaniem działki nr ewid.4/7 związane jest prawo
                przejścia i przejazdu przez działkę nr ewid.4/11 na całej jej długości, opisane
                w księdze wieczystej KW nr 148957 w celu zapewnienia dostępu do ulicy
                Klimczaka,
                c. Wpisane są następujące hipoteki na rzecz BIG Bank Gdański S.A.
                - hipoteka zwykła w wysokości 1.500.000 USD,
                - hipoteka kaucyjna do kwoty 964.000 USD,
                - hipoteka kaucyjna do kwoty 278.000 USD,
                - hipoteka kaucyjna do kwoty 2.100.000 USD
                Sprzedający oświadcza, że stan prawny opisanej nieruchomości jest zgodny z
                rzeczywistym stanem prawnym i do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie.
                SPRZEDAJĄCY oświadcza, że według planu przedmiotowa inwestycja jest na obszarze
                oznaczonym symbolem 10 MU. Jej funkcja całkowicie mieszkaniowa jest w pełni
                zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego.
                3. Sprzedający oświadcza, że na niezabudowanej działce gruntu o nr
                ewidencyjnym 4/7, o obszarze 11 148 m² , przy ul. Klimczaka zamierza wybudować
                zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych Cyframi I, II, III,
                IV, V, VI, VII, VIII ,IX i X zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
                oraz decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania tego terenu nr
                112 WIL/03 z dnia 05.11.2003 – znak AM-
                • Gość: wil Re: Umowa str 2 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:05
                 PU/7331/319/03/MŚ, wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz
                 prawomocną decyzją - pozwoleniem na budowę - nr 609/2004, znak AM-
                 BK/7353/43204/HSzk, wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

                 §2
                 PRZEDMIOT UMOWY
                 1. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się do wybudowania na działce nr
                 4/7 położonej w Warszawie przy ul Klimczaka i Al. Wilanowskiej, zgodnie z
                 zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem
                 należytej staranności, budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego numerem
                 realizacyjnym …… zwanym dalej (,, Budynkiem,,) ,w którym na PARTERZE/piętrze
                 znajdować się będzie samodzielny lokal mieszkalny nr ……….. (zwany dalej ,,
                 Lokalem,,) o powierzchni użytkowej ca ….. m2 wraz z balkonem/ TARAS o
                 powierzchni ca ……m2.
                 SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się ustanowić odrębną własność Lokalu i sprzedać go
                 Kupującemu wraz ze stosownym udziałem w nieruchomości wspólnej i innych
                 urządzeń, które nie będą służyć wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
                 obliczonym stosownie do treści art. 3 ustawy o własności lokali, po zakończeniu
                 budowy Budynku i odbiorze technicznym Lokalu, za cenę określoną w § 4.
                 2. KUPUJĄCY zobowiązuje się wyżej opisany Lokal mieszkalny wraz z
                 stosownym udziałem w nieruchomości wspólnej i innych urządzeń, które nie będą
                 służyć wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za uzgodnioną cenę, w terminie
                 określonym w § 3 oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie kupić.
                 3. Mapa określająca lokalizację Budynku i plan Lokalu stanowi Załącznik nr
                 1 do niniejszej umowy.
                 4. Standard Lokalu i Budynku będzie zbliżony do standardu określonego w
                 Załączniku nr 2. Ostateczny standard Lokalu i Budynku zostanie określony przez
                 Sprzedajacego do dnia 30.12.2004r.
                 5. Strony postanawiają, że w umowach ustanowienia odrębnej własności
                 lokali i ich sprzedaży zawieranych z nabywcami poszczególnych lokali
                 mieszkalnych budynku, wszyscy KUPUJĄCY lokale mieszkalne na parterze uzyskają
                 prawo do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z przydomowych ogródków
                 położonych na wysokości nabywanych przez nich lokali.
                 6. Strony postanawiają, że w umowach ustanowienia odrębnej własności lokali i
                 ich sprzedaży zawieranych z nabywcami poszczególnych lokali mieszkalnych
                 wszyscy KUPUJĄCY lokale mieszkalne uzyskają prawo do wyłącznego i
                 nieodpłatnego korzystania ze stanowisk postojowych usytuowanych w części
                 podziemnej budynku szczegółowo opisanych w tych umowach.
                 Kupującemu przysługuje samodzielne stanowisko postojowe/ stanowisko postojowe
                 typu Klaus, którego numer zostanie określony po zatwierdzeniu przez
                 sprzedającego ostatecznego projektu konstrukcyjnego.
                 7. Ponadto strony postanawiają, że w umowach ustanowienia odrębnej
                 własności lokali i ich sprzedaży zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych
                 usytuowanych na IV piętrach budynków, o którym mowa w paragrafie §1uzyskają oni
                 prawo do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z tarasów położonych na
                 wysokości nabywanych przez nich lokali szczegółowo opisanych w tych umowach.
                 8. KUPUJĄCY zobowiązuje się do udzielenia SPRZEDAJĄCEMU w umowie
                 ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży nieodwołalnego i nie
                 wygasającego na wypadek śmierci KUPUJĄCEGO pełnomocnictwa do ustalenia
                 powyższego sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej oraz ujawnienia go w
                 księdze wieczystej.
                 9. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się również do sprzedaży Lokalu wraz z
                 pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem we współwłasności działki gruntu i
                 stosownym udziałem w nieruchomości wspólnej w stanie wolnym od jakichkolwiek
                 obciążeń na rzecz osób trzecich i ograniczeń w rozporządzaniu za wyjątkiem:
                • Gość: wil Re: Umowa str 3 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:05
                 a) Ograniczonego prawa rzeczowego lub prawa obligacyjnego ustanowionego na
                 rzecz Gminy oraz podmiotów zajmujących się gospodarką wodno-kanalizacyjną,
                 cieplną, gazową, elektryczną, telekomunikacyjną mających na celu realizację
                 inwestycji.
                 b) Prawa nieodpłatnego korzystania z ogródków położonych na wysokości
                 poszczególnych lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze budynku,
                 ustanowionego na rzecz każdego z właścicieli poszczególnych lokali.
                 c) prawa nieodpłatnego korzystania ze stanowisk postojowych , usytuowanych
                 w części podziemnej budynku, ustanowionego na rzecz każdego z właścicieli
                 poszczególnych lokali.
                 d) prawa nieodpłatnego korzystania z tarasów które są przyległe do lokali
                 znajdujących się na IV piętrze budynku i położonych na wysokości nabywanych
                 przez nich lokali szczegółowo opisanych w tych umowach.
                 10. KUPUJĄCY oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją, projektem Budynku,
                 planem przedmiotowego Lokalu i w tym zakresie nie wnosi oraz nie będzie wnosił
                 żadnych zastrzeżeń, co do przyjętych rozwiązań architektonicznych oraz
                 założonych funkcji użytkowych poszczególnych lokali i pomieszczeń budowanego
                 Budynku.
                 § 3
                 TERMINY
                 1. Wybudowanie Budynku nastąpi w terminie do dnia 30.08.2006r.
                 Przez wybudowanie budynku należy rozumieć termin, w którym SPRZEDAJĄCY dokona
                 zgłoszenia Kupującemu Lokalu do odbioru technicznego.
                 2. Podpisanie w formie aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej
                 własności Lokalu i jego sprzedaży stosownym udziałem w nieruchomości wspólnej
                 nastąpi nie później niż do dnia 30.10.2006r z zastrzeżeniem ust. 6.
                 3. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi po
                 całkowitej zapłacie przez KUPUJĄCEGO Ceny Lokalu oraz ewentualnych innych
                 należności wynikających z niniejszej umowy (m. innymi odsetki i koszty
                 aranżacji wnętrz lokalu).
                 4. Termin zawarcia aktu notarialnego wyznaczy SPRZEDAJĄCY i zawiadomi o
                 tym KUPUJĄCEGO, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
                 5. Obsługa notarialna inwestycji prowadzona będzie w Kancelarii
                 Notarialnej wskazanej przez Sprzedającego lub Kupującego na terenie miasta
                 Warszawy.
                 6. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą ulec przedłużeniu w przypadku
                 zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację inwestycji, za które
                 SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
                 - decyzje władz, sądów, organów administracyjnych, zakazujące prowadzenia
                 inwestycji lub nakazujące jej wstrzymanie,
                 - działania lub zaniechania osób trzecich hamujące realizację inwestycji
                 na których zachowanie SPRZEDAJĄCY nie ma wpływu,
                 - katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, zalania itp.,
                 - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie inwestycji,
                 - wojna, strajki, niepokoje i zaburzenia publiczne.
                 W takich przypadkach, terminy ulegają przedłużeniu o okres trwania przyczyny
                 uniemożliwiającej realizacje lub zakończenia przedmiotowej inwestycji.
                 7. Jeżeli skutkiem okoliczności wymienionych w ust. 6 istnieje trwała
                 niemożność realizacji inwestycji przez okres dłuższy niż 180 dni, umowa
                 niniejsza ulega rozwiązaniu, po uprzednim złożeniu przez SPRZEDAJĄCEGO
                 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy.
                 8. W przypadku określonym w ust. 7 SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zwrotu
                 KUPUJĄCEMU wpłaconych dotąd przez niego w wykonaniu umowy kwot.
                 9. Zwrot powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia przez
                 SPRZEDAJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwoty uiszczone przez
                 KUPUJĄCEGO zostaną zwrócone przez SPRZEDAJĄCEGO w wysokości nominalnej w
                 złotych polskich z dnia dokonanej wpłaty.
                • Gość: wil Re: Umowa str 4 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:06
                 § 4
                 CENA
                 1. Strony ustalają, że cena sprzedaży Lokalu wraz z balkonem/tarasem oraz
                 udziałem w użytkowaniu wieczystym działki gruntu i stosownym udziałem w
                 nieruchomości wspólnej (dalej ,,Cena Lokalu”), stanowi kwotę …… PLN (słownie:
                 …….. PLN) z zastrzeżeniem ustępu 2.
                 2. W przypadku, gdy kurs sprzedaży dla dolara amerykańskiego ogłoszony
                 przez NBP w dniu poprzedzającym wymagalność poszczególnych rat (części ceny)
                 określonych w Załączniku nr 3 – Harmonogram płatności – będzie wyższy niż 3,75
                 PLN za 1 USD, to poszczególna wymagalna rata (część ceny) będzie indeksowana w
                 stosunku do tego kursu według następującego wzoru:
                 A=B*C/3,75
                 gdzie:
                 A - kwota w PLN po indeksacji
                 B - kwota w PLN przed indeksacją według Załącznika nr 3 – Harmonogram płatności
                 C - kurs sprzedaży dla dolara amerykańskiego ogłoszony przez NBP w dniu
                 poprzedzającym wymagalność
                 3. Cena Lokalu zawiera podatek od towarów i usług (VAT), w tym od wartości
                 udziału w użytkowaniu wieczystym działki gruntu, według stawki w wysokości 7%.
                 W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, wyżej określona Cena Lokalu
                 zostanie odpowiednio skorygowana o podatek VAT należny w związku z realizacją
                 niniejszej umowy.
                 4. Cena Lokalu obejmuje należność za wszelkie materiały jak również
                 wszelkie prace budowlane i projektowe, które są konieczne do zaprojektowania i
                 zbudowania przez Sprzedającego lokalu mieszkalnego, zgodnie ze standardem
                 określonym w Załączniku nr 2.
                 5. Koszty taksy notarialnej, opłaty sądowej oraz inne koszty nabycia
                 pozostałych praw z nim związanych ponosi KUPUJĄCY.
                 § 5
                 PŁATNOŚCI
                 Strony ustalają, że Cena Lokalu będzie płacona w sposób określony w Załączniku
                 nr 3 – Harmonogram płatności - który stanowi integralną część niniejszej umowy.
                 KUPUJĄCY zobowiązuje się do uiszczania na rzecz SPRZEDAJĄCEGO kolejnych części
                 Ceny Lokalu, zgodnie z Harmonogramem płatności.
                 Płatności będą dokonywane na wyodrębniony rachunek przeznaczony do regulowania
                 przez Sprzedającego zobowiązań związanych z realizacją przedmiotowej
                 inwestycji.
                 BANK MILLENNIUM S.A.
                 Nr rachunku 81 1160 2202 0000 0000 4815 7906
                 Adres: Millennium Plaza
                 02-017 WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 123a

                 Potwierdzenie dokonania wpłaty KUPUJĄCY każdorazowo prześle faksem na nr (+ 48
                 22) 8299389.
                 Koszty przelewu w całości obciążają KUPUJĄCEGO.
                 Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień uznania konta SPRZEDAJĄCEGO.
                 Faktura będzie wystawiona w ciągu 7 ( siedmiu) dni od daty wpływu należności na
                 konto SPRZEDAJĄCEGO.
                 § 6
                 ZMIANA POWIERZCHNI LOKALU ORAZ CENY
                 1. Powierzchnia Lokalu może ulec zmianie. Rzeczywista powierzchnia Lokalu
                 zostanie ustalona ostatecznie na podstawie pomiarów powykonawczych wykonanych w
                 świetle wyprawionych ścian. Jeżeli w dniu podpisania protokołu odbioru
                 technicznego Lokalu
                • Gość: wil Re: Umowa str 5 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:06
                 powierzchnia użytkowa Lokalu mieszkalnego będzie większa lub będzie mniejsza od
                 powierzchni określonej w § 2 ust.1 o ponad 2% (dwa procent), to cena sprzedaży
                 zostanie odpowiednio skorygowana. Korekta będzie polegała na zwiększeniu lub
                 zmniejszeniu Ceny Lokalu w ten sposób, że powierzchnia Lokalu stanowiącą
                 różnicę przekraczająca 2 % (dwa procent) zostanie pomnożona przez wskazaną
                 poniżej kwotę, stanowiącą ustaloną między stronami cenę 1m2 ( jednego metra
                 kwadratowego) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Dla potrzeb dokonania
                 powyżej opisanej korekty Strony przyjmują, że cena 1m2 lokalu mieszkalnego
                 wynosić będzie kwotę ……. PLN brutto (słownie: …………………….. PLN).

                 § 7
                 ZMIANY W ARANŻACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALU

                 1. Po zapłaceniu co najmniej 10% Ceny Lokalu, KUPUJĄCEMU przysługuje prawo
                 do złożenia SPRZEDAJĄCEMU wniosku z proponowanymi zmianami wewnętrznymi w
                 przedmiotowym Lokalu (tj. usytuowania ścian działowych).
                 Powyższy wniosek uwzględniony zostanie przez SPRZEDAJĄCEGO, jeżeli proponowane
                 zmiany możliwe będą do zrealizowania z uwagi na obowiązujące przepisy lub stan
                 zaawansowania prac w danym lokalu.
                 2. KUPUJĄCY poniesie wszelkie koszty związane z proponowanymi zmianami w
                 przedmiotowym lokalu w szczególności koszty prac projektowych i budowlanych.
                 3. SPRZEDAJĄCY przystąpi do wykonania prac wynikających z proponowanych
                 przez KUPUJĄCEGO zmian po pisemnym zaakceptowaniu przez KUPUJĄCEGO
                 przedstawionych kosztów.
                 KUPUJĄCY zobowiązuje się do pokrycia kosztów, o których mowa w punkcie 2
                 niniejszego paragrafu nie później niż w terminie ustalonej przez Strony zapłaty
                 ostatniej części ceny.
                 4. Wszelkie proponowane zmiany będą ustalane ze SPRZEDAJĄCYM na piśmie w
                 terminie do dnia 30.03.2005 r.

                 § 8
                 ZASADY ODBIORU TECHNICZNEGO LOKALU
                 1. KUPUJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy, zgodnie z obowiązującymi
                 przepisami prawa, po uprzednim uzgodnieniu tego ze SPRZEDAJĄCYM.
                 2. SPRZEDAJĄCY powiadomi KUPUJĄCEGO telefonicznie/ faksem oraz listem
                 poleconym z 14 (czternasto)dniowym wyprzedzeniem, o terminie odbioru
                 technicznego Lokalu.
                 3. Jeżeli w wyniku odbioru technicznego Strony stwierdzą, że Lokal jest zgodny
                 ze standardem wykończenia określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
                 Strony podpiszą protokół odbioru technicznego stwierdzający, że Lokal został
                 przyjęty przez KUPUJĄCEGO. W razie stwierdzenia przez obie Strony usterek w
                 Lokalu, wszelkie usterki i wady Lokalu zostaną ujęte w protokóle. Z chwilą
                 podpisania protokołu przyjmuje się, że KUPUJĄCY dokonał odbioru technicznego
                 Lokalu. SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany usunąć usterki w terminie ustalonym przez
                 Strony z uwzględnieniem możliwości organizacyjno-technicznych Sprzedającego i
                 czynników zewnętrznych takich jak warunki atmosferyczne itp.
                 4. Jeżeli KUPUJĄCY, w terminie określonym przez Strony, nie przystąpi do
                 odbioru usuniętych usterek i wad, przyjmuje się, że KUPUJĄCY nie zgłasza
                 żadnych zastrzeżeń, co do sposobu i jakości wykonanych przez SPRZEDAJĄCEGO
                 prac dotyczących usunięcia stwierdzonych usterek i wad.
                 5. W przypadku przystąpienia przez Kupującego do odbioru potwierdzonych w
                 protokole usterek i wad, o których mowa w ust.4, KUPUJĄCY nie może powoływać
                 się na inne usterki
                • Gość: wil Re: Umowa str 6 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:07
                 czy wady, które mogły zostać przez niego stwierdzone podczas odbioru
                 technicznego przy zachowaniu należytej staranności.
                 6. W przypadku nieobecności KUPUJĄCEGO albo jego należycie umocowanego
                 pełnomocnika lub odmowy podpisania protokołu mimo zgodności lokalu ze
                 standardem wykończenia SPRZEDAJĄCY ma prawo do sporządzenia jednostronnego
                 protokołu odbioru i przesłania go KUPUJĄCEMU. W takim przypadku Strony uznają,
                 że sam fakt odbioru technicznego oraz jego skutki prawne są tożsame z
                 przewidzianymi dla odbioru dwustronnego i w pełni wiążące dla obu Stron.
                 Jeżeli w ciągu 7 ( siedmiu) dni od daty doręczenia KUPUJĄCEMU protokołu
                 jednostronnego odbioru technicznego Lokalu przez SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY
                 przedstawi pisemny dowód usprawiedliwiający jego nieobecność przy odbiorze
                 technicznym Lokalu, SPRZEDAJĄCY zawiadomi KUPUJĄCEGO na piśmie o dacie
                 ponownego odbioru technicznego. Nie przystąpienie KUPUJĄCEGO do odbioru
                 technicznego Lokalu lub nieuzasadniona odmowa odbioru technicznego Lokalu w
                 wyznaczonym, dodatkowym terminie skutkować będzie wygaśnięciem po stronie
                 SPRZEDAJĄCEGO obowiązku wyznaczenia jakichkolwiek dalszych terminów odbioru
                 technicznego Lokalu.
                 7. SPRZEDAJĄCY na wniosek KUPUJĄCEGO udostępni KUPUJĄCEMU Lokal w celu
                 umożliwienia wykonania prac wykończeniowych po wpłacie 90% Ceny Lokalu, kiedy
                 stan zaawansowania robót na to pozwoli.
                 8. Warunkiem rozpoczęcia prac wykończeniowych jest podpisanie przez
                 KUPUJĄCEGO protokołu odbioru technicznego Lokalu. Strony zgodnie postanawiają,
                 że KUPUJĄCEMU z chwilą dokonania odbioru technicznego Lokalu do czasu
                 zapłacenia przez niego na rzecz SPRZEDAJĄCEGO wszystkich należności
                 wynikających z niniejszej umowy przysługuje prawo do użytkowania przedmiotowego
                 lokalu wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac wykończeniowych w
                 danym lokalu. Uprawnienie to nie obejmuje prawa KUPUJĄCEGO do stałego
                 przebywania (zamieszkiwania) w danym lokalu przez niego lub osoby przez niego
                 wskazane.
                 § 9
                 PRZENIESIENIE PRAW NA RZECZ OSÓB TRZECICH

                 Strony zgodnie ustalają, że przeniesienie przez stronę kupującą praw i
                 obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej może
                 nastąpić na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
                 oraz za zgodą SPRZEDAJĄCEGO wyrażoną w oświadczeniu złożonym w formie pisemnej
                 pod rygorem nieważności.
                 § 10
                 KARY ZA ZWŁOKĘ
                 W WYKONANIU ZOBOWIĄZAŃ STRON UMOWY
                 1. W przypadku zwłoki KUPUJĄCEGO w zapłacie na rzecz SPRZEDAJĄCEGO
                 należności określonych w niniejszej umowie. SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo do
                 obciążenia KUPUJĄCEGO odsetkami umownymi w wysokości 6 % stosunku rocznym za
                 każdy dzień zwłoki, od niezapłaconych przez KUPUJĄCEGO kwot.
                 Kolejne wpłaty dokonywane przez KUPUJĄCEGO będą zaliczane w pierwszej
                 kolejności na poczet zaległych odsetek za zwłokę, w dalszej kolejności zaś na
                 zaległe należności począwszy od należności o najwcześniejszym terminie
                 wymagalności.
                 2. KUPUJĄCY oświadcza, iż zobowiązuje się do zapłaty należności
                 określonych w niniejszej umowie, we wskazanych terminach, a w razie popadnięcia
                 w zwłokę zobowiązuje się do ich zapłaty z odsetkami ustalonymi powyżej.
                • Gość: wil Re: Umowa str 7 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:07
                 3. W przypadku zwłoki w wybudowaniu Budynku w terminie, o którym mowa w §
                 3 ust. 1 umowy, z przyczyn tkwiących po stronie SPRZEDAJĄCEGO, będzie on
                 zobowiązany do zapłacenia na rzecz KUPUJĄCEGO kary umownej odpowiadającej
                 odsetkom umownym w wysokości 6% w stosunku rocznym za każdy dzień zwłoki od
                 kwoty wpłaconej przez KUPUJĄCEGO w wykonaniu niniejszej umowy, lecz nie więcej
                 niż 5% wysokości wpłaconych kwot. Obowiązek zapłaty przez SPRZEDAJĄCEGO odsetek
                 umownych powstaje począwszy od trzydziestego dnia zwłoki w wykonaniu
                 zobowiązania określonego w paragrafie 3 ust. 1.

                 § 11
                 OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.
                 1. SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w
                 przypadku, gdy:
                 a) KUPUJĄCY opóźnia się z płatnością którejkolwiek rat wskazanej w
                 harmonogramie płatności o co najmniej 30 dni.
                 b) KUPUJĄCY dwukrotnie nie przystąpi do umowy sprzedaży i ustanowienia
                 odrębnej własności Lokalu w wyznaczonym przez SPRZEDAJĄCEGO terminie.
                 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez SPRZEDAJĄCEGO z przyczyn, o
                 których mowa w ust. 1, KUPUJĄCY zobowiązuje się do zapłaty SPRZEDAJĄCEMU kary
                 umownej w wysokości 10% wpłaconych kwot, lecz nie mniej niż 10 000 PLN i kwoty
                 stanowiącej zaakceptowany przez KUPUJĄCEGO koszt robót zamiennych, o których
                 mowa w paragrafie 7 ust.3
                 Po potrąceniu kary umownej i kosztów robót zamiennych SPRZEDAJĄCY zwróci
                 pozostałą część kwoty uiszczonej przez KUPUJĄCEGO w wykonaniu niniejszej umowy
                 w terminie 30 dni od dnia złożenia przez SPRZEDAJĄCEGO oświadczenia o
                 odstąpieniu od umowy w wysokości nominalnej w złotych polskich łącznej kwoty
                 dokonanych wpłat.
                 Odstąpienie od umowy przez SPRZEDAJĄCEGO w sytuacji, o której mowa w ust. 1,
                 powinno zostać poprzedzone telefonicznym/faksem a następnie pisemnym wezwaniem
                 dokonanym listem poleconym, z wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu na
                 dokonanie zapłaty, podpisanie protokołu odbioru technicznego lub przystąpienie
                 do zawarcia umowy.

                 § 12
                 OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

                 1. KUPUJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w
                 przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego z zastrzeżeniem
                 okoliczności, o których mowa w paragrafie 3 ust. 5:
                 a) SPRZEDAJĄCY bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację budowy na
                 okres, co najmniej 90 (dziewięćdziesięciu) dni,
                 b) opóźnienie w wybudowaniu budynku w stosunku do terminu określonego w §3
                 ustęp 1 przekroczy 90 (dziewięćdziesiąt) dni;
                 c) SPRZEDAJĄCY dwukrotnie nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
                 wyznaczonego przez siebie odbioru technicznego;
                 d) SPRZEDAJĄCY nie wyznaczy daty zawarcia lub mimo wyznaczenia terminu nie
                 przystąpi bez usprawiedliwienia do ustanowienia odrębnej własności Lokalu i
                 umowy sprzedaży.
                 e) Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez
                 KUPUJĄCEGO z przysługującego mu prawa do odstąpienia, w sytuacji, o której mowa
                 w ust. 1, to SPRZEDAJĄCY będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości
                 określonej zgodnie z paragrafem 11 ust. 2, a także zobowiązany będzie zwrócić
                 KUPUJĄCEMU
                • Gość: wil Re: Umowa str 8 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:07
                 dokonane przez niego wpłaty w wysokości nominalnej w złotych polskich z dnia
                 dokonanej wpłaty, w terminie 30 dni od dnia skutecznego złożenia przez
                 KUPUJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

                 § 13
                 GWARANCJA
                 1. Okres gwarancji jakości ustala się w odniesieniu do Lokalu na jeden rok
                 od daty oddania budynku do użytkowania. Gwarancja jakości obejmuje wszystkie
                 wykonane przez Sprzedającego prace budowlane, wykończeniowe i instalacyjne.
                 2. Wszystkie wykonane prace budowlane i instalacyjne wykonane przez
                 SPRZEDAJĄCEGO objęte są rękojmią według stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego.
                 §14
                 ZAWIADOMIENIA
                 1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
                 · SPRZEDAJĄCY – 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18
                 · KUPUJĄCY – adres do korespondencji: …….
                 · Telefon ………………………..
                 · Wszelka korespondencja związana z wykonaniem niniejszej umowy będzie
                 przekazywana pisemnie i będzie doręczana:
                 a) bezpośrednio stronom,
                 b) listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.
                 3. Korespondencję uznaje się za doręczoną jeżeli:
                 a) zostanie doręczona stronie,
                 b) w dniu faktycznego otrzymania zawiadomienia lub informacji lub po
                 upływie 10 dni od wysłania listu poleconego, w zależności które z tych zdarzeń
                 nastąpi wcześniej.
                 §15
                 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
                 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
                 właściwy miejscowo dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.
                 §16
                 POSTANOWIENIA DODATKOWE
                 1. Ciężary i ryzyka związane z Lokalem przechodzą na KUPUJĄCEGO z chwila
                 dokonania odbioru technicznego Lokalu. W szczególności od tej daty KUPUJĄCEGO
                 obciążają wszelkie koszty związane z eksploatacją lokalu, tj. ogrzewania,
                 poboru energii elektrycznej i wody, sprzątania i administrowania.
                 2. Podatek od nieruchomości i opłaty roczne z tytułu udziału we własności
                 gruntu będzie ponosiła strona kupująca od dnia zawarcia umowy sprzedaży i
                 ustanowienia odrębnej własności Lokalu;
                 3. KUPUJĄCY zobowiązany będzie do uiszczania opłat za zarząd nieruchomością
                 wspólną według zasad określonych w Ustawie o własności Lokali.
                 Po ustanowieniu odrębnej własności Lokalu i zawarciu umowy jego sprzedaży,
                 KUPUJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia z właściwą jednostką
                 organizacyjną STOEN Spółka Akcyjna stosownej umowy o dostawie energii
                 elektrycznej do Lokalu. Powyższy obowiązek KUPUJĄCEGO stosuje się odpowiednio
                 do zawarcia umów o dostawę innych mediów, jeżeli okaże się to konieczne.
                 §17
                 1. Strony zgodnie postanawiają, że niniejszą umowę przedwstępną zawierają
                 pod warunkiem zapłacenia przez KUPUJĄCEGO na rachunek SPRZEDAJĄCEGO w złotych
                 polskich kwoty ……….. PLN (słownie: ……………………………. polskich). Wpłata ta stanowi
                 pierwszą część ceny, o której mowa w Załączniku nr 3 - harmonogram płatności -
                 w terminie tam wskazanym
                • Gość: wil Re: Umowa str 9 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:08
                 2. W przypadku nieziszczenia się warunku, o którym mowa w ust 1, umowa
                 niniejsza ulega automatycznie rozwiązaniu, co oznacza, że strony zwalniają się
                 od obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej.

                 §18
                 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
                 Cywilnego.
                 §19

                 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
                 jednym dla każdej ze stron
                 §20

                 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
                 nieważności.
                 _________________________
                 _________________________

                 SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY


                • Gość: wil Re: Umowa str 10 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 15:08
                 Załącznik nr 3
                 Harmonogram płatności
                 I część (10 %) Ceny Lokalu w kwocie ………… PLN zostanie wpłacona w terminie
                 trzech dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
                 II część ( 15 % ) Ceny Lokalu w kwocie ………….. PLN - po wykonaniu stropu nad
                 garażem.
                 III część ( 10 % ) Ceny Lokalu w kwocie …………… PLN - po wykonaniu stropu nad II
                 piętrem
                 IV część ( 10 % ) Ceny Lokalu w kwocie …………. PLN - po wykonaniu stropu nad IV
                 piętrem.
                 V część ( 15 %) Ceny Lokalu w kwocie …………… PLN - po wstawieniu okien i
                 pokryciu dachu.
                 VI część ( 10 % ) Ceny Lokalu w kwocie ……………. PLN - po zainstalowaniu drzwi
                 wejściowych do mieszkań
                 VII część ( 10 %) Ceny Lokalu w kwocie ……………. PLN - po wykończeniu
                 powierzchni wspólnych w Budynku
                 VIII część ( 10 %) Ceny Lokalu w kwocie ……………. PLN zostanie zapłacona przed
                 ustalonym zgodnie z niniejszą umową terminem odbioru technicznego Lokalu, lecz
                 nie później niż do dnia 30.07.2006r.
                 Wpłaty od II do VII będą dokonywane w terminie 7 dni od powiadomienia
                 KUPUJĄCEGO o wykonaniu prac określonych powyżej. --
                 Ostatnia część w wysokości 10 % Ceny Lokalu w kwocie ………………PLN, zostanie
                 zapłacona przed podpisaniem umowy przenoszącej własność Lokalu, lecz nie
                 później niż do dnia 30.09.2006 roku.
                 W przypadku, gdy kurs sprzedaży dla dolara amerykańskiego ogłoszony przez NBP w
                 dniu poprzedzającym wymagalność poszczególnych rat (części ceny) określonych
                 powyżej będzie wyższy niż 3,75 PLN za 1 USD, to poszczególna wymagalna rata
                 (część ceny) będzie indeksowana w stosunku do tego kursu według następującego
                 wzoru:
                 A=B*C/3,75
                 gdzie:
                 A - kwota w PLN po indeksacji
                 B - kwota w PLN przed indeksacją określona powyżej
                 C - kurs sprzedaży dla dolara amerykańskiego ogłoszony przez NBP w dniu
                 poprzedzającym wymagalność                 _________________________ _________________________

                 SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY
                 • Gość: wil okolo 5800/m2 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 17:02
                  Czy sądzicie ,że w nowo budowanym Nowym Wilanowie średnia cena 5800zł/m2
                  odwzorowuje realną wartość rynkową tych mieszkań ???

                  Owszem jest jeszcze 3900 zł w mieszkaniach parterowych i taniej w PKO ale na
                  drugim końcu szali abstrakcyjne 7800zł/m2 ???

                  Czy to aby nie mocno zawyżone ceny ???
                • Gość: Tao Re: Pyt. do tych, którzy podpisali IP: 217.153.180.* 25.04.05, 10:48
                 Mam kilka pytań do osób, które podpisały tę umowę lub zamierzają...
                 Czy są negocjowalne jakiekolwiek warunki? Nie mówię już o indeksacji, ale o
                 zapisach dot. możliwości odstąpienia od umowy. Par. 3 ust. 6 wymienia mnóstwo
                 możliwości (w tym zaniechania osób trzecich (podwykonawców?)) jako
                 okoliczności, za które sprzedający nie ponosi winy przy obsuwie terminu. W tej
                 syt. zapis w par. 12 o możliwości odstąpienia kupującego od umowy jest w
                 zasadzie nierealny, bo obwarowany warunkami - musi być wina sprzedającego,
                 przypadki wyszczególnione w par. 3 ust. 6 nie są jego winą, a wiec co jest? I
                 jak to udowodnić?
                 W tej syt. jedyną gwarancją wydaje mi się zapis w par. 6 ust. 7 o rozwiązaniu
                 umowy po 180 dniach - ale(!) nie na wniosek kupującego, tylko po oświadczeniu
                 złożonym przez sprzedającego. A co, jeśli nie złoży?

                 Indeksacja i terminy spłat: zawsze mogą czekać z powiadomieniem o ukończeniu
                 danego etapu aż kurs USD pójdzie w górę. Jak ich sprawdzić?

                 Miejsce postojowe zostaje zagwarantowane w umowie sprzedaży do użytkowania, ale
                 nie sprzedane...

                 Czy podpisaliście tę umowę dokładnie w takiej formie, jaką przedstawili?
                 Jak wygląda czas oczekiwania na kredyt - poczekają aż dostanę decyzję, czy mam
                 podpisywać "w ciemno"?

                 A może ktoś wie, czy w I etapie duze były opóźnienia i problemy z usterkami?

                 Zapraszam do wymiany zdań.
                 Mam rezerwację mieszkania, bardzo mi się podoba ta inwestycja, natomiast umowa
                 bardzo mi się nie podoba :) Jak dla mnie najgorsza umowa z developerem, jaką
                 widziałam.
                 • Gość: idaho Re: Pyt. do tych, którzy podpisali IP: 195.94.206.* 25.04.05, 13:08

                  > (...) złożonym przez sprzedającego. A co, jeśli nie złoży?
                  Ja zakładam, że Robyg nie będzie czynił jakichkolwiek wstrętów, bo ma przed
                  sobą jeszcze wiele etapów (ten jest według nich 2 z 8) i złym pomysłem byłoby
                  psucie sobie opinii (mam nadzieję)

                  > Indeksacja i terminy spłat: zawsze mogą czekać z powiadomieniem o ukończeniu
                  > danego etapu aż kurs USD pójdzie w górę. Jak ich sprawdzić?

                  No niby masz rację, ale USD może iść w górę lub w dół, a ich kredyt w Millenium
                  nie jest w tym czasie zmniejszany naszymi wpłatami. Wydaje mi się, że to
                  zabezpieczenie na kurs USD (3.75) jest związane z faktem, że w pierwszym
                  etapie, kiedy mieli mieszkania wycenione w USD, cena dolara zaczeła ostro
                  pikować w dół i oni na tym raczej nie zyskali, więc teraz ich ksiegowi
                  wymyślili taki chwyt.

                  > Miejsce postojowe zostaje zagwarantowane w umowie sprzedaży do użytkowania,
                  > ale nie sprzedane...

                  Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że kupuję mieszkanie (w bud.
                  wielorodzinnym) i udział w części wspólnej, z której wydzielone i
                  przyporządkowane dla konkretnych lokali są takie rzeczy jak: samochodowe
                  miejsca postojowe, komórki lokatorskie ("piwnice"), ogródki i tarasy położone
                  na dachu budynków. Żeby na własność kupić taki np. ogródek, to trzeba by go
                  wydzielić z nieruchomości wspólnej, a to jest raczej bez sensu ze wzglęu na
                  koszty. Co więcej taki właściciel ogródka, musiałby płacić za użytkowanie
                  wieczyste swojej części gruntu zwiazanej z udziałem we własności wspólnej oraz
                  odzielnie za cały ogródek, a tak powierzchnia tego ogródka jest wliczana w do
                  własności wspólnej i płacą za nią wszyscy - również ci którzy przestrzeni tej
                  nie używają, bo została ona wydzielona i niby nie mogą.

                  > Czy podpisaliście tę umowę dokładnie w takiej formie, jaką przedstawili?
                  > Jak wygląda czas oczekiwania na kredyt - poczekają aż dostanę decyzję, czy
                  > mam podpisywać "w ciemno"?

                  Ja wynegocjowałem dosyć istotne zmiany w wysokościach i terminach transz, oraz
                  możliwość uniknięcia 10% kary w przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli uda mi
                  się samemu znaleźć nabywcę na moje mmieszkanie. Pewnie da radę jeszcze coś
                  wynegocjować, ale zdziwię się, jeśli komuś uda się wynegocjować jakiś rabat, bo
                  w moim przypadku, po wypowiedzenia tego słowa przedstawiciel Robyga na chwilę
                  ogłuchł :-)

                  > A może ktoś wie, czy w I etapie duze były opóźnienia i problemy z usterkami?
                  O ile wiem, było i opóźnienie i usterki, ale w jednym przypadku, o którym wiem
                  z pierwszej ręki, wszystkie usterki zostały załatwione bez zarzutu. Z drugiej
                  strony budowa I etapu dawno się już skończyła (niby), a cały czas chodzą tam
                  ekipy i robią różne rzeczy na klatkach schodowych i wokół budynku.


                  Na zakończenie muszę powiedzieć, że ja już podpisałem umowę i moje zdanie może
                  być tendencyjne optymistyczne ;)
                  • Gość: Tao Re: Pyt. do tych, którzy podpisali IP: 217.153.180.* 25.04.05, 14:55
                   dzięki za odpowiedź. Bardzo liczyłam na to, ze się odezwiesz. :) Martwi mnie,
                   ze reszta nabywców milczy jak grób. :)
                   Prawdę mówiąc ja też jestem optymistką, bo wybrałam już sobie mieszkanie i
                   nastawiłam się na nie, a tu taka umowa, że gorszej nie spotkałam...
                   Najbardziej mi się wydawał wątpliwy zapis o możliwości odstąpienia od umowy
                   przez kupującego. Bo nie możesz zrobić tego bezwarunkowo w przypadku zwłoki,
                   tylko masz zastrzeżenie z par.3 ust. 6. I wtedy mogą Ci powiedzieć, że nie masz
                   prawa do odstąpienia, bo deszcze padał i uniemożliwił zakończenie budowy. W
                   umowie Dom Development np. możesz odstąpić po 90-ciu dniach i już. No, ale
                   zawsze jest w zanadrzu zapis o wygaśnięciu po 180 dniach...

                   Mogę Ci zadać jeszcze pytania o te terminy transz? Tzn. czy udało Ci się
                   przesunąć płatności na terminy późniejsze? I jak to zostało określone?
                   Procentowo?

                   No i czy brałeś kredyt? sorry za takie osobiste, ale chodzi mi o to, jak to
                   wygląda w praktyce. Czekają aż dostanę decyzję BANKU i trzymają rezerwacjĘ, czy
                   muszę podpisać i wtedy mój problem, czy dostanę kredyt?

                   A w ogole , w którym budynku masz mieszkanie?
                   My mamy rezerwację w I budynku, II.p. I naprawdę podoba mi się to miejsce, więc
                   raczej moje wątpliwości co do umowy stopnieją. :))
                   Dziś jeszcze będę miała opinię prawnika...
                   • Gość: idaho Re: Pyt. do tych, którzy podpisali IP: 195.94.206.* 25.04.05, 15:50
                    > Mogę Ci zadać jeszcze pytania o te terminy transz? Tzn. czy udało Ci się
                    > przesunąć płatności na terminy późniejsze? I jak to zostało określone?
                    > Procentowo?
                    Dwa razy tak: na później i procentowo.

                    > (...) Czekają aż dostanę decyzję BANKU i trzymają rezerwacjĘ,
                    > czy muszę podpisać i wtedy mój problem, czy dostanę kredyt?
                    Niestety w moim wypadku kredyt jest również niezbędny. Co do decyzji banku to
                    to zależy jaką część inwestycji kredytujesz. Jest to istotne, ponieważ jeżeli
                    np. chcesz kredytować 50% całości, to znaczy, że posiadasz i najpierw wpłacasz
                    te 50%. To wpłacanie trwa np. do końca roku, a w takim wypadku bank za bardzo
                    nie będzie chciał rozmawiać w warunkach kredytu - bo te z pewnością się
                    zmienią. Co najwyżej można się zorientować tylko o tym czy wogóle są skłonni do
                    udzielenia kredytu (kwestia zdolności kredytowej). Ja sam o kredycie będę
                    myślał za ponad pół roku. Nie wiem w jakiej Ty jesteś konkretnie sytuacji żebym
                    ewentualnie mógł coś doradzić. Jeśli masz dokładniejsze pytania to pisz na
                    bambarylo@lazurowa.net

                    > A w ogole , w którym budynku masz mieszkanie?
                    III, Jeżeli Twoje mieszkanie to te z dwoma balkonami, to rzeczywiście jest
                    ciekawe.

                    > Dziś jeszcze będę miała opinię prawnika...
                    W opinii mojego prawnika ta umowa nie jest taka zła chociaż do ideału jej
                    rzeczywiście daleko.

                    >Martwi mnie, ze reszta nabywców milczy jak grób. :)
                    Ja można zauważyć, większość mieszkań, które zostały sprzedane, mają solidny
                    metraż (a te mniejsze były czasami łączone). Solidny metraż = wysoka cena więc
                    teraz trzeba pracować żeby to spłacić - i może dlatego nie mają ludzie czasu na
                    poszukiwania informacji w sieci :-)
                    • Gość: klient NRKM I Re: Pyt. do tych, którzy podpisali IP: *.acn.waw.pl 29.06.05, 17:08
                     Witam amatorow NRKM II; ja mieszkam od ponad pół roku na NRKM i i juz jestem
                     zadowolony. Proces budowy był natomiast nieprzyjemny; opóznienie 5,5 miesiecy,
                     usterki, podłaczenie przyłaczy do zlewozmywaka w kuchni i kuchenki dokładnie
                     odwrotnie niz w projekcie,wciąż nie pomalowana klatka.Uwazac przy odbiorze
                     lokalu, zwłaszcza na elektryków, którzy każa sobie dopłacać za coś co jest w
                     standardzie. Błedy w odwodnieniu patio, zła izolacja płytek ceramicznych na 2
                     ostatnich kondygnacjach, słaby tynk to problemy w części wspólnej.Ku
                     pokrzepieniu serc: Robyg zmienił wykonawce na Bud-Most. Zegnaj Polnordzie.
                     • Gość: MichalWRW Re: Pyt. do tych, którzy podpisali IP: *.state.gov 25.07.05, 13:00
                      Wkrótce będę szczęśliwym (mam nadzieję) mieszkańcem Nowego Wilanowa i Twoim
                      sąsiadem. Mam pytanie: jak rozwiązaliście w RKM kwestię ochrony budynku? Wasza
                      kamienica również nie jest ogrodzona. Czy macie telewizję przemysłową, czy
                      tylko ochronę siedzącą w recepcji w głównej klatce? Czy mieliście już jakieś
                      włamania (wierzę, że nie :) No i jeszcze jedna obawa... Nowy Wilanów również
                      buduje POLNORD. Mam nadzieję, że nie będzie większych wpadek. Najgorsze, czego
                      się obawiam,to opóźnienie w oddaniu budynku. BTW- RKM to chyba najładniejszy
                      budynek mieszkalny w Warszawie. Za każdym razem odwiedzając moją budowę robię
                      rundkę wokół waszej kamieniczki :)
        • ozlem Re: Własność gruntu i hipoteka 31.07.05, 08:50
         Możliwe, że jednak
         > przystąpienie do EU spowoduje konieczkość wyprostowanie tego typu spraw - czyli
         >
         > zmianę tego na zwykłe prawo własności (pewnie skończy się na "dokupieniu").
         > Hipoteka - no cóż - duża inwestycja - duża hipoteka (muszę być optymistą)

         Wlasnie przyczytlam na onecie, ze nie bedzie zniesieni uzytkowania wieczystego i to wlasnie sprawia, ze niestety musze poszukac sobie innej inwestycji. Szkoda, naprawde szkoda
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka