ISLAM W EUROPIE Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne
     • Trzeba więc pamiętać, że używając słowa islam, ogromnie zubażamy opisywaną
      rzeczywistość. Jest to zresztą jedna z największych przywar europejskiej
      mentalności, że mamy skłonność do upraszczania i narzucania własnych kategorii
      (mieszkaniec Afryki nigdy nie powie o sobie, że jest Afrykańczykiem, tylko że
      należy na przykład do ludu Aszante...).

      W ten sposób wytwarzamy sobie nieuchronnie przeciwników. Bo jeśli złączy się
      Afrykanów czy Afroamerykanów w jedną społeczność, to kształtuje się w nich
      poczucie siły poprzez zaprzeczenie dotychczasowej, a tworzenie
      nowej, "szerokiej" tożsamości.

      Oczywiście, a poza tym oni się czują poniżeni. Jak ktoś będzie podkpiwał z
      polskiej kultury i twierdził, że Polacy to naród pijaczków i złodziei, to też
      będziemy się tym czuli dotknięci.
      Przykładem takiego fałszywego stereotypu jest powszechne przekonanie o
      upodobaniu muzułmanów do przemocy. Otóż wbrew temu, do czego przekonują nas
      media, islam jest religią pokojową. To religia równowagi, kontemplacji,
      cierpliwości. Muzułmanin to przede wszystkim człowiek wiary i pobożności, który
      nie szuka i nie potrzebuje racjonalnych uzasadnień dla swej wiary. Dlatego
      zresztą teologiczna dyskusja z nim jest praktycznie niemożliwa.

      Z drugiej strony jednak średniowieczni arabscy filozofowie, jak Awerroes,
      utrzymywali, że istnieją dwie prawdy - dostępna człowiekowi prostemu prawda
      wiary oraz prawda rozumowa, dostępna jedynie wtajemniczonym. I w islamie zatem
      istniałaby tradycja intelektualnej spekulacji nad prawdami objawionymi.

      Oczywiście. W Koranie ukryta jest pewna wewnętrzna prawda, a wierny winien
      kroczyć po ścieżce tej prawdy. Konieczność rozwoju duchowego, poszukiwanie
      prawdy, która zbliża do Boga, nazywa się tarika. Muzułmanin albo jest już na
      tej drodze, albo jej dopiero poszukuje. Kryje się w tym zresztą piękna
      egzystencjalna formuła - muzułmanie wierzą, że w każdej osobie i w każdej
      rzeczy zawiera się jakaś ukryta tajemnica. Zasada tariki przenika całą tradycję
      sufizmu, mistyki islamu. W tym sensie możemy więc mówić o dwóch prawdach - dla
      nieoświeconych i dla wybranych, umysłów wtajemniczonych.
      Dochodzimy w tym miejscu do kolejnej istotnej różnicy między wyznawcą Allaha i
      chrześcijaninem. Islam, podobnie jak judaizm i chrześcijaństwo, jest religią
      Księgi. Wedle muzułmanów jednak Koran został dany bezpośrednio od Boga. Jest to
      zatem religia objawienia słowa, a nie objawienia Boga-człowieka, i dlatego ten,
      kto kwestionuje Księgę, kwestionuje istnienie Boga. Ta odmienność tłumaczy,
      choć nie usprawiedliwia, reakcję muzułmanów na Szatańskie wersety Salmana
      Rushdiego, który, zdaniem ortodoksów, kpił sobie w tej powieści z Koranu.
      Muzułmanie przywiązują wielką wagę do nauki, oświaty. Islam przypomina w tym
      względzie judaizm. Kiedy ostatnio odwiedzałem rejon Sahelu, południa Sahary, to
      w najbardziej zapadłych wioskach, gdzie życie zamiera wraz z zachodem słońca, a
      budzi się następnego dnia o brzasku, gdzie nie ma systemu oświaty, dróg... nie
      ma nic, istnieje tylko jedna instytucja - szkółka koraniczna. Dzieci zbierają
      się przy ognisku, gdzie wieczorem jest jeszcze trochę światła i ich nauczyciel
      (ulema) czyta im Koran, na którym uczą się czytać i pisać. Jest to ich jedyne
      doświadczenie obcowania z książką, jedyna forma oświaty, jaka istnieje na tych
      niezwykle rozległych terenach świata. Ponieważ do szkółki koranicznej może
      chodzić każde dziecko, starsze przyprowadzają swoje dwu-, trzyletnie
      rodzeństwo, którym muszą się opiekować. Dla tej gromady dzieci Koran jest
      jedynym uniwersytetem. Nawet więc w tak ekstremalnych warunkach, gdzie panuje
      straszliwa bieda - w tamtych wsiach naprawdę nie ma co jeść - trwa nauka
      Koranu, który jest dla nich całą wiedzą.

      Niektóre kraje islamu wszakże są bardzo bogate i to właśnie ku nim kieruje swe
      apetyty Zachód. Kontakty Zachodu ze światem islamu mają zresztą najczęściej tło
      ekonomiczne.

      Oczywiście wielką atrakcją krajów arabskich są największe na świecie złoża ropy
      naftowej. Wiążą się z tym dwie kwestie. Po pierwsze islam zmienił swe oblicze -
      pozostał wprawdzie religią ubogich, ale sam stał się bogaty. Bogate kraje
      arabskie bowiem zaczęły łożyć spore sumy na rozwój wspólnot (budowę meczetów,
      druk Koranu...) - na rozszerzanie się islamu. Dzięki temu powstaje sporo
      meczetów i szkółek koranicznych w Afryce, Albanii i Bośni. Widać w tym świadomą
      politykę muzułmanów, choć, o czym należy pamiętać, ta planetarna religia nie ma
      żadnego centrum ani kogoś w rodzaju głowy Kościoła - działania te wypływają
      jedynie z ducha wspólnoty.
      Po drugie fakt, że w krajach muzułmańskich znajdują się największe zasoby ropy
      naftowej, jest przyczyną napięcia, jakie istnieje między światem islamu i
      Zachodem. Jest to napięcie podszyte ogromnym strachem. Jeżeli bowiem spojrzymy
      na kraje muzułmańskie oczami przywódców Stanów Zjednoczonych - jedynego obecnie
      światowego mocarstwa - zrozumiemy, skąd biorą się histeryczne reakcje na
      incydentalne nawet przejawy terroryzmu czy przemocy w krajach islamskich. Otóż
      Stany Zjednoczone w okresie zimnej wojny, obawiając się, że ZSRR uzyska znaczne
      wpływy w krajach naftowych, rozpoczęły na Alasce i w Teksasie bardzo
      kapitałochłonne inwestycje, które miały powiększyć własne zasoby ropy naftowej.
      W momencie, kiedy skończyła się zimna wojna, Amerykanie uznali, że nic już nie
      zagraża ich interesom w świecie arabskim, dlatego mogą zrezygnować z tych
      kosztownych inwestycji i bez przeszkód sprowadzać ropę z Zatoki Perskiej. A
      przecież to właśnie tanie paliwo napędza amerykańską cywilizację, której sukces
      oparty jest na samochodzie i ropnym ogrzewaniu mieszkań. Amerykańskie zapasy
      ropy naftowej tymczasem wynoszą zaledwie niecałe 3% zapasów światowych, a 50%
      konsumpcji ropy w Stanach Zjednoczonych opiera się na paliwie z importu. Gdyby
      więc zamknięto "arabski kurek", Stany Zjednoczone byłyby sparaliżowane. Region
      Zatoki Perskiej pozostaje zatem obszarem żywotnych interesów amerykańskiego
      mocarstwa i to powoduje, że spokojna dyskusja o islamie jest tam praktycznie
      niemożliwa.
      Stan ten pogłębił się ostatnio, od kiedy ujawniono, że konkurencyjne źródło
      ropy naftowej znajduje się w rejonie Morza Kaspijskiego. Region ten jest o tyle
      ważny, że to stamtąd popłynie w przyszłości ropa do Japonii i Chin. Tam
      ścierają się obecnie interesy trzech stron - islamu, Rosji i Stanów
      Zjednoczonych. Jest to więc kolejne potencjalne źródło napięcia między islamem
      a Ameryką.

      Pewnie dlatego tak duże emocje wzbudziła w Stanach Zjednoczonych wojna w
      Czeczenii.

      Oczywiście. Polacy patrzą z politowaniem na Amerykanów i dziwią się, dlaczego
      popierają oni Rosję. Czyżby Amerykanie byli tacy naiwni? Polacy nie rozumieją
      najczęściej jednej rzeczy - Stanom Zjednoczonym zależy w tej chwili na
      utrzymaniu silnej Rosji, bo prawosławna Rosja staje się przedmurzem, które może
      powstrzymać awans islamu na północ Azji (ta ekspansja przebiegała historycznie
      wzdłuż Wołgi). Postęp islamu mógłby rozpołowić Rosję na dwie części -
      europejską i syberyjską.
      Amerykański socjolog Immanuel Wallerstein uważa, że reakcja świata islamu na
      konfrontację z Zachodem może przybierać trzy postaci: model Chomejniego -
      izolację od polityki światowej, model Husajna - zbrojnej konfrontacji, i trzeci
      model - indywidualny, czyli formę migracji do świata Zachodu. Utrzymuje on, że
      za 20, 30 lat konfrontacja będzie się rozwijać, ale modele pozostaną trwałe.
      Myśl amerykańska kładzie zatem nacisk na konfrontacyjność. Wśród politologów i
      socjologów islamskich dominują głosy bardziej pojednawcze - oni nie mówią na
      ogół o konfrontacji cywilizacji, lecz o wymianie. Skłaniają się raczej ku
      tradycji Bronisława Malinowskiego, który uczył, że kontakt jest przede
      wszystkim wymianą. W obu cywilizacjach bowiem istnieje tyle wartości
      sprawdzonych przez historię, że w dobie rewolucji komunikacyjnej te dwa światy
      • Amerykański socjolog Immanuel Wallerstein uważa, że reakcja świata islamu na
       konfrontację z Zachodem może przybierać trzy postaci: model Chomejniego -
       izolację od polityki światowej, model Husajna - zbrojnej konfrontacji, i trzeci
       model - indywidualny, czyli formę migracji do świata Zachodu. Utrzymuje on, że
       za 20, 30 lat konfrontacja będzie się rozwijać, ale modele pozostaną trwałe.
       Myśl amerykańska kładzie zatem nacisk na konfrontacyjność. Wśród politologów i
       socjologów islamskich dominują głosy bardziej pojednawcze - oni nie mówią na
       ogół o konfrontacji cywilizacji, lecz o wymianie. Skłaniają się raczej ku
       tradycji Bronisława Malinowskiego, który uczył, że kontakt jest przede
       wszystkim wymianą. W obu cywilizacjach bowiem istnieje tyle wartości
       sprawdzonych przez historię, że w dobie rewolucji komunikacyjnej te dwa światy
       mogą się wzajemnie ubogacać.

       Czego może nauczyć się człowiek cywilizacji łacińskiej w zetknięciu ze światem
       islamu?

       Bardzo ważna jest postawa, którą przyjmiemy. Trzeba bowiem pamiętać, że nasz
       stosunek do islamu kształtuje siła potęgi wielkich sieci telewizyjnych. Na ogół
       więc nie mamy własnego poglądu, własnej wiedzy - korzystamy z pośrednictwa tych
       kanałów informacji. Ponieważ sieci owe mają za zadanie kształtować nieufność w
       stosunku do świata muzułmańskiego, nasz punkt widzenia naznaczony jest
       stronniczością. Dyskutujemy więc zazwyczaj, dysponując jedynie zmanipulowaną
       porcją informacji, którą daje się nam do wierzenia.
       Czy tego chcemy, czy nie, musimy pogodzić się z faktem, że żyjemy w świecie
       wielokulturowym, który będzie się stawał jeszcze bardziej różnorodny. Dzisiaj
       nie da się już pozostawać w kulturowej izolacji. Naszym zadaniem jest więc
       znalezienie sobie w tym świecie miejsca, a pierwszą zasadą owego poszukiwania
       jest zasada tolerancji, uznania, że, jak mówił Bronisław Malinowski, nie ma
       kultur wyższych i niższych. Zasadzie tolerancji musi towarzyszyć poznawcza
       ciekawość - musimy zdobyć elementarną wiedzę o kulturze islamu - i życzliwość.
       Taka postawa nie jest jedynie odruchem dobrego serca, ale od niej zależy sam
       byt naszej cywilizacji, w tym i naszego kraju. Bo przecież już niedługo i do
       Polski, która staje się coraz atrakcyjniejsza dla uchodźców, zacznie napływać
       migracja z krajów muzułmańskich. To są procesy nieodwracalne, gdyż gwałtownie
       powiększająca się grupa najbiedniejszych musi szukać dla siebie miejsca.
       Dlatego tak ważne jest, byśmy chcieli poznawać kulturę muzułmanów.

       Takiej postawy życzliwej ciekawości możemy się uczyć z Sonetów krymskich.

       Tak. Sonety pozostają pięknym świadectwem urzeczenia kulturą islamu.

       Co osobiście zawdzięcza Pan kontaktom z kulturą islamu? Jakie jej cechy są Panu
       najbliższe?

       Bardzo wiele. Przede wszystkim za sprawą muzułmanów żyję! W różnych sytuacjach
       wojennych dzięki temu, że szli do walki, udało mi się przeżyć. Generalnie moje
       doświadczenia kontaktu z muzułmanami było bardzo dobre. Szczególnie w małych
       społecznościach wiejskich spotykałem ogromnie przyjaznych, spokojnych ludzi.
       Byli bardzo pobożni, serio traktowali zasady swej wiary, które nakazują
       szacunek dla drugiego człowieka. Koran bowiem uczy, by nie gardzić nawet
       innowiercą - w przeszłości, gdy islam był w natarciu, mieszkańcy podbitych
       krajów nie byli zmuszani do konwersji, wyznawcy innych religii zobowiązani byli
       jedynie do płacenia podatku. Ludzie, którzy mnie przyjmowali, byli bardzo
       gościnni i czerpali z tego satysfakcję. Otaczali mnie swoim duchem wspólnoty.

       Wynika to chyba ze skażenia, o którym Pan wspominał, ale trudno się oprzeć
       natrętnej myśli, że muzułmanie są jednak podatni na ekstremizmy. Te skandujące
       tłumy w Iraku czy Iranie nie są jedynie marginesem. I właśnie tego najbardziej
       boi się Europejczyk. Skłonny jest uwierzyć w ową tolerancję czy pokojowość
       muzułmanów, lęka się jednak, że wówczas, gdy imamowie nakażą swemu ludowi
       zabijać, wierni bezkrytycznie się im poddadzą.

       Jeśli wspomniał Pan o imamach, to trzeba dopowiedzieć, że funkcja ta istnieje
       jedynie w szyizmie, a szyici stanowią 10 % całej ludności muzułmańskiej. Tylko
       w szyizmie istnieje religijna struktura czy hierarchia. Tego rodzaju
       mobilizacja jest rzadka w sunnizmie. Co charakterystyczne jednak, jest to
       mobilizacja typu defensywnego. Szyici protestują wtedy, gdy czują się poniżeni.
       Kiedy coś im zagraża, reagują masowo i w tym zbiorowym ruchu są doskonale
       zorganizowani, bo nauczyli się tego praktykując wspólną modlitwę. Taki tłum
       rzeczywiście robi potężne wrażenie: ma jeden cel, jedną emocję, ale nie jest to
       grupa atakująca. W czasie rewolucji irańskiej podziwiałem ich dyscyplinę -
       podczas milionowych manifestacji w Teheranie nie zniszczono na chodnikach ani
       jednej trawki, a gdy tłum mijał szpitale, zapadało całkowite milczenie. Tą masą
       ludzką nikt nie kierował! Przypomnę też inny fakt: chociaż rewolucja
       Chomejniego była zdecydowanie antyamerykańska, nikomu spośród 55 000 Amerykanów
       mieszkających wówczas w Iranie włos nie spadł z głowy.
       Można wspomnieć także o przypadkach przerażających, ale takie incydenty
       zdarzają się w każdej kulturze i nie da się ich wyeliminować. Przecież na
       ulicach Nowego Jorku rocznie ginie od kuli 2000 ludzi i nie ma na to rady!
       Istnieją wreszcie zjawiska ogromnie zafałszowane. Na przykład w Algierii mamy
       dziś do czynienia z oczywistą wojną domową, do której nie przyznaje się rząd
       stworzony dzięki przewrotowi wojskowemu. Oficjalnie więc mówi się, że jacyś
       bandyci zabijają niewinną ludność, ale tak naprawdę nie sposób rozstrzygnąć,
       kto strzelał czy podrzynał gardła. Niektórzy Algierczycy utrzymują, że robi to
       reżim militarny po to, by w oczach opinii światowej jeszcze bardziej zohydzić
       swych przeciwników. To są takie strefy, o których jako doświadczony reporter
       mogę powiedzieć, że jeśli samemu się czegoś nie stwierdziło, nie zbadało,
       niczemu nie można dawać wiary. Trzeba więc dużej wnikliwości, by dojść prawdy.
       Warto o tym pamiętać, słuchając komentarzy na temat polityki światowej.
       Oczywiście propaganda istnieje także w krajach muzułmańskich. Potęgą jest
       radio, które jest tanie, lekkie i może być używane tam, gdzie nie ma
       elektryczności. Muzułmanin jest bardzo dumny, gdy słyszy w swoim odbiorniku, że
       świat islamu jest potężny, że świat islamu jest światem Boga. Podczas wojny w
       Zatoce odczytywano w radio specjalne ogłoszenia o śmierci muzułmańskich
       żołnierzy. Mówiono: "Gratulujemy rodzicom - tu następowało nazwisko - których
       syn zginął dziś w walce tam i tam!" Dostąpili wielkiego zaszczytu, bo mają
       syna, który zginął jako mudżahedin. Ci rodzice, jeśli było ich na to stać,
       rozdawali potem swoim bliskim specjalnie w tym celu wywołane zdjęcia syna-
       bohatera.
       Powtarzam jednak - w swojej istocie islam jest religią pokojową.

       Bardzo dziękujemy za rozmowę.

       RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, ur. 1932, pisarz, reporter, publicysta. Autor m.in.:
       Cesarz (1978), Szachinszach (1982), Imperium (1993), Lapidaria (wyd. łączne -
       1997).


       źródło: Miesięcznik ZNAK
   • Muzułmanie w Polsce. Ważny jest wygląd

    źródło: gazeta.pl, Smoleński (28-09-01 18:15)

    Hani jest Palestyńczykiem. Z kilkudniowym zarostem i wąsami wyglądał
    podejrzanie. Poszedł więc do fryzjera i zgolił zarost. Powiedział do żony: -
    Teraz wyglądam jak Polak

    Według policji była to banda wyrostków. Wracali z dyskoteki, może po kilku
    piwach, więc przeszli przez niski płot i zaczęli rzucać kamieniami - taka
    chuligańska normalka. Akurat szli ulicą Abrahama, akurat rzucili w okna
    gdańskiego meczetu.

    Przypadek - zamiast meczetu mógł to być sklep akwarystyczny albo kiosk, zresztą
    straty nie są zbyt wielkie. Tylko dlaczego na trawniku wciąż leżą przygotowane
    zawczasu, starannie ułożone pryzmy betonowego złomu? Więc dla pewności policja
    postawiła pod świątynią radiowóz.

    Po cichu policjanci opowiadają, że pewnie wyrostki chciały odreagować to, co
    zobaczyły w telewizji. Łobuzy też mają serce - mówią nieoficjalnie, choć nie
    chcą łobuzów rozgrzeszać.

    Teraz ich szukają, ale bez wielkiej nadziei na sukces, bo społeczeństwo nie
    chce współpracować, milczy. Nic nowego. Społeczeństwo milczy, gdy szukają
    sprawców włamań do piwnic. Taki los.

    Meczet stoi od 1990 r., wybudowany ze składek wiernych, dzięki materialnemu
    wsparciu niemieckich wspólnot islamskich i pieniądzom z Arabii Saudyjskiej. Był
    budowany akurat wtedy, gdy w pobliżu stawiano kościół; ta sama betoniarka
    kręciła się na obu budowach. Co piątek modli się w nim kilkudziesięciu Arabów z
    Trójmiasta. Co niedziela - polscy Tatarzy. Od ubiegłej niedzieli straszy
    wybitymi szybami.

    Kto zastrasza, niech się wstydzi

    Kilka dni przed zamachem skończył się gdański tydzień kultury muzułmańskiej.
    Tamara Szabanowicz, po ojcu Tatarka, przewodnicząca gminy muzułmańskiej, była
    szczęśliwa, bo wszystko pięknie się udało, meczet przy Abrahama odwiedzały
    tłumy, nie tylko muzułmanów. Właśnie wsadziła do pociągu grupę Tatarów z Krymu
    (mieszkali w Domu Pojednania przy kościele św. Trójcy), weszła do sklepu
    papierniczego, gra radio, a tam wiadomości jak z "Wojny światów" Orsona
    Wellesa. Słucha, nie wierzy, wybiera towar, słucha, płaci, na ulicy bawią się
    dzieci.

    - Zaczęłam się bać - opowiada. - O nas, o meczet, o społeczność. Tę noc z
    szybami wyśniłam, czułam przez skórę, że się wydarzy.

    11 września kilka tysięcy ludzi zginęło pod gruzami World Trade Center i
    waszyngtońskiego Pentagonu. Gdy nad Manhattanem stały jeszcze kłęby dymu
    zmieszane z betonowo-azbestowym pyłem, oglądałem w BBC World rozmowę z
    brytyjską muzułmanką, śniadoskórą i w czadorze, lecz jej akcent nie pozostawiał
    wątpliwości, że urodziła się na Wyspach. Po dziewczynie mówili brodaci
    mężczyźni, kobiety w kwefach, nastoletni, ciemnoocy chłopcy. Opowiadali o
    modlitwach za niewinne ofiary, a potem pytali, dlaczego nienawiść spada również
    na nich. Bali się, nawet dorośli nie potrafili tego ukryć.

    W ciągu następnych kilku dni w Londynie ostrzelano meczet, inny spalono na
    przedmieściach Manchesteru. W Arizonie zastrzelono Hindusa, bo wyglądał jak
    muzułmanin, w całych Stanach FBI prowadzi śledztwa w sprawie 40 aktów
    antymuzułmańskiej agresji. Prezydent Bush odwiedził Centrum Islamu w
    Waszyngtonie. Przed kamerami powiedział: "Ci, którym się wydaje, że mogą
    zastraszać współobywateli, by wyładować swą złość, nie reprezentują tego, co
    najlepsze w Ameryce, lecz to, co najgorsze w ludzkości, i powinni się
    wstydzić". Jednak strach amerykańskich muzułmanów nie zniknął. Jego okruchy
    przyszły do Polski.

    Jak głupia baba

    Poniemiecka kamienica we Wrzeszczu, poniemieckie meble, na ścianie krzyż, na
    stole sernik, ale kawa parzona po arabsku, specjalnie dla gości. W telewizji
    zapowiedź studia wyborczego. Bogusia i Muhamad, małżeństwo z wieloletnim
    stażem. Od razu mówi, że urodził się muzułmaninem, nie żałuje tego, ale też nie
    wybierał, raczej nie chodzi do meczetu. Pyta głośno, czy jest Arabem, bo
    przecież zanim Syrię podbiły idące z Półwyspu Arabskiego wojska Proroka,
    mieszkali tam inni ludzie, więc może jego przodkowie pochodzą od tych innych.
    Nigdy wcześniej o to nie pytał, nigdy tak się przed obcymi nie otwierał.

    Pochodzi z nadmorskiej Lattaki. Ojciec zginął na budowie, gdy Muhamad był
    kilkuletnim chłopcem, matka (na zdjęciach kobieta w skromnej chustce) sama
    wychowała czworo dzieci; dowód, że samotna muzułmańska kobieta umie być
    zaradna. Ćwierć wieku temu przyjechał do Polski, ale studiów nie skończył.
    Poznał Bogusię, był nawet ślub kościelny, choć poprzedzony rozmową Bogusi z
    księdzem, że może lepiej powinna samotnie, za to po katolicku, wychować syna.
    Kamil (imię wybierali tak, by dobrze brzmiało w Polsce i w Syrii) był
    chrzczony, potem miał zdecydować, którą wiarę i tradycję wybrać. Jednak gdy
    Bogusia pojechała na saksy do USA, Muhamad posłał syna na religię, po co mają
    dziecku dokuczać, że jest inne. Woleli siedzieć w domu, niż chodzić do
    restauracji, żeby Bogusia nie usłyszała, że puszcza się z Arabem. Ale pewnie by
    nie usłyszała, bo Muhamad - jak sam mówi - ma dobry wygląd.

    Nad dobrym wyglądem Muhamad zastanawia się dopiero teraz. - Nie czuję
    zagrożenia, nie sądzę, by ludzie dziwnie na mnie patrzyli - zapewnia. - Ja
    naprawdę nie wyglądam na Araba. Lecz koledzy z krajów arabskich boją się. Nawet
    mój przyjaciel, syryjski chrześcijanin, świadek na ślubie i ojciec chrzestny
    Kamila. Bo ma zły wygląd.

    - Gdy w meczecie wybito szyby, bardzo się zdenerwowałam - dopowiada Bogusia. -
    Ludzie znają nas tyle lat, szanują, ale boję się, że reakcje będą coraz
    mocniejsze. Słyszałam w radiu, że w Krakowie właściciele zamykają arabskie i
    tureckie bary, że zmienia się obsługę na Polaków, że coś się stało w łódzkich
    akademikach, gdzie jest dużo studentów z Bliskiego Wschodu. Ja nie wiem, czy
    mój mąż naprawdę nie wygląda, nie wiem.

    - Gadam jak głupia baba - ciągnie Bogusia - ale co mam zrobić, gdy w szkole coś
    powiedzą Kamilowi, co robić, gdy się zacznie? Uciekać do pierwszej lepszej
    ambasady?

    - Przestań - ucina Muhamad. - Kamila wszyscy lubią. Przestań.

    Słowa gorsze od kamieni

    Nie wiadomo, jak praprzodek Tamary i Heleny Szabanowicz zjechał do Polski.
    Mogło być tak, że przybył tu jako polityczny uchodźca, może spiskowiec
    uciekający przed gniewem chana. A może przywleczono go na arkanie, jak
    niewolnika zdobytego na wojnie.

    Wiadomo, że działo się to około XV stulecia, potem rodzinę uszlachcono; na
    tarczy herbowej mieli poziome i pionowe kreski połączone ze sobą. Będzie pewnie
    ze czterysta lat jak stracili język, ale miłość do koni została - dziadek
    Szabanowicz był ułanem, został ranny w kampanii 1920 r. Przed wojną mieszkali
    tam, gdzie dziś jest Białoruś, kiedy we wrześniu 1939 r. sowieckie wojska
    zagarnęły kresy. Dziadek, choć zmobilizowany do Armii Czerwonej, uciekł przez
    granicę, żeby walczyć o Polskę.

    Do Gdańska przyjechali za Ibrahimem Swajkiewiczem, imamem wileńskim. W latach
    50. ojciec musiał nazywać się Benedykt Szabaniewicz, ale już dekadę później
    wrócił do imienia Bekir i nazwiska Szabanowicz. Modlili się po domach, a Tamara
    i Helena czuły się inne tylko dlatego, że nie chodziły na religię, więc inne
    dzieci czasami coś powiedziały. No i kiedy umarła mama, a ksiądz wyciągnął
    kartotekę i czarno na białym pokazał, że Szabanowiczowie nie przyjmowali
    świątecznych wizyt po kolędzie, ale dał pozwolenie na pochówek.

    Z tatarskości zostały im lekko skośne oczy, świadomość pochodzenia i wyznanie;
    rzecz jeszcze kilka dni temu bardzo intymna, przeżywana w samotności lub w
    islamskiej wspólnocie. Dziś wyznanie to sztandar.

    - Zawsze traktowani byliśmy z życzliwością, ludzie byli nas ciekawi,
    prowadziłam w meczecie otwarte zajęcia o tym, czym jest islam - mówi Helena
    Szabanowicz, siostra Tamary, przewodnicząca Towarzystwa Kultury Muzułmańskiej. -
    Teraz jestem rozgoryczona, rozczarowana, nie boję się, ale jest mi smutno, że
    jesteśmy tak bardzo daleko od siebie.
    • - Zawsze traktowani byliśmy z życzliwością, ludzie byli nas ciekawi,
     prowadziłam w meczecie otwarte zajęcia o tym, czym jest islam - mówi Helena
     Szabanowicz, siostra Tamary, przewodnicząca Towarzystwa Kultury Muzułmańskiej. -
     Teraz jestem rozgoryczona, rozczarowana, nie boję się, ale jest mi smutno, że
     jesteśmy tak bardzo daleko od siebie.

     - Ja nie czuję się zagrożona, ale Arabowie tak - ciągnie. - Co Polacy wiedzą o
     muzułmanach? Że mają haremy, że po ulicy mężczyzna, jak jakiś cham, idzie
     przodem, a kobieta drobi za jego plecami. Tymczasem on idzie przodem, żeby
     torować kobiecie drogę, brać na siebie niebezpieczeństwa.

     Gdyby nie te szyby w meczecie, nic właściwie by się nie stało. Tylko dzieci
     Heleny usłyszały w szkole od kolegów: "Coście zrobili, to wszystko przez was".
     I były słowa Prymasa o obcych i terrorystach, dla Heleny Szabanowicz
     boleśniejsze niż kamienie ("Do Polski mogą wejść ci, przed którymi bronił nas
     Jan III Sobieski, a my nie chcemy ani innej kultury, ani terroryzmu".).
     Przygasły wspomnienia z organizowanych od dwóch lat spotkań ekumenicznych,
     radość ze współpracy z katolickimi księżmi i ze słów dziewczynki-katoliczki,
     która po wykładzie w meczecie powiedziała: - Jakie to proste, jakie podobne.

     Tamara Szabanowicz: - Tak czekaliśmy na słowa katolików, tak czekaliśmy.

     Helena Szabanowicz: - Słowa Prymasa mogą usprawiedliwiać akty przemocy wobec
     muzułmanów.

     Mąż Heleny Hani jest Palestyńczykiem. Oglądał wiadomości z Nowego Jorku i
     wydzwaniał do Palestyny; za oceanem już sprzątali gruzy, a w rodzinnej wiosce
     na Zachodnim Brzegu waliły się domy pod gąsienicami izraelskich czołgów. A
     potem poszedł do fryzjera i zgolił zarost. Powiedział do Heleny: - Teraz
     wyglądam jak Polak.

     Hani z kilkudniowym zarostem i wąsami miał zdecydowanie zły wygląd.

     Hani prowadzi bar z arabskim jedzeniem, ma stoisko z zieleniną. Jeździ na
     giełdę warzywną, która dla niego jest również giełdą nastrojów. Kilka razy bił
     się - to było jeszcze przed zamachem - bo nie podobał się handlującym. Teraz
     słyszy agresywne komentarze i gesty, a jeśli Ameryka uderzy na Afganistan -
     pewnie będzie gorzej. Niemalże z dnia na dzień sprzed stoiska Haniego zniknęła
     kolejka. Polacy - myśli Helena - też się boją, bo Arab, muzułmanin to musi być
     terrorysta.

     - Słyszałam, jak ktoś, wskazując stoisko szwagra, wykrzykiwał: "Dość rządzenia
     czarnuchów" - mówi Tamara. - Aż przystanęłam, próbowałam wsłuchać się w
     rozmowę, zrozumieć motywy. Ale czy bym się wtrąciła, czy starczyłoby mi odwagi?
     Nie wiem.

     "Czarnuchy", agresja na giełdzie, uszczypliwe uwagi w szkołach, komentarze
     Prymasa i niektórych polityków ("Jak to możliwe, żeby na pokład samolotu
     wpuścić kilku Arabów"?), wreszcie meczet - wszystko układa się w jakiś ponury
     ciąg.

     - Czy ktokolwiek pisał w gazetach, jakiego wyznania był Timothy McVeigh? - pyta
     Helena.

     Kalendarz Muhamada

     Muhamad ma swój kalendarz pobytu w Polsce. Najważniejsze są trzy daty.
     Pierwsza - zamach na Jana Pawła II w 1981 r., gdy chuligani w Łodzi zaatakowali
     akademik, gdzie mieszkali arabscy studenci. Nie było go tam, zna sprawę z
     przekazów i pewnie nie bałby się, bo - przypomnijmy - ma dobry wygląd. Druga -
     pielgrzymka Papieża w 1987 r., kiedy groziła mu deportacja, choć był żonaty i
     miał dziecko; nie miał ważnego syryjskiego paszportu, więc nie miał wizy,
     Służba Bezpieczeństwa ostrzega Arabów mieszkających w Gdańsku (wygląd już nie
     miał znaczenia), że podczas papieskiej wizyty nie wolno im wychodzić z domów;
     to oczywiste środki, by zapobiec zamachowi. Trzecia - atak na Amerykę.

     Muhamad krzyczy, gdy Bogusia mówi, że się boi, ale sam nie ma pewności, co
     będzie. Nie mają pewności jego arabscy przyjaciele. Dlatego wolą nie mówić nic,
     chcą żyć tak, jakby ich nie było.

     - Kiedy Polacy zaczęli się bać islamu? - pytam Helenę Szabanowicz.

     - Nie wiem - odpowiada.

     - Może gdy w 1992 r. po polsku wydano "Szatańskie wersety".

     - Nie wiem, choć to książka obrażająca naszą religię.

     Gdy w 1972 r. terroryści z palestyńskiego Czarnego Września zabili na
     olimpiadzie w Monachium izraelskich sportowców, nikt tego nie kojarzył z
     islamem. Tak samo jak wtedy, gdy w 1986 r. na szkocką wioskę Lockerbie spadł
     amerykański jumbo jet. Jednak gdy książka Salmana Rushdiego, na którego wydał
     wyrok śmierci sam ajatollah Chomeini, została przełożona na polski, pod
     przekładem nie podpisał się ani tłumacz (autor japońskiego przekładu został
     skrytobójczo zamordowany), ani wydawnictwo (kilka zachodnich domów wydawniczych
     i księgarń wyleciało w powietrze). Rozmawiałem wtedy z księgarzem
     sprzedającym "Szatańskie wersety". Powiedział, że przestraszył się nie na
     żarty, gdy przed wystawą, gdzie wyłożył książkę, zobaczył mężczyznę o arabskiej
     urodzie. Nic się nie stało. Jednak strach przed terrorem stał się realny.

     Tamara Szabanowicz też nie umie znaleźć momentu, gdy islam i terror zlały się w
     polskiej świadomości w jedno. Chyba było z tym jak z wezbraną rzeką - nikt nie
     zauważa, gdy przybiera, ale wszyscy się boją, gdy wylewa. Kiedy patrzy w
     przeszłość, myśli, że polscy muzułmanie byli może zbyt ufni: - Ufaliśmy sobie i
     temu, co robimy, ufaliśmy ludziom, którzy nas znają, którzy wiedzą, że islam to
     nie droga morderców. Nie podejrzewaliśmy, że można tak posłużyć się wartościami
     islamu, że można czynić takie zło.

     Jednak czy polska wspólnota muzułmańska mogła zrobić coś więcej dla polskiej
     świadomości? Nie mogła, są ich raptem trzy, cztery tysiące, w Gdańsku garść
     tatarskich rodzin, dwie rodziny tureckie, trochę osiadłych Arabów, do meczetu
     przychodzi kilkadziesiąt osób.

     - Dla nas to oczywiste, że muzułmanin jest człowiekiem prawym - opowiada
     Tamara. - Teraz mam udowodnić, że jestem uczciwa, takie - czuję - jest
     społeczne oczekiwanie. Ale jak mam to udowodnić? I jak mam to zrobić z dnia na
     dzień?

     Przegrali własne dusze

     Fatima jest półkrwi Palestynką, dzieciństwo spędziła w krajach arabskich, teraz
     studiuje w Polsce. Jej rodzice przyjechali do Polski w latach 90. Ich arabscy
     znajomi prowadzą restauracje, są lekarzami, inżynierami, biznesmenami.

     Dziewczyna ma zły wygląd, włosy ukryte pod ciemną chustką wskazują na wyznawaną
     religię. Kiedyś palestyńskie studentki mieszkające w Warszawie lub Łodzi nie
     nosiły chust, chłopcy z Organizacji Wyzwolenia Palestyny, z socjalizującej
     Syrii i Libii nie demonstrowali religijności. Ale zmieniła się i Polska, i
     islam. Chustka na włosach nikogo już nie dziwi.

     Fatima ignoruje pytanie o strach, choć ma świadomość, że islamska chustka nie
     jest dziś bezpiecznym nakryciem głowy. Potępia zamach, ale prosi, by sięgnąć
     głębiej. - Jest jakiś powód - mówi - dla którego na świecie tak nienawidzą
     Ameryki.

     Bo dla Fatimy to rzecz równie ważna jak zwalone wieże World Trade Center.

     Mieszkający w Polsce Palestyńczyk Mustafa Abdel Ellah powiedział "Naszemu
     Dziennikowi": "Osobiście wydaje mi się, że za zamachem stoi izraelski Mossad.
     Mówię tak dlatego, że my, Palestyńczycy, doskonale ich znamy od lat... Po
     drugie, my doskonale wiemy o akcjach Izraelczyków skierowanych przeciw własnym
     rodakom". Inny Palestyńczyk Amer Hajatle dodał: "Trzeba zwrócić uwagę, kto na
     tych zamachach skorzysta. Odpowiedzieć łatwo: jest takie państwo na świecie.
     Proszę zwrócić uwagę na pierwsze komentarze w Jerozolimie. Oni jakby czekali na
     ten moment. Dla nich cały zamach był darem losu. Potraktowano nieszczęście
     innych narodów jako wielką premię... Powstaje też pytanie, co islam na samym
     zamachu mógłby zyskać? Odpowiedź brzmi: nic. A co Izrael na tej akcji mógłby
     uzyskać? Odpowiedź brzmi: bardzo dużo".

     Redakcja nie skontrowała tych opinii żadnym innym głosem. Tamara Szabanowicz
     wierzy, że są to opinie odosobnione.

     - Skąd się bierze zdolność tworzenia tak szalonych konstrukcji? - pytam.

     - Z poczucia krzywdy - odpowiada Tamara. - Krzywda potrafi być tak wielka, że w
     • - Z poczucia krzywdy - odpowiada Tamara. - Krzywda potrafi być tak wielka, że w
      nieszczęściu człowiek zatraca siebie. Wiem, że Jaser Arafat potępił zamach, ale
      patrzyłam na Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu radujących się z zamachu i
      myślałam, że to ludzie, których nieszczęście przekroczyło próg ludzkiej
      wytrzymałości. Radujących się nie było dużo. Ale przegrali własne dusze.

      Kto nie zna litości

      W gdańskim meczecie dostałem książeczkę ze zbiorem hadis, mądrości proroka
      Mahometa. Hadisy to druga, po Koranie, wykładnia wiary, podręcznik religii,
      prawa i etyki. Jest ich kilkaset tysięcy. - Może one pomogą panu nas zrozumieć -
      powiedziała Tamara Szabanowicz.

      "Droga do raju prowadzi pod osłoną mieczy".

      "Kto stanie do walki na ścieżce Boga, ten uczyni lepiej, niżby modlił się przez
      60 lat".

      "Męczennik za wiarę może od Boga oczekiwać siedmiu nagród: już za pierwszą
      przelaną krew wybaczone mu zostaną wszystkie grzechy, pokazane mu będzie
      miejsce, jakie czeka na niego w raju, ozdobiony zostanie szatą wiary, jego
      żonami zostaną 72 czarnookie hurysy, zaoszczędzone mu będzie cierpienie w
      grobie, chroniony będzie od największego strachu: ognia piekielnego, na głowie
      będzie nosił koronę dumy, w której jeden rubin znaczy więcej niż cały świat,
      będzie miał prawo wstawić się u Boga na Sądzie Ostatecznym za 70 swoich
      krewnych".

      "Kto wyszykuje wojownika, by walczył w imię Boga, ten sam walczy w imię islamu;
      kto otacza opieką wojownika, ten sam walczy w imię islamu".

      Ale Muhamad mówi, że dżihad to walka z samym sobą. I że Prorok powiedział
      również:

      "Każda wojna jest zwodnicza".

      "Niechaj nikt nie stoi bezczynnie, gdy niesprawiedliwie zabija się człowieka.
      Na każdego, kto widział, że jest to człowiek bezbronny, spadnie przekleństwo.
      Niechaj nikt z was nie stoi bezczynnie, gdy niesprawiedliwie biją człowieka. Na
      każdego, kto widział, że jest to człowiek bezbronny, spadnie przekleństwo".

      "- Czy chcecie, bym wam powiedział, kto z was jest najgorszy?

      - Powiedz nam, wysłanniku Boga....

      - Gorszy jest ten, kto nienawidzi ludzi i kogo ludzie nienawidzą. A
      chcielibyście wiedzieć, kto jest od nich gorszy? Ten, po kim nie można
      spodziewać się niczego dobrego, a przed jego złym charakterem nikt nie potrafi
      się obronić".

      "Kto nie zna litości dla ludzi, dla tego Bóg również nie zna litości".

      Tamara Szabanowicz czuje, że zamach połamał dusze polskich muzułmanów.

      - Boję się, że będą mnie pytać, czy się wstydzę - mówi. - Tak, wstydzę się,
      tylko czy wstyd to właściwe określenie moich uczuć? Wiem, że współczuję
      skrzywdzonym. Dla tych, co zabili, mam chyba litość. Ale nie wiem, czy to
      litość dla nich, czy dla ich rodzin, przyjaciół, nauczycieli. Być
      odpowiedzialnym za stworzenie takiego monstrum...

      I dalej: - Bez przerwy myślę o tych, którzy rzucali kamieniami. Odkąd pod
      meczetem stoi policja, jestem spokojniejsza. Ale jeśli sprawców złapią, jeśli
      będzie konfrontacja, jeśli poznam, że to ktoś z sąsiedztwa... co wtedy zrobię?
      Nie myślę o karaniu. Mam wielką potrzebę spotkać się z nimi, porozmawiać. Ale
      czy oni zechcą?

      Współpraca Sebastian Łupak

      Cytowane hadisy pochodzą z książki "Mahomet. Mądrości Proroka".
   • Jaki wizerunek muzułmanów przekazują polskie media?

    Polski dziennikarz patrzy na islam

    Agata Skowron-Nalborczyk


    Do wydarzeń z 11 września ubiegłego roku islam i muzułmanie byli w polskich
    mediach tematem incydentalnym: pisano o nich przy okazji inwazji Iraku na
    Kuwejt w 1990 r. albo gdy talibowie zajęli Kabul w 1996 r. Rzadko był to
    wizerunek odpowiadający rzeczywistości, częściej zbitki klisz i błędów. Dziś
    jest inaczej, choć nie zawsze lepiej.


    Nigdy nie planowałam zająć się takim tematem. Lektura polskiej prasy i
    oglądanie TV dostarczyły jednak tylu impulsów, że nie mogłam pozostać obojętna.
    A zgromadzony materiał okazał się tak... interesujący, że na jego podstawie
    prowadzę dziś wykłady dla studentów arabistyki na temat obrazu muzułmanina i
    islamu w polskich mediach. Błędy merytoryczne czy brak podstawowej wiedzy są
    bowiem często tak niebywałe, że czasem zastanawiam się, czy sąsiadujący artykuł
    o genetyce pisano z podobną znajomością rzeczy.

    Kobieta muzułmańska

    Przed 11 września islam trafiał „na łamy” na ogół za sprawą tematu, który
    zawsze może liczyć na zainteresowanie czytelników, czy raczej czytelniczek.
    Chodzi o sytuację kobiety w społeczeństwie muzułmańskim, która, co ciekawe,
    interesuje Europejczyków od początku ich kontaktów z islamem. Już w
    średniowieczu chrześcijańscy teolodzy zwracali uwagę na rozpustne życie Proroka
    (tyle żon!) i folgowanie przezeń ludzkim słabościom w celu zdobycia wyznawców,
    np. przez zgodę na wielożeństwo. No i ten rozpalający zmysły obraz raju z
    hurysami dla zasłużonych! Mało kto wie, że dla kobiet także przewidziano
    pięknych młodzieńców, którzy mieli im usługiwać.
    Szczególnie od wieku XIX i jego romantycznych fascynacji wątki erotyczno-
    haremowe cieszyły się popularnością w literaturze i malarstwie. Przyczynę
    zwięźle ujął autor beznadziejnego tekstu o podróży do Iranu w „Życiu” (z 11
    września 1997) Edward Pyrek: seks to „taki ciekawy temat”. I jak malarze
    portretujący odaliskę w haremie mieli pretekst do malowania nagiej kobiety, tak
    piszący dziś o niedoli muzułmańskiej kobiety mogą przemycić kilka pobudzających
    zmysły czytelnika obrazków. Przykładem opis potajemnej prywatki w Iranie ze
    zmysłowymi tańcami i sposobami na zachowanie dziewictwa w nierzetelnym niestety
    tekście Marcina Mellera („Polityka” z 31 października 1998). Zdaniem autora
    Iran to kraj hipokrytów, młodzi Irańczycy prowadzą się dobrze tylko na pokaz,
    organizując narkotykowo-erotyczne przyjęcia. Tylko że taki tryb życia prowadzi
    jedynie grupa bogatszej młodzieży, a taką znaleźć można wszędzie. Z kolei Beata
    Pawlak, zajmując się przywróceniem małżeństwa czasowego w Iranie,
    pisze: „Małżeństwo tymczasowe wymyślili szyici u zarania islamu” („Magazyn GW”
    z 15 grudnia 1995). Tymczasem u zarania islamu nie było jeszcze szyitów, a ten
    rodzaj związku praktykowano powszechnie, póki nie został zakazany przez kalifa
    Omara (634–644) jeszcze przed politycznym sporem, w wyniku którego powstał
    podział na sunnitów i szyitów.
    Dużo w tekstach o kobiecie w islamie uogólnień. Podobno w Syrii „mężowie
    traktują swe żony bez szacunku. Biją je po twarzy, nakazują wykonywanie
    upokarzających czynności, np. czyszczenie ubikacji po jego w niej bytności” –
    pisze Ewa Kownacka („Kobieta i życie” z 24 lipca 1999). Mieszkałam w wielu
    domach syryjskich i nic takiego nie widziałam. Za to byłam świadkiem, jak mąż
    zmywał naczynia po posiłkach czy przynosił do domu zakupy. Kownacka pisze też,
    że w Syrii obowiązuje zwyczaj zasłaniania twarzy, co jest nieprawdą, cóż, że
    często powielaną. Z kolei Joanna Krupa („Kulisy” z 17 maja 2001) utrzymuje, że
    do śmierci Chomejniego Iranki mogły pokazywać jedynie oczy. Wystarczy obejrzeć
    zdjęcia z manifestacji w Teheranie za jego życia, by stwierdzić, że to
    nieprawda. Kobiety irańskie mają obowiązek zasłaniać tylko włosy. Co zabawne,
    podobne teksty ilustrowane są często zdjęciami kobiet z odsłoniętymi twarzami
    na ulicy – czy ich autorzy nie zdają sobie sprawy z tego, co widzą? Czy też tam
    nie byli?

    Islam winien wszystkiemu?

    Niezmiennie powtarza się też stwierdzenie, że kobiety w islamie nie mają
    żadnych praw, a religia zastępuje prawo. Jednak w świecie islamu prawo istnieje
    i ma swe instytucje, tylko jego źródłem nie są ustawy, lecz słowo Boga.
    Przepisy prawne odnoszące się do kobiet są czasem niezrozumiałe czy szokujące
    dla osób z zewnątrz (np. zeznanie jednego mężczyzny mogą podważyć zeznania
    dopiero dwóch kobiet). Jednak nie wszystkie te normy obowiązują jednakowo w
    całym świecie islamu. Niektóre kraje, np. Tunezja czy Turcja, przejęły
    częściowo prawodawstwo europejskie.
    Często islam traktowany jest niesłusznie jako jednolita całość, bez
    dostrzegania różnic między konserwatywną Arabią Saudyjską a zlaicyzowaną Syrią
    lub Tunezją. Powtarzającym się zabiegiem jest używanie zwrotu „w większości
    krajów muzułmańskich” czy „w świecie islamu”, które poprzedzają omówienie
    zjawiska charakterystycznego tylko dla jednego kraju. Podobnie poglądy
    obowiązujące w całym islamie prezentuje się zapatrywania jednego odłamu itd.
    Często też państwa muzułmańskie postrzegane są wyłącznie przez pryzmat islamu.
    Zestawienie „Prawa człowieka w krajach islamskich” („TP” z 3 lutego br.) omawia
    sytuacje w poszczególnych krajach, których jedyną cechą wspólną jest religia
    wyznawana przez większość mieszkańców. Tak jakby np. to, że w dyktaturze
    wojskowej, jaką jest Irak, nieprzestrzeganie praw człowieka było związane z
    islamem! Przecież państwa islamskie nie mają na to wyłączności; weźmy choćby
    niedawną sytuację w chrześcijańskim Chile czy afrykańskie dyktatury w państwach
    silnie schrystianizowanych, jak Zimbabwe, którego prezydent jest katolikiem.
    To islam obarczany jest jednak winą za wszystko, co złe w państwach
    muzułmańskich. Nie tylko za to, że mężowie biją żony, ale także za to, że młode
    matki ostro karzą dzieci w Algierii (Monika Słowakiewicz w „Magazynie GW” z 5-6
    grudnia 1997). Proszę wczytać się w taką oto notatkę: „Islamski zamach. 9 osób
    zginęło w niedzielę podczas wybuchu bomby w rzymskokatolickim kościele w
    Bangladeszu. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za zamach” („Życie” z 4
    czerwca 2001). Nie wiadomo, ale zamach był „islamski”?

    Pisać każdy może...

    Przykłady błędów można wyliczać w nieskończoność: polskiemu Tatarowi „na
    chrzcie nadano imię Szaban” („Rzeczpospolita” z 3 czerwca 1993), a „azan”
    (wezwanie do modlitwy) to ceremonia nadania dziecku imienia (Wiadomości KAI z
    23 listopada 2000)...
    Najbardziej jednak oburzają nie błędy, ale brak szacunku dla opisywanych ludzi.
    Przykładem wspomniany artykuł w „Życiu” o Iranie, w którym Edward Pyrek,
    popisując się niewiedzą (układ sur w Koranie kojarzy mu się ze stronami wierszy
    ks. Twardowskiego, a Persepolis to prehistoryczne ruiny) widzi jedynie podarte
    skarpetki u wychodzącego z meczetu (wszyscy Polacy mają skarpetki bez dziur,
    czyż nie?) i donosi, że Iran to kraj „frustracji seksualnej” (zresztą wszyscy
    Azjaci to według niego „sfrustrowani seksualnie mężczyźni”), a homoseksualizm
    jest na pograniczu z Pakistanem „czymś normalnym, codziennym, bo tradycyjnym”.
    Jest to obelga, gdyż w islamie homoseksualizm jest poważnym grzechem – co nie
    znaczy, że nie występuje. Autor tekstu, ponoć wytrawny podróżnik, nie zrozumiał
    różnicy dystansu w kontakcie ludzi Wschodu ze sobą – dotykanie, głaskanie jest
    oznaką sympatii i wyraża bliskość, a nie homoseksualne zamiary.
    Dalsze rady dla Polaków wybierających się do Iranu są żenujące: nie należy pani
    domu klepać po plecach (polski zwyczaj?), wwozić filmów por
    • Dalsze rady dla Polaków wybierających się do Iranu są żenujące: nie należy pani
     domu klepać po plecach (polski zwyczaj?), wwozić filmów pornograficznych
     (ciekawy pogląd na temat zawartości turystycznego plecaka) i jeśli jest się
     kobietą, uważać, by nie zostać wziętą za seksualną modliszkę, bo Azjaci z
     chęcią „poddaliby się takiej konsumpcji”. Na list do redakcji ówczesny
     naczelny „Życia” odpowiedział, że są to opinie autora wysnute z
     jego „konkretnych obserwacji”, do których ma prawo. Zgoda, autor ma prawo
     napisać, co mu się podoba. Ale czy redakcja ma prawo drukować „opinie”, oparte
     na braku wiedzy?
     Inny przykład pochodzi z „Wprost” (z 22 marca 1998), gdzie w tekście Roberta
     Stillera można przeczytać zdania świadczące o „wyjątkowym” szacunku dla
     opisywanych ludzi: „Reszta muzułmaństwa, szczególnie arabskiego, to bierna i
     obojętna masa, która potrafi włączać się w akcje na zasadzie niszczącego
     motłochu, lecz z natury w nic się nie angażuje. Ryczą i mogą być niebezpieczni.
     Ale premedytacji mają w sobie tyle co powódź”. Tekst jest o tym, że kultura
     arabska nie wniosła nic oryginalnego do światowego dziedzictwa, a jedyne godne
     uwagi dzieło to „Księga tysiąca i jednej nocy”. Inny przykład, rekordowy jeśli
     chodzi o ilość błędów, to tekst „Postne obżarstwo. Ramadan, miesiąc pokuty i
     przebaczenia” („Polityka” z 10 stycznia 1998), gdzie Anna Mariańska twierdzi,
     że Ali, czwarty kalif prawowierny, był „dysydentem i twórcą szyizmu”, gdy odłam
     ten ukształtował się dopiero po jego śmierci. Autorka podważa sens ramadanu i
     nie pała sympatią do muzułmanów. Podobnie jak w wielu innych tekstach opisywani
     muzułmańscy goście kawiarni nie piją, lecz „chlipią” lub „siorbią”,
     zaś „wyszminkowane piękności”, czyli lokalne gwiazdy piosenki „zawodzą”.
     Czasownik ten jest popularny także u innych autorów, którzy używają go wobec
     muezzina i modlących się wiernych.

     Katolicy o „islamistach”

     O islamie można pisać w Polsce wszystko. Listy ze sprostowaniami pozostają
     często bez odpowiedzi. Tak było w przypadku serii listów w sprawie
     słowa „islamista”, które w języku polskim znaczy „znawca, badacz islamu”,
     natomiast np. w angielskim „fundamentalista muzułmański”. Od wojny w Zatoce
     (1990-91) dziennikarze, wzorując się na anglojęzycznych tekstach, stosują ten
     wyraz niezgodnie z polskim znaczeniem. Na listy w tej sprawie nie było żadnej
     odpowiedzi. Zareagował jedynie „TP” – i w tym czasopiśmie „islamista” pojawia
     się w złym znaczeniu tylko mniej więcej dwa razy do roku.
     Szczególnie oburzające jest milczenie autorów katolickiego programu „Czasy” po
     liście protestacyjnym, podpisanym m.in. przez dwoje profesorów i dwóch księży
     werbistów. Oto jesienią 2000 „Czasy” przedstawiły reportaż z Libanu, którego
     treść służyła udowodnieniu tezy zawartej w pierwszym zdaniu: „Trwa dramat
     chrześcijan Bliskiego Wschodu”. Według autorów „prześladowania chrześcijan
     rozpoczęto w VII w. i trwają do dnia dzisiejszego”. Tymczasem w VII w. zaczęły
     się wojny muzułmanów z Bizancjum, a najnowsze badania historyczne wykazują, że
     późniejsze prześladowania chrześcijan były lokalne i krótkotrwałe. Warto też
     zwrócić uwagę, że władcy muzułmańscy mieli chrześcijańskich poddanych, gdy
     chrześcijańscy nie mieli poddanych-muzułmanów, bo wyznawców islamu wypędzali,
     więc nie mieli kogo prześladować. Brak tu miejsca na szczegółowe omówienie
     błędów w tym reportażu. Powiedzmy tylko, że jako tło relacji z Libanu
     pokazano... Wielki Meczet Omajjadów w Damaszku.
     List protestacyjny dotarł do autorów programu, red. Tomasz Królak obiecał
     odpowiedzieć i do dziś – nic. Reportaż zawierał tak wiele typowych uogólnień
     (np. „chrześcijanie nie mogą obejmować żadnych stanowisk w rządzie”, gdy słynny
     Tarik Aziz, wicepremier Iraku, to chrześcijanin) i błędów w odniesieniu do
     relacji muzułmańsko-chrześcijańskich, że służy mi dziś jako pomoc naukowa w
     czasie zajęć ze studentami. Tylko gdzieś w duszy tli się żal, że to katolicki
     magazyn.
     Oczywiście nie wszystkie materiały w mediach o islamie prezentują taki poziom.
     Ukazują się teksty fachowców, ale nie tylko. Wyważony i prawdziwy obraz wojen
     krzyżowych kreślił ks. Jan Kracik („TP” z 18 lipca 1999). Dowodem, że można
     pisać rzetelnie, są Wojciech Jagielski i Olga Stanisławska z „Gazety
     Wyborczej”: wykazują się nie tylko wiedzą, ale i wyczuciem atmosfery świata
     muzułmańskiego, zaś Juliusz Urbanowicz z „Wprost” przed wyjazdem do Iranu
     kontaktował się ze specjalistami. Bez zarzutu jest ogół tekstów w „Newsweeku”,
     numery poświęcone islamowi „Znaku” czy „Jednoty”. Rzetelnie przygotowane teksty
     są też na ogół mniej sensacyjne. Cóż... Kiedy w ramach I Warszawskiego Tygodnia
     Wielokulturowego (maj 2001) omawiałam błędy w polskich mediach,
     dziennikarka „Wprost” zapytała: „Czy pani chce, żeby pisać
     tylko politycznie poprawne artykuły? Przecież takich nikt by nie chciał
     czytać!”.

     Po 11 września: lepiej, ale...

     Zamachy na USA zaowocowały w Polsce taką ilością materiałów na temat islamu, że
     choć pisali je wszyscy (od indologów po ekonomistów) i choć nie brakowało
     wpadek, to przynajmniej przyczyniły się do rozpowszechnienia się wiedzy w tej
     dziedzinie. W wywiadach wypowiadali się specjaliści czy polscy muzułmanie, a
     tematyka wykraczała poza typową dotąd zbitkę przemocy i erotyki.
     Paradoksalnym może wydawać się fakt, że mimo dalszego występowania tu i ówdzie
     stwierdzeń, że islam chce zniszczyć cywilizację zachodnią, a wszyscy muzułmanie
     są nietolerancyjni wobec chrześcijan, autorzy bardziej trzymają się faktów. I
     choć na początku dowodzono, że stosowanie przemocy jest integralną częścią
     islamu, to dziś bardziej podkreśla się jego zróżnicowanie, ukazuje tendencje
     modernistyczne i konieczność podejmowania dialogu międzyreligijnego. Widać też
     ton zrozumienia dla sytuacji islamu i społeczeństw muzułmańskich – oraz
     większego szacunku dla muzułmanów. Choć niewiedza objawia się nadal: w lutowym
     numerze „Znaku”, poświęconym pismom świętym wielkich religii, w imieniu islamu
     pisze członek sekty Ahmadijja – to tak, jakby za całe chrześcijaństwo
     wypowiadał się Świadek Jehowy.
     Ktoś może zapytać: czy warto zajmować się w Polsce negatywnym i stereotypowym
     wizerunkiem islamu i jego wyznawców? Otóż nie tylko warto, ale trzeba. Nie
     tylko dla prawdy. Na zachodzie Europy zrozumienie dla tego problemu jest dziś
     większe także dlatego, że rośnie tam liczba obywateli-
     -muzułmanów. Podejmuje się więc poważne prace badawcze i przygląda się
     podręcznikom szkolnym, gdyż wiele osób kończy zdobywanie wiedzy na szkole – a
     potem ogranicza się do mediów. Negatywny obraz muzułmanina owocować może tam
     wrogością do kolegi z klasy czy sąsiada.

     Autorka jest iranistką i arabistką, doktorem w Zakładzie Islamu Europejskiego
     Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystką Instytutu
     Janineum i Fundacji Arabistycznej im. A. Czapkiewicza.

     źródło: Tygodnik Powszechny Nr 37 (2775), 15 września 2002
     www.tygodnik.com.pl/numer/277537/skowron.html
   • Polecam wam raport na temat wiedzy Polaków o mniejszościach wyznaniowych. Oto
    link:
    sekty.sluzew.dominikanie.pl/opinie/s1-obop2.html
    A tutaj kilka informacji z tego raportu dotyczących muzułmanów:

    - W Polsce, poza katolikami, są także wyznawcy innych religii. Czy zna Pan(i)
    kogoś, kto jest innego wyznania niż katolickie?
    a więc jakiegoś muzułmanina zna tylko 3% Polaków

    - w pytaniach o odczucia względem religii dominuje brak opinii. I tak
    muzułmanów za:
    + tolerancyjnych uważa 4%, nietolerancyjnych 20%
    + wykształconych 2%, niewykształconych 11%
    + przyjaznych 5%, nieprzyjaznych 13%
    + podporządkowanych własnym przywódcom 23%, niepodporządkowanych własnym
    przywódcom 2%
    + uczciwych 6%, nieuczciwych 7%
    + stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa 10%, niestwarzających
    zagrożenie dla społeczeństwa 12%
    + Ulegających przesądom 12%, nieulegających przesądom 4%

    (Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15 - 17 maja 1999 r. na
    reprezentatywnej, losowej próbie mieszkańców Polski powyżej 15-tego roku życia.
    Zrealizowano 1041 wywiadów. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości
    próby wynosi +/-3,0%)
   • Tomasz Miśkiewicz - muftim polskich wyznawców islamu

    Tomasz Miśkiewicz z Białegostoku został pierwszym po wojnie muftim
    Muzułmańskiego Związku Religijnego (MZR) w RP, najważniejszej organizacji
    polskich wyznawców islamu. Mufti jest jednocześnie przewodniczącym Związku.

    Wyboru dokonał 15. nadzwyczajny kongres MZR w RP, który w sobotę wieczorem
    zakończył się w Suchowoli (podlaskie).

    Tomasz Miśkiewicz jest imamem (muzułmańskim duchownym), dotychczas był
    przewodniczącym Rady Imamów w RP. Na stanowisku przewodniczącego zastąpił
    Stefana Koryckiego, który kierował Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP od
    marca 2001 roku, ale zrezygnował ze względu na stan zdrowia.

    "Reaktywowaliśmy stanowisko muftiego, jako przewodniczącego organizacji.
    Przysługuje ono jedynie duchownym. Gdyby nie było kandydata spełniającego
    potrzebne kryteria, przewodniczący nadal byłby przewodniczącym, a nie muftim" -
    powiedział PAP wiceprzewodniczący Najwyższego Kolegium MZR w RP, Józef
    Konopacki.

    Przewodnicząca gminy muzułmańskiej w Bohonikach Mirosława Korycka podkreśliła,
    że to pierwszy mufti polskich wyznawców islamu od II wojny światowej. Jak
    wyjaśniła, wcześniej można było go wybrać, ale nie było odpowiednich kandydatów.

    Głównym powodem zwołania kongresu była konieczność zatwierdzenia projektu nowej
    ustawy o stosunku państwa do MZR w RP, nowelizującej przedwojenne przepisy z
    1936 roku.

    Kongres zatwierdził projekt umowy z rządem w tej sprawie, co oznacza, że rząd
    gotowy dokument będzie mógł skierować na parlamentarną ścieżkę legislacyjną.
    Polscy muzułmanie liczą, że ustawę uchwali jeszcze parlament tej kadencji.

    Jak powiedział Konopacki, nowa ustawa reguluje wszystkie ważne kwestie
    społeczności muzułmańskiej w Polsce, m.in. sprawy majątkowe, sprawę dni wolnych
    od pracy i nauki czy muzułmańskiego duszpasterstwa (imamatu) w Wojsku Polskim.

    Do tej ustawy dopasowany jest też nowy statut Muzułmańskiego Związku
    Religijnego, który został w czasie kongresu zatwierdzony.

    MZR w RP istnieje od osiemdziesięciu lat, liczbę swoich członków ocenia na 5
    tys. osób, to przede wszystkim polscy Tatarzy, choć ostatni spis powszechny
    wykazał ich dużo mniejszą liczebność.

    Jest organizacją apolityczną, zajmuje się organizowaniem życia religijnego
    polskich wyznawców islamu, skupionych w gminach muzułmańskich w Białymstoku
    (gmina białostocko-kruszyniańska), Bohonikach, Warszawie, Gdańsku i Gorzowie
    Wielkopolskim.

    W Bohonikach i Kruszynianach są jedyne w Polsce zabytkowe meczety i dwa z
    czterech zabytkowych mizarów, czyli muzułmańskich cmentarzy. Przedstawiciele
    związku działają w Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów, która nie ma swego
    odpowiednika w Europie.

    Związek zajmuje się m.in. organizacją lekcji religii dla dzieci wyznawców
    islamu, prowadzi też działalność wydawniczą.

    źródło: onet.pl, PAP, JP /2004-03-21
    • Mamy muftiego!

     Polscy muzułmanie po 60 latach mają swego muftiego. Został nim dotychczasowy
     imam gminy białostockiej Tomasz Miśkiewicz.

     Mufti jest autorytetem religijnym u muzułmanów sunnitów, który oprócz pełnienia
     funkcji duchownego zajmuje się wykładnią prawa koranicznego.

     Poprzedni mufti - Jakub Sienkiewicz - wyemigrował z Polski pod koniec II wojny
     światowej. Teraz Miśkiewicza wybrali na tę funkcję członkowie Muzułmańskiego
     Związku Religijnego w RP - największej i najstarszej organizacji polskich
     wyznawców islamu, zrzeszającej pięć tysięcy członków, głównie polskich
     Tatarów. - Bardzo się cieszymy, że wreszcie mamy muftiego. Dotychczas nie
     mogliśmy go wybrać, bo brakowało odpowiedniego kandydata - mówi Józef Konopacki
     z MZR.

     Najważniejszy muzułmanin w Polsce ma 26 lat, pochodzi z Suchowoli na Podlasiu.
     Jest polskim Tatarem. Tomasz Miśkiewicz odebrał bardzo staranne wykształcenie
     koraniczne. Przez ponad dziesięć lat kształcił się za granicą - w Syrii,
     Sudanie oraz Arabii Saudyjskiej, gdzie ukończył teologię. Mówi płynnie po
     arabsku. Oprócz funkcji muftiego będzie równocześnie przewodniczącym MZR. W
     skład związku wchodzi siedem gmin: w Bohonikach i Kruszynianach na Podlasiu, a
     także w Białymstoku, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Gorzowie.

     źródło: metro, greg 24-03-2004
   • Półksiężyc nad Wiertniczą

    Religię wyznaje się z potrzeby ducha, a nie w akcie solidarności z Arafatem.


    Po 11 września 2001 roku z ulicy Wiertniczej w Warszawie do dzielnicowej
    komendy policji zaczęły napływać dziwne doniesienia. Arabskich imigrantów
    idących na modlitwę do meczetu podejrzewano o związki z fundamentalistycznymi
    ugrupowaniami islamskimi. - Sąsiedzi podnieśli alarm, że niby Arabowie
    opanowali dzielnicę - mówi Emir Popławski, przewodniczący warszawskiej gminy
    muzułmańskiej. Wyznawcy islamu z Warszawy nie łączą swej religii z polityką -
    to niemuzułmanie mają tendencję do kojarzenia jej z talibami i płonącymi
    szczątkami World Trade Center. - Podstawową wspólnotą, w której żyją wyznawcy
    islamu, jest społeczność muzułmańska. W naszych kontaktach rozmowy na tematy
    polityczne są rzadkością, bo to nie ma znaczenia dla naszego życia religijnego -
    wyjaśnia Maciej Abdullah Kochanowicz, socjolog i podróżnik, nawrócony w czasie
    studiów. Nie ma potrzeby walki ze stereotypami, opinia innych go nie
    interesuje: W swojej religijności odnoszę się tylko do Boga. I do nikogo
    więcej.

    Polskich muzułmanów przybywa i wiąże się to nie tylko z napływem imigrantów z
    krajów arabskich. Niektórzy Polacy wychowani w katolickich rodzinach, wrośnięci
    w polską kulturę i obyczajowość - wybierają islam.


    I wtedy zrozumiałem

    Kiedy nawraca się dorosły człowiek, trudno mówić o nagłym olśnieniu. To raczej
    stopniowy proces obejmujący zarówno wzrost religijnego zaangażowania, jak i
    zgłębianie wiedzy na temat islamu. Piotr Ibrahim Kalwas nawrócił się po
    przeczytaniu Koranu. Swą drogę do islamu opisał w powieści "Salam" łączącej w
    sobie elementy autobiografii i reportażu z podróży po krajach muzułmańskich. -
    Zwykle człowiek przyjmujący inną wiarę niż ta, w której się wychował, ma dużo
    do zarzucenia związanej z nią kulturze. Mnie w krajach islamskich podoba się
    to, że tam wszystko jest podporządkowane duchowości - mówi pisarz. Długo szukał
    swojej drogi - był punkiem, pisał scenariusze do "Świata według Kiepskich".
    Zawsze szedł pod prąd. - Wielu jest ludzi, którzy dawniej byli punkowcami, a
    potem się nawrócili. Malejonek wybrał chrześcijaństwo, a ja - islam.
    Poszukiwania muzyczne sprawiły, że zainteresowali się kulturami
    pozaeuropejskimi, które zdaniem Kalwasa są bardziej nasycone duchowością. -
    Religijność Zachodu ogranicza się do form - twierdzi.

    Środowisko laickie jest bardziej otwarte i łatwiej akceptuje wyznawców islamu.
    Rodzice Mohammeda, studenta egiptologii, który przyjął islam jako
    szesnastolatek, pozostawili mu wolną rękę w kwestiach religii. - Nie byłem
    ochrzczony. Kiedy zdecydowałem się przyjąć islam, rodzice mi pogratulowali. W
    jego przypadku fascynacja islamem była konsekwencją zainteresowania kulturą
    Egiptu. Dopiero po nawróceniu pojął istotę religii jako takiej: Wtedy
    zrozumiałem, o co chodzi w chrześcijaństwie. W mniej komfortowej sytuacji jest
    Jarek wywodzący się z katolickiej, konserwatywnej rodziny. Utrzymuje dobre
    stosunki z rodzicami, o ile nie rozmawiają o religii. - Oczywiście jestem
    obecny w domu podczas katolickich świąt, ale ich nie obchodzę - mówi. - To
    zresztą Koran nakazuje mi kochać i szanować rodziców bez względu na różnice
    wyznaniowe między nami.


    Czciciele Słońca obwieszeni granatami

    Mohammed i jego znajomi przeprowadzili ankietę na temat islamu pod bramą
    Uniwersytetu Warszawskiego - od wychodzących z kam-pusu studentów dowiedzieli
    się m.in., że muzułmanie są czcicielami Słońca i oddają hołd świętemu
    kamieniowi Kaaba. - Takie błędy zdarzają się nawet w książkach poważnych
    profesorów. Próbujemy to zmieniać przez odczyty, szkolenia, publikacje -
    wyjaśnia Mohammed i zapowiada, że w tym roku ruszy w nowej formule pismo "Świat
    Islamu", dotąd adresowane tylko do Tatarów.

    Osoby zainteresowane przyjęciem islamu także często posługują się stereotypami.
    Jarek twierdzi, że niektórzy sugerują się medialnym wizerunkiem muzułmanów i
    przychodzą do meczetu w przekonaniu, iż spotkają tam obwieszonych granatami
    terrorystów. - Chrześcijanie szukają wyżycia się w anarchizmie i w innych
    alternatywnych prądach. Islam traktują jak jeden z nich - twierdzi. Islam
    przyciąga młodych buntowników, bo kojarzy im się z antyglobalizmem i niechętnym
    stosunkiem do USA. Obawa przed takimi "nawróceniami" powoduje, że nie wszyscy
    polscy muzułmanie patrzą z aprobatą na działalność wyznających islam hip-
    hopowców Włodiego i Eldo. - W tym, co robią, jest więcej serca niż wiedzy, to
    nie jest działalność pochwalana przez islam jako taki - mówi jeden z moich
    rozmówców. Mohammed dodaje: Nie tędy droga. W tak delikatnych kwestiach jak
    religia lepiej nie stosować rozwiązań inwazyjnych. Są wykłady i tak dalej.
    Działalność raperów pochwala w pełni Piotr Kalwas - wychodząc z założenia, że
    chłopaki nie szerzą wiedzy o islamie jako religii, ale nawołują do bycia
    dobrymi ludźmi: W ich muzyce występują tylko delikatne wątki muzułmańskie, ale
    wzbudzają ciekawość, pokazują coś dobrego.


    Wątpliwości neofity

    Każdy, kto chce przyjąć islam, chodzi do meczetu na kursy obejmujące naukę
    arabskiego i lekturę Koranu. Do niedawna problem stanowiły młode kobiety, które
    przyjmowały tę religię przed planowanym ślubem z Arabem. Dziś przybywa kobiet
    nawracających się z własnej woli i niemających w najbliższej perspektywie
    zamążpójścia. - Zawsze tłumaczyłem - wspomina Emir Popławski opiekujący się
    nowo nawróconymi - żeby się zastanowiły, bo życie kobiet w krajach
    muzułmańskich różni się od ich życia tutaj.

    Niektórzy boją się dyskryminacji, ale polskich muzułmanów ten problem rzadko
    dotyka, a jeśli już się coś takiego zdarza, na ogół wynika to z niewiedzy, a
    nie z nienawiści. Bądź co bądź, w Polsce islam nie jest nowością. - W małych
    miejscowościach, zamieszkanych po części przez Tatarów, islam nie budzi
    sensacji - mówi Emir Popławski. W Kruszynianach, gdzie jeden z najstarszych w
    Polsce meczetów sąsiadował z zabytkową cerkwią, w okresie Bożego Narodzenia
    katolicy, prawosławni i wyznawcy islamu obchodzą potrójne święta wraz z
    sąsiadami. W wielkiej Warszawie bywa różnie. - Zdarzało się, że ktoś pytał,
    dlaczego Polak przyjmuje islam. Nawet w środowisku studenckim traktuje się to
    jak przejaw ekscentryzmu - mówi Maciej Kochanowicz.

    Nawracający się na islam podporządkowują religii całe życie: godzą się na
    abstynencję alkoholową, rezygnują ze spożywania wieprzowiny, przyjmują
    obowiązek modlenia się pięć razy w ciągu dnia. Od żadnej z tych reguł nie ma
    odwołania. - Głębię wiary odczuwam przez cały czas - przyznaje Piotr Kalwas. -
    W islamie wszystko jest podporządkowane religii: jedzenie, spanie, ubiór, seks.
    Przestrzeganie zasad to sprawa indywidualna. Islam nie jest monolitem i w
    każdym kraju muzułmańskim występują w tym zakresie inne wymagania. Jak mówi
    Mohammed, w Europie często się o tym zapomina - wiele krzywdzących stereotypów
    powstaje nie w związku z islamem jako religią, ale właśnie z obyczajami
    poszczególnych kultur w łonie islamu. - Obok zasad religii istnieje tradycja
    lokalna - nie islamska, lecz muzułmańska. Są takie społeczności muzułmańskie,
    które żyją na poziomie europejskiego średniowiecza. To trzeba zmienić.


    Raj prawie idealny

    Piotr Kalwas lepiej czuje się w krajach muzułmańskich. Inaczej niż Mohammed,
    który uważa, że pewnych różnic przeskoczyć się nie da. - Tu czuję się dobrze,
    choć bliżej mi do muzułmanów z innych krajów niż do polskich katolików.
    Chciałbym być archeologiem orientalistą, ale nie widzę potrzeby zrywania z
    Polską. W krajach arabskich nie jest idealnie, bo ludzie wszędzie są tacy sami.
    Są nierówności społeczne i inne znane nam problemy - twierdzi. Choć mieszkańcy
    tych krajów są otwarci i życzliwi w stosunku do wyznawców islamu z Europy, a
    muzułmanie imigranci, którzy przychodzą do warszawskiego meczetu, odnoszą się
    do swoich polskich współwyzna
    • Raj prawie idealny

     Piotr Kalwas lepiej czuje się w krajach muzułmańskich. Inaczej niż Mohammed,
     który uważa, że pewnych różnic przeskoczyć się nie da. - Tu czuję się dobrze,
     choć bliżej mi do muzułmanów z innych krajów niż do polskich katolików.
     Chciałbym być archeologiem orientalistą, ale nie widzę potrzeby zrywania z
     Polską. W krajach arabskich nie jest idealnie, bo ludzie wszędzie są tacy sami.
     Są nierówności społeczne i inne znane nam problemy - twierdzi. Choć mieszkańcy
     tych krajów są otwarci i życzliwi w stosunku do wyznawców islamu z Europy, a
     muzułmanie imigranci, którzy przychodzą do warszawskiego meczetu, odnoszą się
     do swoich polskich współwyznawców z sympatią, to raczej trzymają się razem. -
     Czasami przywożą dziwne zwyczaje, niemające związku z religią, i twierdzą, że
     taki związek istnieje - mówi Jarek. Ale te "dziwne zwyczaje" niektórych
     wyznawców islamu nie mają nic wspólnego z zagrożeniami, jakich obawiają się
     Europejczycy. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, nie ma u nas radykalnych
     fundamentalistów. - Właściwie są, ale tacy, którzy chcieliby realizować
     radykalne idee pokojowymi środkami, a nie tacy, którzy robiliby to przy
     zastosowaniu przemocy - uważa Mohammed.

     W naszym kraju działa Polski Związek Studentów Muzułmańskich i Związek
     Muzułmanów Polskich. Organizacje te wydają czasopisma poświęcone islamowi i
     sprawom polskiej wspólnoty muzułmańskiej. Wiele inicjatyw związanych z
     rozpowszechnianiem nauk islamu wychodzi z meczetu na Wiertniczej. To nie jest
     wbrew pozorom walka o akceptację. - W islamie jest miejsce dla przekazywania
     innym wiedzy o religii, ale to nie służy przełamywaniu stereotypów - mówi
     Maciek Kochanowicz. - Jeśli człowiek ma poczucie, że ma coś, co jest piękne,
     chęć podzielenia się tym jest czymś naturalnym.     Karolina Wasielewska, gazeta studencka
   • As-Salam - czasopismo o tematyce muzułmańskiej

    www.tstefan.telprojekt.pl/As-Salam/aktualnosci.html
   • Euroislam

    rozmawiał: Dawid Warszawski 16-07-2004 , Gazeta Wyborcza


    W islamie trzeba oddzielić religię od państwa, tak jak to zrobiło
    chrześcijaństwo - mówi imam Selim Chazbijewicz

    Dawid Warszawski: Panie imamie, jesienią zeszłego roku na uroczystości żałobnej
    w warszawskiej synagodze po zamachu terrorystycznym na synagogę w Stambule
    odczytano Pański list. Napisał Pan w nim, że społeczność muzułmańską toczy rak
    terroryzmu i że prosi ona o pomoc w walce z nim. Dlaczego jest to rak? Dlaczego
    nie mają racji ben Laden i jego duchowni poplecznicy, którzy twierdzą, że to
    właśnie jest islam?

    Imam Selim Chazbijewicz: - Mordercy nie mogą mieć racji. Ale część muzułmanów
    wpadła w pułapkę lęku przed Europą i kompleksu Europy równocześnie. Terroryzm
    jest zarazem kalką europejskich zachowań, zresztą wszystkie ruchy i ideologie
    polityczne w islamie zrodzone w wieku XX są takimi kalkami. Element przemocy
    był jednak w islamie zawsze obecny. Nie wiem, czemu to przypisać.
    Powiedziałbym: charakterowi narodowemu Arabów, ale nie mam zamiaru obrażać
    narodu ani kultury, która składa się na kulturę muzułmańską, a więc również w
    pewnym sensie moją. Mówię w pewnym sensie, bo jestem również, czy może nawet
    bardziej, przynależny do kultury europejskiej, jestem euromuzułmaninem. Jednak
    w islamie zawsze były takie skrajności. Poczynając od sekty azrakitów, która
    już w niecałe sto lat po śmierci proroka Muhammada mordowała wszystkich, którzy
    nie wyznawali jej poglądów, a zwłaszcza tych muzułmanów, których uznała za
    niewiernych. Może to kwestia wieku? Islam jest najmłodszym monoteizmem. Ale
    myślę, że tak naprawdę główną rolę odgrywa tu brak ewolucji doktryny. Azrakici
    i im podobni byli marginesem, ale w islamie nastšpiło w średniowieczu
    zatrzymanie naturalnego rozwoju teologicznego.

    Dlaczego islam bardziej bał się zmiany doktryny niż chrześcijaństwo czy
    judaizm?

    - Zwolennicy zmian w islamie przegrali. Judaizm był w sytuacji swoiście
    komfortowej, bo przez dwa tysiąclecia nie sprawował władzy politycznej. W
    chrześcijaństwie z kolei dość wcześnie nastąpiło oddzielenie religii od
    państwa. Natomiast państwa muzułmanów pozostały islamskie, teologia była
    podstawą polityki, a państwo musiało dbać o własne interesy i przejęło kontrolę
    nad teologiš. Islam jest religią oraz systemem kulturowym czy cywilizacyjnym, a
    więc ideowym, ideologia zaś musi podlegać modyfikacjom. Próbowano to zatrzymać
    sztucznie i stąd jest tak, jakby ktoś chodził w przyciasnym ubraniu.

    Czyli religijne uzasadnienie terroryzmu w islamie jest anachronizmem?

    - Po części tak. Ja myślę, choć bywałem za to atakowany, że cywilizacja
    muzułmańska powinna rozwijać się w zupełnie inny sposób. Tak twierdził krymski
    Tatar Ismail Gaspriński, wielki reformator, który żył w latach 1856-1914. W
    latach 80. XIX wieku wydawał czasopismo, które się nazywało "Terdżuman", co w
    języku tatarskim znaczy tłumacz. Chodziło mu o tłumaczenie jednej kultury na
    drugą. Pismo miało za zadanie przybliżać narodom Wschodu cywilizację Europy. Z
    czasem "Terdżuman" stał się najbardziej poczytnym pismem na Bliskim Wschodzie,
    docierał do Indii, Persji, oczywiście Turcji. Był tam najbardziej opiniotwórczą
    gazetą. Koncepcja Gasprińskiego znalazła kontynuatorów. Wyrosła z niej cała
    reforma turecka i przeprowadzona potem przez Atatürka laicyzacja państwa.

    Ale to zrobiło państwo, nie religia.

    - To zrobili ludzie wychowani w islamie, którzy chcieli oddzielić religię od
    państwa. Ich dzieło należy kontynuować: islam powinien mieć swoją głęboką
    odnowę na wzór chrześcijańskiej. Z tą koncepcją walczą ortodoksi skrajni,
    nazywani fundamentalistami. Chcą przywrócić państwo muzułmańskie, choć bardzo
    wielu uczonych wątpi, czy takie państwo kiedykolwiek istniało w takim
    znaczeniu, jakie dzisiaj mu się nadaje. Ja sam zaś jestem głęboko zafascynowany
    tymi reformami i ruchem młodotureckim w ogóle.

    Ale poza Turcją to się nigdzie nie dokonało. Mało tego, ten odłam opinii
    muzułmańskiej, który najgłośniej słychać dzisiaj, pewnie w Panu upatrywałby
    odszczepieńca, kapitulanta czy wręcz zdrajcy. Na ile to, co Pan mówi, jest
    reprezentatywne dla współczesnej opinii islamskiej?

    - Niewątpliwie "moderniści" muzułmańscy, zwolennicy przemian, okcydentalizacji,
    są obecnie w mniejszości. A już na pewno są mniej słyszalni. Ich poglądy
    podziela większość polskich Tatarów. Na świecie niewątpliwie myślą w ten sposób
    elity tureckie, a sądzę, że również spora część elit irańskich, którym obecny
    reżim został narzucony. Iran by się bardzo szybko zeuropeizował, gdyby ten
    reżim pękł. Myślę, że podobny proces zaczął się już w Pakistanie, choć nie jest
    kontynuowany. Tak samo w Malezji, już nie mówiąc o muzułmanach europejskich.
    Muzułmanie po prostu nie zdołali wykształcić odpowiednich elit. Kształcili je
    świadomie muzułmanie rosyjscy, ale zniszczyli je bolszewicy. Powstała tam młoda
    inteligencja nastawiona nacjonalistycznie i laicko, ale została wymordowana.
    Muzułmanie w wieku XX niemal nie mieli przyzwoitych przywódców politycznych,
    Arabowie zaś to w ogóle tragedia pod tym względem.

    Czy islam bośniacki odegrał tu jakąś rolę? Czy ludobójstwo Bośniaków wpłynęło
    na obraz Europy w oczach muzułmanów?

    - Niewątpliwie bośniaccy muzułmanie patrzą dziś na Europę nieufnie. Mam stamtąd
    krewnych. Nie wybrali azylu w Turcji czy w krajach arabskich, tylko żyją w
    Danii i tam się naturalizują. Mimo wszystko wybrali kulturę europejską.

    Upatruję odnowy islamu w europeizacji, okcydentalizacji. Dobrze rozumianej, nie
    chodzi o hamburgery i coca-colę, tylko o system szkolnictwa, który byłby w
    stanie wytworzyć całkiem nowe elity intelektualne, pozbawione kompleksu wobec
    Europy i partnerskie wobec niej - jak Japończycy. Na razie partnerstwa nie ma,
    trwa walka, nienawiść połączona z kompleksem.

    Na specyfikę wewnętrzną islamu, o której Pan mówił, nakłada się też trwający
    już sto lat konflikt polityczny w Izraelu/Palestynie.

    - Tutaj dopiero młode pokolenie, po obu stronach, ma szanse cokolwiek zrobić.
    Te narody muszą jakoś koegzystować. Niewątpliwie powinno powstać jakieś państwo
    palestyńskie, chociaż nie wiem, czy nie byłoby tworem w pewnym sensie
    sztucznym. Musiałoby żyć z dotacji krajów naftowych, bo żadnych bogactw
    naturalnych tam nie ma. Arafat przechodził już tyle metamorfoz, że nie wydaje
    mi się wiarygodnym rozmówcą. Zaczynał w organizacji Braci Muzułmańskich, potem
    był marksistą, potem znowu się deklarował jako muzułmanin, jeszcze był po
    drodze socjalistą. Arafat za długo chce rządzić. Kiedyś trzeba oddać władzę
    młodszym, sprawniejszym, bardziej wykształconym.

    Niedawno wrócił Pan z Izraela. Jakie wrażenia?

    - Pozytywne. Jest to po prostu dobrze zorganizowany kraj. Widać dbałość Żydów o
    ten kraj, ich bezinteresowną doń miłość. Jest tam jednak wszędzie widoczne
    napięcie. Jak się wchodzi do sklepu, do kawiarni czy na pocztę, wszędzie są
    bramki, trzeba pokazywać, co się ma w torbie. Atmosfera jest prawie wojenna,
    ludzie z bronią na ulicach. Zarazem bardzo rzuca się w oczy wzajemne
    odgrodzenie się obu społeczeństw: w Jerozolimie w dzielnicy żydowskiej nie
    widać Arabów, a Żydzi z kolei prawie nie wchodzą do dzielnicy arabskiej.

    Czy zgodziłby się Pan na kompromis w sprawie miejsc świętych?

    - Myślę, że można by się porozumieć. Trzeba jednak rzeczywiście dobrej woli obu
    stron, z wykluczeniem ekstremistów. Tymczasem widziałem po stronie żydowskiej
    złotą menorę przygotowaną do wniesienia do świątyni, która miałaby stanąć na
    Wzgórzu Świątynnym, gdzie dziś jest meczet al Aksa i Kopuła Skały. Niemniej
    Abraham i Salomon są również czczeni przez muzułmanów - jako Ibrahim i Sulejman.

    Muzułmański Związek Religijny w Polsce zajmuje w świecie muzułmańskim dość
    nietypowe stanowisko w sprawie konfliktu wokół wypowiedzi muftiego Jakuba
    Szynkiewicza.

    - W 1932 roku mufti Szynkiewicz był w Jerozo
    • - W 1932 roku mufti Szynkiewicz był w Jerozolimie na światowym kongresie
     muzułmańskim. W wywiadzie dla jednej z tamtejszych gazet żydowskich powiedział,
     że Żydzi mają prawo do stworzenia własnego państwa w Palestynie. Miał bardzo
     szerokie horyzonty.

     Jak to zostało przyjęte?

     - Bardzo niedobrze. Ówczesny przywódca muzułmanów palestyńskich mufti Hadż al
     Huseini miał do niego pretensje o tę wypowiedź. Ale Tatarzy polscy, polscy
     muzułmanie nigdy nie byli antyżydowscy.

     Czy to wpłynęło na stosunek innych muzułmanów do polskich Tatarów?

     - Być może, choć przed II wojną cały konflikt żydowsko-palestyński nie był tak
     nagłaśniany, więc i wypowiedź muftiego Szynkiewicza nie stała się wielką
     sensacją. Po wojnie zaś powstała dla nas zupełnie inna sytuacja, bośmy się
     stali w Polsce malutką mniejszością, całkowicie odciętą od wpływów i kontaktów.
     Mufti Szynkiewicz, uciekając przed Armią Czerwoną, wyjechał do Egiptu, a potem
     do USA, gdzie zmarł.

     Zapewne z muftim i z Panem nie zgodziłby się w sprawie Izraela/Palestyny ani w
     żadnej innej poznański imam Ammar, deportowany z Polski.

     - Wolałbym, żeby mnie w ogóle z nim nie łączyć. My z takimi ludźmi nie mamy nic
     wspólnego.

     Dlaczego?

     - Tak jak Polak katolik różni się od katolika Irlandczyka, Hiszpana, tak polski
     Tatar różni się w sposób istotny kulturą, tradycją, wychowaniem, wszystkim, od
     muzułmanina z Jemenu. Wspólna jest podstawa religii, ale ona nie jest tak
     szeroka, by stawiać tu znak równości. Sposób myślenia tego pana jest mi
     całkowicie obcy i mam nadzieję, że obcy pozostanie, mimo że podczas modlitwy
     wykonujemy te same rytualne gesty. On zresztą, wbrew temu, co pisały media, nie
     był duchownym. W islamie nie ma duchownych. Jest gmina muzułmańska w Poznaniu i
     on tam prowadził modlitwy, ale równie dobrze mógłby je prowadzić ktoś inny.
     Nasi imamowie nie przypominają księży, już raczej rabinów. Czytałem wywiad z
     tym panem w "Dzienniku Bałtyckim" - to było żenujšce. Jego interpretacja islamu
     to populizm z elementami socjalizmu i dużą dozą totalitaryzmu. Nie chciałbym
     żyć w państwie, którym rządziliby tacy ludzie.

     Czy upatrywałby Pan w reakcji władz polskich czy polskiej opinii publicznej na
     tę sprawę rasizmu, dyskryminacji?

     - Nie. Ja bym sam go wydalił. Władze polskie zareagowały najlepiej jak mogły,
     zanim się stało coś złego. Jest zresztš jeszcze paru ludzi w Polsce, których
     trzeba by potraktować tak samo.

     To, co Pan mówi, pokazuje specyfikę polskiego islamu, islamu polskich Tatarów.

     - Polscy Tatarzy to nie jest cały polski islam: sąš jeszcze grupy młodsze,
     Arabowie, jak pan Ammar, i konwertyci, często szczególnie radykalni. Niewiele
     mamy z nimi wspólnego. Polscy Tatarzy są grupą etniczną żyjącą na obszarze
     Rzeczypospolitej już od sześciuset lat. Przywędrowali mniej więcej w drugiej
     połowie wieku XIV. Turcy osmańscy i Tatarzy krymscy zarzucali polskim Tatarom,
     że walczą w armii koronnej przeciw swoim pobratymcom. Oni zaś odpowiadali: ani
     Bóg, ani Prorok nie każe wam napadać na Polaków i Litwinów, i my was zwalczamy
     jako bandytów, a nie współwyznawców. Dokładnie to samo można by odnieść do
     czasów współczesnych.

     Rozmawiamy w Sandomierzu 14 czerwca, na zakończenie zwołanej przez lokalną
     organizację Ekosan konferencji, w której uczestniczyli polscy muzułmanie,
     katolicy i Żydzi. Czy możliwa jest kontynuacja takiego dialogu w Polsce i poza
     Polską?

     - Sądzę, że będzie wielu przeciwników, ale ten dialog powinien być
     kontynuowany. Uczmy się na przykładzie ruchu paneuropejskiego. Jeszcze 50 lat
     temu uważano jego entuzjastów prawie za szaleńców, a dzisiaj mamy zjednoczoną
     Europę. Mam nadzieję, że tak będzie również z naszym dialogiem. Obecnie uważani
     za szaleńców, zdrajców czy odszczepieńców, będziemy kiedyś postrzegani jako
     prekursorzy tego, co wszyscy wówczas uważać będą za normalne: pokojowej
     koegzystencji, uczenia się od siebie nawzajem.     Selim Chazbijewicz

     Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ukończył studia polonistyczne na
     Uniwersytecie Gdańskim, zrobił doktorat na Wydziale Nauk Społecznych UAM w
     Poznaniu. Jest autorem książek poetyckich i eseistycznych na temat polskich i
     litewskich Tatarów. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w latach 1986-91
     redaktor naczelny kwartalnika "Życie Muzułmańskie". Założył Związek Tatarów
     Polskich, jest jego prezesem. Imam gminy w Gdańsku do 2003 roku.
     Współprzewodniczy Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów.


     rozmawiał: Dawid Warszawski


   • Meczet pod (samo)kontrolą


    Muzułmanie w Polsce: problem czy szansa?

    Wydalenie w ubiegłym roku Ahmeda Ammara, echa niedawnego zabójstwa
    holenderskiego reżysera Theo van Gogha, a ostatnio wypowiedź naczelnego
    muftiego RP Tomasza Miśkiewicza o zagrożeniu, jakie mogą stanowić mieszkający w
    Polsce muzułmanie pochodzenia arabskiego, budzą niepokój. Tymczasem to właśnie
    polscy muzułmanie mają szansę zapewnić nam bezpieczeństwo, jakiego nie jest w
    stanie dać polski wywiad.

    Paweł Kubicki /2005-02-06 Tygodnik Powszechny


    Atmosfera wokół społeczności arabsko-muzułmańskiej w Polsce nie jest najlepsza.
    Szereg artykułów o konwertytach, talk-shows pokazujące islam w niekorzystnym
    świetle, wreszcie komunikaty ugrupowań terrorystycznych o potencjalnych
    zamachach w Polsce sprawiły, że ta otwarta dotąd społeczność zaczęła się
    zamykać. Jak pisał na jednym z internetowych forów Ibrahim Piotr Kalwas, polski
    konwertyta: “Gdy zobaczyłem ekipę »Polsatu« w meczecie, szybko uciekłem”.
    Nieufność do dziennikarzy przenosi się także na wszystkich nie-muzułmanów,
    którzy w opinii wielu muzułmanów zajmują się głównie krytyką islamu, bez
    podjęcia próby zrozumienia go. Emir Popławski, przewodniczący Gminy
    Muzułmańskiej w Warszawie, twierdzi: - Zawsze powtarzam, że islam jest religią
    pokoju. Jednak większość rozmówców woli słuchać o zamachach i walce, a nie o
    islamie i jego zasadach.

    Przeciętny Polak, który czyta doniesienia o tym, że muzułmanie dokonali
    samobójczego zamachu, a z drugiej strony słyszy wypowiedź polskiego
    muzułmanina, że islam zakazuje samobójstwa, jest skłonny raczej uwierzyć temu,
    co widzi w telewizorze, niż deklaracji muzułmanina. Nie rozumie, że choć
    podstawowe zasady islamu są wspólne, to już interpretacja szczegółów może być
    bardzo zróżnicowana. Ponieważ nie ma instytucji, która mogłaby ostatecznie
    określić “kanoniczność” pewnych praw, tylko od jednostek i wpływu organizacji
    zależy, jak będą wyglądały szczegóły wyznawanej wiary i postawa względem
    społeczeństwa.

    O ile w krajach arabskich - gdzie tradycja dla danego regionu jest wspólna -
    nie ma problemu różnej interpretacji, o tyle w takich krajach jak Polska, gdzie
    stykają się tradycje kulturowe muzułmanów z wielu państw, różnice w
    interpretacji zasad wiary są bardziej widoczne. Problem dotyczy także
    konwertytów, którzy w zależności od tego, w jaki sposób dowiedzieli się o
    islamie i kto ich uczy nowej religii, prezentują inny stosunek do społeczeństwa
    i do panujących w Polsce reguł życia codziennego.

    Zakazany owoc

    Najstarszą organizacją zrzeszającą muzułmanów w Polsce jest Muzułmański Związek
    Religijny (MZR). Założony w 1925 r. jest wciąż najliczniejszą wspólnotą;
    zrzesza ok. 4-5 tys. sunnitów szkoły hanafickiej, w większości osób pochodzenia
    tatarskiego. Na jej czele stoi mufti Tomasz Miśkiewicz, który ukończył wyższe
    studia z teologii muzułmańskiej w Arabii Saudyjskiej, a z pochodzenia jest
    Tatarem.

    Drugą z wielkich organizacji jest Liga Muzułmańska, która jest platformą
    łączącą Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce i Muzułmańskie
    Stowarzyszenie Kształcenia Kulturalnego. Ten niedawno zarejestrowany związek
    wyznaniowy jest chyba najaktywniej działającą organizacją muzułmańską. Z
    mniejszych należy jeszcze wspomnieć o Stowarzyszeniu Jedności Muzułmańskiej i
    Stowarzyszeniu Braci Muzułmanów.

    Warto tu dodać, że nagłaśniany ostatnio w mediach konflikt między Ligą
    Muzułmańską i MZR tak naprawdę nie dotyczył zasad, ale kwestii przewodnictwa
    nad polskimi muzułmanami. Niestety, na takich nieporozumieniach zyskują
    jednostki skrajne, lawirujące między jedną a drugą instytucją. Tak właśnie było
    z Ahmedem Ammarem, który, nieprzyjęty do Ligi Muzułmańskiej, wstąpił do Związku
    i założył jego oddział w Poznaniu.

    Legalnie zarejestrowane stowarzyszenia i związki wyznaniowe dążą do pełnej
    współpracy z państwem polskim i zakładają integrację ze społeczeństwem, przy
    zachowaniu tożsamości muzułmańskiej. - Obrona państwa polskiego jest
    obowiązkiem każdej osoby mieszkającej na terenie RP, bez względu na wiarę,
    pochodzenie lub narodowość - mówi Iwona Alkhalayla, przewodnicząca Ligi
    Muzułmańskiej. - Jeśli Polska jest bezpieczna, to muzułmanie, stanowiący część
    społeczeństwa polskiego, też będą bezpieczni. Dlatego uświadamiamy naszemu
    środowisku te fakty; niejednokrotnie potępialiśmy też akty terroru i zabijanie
    niewinnych ludzi.

    Popiera ją Abdulkarim al-Fohaidi, przewodniczący Muzułmańskiego Stowarzyszenia
    Kształcenia i Kultury. - Nasze organizacje stanowią autorytet religijny dla
    większości polskich muzułmanów i mają pozytywny wpływ na ich środowisko.

    W ciągu ostatnich kilku lat można było jednak spotkać przynajmniej kilka
    ugrupowań, które nie tylko nie nawoływały do dialogu - lansując np. ideę
    promowania islamu na trasie pielgrzymki Papieża i mówiąc o wadach
    chrześcijaństwa podczas nabożeństw - ale stanowiły zagrożenie. Tak było choćby
    w przypadku promowania islamu przez jednego z czeczeńskich liderów za pieniądze
    z przemytu narkotyków i sprzedaży broni. Podobnie było z drukarnią algierskich
    bojowników, którą polskie służby zlikwidowały na początku lat 90. w okolicach
    Warszawy, i kilkoma innymi forpocztami ugrupowań związanych z Czarnym Islamem z
    USA czy Pakistańczykami z Wielkiej Brytanii.

    Może się to wydawać dziwne, ale według danych MZR i Ligi Muzułmańskiej po 11
    września 2001 r. nastąpiło gwałtowne zwiększenie liczby konwersji na islam.
    Zakazany owoc lepiej smakuje, a atmosfera wokół islamu przyciągnęła też różnej
    maści buntowników czy społecznych outsiderów, dla których islam był jeszcze
    jednym elementem dochodzenia do dojrzałości.

    Główne muzułmańskie organizacje potraktowały takie osoby prawidłowo: nie
    przyjmowały ich od razu w swoje szeregi, tylko odsyłały do książek i dawały
    czas na przemyślenie. Zmniejszyło to może liczbę konwersji, ale pozwoliło
    odsiać te jednostki, których zmiana wiary była powierzchowna i które w
    przyszłości mogłyby być manipulowane. Na islam przechodzi bowiem coraz więcej
    ludzi młodych, często niepełnoletnich. Starają się ich przejąć drobne,
    sekciarskie organizacje - tym samym wyłączając ich spod wpływu legalnych
    stowarzyszeń bądź związków wyznaniowych, które stosują samokontrolę i, w sposób
    dyskretny, ale ustawiczny, są inwigilowane przez służby specjalne.

    Terrorystów trzeba łapać

    Dziś polski rząd staje przed dylematem: pozwolić działać organizacjom, a tym
    samym mieć na nie pewien wpływ, czy też wprowadzić zakazy, powodując ich
    zejście do podziemia oraz utratę choćby minimalnej kontroli. Niestety przykład
    Holandii, Francji czy Wielkiej Brytanii pokazuje, że zarówno likwidowanie, jak
    i zezwolenie na wszystko, nie gwarantują sukcesu. W Polsce brakuje spójnej
    polityki względem polskich muzułmanów, choć widać kroki w celu nawiązania
    silniejszych więzi z umiarkowanymi organizacjami.

    Wydaje się, że wąska społeczność muzułmanów w Polsce może nam bardziej pomóc
    niż zaszkodzić. Ostatnie wydarzenia w Europie pokazują, że problem asymilacji
    jest bardziej skomplikowany niż to się do niedawna wydawało. Spokojna Holandia
    w wyniku jednego wydarzenia stała się krajem, w którym płoną meczety.

    Kontrola społeczności muzułmańskiej przez służby specjalne jest konieczna i
    bezdyskusyjna. Jeden z ambasadorów państw arabskich w Warszawie miał ponoć
    stwierdzić: “U nas służby bezpieczeństwa kontrolują niektóre organizacje
    muzułmańskie, dlaczego u was nie mają tego robić? W końcu takie mamy czasy, że
    nie ma się co dziwić, tylko trzeba sobie pomagać i współpracować w łapaniu
    terrorystów”.

    Większego problemu nie widzą też same organizacje. - Nie mamy nic do ukrycia,
    jeżeli chcą nas podsłuchiwać i badać, mają do tego prawo - mówi Iwona
    Alkhalayla. - Należy jednak odróżnić przemyślaną kontrolę od szykan, których
    zaczątków byliśmy ś
    • Większego problemu nie widzą też same organizacje. - Nie mamy nic do ukrycia,
     jeżeli chcą nas podsłuchiwać i badać, mają do tego prawo - mówi Iwona
     Alkhalayla. - Należy jednak odróżnić przemyślaną kontrolę od szykan, których
     zaczątków byliśmy świadkami w momentach największego strachu Polaków przed
     zamachami terrorystycznymi.

     Tak naprawdę najlepiej, gdy społeczność - jak w “Roku 1984” Orwella -
     kontroluje się sama. Dlatego tak ważna jest jedność i współpraca między
     organizacjami muzułmańskimi w Polsce, a także wymiana informacji z polskimi
     służbami specjalnymi.

     "Starzy" i "nowi"

     Atmosfera nagonki i nieufność środowiska muzułmańskiego nie służą ani
     muzułmanom, ani Polakom innych wyznań. Należy pamiętać, że tak jak Tatarzy są
     zintegrowani ze społeczeństwem, tak samo spora część nowych muzułmanów, Polaków
     z dziada pradziada, także nie powinna mieć kłopotów z integracją - etnicznie są
     tacy sami i poza religią niczym się nie różnią. Jeżeli zaś chodzi o Arabów, to
     większość z nich mieszka tu już od wielu lat - często od czasu studiów w latach
     60., 70. i 80. W Polsce założyli rodziny i jeśli nawet nie oni, to drugie
     pokolenie muzułmanów - dzieci z małżeństw mieszanych - jest w pełni wtopione w
     polską kulturę.

     Trzeba też pamiętać, że przeważająca część muzułmanów w Polsce nie jest aktywna
     społecznie i nie należy do żadnej organizacji. Mają ugruntowaną opinię na temat
     islamu i rzadko poszukują kontaktu z autorytetami religijnymi, a tym samym
     trudno wpaść im w ręce fundamentalistycznych organizacji.

     Największym zagrożeniem pozostają nowi muzułmanie i przybysze. Dlatego tak
     ważne jest, by trafiali do sprawnie działających organizacji, takich jak MZR i
     Liga Muzułmańska, które promują islam otwarty na współpracę, a nie
     rygorystyczny i niechętny dialogowi.
   • Pogranicznicy zaprzeczają, by szykanowali holenderską wycieczkę

    gazeta.pl; PAP 02-06-2005

    Straż Graniczna zaprzecza zarzutom stawianym im przez opiekunów i uczniów z
    holenderskiej wycieczki, która po odprawie na przejściu granicznym w
    Ludwigsdorf-Jędrzychowice (Dolnośląskie) poskarżyła się na zbyt długie
    procedury i potraktowanie uczniów "w sposób dyskryminujący i rasistowski"

    Do incydentów miało dojść podczas wjazdu i wyjazdu z Polski 24 i 26 maja.
    Skargę na zachowanie pograniczników przekazano ambasadzie RP w Hadze.
    Rzeczniczka ambasady Małgorzata Zdzienicka potwierdziła w rozmowie z PAP, że we
    wtorek do placówki dotarł list opisujący incydent. Nie zdradziła szczegółów,
    ale sprawę określiła jako "niezwykle przykrą"

    Dodała, że gdy tylko list trafił do ambasady, został przekazany Komendzie
    Głównej Straży Granicznej, "by wyjaśnić, do czego na przejściu granicznym
    rzeczywiście doszło"

    Jak powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Aleksander Chećko,
    sprawa jest wyjaśniana. Dodał, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że "relacje
    holenderskich mediów są przesadzone"

    Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej
    Leszek Duczyński, postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło zarzutów
    o "rasistowskim, ksenofobicznym, czy wręcz seksualnym kontekście zachowania
    funkcjonariuszy ani polskiej, ani niemieckiej straży granicznej". Dodał, że
    polski strażnik nie rozmawiał z nikim oprócz opiekunki grupy. "Wiele
    wątpliwości budzi też to, w jakim języku miałby czynić niestosowne uwagi.
    Strażnik nie mówi ani po niderlandzku, ani angielsku, ani arabsku, tym bardziej
    turecku, czy filipińsku" ? powiedział

    Według Duczyńskiego, zgodnie z procedurą, do autokaru weszło dwóch
    pograniczników: Niemiec i Polak. Pierwszeństwo kontroli przysługiwało
    niemieckiemu strażnikowi. "Stwierdził on, że wśród pasażerów znajdowały się
    osoby z innych krajów niż unijne, a wobec nich wymagana jest kontrola
    paszportowa. Mieli być jej poddani obywatele Maroka, Turcji i Filipin.
    Niemiecka kontrola wykazała, że jeden Marokańczyk nie ma wizy i jego pobyt w
    Niemczech jest nielegalny. Został ukarany mandatem" ? powiedział

    Według pograniczników, kolejne dwie osoby pochodzenia marokańskiego miały ważne
    wizy, ale nie posiadały ważnych paszportów. Jedna Marokanka legitymowała się
    paszportem matki, druga nie miała paszportu, ale była wpisana na listę
    uczestników wycieczki. Niemcy potwierdzili ich tożsamości w Amsterdamie i
    wystawili zastępcze dokumenty podróży

    Duczyński mówił, że po tych czynnościach, które trwały mniej więcej od godz. 11
    do godz.13, do autokaru wszedł ponownie polski funkcjonariusz. Odebrał od
    opiekunki grupy paszporty i poinformował, że ich sprawdzenie zajmie ok. 30
    minut. "Żeby nie przedłużać czasu odprawy, poprosił kierowcę autobusu, aby ten
    wykorzystał przerwę na wykupienie opłaty drogowej. O godz. 13.30 zakończyła się
    polska odprawa graniczna i autokar opuścił przejście" ? dodał rzecznik.
    Podkreślił, że nieprawdą jest, że podobnym "szykanom" poddano wycieczkę podczas
    powrotu do Holandii

    "Chciałbym wyrazić ubolewanie, a wszystkich pokrzywdzonych i czujących się
    poszkodowanymi - przeprosić. Sprawa będzie ona przedmiotem szerszego omówienia
    i wyciągnięcia wniosków, aby takie sytuacje już nigdy nie miały miejsca" -
    dodał Duczyński

    Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie holenderskich mediów. Jeden z zajmujących
    się nią dziennikarzy, Cees Grimbergen telewizji NCRV powiedział PAP w czwartek,
    że choć uczestnicy wycieczki nadal utrzymują że w czasie przekraczania granicy
    doszło ze strony straży granicznej do "zachowań rasistowskich, seksistowskich i
    dyskryminujących", on byłby ostrożny w wydawaniu takich opinii

    Jego zdaniem, błędnie zinterpretowano zachowania straży - pobyt autokaru na
    granicy był dłuższy, gdyż nie wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali wymagane
    polskim prawem dokumenty. Według niego, również pytanie, czy w wycieczce jadą
    normalne dzieci, które miał zadać jeden ze strażników, mogło wynikać z
    odmienności kulturowej. "Polska nie jest tak wielokulturowa i bogata etnicznie
    jak Holandia; pytanie nie musiało mieć podtekstu rasistowskiego" - powiedział

    Dodał, że w czwartek wieczorem w programie w telewizji holenderskiej spotkają
    się uczestnicy wycieczki i przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w
    Hadze by porozmawiać m.in. o "granicznym incydencie".(PAP) jur/ ktl/ kot/ dsr/
    malk/ itm/
   • Muzułmanie opublikowali zasady życia w Polsce
    zrodlo: gazeta.pl, Aleksandra Krzyżaniak-Gumowska 15-09-2005 ,

    Muzułmanie w Polsce są zwykłymi Polakami, a nie obcym elementem. Dlatego
    powinni brać udział w budowaniu bezpiecznej Polski - mówiła w czwartek szefowa
    Ligi Muzułmańskiej


    Dyskusje nad zebraniem zasad muzułmanina-Polaka, przełamaniem fałszywych
    stereotypów i pokazaniem jasnego stanowiska islamu wobec współczesności i
    terroryzmu trwały dwa lata. Ostatecznie powstała 7-stronnicowa Deklaracja
    Muzułmańska, którą wczoraj przedstawiły trzy organizacje: Liga Muzułmańska w
    RP, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce i Muzułmańskie
    Stowarzyszenie Kształcenia i Kultury. - Muzułmanie żyją w Polsce od wieków
    [Tatarzy - red.], ale wciąż przyjeżdżają też nowi: na studia, do pracy. Jest
    ich teraz ok. 30 tys. Ich dzieci wiążą się z Polską. Chcemy skorzystać z tego,
    że polskie prawo sprzyja integracji - mówił Nidal Abu Tabar, imam z Lublina.

    Deklaracja składa się z dwóch części. Pierwsza to reguły życia muzułmanów:
    muzułmanin nie powienien popadać w żaden rodzaj ekstremizmu, islam to religia
    pokoju, dialogu, szanująca deklarację, równość płci, odrzucająca przemoc i
    terroryzm. Druga część to praktyczne wskazówki dla muzułmanów, jak żyć w
    Polsce - z zaznaczeniem, że Polska jest ojczyzną, a islam wyznawaną religią.
    Dlatego deklaracja zaleca, aby muzułmanie "integrowali się ze
    społeczeństwem", "działali na rzecz ogółu obywateli", mając wolność wyboru
    światopoglądu czy opcji politycznej.

    Do rozmów nad kształtem deklaracji nie zaproszono organizacji zszeszającej ok.
    5 tys. osób pochodzenia tatarskiego. - W przeciwieństwie do Tatarów, którzy w
    Polsce mieszkają od wieków, muzułmanom różnych narodowości przyjeżdżających do
    Polski taka deklaracja jako wskazówka może się przydać. Trochę to jednak
    dziwne, że nie było z nami konsultacji - mówi mufti Tomasz Miśkiewicz.

    Iwona Alkhalayla, przewodnicząca Ligi: - Pan Miśkiewicz jeśli przeczyta
    deklarację i będzie chciał podpisać, to oczywiście zapraszamy. Tak samo innych,
    którzy identyfikują się z punktami zawartymi w deklaracji.
   • Nasze muzułmanki uważają się za wyzwolone

    Małgorzata Skowrońska 2006-05-05, gazeta.pl

    Osoby, które przeszły na islam, były rozczarowane dotychczas wyznawanym
    systemem religijnym. Chodziło im nie o samą wiarę, ale o to, że zasady
    chrześcijańskie nie znajdowały odzwierciedlania w ich życiu. Rozmowa z
    Aleksandrą Łojek-Magdziarz *


    Małgorzata Skowrońska: Co takiego atrakcyjnego jest w islamie, że Polki
    wychowane w tradycji europejskiej, a więc i chrześcijańskiej, decydują się na
    zmianę wiary?

    Aleksandra Łojek-Magdziarz: Islam daje im niezależność, ale też pozwala czuć
    się bezpiecznie. Muzułmanki mogą pracować. Koran tego nie zabrania. Dzięki
    obowiązkom ciążącym na mężczyźnie w rodzinie muzułmańskiej kobieta jest
    zabezpieczona. Utrzymaniem rodziny zajmuje się mężczyzna. Kobieta zarobione
    przez siebie pieniądze może zatrzymać i wydać na własne potrzeby.

    Świetny układ.

    - Też byłoby mi fajnie w takim układzie. W islamie często kobiety skarżą mężów
    o to, że nie były utrzymywane na przykład przez dwa miesiące. Sąd wtedy żąda od
    męża rachunków za utrzymanie domu. Jeśli ich nie było, kobieta może starać się
    o rozwód. Oczywiście, dotyczy to tylko niektórych krajów kregu islamskiego.

    To, o czym Pani mówi, zaprzecza stereotypowi, że muzułmanki nie są wyzwolone.

    - Uważają, że są wyzwolone. Prowadziliśmy badania finansowane przez
    budapeszteński Open Society Institute, dlaczego Polacy przechodzą na islam.
    Wtedy poznałam kobiety, które zostały muzułmankami. W wywiadach mówiły, że
    zasłanianie się pozwala im pełnić znacznie więcej funkcji społecznych. Ubrane w
    tradycyjny strój muzułmanki nie stają się obiektami seksistowskich żartów. Pod
    tymi chustami kryją się piękne kobiety. Im po prostu odpowiada tradycyjny
    podział ról między kobietę i mężczyznę, jaki panował do połowy XX wieku w
    Europie.

    Bohaterki reportażu bardzo ortodoksyjnie podchodzą do swojej nowej wiary.

    - To charakterystyczne dla osób, które przeżyły konwersję. Polskie muzułmanki
    są o wiele bardziej ortodoksyjne niż tzw. średnia. Właściwy jest im taki
    syndrom neofity, który chce udowodnić, że może być dobrym muzułmaninem.

    Czym kobiety, które Pani badała, tłumaczyły przejście na islam?

    - Początkowo zakładaliśmy, że to kwestia mody. Badania jednak tego nie
    potwierdziły. Osoby, które przeszły na islam, były rozczarowane dotychczas
    wyznawanym systemem religijnym. Chodziło im nie o wiarę, ale o to, że zasady
    chrześcijańskie nie znajdowały odzwierciedlania w ich życiu. W domu był nakaz
    cotygodniowego chodzenia do kościoła, lecz rodzina w ogóle ze sobą nie
    rozmawiała. Kolejną sprawą jest bunt wobec popkultury i potrzeba wyraźnego
    podziału na to, co męskie, i na to, co żeńskie.

    Odnoszę wrażenie, że bohaterki reportażu przeszły pranie mózgu. Zachowują się
    jak ktoś, kto właśnie odnalazł się w sekcie.

    - Te dziewczyny miały zawsze dużą potrzebę religijnych doświadczeń. Zmieniły
    wiarę, bo w katolicyzmie nie znalazły oparcia. Wiele z nich należało przed
    konwersją do różnych ruchów katolickich i było bardzo zaangażowanych w sprawy
    Kościoła. Nie odnoszę jednak wrażenia, że znalazły się teraz w sekcie. Są
    ciepło przyjmowane, otrzymują wsparcie. I to nie tylko duchowe. Gdy jedna z
    nich miała kłopoty mieszkaniowe, inne natychmiast się skrzyknęły i próbowały
    jej pomóc. Mają swoje fora internetowe, na których radzą sobie, co zrobić z
    kłopotliwym mężem. Nie ma jednak mowy o indoktrynacji. Żadna z nich, mimo że
    jestem im życzliwa, na tyle na ile badacz może być życzliwy, nigdy nie
    nakłaniała mnie do przejścia na islam.

    Jaka jest aktywność misyjna muzułmanów? W jaki sposób zdobywają nowych
    wyznawców?

    - Nie przejawiają nadmiernej aktywności. Często konwertyci przyznają się, że to
    sami szukali kontaktu z islamem. Zaczynali od książek na jego temat.
    Zainteresowanie islamem jest ogromne. Prowadzę zajęcia z ideologii dżihadu i
    sztuki islamu. Przychodzi na nie bardzo wiele osób. W większości są to
    dziewczyny.

    Czy tym świeżo nawróconym dziewczynom nie przeszkadza to, że islam kojarzony
    jest z międzynarodowym terroryzmem?

    - Bardzo. Wszędzie gdzie tylko mogą, podkreślają, że nie są terrorystkami i że
    islam nie jest religią terroru. Ich zdaniem islam został wykorzystany do
    politycznych celów. W mediach islam przedstawiany jest jako religia łamiąca
    prawa kobiety i wyznanie samobójców. W tym trudnym kontekście pojawiają się
    konwertyci. Ilu ich jest? Gminy muzułmańskie nie prowadzą takich statystyk.
    Najczęściej badacze podają, że miesięcznie 25 Polaków porzuca chrześcijaństwo
    na rzecz islamu.

    Czym innym jest jednak bycie muzułmanką w Polsce, a czym innym bycie muzułmanką
    w krajach arabskich. Nie wierzę, że ten idealny islam, jaki wyznają bohaterki
    reportażu, pozwalałby im na taką niezależność poza granicami Europy.

    - Wszystko zależy od kraju. W Kazachstanie, Uzbekistanie, Tunezji lub Sierra
    Leone muzułmanki robią, co chcą. Ale są też takie kraje, w których sytuacja
    muzułmanek jest dużo trudniejsza - np. Arabia Saudyjska i Iran. Tamtejsze
    muzułmanki muszą walczyć o swoje prawa, które, paradoksalnie, często wynikają z
    Koranu, ale im nie zostały dane. W Arabii Saudyjskiej. dopiero niedawno kobiety
    otrzymały prawo posiadania dowodu osobistego. W tych krajach z pewnością nasze
    konwertytki nie miałyby wolności w europejskim rozumieniu. Pojawia się jednak
    pytanie, czy one chcą tej wolności. Niekoniecznie jest im ona do szczęścia
    potrzebna.

    * Aleksandra Łojek-Magdziarz - absolwentka iranistyki UJ. Swoją pracę
    magisterską poświęciła irańskiemu prawu karnemu. Przetłumaczyła książkę J.
    Jansena "Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego". W Katedrze Porównawczych
    Badań Cywilizacji UJ prowadzi autorskie kursy "Ideologia dżihadu", "Sztuki
    islamu". Na socjologii UJ pisze pracę doktorską "Sunnicki dżihad - obrona
    islamu przed westernizacją i penetracją Zachodu".

   • Piątek, 29 czerwca 2007

    Małżeństwo fałszowało wnioski wizowe dla obcokrajowców
    wp.pl, PAP

    Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia
    przeciwko 38-letniemu obywatelowi Egiptu, który wraz ze swoją polską żoną -
    również oskarżoną - kierował procederem podrabiania wniosków o wydanie wiz dla
    obcokrajowców pochodzenia arabskiego - poinformowano w zielonogórskiej
    prokuraturze okręgowej.


    W toku śledztwa ustalono, że oskarżony obywatel Egiptu nielegalnie dostał się
    do Polski i mieszkał w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie), gdzie poznał 38-letnią
    kobietę, z którą się ożenił. Wspólnie rozpoczęli przestępczy proceder.
    Małżeństwo sprowadzało do Polski obcokrajowców, głównie obywateli Egiptu, i
    umożliwiało im przedostanie się do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej.
    REKLAMA Czytaj dalej

    Proceder polegał na tym, że 38-latek podrabiał wnioski o wydanie wiz tak, by
    wyglądały one na wnioski sporządzone przez rzekome polskie małżonki
    cudzoziemców. Kobiety - prawdopodobnie za opłatą - godziły się na to i
    udostępniały swoje dane. Pochodziły z terenu województw: lubuskiego i
    dolnośląskiego. Sfałszowane wnioski i akty stanu cywilnego następnie wysyłane
    były do Ambasady RP w Kairze. Takie dokumenty stanowiły podstawę dla wydania
    wizy wjazdowej do naszego kraju.

    Sprawę wykryli funkcjonariusze lubuskiej Straży Granicznej. Śledztwo przejęła
    Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze.

    Egipcjaninowi i jego polskiej żonie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. (js)

   • Arabski szejk odchudza się w Ustroniu
    Ewa Furtak
    2008-05-29, gazeta wyb.

    W jednym z beskidzkich domów wczasowych w Ustroniu przebywa Abdullah Fahd,
    członek rodziny królewskiej z Rijadu
    O tym, że mają u siebie takiego znamienitego gościa, mieszkańcy Ustronia
    usłyszeli w czwartek w radiu RMF FM. Wieść błyskawicznie się rozniosła. Ludzie
    zaczęli się zastanawiać, w którym hotelu szejk się zatrzymał i pierwsze
    podejrzenia padły na luksusowy pięciogwiazdkowy hotel Belweder. Tyle że tam, jak
    się okazało, nikt szejka nie widział.

    - Do jednej z "piramid" przez kilka lat przyjeżdżał mężczyzna w turbanie na
    głowie. Może to on? - zastanawiał się jeden z ustrońskich masażystów. - Tylko w
    radiu mówili, że szejk kąpie się w basenie. Hotel, o którym myślałem, basenu nie
    ma - poprawił się szybko.

    A może hotel Diament? Kiedyś byle jaki, a teraz pięknie odnowiony, oferujący
    zabiegi SPA? To także było pudło. Mieszkańcy zaczęli więc przypuszczać, że to
    chyba jakaś plotka. - Dzwoniłem do koleżanki, która pracuje w recepcji w jednej
    z "piramid". Jak powiedziałem o szejku, zapytała, ile wypiłem - opowiada Konrad
    Cieślar, mieszkaniec Ustronia.

    Jak się wreszcie okazało, szejk, i owszem, zjawił się w Ustroniu, tyle że w
    niedużym domu wczasowym. Abdullah Fahd będzie się tam odchudzał
    najprawdopodobniej do początku przyszłego tygodnia. Szejk stosuje dietę dr.
    Marka Bardadyna, znanego specjalisty od diet i odchudzania.

    - Moja dieta jest dosyć popularna w krajach arabskich. Nie miałem teraz czasu na
    wyjazd do Rijadu, więc zaprosiłem pacjenta do Polski. Wybraliśmy Ustroń, bo
    tutaj jest jeden z ośrodków, który ma licencję na stosowanie mojej diety -
    tłumaczy dr Bardadyn.

    W beskidzkich kurortach arabski szejk to na razie sensacja. Tymczasem u
    sąsiadów, na Zaolziu, w uzdrowisku Darków koło Karwiny, kuracjusze z krajów
    arabskich to codzienność. Uzdrowisko ma nawet stronę internetową w arabskiej
    wersji językowej. - Goście z Arabii Saudyjskiej zaczęli przyjeżdżać tu już na
    początku lat 90. zeszłego wieku. Przyjeżdżają całymi rodzinami. Pisałam o nich
    wiele razy - opowiada Martyna Radłowska-Obrusnik, dziennikarka z "Głosu Ludu",
    wydawanej w Czechach gazety Polaków.

    Źródło: Gazeta Wyborcza Bielsko-Biała

    miasta.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,5260069,Arabski_szejk_odchudza_sie_w_Ustroniu.html
  • 17.01.04, 21:22
   Imam, który radził, jak bić żony, by nie zostawiać śladów, skazany


   Mohamed Kamal Mustafa, imam i autor kontrowersyjnej książki - poradnika
   mówiącego, jak islamscy mężowie mają bić swe nieposłuszne żony, by nie
   zostawiać śladów, został skazany przez sąd w Barcelonie na 15 miesięcy więzienia

   Jak podała sieć BBC, Mustafa nie pójdzie jednak za kratki, gdyż hiszpańskie
   prawo przewiduje, że wyroki poniżej dwóch lat ulegają zawieszeniu. Zapłaci
   jednak karę w wysokości 2160 euro. W czasie swego procesu imam zawiadujący
   meczetem w leżącym na południu Hiszpanii mieście Fuengirola bronił się, mówiąc,
   że interpretował tylko zapisy Koranu. Innego zdania były jednak organizacje
   kobiece z Hiszpanii i sędzia.

   Oburzenie organizacji obrony praw kobiet wywołała opublikowana w 2000 roku
   książka Mustafy "Kobiety w islamie". Znalazł się tam następujący passus
   dotyczący karania nieposłusznych żon: "Razy powinny być skoncentrowane na
   rękach i stopach, a wymierzone rózgą cienką i lekką, tak aby na ciele nie
   pozostały blizny czy też siniaki". Książka, która rozeszła się w 3 tys.
   egzemplarzy, została usunięta z muzułmańskich ośrodków kulturowych w całej
   Hiszpanii.


   źródło: gazeta.pl, jap 14-01-2004
   • Sąd jej nie uwierzył, bo była za dobrze ubrana

    Pewien Marokańczyk został uwolniony od zarzutów znęcania się nad żoną, ponieważ
    sąd uznał, że kobieta była zbyt dobrze ubrana jak na ofiarę przemocy domowej.

    Hiszpański sędzia powiedział, że podczas kolejnych rozpraw kobieta miała zawsze
    inną sukienkę, pierścionki, bransolety i kolczyki, co w ogóle nie pasuje do
    wizerunku osoby, która miesiącami cierpiała z powodu agresji męża.

    22-letnia Marokanka zeznała, że do małżeństwa zmusiła ją rodzina, gdy miała 17
    lat. Gdy mąż zaczął ją bić, uciekła od niego i zamieszkała w domu dla samotnych
    matek.

    Na dowód pokazała sędziemu wyniki obdukcji lekarskich z tamtego czasu. Ten
    jednak nie dał im wiary i uznał, że kobieta zbyt dobrze się wyraża i nie
    wygląda na osobę zastraszaną i maltretowaną.

    Marokańczyk został więc oczyszczony ze wszelkich zarzutów.

    Kobiece organizacje w Hiszpanii zapowiedziały apelację wyroku. Przedstawicielka
    jednej z nich powiedziała, że to kolejny przykład męskiego szowinizmu, który
    każe niektórym sędziom uważać, że ofiara przemocy domowej powinna być biednie
    ubrana, głupia i milczeć.

    źródło: onet.pl 2004-01-25
   • Hiszpania oskarżona o naruszenie marokańskiej strefy powietrznej


    O pogwałcenie marokańskiej strefy powietrznej oskarżył Hiszpanię w sobotę rząd
    w Rabacie. Zdaniem Maroka hiszpańskie odrzutowce wojskowe przeleciały w
    czwartek 5 lutego nad północno-wschodnią prowincją Nador, zaledwie kilka
    kilometrów od Melilli - hiszpańskiej enklawy na kontynencie afrykańskim. Madryt
    tłumaczy, że nielegalny lot odbyły nieuzbrojone samoloty szkoleniowe, zaś
    zmiana kursu była spowodowana bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
    Od czasu poważnego kryzysu sprzed dwóch lat związanego ze statusem
    niezamieszkałej wysepki Perejil Hiszpania i Maroko dążą do unormowania
    kontaktów dyplomatycznych.

    źródło: gazeta.pl, jan 08-02-2004
   • Powrót hiszpańskiego taliba

    Hiszpanie wysłali w czwartek samolot wojskowy do amerykańskiej bazy Guantanamo
    na Kubie po "hiszpańskiego taliba" - schwytanego podczas wojny w Afganistanie
    Hameda Abderrahmana Ahmeda, pochodzącego z hiszpańskiej enklawy Ceuta w
    północnym Maroku. W Hiszpanii stanie on przed sędzią Baltazarem Garzonem, który
    oskarżył go o przynależność do organizacji terrorystycznej. Wśród 660 więźniów
    Guantanamo jest 21 Europejczyków. W ciągu dwóch lat funkcjonowania więzienia
    Amerykanie przekazali do innych krajów 87 zatrzymanych


    źródło: gazeta.pl, rps 12-02-2004
  • 30.01.04, 17:16
   Niemiecki front islamski

   Muzułmańscy ochotnicy z Niemiec walczą dziś z Rosjanami w Czeczenii i
   Amerykanami w Iraku. Jutro mogą uderzyć w Berlinie, Monachium albo Hamburgu.


   Gdy po tragicznych atakach na World Trade Center i Pentagon wyszo na jaw, że
   trzej piloci samobójcy - Mohammed Atta, Marwan al Szehhi i Ziad Dżarrahi -
   przez długi czas mieszkali jako studenci w Hamburgu, niemieccy politycy
   pospieszyli z zapewnieniem, że pozostali przy życiu współpracownicy zamachowców
   zostaną surowo osądzeni.
   Początkowo wszystko szło dobrze. Marokańczycy Mounir al Motassadeq i Abdelghani
   Mzoudi, domniemani członkowie terrorystycznej siatki, zostali ujęci i
   postawieni przed hamburskim sądem. Nie przyznawali się do winy, ale i nie
   wypierali przyjaźni z Attą. Gdy w lutym ubiegłego roku Motassadeq skazany
   został w pierwszej instancji na 15 lat więzienia, nic nie zapowiadało sensacji.
   Wybuchła jednak w grudniu, gdy z braku dowodów z aresztu zwolniony został
   Mzoudi. Teraz odpowiada z wolnej stopy i czeka na wyrok, który ma zostać
   ogłoszony 22 stycznia. Niestety, może dojść do kompromitacji prokuratury, która
   żąda dla Mzoudiego 15 lat więzienia, ale ma słabe argumenty. Mzoudi zaś liczy
   na uniewinnienie. Zdążył już nawet złożyć wniosek o... azyl polityczny w
   Niemczech. Twierdzi, że ojczyste Maroko może go wydać Amerykanom.
   Niezależnie od wyroku proces domniemanych towarzyszy Mohammeda Atty nie
   zakończy problemu islamistów w Niemczech. Wręcz przeciwnie - walka z nimi
   dopiero się zaczęła. Policja i służby bezpieczeństwa uważają, że wśród 4,1 mln
   muzułmańskich imigrantów w RFN działa nadal wiele radykalnych organizacji.
   Przeciwko tym, które nawołują do terroru, podjęto zdecydowane kroki.
   O świcie 11 grudnia ponad 5 tys. policjantów ruszyło do akcji. W siedmiu
   landach rozpoczęła się wielka obława na członków organizacji Państwo Kalifatu.
   W Wiesbaden, Kolonii, Ingolstadt rekwirowano materiały propagandowe, ulotki i
   broń. Nie ma wątpliwości: grupa wzywa do wojny z Zachodem i chce obalić
   demokratyczny rząd Turcji.
   Państwo Kalifatu to jedno z wielu ugrupowań terrorystycznych, które znalazły w
   Niemczech bezpieczną przystań. Po zamachach w Nowym Jorku organizacja została
   zdelegalizowana, ale nie skapitulowała. Prawie dwa tysiące jej członków
   prowadziło podziemne akcje propagandowe w meczetach. Planowali zamachy na
   obiekty publiczne.

   Analitycy służby bezpieczeństwa szacują, że wśród niemieckich muzułmanów jest
   ok. 30 tys. radykalnych islamistów działających w setkach małych organizacji. A
   wspólnoty muzułmańskie, które dobrze znają islamskie środowiska i mogłyby pomóc
   w wyłapywaniu groźnych radykałów, nie są chętne do współpracy z niemiecką
   policją. Pod specjalny numer telefonu, gdzie można zostawić informacje o
   terrorystach, nie zadzwonił jeszcze nikt.
   Muzułmanów do współpracy z władzami zniechęca przekonanie o wrogości części
   Niemców do imigrantów z Turcji i państw arabskich. Jako potwierdzenie tych
   nastrojów odbierane są informacje o atakach faszyzujących grup na azylantów i
   imigrantów.
   Od ataku na World Trade Center policja wzmocniła środki bezpieczeństwa w
   pobliżu "wrażliwych" obiektów, takich jak ambasady. Powoli za kratki wędrują
   też najgroźniejsi terroryści. W Dortmundzie uwięziono Shadiego Mustafę Abdallę,
   27-letniego Palestyńczyka z Jordanii, członka islamistycznej organizacji Al
   Tawahid (Jedność Wierzących). Spędzi on w więzieniu tylko cztery lata, bo
   zdecydował się współpracować z policją. Ma zeznawać przeciw trzem dawnym
   kompanom w procesie, który powinien ruszyć wiosną przyszłego roku.
   Życiorys Abdalli pokazuje, że do terrorystycznych organizacji niekoniecznie
   trafiają zaślepieni fanatycy. Abdalla żył w Niemczech z zasiłków, trwonionych
   na alkohol i narkotyki. Zmienił się, gdy nawiązał kontakt z islamską grupą,
   która nawróciła go na "właściwą drogę". Inni niemieccy rekruci "świętej wojny"
   są podobni: młodzi, biedni i przeżywają życiowe trudności.
   Al Tawahid wyłapuje takich ludzi i zachęca do współpracy. Daje pieniądze i
   funduje wyjazdy za granicę na szkolenia. Być może współpracuje z al-Kaidą, ale
   nie zostało to udowodnione. W zeszłym roku niemiecka komórka Al Tawahid
   planowała zamachy na siedzibę gminy żydowskiej w Berlinie oraz na dyskotekę i
   kawiarnię w Düsseldorfie. Z planów nic nie wyszło, bo - jak przyznała policja -
   niedoszli zamachowcy byli nieudolni.

   28 listopada zatrzymano w Hamburgu 30-letniego Marokańczyka, któremu postawiono
   zarzut planowania zamachów na amerykańskie wojska stacjonujące w Iraku. Miał on
   współpracować z islamską grupą działającą we Włoszech. Kilka dni później na
   dworcu kolejowym w Monachium aresztowano mężczyznę podejrzewanego o
   przynależność do radykalnej muzułmańskiej organizacji Ansar el Islam, której
   przypisuje się krwawy zamach na kwaterę ONZ w Bagdadzie.
   Utworzona krótko przed zamachami z 11 września, zrzesza radykalnych Kurdów
   pochodzących z północnego Iraku. Jej przywódca, mułła Krekar, znał podobno
   osobiście lidera al-Kaidy Osamę bin Ladena i ślubował mu prowadzenie na całym
   świecie "świętej wojny". Od tego czasu grupa rozrosła się. Dziś liczy około
   tysiąca aktywnych członków,
   z czego mniej więcej stu przebywa w Niemczech, czekając w uśpieniu na rozkazy.
   W przeddzień sylwestra to właśnie oni byli sprawcami wielkiego zamieszania. Na
   wiele godzin opancerzone pojazdy policyjne zablokowały drogi dojazdowe do
   wojskowego szpitala w Hamburgu. W okolicy zaroiło się od uzbrojonych
   funkcjonariuszy, legitymowano przechodniów i przeszukiwano ich torby. Powód?
   Pojawiły się ostrzeżenia - dostarczone ponoć m. in. przez CIA - przed atakami
   islamskich terrorystów z Ansar el Islam. Zamachowcy-samobójcy chcieli podobno
   zdetonować umieszczone w samochodach bomby, wybierając za cele hamburski
   szpital Bundeswehry oraz bazę lotniczą amerykańskiej armii położoną w pobliżu
   Frankfurtu nad Menem.
   Wśród zagrożonych obiektów wymieniano również niemieckie elektrownie atomowe.
   Skończyło się na alarmie, ale według danych zgromadzonych przez wywiad wielu
   islamistów ciągle czeka na rozkazy. Inni wyjeżdżają za granicę pomagać swoim
   pobratymcom. Jeszcze kilka lat temu pomagali Czeczenom w walce z Rosjanami. Po
   powrocie stawali się bohaterami dla współwyznawców. Obecnie nowym poligonem
   stał się dla nich Irak. Agenci tajnych służb starają się mieć pod kontrolą
   strumień podążających tam muzułmanów, ale - zgodnie z prawem - nie mogą nikomu
   zabronić wyjazdu. Nie wiadomo, kto chce tylko odwiedzić rodzinne strony, a kto
   myśli o przyłączeniu się do "świętej wojny". Albo kto dopiero na miejscu
   podejmie decyzję.

   To jednak nie ci, którzy wyjeżdżają, są największym zmartwieniem Niemców. - Na
   razie rozkaz brzmi: wyruszajcie do Iraku. Ale co zrobi niemiecki muzułmanin,
   gdy usłyszy rozkaz: zrób coś w Niemczech? - pyta retorycznie minister spraw
   wewnętrznych Bawarii Günther Beckstein.
   Beckstein ostrzega, że terroryści są coraz bliżej granic Niemiec. Ostatnio
   uderzyli na Stambuł. Nie ma pewności, że następny nie będzie Berlin. Niemieckie
   media przypominają jednak: terroryści nie muszą do nas przyjeżdżać. Mamy ich na
   miejscu.
   Ostatnio w jednym z meczetów na południu Niemiec wdowa po poległym w Czeczenii
   mężu opowiadała, jak dumna jest, że żyła z prawdziwym męczennikiem.
   Zapowiedziała, że teraz pośle na wojnę syna. Tłum słuchał w milczeniu. Po
   chwili rozległy się brawa.   Filip Gańczak

   Artykuł ukazał się w tygodniku Newsweek Polska, w numerze 04/04 na stronie 50

   • Zakaz noszenia chust dyskutowany w Niemczech


    Gazeta.pl > Świat > Ostatnio w Niemczech Sobota, 14 lutego 2004
    Zakaz noszenia chust dyskutowany w Niemczech    ZOBACZ TAKŻE


    • Francja bez chust i krzyży (10-02-04, 17:18)    tobi 11-02-2004, ostatnia aktualizacja 11-02-2004 17:14

    Zakaz noszenia muzułmańskich chust przez pracowników państwowych i
    samorządowych w Hesji zaproponowali rządzący w tym landzie chadecy. W trzech
    innych niemieckich landach dyskutuje się zasadność zakazu noszenia chust przez
    nauczycielki podczas prowadzenia lekcji. W Niemczech mieszka 3,5 mln
    muzułmanów, głównie Turków.


    źródło: gazeta.pl, tobi 11-02-2004
   • Niemcy wydaliły Libańczyka organizatora szczytu islamistów

    Niemcy deportowały w sobotę Libańczyka, który jest jednym z organizatorów
    Pierwszego Arabsko-Islamskiego Kongresu w Europie, zapowiedzianego na początek
    października w Berlinie. Niemieckie MSW zapewnia, że zrobi wszystko, by nie
    dopuścić do przeprowadzenia imprezy, gdyż jego zdaniem ma ona służyć
    propagandzie islamskiego fundamentalizmu i terroryzmu. Według organizatorów
    kongres ma mobilizować Arabów i muzułmanów do "walki przeciwko hegemonii i
    okupacji amerykańsko-syjonistycznej". Niemieckie konsulaty mają odmawiać wiz
    cudzoziemcom, którzy jako cel podróży podadzą udział w kongresie. 42-letniemu
    Libańczykowi Fadiemu Madi cofnięto wizę pobytową w Berlinie, gdyż niemiecka
    prokuratura federalna prowadzi przeciwko niemu śledztwo pod zarzutem
    członkostwa w "podejrzanych organizacjach".

    źródło: gazeta.pl, afp, anr 19-09-2004
    • W Berlinie nie będzie zlotu islamistów

     Pierwszy Arabsko-Islamski Kongres w Europie zakazany. Władze Berlina zabroniły
     wczoraj przeprowadzenia tej imprezy, zapowiedzianej na początek października.
     Na internetowej stronie kongresu wzywano do "oporu przeciwko amerykańsko-
     syjonistycznemu terrorowi i okupacji". Według władz Berlina można to rozumieć
     jako poparcie dla samobójczych zamachów terrorystycznych przeciwko USA i
     Izraelowi, a takiej propagandy państwo nie może tolerować. W sobotę wydalono z
     Niemiec Libańczyka Fadiego Madi, jednego z organizatorów imprezy. Drugi z
     organizatorów Gabriel Daher, też z Libanu, oświadczył w niemieckim radiu, że
     rezygnuje z prac przygotowawczych do imprezy.

     źródło: gazeta.pl, afp, ap, anr 20-09-2004
     • Kolejny nieco tendencyjny artykuł na onecie "Niewolnice Koranu" głównie o życiu
      Turczynek w Niemczech. Chciaż ma też momenty ciekawsze: "Gdybym pozostała w
      Turcji – marzy czasami. – Tam ludzie żyją o wiele nowocześniej niż my tu, w
      Niemczech. Chodzą do dyskotek, wychodzą na dwór. Nie chciała wierzyć własnym
      oczom, gdy po raz pierwszy zobaczyła na plaży w Alanyi Turczynki w seksownych
      bikini – przedstawicielki liberalnej średniej i górnej klasy społecznej, które
      nie opuściły swego kraju."
      "Tego rodzaju wypaczenia mają niewiele wspólnego z islamem. – Przed kilkoma
      laty nie szukano uzasadnień w Koranie dla podobnych reguł zachowań – twierdzi
      badacz islamu Ghadban, jednak jest coraz częstszą praktyką przedstawianie tych
      reguł jako danych przez Boga: „Kultura patriarchatu wykorzystuje religię, aby
      trzymać kobiety w posłuszeństwie”.
   • PAP, MFi /2005-06-18 00:06:00

    Kompromisowy kostium kąpielowy dla małej muzułmanki    Sąd w Hamburgu uznał, że dziewięcioletnia muzułmańska dziewczynka, której
    rodzice pochodzą z Pakistanu, może i powinna uczęszczać na organizowane przez
    szkołę lekcje pływania.

    Z kolei szkoła nie powinna protestować przeciwko noszeniu przez tę uczennicę
    zakrywającego całe ciało kostiumu kąpielowego.

    Taki kostium okazał się kompromisowym rozwiązaniem. Wcześniej hamburski sąd
    uznał rację szkoły, która obstawała przy udziale muzułmańskiej uczennicy w
    nauce pływania. Rodzice nie posyłali małej na basen, twierdząc, że byłaby tam
    zmuszana do "grzesznego postępowania".
   • Saudyjczyk chce kupić dom Papieża

    IAR; 2005-09-24

    Wciąż nie został sprzedany dom w Marktl w Bawarii, gdzie w 1927 roku urodził
    Josef Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. Właścicielka domu wystawiła go na
    aukcję, tłumacząc, że jej prywatność zakłócają tłumy turystów.


    Aukcja zakończyła się miesiąc temu, ale transakcji jeszcze nie sfinalizowano.
    Właścicielka rodzinnego domu Josefa Ratzingera Claudia Dandl spośród 30
    chętnych wybrała sześciu. Prowadzi z nimi rozmowy, bo - jak zapewnia - nie
    chodzi jej o uzyskanie najwyższej ceny, lecz o to, by dom znalazł się we
    właściwych rękach. Podkreśla, że ważne jest, jak nowy posiadacz ma zamiar
    użytkować budynek.    Wśród sześciu potencjalnych kupców są szejk z Arabii Saudyjskiej, osoba
    prywatna ze Stanów Zjednoczonych oraz "szacowna rodzina z Niemiec". Oferują od
    2 do 5 milionów euro. Dom pochodzi z 1745 roku. Rzeczniczka właścicielki
    ocenia, że pertraktacje zakończą się najwcześniej za dwa tygodnie.
   • onet.pl, IAR, MFi /14.01.2007 06:32

    Coraz więcej Niemców przechodzi na islam

    Coraz więcej Niemców przechodzi na islam. Jak podał tygodnik "Der Spiegel" w
    internetowym wydaniu, od lipca 2004 do czerwca 2005 r. religię muzułmańską
    przyjęły cztery tysiące obywateli Niemiec.
    Oznacza to czterokrotny wzrost w porównaniu z okresem poprzednich 12 miesięcy.

    "Der Spiegel" powołuje się na studium opracowane przez Centrum Islamskie w
    Soest. Badania sfinansowało federalne ministerstwo spraw wewnętrznych.REKLAMA
    Czytaj dalej

    O ile jeszcze przed kilku laty na islam przechodziły głównie kobiety, które
    wychodziły za mąż za muzułmanów, o tyle w badanym okresie motywacje nowych
    wyznawców islamu były różne. Salim Abdullah z Centrum Islamskiego podkreśla, że
    większość z nich podejmuje taką decyzję z własnej woli.

    Zdaniem berlińskiego imama Mohammeda Herzoga, wiele osób, które przyjmują
    islam, to chrześcijanie rozczarowani swoim wyznaniem. Natomiast socjolog
    religii Monika Wohlrab-Sahr wskazuje, że często motywacją jest poszukiwanie
    nowych przeżyć. "Ludzie chcą się odróżniać, stąd zainteresowanie islamem" -
    powiedziała tygodnikowi "Der Spiegel" pani socjolog.

    W Niemczech mieszkają ponad 3 miliony muzułmanów.
   • Amerykańska armia urządza casting na Irakijczyków

    gazeta.pl, Christian Fuchs, Der Spiegel

    2007-02-16

    Amerykańska armia poszukuje w Niemczech 600 Arabów, którzy zechcieliby odegrać
    rolę Irakijczyków podczas ćwiczeń wojskowych w tzw. Mini Iraku w sercu Bawarii.
    Dzięki symulacji warunków panujących w Iraku żołnierze amerykańscy mają nauczyć
    się obcowania z ludźmi z arabskiego kręgu kulturowego oraz szacunku do
    miejscowych przywódców.


    Przedpołudnie na Nestorstraße w Berlinie. Budynek z niebieskiego szkła
    naprzeciwko stacji kontroli pojazdów. Drogę na drugie piętro wskazują tablice
    informacyjne z napisem: "Casting/Info Statisten" (casting/spotkanie informacyjne
    dla statystów). W pustym, pomalowanym na biało pomieszczeniu siedzi 29 mężczyzn
    i 2 kobiety arabskiego pochodzenia. Z przodu stoi wysoki chudy Niemiec, który
    monotonnym głosem werbuje muzułmanów zebranych w sali do specjalnej pracy dla
    amerykańskiej armii.

    Na samym początku pyta: "Czy mają Państwo coś przeciwko współpracy z
    Amerykanami?". Niektórzy zainteresowani odpowiadają na to pytanie opuszczając
    salę. - Mogą Państwo wyjść w każdej chwili - woła nieco bezradnie Niemiec.

    Armia USA poszukuje obecnie 600 statystów mówiących po arabsku - m. in. poprzez
    ogłoszenia w berlińskiej bulwarówce "B.Z.", w których zaprasza do udziału w
    castingu w sprawie pracy. Tego typu spotkania odbywają się obecnie w wielu
    dużych miastach na terenie Niemiec.

    W dniach od 20 marca do 11 kwietnia amerykańska armia chce przeprowadzić
    symulację sytuacji w Iraku i potrzebuje do tego realistycznych warunków.
    Arabowie mają przez trzy tygodnie bez przerwy mieszkać w Combat Maneuver
    Training Center (wojskowy ośrodek szkoleniowy) w Hohenfels, położonym w Górnym
    Palatynacie w samym środku Bawarii, między Norymbergą i Regensburgiem.

    Fragment filmu "Weltverbesserer auf dem Schlachtfeld" ("Naprawiacz świata na
    polu bitwy") w reżyserii Teresiny Moscatiello przedstawia sceny, które zostały
    nakręcone w Hohenfels w 2003 roku podczas ćwiczeń symulujących sytuację w Iraku.

    Na wojskowym poligonie o powierzchni 16 tys. hektarów znajduje się dziesięć
    sztucznie założonych wsi, gdzie często odbywały się już takie symulacje. -
    Statyści mają przez 24 godziny na dobę ogrywać rolę Irakijczyków - mówi
    mężczyzna przeprowadzający casting w Berlinie. Kobiety muszą nosić na głowach
    muzułmańskie chusty, mężczyźni turbany. W obrębie poligonu znajduje się meczet,
    dom publiczny, wiele baraków i obiektów noclegowych dla "cywilów na polu bitwy"
    ("Civilians on the Battlefield (COB)") - jak w wojskowym żargonie nazywa się
    statystów.

    Ich zadaniem będzie udawanie: burmistrza, terrorystów, kobiet w ciąży,
    handlarzy. Amerykańskie jednostki wojskowe mają wypełniać podczas ćwiczeń
    określone zadania. Główne zadanie cywilów będzie polegać na nierozumieniu
    amerykańskich żołnierzy.

    Mini-Irak w sercu Bawarii

    W styczniu George Bush ogłosił nową strategię dla Iraku, w myśl której
    odpowiedzialność za bezpieczeństwo w kraju ma być w coraz większym stopniu
    przekazywana Irakijczykom. Ponadto Bush chce wysłać do Bagdadu kolejnych 21,5
    tys. żołnierzy.

    Właśnie to ostatnie działanie ma na celu "ponowne przejęcie kontroli nad
    miastem, także w obliczu wojny domowej" - taką opinię w sprawie wyraża Benjamin
    Schreer, ekspert z grupy badawczej ds. polityki bezpieczeństwa w Stiftung
    Wissenschaft und Politik (Fundacja Nauka i Polityka). - Szczególnie trudne
    będzie przejęcie kontroli nad większymi grupami osób w obcym kulturowo
    środowisku miejskim. Zamachowcy często strzelają do amerykańskich wojsk z tłumu.
    Żołnierze będą ćwiczyć ze statystami właśnie na wypadek takich sytuacji. - W
    jednym ze scenariuszy 150 osób będzie odgrywać masową demonstrację - mówi
    mężczyzna, który rekrutuje statystów w Berlinie.

    Ponadto żołnierze mają być szkoleni, jak postępować z Arabami. Zostaną nauczeni
    zasad współżycia społecznego i szacunku. Przed odbyciem takich ćwiczeń wielu z
    nich po prostu nie wiedziałoby, jak mają się zachowywać w obcej kulturze. Nic
    dziwnego - większość amerykańskich żołnierzy w wieku 19-24 lat nigdy przedtem
    nie opuściła swojej ojczyzny. Klika tygodni po odbyciu szkolenia w obozie w
    Niemczech mają już walczyć w Iraku.

    Bernhard Bergbauer w 2003 roku uczestniczył we wcześniejszych ćwiczeniach w
    Hohenfels, symulujących sytuację w Iraku. W dokumentalnym filmie
    "Weltverbesserer auf dem Schlachtfeld" mówi o amerykańskich żołnierzach: -
    Podczas ćwiczeń mogli nauczyć się np. że do szejka nie mówi się: "I don't
    fucking care who you are!" ("Gówno mnie obchodzi, kim jesteś"), ale że trzeba go
    traktować z szacunkiem, bo to ważna osobistość, a także tego, że podczas
    demonstracji po prostu należy zachować spokój - mówi Bergbauer.

    Czasami jednak Bergbauer wątpi w sens takich szkoleń. - Kiedy słyszymy, że
    podczas demonstracji w Iraku zastrzelono trzech cywilów, nasuwa się pytanie, czy
    te ćwiczenia rzeczywiście coś dają - mówi Bergbauer.

    Dać się zastrzelić za 90 euro

    Po wstępie wygłoszonym przez prowadzącego rekrutację na berlińskiej Nestorstraße
    wywiązuje się dyskusja. Pewien Libańczyk chce wiedzieć, w jaki sposób chronieni
    są odtwórcy ról i czy ze względów bezpieczeństwa do uczestnictwa w szkoleniach
    zostanie dopuszczona prasa. - Kto nam zagwarantuje udzielenie pomocy w
    przypadku, gdy Amerykanie popełnią jakiś błąd? - krzyczy. - Co obchodzi Jankesów
    jakiś zabity Arab! Robi się niespokojnie. - Nie, żadne słowo na temat akcji nie
    przedostanie się na zewnątrz. Na poligonie nie będzie żadnych mediów -zapewnia
    niemiecki pracownik- Będą Państwo zatrudnieni w niemieckiej firmie. Obowiązują
    tu najwyższe środki bezpieczeństwa.

    Do tej chwili pomieszczenie opuściła już ponad połowa Arabów. Chcieli trafić do
    filmu, a ta oferta wcale nie wydaje im się kusząca - 21 dni spędzonych wśród
    granatów dymnych i oślepiających, zamaskowanych jeepów oraz helikopterów Black
    Hawk, dopóki nie zostanie się na niby zastrzelonym z karabinów na podczerwień.
    Niektóre symulacje trwają dziesięć godzin, inne całą dobę.

    Pensja dla wielu nie jest przekonująca. Za dzień pracy statysta otrzymuje 90
    euro. Kto wyjedzie przed upływem trzech tygodni, otrzyma jeszcze mniejszą kwotę.

    Palestyńczyka Mohamada Kaboulito to nie odstrasza. Jest jednym z kandydatów,
    którzy pozostali. - Będę wykonywać każdą pracę, którą dostanę - mówi asystent
    kupca. Jest bezrobotny, a musi zapewnić byt swojej rodzinie. 27-letni muzułmanin
    twierdzi, że do USA ma "normalny stosunek".

    Najpierw otrzymuje podstawowe informacje na temat pracy, potem musi wypełnić
    kwestionariusz oceny. Następnie zdaje test z języka niemieckiego i angielskiego.
    Później, w momencie podpisywania umowy, będzie musiał doręczyć zaświadczenie o
    niekaralności, wystawione przez policję, kartę ubezpieczenia społecznego, dowód
    ubezpieczenia zdrowotnego i kartę podatkową.

    Zbyt duże wymagania, zbyt wiele zastrzeżeń

    Casting w Berlinie jest organizowany przez firmę b.o.r.k. Dienstleistungen GmbH,
    która realizuje publiczne zamówienie armii USA wraz z przedsiębiorstwem Detektei
    - Service und Sicherheit. b.o.r.k. Dienstleistungen GmbH milczy na temat
    szczegółów swojej działalności, gdyż nie chce trafić na czołówki gazet, tak jak
    firma Optronic GmbH & Co, która organizowała castingi do 2005 roku. Od 1999 roku
    przedsiębiorstwo działało na zlecenie USA i nie wychodziło na tym źle. Dziennik
    "Taz" przypuszcza, że właściciel firmy, Hans-Werner Truppel, zwerbował w sumie
    ponad 3 tys. statystów do odgrywania ról na polu bitwy i otrzymywał za to od
    amerykańskiego wojska 10 mln euro rocznie. W 2002 roku próbował jednak
    nielegalnie przewieźć do Korei Północnej 22 tony bezszwowych rur aluminiowych do
    produkcji uranu nadającego się do tworzenia broni jądrowej. Po ponad rocznym
    pobycie w tymczasowym areszcie w maju 2004 roku Truppel został skazany na cztery
    lata pozbawienia wolności za naruszenie przepisów niemieckiej ustawy o obrocie
    towarowym z zagranicą i próbę
    • Casting w Berlinie jest organizowany przez firmę b.o.r.k. Dienstleistungen GmbH,
     która realizuje publiczne zamówienie armii USA wraz z przedsiębiorstwem Detektei
     - Service und Sicherheit. b.o.r.k. Dienstleistungen GmbH milczy na temat
     szczegółów swojej działalności, gdyż nie chce trafić na czołówki gazet, tak jak
     firma Optronic GmbH & Co, która organizowała castingi do 2005 roku. Od 1999 roku
     przedsiębiorstwo działało na zlecenie USA i nie wychodziło na tym źle. Dziennik
     "Taz" przypuszcza, że właściciel firmy, Hans-Werner Truppel, zwerbował w sumie
     ponad 3 tys. statystów do odgrywania ról na polu bitwy i otrzymywał za to od
     amerykańskiego wojska 10 mln euro rocznie. W 2002 roku próbował jednak
     nielegalnie przewieźć do Korei Północnej 22 tony bezszwowych rur aluminiowych do
     produkcji uranu nadającego się do tworzenia broni jądrowej. Po ponad rocznym
     pobycie w tymczasowym areszcie w maju 2004 roku Truppel został skazany na cztery
     lata pozbawienia wolności za naruszenie przepisów niemieckiej ustawy o obrocie
     towarowym z zagranicą i próbę wsparcia produkcji broni atomowej. W 2005 roku
     armia rozpisała nowy przetarg na zamówienie publiczne w zakresie organizacji
     castingów.

     Wojsko amerykańskie trenuje z muzułmańskimi statystami od 2003 roku. -
     Znalezienie ich w Niemczech wcale nie jest takie proste - mówi Timothey L. Good
     odpowiedzialny za proces rekrutacji "cywilów na polu bitwy". Mężczyzna
     rekrutujący statystów w Berlinie stwierdza również, że nie tylko wymagania
     stawiane aktorom-amatorom są zbyt wysokie, lecz także zastrzeżenia kandydatów
     wobec USA są zbyt duże.

     Dlatego w pustej sali na Nestorstraße pod koniec castingu siedzą już tylko
     cztery osoby zainteresowane pracą statysty.

     (C) 2007 Der Spiegel
   • 09.01.08, 10:04
    Muzulmanie w Niemczech sa slabo zintergowani, zreszta jak w wiekszosci krajow.
    Udzial w ciezkich przestepstwach mlodziezy arabskiej i turecjiej wynosci ponad
    70%,..a jest och zaledwioe 5% spolecznestwa.
    pielegnuja swoje tradycje i religie az do chorego poziomu zabijania corek, ktore
    nie chca nosci chust lub zyc jak uciemiezone muzulmani. To sporadyczne
    przypadki..ale w roku 2007 bylo ich prawie 60.
    Zmuszaja swoje dzieci do aranzowanych malzenstw z ludzmi. Czesto te osob to
    osoby z ich "rodzinnego" kraju, bez wyksztalcenia i znajomosci jezyka. Kobiety
    sprowadza sie po to zeby rodzily dzieci, siedzialy na socjalu itd. Mezczyzn, bo
    muzulmanin nie zgodzi si ena slub corki z nie-muzulmaninem. Wiec lepsze leniwy z
    wlasnego kraju niz pracowity niemiec. ITD..

    ale to bardzo ogolnie. Wiele osob (rowniez muzulmanow) odcina sie od tej masowej
    spolecznosci. zyja i pracuja jak kazdy opbywatel..tylko tych jest w porownaniu z
    "masowka" malo.

  • Brytyjski muzułmanin w Hamasie

   Brytyjski muzułmanin przeprowadził jeden z samobójczych zamachów w Tel Awiwie w
   2003 r. - wynika z kasety wideo upublicznionej przez palestyński Hamas. To
   pierwszy przypadek, kiedy Hamas posłużył się cudzoziemcem w walce z Izraelem.
   Zdaniem obserwatorów świadczy to o umiędzynarodowieniu tej organizacji, która
   próbuje się włączyć do "ogólnoświatowego starcia islamu z Zachodem". Wlk.
   Brytania już przed kilkoma miesiącami informowała, że jej obywatele działają w
   terrorystycznych organizacjach na terenie Izraela i Zachodniego Brzegu.

   źródło: gazeta.pl, tobi 09-03-2004
   • onet.pl, wenn /15.02 00:19


    Matka wybrała mu żonę, bo sam nie mógł się zdecydować

    Yusuf Islam poprosił swoją matkę o pomoc w wyborze kandydatki na żonę, ponieważ
    nie potrafił samodzielnie zdecydować, z kim spędzi resztę życia.
    Brytyjski artysta, który w 1978 roku pożegnał się z pseudonimem Cat Stevens i
    przeszedł na islam, zapewnia, że zawarte w 1979 roku małżeństwo z Fauzia
    Mubarak Ali nie było zaaranżowane przez rodziców, jednak matka rzeczywiście
    pomogła mu w wyborze żony.

    -Ludzie uważają, że moje małżeństwo zostało zaaranżowane, ponieważ
    uczestniczyła w tym moja matka. Prawda jest taka, że brałem pod uwagę dwie
    kobiety, z którymi się spotykałem. Przedstawiłem obie mojej matce i zapytałem
    ją o radę, po czym poszedłem za jej wskazówkami. Oczywiście to był również mój
    wybór, ale pozwoliłem, aby matka miała swój udział w mojej decyzji.
   • info.onet.pl, WENN, ML /27.04.07 00:16


    Brytyjskie zasiłki socjalne dla "haremów"

    Osiedlający się w Wielkiej Brytanii imigranci, którzy mają kilka żon, mogą
    pobierać na swoje "haremy" specjalne zasiłki socjalne - chociaż zgodnie z
    brytyjskim prawem bigamia jest przestępstwem karanym pozbawieniem wolności do
    lat 7.
    Zgodnie z zasadami islamu, muzułmanin może mieć nawet cztery żony, pod
    warunkiem, że będzie w stanie zapewnić każdej z nich godziwe życie.

    Chociaż w Wielkiej Brytanii bigamia jest nielegalna, imigranci, którzy zawarli
    związki małżeńskie w kraju, gdzie poligamia jest zgodna z prawem, mogą w pełni
    korzystać z brytyjskiego systemu świadczeń społecznych. Parlamentarzyści
    brytyjscy domagają się jak najszybszej zmiany przepisów i usunięcia
    rozbieżności.

   • Tydzień islamskich protestów przeciw Salmanowi Rushdiemu

    pit2007-06-23,

    Uliczne protesty, palenie flag, rezolucje w parlamentach, głosy potępienia ze
    strony rządów - tak świat islamu zareagował na przyznanie przez królową
    brytyjską tytuł szlacheckiego pisarzowi Salmanowi Rushdiemu.
    Choć od uroczystości nadania szlachectwa mignął już tydzień, nie milkną głosy
    oburzenia. Protestowano na ulicach miast Iranu, Pakistanu, Malezji i Kaszmiru.
    Wolny od pracy piątek dał okazję to nasilenia demonstracji. Po piątkowej
    modlitwie islamscy radykałowie wyszli na ulice głównych miast Pakistanu -
    Karachi, Lahore i Islamabadu. Uczestnicy liczących po kilka tysięcy osób
    manifestacji palili brytyjskie flagi i kukły przedstawiające Rushdiego

    Urodzony w Indiach Salman Rushdie naraził się muzułmanom w 1988 r. powieścią
    pt. "Szatańskie wersety". Zawarte w niej opisy życia proroka Mahometa część
    muzułmanów uznała za bluźniercze. Rok później duchowy przywódca Iranu ajatollah
    Chomeini wydał fatwę (klątwę) z wyrokiem śmierci na Rushdiego. W obawie o życie
    pisarz pozostawał w ukryciu przez dziesięć lat.

    Napięcie między Londynem i fanatykami islamskimi wzrosło w poniedziałek za
    sprawą wypowiedzi pakistańskiego ministra ds. religii Mohammeda Ejaz-ul-Haqa. -
    Jeśli ktoś popełnia zamachy samobójcze w obronie honoru proroka Mahometa, jego
    krok jest usprawiedliwiony - oświadczył podczas debaty parlamentarnej tuż przed
    jednogłośnym potępieniem przyznania pisarzowi tytułu szlacheckiego przez
    brytyjską królową. Słowa ministra spotkały się z potępieniem Londynu. Do
    protestu przyłączył się MSZ Francji.

    Rządy Iranu i Pakistanu wezwały w środę brytyjskich ambasadorów, żądając
    odebrania pisarzowi tytułu szlacheckiego. - Konsekwencje prowokacji, która
    rozgniewała muzułmanów, będą skierowane w brytyjską królową i rząd - groził
    irański przedstawiciel ds. kontaktów z Europą Ibrahim Rahimpour. Zapewnienia
    Brytyjczyków, że Rushdiego uhonorowano za dokonania literackie oraz że rząd
    brytyjski szanuje Islam, nikogo nie uspokoiły. - Obraźliwy, podejrzany i
    nieprzemyślany krok brytyjskiego rządu jest oczywistym znakiem islamofobii,
    która dogłębnie zraniła uczucia 1,5 mld muzułmanów - grzmiał Rahimpour. Wczoraj
    decyzję królowej potępił premier Pakistanu Shaukat Aziz. To najwyższy rangą
    polityk pakistański, który przyłączył się do protestów.

    Choć w 1998 r. irański rząd umiarkowanego prezydenta Mohammada Chatamiego
    oświadczył, że nie popiera już wyroku śmierci na pisarza, fatwa wciąż
    obowiązuje. Rok temu podtrzymał ją ajatollah Ali Chamenei. - Rushdie to
    renegat, którego zabicie znalazłoby w Islamie usprawiedliwienie - powiedział.

    W czwartek stowarzyszenie pakistańskich kupców obiecało dziesięć milionów
    rupii, czyli 165 tys. dolarów, za głowę pisarza. Nie przebili Irańskiej
    Fundacji Męczenników, która rok temu zaoferowała 2,8 mln dolarów.


    Źródło: Gazeta Wyborcza
   • ostrzegam: artykulik jest napisany w głupiutki sposób!

    onet.pl, PAP, JG / 11.07.2007

    Brytyjka poślubiła syna Osamy bin Ladena
    - 51-letnia Brytyjka Jane Felix-Browne została drugą żoną 27-letniego syna
    Osamy bin Ladena - Omara i ubiega się dla niego o wizę, by mógł odwiedzać
    Wielką Brytanię - poinformował brytyjski dziennik "Times".
    - Po prostu poślubiłam mężczyznę, którego spotkałam i w którym się zakochałam,
    dla mnie to po prostu Omar. Jego serce jest czyste, jest pobożny, spokojny,
    jest gentlemanem i moim największym przyjacielem - mówi w rozmowie z gazetą
    Jane Felix-Browne.

    - Byłoby miło, gdybym mogła jak każda inna mężatka powiedzieć, że to jest mój
    mąż, tak i tak się nazywa, lecz muszę być realistką. Mam tylko nadzieję, że
    ludzie nie będą mnie zbyt surowo oceniać. Poślubiłam syna, a nie ojca - dodaje.

    Jane Felix-Browne wyznaje, że ma świadomość, iż niektórzy ludzie będą wrogo
    nastawieni do jej małżeństwa.

    Pani Felix-Browne, która ma za sobą już pięć małżeństw, spotkała Omara we
    wrześniu w Egipcie. Bajeczny romans zaczął się, gdy młody bin Laden zobaczył
    Jane, jak jeździła konno niedaleko piramidy Cheopsa. Ślub wzięli w Egipcie i
    Arabii Saudyjskiej w obrządku islamskim i obecnie czekają na pozwolenie od
    władz w Rijadzie na legalizację związku. "Times" nie podaje, kiedy doszło do
    ślubu.

    Jak twierdzi panna młoda, "Omar jest wobec wszystkich ostrożny. Nieustannie
    obserwuje ludzi, którzy według niego mogą go śledzić. Nie bez powodu obawia się
    kamer. Jest synem Osamy. Ale kiedy jesteśmy razem, zapomina o bożym świecie".

    Pani Felix-Browne przyznaje, że poznała członków rodziny bin Ladena, kiedy
    mając 16 lat była żoną Saudyjczyka. Jak twierdzi, poznała Osamę bin Ladena w
    latach 70. na przyjęciu w Londynie.

    "Times" przypomina, że Omar bin Laden opuścił Arabię Saudyjską, gdy jego ojciec
    został stamtąd wydalony za ekstremistyczne poglądy. Żyjąc na wygnaniu w
    Sudanie, a później w Afganistanie, widział jak powstaje i działa Al-
    Kaida. "Omar nie zrobił niczego złego. Był dzieckiem, kiedy był w
    Afganistanie" - tłumaczy nowa żona młodego bin Ladena.

    Dodaje, że Osamę "po raz ostatni widziała w 2000 r., kiedy razem z synem byli w
    Afganistanie". "Opuścił ojca, gdyż uważał, że nie należy walczyć, czy być w
    armii. Omar szkolił się na żołnierza i miał tylko 19 lat" -
    zaznacza. "Powiedział mi, że nie miał kontaktu ze swoim ojcem od dnia, kiedy go
    opuścił. Tęskni za ojcem. Omar nie wie, czy to jego ojciec był odpowiedzialny
    za zamachy z 11 września. Nie sądzę byśmy się kiedykolwiek dowiedzieli" -
    powiedziała Felix-Browne "Timesowi".

    Jane Felix-Browne, która przybrała islamskie imię Zaina Mohamed, ma trzech
    synów i pięcioro wnucząt. Omar ma już żonę i dwuletnie dziecko. Do Omara Zaina
    zwraca się "habibi", czyli "mój kochany". Ma nadzieję, że mąż przyjedzie do
    Wielkiej Brytanii, ale obawia się, że "może mu się nie spodobać pogoda".

   • Brytyjski biskup kontra islam
    mkuz
    2008-01-08, GW

    Śpiew muezina, który zwołuje na modlitwę do meczetu, przeszkadza nam bardziej
    niż dzwony w kościele - uważa brytyjski biskup Rochester. Na Wyspach rozpętała
    się religijna awantura

    Ostry spór o rolę i naturę islamu w Wielkiej Brytanii zaczął się, gdy w
    niedzielnym wydaniu konserwatywnego "Daily Telegraph" ukazał się tekst
    anglikańskiego biskupa. Wielebny Michael Nazir-Ali napisał m.in., że na Wyspach
    trudno jest żyć razem z muzułmanami, niektóre islamskie dzielnice miast to
    strefy, do których nie można wejść, a młodzież w tych miejscach może być
    wychowywana w duchu ekstremizmu.

    Wspomniał też - i to wywołało chyba największy oddźwięk - że społeczności
    muzułmańskie eskalują swoje żądania, m.in. żądając zezwoleń na zwoływanie do
    meczetu na modły przez muezina. Takie nawoływanie jest normą w państwach
    arabskich, ale nie w Europie. W samej Wielkiej Brytanii na 2 tys. meczetów
    jedynie nieliczne mają taką możliwość.

    Organizacje islamskie na Wyspach natychmiast oskarżyły biskupa o szerzenie
    nienawiści religijnej i zażądały jego ustąpienia. - To fałszywy obraz
    rzeczywistości. Nasze społeczności są znacznie lepiej zintegrowane niż dziesięć
    lat temu, więc jeśli Kościół anglikański jest odpowiedzialny, powinien podjąć
    konkretne kroki w sprawie tych opinii - mówił "Daily Telegraph" Ajmal Masoor z
    Towarzystwa Muzułmańskiego Wielkiej Brytanii.

    Jednak odwołania biskupa Nazir-Alego zapewne nie będzie. Większość hierarchów
    Kościoła anglikańskiego jest zdania, że Nazir-Ali powiedział otwarcie o
    problemie, który z powodu politycznej poprawności jest rzadko dyskutowany.
    Biskup Blackburn Nicholas Reade stwierdził, że chrześcijanie mogą mieć kłopoty z
    kultywowaniem swojej wiary w tych regionach Anglii, gdzie społeczności
    imigranckie są silne.

    Sam duchowny, który rozpętał ostrą dyskusję, należy do barwnych postaci
    anglikańskiego Kościoła. To Pakistańczyk wychowany w wierze chrześcijańskiej i
    pierwszy niebiały hierarcha nominowany na tak wysokie stanowisko w Wielkiej
    Brytanii. Nazir-Ali znany jest z kontrowersyjnych sądów - to on powiedział
    m.in., że obowiązkiem małżeństw jest posiadanie dzieci, a bezdzietne pary "tylko
    sobie dogadzają".

    Źródło: Gazeta Wyborcza
  • AGATA SKOWRON-NALBORCZYK

   Europa z chustą na głowie

   Kiedy myślimy o cywilizacjach chrześcijańskiej (czy szerzej: europejskiej) oraz
   muzułmańskiej, uważamy, że tradycyjnie były one od siebie oddzielone
   terytorialnie. Ta pierwsza określona jest geograficznie już przez swoją nazwę,
   natomiast tę drugą zwykliśmy uważać za właściwą dla obszarów Afryki Północnej,
   Bliskiego Wschodu czy dalszych części Azji.

   Osobność cywilizacji europejskiej wydaje się podkreślana przez fakt, że
   kształtowała się ona w opozycji właśnie do islamu. Europejska tożsamość, jak
   udowodnił to Josep Fontana, kształtowała się w zetknięciu z
   innymi, "niewiernymi" czy "barbarzyńcami". To właśnie obrona własnych wartości
   przed naporem islamu stanowiła w dużym stopniu podstawy tworzenia się kultury
   europejskiej. Nie bez przyczyny po raz pierwszy mieszkańcy naszego kontynentu
   nazwali się Europejczykami w roku 732 - miało to miejsce w kronice opisującej
   chrześcijan zagrożonych przez ekspansję muzułmańską.

   W naszej świadomości panuje także przekonanie, że obie te cywilizacje są nie
   tylko rozdzielone geograficznie, ale też osobne w sensie kulturowym, że ich
   wartości są sprzeczne, nieprzystające do siebie i, stanowiąc wyłącznie wzajemne
   zagrożenie, mogą tylko rywalizować o wpływy we współczesnym świecie.

   Na tym tle niepokojącym faktem może wydawać się rosnąca populacja muzułmanów na
   terenie Europy, którą szacuje się dziś na około 40 milionów1 (w tym ludność
   napływową tej religii w Europie Zachodniej i Środkowej na 15 milionów, rodzimą
   zaś na 25 milionów), co stanowi już mniej więcej 5% ogółu mieszkańców tego
   kontynentu. Głównie jako niebezpieczna postrzegana jest ludność napływająca z
   różnych krajów Azji czy Afryki. Powoli jednak zaczyna być traktowana w ten
   sposób także autochtoniczna ludność muzułmańska, jako również w pewien sposób
   obca europejskiemu systemowi wartości i podatna na wpływy fundamentalistyczne,
   płynące z krajów islamu.

   Sytuacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, niż to na pierwszy rzut
   oka wygląda, a traktowanie wspólnot muzułmańskich, tak napływowych, jak i
   rodzimych, jako potencjalnych źródeł zagrożenia, przynosi nieoczekiwane i
   niepożądane skutki.

   Tradycyjna religia europejska?

   Przyzwyczajeni jesteśmy do myślenia o podziale terytorialnym pomiędzy światem
   europejsko-chrześcijańskim a światem islamu jako o czymś stałym i odwiecznym, a
   przecież z historycznego punktu widzenia nie zawsze tak było.

   Obecność muzułmanów na terenie kontynentu europejskiego ma bardzo długą
   historię i sięga początków istnienia islamu. Pierwszy jej etap należy już do
   przeszłości - chodzi oczywiście o muzułmański okres w historii Hiszpanii (VIII-
   XV w.) oraz rządy muzułmańskie na Sycylii (IX-XI w.) i w południowych Włoszech
   (IX-X w.). Mimo że muzułmanie zostali usunięci z tych terenów, wpływy ich
   kultury rozprzestrzeniły się na całą Europę. Nie miejsce tu na wymienianie
   poszczególnych aspektów i zasięgu tych wpływów, wystarczy wspomnieć może choćby
   o omawianych wielokrotnie zasługach Arabów dla filozofii lub medycyny, czy
   mniej znanych związkach wysławianej przez prowansalskich trubadurów miłości
   idealnej, niespełnionej, prowadzącej do doskonalenia duchowego - z
   wcześniejszym, podobnym wzorcem miłości idealnej, występującym w liryce
   arabskiej, m.in. właśnie andaluzyjskiej.

   Kiedy muzułmanie wciąż byli obecni na terenie Hiszpanii, mongolskie podboje na
   wschodzie Europy kładły w XIII w. podstawy dla trwającej do dzisiaj obecności
   muzułmanów w innej części kontynentu. Potomkowie tych najeźdźców utworzyli
   bowiem muzułmańskie organizacje państwowe, których pozostałością są liczne
   skupiska Tatarów i innych tureckojęzycznych grup, rozmieszczone od środkowej
   Wołgi po Kaukaz i Krym. Wielu z nich zawędrowało jeszcze dalej i potomków ich
   można spotkać dziś na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej Obojga
   Narodów, czyli w Polsce, na Litwie i Białorusi; niektórzy dotarli nawet do
   Finlandii.

   Prawie równolegle z wypieraniem muzułmanów z Hiszpanii inni wyznawcy tej
   religii, Turcy osmańscy, rozpoczynali swą ekspansję od strony Półwyspu
   Bałkańskiego. Ich podboje i późniejsze panowanie na tych terenach, zakończone w
   XIX w., są przyczyną obecności populacji muzułmańskich w Grecji, Bułgarii,
   Rumunii, Albanii czy Bośni. Jest to ludność turecka, która pozostała po
   wycofaniu się władzy osmańskiej, lub zislamizowana ludność autochtoniczna, jak
   np. słowiańscy Bośniacy, również słowiańscy Pomacy w Bułgarii i Grecji, czy
   wreszcie Albańczycy.

   Jak zatem widać, wbrew temu, co utarło się mniemać, islam był obecny na
   terenach Europy prawie od początku swoich dziejów, a przez to wartości jego
   kultury na stałe wpisały się w szeroko pojętą cywilizację europejską i widoczne
   są do dzisiaj: od obecności w krajobrazie, przez architekturę czy stroje
   narodowe, po wpływy w literaturze i filozofii.

   Najbardziej dynamiczna religia w Europie

   Do połowy XX w. ludność muzułmańska mieszkała głównie na terenie Bałkanów i
   Rosji, mniejszości zaś tej religii w innych państwach były traktowane jako
   lokalne zjawiska, dodające kolorytu krajobrazowi. Muzułmanie ci posiadali
   obywatelstwo w swoich rodzimych krajach i niczym, poza religią lub czasem
   wyglądem zewnętrznym (jak niektórzy polscy Tatarzy), nie odróżniali się od
   współobywateli. Mniejszości te były zintegrowane z lokalnymi społecznościami, a
   reprezentujące ich organizacje były uznawane przez prawo.

   Dopiero w II połowie XX w. liczne grupy muzułmanów zaczęły się pojawiać w
   pozostałych częściach Europy, szczególnie na zachodzie. Proces ten, będący
   jednym ze skutków kolonialnego panowania mocarstw europejskich, rozpoczął się
   już wcześniej, niemniej znaczące rozmiary przybrał dopiero w wyniku powojennej
   imigracji, gdy zabrakło rąk do pracy, początkowo przy odbudowie ze zniszczeń
   wojennych, a potem w szybko rozwijających się gospodarkach państw
   kapitalistycznych.

   Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku napływ imigrantów, w tym muzułmanów,
   przybierał na sile. Przybywali oni jako gastarbeiterzy, ale także jako
   studenci, czy też poszukujący azylu uciekinierzy polityczni. Pochodzą prawie ze
   wszystkich krajów muzułmańskich, od Indonezji do Senegalu i choć liczebnie
   przeważają tu Turcy i Marokańczycy, skład etniczny mniejszości muzułmańskich
   jest w każdym państwie europejskim różny, w zależności od jego specyfiki (np.
   położenie geograficzne) i historii. Z powodu takiej, a nie innej kolonialnej
   przeszłości we Francji przeważają Maghrebijczycy (czyli mieszkańcy północnej
   Afryki na zachód od Libii), znający od początku język francuski i mający z tego
   powodu mniejsze problemy z adaptacją; w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia ze
   znaczącą populacją Pakistańczyków, w Austrii - Bośniaków.

   Islam jest w Europie najbardziej dynamiczną religią. Notuje najwyższy przyrost
   wyznawców, nie tylko dzięki napływowi imigrantów, ale także dzięki wysokiemu
   przyrostowi naturalnemu. Jego wyznawcy tworzą drugą co do liczebności wspólnotę
   religijną nie tylko we Francji, ale także np. w Austrii.

   Proces migracji z krajów muzułmańskich do Europy nie jest zakończony, w
   znacznym stopniu ma jednak charakter nielegalny. W związku z sytuacją po
   wydarzeniach 11 września 2001 roku kraje Unii Europejskiej zaostrzyły swoją
   politykę, wymierzoną przeciwko nielegalnemu napływowi imigrantów, w tym
   muzułmanów. Utrzymanie liczby europejskich muzułmanów na stałym poziomie jest
   jednak niemożliwe, choćby ze względów demograficznych.

   Mówienie o islamie jako takim, czy o jedności wszystkich europejskich
   muzułmanów jest niewłaściwe, choć oczywiście religia ta stanowi pewien łączący
   wyznacznik. Niemniej wyraźnie widać, że poszczególnym grupom trudno przekroczyć
   dzielące je granice, a nawet zdobyć się na podejmowanie starań w tym kierunku.
   Szyiccy Irańczycy zazwyczaj trzymają się z daleka od centralnych organizacji
   • Mówienie o islamie jako takim, czy o jedności wszystkich europejskich
    muzułmanów jest niewłaściwe, choć oczywiście religia ta stanowi pewien łączący
    wyznacznik. Niemniej wyraźnie widać, że poszczególnym grupom trudno przekroczyć
    dzielące je granice, a nawet zdobyć się na podejmowanie starań w tym kierunku.
    Szyiccy Irańczycy zazwyczaj trzymają się z daleka od centralnych organizacji
    muzułmańskich, zwykle zdominowanych przez sunnickich Turków czy Arabów, a
    portugalscy ismailici indyjskiego pochodzenia utrzymują chętniej kontakty z
    podobnymi grupami w Wielkiej Brytanii, a nawet Brazylii, niż z innymi
    muzułmanami na terenie Portugalii. Trudno także porównać problemy wracających z
    wygnania Tatarów Krymskich z kłopotami, z którymi borykają się nieznający
    języka niemieckiego gastarbeiterzy tureccy w RFN. Nie mówiąc już o dylematach
    młodych Turków urodzonych w Niemczech, lecz niemogących uzyskać obywatelstwa
    tego kraju ze względu na prawny związek obywatelstwa z narodowością niemiecką.

    Zagrożenie dla wartości europejskich?

    Populacja muzułmańska na terenie Europy stale rośnie, a jej obecność jest coraz
    bardziej widoczna. Muzułmanie to już nie tylko gastarbeiterzy, samotni
    mężczyźni, przebywający tymczasowo na obczyźnie. Gdy dołączyły do nich rodziny,
    w państwach europejskich pojawiło się drugie i trzecie pokolenie muzułmanów o
    obcych korzeniach. Ci urodzeni w Europie, znający często lepiej język kraju
    pobytu niż mowę przodków, nie traktują swego zamieszkania tutaj jako
    przejściowego pobytu. Oni są tu na stałe i wynikiem tego jest ich rosnąca
    troska o infrastrukturę religijną: o meczety, sale modlitw, szkoły religijne
    oraz zapewnienie takich warunków prawnych, które pozwoliłyby im na wypełnianie
    obowiązków religijnych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa.

    Ponieważ wielu z nich buduje swoją tożsamość, opierając się na religii, powodem
    gorących dyskusji staje się kwestia, czy tradycyjne wartości islamu dadzą się
    pogodzić z wartościami zakorzenionymi w cywilizacji europejskiej. Debaty te
    rozgorzały w wyniku takich wydarzeń, jak rewolucja islamska w Iranie, wojna
    domowa w Libanie, sprawa "Szatańskich wersetów" Rushdiego, wojna w Zatoce,
    dyskusje na temat hidżabu (tradycyjnej zasłony dla kobiet) w szkołach, a
    ostatnio ataki terrorystyczne na USA. Co więcej, pojawia się wiele głosów
    twierdzących, że religia ta nie tylko może stanowić zagrożenie dla tradycyjnej
    kultury europejskiej, lecz że jej wartości są zasadniczo niezgodne z zasadami
    demokracji. Wskazuje się tutaj na brak poszanowania dla praw człowieka, a
    zwłaszcza na niską pozycję kobiety w społeczeństwie. Islam ma ponoć także
    zagrażać bezpieczeństwu państwowemu, przez związki mniejszości z ruchami
    fundamentalistycznymi, uformowanymi na terenie krajów ich pochodzenia.

    Te wyrażane często lęki są w większości przypadków sztuczne i nie znajdują
    odbicia w rzeczywistości. Dzieje się tak z wielu powodów. Przede wszystkim sami
    muzułmanie europejscy wywołali, jak dotychczas, naprawdę mało incydentów, które
    mogłyby być uzasadnieniem dla tego typu obaw. Najczęściej demonstracje i akty
    protestu odbywają się w krajach, które nie przyznały islamowi oficjalnego
    statusu i celem manifestantów jest właśnie uzyskanie tegoż statusu dla własnej
    religii. Miejscem tego typu akcji jest np. Wielka Brytania. Z kolei w
    Portugalii muzułmanie, nieposiadający także oficjalnego statusu mniejszości
    religijnej, starają się osiągnąć swe cele w pokojowy sposób, współpracując
    nawet ze znajdującymi się w podobnej sytuacji wyznawcami judaizmu. Natomiast
    bardzo często muzułmanie występują jako ofiary napaści czy prześladowań, jak ma
    to miejsce np. w Niemczech.

    W sprawie Rushdiego, która uważana jest za dowód nieprzystawalności islamu do
    wartości zachodnich, większość organizacji muzułmańskich w Europie odrzuciła
    orzeczenie Chomeiniego, choć jednocześnie organizacje te potępiły samą książkę.
    Tylko niewielka grupa ekstremistów, pod żadnym względem niereprezentatywna dla
    ogółu, poparła fatwę przywódcy rewolucji islamskiej. Takie małe ugrupowania
    można znaleźć w obrębie każdej religii czy ideologii.

    Poza tym podnoszona zależność grup imigrantów od politycznych przywódców
    Bliskiego Wschodu, którym przypisuje się silną muzułmańską inspirację, nie
    znajduje odbicia w rzeczywistości. Wymieniany często w tym kontekście Saddam
    Husajn związany jest przecież z sekularystyczną, a nawet antyreligijną
    ideologią partii Al-Bas. Co ciekawe, przywódca Serbów z Bośni i zbrodniarz
    wojenny Radovan Karadžić określany jest w tychże samych europejskich mediach po
    prostu jako nacjonalista, bez żadnych odniesień do religijnego, w tym wypadku
    chrześcijańskiego podłoża jego ideologii. Omawianie zaś odkrytych ostatnio
    śladów działalności Al-Kaidy w państwach europejskich odbywa się bez
    jakiejkolwiek wzmianki, że działalnością tą zajmują się małe grupki
    ekstremistów, z którymi znacząca większość ludności muzułmańskiej, przybyłej do
    Europy w celu znalezienia pracy i poprawienia warunków życia, nie ma i nie chce
    mieć nic wspólnego. Działania grup terrorystycznych, określających się jako
    muzułmańskie, są bowiem niewygodne dla samych muzułmanów, gdyż podważają
    podstawy ich i tak niepewnej egzystencji w nowych krajach oraz niosą ze sobą
    niebezpieczeństwo inwigilacji czy innych niedogodności, w tym kłopotów ze
    znalezieniem pracy. Działania te dodatkowo przyczyniają się do pogłębiania i
    tak już negatywnego obrazu wyznawcy islamu, jaki ugruntował się w Europie przez
    wieki i trwa do dzisiaj, a nawet są powodem postrzegania imigrantów
    muzułmańskich jako ludzi, tworzących z założenia środowiska kryminogenne.

    Uprzedzenia oraz odbieranie islamu i jego wyznawców jako wrogów kultury
    zachodniej nie jest niczym nowym i sięga początków kontaktów muzułmańsko-
    chrześcijańskich. Pojawiało się ono już w średniowiecznych polemikach teologów
    chrześcijańskich, a nasileniu ulegało w czasie konfliktów ideologiczno-
    politycznych, których źródłem były wojny krzyżowe, walki z Turcją osmańską, a
    później panowanie mocarstw kolonialnych, czy wreszcie obecne antagonizmy na
    Bliskim Wschodzie. Negatywne wyobrażenia odrodziły się w Europie w dużej mierze
    w wyniku powstania na jej terenie znaczących skupisk wyznawców islamu, a
    nasiliły się szczególnie w obliczu zastoju gospodarczego i zagrożenia
    bezrobociem. Wobec tego ostatniego imigranci stają się konkurencją na rynku
    pracy. Niechęć do islamu i muzułmanów podsycana jest przez organizacje
    polityczne o zabarwieniu prawicowo-nacjonalistycznym, jak choćby ugrupowanie
    Jörga Haidera w Austrii, czy nowe ruchy w Danii lub Holandii, które odkryły, że
    antymuzułmańska, populistyczna propaganda pomaga im w czasie wyborów. Używanie
    argumentów przeciw religii pomaga takim środowiskom uniknąć posądzenia o
    szerzenie nienawiści rasowej, zabronionej przez prawo i karanej.

    Muzułmanie wobec Europy

    Powielanie negatywnych stereotypów na temat islamu oraz uogólnianie zagrożenia
    ze strony niewielkich grup ekstremistów prowadzi do stygmatyzacji muzułmanów w
    codziennych kontaktach, a przez to często także do wykluczania ich z wielu sfer
    oficjalnego życia. Ma to niekorzystny wpływ na postawy, jakie muzułmanie, jako
    imigranci, przyjmują wobec rzeczywistości krajów pobytu. Sprzyja bowiem
    przyjęciu postawy odrzucenia zastanej kultury w całości, postrzegania jej jako
    zepsutej i dekadenckiej. Napiętnowanie muzułmanów jako gorszych, podejrzanych
    członków społeczeństwa i odmawianie im prawa obywatelstwa staje się przyczyną
    poszukiwania własnej wartości w rodzimej kulturze i tradycji, a co za tym
    idzie, podejmowania prób życia zgodnie ze wszystkimi zasadami odziedziczonej po
    przodkach religii2. Zauważalne staje się przy tym nadmierne przywiązanie i
    przesada w stosowaniu rodzimych wartości, przerysowana surowość w
    przestrzeganiu zasad wiary, coraz bardziej odległych od tych, któryc
    • Muzułmanie wobec Europy

     Powielanie negatywnych stereotypów na temat islamu oraz uogólnianie zagrożenia
     ze strony niewielkich grup ekstremistów prowadzi do stygmatyzacji muzułmanów w
     codziennych kontaktach, a przez to często także do wykluczania ich z wielu sfer
     oficjalnego życia. Ma to niekorzystny wpływ na postawy, jakie muzułmanie, jako
     imigranci, przyjmują wobec rzeczywistości krajów pobytu. Sprzyja bowiem
     przyjęciu postawy odrzucenia zastanej kultury w całości, postrzegania jej jako
     zepsutej i dekadenckiej. Napiętnowanie muzułmanów jako gorszych, podejrzanych
     członków społeczeństwa i odmawianie im prawa obywatelstwa staje się przyczyną
     poszukiwania własnej wartości w rodzimej kulturze i tradycji, a co za tym
     idzie, podejmowania prób życia zgodnie ze wszystkimi zasadami odziedziczonej po
     przodkach religii2. Zauważalne staje się przy tym nadmierne przywiązanie i
     przesada w stosowaniu rodzimych wartości, przerysowana surowość w
     przestrzeganiu zasad wiary, coraz bardziej odległych od tych, których
     przestrzegali rodzice i dziadkowie. Takie postępowanie pozwala muzułmanom na
     zachowanie nie tylko własnej wartości, ale także poczucia bezpieczeństwa w
     obrębie tradycyjnej wspólnoty, gdzie jej członkowie wspierają się nawzajem i
     służą sobie pomocą3.

     Najbardziej pożądana z wielu przyczyn postawa budowy tożsamości muzułmańskiej,
     w zgodzie z europejskimi warunkami społeczno-prawnymi, pojawia się tylko w
     wyniku pozytywnych doświadczeń życia w poszczególnych państwach. Sprzyja jej
     oficjalne uznanie islamu przez państwo, przyznanie mu przywilejów, jakimi
     cieszą się inne wyznania i brak dyskryminacji we wszelkich formach życia
     społecznego. Dzięki temu muzułmanie, czerpiąc z lokalnej kultury to, co w niej
     dobre, i łącząc ją z wartościami wyniesionymi z własnej religii, tworzą "islam
     europejski", nową wartość kulturowo-społeczną, a niekiedy nawet religijną,
     która stanowi dowód na to, że islam - jako religia uniwersalna - jest sposobem
     życia, możliwym w każdym kulturalnym i politycznym kontekście.

     Ów islam europejski, przez akceptację europejskiego rozdziału władzy świeckiej
     od duchownej, wymaga oczywiście przeinterpretowania doktryny muzułmańskiej w
     wielu aspektach, co jest wyzwaniem teologicznym i intelektualnym, z którym
     mierzy się wielu uczonych i myślicieli muzułmanów. Jednym z nich jest Tariq
     Ramadan, który stara się w swych przemyśleniach i nauczaniu połączyć
     posłuszeństwo nauce islamu z akceptacją lokalnego świeckiego systemu prawnego i
     z obywatelskim zaangażowaniem w sprawy miejscowej, europejskiej społeczności.
     Tożsamość muzułmanina - przez zerwanie z tradycyjną kulturą kraju pochodzenia -
     staje się uniwersalna, lepiej dopasowana do warunków europejskich, a także
     wznosi się ponad historie konfliktów między jego kulturą rodzimą a kulturą
     kraju jego zamieszkania. Idee, propagowane przez Tariqa Ramadana, spotykają się
     ze szczególną akceptacją muzułmanów urodzonych już w Europie, szukających w
     religii własnej tożsamości, lecz za bardzo wrośniętych w kulturę europejską, by
     zaakceptować rodzimy islam etniczny.

     Nad stworzeniem warunków dla wykształcenia się islamu europejskiego, czyli nad
     opracowaniem zasad, które mogłyby być podstawą egzystowania muzułmanów w
     obrębie europejskich systemów prawnych, pracują już zespoły uczonych teologów i
     prawników, tak z krajów europejskich, jak i z Bliskiego Wschodu. Wyniki ich
     prac przyjmują formę orzeczeń prawnych, fatw, które publikowane są w
     czasopismach, wydawanych przez islamskie stowarzyszenia, a także w internecie
     czy specjalnych opracowaniach książkowych. Stanowią one cenną pomoc i zbiór
     wskazówek dla tych, którzy chcą być obywatelami państw europejskich - przy
     zachowaniu swej muzułmańskiej tożsamości i wiary.

     Dla porządku wypada wspomnieć o innych postawach, przyjmowanych przez
     muzułmanów. Jedną z nich jest całkowita asymilacja do lokalnej społeczności,
     prowadząca do odrzucenia wszystkich wyniesionych z domu tradycji i wartości, a
     przyjęcia na ich miejsce tych zastanych w kraju pobytu. Wiąże się to także z
     porzuceniem praktykowania islamu w życiu codziennym. Wydaje się, że taka
     unifikacja nie jest zjawiskiem całkowicie pozytywnym, prowadzić może do buntu
     następnego pokolenia, lub zagubienia w przypadku spotkania się z dyskryminacją,
     choćby ze względu na wygląd zewnętrzny.

     Nie można zapominać o jeszcze jednej tendencji, najmniej może popularnej, ale
     ważnej. Otóż część muzułmańskich imigrantów traktuje swój pobyt jako wyprawę
     misyjną, której celem jest nawrócenie jak największej liczby Europejczyków na
     islam. Wykorzystują oni fakt, że niektórych "starych" mieszkańców Europy upadek
     wielkich ideologii minionego wieku, rozczarowanie moralne liberalnym
     kapitalizmem i konsumpcyjnym podejściem do życia prowadzi do konstatacji, że
     tylko islam może być wyzwoleniem i tylko on może zaofiarować zadowalającą
     odpowiedź na wszystkie bolączki współczesności. Tendencje te trzeba widzieć w
     kontekście ideowego pluralizmu, jaki cechuje dzisiejszą rzeczywistość Starego
     Kontynentu. Nie wydaje się, by skala konwersji na islam w Europie miała
     odmienić jej kulturowe oblicze.

     *

     Coraz liczniejsza obecność muzułmanów w Europie, połączona z wyobrażonymi lub
     rzeczywistymi możliwościami wpływu islamu na Europejczyków i ich kulturę,
     prowokuje do postawienia kilku pytań, związanych z potrzebą redefinicji
     europejsko-chrześcijańskiej tożsamości:

     Czy współistnienie z wyznawcami innej religii w życiu codziennym będzie dla
     europejskich chrześcijan zagrożeniem, czy też raczej wyzwaniem do zastanowienia
     się, czym dla nich jest ich własna religia?

     Czy w czasach słabnięcia więzi rodzinnych pojawienie się grupy, dla której te
     więzi są bardzo ważne, stanowi zagrożenie, czy raczej pomoc dla chrześcijan,
     próbujących ratować tę wartość, jaką jest rodzina?4

     Czy muzułmanie, posiadający liczne rodziny, nie będą stanowić impulsu dla
     powstrzymania spadku liczby urodzeń wśród ludności autochtonicznej?

     Czy wyznawcy islamu, przyzwyczajeni do postrzegania obecności Boga we
     wszystkich aspektach życia, nie będą dla chrześcijan, żyjących w zlaicyzowanym
     społeczeństwie, pomocą i wzorem dla artykułowania swego chrześcijaństwa także w
     przestrzeni życia publicznego?

     Wszystkie te pytania sprowadzają się do jednego: czy zatem islam w Europie jest
     zagrożeniem, czy raczej wyzwaniem - religijnym, intelektualnym i społecznym?

     Agata Skowron-Nalborczyk

     źródło: WIĘŹ Nr 3/2003
     • Beduinka staje twardo po jednej stronie. Ja mieszkalem 5 lat we Francji.
      Dokladnie w Strasbourgu. Znajdowaly sie tam 2 dzielnice prawie w calosci
      zamieszkale przez ludnosc emigracyjna z krajow arabskich, gdzie regularnie
      minimum raz w tygodniu byl palony ukradziony samochod. Raz bylem przypadkowo
      swiadkiem takiego zdarzenia. Policja z obawy przed zamieszkami nie reaguje zbyt
      ochoczo. straz pozarna zostala obrzucona kamieniami. Jest to protest przeciwko
      materialistycznemu podejsciu zachodu do zycia. Regularnie z czestotliwoscia ok
      raz w tygodniu odbywaly sie muzelmanskie manifestacje przeciwko: dyskryminacji
      muzulmanow, wojnie w Iraku, postawy panstwa Izrael i polityce francuzkiego
      rzadu. Nie zauwazylem nigdy zadnej dyskryminacji muzelmanow. Czesto jednak to
      muzulmanie wykorzystuja slabosc i bojazn urzedow i rzadu francuzkiego aby np.
      uzyskac zasilki, dostac prace, darmowe ubezpieczenie itd. Gdy tego nie uzyskuja
      oskarzaja urzedy o rasizm i dyskryminacje. Z drugiej strony arabowie francuzcy,
      zwlaszcza mlode pokolenie nie posiadaja wiekszej wiedzy nt. krajow z ktorych
      przybyli rodzice, religii, i nie mowia lub mowia bardzo slabo po arabsku.
      Mlodziez arabska jest kryminogenna, leniwa w poszukiwaniu pracy i generalnie
      przeciwna spoleczenstwom w ktorym przebywaja. Powrot jednak do krajow z ktorych
      przybyli jest bardzo trudny lub niemal niemozliwy choc byly i takie pomysly we
      Francji. Kobieta przez tych chlopakow jest traktowana jako gorszy rodzaj
      czlowieka, bez szacunku. Chusta na glowie jest tylko wierzcholkiem gory
      lodowej. Francuzi jednak sa niestety skazani na arabow gdyz nowe pokolenie
      posiada juz obywatelstwo francuzkie wg prawa francuzkiego sa wiec francuzami.
      Sytuacja podobna jest wiec troche o blednego kola i zeruja na niej populisci
      rzedu Le pena.
   • już od jakiegoś czasu jest to u nas na forum:
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=10662&w=8946595&a=12252917
    • 13.11.04, 19:24
     Nowe Szwedki

     Fredrik Kullberg, ICA Kuriren (tłum. Bożena Lilja), 2004-11-12 21:23:39


     Uciskane, bite, zamykane w domach. Nie umiejące czytać i pisać. Zabijane w imię
     honoru. Oto obraz imigrantek z krajów muzułmańskich w szwedzkich mediach. Ale
     jest i druga strona medalu. Wiele z tych dziewcząt świetnie sobie w nowym kraju
     radzi. Lepiej niż ich szwedzcy rówieśnicy.

     Zapytajcie nauczyciela w jakiejkolwiek szwedzkiej szkole. Córki imigrantów są
     najlepszymi uczniami w klasie, nawet z takich przedmiotów jak język szwedzki.
     Są ciche, ambitne i pracowite. Wiele z nich to dzieci wykształconych w Szwecji
     studentów. Wychowywały się w akadamikach i od małego wiedziały jak ważna jest
     edukacja. Ich rodzice, mimo ukończonych w Szwecji szkół i dyplomów, prowadzą
     dziś taksówki albo są na zasiłku dla bezrobotnych. One chcą inaczej. I pewnie
     im się uda, ponieważ w przeciwieństwie od ich matki czy ojca, rozumieją kod
     szwedzkiego społeczeństwa.
     Mówią na ogół w kilku językach. Oprócz szwedzkiego, także w języku matki czy
     ojca, oraz płynnie po angielsku. Pewnie to ich wystąpienia zastąpią wkrótce
     nieporadny angielski na wielu konferencjach naukowych. Największym atutem tzw.
     nowych Szwedek jest nie tyle znajomość kilku kultur, ale ambicje i spryt.

     Nikt właściwie nie robił do tej pory badań dotyczących fenomenu córek
     imigrantów. Dopiero przy badaniu co ma wpływ na wybór jedzenia przez młodzież,
     przeprowadzonych przez instytut „United minds” na zlecenie „Mjölkfrämjandet”
     (organizacji zajmującej się wspieraniem konsumpcji mleka) okazało się, że
     dziewczyny te w zasadniczy sposób różnią się od swoich rówieśników. Mają
     zupełnie inne cele i podejście do swojej przyszłości niż na przykład hip-
     hopowcy, komputerowcy czy klubowicze.

     Gdy znajomi przykładowej „Fatimy Svensson” będą w czasie wakacji jeździć po
     świecie „stopem” i zapiszą się do szkoły klaunów w Amsterdamie, ta młoda nowa
     Szwedka ma bardziej tradycyjne pomysły.

     Nastawia się na zdobycie dającego pewność zawodu o wysokim prestiżu. Jej celem
     jest tytuł naukowy, najchętniej międzynarodowy. Chce być lekarzem, dentystą,
     farmaceutą, inżynierem. Aż 44 proc. studentow w szwedzkich uczelniach
     kształcących stomatologów ma etniczne pochodzenie, do tego większość studentów
     to kobiety. Rekordowy pod tym względem jest wydział dla przyszłych techników
     dentystycznych. Tam odsetek imigrantów wynosi 57 proc., a kobiety stanowią
     dominującą większość uczących się.

     - W ciągu najbliższych 10 lat te dziewczyny przejmą wiele zawodów o wysokim
     statusie. Będą naszą nową klasą srednią - mówi szefowa „Mjölkfrämjandet” Ingela
     Stenson.

     Kolejną różnicą między córkami imigrantów a rdzennymi Szwedkami jest stosunek
     do rodziny. Te ostatnie chcą żyć przede wszystkim dla siebie i opóźnić
     posiadanie dzieci, tak dlugo jak to możliwe. Dla córek imigrantów rodzina jest
     najważniejsza. Jej założenie to warunek szczęśliwego życia.

     Ale chwileczkę... Czy rodzina imigrancka nie jest dla kobiety prawdziwym
     piekłem i wiezieniem? – To obraz daleki od prawdy - uważają same kobiety.
     Rodzina to dla nich dowód kobiecej władzy i siły.

     Oczywiście, niektóre tradycje cały czas są żywe. Nowe Szwedki, tak jak ich
     matki, przygotowywują codziennie pracochłonne, tradycyjne dla kraju pochodzenia
     potrawy i biorą na siebie większość domowych obowiązków. Mimo to udaje im się
     robić kariery w prestiżowych zawodach. Mało tego, jak wynika z badań są mniej
     zestresowane niż Szwedki.

     Odrzucają takie zajęcia jak ćwiczenia w klubie fitness, korzystanie z pomocy
     domowej, wieczorki z koleżankami przy kuflu piwa. To ostatnie zresztą nigdy ich
     nie interesowało. W razie kryzysu zawsze pod ręką mają grono przyjaciółek i
     rodziny.

     Ta amitna i odnosząca sukcesy imigrantka będzie miała w Szwecji coraz większe
     znaczenie. Dla polityków, pracodawców, dziennikarzy. Tylko muszą ją najpierw
     zauważyć.

     Nic nie jest niemożliwe

     Jeszcze pięć lat temu Zeinab Hameed nie umiala powiedzieć po szwedzku ani
     słowa. Dziś jest studentką prestiżowej wyższej szkoły stomatologicznej w Malmö.

     Wymagnia na tej uczelni są bardzo wysokie, a konkurencja z roku na rok rośnie.
     W tym roku akademickim na 40 miejsc było 935 chętnych. Jedną z tych, którzy się
     dostali jest Zainab Hameed. Ma 22 lata i z pochodzenia jest Irakijką. Jest
     modnie ubrana, a włosy ukryte ma pod chustą. Zainab ma duże plany i wiarę, że
     wszystko się uda. Po skończeniu szkoły chciałaby otworzyć własną klinikę w
     Londynie.

     Jej rodzina miała dość rządów Saddama Hussajna i kilka lat temu przeprowadziła
     się z Iraku najpierw do Libii, później do Szwecji. Po sześciu miesiącach w
     Malmö Zainab na tyle dobrze poznała język, że zaczęła uczyć się w szwedzkim
     gimnazjum. Była dwa lata starsza od reszty klasy i wiedziała, że nie ma czasu
     do stracenia. Zamiast chodzić, jak inni na basen, Zainab siedziała nad
     książkami. Po trzech latach zdała maturę. Była jedną z najlepszych w klasie.

     Zainab nie tylko studiuje, ale także pracuje w weekendy w restauracji. Niedawno
     była na spotkaniu dawnej klasy z gimnazjum. Okazało się, że tylko ona i inna
     dziewczyna z Iraku są na studiach. Reszta albo je przerwała, albo nigdy ich nie
     podjęła. Ktoś pracuje w Burger Kingu, ktoś właśnie wrócił z długiej podróży,
     reszta odpoczywa. Zainab rozumie ich, ale ona swoje podróże odkłada na później.
     Teraz jej celem jest zostać dentystą.

     W jej rodzinie wykształcenie zawsze było najważniejsze. Oboje jej rodzice mają
     tytuł doktorów biologii. Co dość typowe, żadne z nich nie dostało pracy
     odpowiadającej ich wykształceniu. Matka została w końcu nauczycielką, ale tylko
     na pół etatu. Ojciec nadal jest bezrobotny.
     Czy czują się dyskryminowani? Zainab nie jest tego pewna. Z pewnością znaczenie
     tu ma ich znajomość szwedzkiego i wiek. Jest przekonana ze granice dzielące
     tych rdzennych i nowych Szwedów powoli znikają. Osobiście nie spotkała się z
     dyskryminacją ze względu na pochodzenie.

     Zainab odważnie patrzy w przyszłość. Dla młodych dentystów pracy w Szwecji jest
     sporo. Poza tym nastepnego lata zamierza wyjść za mąż. Narzeczony też pochodzi
     z Iraku i studiuje na informatyce. Zainab zamierza jednocześnie robić kariere i
     prowadzić życie rodzinne. Oczywiście chce mieć dzieci, ale nie od razu. Może za
     pięć, sześć lat. Zainab nie będzie mieć wtedy jeszcze 30-tki. Czy będzie mieć
     na to wszystko siłę? Pod ręką będzie matka i siostry, liczy też na pomoc
     przyszłego męża. Jest nowoczesny. Naprawdę umie gotować. – Wiem, że będzie
     ciężko, ale gdy się czegoś bardzo chce, to sie udaje. Nic nie jest niemozliwe -
     mowi Zainab Hameed.


     ZRODLO: www.arabia.pl


     • Jeszcze dodam, ze obraz "uciesnionej" Arabki przekazuje nam w Szwecji prasa
      typu Aftonbladet, ktorej nawet nie warto czytac, bo coraz bardziej zaczyna
      przypominac prase brukowa. Kolorowe, przyciagajace okladki, itp. Czego sie nie
      robi, by zwabic czytelnika. Lepiej czytac stonowane Dagens Nyheter. Ten
      dziennik tylko raz, jakies 15 lat temu (tak przynajmniej slyszalam) zwolnil
      kogos za poglady polityczne, kto byl zbyt antyizraelski.
      --
      Pozdrowienia
      Joanna ( دمشق)
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=621&w=9855231
      • Dobrze, ze na arabia ukazal sie ten tekst. Ja juz rok temu probowalam to dac do
       zrozumienia na innym forum niejakiej Annie, ktora pisala:

       "Pragne tylko dodac, ze fakt analfabetyzmu arabow zamieszkalych w Izraelu (poza
       terytoriami) nie jest wina izraelskich wladz ale samych arabskich obywateli.
       Oni nie wykorzystuja tej samej i takiej samej mozliwosci do ksztalcenia jaka
       maja dzieci izraelskie (czyt. zydowskie). Nie posiadajac tradycji edukacyjnych
       sami lekcewaza koniecznosc ksztalcenia swoich dzieci, bardziej interesujac sie
       korzystnym "sprzedaniem" swoich corek rodzinom przyszlych ich mezow.
       Analogiczna sytuacja istnieje w Szwecji: arabscy ojcowie nie interesuja sie
       wynikami w nauce swoich dzieci, swoim zonom tez na to nie pozwalaja. Efektem
       tego jest, ze wiekszosc arabskich dzieci konczac szkole podstawowa nie jest w
       stanie poprawnie czytac i pisac, nie mowiac juz o matematyce. Te zaniedbane
       dzieci sukcesywnie tworza roznego rodzaju gangi i w ten sposob kolo sie zamyka."       Anna@supernetpower.com, 2003-12-12 17:24       --
       Pozdrowienia
       Joanna ( دمشق)
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=621&w=9855231
       • I jeszcze reszta korespondencji z pania Anna:

        Skad ty kobieto masz takie dane??? Sama mieszkam w Szwecji, znam wielu Arabow i
        musze cie niestety rozczarowac: wiekszosc sposrod ich dzieci osiaga duzo lepsze
        wyniki w nauce niz ich szewdzcy rowiesnicy. Wskaz mi swoje zrodlo, z ktorego
        czerpiesz te falszywe informacje. Niecierpliwie czekam

        ~Teletubbie1001, 2003-12-14 20:01


        W przeciwienstwie do tej babiny teletubbie majacej tyle arabskich przyjaciol,
        ja nie utrzymuje z nimi kontaktow, nie ma ich w moim otoczeniu. Informacje o
        skandalicznych wynikach, a raczej ich kompletny brak, w nauce ich dzieci
        czerpie z prasy szwedzkiej. Podejrzewam, ze teletubbie, nie czyta szwedzkich
        dziennikow, w przeciwnym wypadku bylaby swiadoma olbrzymich problemow jakie
        wystepuja w tej etnicznej grupie.

        Anna@supernetpower.com, 2003-12-16 18:48


        Czy pytanie, ktore ci zadalam Anno jest az tak niewygodne? Nie dosyc, ze
        czekalam na odpowiedz cale dwa dni, to jeszcze nazwalas mnie babina? Boisz sie
        tego, co mam do powiedzenia i dlatego probujesz mnie zdyskredytowac w oczach
        innych forumowiczow?
        Napisalas, iz swoje wiadomosci czerpiesz ze szwedzkich dziennikow. Ktorych?
        Expressen, Aftonbladet? Jezeli tak, to nie mamy o czym rozmawiac.
        Jesli zas chodzi o wszelke rewelacje dotyczace edukacji ( i nie tylko) Arabow,
        jest tu podobnie jak w kwestii nowinek z Polski. Jeden przypadek dorasta do
        rangi: wszyscy i wszedzie. Ilekroc czytam gazete czy ogladam Tv mam dziwne
        odczucie, iz kreuje sie w nich obraz straszliwej biedy i zacofania w Polsce.
        Prawie nigdy nie pokaza kulturalnych, zadbanych ludzi, ktorych przeciez nie
        brak w naszym kraju, tylko jakies stare bezzebne wiejskie baby, ktore w dodatku
        jakies 20 lat temu oddaly wlasne dzieci do szwedzkiej adopcji, itp. Trudno sie
        potem dziwic, iz wielu Szwedow na pytanie czy Polska powinna wejsc do Unii,
        odpowiada z oburzeniem, iz ten kraj jeszcze przez nastepne 50 lat nie powinien
        tam sie wcale znalezc.
        Ponadto cecha szwedzkiego szkolnictwa, w przeciwienstwie do polskiego, jest to,
        iz wszyscy uczniowie konczac dana klase powinni prezentowac podobny poziom
        wyksztalcenia. Jezeli delikwent nie zda jednego egzaminu, organizuje sie dla
        niego kolejny i kolejny, az do skutku. W ciezkich przypadkach mozliwe sa nawet
        lekcje indywidualne. Zatem przedstawiona przez ciebie teoria ma sie nijak do
        rzeczywistosci. Poza tym nalezy rozwazyc rowniez taka kwestie: wielu uchodzcow
        (z krajow arabskich i nie tylko) przyjezdzajacych tu w przeciagu ostatnich 20,
        30 lat reprezentowalo z roznych powodow odmienny poziom wyksztalcenia. Tu
        zastal ich inny jezyk ( i nauczanie w nim), inne przedmioty, pewnie tez roznilo
        sie wiekiem. Z pewnoscia ludzie ci mieli wiele problemow z dostosowaniem sie do
        panujacych w tym kraju warunkow. Ale to bylo, jak juz powiedzialam, 20, 30 lat
        temu. Wskaz mi zatem arabskie dzieci urodzone w Szwecji i majace takie problemy
        z nauka, jak to opisalas.
        Podobnie jest ze wspomnianymi przez ciebie arabskimi zonami. Piszesz, ze im
        mezowie nie pozwalaja sie uczyc. To ciekawe. Wielu bowiem imigrantow (w tym
        Arabow, Polakow, Latynosow, Somalijczykow, itp.) wybierajac Szwecje na swoj
        nowy dom liczylo na ow slynny socjal. Jednak jezeli osoba nie udokumentuje, iz
        regularnie uczeszcza do jakiejs szkoly (chociazby jezyka szwedzkiego), moze
        zapomniec o zasilku. Nie sadze zatem, by ktokolwiek w tym kraju zrezygnowal z
        takiej mozliwosci.
        Wierze, ze istnieja wsrod Arabow czy muzulmanow pewien odsetek mezczyzn, ktorzy
        nie popieraja edukacji swoich zon i nie interesuja sie wlasnymi dziecmi. Ale
        nie mniej podobnych osobnikow znajdziesz wsrod innych nacji, w tym takze
        Szwedow. Dlatego ktos, kto uogolnia tak jak to nie zasluguje nawet na
        jakikolwiek komentarz.
        Piszesz, ze w przeciwienstwie do mnie nie masz wsrod przyjaciol Arabow. Szkoda,
        bo to znaczy, ze tak naprawde nic o nich nie wiesz. Jak zatem mozesz cokolwiek
        o tej grupie etnicznej, jak sama sie wyrazilas, pisac? Poza tym twoje
        stanowisko wydaje sie byc typowe dla szwedzkich imigrantow z Polski; na
        szczescie nie jest to jeszcze regula, przynajmniej wsrod tych Polakow, ktorzy w
        tym kraju cos osiagneli w uczciwy sposob. Ci' Polacy (mam na mysli ta pierwsza
        kategorie) , jako ze sami ciesza sie tu chyba najgorsza opinia, probuja za
        wszelka cene znalezc sobie kozla ofiarnego- w tym przypadku Araba. Znajduje to
        nawet pewne uzasadnienie w psychologii.
        Pozostaje mi jeszcze jedna kwestia do omowienia. Rzad szwedzki popelnil pewien
        zasadniczy blad, ktory teraz pociaga za soba ogromne skutki; mianowicie,
        sprowadzajac te 20, 30 lat temu liczne rzesze uchodzcow, preferowal ludzi z
        niskim wyksztalceniem, by mogli oni wykonywac zawody, ktorych zaden Szwed nie
        ruszy. Zatem Szwecja nie jest reprezentacyjnym krajem. Nie zmienia to jednak
        faktu, iz udalo sie tu przemycic wielu ludzi swiatlych, w tym rowniez Arabow. W
        gronie takiej arabskiej inteligencji sie obracam. I gdyby polska inteligencja
        byla na podobnie wysokim poziomie, nie musielibysmy czytac takich komentarzy
        jak twoj.
        Jezeli jeszcze masz ochote napisac cos o szwedzkich Arabach, zerujac na
        niewiedzy forumowiczow (skoro oni nie znaja szwedzkich realiow), by poprzec
        swoja ideologie, to sprawdz sobie dane na temat narodowosci wlascicieli takich
        znanych nie tylko w Szwecji firm, jak: Neptunsat, Sekvencia, Almsat, SWEDX,
        Scand Vision, SatSystems . 3 z nich zatrudniaja Polki w charakterze
        sprzataczek; moze jestes jedna z nich, stad twoja frustracja? Chociaz z drugiej
        strony znane powiedzenie mowi, iz zadna praca nie hanbi', a wlasciciele
        wspomnianych przeze mnie firm stworzyli tym kobietom miejsca pracy nie z powodu
        wyrachowania, ale z dobroci serca. Maja bowiem te swiadomosc, ze owe panie
        zostawily w domu glodne dzieci, o ktore nie trodzczy sie polski rzad. Tu w
        Szwecji zas nie mialyby mozliwosci pracy skoro nie znaja jezyka. Poza tym
        sprawdz sobie do kogo naleza takie znane restauracje jak: Beirut Café
        (ogloszona najlepsza sztokholmska restauracja jakies 2 lata temu), Lebanon
        Restaurant, Cave du Roi, siec Folket Kebab, czy otwarty ostatnio Balbaak. To
        tylko niektore z wielu firm, ktorych wlascicieli znamy z mezem osobiscie.
        Sprawdz sobie ich strony internetowe; dowiedz sie jaki osiagaja roczny dochod
        brutto, jak wysokie placa podatki, z ktorych rowniez ty zyjesz, ile tworza
        miejsc pracy . Z powyzszymi pytaniami zglos sie do Skattemydningheten - takie
        informacje sa w Szwecji jawne.
        Zadzwon i sprawdz czy to, co napisalam o polskich sprzataczkach , to prawda.
        Jezeliby szwedzcy Arabowie rzeczywiscie mieli problemy z pisaniem czy
        matematyka jak to probujesz nam usilnie dac do zrozumienia, to w jaki sposob
        ich firmy stalyby sie jednymi z wiekszych w calej Skandynawii?
        W dalszym ciagu czekam zatem na twoja odpowiedz, skad czerpiesz te rewelacje,
        bym mogla sie do nich odpowiednio ustosunkowac.        ~Teletubbie1001, 2003-12-17 09:15
        --
        Pozdrowienia
        Joanna ( دمشق)
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=621&w=9855231
  • ten wątek nazwałam kiedyś dawno temu islam w Europie
   ale niech będzie poszerzony także ogólnie o Arabów w Europie
   w każdym razie nie da się edytować wątków, więc nie mogę tego zmienić ni w
   tytule ni w początku całości :))
  • Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zaleciło państwom członkowskim nie
   aprobowanie małżeństwa zawieranych pod przymusem. Z danych, którymi dysponuje
   Zgromadzenie, liczba takich przymusowych małżeństw stale rośnie.


   Problem staje się coraz bardziej zauważalny wraz z napływem imigrantów z krajów
   muzułmańskich. Ocenia się, że tylko we Francji jest około 70 tysięcy kobiet
   zagrożonych przymusowym małżeństwem. Większość ślubów jest zawierana w kraju
   pochodzenia tych kobiet. Często są to osoby nieletnie.

   Deputowani zaapelowali do parlamentów państw członkowskich o ustanowienie
   przepisów, które zapobiegną tego typu związkom i umożliwią karanie osób
   odpowiedzialnych za stosowanie przymusu. Przepisy te powinny też jednoznacznie
   stwierdzać, że małżeństwo nie może być zawarte przed ukończeniem przez
   partnerów 18-tu lat. Zgromadzenie zaleca też nie uznawanie małżeństw obywateli
   europejskich, jeśli zawarto je zagranicą pod przymusem.
   (www.arabia.pl)
  • Po raz pierwszy zetknąłem się z islamem w Dakarze ze 40 lat temu. Naturalnie
   nie licząc moich krótkich i niedokończonych studiów orientalistycznych, ale to
   wszak była tylko teoria, chociażuczyłem sięarabskiego właśnie w wersji Koranu.
   Dawno i nieprawda. W Daharze usłyszałem po raz pierwszy śpiew muezina, a takze
   przeżyłem prawdziwy wstrząs...
   więcej w Trybunie 23.06.
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Sąd w Szwecji skazał Somalijczyka na 4 (cztery) lata więzienia, który siłą
   zmusił swoją 13 letnia córkę do poddania się zabiegowi wycięcia łechtaczki. Ten
   barbarzyński zwyczaj bardzo rozpowszechniony wśród islamskich emigrantów jest w
   Szwecji urzędowo zakazany od 1982 roku.


   www.neww.org.pl/en.php/news/news/1.html?&nw=2574&re=1
   • To jedna z wielu rzeczy, ktore mi sie podobaja w Szwecji. Tu do prawa podchodzi
    sie logicznie i przede wszystkim demokratycznie. Jezeli istniejace prawo nie
    podoba sie badz jest przyczyna przykrosci (rowniez immigrantow, ktorzy maja
    takie same prawo upominac sie o swoje jak rodowici sZWEDZI) moga oni zwrocic
    sie do odpowiednich wladz/sluzb, gdzie zwoluja specjalna komisje, ktora ocenia
    istniejace prawo (czy jest ono nielogiczne badz dyskryminujace pewne grupy
    spoleczne). Zarowno ja jak i moi znajomi sie wielokrotnie o tym przekonywalismy
    (w roznych dziedzinach). Pracownica lunaparku w hijabie nie robi nikomu krzywdy
    wiec czemu nie pozwolic jej go nosic?
    pozdrawiam
    --
    "Det bästa en kvinna kan göra är att gifta sig med en arkeolog, för ju äldre
    hon blir desto mer intresserad blir han"
    Agatha Christie
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=621&w=33607272
   • Muzułmanki walczą o chusty

    Powraca sprawa chust muzułmańskich na bułgarskich uczelniach - informuje
    wczorajsza prasa sofijska. W Płowdiwie grupa 110 studentek z Turcji, które mają
    podjąć naukę w Akademii Medycznej, domaga się prawa do noszenia takich chust na
    zajęciach.
    Studentki przebywają w Bułgarii na podstawie kontraktu z prywatną firmą turecką
    i płacą za naukę po 4 tys. euro rocznie. Ten aspekt finansowy sprawia - pisze
    dziennik "Sega" - że rektor Akademii Georgi Paskalew waha się, jaką decyzję
    podjąć w tej sprawie.
    Pytania o prawo do noszenia muzułmańskich chust napłynęły z Turcji także do
    dwóch innych wyższych uczelni w Płowdiwie. Na Uniwersytecie Płowdiwskim wydano
    na to zezwolenie, a rektor Uniwersytetu Technicznego kategorycznie zakazał
    chust.
    PS, PAP
    --
    sirocco.turystyka.net
    krajearabskie.prv.pl
  • Francuski minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy wydał decyzję o
   zamknięciu nielegalnych meczetów na podparyskich lotniskach Orly i Roissy.
   Decyzja ta jest odczytywana przez Ruch na rzecz Francji (MPF) jako reakcja na
   książkę przewodniczącego tej partii Philippe'a de Villiers ("Meczety Roissy"),
   opublikowanej w kwietniu br.
   Polityk MPF napisał w niej, że muzułmanie opanowali obsługę podparyskich
   lotnisk i wykorzystują pomieszczenia aeroportów do praktyk religijnych,
   jednocześnie odmawiając korzystania z odpowiednich sal przeznaczonych do
   uprawiania kultu przez wszystkie religie. Publikacja Philippe'a de Villiers
   spotkała się wówczas z negatywną reakcją ministerstwa spraw wewnętrznych i
   została oceniona jako kłamliwa i rasistowska.
   Obecna decyzja Nicolasa Sarkozego została opatrzona klauzulą "tajemnicy
   wojskowej", co dla Philippe'a de Villiers oznacza "zaistnienie realnego
   niepokoju wpływem islamistów na paryskie lotniska", tym bardziej że dla obrony
   swoich interesów przeniknęli oni bardzo mocno do władz najbardziej wpływowego,
   mającego komunistyczne korzenie, związku zawodowego CGT.
   Franciszek L. Ćwik, Caen
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Imigracyjny dylemat   Francja od lat boryka się z napływem nielegalnych imigrantów. Kolejne rządy
   próbują bezskutecznie powstrzymać falę obcokrajowców, pragnących za wszelką
   cenę osiedlić się nad Sekwaną.

   Minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy przedstawił projekt nowej ustawy
   imigracyjnej, której celem ma być przyjmowanie we Francji tzw. imigracji
   chcianej i wybranej, a nie - jak dotychczas - imigracji "doznawanej". Dokument
   przewiduje przede wszystkim ułatwienia dla zdolnych, utalentowanych ludzi,
   którzy będą mogli przyczynić się do "rozwoju i blasku Francji" (naukowców,
   informatyków, artystów). Będą otrzymywać trzyletnie wizy pobytowe.
   Dziś Paryż płaci koszta rozbudowanego systemu pomocy społecznej, bezpłatnej,
   stojącej na wysokim poziomie opieki lekarskiej dla ludzi mających niskie
   dochody lub ich nieposiadających. Każdy obcokrajowiec, nawet bez legalnych
   papierów, ma zapewnione minimum opieki medycznej. Francja może też poszczycić
   się rozbudowanym, sprawnym systemem przyjmowania osób proszących o azyl
   polityczny i zajmowania się nimi. Rocznie wnioski o azyl składa tu około 70
   tys. ludzi. Dla większości z nich jest to jedyny sposób, by znaleźć się pod
   opieką francuskiego państwa, i najczęściej skuteczny środek osiedlenia się na
   stałe. Mimo że jedynie około 10 procentom osób składających prośbę o azyl
   polityczny udaje się go otrzymać, pozostali nie opuszczają Francji; żyją i
   pracują nielegalnie. Ocenia się, że obecnie jest około 500 tys. osób "bez
   papierów".
   Problemem dla Francji jest zwłaszcza imigracja muzułmańska, która nie integruje
   się ze społeczeństwem francuskim, stwarzając poważne problemy natury socjalnej
   i politycznej. Warto przypomnieć, że wśród uczestników zamieszek na
   przedmieściach Paryża i w podparyskich miejscowościach w listopadzie ubiegłego
   roku zdecydowaną większość stanowiły dzieci muzułmańskiej imigracji.
   Ugrupowania prawicowe od lat biją na alarm, widząc w imigracji muzułmańskiej
   zagrożenie chrześcijańskich wartości kultury europejskiej. Sytuacja we Francji
   jest tym bardziej niepokojąca, że żyje tu 4 miliony muzułmanów. Napływają oni
   wciąż szeroką falą w ramach tzw. łączenia rodzin lub docierają z dawnych
   kolonii i proszą o azyl polityczny. Obecny rząd, chcąc powstrzymać masowy
   napływ imigrantów, złożył w bieżącym roku projekt nowej ustawy imigracyjnej,
   który został przyjęty 18 maja przez Zgromadzenie Narodowe.
   Nowe prawo ułatwia dopływ do Francji imigrantów wykwalifikowanych, utrudnia
   natomiast małżeństwa z obcokrajowcami i procedurę łączenia rodzin. Anuluje
   jednocześnie przepis umożliwiający automatyczne staranie się o kartę pobytu po
   10 latach nielegalnego pobytu na terytorium Francji.
   Mimo zaostrzenia przepisów do Francji wciąż napływają obcokrajowcy, chcący
   wszelkimi metodami zalegalizować tu swój pobyt. Tak naprawdę nikt nie wie, co z
   nimi zrobić. Nad Sekwaną jest coraz trudniej. Ostatnio minister spraw
   wewnętrznych wpadł na pomysł częściowego rozładowania problemu imigracyjnego.
   Postanowił podwoić finansową ofertę dla imigrantów, którzy zdecydowaliby się na
   powrót do ojczyzny. Obecnie proponuje się 4 tys. euro na osobę dorosłą i 2 tys.
   na dziecko. Na razie oferta ta nie wzbudziła większego zainteresowania. Ponadto
   Nicolas Sarkozy wydał prefektom polecenie uregulowania pobytu rodzin, których
   dzieci od września 2005 r. uczęszczały do szkoły francuskiej, urodziły się we
   Francji lub przybyły z rodzicami do Francji, nie mając ukończonych 13 lat.
   Wymaga się też, by dzieci nie utrzymywały związków z krajem rodziców i
   wykazywały "realną chęć integracji". Rodziny te powinny do 15 sierpnia złożyć w
   prefekturach odpowiednie kwestionariusze. Cała akcja rozpoczęła się w miniony
   poniedziałek, powodując olbrzymie kolejki przed biurami prefektur. Tylko
   prefektura w Paryżu wyznaczyła już 2 tys. spotkań osobom starającym się o
   legalne papiery, które zostaną przyznane po pozytywnym wyniku rozmowy. Gdyby
   decyzja prefektury okazała się negatywna, ludzie ci mają otrzymać decyzję
   wydalenia z Francji. Znając jednak francuską rzeczywistość, należy stwierdzić,
   iż nie oznacza to wcale, że tak się stanie.
   Decyzje Nicolasa Sarkozy'ego idą wprawdzie w dobrym kierunku, ale nie
   rozwiązują problemu imigracji, z którym przyszły rząd będzie musiał się
   skonfrontować. Ocenia się bowiem, że z obecnej akcji przyznawania papierów
   skorzysta tylko kilka tysięcy ludzi. Prawdziwym problemem są tysiące
   imigrantów, którzy często od ponad 10 lat żyją nielegalnie we Francji. Różnymi
   sposobami próbują oni regulować swoją sytuację, posuwając się nawet do strajków
   głodowych.
   Jak na razie rząd chowa głowę w piasek, nie dając masowo kart pobytu i nie
   dokonując wydaleń z Francji. Problem imigracji wciąż czeka na rozwiązanie.
   Franciszek L. Ćwik
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Kamieniem w Tatara


   Krzycząc "Tatarzy precz z Krymu!", kilkusetosobowa grupa Rosjan obrzuciła
   kamieniami Tatarów krymskich, którzy w pokojowy sposób domagali się
   przeniesienia targu z terenu tatarskiego cmentarza-mauzoleum. Kilkanaście osób
   zostało rannych. Do incydentu doszło w sobotę - dzień po spotkaniu premiera
   Ukrainy Wiktora Janukowycza z przewodniczącym Medżlisu Narodu
   Krymskotatarskiego Mustafą Dzemilowem, kiedy podpisano umowę o przeniesieniu
   rynku. Tatarzy krymscy stanowią 11 proc. mieszkańców półwyspu. Wspierali
   pomarańczową rewolucję, czym narazili się większości krymskich Rosjan. AZJA
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Bałkańskie oblicza islamu
   Jacek Duda
   Wyprawa na Zachodnie Bałkany w lipcu tego roku było dla mnie pierwszym tak
   bliskim, żeby nie powiedzieć namacalnym, zetknięciem się z islamem, mimo że
   spośród czterech krajów, które odwiedziłem, tylko jeden, Albania, może być pod
   pewnymi warunkami określany mianem muzułmańskiego. Niemniej jednak w każdym (a
   poza Albanią odwiedziłem jeszcze Macedonię i Czarnogórę oraz przejeżdżałem
   przez albańskie etnicznie tereny Kosowa) można było zaobserwować obecność
   muzułmanów i ich wpływ na oblicze odwiedzanych krajów.


   Jedynym w większości muzułmańskim krajem, jaki odwiedziłem, była Albania.
   Według statystyk, aż 70% ludności wyznaje tam islam (pozostałe 30% to
   chrześcijanie ortodoksyjni i rzymscy katolicy w proporcjach 2:1 oraz w bardzo
   niewielkiej liczbie ateiści i pozostałe wyznania). Spodziewałem się zatem kraju
   islamskiego (mając wszakże w pamięci 24 lata przymusowej ateizacji poprzedzone
   20 latami walki z religią, uskuteczniane przez reżim Hodży).

   Ku mojemu zaskoczeniu jednak, wjeżdżając do Albanii od północy, człowiek widzi
   górujące nad wioskami wieże kościołów, nie minarety. Pułapka polega na tym, że
   okolice Szkodry oraz góry na północy kraju (pasma Mirëdita i Prokletije) to
   tradycyjnie od 12 wieku bastiony katolicyzmu, którego z racji trudno dostępnego
   terenu nie udało się wykorzenić ani Turkom, ani Hodży. Co ciekawe, to
   wynalazkiem ludzi z tych właśnie terenów, a nie wyznawców islamu, była
   gjakmarrja, czyli krwawa zemsta rodowa.

   Trzeba też nadmienić, że z identyczną sytuacją (jedynie kościoły zostaną
   zastąpione przez cerkwie) będzie mieć do czynienia ktoś, kto wjeżdża do Albanii
   od strony Grecji czy Macedonii – tam z kolei obecność ortodoksów tłumaczy się
   sąsiedztwem Grecji i jej pretensjami do północnego Epiru. Niemniej jednak w obu
   tych regionach, podobnie jak w interiorze, meczety oczywiście są. I niemal
   wszystkie są nowe, tzn. albo wybudowane po 1990 roku (zwykle za pieniądze
   przysyłane dokładnie na ten cel z Arabii Saudyjskiej, innych krajów Zatoki
   Perskiej czy z Iranu – na każdym widnieje tabliczka z napisem, kto fundował),
   albo odnowione i przywrócone do poprzedniego stanu po latach użytkowania ich
   jako składy zboża, magazyny czy bazy wojskowe (podobnie rzecz się miała z
   innymi obiektami kultu – np. katedra katolicka w Szkodrze była użytkowana jako
   hala sportowa).

   W przypadku bogatszych fundacji Arabowie zbudowali nie tylko meczet, ale
   również budynek szkoły koranicznej, centrum charytatywne i tego typu budynki,
   zresztą kompleksy takie są zazwyczaj najładniejszymi i najczystszymi miejscami
   w miastach. Osobiście widziałem tylko jeden taki kompleks w Vorë po drodze z
   Durrës do Tirany, zbudowany przez jakiegoś szejka z Arabii Saudyjskiej, i na
   tle mocno przygnębiającego miasteczka robił on wrażenie. Starych meczetów i
   typowych dla osmańskiej Turcji obiektów sakralnych czy świeckich (jak np.
   charakterystyczne budynki łaźni czy stare dzielnice handlowe) jest bardzo
   niewiele – w miejscach, w których byłem, widziałem zaledwie jeden zabytkowy
   meczet nie zburzony w czasie rewolucji kulturalnej – Xhami Ethem Bey na głównym
   placu Skanderbega w Tiranie (Ołowiany Meczet w Szkodrze był za daleko za
   miastem i przy ograniczonym czasie nie udało się do niego dotrzeć), a stare
   miasta ograniczały się do jednej-dwóch wąskich uliczek z nieco „cepelianymi”
   kramami oraz straganami (jeśli w ogóle, w Szkodrze i w Tiranie praktycznie cała
   poturecka zabudowa została wyburzona pod nowe inwestycje budowlane, które
   podobnie jak myjnie samochodowe, brak asfaltu w miastach i śmieci na każdym
   kroku są chyba najczęściej spotykanym widokiem w Albanii).

   Brak było niemalże bazarów, a targi wyglądały raczej jak na Ukrainie, a nie np.
   w Turcji czy Maroku. Gdzieniegdzie, na prowincji, takiej jak np. Krujë,
   trafiały się resztki panowania Turków, takie jak arabskie „reklamy” wymalowane
   na ścianach. Na wsiach i w małych miasteczkach, zwłaszcza tych, których nie
   dotknęła forsowna industrializacja, jest już nieco inaczej, dużo starej
   zabudowy, w tym sakralnej, się zachowało.

   Jeśli chodzi o oblicze samego islamu jest ono bardzo ciekawe i zaskakujące.
   Odnosi się wrażenie, że te 70% wyznawców jest mocno naciągane, zwłaszcza w
   dużych miastach, takich jak Durrës, Szkodra czy Tirana zupełnie się nie czuje
   tego, że jest się w kraju bądź co bądź muzułmańskim. Co prawda przy zwiedzaniu
   meczetów trzeba rzecz jasna zdjąć buty, kobiety zakrywają włosy i nogi, ale
   nikt nie robi problemów ani z wejściem „niewiernych” do miejsc kultu, ani z
   fotografowaniem. Podobnie na ulicach – w ogóle nie widać kobiet z zakrytymi
   włosami i w długich strojach, o czadorze nie wspominając.

   Jedynie czasem można zobaczyć tradycyjnie ubraną na czarno starszą kobietę, ale
   nie byłem w stanie stwierdzić, czy wynikało to z wyznawanej wiary, czy po
   prostu pani ta wyglądała jak typowa bałkańska starsza kobieta (takich samych
   pełno można spotkać w Grecji, Bułgarii czy nawet na Węgrzech). Kolejna sprawa
   to alkohol – bez problemu dostępny i spożywany przez miejscowych – myślę że
   zwyczaj rozpoczynania posiłków kieliszkiem raki (wódka z owoców) jest tak
   silny, że kto wie czy i niektórzy mułłowie tego nie robią… Widać jednak, że
   kultura spożywania alkoholu jest zupełnie inna, niemile widziane jest upijanie
   się publicznie, a jeśli już nawet Albańczycy idą na piwo, to potrafią siedzieć
   nad jednym przez dwie godziny.

   Jeszcze jedna z albańskich osobliwości to bektaszyci. Kraj ten ma największe na
   świecie skupisko tego odłamu islamu. Niestety nie dane mi było zobaczyć
   charakterystycznie ubranych duchownych tego obrządku, widziałem natomiast
   bektashi teqë, czyli świątynię, która z wyglądu podobna jest do meczetu, nie ma
   jednak minaretów. Teqë nazywane były nazwiskiem bogatych rodzin albańskich,
   które po podboju osmańskim przyjęły islam właśnie tej odmiany (np. teqë w Krujë
   nazywa się Dolma od miejscowej rodziny wielmożów). Najwięcej bektaszytów
   mieszka jednak w środkowej części Albanii, której niestety nie odwiedziłem.

   Macedonia jest za to miejscem, gdzie, szczególnie w miastach, bardzo się
   odczuwa zarówno turecką przeszłość, jak i ciągłą jeszcze obecność muzułmanów –
   zarówno Turków, których najwięcej jest na południu (Bitola, Resen, Gevgelija)
   jak i Albańczyków, zamieszkujących północno-zachodnią część kraju (miastem
   albańskim jest Tetovo). W zasadzie w każdym mieście, łącznie ze stołecznym
   Skopjem, zachowana jest zabytkowa dzielnica turecka z praktycznie nienaruszoną
   starą zabudową oraz zabytkowymi miejscami kultu (w tym największym w b.
   Jugosławii skopijskim meczetem Mustafa Paszy z 1492 r.). W zasadzie w każdym z
   miast możemy odwiedzić czarsziję, czyli starą dzielnicę turecką, w której, mimo
   że sprawia ona zwykle wrażenie mocno zaniedbanej i klaustrofobicznej, można
   naprawdę poczuć powiew orientu.

   Mieszkający w Macedonii Turcy są bowiem bardziej ortodoksyjni od swoich
   tureckich rodaków i daje się to zauważyć. Nie zaobserwowałem bowiem w żadnej z
   muzułmańskich dzielnic kobiet w kawiarniach, wzrosła zaś w porównaniu z Albanią
   liczba mijanych na ulicy chust. Można jeszcze odnotować fakt, że z racji tego,
   iż Macedonia nie jest krajem gdzie muzułmanie dominują, muezzini wzywają do
   modlitwy tylko raz – dwa razy na dobę (o 13 i o 21). Podobnie – ku mojemu
   zaskoczeniu – było w Albanii, nawet na prowincji, gdzie praktykowanie religii
   jest powszechniejsze. Mimo to, o 13 nad Skopjem mieszają się śpiewy z czterech
   meczetów (o różnej intonacji i czasem różniącym się tekście).

   Jeśli chodzi o Kosowo, nie mogę napisać wiele, ponieważ jedynie przez nie
   przejeżdżałem, niemniej jednak kilka charakterystycznych rzeczy rzuca się w
   oczy nawet z okien autobusu. Przede wszys
  • zapraszam na forum o islamie mojego Przyjaciela

   www.islam.fora.pl

   pozdrawaim
   --
   ''Ya salam ya salam ad aih helew el gharam...''
   Nancy Ajram
  • Kuwejt otwiera nowy meczet w Bośni
   KUNA
   piątek, 2006-09-15 08:17:33
   Minister sprawiedliwości i spraw muzułmańskich Kuwejtu Abdullah al-Matuk
   przybył wczoraj do Bośni, gdzie otworzy nowy meczet w centrum Sarajewa. Meczet
   został ufundowany przez kuwejcką instytucję charytatywną

   Podczas wizyty w Bośni, Al-Matuk spotka się z uczonymi muzułmańskimi,
   duchownymi wraz z przywódcą duchowym muzułmanów bośniackich imamem Mustafą
   Cericem jak również z innymi władzami.

   Hussejn Kazazovic, członek Najwyższej Rady Muzułmańskiej powiedział Kuwejckiej
   Agencji Prasowej (KUNA), że cieszą się i doceniają kuwejckiego ministra w
   imieniu wszystkich Bośniaków. Podkreślił wagę wzmocnienia wzajemnych stosunków,
   także stosunków duchowych, które łączą oba kraje.

   Kazazovic dodał, że Kuwejt cieszy się wielkim szacunkiem w Bośni, szczególnie
   wśród muzułmanów bośniackich, którzy doceniają jego rolę w udzieleniu wsparcia
   Bośniakom w trudnych czasach.

   Delegacja kuwejcka została przywitana na Międzynarodowym Lotnisku w Sarajewie
   przez m.in. bośniackiego zastępcę muftiego Muhara Hasanbegovica, członka
   Najwyższej Rady Muzułmańskiej Hussejna Kazazovica oraz Przewodniczącego Spraw
   Zagranicznych Bośni Ibrahima Hodzica.

   Al-Matuk ma dziś otworzyć nowy meczet oraz odwiedzić szkoły podstawowe w Bośni.

   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Muzułmanie brytyjscy przeciwni terroryzmowi
   KUNA
   Ostatni sondaż przeprowadzony wśród brytyjskich muzułmanów wykazał, że nie
   zawahaliby się przekazać władzom informacji na temat osób podejrzanych o
   terroryzm. Ankieta została przeprowadzona w dniach 8-20 września wśród grupy
   502 ludzi reprezentujących około milionową społeczność muzułmańską żyjącą w
   Wielkiej Brytanii.


   Według wyników 9% muzułmanów nie poinformowałoby o jakimkolwiek domniemanym
   terroryście. Co dwudziesty ankietowany powiedział, że ataki terrorystyczne
   wymierzone w transport brytyjski były „uzasadnione”. Tymczasem, 56%
   respondentów uważa, że władze brytyjskie nie są rzetelne i dokładne mówiąc,
   że „tysiące brytyjskich, muzułmańskich ekstremistów jest zdeterminowanych, by
   zorganizować zamachy terrorystyczne w Wielkiej Brytanii.” 34% za to twierdzi,
   że wierzy w to, co mówią władze o ekstremistach muzułmańskich w Zjednoczonym
   Królestwie.

   Komentując ostatnie zagrożenie terroryzmem w Wielkiej Brytanii, ankietowani w
   przeważającej części powiedzieli, że brytyjski premier Tony Blair nie ma
   powodów obawiać się muzułmanów.
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • KRÓTKO EUROPA

   Ataki na meczety
   Nieznani sprawcy sprofanowali we Francji dwa meczety. Narysowano na nich
   kilkadziesiąt swastyk i napisano hasła "Francja dla Francuzów" oraz "Śmierć
   islamowi". Świątynia w Quimper została podpalona. Z kolei w rosyjskim
   Jarosławiu do meczetu wrzucono kilka koktajli Mołotowa. Do ataku doszło podczas
   modłów. Nikomu nic się nie stało. -

   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Zapobiec ekstremizmowi
   Dialog z niemieckimi muzułmanami   Z inicjatywy ministerstwa spraw wewnętrznych w berlińskim zamku Charlottenburg
   rozpoczęła się konferencja będąca próbą dialogu między rządem a społecznością
   muzułmańską.

   Musimy zbudować rozsądne relacje z przedstawicielami tej wspólnoty – oświadczył
   Wolfgang Schaeuble, szef resortu spraw wewnętrznych i pomysłodawca konferencji.

   Przez dwa lata w grupach i podgrupach będzie ze sobą dyskutować 15
   przedstawicieli organizacji muzułmańskich z 14 przedstawicielami niemieckiego
   rządu i krajów związkowych. Choć, jak przyznał minister, wynik dyskusji jest
   otwarty, polityk liczy, że zakończy ją uchwalenie czegoś w rodzaju „dziesięciu
   przykazań” regulujących współżycie społeczności muzułmańskiej z resztą
   społeczeństwa.

   – W Niemczech żyje ponad trzy miliony muzułmanów. Ta konferencja jest próbą
   dialogu, choć dla jej uczestników musi być jasne, że konstytucja i porządek
   prawny Niemiec nie podlegają dyskusji – stwierdził minister Schaeuble.

   Polityk chadecji wiąże z konferencyjnym maratonem dalekosiężne plany i ambicje.
   Choć w przeciwieństwie do Francji nie zamierza scentralizować rozproszonych
   organizacji muzułmańskich, dąży do większej integracji wyznawców religii
   Mahometa. Docelowo ma ją umożliwić nauka islamu w szkołach państwowych w j.
   niemieckim. Polityk chce, aby duchowni muzułmańscy byli kształceni w Niemczech,
   a swe kazania wygłaszali w meczetach wyłącznie po niemiecku.

   Również papież Benedykt XVI zachęca władze oświatowe do wprowadzenia nauczania
   religii muzułmańskiej w niemieckich szkołach.

   Minister Schaeuble nie ukrywa, że konferencja integracyjna jest rodzajem
   prewencji zmniejszającej ryzyko ataku terrorystycznego ze strony radykalnych
   organizacji muzułmańskich. Według Armina Lascheta, ministra ds. integracji
   Nadrenii Północnej Westfalii, zwykły muzułmanin mieszkający w Niemczech ma tyle
   wspólnego z islamskim terroryzmem, co zwykły katolik z katolickimi terrorystami
   z Irlandii Płn.

   Mimo to władze niemieckie od dłuższego czasu obserwują z niepokojem
   radykalizację nastrojów wśród niemieckich muzułmanów. Po krytycznej wypowiedzi
   papieża Benedykta w Ratyzbonie dotyczącej islamu większość niemieckich
   muzułmanów zachowała spokój, ale – zdaniem władz – jest on pozorny. Z jednej
   strony, w Niemczech narasta sprzeciw wobec budowy nowych mecztetów, z drugiej,
   nie wiadomo, jak przeciwdziałać powstawaniu w wielu miastach muzułmańskich
   gett. Wprawdzie ich mieszkańcy pobierają niemiecki zasiłek, ale odrzucają
   zachodnią kulturę i europejski styl życia.

   (*)Izabella Jachimska z Berlina
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Francuski szef MSW odwiedzi paryski meczet
   KUNA
   2006-09-28 14:43:09
   Francuski minister spraw wewnętrznych i potencjalny kandydat na prezydenta
   Nicolas Sarkozy odwiedzi dziś w nocy meczet w Paryżu z okazji świętego miesiąca
   ramadan. Sarkozy weźmie udział w iftarze wraz z reprezentantami francuskich
   muzułmanów.

   Sarkozy, który pomógł stworzyć Radę Francuskich Muzułmanów, która ma
   reprezentować prawie sześć milionów muzułmanów we Francji, spotka się z
   przewodniczącym tej Rady, dr Dalilem Bubakerem oraz innymi jej członkami.

   Od czasu utworzenia trzy lata temu Rada borykała się z różnymi rozbieżnymi
   opiniami. Istnieją we Francji bowiem grupy dysydentów, które pragną większej
   niezależności i szerszego przedstawicielstwa w tej instytucji.

   Francuski minister spraw wewnętrznych nadzoruje wszystkie wyznania oraz ich
   reprezentantów. Zajmuje się także dialogiem w sprawach ich dotyczących.

   Dla muzułmanów we Francji największym problemem jest brak wystarczającej liczby
   meczetów, potrzeba odpowiednich miejsc szkoleniowych dla imamów, brak miejsca
   na muzułmańskich cmentarzach oraz brak funduszy na działalność społeczną na
   ubogich terenach, gdzie żyje duży odsetek muzułmanów.
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Jack Straw: Niech muzułmanki zdejmą chusty
   Proszę muzułmanki przychodzące do biura poselskiego, aby odsłaniały twarze -
   ujawnił były szef brytyjskiego MSZ. I wywołał na Wyspach gorącą debatę
   Jack Straw, jeden z najbardziej znanych polityków Partii Pracy, jest dziś
   przewodniczącym Izby Gmin. Twierdzi, że żadna z muzułmanek nie odmówiła prośbie
   o odsłonięcie twarzy, a część zdejmowała chusty wręcz z ulgą.

   "Wartość spotkania w porównaniu z listem lub rozmową telefoniczną polega na
   tym, że prawie dosłownie widzi się, co druga osoba ma na myśli, a nie tylko
   słyszy to, co mówi" - napisał w czwartek Straw w "Lancashire Telegraph",
   lokalnej gazecie ukazującej się w jego okręgu wyborczym w zachodniej Anglii. W
   tym okręgu 25-30 proc. wyborców to muzułmanie.

   Polityk świadomie wywołał ogólnokrajową debatę - w piątek w BBC tłumaczył, że
   nie jest za prawnym zakazem noszenia chust, jaki w szkołach i urzędach
   publicznych wprowadzono np. we Francji. Wolałby jednak by kobiety nie
   zasłaniały twarzy, bo jego zdaniem utrudnia to kontakty z niemuzułmanami i
   tworzą się "równoległe społeczności", które się ze sobą nie kontaktują. "To tak
   oczywista manifestacja oddzielności i odmienności" - pisze w "Lancashire
   Telegraph".

   Brytyjskie media się podzieliły. Zdaniem prawicowego "Daily Telegraph" Straw
   prowokuje debatę, która powinna była się odbyć już dawno. "Należy mu się
   pochwała za to, że odrzucił polityczną poprawność, która dotychczas
   powstrzymywała czołowych polityków od tego typu dyskusji" - napisał dziennik.

   Zdaniem największego brukowca "The Sun" Straw słusznie prosi o zdejmowanie
   chust. "Dopóki te osoby nie będą na tyle pewne siebie, by czuć się równe bez
   zakładania masek w miejscach publicznych, nie ma szans, by w Wielkiej Brytanii
   doszedł do głosu nowoczesny islam".

   Lewicowy "Guardian" oddał głos muzułmance Rajnaarze Akhtar, szefowej
   organizacji Protect-Hijab broniącej prawa do noszenia chusty. Jej zdaniem
   ocena, że chusty psują stosunki między społecznościami, jest nieprawdziwa, a
   Straw wykorzystuje swą pozycję, ponieważ kobietom, które do niego przychodzą z
   jakąś sprawą, trudno jest odmówić odsłonięcia twarzy.

   Niektórzy parlamentarzyści Partii Pracy poparli Strawa. Opozycja skrytykowała
   go natomiast za to, że próbuje narzucać ludziom, jak mają się ubierać.

   Podzieleni są sami muzułmanie. Część, tak jak pani Akhtar, jest oburzona i
   wskazuje na to, że Straw dopuścił się dyskryminacji części wyborców. Jednak
   zdarzają się też odwrotne głosy. - Chusta powoduje pewien dyskomfort u
   niemuzułmanów. To zrozumiałe - stwierdził dr Daud Abdullah z Muzułmańskiej Rady
   Wielkiej Brytanii.
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
   • Ostre reakcje na uwagi Jacka Strawa
    KUNA
    2006-10-08 14:59:51
    Coraz więcej polityków brytyjskich reaguje na negatywne uwagi brytyjskiego
    ministra Jacka Strawa nt. zakrywania twarzy przez muzułmanki w Wielkiej
    Brytanii. Straw spotkał się z silną krytyką, szczególnie ze strony ministra ds.
    Północnej Irlandii i Walii Petera Haina, który otwarcie wyraził swoje
    zastrzeżenia wobec tego, co powiedział Straw.

    Tymczasem, wielu członków rządu popiera poglądy Strawa temat zasłony twarzy,
    ponieważ uważają ją za symbol, który narzuca tożsamość religijną i może być
    przyczyną rasizmu w państwie.

    Władze brytyjskie sądzą, że wzrastająca liczba kobiet noszących zasłony twarzy
    w Wielkiej Brytanii może być powodem niepokoju, szczególnie po tym, jak w
    piątek w północnej Anglii zaatakowano muzułmankę z zasłoniętą twarzą.

    Straw opisał wczoraj zasłonę twarzy noszoną przez muzułmanki jako „wyraz
    rozdziału i inności" wśród społeczności muzułmańskich i nie-muzułmańskich w
    Wielkiej Brytanii.
    --
    sirocco.turystyka.net
    krajearabskie.prv.pl
    • Blair popiera zawieszenie muzułmańskiej nauczycielki
     KUNA
     2006-10-17 20:01:52
     Brytyjski premier Tony Blair wyraził dzisiaj swoje poparcie dla działań władz
     szkolnych, które zawiesiły muzułmańską nauczycielkę, ponieważ odmówiła
     ściągnięcia w szkole zasłony z twarzy.

     Podczas comiesięcznej konferencji Blair powiedział dziennikarzom, że „w pełni
     popiera” sposób, w jaki władze potraktowały Aiszę Azmi w szkole podstawowej
     Headfield Church of England w Dewsbury. Premier dodał, że ten problem uwydatnił
     potrzebę szerszej debaty nt. integracji społecznej.

     Kontrowersje ws. muzułmanek noszących zasłonę twarzy zapoczątkowała dwa
     tygodnie temu wypowiedź brytyjskiego ministra Jacka Strawa.
     --
     sirocco.turystyka.net
     krajearabskie.prv.pl
    • WIELKA BRYTANIA O krok od zamieszek

     Konflikt o chusty
     Spór o to, jak powinny się ubierać brytyjskie muzułmanki, może się zakończyć
     krwawymi zamieszkami albo czymś jeszcze gorszym - ostrzega szef Komisji do
     spraw Równości Ras.


     Według Trevora Phillipsa zamieszanie, które towarzyszy problemowi chust
     zakrywających całą twarz, osiągnęło już poziom wrzenia, które grozi takim
     wybuchem niezadowolenia, jakiego Wielka Brytania była świadkiem pięć lat temu w
     Oldham. W maju 2001 roku doszło tam do kilkudniowych starć muzułmanów z
     policją. Rannych zostało wtedy około 20 osób, a prawie 40 trafiło do aresztu.

     "Tym razem może być o wiele gorzej" - pisze Phillips na łamach gazety " The
     Sunday Times". Według niego debata na temat chust wywołuje coraz głębszy
     podział w społeczeństwie. "Z jednej strony mamy tych, którzy potępiają
     muzułmanów, widząc we wszystkim, co zrobią lub powiedzą, dowód na to, że
     świadomie odcinają się od otoczenia. Z drugiej strony natomiast poczucie
     zagrożenia we wspólnocie muzułmańskiej doprowadziło do tego, że nawet
     najbardziej umiarkowane komentarze traktuje ona jako kolejny przejaw
     prześladowań".

     Konflikt zaczął się na początku października, gdy przewodniczący Izby Gmin Jack
     Straw zaapelował do muzułmanek, by skończyły z zasłanianiem twarzy, bo utrudnia
     to ich integrację z resztą brytyjskiej społeczności. Potem oliwy do ognia dolał
     premier Tony Blair, który nazwał chusty "manifestem odrębności". Radykalne
     organizacje muzułmańskie zarzuciły wtedy brytyjskim władzom kontynuowanie
     nagonki na islam. --
     sirocco.turystyka.net
     krajearabskie.prv.pl
  • "Władze miejskie, przy silnym sprzeciwie opzycji, zapaliły projektowi, nomen
   omen, zielone światło. Powstaje pierwszy w Holandii szpital dla muzułmanów,
   których jest tam około miliona, z odpowiednim wyżywieniem, opieką duchowną oraz
   całkowitą separacją pań od panów, również jeśli chodzi o lekarzy i personel
   medyczny..."
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Kelly namawia do zmiany relacji z muzułmanami-z Arabia.pl
   Brytyjska Sekretarz Stanu ds. Społeczności i Władz Lokalnych Ruth Kelly
   zaapelowała o znaczną zmianę relacji rządu brytyjskiego z organizacjami
   muzułmańskimi. Przede wszystkim chodzi o popieranie zrównoważonych głosów w
   walce z ekstremizmem i terroryzmem.

   Przemawiając do muzułmanów w centralnym Londynie, Kelly powiedziała, że ludzie
   wszystkich religii w Brytanii mają wspólne wartości niepodlegające dyskusji,
   takie jak szacunek wobec prawa i wolności słowa, które zaatakowali zarówno
   islamscy ekstremiści jak i skrajna prawica.

   Kelly stwierdziła, że rząd poprze te organizacje muzułmańskie, które otwarcie
   wypowiedzą się przeciwko ekstremizmowi. Dodała również, że szanuje poglądy
   tych, którzy są przeciwni polityce zagranicznej rządu brytyjskiego w Iraku i
   Afganistanie i zaprosiła ich do wspólnej, szczerej debaty na temat wojny z
   terrorem.

   Przestrzegła także przed niebezpieczeństwem rozdmuchania tych spraw przez
   osoby, które chciałyby wbić klin pomiędzy muzułmanów i pozostałą część
   społeczeństwa brytyjskiego.

   Wypowiedź Kelly była następstwem ostatniego wystąpienia brytyjskiego ministra
   Jacka Strawa, w którym radził kobietom muzułmańskim, by nie zasłaniały twarzy.

   W Wielkiej Brytanii żyje ok. 1,6 miliona muzułmanów, z czego większość pochodzi
   z Subkontynentu Indyjskiego.
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Muzułmańskie reakcje na kontrowersyjny program TV w Danii-z Arabia.pl
   „Arab News” z 8.10: Organizacja Konferencji Islamskiej (OKI) zapowiedziała, że
   będzie domagać się wyjaśnień od rządu Danii w związku z wyświetleniem w
   państwowej TV amatorskiego filmu video ośmieszającego proroka Mahometa.

   Film pokazywał działaczy duńskiej Partii Ludowej, którzy podczas letniego obozu
   parodiowali w sposób obraźliwy proroka. Muzułmanie duńscy skupieni w
   organizacji Demokratyczni Muzułmanie potępili film, lecz obiecali nie nawoływać
   do podejmowania działań odwetowych. Do wyrazów oburzenia przyłączyło się także
   Bractwo Muzułmańskie w Egipcie. Światowa Organizacja Mediów Islamskich
   zaapelowała do biznesmenów muzułmańskich o wspieranie programu edukacji
   społeczeństw Zachodu w zakresie historii i przesłania islamu.
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Wielka Brytania: Czterech pobitych w meczecie-z Arabia.pl

   Policja brytyjska poinformowała, że wczoraj pobito czterech mężczyzn w meczecie
   w Wielkiej Brytanii. W wyniku incydentu aresztowano dwie osoby pod zarzutem
   napaści na tle rasowym.

   Policję wezwano wczoraj w nocy do meczetu w Eccles w Manchesterze z powodu
   doniesienia o pobiciu. Ofiary zdarzenia nie zostały ciężko ranne, jedna z nich
   dziś opuściła szpital, a pozostałe trzy nie potrzebowały opieki lekarskiej.

   W Wielkiej Brytanii żyje ok. 1,6 miliona muzułmanów, z czego większość pochodzi
   z subkontynentu indyjskiego
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Brytyjscy nauczyciele i inni pracownicy uniwersyteccy mają szpiegować
   muzułmańskich uczniów- oto ostatnie propozycje ministerstwa oświaty.
   Ministerstwo uważa, że miasteczka studenckie stanowią centra rekrutacji
   potencjalnych islamistów, a niektórzy mlodzi ludzie mają powiązania z
   działalnością terrorystyczną. Przygotowano na ten temat obszerny raport...
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Muzułmanie powinni przeprosić za zamachy terrorystyczne-z Arabia.pl

   Szkocki kardynał Keith O'Brien stwierdził, że muzułmanie powinni przeprosić za
   ataki z 11 września i 7 lipca. Dodał, że jego rodacy nie powinni "żyć w strachu
   przed atakami" ze strony muzułmanów. Jego wypowiedź wywołała oburzenie
   wyznawców islamu.

   Szkocki duchowny powiedział: "Muzułmanie poza tym nie przeprosili też za
   zabójstwo zakonnicy w Somalii, nie mówiąc nawet o zamachach z 11 września i
   atakach w Londynie. Pragnąłbym, żeby strona muzułmańska podjęła jakieś kroki.
   Nie powinniśmy żyć w strachu przed atakami ze strony muzułmanów".
   Jego uwagi wywołały oburzenie Aszrafa Andżuma z meczetu w Glasgow, który
   stwierdził, że kardynał jest w błędzie, obarczając winą wszystkich muzułmanów
   za działania ekstermistów. "Stwierdzenia [kardynała] bardzo zaniepokoiły
   szkockich muzułmanów" - dodał. "Kiedy doszło do ataków z 11 września i 7 lipca,
   każdy muzułmanin na świecie - z nielicznymi wyjątkami - je potępił. Kiedy ktoś
   popełnia przestępstwo, karze się go zgodnie z prawem, a nie obwinia cały naród
   czy grupę religijną za jego czyn".

   Na podstawie: www.dailyrecord.co.uk
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
   • Niemcy: Dożywocie za zabicie Egipcjanki
    wyborcza.pl/1,75477,7244119,Niemcy__Dozywocie_za_zabicie_Egipcjanki.html

    Antymuzułmański fanatyk, który na sali sądowej w Dreźnie
    zasztyletował ciężarną Egipcjankę, wywołując burzę w świecie islamu,
    resztę życia spędzi w więzieniu

    Ukrywając twarz pod kapturem, 28-letni Alex Wiens, przesiedleniec z
    byłego ZSRR, w milczeniu wysłuchał wczoraj wyroku sędziego za
    bestialskie zabójstwo Marwy Szarbini i próbę zabicia jej męża.

    Jednogłośnie ochrzczona w świecie islamu mianem "męczennicy hidżabu"
    Marwa, 32-letnia farmaceutka z Aleksandrii zasłaniająca włosy
    muzułmańską chustą (hidżabem), została dźgnięta kuchennym nożem 16
    razy na oczach swojego męża i trzyletniego synka, którzy razem z nią
    byli na sali sądowej. Była wtedy w trzecim miesiącu ciąży.


    Niemiecka prasa nie poświęciła morderstwu wiele uwagi, co
    rozwścieczyło Egipcjan i muzułmanów na całym świecie. - Nie ma Boga
    prócz Allaha, a Niemcy to wrogowie islamu! - krzyczał tłum
    zgromadzony w Aleksandrii na pogrzebie zamordowanej. Niemieccy
    muzułmanie organizowali protesty w Berlinie.

    Marwa przyjechała do Niemiec cztery lata wcześniej, bo jej mąż Elwi,
    wykładowca inżynierii genetycznej, dostał stypendium renomowanego
    Instytutu Maxa Plancka w Dreźnie. 1 lipca małżonkowie razem z
    trzyletnim synkiem Mustafą poszli do sądu. Marwa miała zeznawać na
    rozprawie apelacyjnej Wiensa, z którym już wcześniej wygrała sprawę
    o zniesławienie. Mężczyzna nazwał ją terrorystką, islamistką i
    dziwką, kiedy poprosiła, by ustąpił jej synkowi miejsca na huśtawce.
    Wiens nigdy nie ukrywał, że nienawidzi islamu, otwarcie mówił o tym
    już w trakcie pierwszego procesu.

    To właśnie na rozprawie 1 lipca doszło do tragedii. Wiens nagle
    rzucił się na kobietę z nożem i zanim na salę wpadli ochroniarze,
    dźgnął ją 16 razy. Marwa zginęła na miejscu. Mąż, który rzucił się
    jej na pomoc, też dostał cios nożem, po czym został postrzelony
    przez ochroniarza przekonanego, że to on jest napastnikiem. Elwi
    przez długi czas był w śpiączce, teraz chodzi o kulach, nie wiadomo
    czy kiedykolwiek odzyska sprawność.

    Wczorajszy surowy wyrok dla Wiensa powinien usatysfakcjonować
    muzułmanów, którzy spekulowali, że Niemcy nie dość przykładnie
    ukarzą mordercę. - Kiedy w Niemczech obrazi się Żyda, wszyscy
    podnoszą raban i idą na wojnę z antysemityzmem, ale po zamordowanej
    Egipcjance nikt tu nie płacze - oburzał się po śmierci Marwy jeden z
    blogerów. Najważniejszy egipski duchowny imam meczetu Al-Azhar w
    Kairze Muhammad Said Tantawi kilkakrotnie domagał się dla
    mordercy "najwyższego wymiaru kary".

    - To właściwy wyrok, sprawiedliwości stało się zadość. Myślę, że
    rodzina i wszyscy Egipcjanie będą usatysfakcjonowani - cieszył się z
    decyzji sądu ambasador Egiptu w Niemczech Ramzi Izz ad Din Ramzi
    --
    krajearabskie.prv.pl
    عائشة
  • Dania i Norwegia chcą naprawy stosunków-z Arabia.pl
   Delegacje Duńczyków i Norwegów rozmawiały dzisiaj z szefem Islamskiego Centrum
   Edukacyjnego Abu an-Nur w Damaszku, Salahem Kaftaro na temat możliwej naprawy
   stosunków ze światem muzułmańskim.

   Jak wynika z dzisiejszego oświadczenia, dyrektor centrum powiedział, że wizyta
   szefa Centrum Chrześcijańsko-Muzułmańskiego w Danii Rassmussena oraz członków
   towarzyszących mu delegacji miała przyczynić się do naprawy zepsutych stosunków
   z światem muzułmańskim z powodu publikacji karykatur proroka.

   Kaftaro oraz inni muzułmańscy uczeni w Syrii potwierdzili oddanie sprawie
   poszanowania religii. Podkreślił również potrzebę dialogu i spotkań wśród
   muzułmanów i społeczeństw arabskich w celu lepszego przedstawienia na zachodzie
   prawdziwego oblicza islamu.
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • DANIA "Jyllands-Posten" nie chciał obrazić

   Nie będzie procesu o karykatury Mahometa
   Duńscy sędziowie odrzucili pozew muzułmanów przeciwko gazecie, która przed
   rokiem opublikowała 12 rysunków przedstawiających Mahometa


   Karykatury, w większości wyszydzające proroka, wywołały na początku roku niemal
   ogólnoświatowy kryzys. Unaocznił on przepaść dzielącą kulturę Zachodu i kulturę
   islamu. Siedem organizacji islamskich domagało się od kierownictwa dziennika "
   Jyllands-Posten" równowartości prawie 15 tysięcy euro odszkodowania za obrazę
   islamu i urażenie uczuć religijnych jego wyznawców. "Prorok został
   przedstawiony w tej gazecie jako agresywny, niemądry szaleniec, który nie
   szanuje kobiet i który ma wiele wspólnego z wojną i terroryzmem" - napisali
   autorzy pozwu.

   Przed sądem mieli stawić się redaktor naczelny dziennika Carsten Juste i szef
   działu kultury Flemming Rose, którzy we wrześniu 2005 roku podjęli decyzję o
   opublikowaniu karykatur. Jednak nie będą musieli tego robić. Sąd w Aarhus nie
   zgodził się bowiem na wszczęcie procesu. Zdaniem sędziów nie ma podstaw, by
   przyjąć, że redakcja zamierzała poniżać muzułmanów - choć nie da się wykluczyć,
   że niektórzy mogli poczuć się urażeni.

   Publikacji karykatur (co po " Jyllands-Posten" uczyniło wiele gazet na świecie,
   także " Rz") towarzyszył spór o to, co jest wolnością słowa, a co obrazą
   religii. Szybko przeniósł się na ulice, okazało się bowiem, że do muzułmanów
   nie trafiają argumenty o wartościach demokracji. Swoją "wolność słowa" wyznawcy
   islamu realizowali, paląc ambasady (w Dżakarcie i Bejrucie), demolując kościoły
   (na północy Nigerii) i domagając się śmierci autora rysunków oraz tych, którzy
   pozwolili na ich druk w prasie (w pakistańskim Karaczi ich głów żądały
   kilkuletnie dzieci). Wysiłki dyplomatyczne podejmowane przez papieża,
   europejskich polityków czy nielicznych duchownych islamskich były nieskuteczne.
   Konflikt o karykatury, który tlił się pod koniec zeszłego roku, a swoje apogeum
   osiągnął na przełomie stycznia i lutego, wygasł w kwietniu - ale umarł śmiercią
   naturalną, a nie dlatego, że zwaśnionym stronom udało się osiągnąć jakiekolwiek
   porozumienie.

   Wczorajsza decyzja duńskiego sądu to kolejny dowód na ostrą polaryzację
   stanowisk. Duńscy muzułmanie nie mają jednak wątpliwości: " Jyllands-Posten"
   zasługuje na karę finansową, bo obraził ich uczucia. - Będziemy się odwoływać
   od werdyktu - zapowiedział Kasem Ahmad, przedstawiciel organizacji, które
   pozwały dziennik. Było ich siedem, ale według Ahmada mają one poparcie co
   najmniej 20 innych, które działają w tym niewielkim skandynawskim kraju. - Sąd
   potwierdził nasze niepodważalne prawo do publikacji rysunków - to z kolei
   opinia naczelnego " Jyllands-Posten". - Jakikolwiek inny wyrok byłby
   katastrofalny dla wolności prasy i uniemożliwiłby mediom wykonywanie ich zadań
   w demokratycznym społeczeństwie - przekonywał Carsten Juste.

   Najlepszym dowodem na to, że zakończenie sprawy karykatur nie doprowadziło do
   zbliżenia obu kultur, są spory, do których dochodziło w kolejnych miesiącach.
   Najpoważniejszy z nich był efektem wyjętej z kontekstu wypowiedzi Benedykta
   XVI, który przytoczył cytat krytykujący sposób szerzenia wiary przez proroka
   Mahometa.

   raf, dpa, ap
   --
   sirocco.turystyka.net
   krajearabskie.prv.pl
  • Polski kościół w Detroit będzie meczetem

   Jacek Pawlicki2006-11-06, gazeta.pl

   Polski kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na przedmieściach
   Detroit zamieni się wkrótce w meczet. Lokalna Polonia i katolicy nie ukrywają
   żalu


   Detroit i okolice zamieszkuje wielu muzułmanów. Na zdjęciu: radość Amerykanów
   irackiego pochodzenia z przedmieść Detroit po wydaniu wyroku śmierci na Saddama
   Husajna.
   ZOBACZ TAKŻE
   Polonia prawie nieobecna w tegorocznych wyborach w USA (06-11-06, 20:41)
   - To będzie bolało, zbyt wiele moich wspomnień związanych jest z tym miejscem -
   mówi gazecie "The Detroit News" Mary Ann Rice, której rodzice byli imigrantami
   z Polski. Kiedy była dzieckiem, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej
   Pomocy na przedmieściach Detroit był dla niej drugim domem. Tu uczęszczała na
   lekcje religii i msze po polsku.

   Ostatnią mszę w Our Lady Help of Christians odprawiono w niedzielę 29
   października. Tym samym skończyła się 83-letnia historia parafii, gdzie od 1923
   roku we wszystkie niedziele i święta odprawiano msze w języku polskim. Teraz
   134 rodziny, które były związane z kościołem, zostaną przyłączone do sąsiedniej
   parafii Przemienienia Pańskiego. Tam też trafi sprzęt liturgiczny i obrazy z
   kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   68-letniej Ann Rice, podobnie jak i wielu starszym mieszkańcom okolicy
   Hamtramck, trudno się z tym pogodzić. Protesty jednak na niewiele by się zdały,
   bo transformacja katolickiej świątyni w meczet odbywa się zgodnie z prawem i za
   przyzwoleniem hierarchów.

   Rzymskokatolicka Archidiecezja Detroit, na której czele stoi kardynał polskiego
   pochodzenia Adam Maida, sprzedała kościół wraz z czterema innymi budynkami
   kościelnymi Centrum Islamskiemu Północnego Detroit. Na przedmieściach Detroit
   przybywa muzułmanów, a społeczność katolicka topnieje. Diecezja miała kłopot z
   utrzymaniem wielu katolickich świątyń. Brakuje nie tylko wiernych. Stało się
   już regułą, że jeden ksiądz obsługuje kilka parafii, co odbija się na jakości
   posługi. Co więcej, sprzedaż kościołów na przedmieściach, z których ubywa
   białych, nie jest czymś wyjątkowym w USA.

   Miejscowa prasa nie demonizuje przejęcia kościoła przez muzułmanów, tłumacząc,
   że świątynie zmieniają się wraz z etnicznym charakterem otoczenia.

   Polscy katolicy zaczęli osiedlać się w okolicy Hamtramck na początku XX wieku,
   kiedy w Detroit zaczynał się bujnie rozwijać przemysł motoryzacyjny. Jak pisze
   w "The Detroit News" Kim Kozlowski, Polacy przywieźli w te okolice "kulturę,
   jedzenie i wiarę katolicką. (...) Wkrótce zaczęły się rozprzestrzeniać polskie
   restauracje, sklepy i kościoły".

   Teraz przyszła kolej na muzułmańskich imigrantów z Indii, Bangladeszu i Bośni.
   Jeszcze na początku lat 90. w okolicy Hamtramck mieszkało 421 muzułmanów. Teraz
   żyje tu 421 Bengalczyków i 530 Hindusów. W tym samym czasie populacja potomków
   polskich katolików stopniała o ponad połowę - z 878 do 394. Miejsce polskich
   sklepów i restauracji zajmują hinduskie i bengalskie. Przyszedł czas i na
   kościoły.

   - To będzie dobre dla naszej społeczności - mówi "The Detroit News" Mohammed
   Moshon, Bengalczyk z okolic Hamtramck. Jego zdaniem do nowego meczetu
   przychodzić będzie na piątkowe modły ponad 300 osób. Liczy też na to, że
   powstanie tu muzułmańska szkoła.

   Nie można wykluczyć, że podobny los co kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy
   czeka też inne katolickie świątynie. Władze diecezji Detroit wydzierżawiły
   muzułmanom co najmniej jeszcze jeden kościół.

   wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3721703.html?nltxx=856991&nltdt=2006-11-07-09-05
(1-100)
przejdź do: 1-100 101-200 201-263
(201-263)

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.