23.01.06, 20:00
Dekalog (z gr. deka logoi, dziesięć przykazań) inaczej Dziesięć przykazań to
zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców
judaizmu, a następie przejęty przez chrześcijan, dla których jest podstawowym
kanonem wiary.

Zgodnie z przekazem biblijnym oryginalny tekst dekalogu zapisany w Księdze
Wyjścia, słowo po słowie został podyktowany przez Boga Mojżeszowi na górze
Synaj w trakcie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaanu.

Mojżesz musiał wyryć tekst dekalogu na kamiennych tablicach dwukrotnie, gdyż
pierwszą tablicę z dekalogiem rozbił w gniewie widząc, jak Żydzi zaczęli pod
jego nieobecność czcić złotego cielca. Zgodnie z przekazem biblijnym druga
tablica z dekalogiem była przechowywana w Arce przymierza aż do czasu
zburzenia pierwszej Świątyni Jerozolimskiej.

Wyznawcy judaizmu, prawosławia i niektórych kościołów protestanckich oraz
wschodnich przyjmują oryginalny tekst dekalogu z Księgi Wyjścia:

Tekst Dekalogu (prawdopodobnie w pierwotnej wersji miał formę krótkich
nakazów i zakazów) został zachowany w Biblii w dwóch, minimalnie różniących
się wersjach: w Księdze Wyjścia (20, 2-17) i w Księdze Powtórzonego Prawa
(5, 6-21). Istnieją więc w Biblii dwa teksty Dekalogu oraz przynajmniej trzy
sposoby podziału biblijnego tekstu na konkretne przykazania
--
pl.wikipedia.org/wiki/Dekalog
Edytor zaawansowany
 • aniouek1 23.01.06, 20:09
  Dekalog

  1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:

  2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej,z domu niewoli.

  3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

  4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie
  wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod
  ziemią!

  5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan,
  twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do
  trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

  6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują
  i przestrzegają moich przykazań.

  7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie
  pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy2.

  8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3.

  9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.

  10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto
  w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka,
  ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica,ani twoje bydło, ani cudzoziemiec,
  który mieszka pośród twych bram.

  11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co
  jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień
  szabatu i uznał go za święty.

  12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg
  twój, da tobie.

  13 Nie będziesz zabijał.

  14 Nie będziesz cudzołożył.

  15 Nie będziesz kradł.

  16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

  17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony4
  bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani
  jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».

  18 Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę
  dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka.

  19 I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg
  niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!

  20 Mojżesz rzekł do ludu: «Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby
  was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli».

  21 Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym
  był Bóg.
 • aniouek1 23.01.06, 20:31
  Dziesięcioro Przykazań

  1 Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw
  i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby
  je wypełniać.

  2 Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie.

  3 Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu
  dzisiaj wszyscy żyjemy.

  4 Spośród ognia na Górze mówił Pan z wami twarzą w twarz.

  5 W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana,
  gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A On mówił:

  6 "Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu
  niewoli.

  7 Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.

  8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko
  albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.

  9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg
  zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu -
  tych, którzy Mnie nienawidzą,

  10 a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują
  i strzegą moich przykazań.

  11 Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie
  dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.

  12 Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.

  13 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę,

  14 lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał
  żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja
  służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który
  przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak
  i ty.

  15 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd
  Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg
  twój, strzec dnia szabatu.

  16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył
  i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.

  17 Nie będziesz zabijał.

  18 Nie będziesz cudzołożył.

  19 Nie będziesz kradł.

  20 Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.[18]

  21 Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu
  swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani
  jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego
  bliźniego". [19]

  22 Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia,
  obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu
  tablicach kamiennych i dał mi je.
 • aniouek1 23.01.06, 20:43
  "Ja jestem Pan, twój Bóg...

  • I
  Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

  • II
  Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi
  nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu
  i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym,
  który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia
  względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego
  pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

  • III
  Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie
  pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

  • IV
  Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować
  i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana,
  Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani
  syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje
  bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach
  bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym
  zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za
  święty.

  • V
  Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi którą Pan, Bóg twój, da
  tobie.

  • VI
  Nie będziesz zabijał.

  • VII
  Nie będziesz cudzołożył.

  • VIII
  Nie będziesz kradł.

  • IX
  Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstw jako świadek.

  • X
  Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego
  twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła,
  ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego."
 • aniouek1 23.01.06, 20:49
  "Ja jestem Pan, twój Bóg...

  • I
  Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.

  • II
  Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

  • III
  Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

  • IV
  Czcij ojca swego i matkę swoją.

  • V
  Nie zabijaj.

  • VI
  Nie cudzołóż.

  • VII
  Nie kradnij.

  • VIII
  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

  • IX
  Nie pożądaj żony bliźniego twego.

  • X
  Ani żadnej rzeczy, która jego jest."
 • aniouek1 23.01.06, 22:01
  „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
  Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (...). Nie będziesz oddawał im
  pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20, 2-5) "Panu, Bogu swemu, będziesz
  oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4,10).

  Wprowadzenie

  Pierwsze przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” nakłada
  obowiązek stawiania Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Tego Boga mamy
  poznać przez wiarę, Jemu w pełni zaufać i umiłować Go przez wypełnianie Jego
  woli wyrażonej w przykazaniach.

  Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko wierze, czyli zaniedbywania
  pogłębiania wiary, niewiary, wątpienia, ateizmu i agnostycyzmu.

  Przykazanie to zabrania też grzechów przeciwko nadziei, tzn. zuchwałej nadziei,
  rozpaczy, dążenia wyłącznie do celów ziemskich.

  Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko miłości Bożej czyli:
  obojętności, niewdzięczności, oziębłości, lenistwa duchowego, nienawiści do
  Boga.

  Oprócz wiary, nadziei i miłości pierwsze przykazanie przypomina o obowiązku
  służenia jedynemu Bogu. Służba ta wyraża się przez adorację, modlitwę, ofiarę,
  składanie Bogu przyrzeczeń i ślubów, które mają być wypełnione.

  Potępionymi przez pierwsze przykazanie grzechami przeciwko służeniu jedynemu
  i prawdziwemu Bogu jest: zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, praktyki
  magiczne, kuszenie Boga, świętokradztwo, symonia.
 • aniouek1 23.01.06, 22:03
  "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt
  4,10). Bez przerwy mamy pamiętać, że Bóg jest naszym Panem i Bogiem. Jego mamy
  postawić na pierwszym miejscu w naszym życiu. On na to zasługuje, gdyż jest
  Istotą Najwyższą, naszym Stwórcą, który ciągle wyprowadza nas z niewoli grzechu
  i prowadzi do prawdziwej ziemi obiecanej, którą jest niebo.

  Całe otaczające nas stworzenie oraz sumienie powinno nam przypominać o naszym
  Stwórcy, Panu i Bogu, i wzywać nas do wypełniania tylko Jego woli.

  «"Ja jestem Panem, twoim Bogiem". Nie ma chwili dnia, kiedy by to słowo nie
  brzmiało i nie było ujawniane przez głos i palec Boży. Gdzie? Wszędzie...
  Wszystko je wciąż powtarza. Od trawy aż po gwiazdę, od wody po ogień, od wełny
  po pokarm, od światła po ciemności, od zdrowia po chorobę, od bogactwa po
  biedę. Wszystko mówi: "Jam jest Pan". To dzięki Mnie to masz. Jedna z Moich
  myśli daje ci to, inna to odbiera. Nie ma potężnej armii ani obrony, która
  pozwoliłaby ci umknąć przed Moją wolą". Ona woła w głosie wiatru, śpiewa
  w szumie wody, rozszerza się w zapachu kwiatów. Ona uderza szczyty gór.
  Szemrze, mówi, wzywa, krzyczy w sumieniach: "Ja jestem Panem, twoim Bogiem".

  Nigdy o tym nie zapominajcie! Nie zamykajcie waszych oczu, uszu, nie tłumcie
  waszego sumienia, by nie słyszeć tego słowa. Ono przecież istnieje. Nadchodzi
  czas, kiedy to słowo przychodzi, wypisane ognistym palcem Boga na murze sali
  biesiadnej lub na rozwścieczonych falach morskich, na roześmianych wargach
  dziecka lub na bladym [obliczu] starca, który wkrótce umrze, na pachnącej róży
  lub w odorze grobu. Nadchodzi czas, kiedy - w upojeniu winem i radościami,
  w wirze spraw, w spoczynku nocy, w samotnym spacerze - podnosi się głos i słowo
  mówiące: "Jam jest Pan, twój Bóg". Nic go nie doprowadzi do zamilknięcia: ani
  to ciało, które pożądliwie całujesz, ani ten pokarm, który żarłocznie połykasz,
  ani złoto, które gromadzi twa chciwość, ani posłanie, na którym pozostajesz
  leniwie, ani cisza, ani samotność, ani sen.

  "Ja jestem Panem, twoim Bogiem", Towarzyszem, który cię nie porzuca, Gościem,
  którego nie umiesz przepędzić. Jesteś dobry? Oto wtedy Gość i Towarzysz jest
  dobrym Przyjacielem. Jesteś zepsuty i winny? Oto Gość i Towarzysz staje się
  Królem rozgniewanym i nie dającym spokoju. Ale nie porzuca, nie porzuca, nie
  porzuca. Jedynie potępieni mogą oddzielić się od Boga, a oddalenie to jest
  udręką nie do ugaszenia i wieczną.

  "Ja jestem Panem, twoim Bogiem" - i dodaje - "który cię wywiódł z ziemi
  egipskiej, z domu niewoli". O, zaprawdę, jakże obecnie słuszne są te słowa!
  Z jakiego Egiptu, z jakiego Egiptu wyprowadza, aby doprowadzić cię do ziemi
  obiecanej, która nie jest tym tu miejscem, ale Niebem? To wiekuiste Królestwo
  Pana, gdzie nie będzie więcej głodu ani pragnienia, zimna ani śmierci. Tam
  wszystko będzie tryskać radością i pokojem, i każdy duch zostanie nasycony
  pokojem i radością.

  On wyrywa was teraz z prawdziwej niewoli. Oto Wybawca: Ja nim jestem.
  Przychodzę rozerwać wasze kajdany. Każdy ludzki władca może umrzeć, a przez
  jego śmierć zniewolone narody odzyskują wolność. Jednak szatan nie umiera.
  On jest wieczny. To jest władca, który zakuł was w kajdany, aby was ciągnąć,
  dokądkolwiek pragnie. Grzech jest w was i jest on tym łańcuchem, za pomocą
  którego szatan was więzi. (...)

  Właśnie teraz ma ona swe duchowe wypełnienie. Pan, wasz Bóg, wyprowadza was
  z ziemi bożka, który zwiódł Pierwszych Rodziców. Wyrywa was z niewolnictwa
  grzechu. Przyobleka was Łaską i przyjmuje do Swego Królestwa. Zaprawdę powiadam
  wam, że ci, którzy przyjdą do Mnie, będą mogli usłyszeć Najwyższego mówiącego
  słodkim, ojcowskim głosem w ich szczęśliwych sercach: "Ja jestem Panem, twoim
  Bogiem, który cię przyciąga do Siebie, wolnego i szczęśliwego".

  Przyjdźcie.Zwróćcie do Pana wasze serca i oblicza, wasze modlitwy i pragnienie.
  Godzina Łaski nadeszła.» (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 86,
  Katowice 1999, wyd. Vox Domini)
 • aniouek1 23.01.06, 22:05
  Stawia się Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, gdy się w Niego
  wierzy. „Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary,
  strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego,
  co się jej sprzeciwia.” (KKK 2088)
 • aniouek1 23.01.06, 22:07
  Wiara w Boga jest czymś, co może wzrastać bądź też maleć. Jesteśmy
  odpowiedzialni za jej wzrost. Wiara pogłębia się przede wszystkim u tych,
  którzy posiadają Maryjną postawę słuchania i rozważania tego, co pochodzi od
  Boga (por. Łk 2,19). Wzrasta wiara, gdy słucha się i rozważa słowo Boże,
  dochodzące do nas poprzez lekturę Ewangelii, przez homilie, kazania, różne
  wykłady i konferencje czy też przez wypowiedzi napotykanych osób. Umacnia wiarę
  ciągłe rozważanie wydarzeń, okoliczności i życia oraz doszukiwanie się w nich
  głębszego znaczenia, wezwania Bożego. Przykładem takiej postawy może być dla
  nas Maryja, która wiadomość o błogosławionym stanie swojej krewnej Elżbiety
  potraktowała jako wezwanie Boże, by do niej pójść i udzielić jej pomocy.
 • aniouek1 23.01.06, 22:09
  Różne wady mogą, niestety, zahamować w nas proces rozwoju wiary. Mogą też
  doprowadzić do dobrowolnego poddania się wątpliwościom lub nawet – do niewiary,
  do ateizmu lub agnostycyzmu. Dzieje się tak wtedy, gdy człowiek nie przyjmuje
  z pokorą słowa Bożego, bo nie widzi w nim cennego daru udzielonego nam przez
  Tego, który jest Prawdą i Miłością. Rozważmy to zagadnienie.
 • aniouek1 23.01.06, 22:10
  Nie wzrasta wiara u tych, którzy wskutek lenistwa nie robią najmniejszego
  wysiłku, by skoncentrować się na słyszanym słowie Bożym, np. nigdy nie słuchają
  kazań i myślą w czasie ich wygłaszania o czymś innym. Jeśli lenistwo
  powstrzymuje kogoś przed rozważaniem usłyszanego słowa Pana, wówczas wiara nie
  wzrasta, bo łaska Boża zawsze wymaga współpracy ze strony człowieka.

  Narażają się na osłabienie wiary ci, którzy z powodu zarozumiałej postawy
  zamykają się wewnętrznie na słowo Boże. Nie widzą w nim daru Bożego, nie
  dostrzegają w nim cennej łaski, umożliwiającej przemianę życia i dojście do
  wiecznego celu: nieba.

  To zamknięcie może przybierać różne formy. Jedni nie słuchają czytań biblijnych
  ani homilii, ponieważ zarozumiale stwierdzają,, że "już to wszystko wiele razy
  słyszeli i dobrze znają".

  Inni ludzie nie słuchają słowa Bożego, bo nie odpowiada im forma jego przekazu.
  Może się to zdarzać u osób, które uczestniczą w różnych konferencjach,
  wykładach, czytają książki i czasopisma religijne, uczestniczą w spotkaniach
  biblijnych itp. Nasycenie wiedzą teologiczną – przy równoczesnym braku pokory –
  może zamknąć człowieka na prawdę, gdyż bardziej od niej ceni on samą formę
  przekazu. Nie przyjmie więc słowa Bożego podanego w nieudolnej formie. Będzie
  zarozumiale stwierdzał, że słyszał "lepsze rzeczy"; słyszane homilie uzna za
  zbyt „prostackie i dobre dla ludzi prostych, bez wykształcenia". Pycha zamyka
  wewnętrznie na słowo Boże. Zarozumiali ludzie stwierdzają często: "to nie dla
  mnie", "to dobre dla innych", "zbyt niski poziom". Osoby takie nie zdają sobie
  sprawy, że Bóg udziela człowiekowi skarbu swego słowa nawet za pośrednictwem
  swoich bardzo niedoskonałych współpracowników.

  Wewnętrzne odrzucanie słowa Bożego wyraża się nieraz w kpiącym podejściu do
  słyszanych kazań, w doszukiwaniu się w nich samych pomyłek, błędów i potknięć.
  Zarozumiałe osoby podobne są do faryzeuszy, którzy przychodzili do Chrystusa
  nie po to, by Go uważnie słuchać, ani nie po to, by odnaleźć prawdę, lecz – aby
  Go pochwycić na jakiejś pomyłce, aby móc Go skompromitować, poniżyć i oskarżyć
  (por. Mt 22,15). W poczuciu wyższości faryzeusze podrwiwali sobie z Chrystusa
  (por. Łk 16,14).

  Istnieją ludzie, którzy nigdy nie stosują do siebie słyszanego słowa Bożego.
  Powodem takiej postawy jest pełne pychy przekonanie o swojej doskonałości i o
  grzeszności innych. Kiedy zarozumiały człowiek słucha słowa Bożego, odnosi je
  do swoich sąsiadów, do swoich kolegów, do wszystkich „złych ludzi”, nigdy zaś –
  do siebie. Chęć uchodzenia we własnych oczach za istotę doskonałą powstrzymuje
  pysznego człowieka przed zastosowaniem słyszanego słowa do siebie.

  Obawa przed dostrzeżeniem swojej słabości i grzechu skłania niektórych ludzi do
  unikania jakiegokolwiek kontaktu ze słowem Bożym, np. nie chodzą w ogóle do
  kościoła, nie uczestniczą we Mszy św., nie czytają książek religijnych, unikają
  dyskusji na tematy wiary itp.

  Zamknięcie się na słowo Boże może przybrać nieraz mylące pozory wielkiego głodu
  nauki Bożej. I tak np. niektórzy ludzie poszukują nieraz kościołów, w których
  kazania wygłaszane są przez znanych kaznodziejów, biorą udział w niezliczonych
  konferencjach, wygłaszanych przez doskonałych prelegentów, uczestniczą w
  różnych spotkaniach biblijnych, czytają wiele książek poruszających tematy
  związane z religią. Szukają jednak kontaktu ze słowem Bożym nie po to, by
  udoskonalić swoją miłość do Boga i do ludzi, lecz w celu zaspokojenia swojej
  ciekawości. Słyszanej prawdy Bożej nie stosują do swojego życia, które płynie
  swoim nurtem i rządzi się swoimi prawami. Ponieważ ludzie ci nie usiłują
  odczytywać wezwania Bożego, woli Bożej odnoszącej się do nich, dlatego ich
  wiedza teologiczna nie ma żadnego pozytywnego wpływu na ich postępowanie.
  Najchętniej zresztą szukają takiej właśnie teologii, która nie ujawnia im woli
  Bożej, lecz syci ciekawość.

  W niektórych wypadkach studiowanie teologii staje się okazją do karmienia
  pychy, gdyż daje miłe poczucie wyższości nad "prostymi ludźmi", rodzi
  przeświadczenie, że jest się "katolikiem głębiej myślącym", że należy się
  do "inteligencji katolickiej". Nieraz dobra, lecz połączona z pychą znajomość
  zasad moralnych rodzi przekonanie, że się według nich żyje, co pogłębia
  pogardliwe przeświadczenie o "podłości ludzi".

  Niektórzy oddają się licznym, czysto zewnętrznym praktykom religijnym. Nie
  kieruje nimi miłość do Boga ani do człowieka, nie nastawiają się na słuchanie
  słowa Bożego, np. traktują pielgrzymkę jak dobrą wycieczkę; lubią uroczystości
  religijne, bo "można sobie pośpiewać" i przeżyć wzniosłe nastroje, np. na
  pasterce. Na spotkania w małych grupach przychodzą dlatego, że panuje na
  nich "miła" atmosfera itp. Ludzie ci praktyki religijne traktują jak przyjemną
  rozrywkę.

  Kto w swym angażowaniu się w działalność religijną zamiast pogłębienia wiary
  szuka miłej rozrywki, ten szybko porzuci swoje "praktyki religijne", gdy tylko
  przestaną mu dostarczać przyjemności, np. nie będzie się modlił, gdy zamiast
  wzruszeń dozna samych roztargnień; gdy w grupie biblijnej "zepsuje się"
  atmosfera, przestanie brać udział w spotkaniach; nie przyjdzie na Mszę św., gdy
  będzie odprawiana przez starszego kapłana, bez przyjemnej oprawy muzycznej itp.

  Tak więc nasza wiara rozwinie się tylko wtedy, gdy otworzymy się wewnętrznie na
  słowo Boże. To otwarcie zaś dokona się wtedy, gdy zaczniemy przezwyciężać
  w sobie różne wady, szczególnie zaś – pychę. Maryja była w pełni słuchającą
  Pana służebnicą, ponieważ nie kierowała się egoizmem, lecz miłością. Stanowi
  dla nas wzór pełnej pokory służebnicy, która ustawicznie karmiła się Bożą
  Prawdą po to, aby według niej żyć, dlatego słusznie jest nazywana Stolicą
  Mądrości.
 • aniouek1 23.01.06, 22:11
  Niewiara jest grzechem przeciwko wierze nakazanej przez pierwsze przykazanie
  Dekalogu. Jest ona „lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania
  przyzwolenia na nią. (KKK 2089)

  Niewiara może przyjąć formę herezji, apostazji lub schizmy. "Herezją nazywa się
  uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy
  wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej;
  apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowę
  uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła
  uznającymi to zwierzchnictwo" (KPK, kan. 751; KKK 2089)
 • aniouek1 23.01.06, 22:12
  Grzech przeciwko wierze może też przyjąć formę dobrowolnego poddawania
  w wątpliwość prawdy objawionej. „Dobrowolne wątpienie dotyczące wiary lekceważy
  to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia, lub też odmawia uznania
  tego za prawdziwe.” (KKK 2088). „Wątpienie może prowadzić do duchowego
  zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane." (KKK 2088)

  Grzechem jest tylko dobrowolne wątpienie w prawdziwość objawionych prawd
  przekazywanych nam przez naukę Kościoła. Nie jest natomiast grzechem pokusa
  zwątpienia, którą staramy się od siebie odsunąć. Chociaż wątpliwości te nie są
  grzechem, lecz pokusą, należy starać się je rozwiązać, np. przez rozmowę ze
  spowiednikiem, przez czytanie Katechizmu lub innych pożytecznych książek
  religijnych. Kto rozwiązuje rodzące się w nim wątpliwości dotyczące wiary, ten
  ją pogłębia i równocześnie przygotowuje się do ważnego zadania usuwania
  wątpliwości, które mogą się zrodzić w bliźnich.
 • aniouek1 23.01.06, 22:13
  Podobnie jak niewiara i dobrowolne wątpienie również ateizm przeciwstawia się
  wierze. „Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciw
  pierwszemu przykazaniu.” (KKK 2140) Jest on też grzechem przeciw cnocie
  religijności. (Por. Rz 1,18; KKK 2125).

  Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na różne formy ateizmu, zwłaszcza
  na tzw. ateizm praktyczny. «Pojęcie "ateizm" obejmuje bardzo zróżnicowane
  zjawiska. Często spotykaną postacią ateizmu jest materializm praktyczny, który
  ogranicza potrzeby i ambicje człowieka do przestrzeni i czasu. Humanizm
  ateistyczny błędnie uważa, że człowiek jest "sam sobie celem, sam jedynym
  sprawcą i demiurgiem swojej własnej historii"» (Sobór Watykański II, konst.
  Gaudium et spes, 20, KKK 2124).

  Jak różne są formy ateizmu, tak też różnorakie są jego przyczyny zewnętrzne i
  takie, które tkwią w samym człowieku. Do przyczyn tych Katechizm zalicza między
  innymi: nieodpowiednie wychowanie religijne, złe oddziaływanie wierzących,
  którzy nie żyją według poznanej prawdy; fałszywe pojęcie ludzkiej autonomii;
  dostrzeganie w zależności od Boga czegoś, co sprzeciwia się godności
  człowieka. „W powstawaniu i rozpowszechnianiu się ateizmu "niemały udział mogą
  mieć wierzący, o ile skutkiem zaniedbań w wychowaniu religijnym albo fałszywego
  przedstawiania nauki wiary, albo też braków w ich własnym życiu religijnym,
  moralnym i społecznym, powiedzieć o nich trzeba, że raczej przesłaniają,
  aniżeli pokazują prawdziwe oblicze Boga i religii" (Sobór Watykański II, konst.
  Gaudium et spes, 19). Często ateizm opiera się na błędnej koncepcji autonomii
  ludzkiej, która posuwa się aż do odrzucania jakiejkolwiek zależności od Boga
  (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 20). W
  rzeczywistości "uznanie Boga bynajmniej nie sprzeciwia się godności człowieka,
  skoro godność ta na samym Bogu się zasadza i w Nim się doskonali" (Sobór
  Watykański II, konst. Gaudium et spes, 21). Kościół wie, "że to, co on wieści,
  idzie po linii najtajniejszych pragnień serca ludzkiego" (Sobór Watykański II,
  konst. Gaudium et spes, 21; KKK 2125)

  Nie tylko rodzina, środowisko i błędne nauki są przyczyną ateizmu. Jego źródłem
  może być też stała niechęć do nawrócenia się, do zmiany swego postępowania. Nie
  chcąc bowiem zmienić swojego życia, człowiek odpycha od siebie wszystkie myśli
  przypominające mu o istnieniu Boga, przed którym trzeba będzie kiedyś zdać
  sprawę ze swoich uczynków.

  Niektóre osoby prowadzące niemoralny tryb życia chciałyby, żeby Bóg nie
  istniał. To silne życzenie sprawia, że zaczynają one szukać argumentów
  zaprzeczających istnieniu Boga. Pragnienie udowodnienia sobie, że Boga nie ma,
  przynosi nieraz upragnione przez człowieka owoce: zaczyna on – jak uważa –
  "znajdować" argumenty, które upewniają go, że Bóg nie istnieje, a więc może
  nadal postępować tak, jak postępuje.

  Bywają czasami osoby uchodzące w oczach otoczenia za uczciwe, które jednak nie
  tylko nie wierzą, lecz - w czasie różnych dyskusji - zaciekle odrzucają
  wszelkie próby zbliżenia im Boga. Powodem takiej postawy może być silna pycha.
  Często poczucie własnej wielkości skłania człowieka do gorączkowego odpychania
  myśli, że istnieje Istota wyższa od niego: że istnieje Bóg, od którego jest on
  całkowicie zależny. Dla pysznej osoby myśl o istnieniu kogoś wyższego,
  doskonalszego, potężniejszego itp., jest nie do zniesienia. Dlatego pyszny
  człowiek może zacząć „udowadniać” sobie, że Boga nie ma. Czyni to w tym celu,
  żeby zająć Jego miejsce: chce dojść do przeświadczenia, że sam jest kimś
  najwyższym i niezależnym.

  W inny jeszcze sposób pycha prowadzi do ateizmu. Otóż chcąc zatriumfować nad
  wszystkimi wierzącymi, człowiek usiłuje udowodnić sobie i innym, że sam, bez
  wiary w Boga, bez Jego i ludzkiej pomocy, bez jakiejkolwiek łaski potrafi
  być „uczciwym człowiekiem”. Usiłuje więc wykazać sobie i innym, że jest lepszy
  od wierzących, ponieważ - nie spodziewając się żadnej zapłaty po śmierci -
  potrafi żyć uczciwie. Chcąc ocalić swoją "wyższość moralną", człowiek taki
  niszczy w sobie łaskę wiary, którą Bóg na różne sposoby go obdarza.

  Bywa i tak, że człowiek nie tylko sam nie wierzy, lecz ponadto usiłuje stłumić
  wiarę innych ludzi. Dzieje się tak dlatego, że wiara otoczenia stanowi dla
  niewierzącego człowieka ustawiczne przypomnienie tego, co w sobie stłumił. Aby
  zatem inni nie przypominali mu o istnieniu Boga, człowiek decyduje się na walkę
  z religią. Może upodobnić się do faryzeuszy, którzy usiłowali zabić Chrystusa,
  bo swoją nauką i postawą przypominał im o ich obłudzie i pysze.

  Istnieją wreszcie ludzie, którzy wierzą tylko pozornie. Znają wprawdzie jakieś
  prawdy o Bogu, potrafią może wyrecytować "Credo", lecz życie ich pozbawione
  jest jakiegokolwiek wewnętrznego kontaktu ze Stwórcą, z Bogiem żywym. Całe
  życie takich ludzi obraca się wokół ich „bożka” np. pieniądza, korzyści,
  przyjemności itp. Taki styl życia to ateizm praktyczny.

  Tak więc nieporządek moralny zawsze w mniejszym lub większym stopniu osłabia
  wiarę, a w niektórych wypadkach może doprowadzić do całkowitej jej utraty.
 • aniouek1 23.01.06, 22:14
  Jeszcze inny grzech przeciwko wierze – oprócz niewiary, dobrowolnego zwątpienia
  i ateizmu – to agnostycyzm.

  „Agnostycyzm przybiera wiele postaci. W niektórych przypadkach agnostyk nie
  neguje Boga; postuluje natomiast istnienie bytu transcendentnego, który nie
  może objawić się i o którym nikt nie potrafi nic powiedzieć. W innych
  przypadkach agnostyk nie wypowiada się na temat istnienia Boga, twierdząc, iż
  jest ono niemożliwe do udowodnienia, a nawet potwierdzenia czy zanegowania.”
  (KKK 2127)

  „Agnostycyzm może niekiedy łączyć się z jakimś poszukiwaniem Boga, lecz może
  również być obojętnością, ucieczką przed ostatecznymi pytaniami
  egzystencjalnymi oraz lenistwem sumienia moralnego. Agnostycyzm najczęściej
  jest równoznaczny z ateizmem praktycznym.” (KKK 2128)
 • aniouek1 23.01.06, 22:16
  Jezu Chryste, który przez swoich pomocników-ludzi rozsiewasz ziarno słowa
  Bożego, rodzące zbawczą wiarę. Prosimy Cię o postawę słuchania i rozważania
  Twojej nauki. Naucz nas odnosić ją zawsze do siebie, a nie tylko do innych
  ludzi. Spraw, Panie, aby Twoje słowo rzucone w nasze serca nie dzieliło losu
  ziarna posianego przy drodze, które wydziobały ptaki, ani losu tego, które
  upadło na skalisty grunt, ani też tego, które padło między ciernie. Niech słowo
  Twoje, Zbawicielu, zawsze trafia na właściwy grunt, aby wyrosło i przynosiło
  obfity plon. Amen.
 • aniouek1 23.01.06, 22:18
  Drugim oprócz wiary zobowiązaniem, o którym przypomina nam pierwsze
  przykazanie, jest nadzieja pokładana w Bogu.
 • aniouek1 23.01.06, 22:20
  Nadzieja ma silny związek z wiarą i miłością. Człowiek wierzący w Boga
  i kochający Go ufa, że będzie mógł żyć tak, jak tego pragnie jego Ojciec
  Niebieski, i spotka się z Nim na zawsze w niebie. Nadzieja jest tęsknotą za
  Bogiem, za spotkaniem z Nim.

  Nadziei nie niszczy ani poczucie swej słabości ani grzeszności, gdyż ma ona
  swoje źródło w przekonaniu, że dobry i potężny Ojciec Niebieski chce i potrafi
  nam skutecznie pomóc w dojściu do zbawienia. Nadzieja pojawia się w pokornym
  i słabym człowieku, który głęboko wierzy w miłość, miłosierdzie i potęgę Boga.
  Taki człowiek ufa, że pomimo swojej słabości – z pomocą Stwórcy – odpowie na
  Jego zbawcze wezwanie i dojdzie do Niego w wieczności.

  O tej nadziei rodzącej się w słabym człowieku mówi Katechizm Kościoła
  Katolickiego: „Gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi
  siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Powinien mieć nadzieję, że
  Bóg uzdolni go do odwzajemnienia Mu miłości i do działania zgodnie z
  przykazaniami miłości. Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego
  i uszczęśliwiającego oglądania Boga; jest także lękiem przed obrażeniem miłości
  Bożej i spowodowaniem kary.” (KKK 2090)

  Mający nadzieję człowiek ufa, że Bóg go wesprze swoją wszechmocą i że pomoże mu
  żyć według Dekalogu i osiągnąć zbawienie. Taki człowiek przypomina małe
  dziecko, które dopiero zaczyna chodzić. Kiedy chce ono dojść do drugiego końca
  pokoju – bo coś mu się tam podoba – podnosi się na swoich słabych nóżkach
  i robi nieudolne kroki. Pomimo swojej słabości ma odwagę to robić, gdyż ufa, że
  za nim stoi mama lub ojciec, gotowi swoimi potężnymi ramionami podtrzymać je,
  aby się nie przewróciło i nie zrobiło sobie krzywdy. Czując opiekę i miłość
  rodziców dziecko – choć słabe – ufnie kroczy do swego upragnionego celu na
  drugim końcu pokoju.
 • aniouek1 23.01.06, 22:21
  Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko nadziei. Grzechami tymi jest
  zuchwała nadzieja, rozpacz, dążenie w życiu wyłącznie do ziemskich celów.
 • aniouek1 23.01.06, 22:22
  Nadzieja skłania człowieka do podążania na wieczne spotkanie z umiłowanym
  Ojcem. Z nadziei wypływa przekonanie, że pomimo słabości można dojść do Jego
  domu, gdzie są przygotowane mieszkania dla każdego człowieka. To przekonanie
  nie jest jednak zuchwałą i grzeszną ufnością, na której niebezpieczeństwo
  zwraca uwagę Katechizm. „Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek
  przecenia swoje zdolności (mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka),
  albo też zbytnio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu (mając nadzieję na
  otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi).” (KKK 2092)
 • aniouek1 23.01.06, 22:25
  Grzechem przeciwnym nadziei jest rozpacz. Jej źródłem może być brak wiary
  w potęgę Boga i w mogącą nam pomóc Jego miłość. Do rozpaczy może też
  doprowadzić człowieka jego pycha. Nie chce bowiem zwrócić się do Boga z prośbą
  o przebaczenie. Pycha ukazuje taką prośbę człowiekowi jako coś poniżającego,
  niegodnego. Aby usprawiedliwić swoją wypływającą z pychy postawę, tłumaczy on
  sobie, że dla niego nie ma już przebaczenia, że Bóg mu nie przebaczy, a więc
  nie musi żałować za swoje grzechy, nie musi prosić Go o okazanie miłosierdzia,
  nie musi wyznawać swoich grzechów w sakramencie pojednania itp.

  Wypływająca z pychy rozpacz jest w pewnym sensie karykaturą pokory. Pokorny
  bowiem człowiek jest przeświadczony, że nie zasługuje na Boże przebaczenie.
  Jednak pomimo tego przekonania wierzy w miłosierdzie Boże i szuka go, tak jak
  celnik z przypowieści Jezusa, który w poczuciu swej niegodności „nie śmiał
  nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość
  dla mnie, grzesznika!” (Łk 18,13). Ogarnięty pychą człowiek mówi: „Nie ma dla
  mnie przebaczenia”. Tych słów jednak nie podsuwa mu pokora, lecz silna niechęć
  do prośby o przebaczenie, do autentycznego nawrócenia się, do sakramentu
  pokuty. Swoją rozpaczą znieważa Boga, gdyż Temu, który jest samą Dobrocią
  i Miłością, mówi: „Jesteś okrutny, zły i mściwy, dlatego nie idę do Ciebie”.

  Nieraz rozpacz doprowadza człowieka do samobójstwa. Może się tak stać na
  przykład wtedy, gdy człowiek żył tylko dla pieniędzy, dla bogactwa, które
  pewnego dnia nagle stracił. Człowiek taki utracił skarb, przy którym było jego
  serce (por. Mt 6,21), i odbiera sobie życie. Nie widzi już żadnego celu, dla
  którego warto by żyć.
 • aniouek1 23.01.06, 22:27
  Często można się spotkać z takim życiem chrześcijan, które nie ujawnia wyraźnie
  nadużywania Bożego miłosierdzia ani też rozpaczy, brak natomiast jasnego
  i wyraźnego dążenia do celu ostatecznego. Może tak być dlatego, że nadzieja
  jeszcze się odpowiednio nie rozwinęła, ale może to być również znakiem jej
  całkowitego zaniku. Nadzieja bowiem – wraz z tęsknotą za Bogiem i chęcią
  spotkania się z Nim – może ulegać osłabieniu a nawet zanikowi.

  Zaniknie pragnienie spotkania się z Bogiem u tego, kto zniszczył w sobie dar
  przyjaźni z Nim. Tęsknota za kimś rodzi się z miłości. Jeśli ktoś kocha Boga
  i głęboko się z Nim przyjaźni, ten w taki sposób kształtuje swoje życie na
  ziemi, żeby spotkać się z Nim w wieczności. Autentyczna przyjaźń łączy się
  z tęsknotą za spotkaniem z przyjacielem. W kim nie ma postawy przyjaźni wobec
  Boga, w tym też nie ma tęsknoty za Nim ani pragnienia spotkania się z Nim.

  Częstym powodem zapominania o wieczności jest przywiązanie do bogactwa
  i urządzanie sobie wygodnego życia na ziemi. Chciwy człowiek tak skwapliwie
  zabiega o zdobycie bogactw, jak gdyby mogły mu one zapewnić wieczne szczęście
  (por. Łk 12,13-21). Dla pieniędzy człowiek gotów jest nieraz wyrzec się samego
  Boga, zrezygnować z przyjaźni z Nim, odrzucić Dawcę życia wiecznego.

  Kto całe życie spędza na używaniu, na jedzeniu i piciu, na zabawach,
  przyjemnościach i rozrywkach, ten nie jest skłonny przejmować się czekającym go
  spotkaniem z Panem. Pragnienie doznawania przyjemności ziemskich sprawia, że
  odsuwa on od siebie niepokojącą go myśl o śmierci i o tym, co po niej
  nieuchronnie nastąpi. Człowiek taki nie odpowiada na wezwanie
  Chrystusa: „Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna
  ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią
  wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało
  jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7,13-14). Pociągany przez bogactwo i
  przyjemności człowiek woli nie myśleć o tym, że jego doczesne życie skończy się
  któregoś dnia. Odsuwa od siebie myśl, że jest powołany do życia, do spotkania
  z Bogiem i ze zbawionymi, do zmartwychwstania, do istnienia w Królestwie,
  w którym zostanie ostatecznie pokonana śmierć i wszelkie zło zagrażające
  człowiekowi (por. 1 Kor 15,24-28). Człowiek przywiązany do bogactw
  i przyjemności przypomina Ezawa, który za miskę soczewicy zrzekł się przywileju
  pierworodztwa i błogosławieństwa ojca. (por. Rdz 25,24-34)
 • aniouek1 23.01.06, 22:29
  Jezu Chryste, Panie żyjący wśród nas. Ty wskrzesisz nas z martwych. Spraw,
  abyśmy pamiętali o naszym powołaniu do zmartwychwstania i do życia wiecznego.
  Broń nas przed takim stylem życia, w którym wszystko oprócz Ciebie wydaje się
  ważne. Pozwól nam pamiętać, że pieniądz, majątek, używanie i przyjemność nie
  zapewnią nam życia wiecznego. Pomóż nam nie zapominać, że w chwili śmierci
  będziemy musieli porzucić absolutnie wszystko. Pomóż mi, Zbawicielu, tak żyć,
  abyś Ty sam był dla mnie Kimś najważniejszym, abym tylko w Tobie pokładał
  nadzieję, a nie w bogactwie, nie w wygodnym życiu, nie w przyjemnościach ani
  nie w sławie, władzy czy własnych uzdolnieniach.

  Wzmocnij moje przekonanie, Jezu, że tylko Ty jesteś naszym jedynym Zbawicielem,
  że tylko Ty zapewniasz nam trwałe szczęście, że nie dadzą go nam przemijające
  rzeczy stworzone. Chcę tylko w Tobie, Panie, pokładać całą moją nadzieję
  i w Tobie widzieć Źródło szczęścia, Wybawiciela z grzechów, cierpienia
  i śmierci. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi
  grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Amen.
 • aniouek1 23.01.06, 22:31
  Pierwszeństwo Bogu daje w swoim życiu ten, kto nie tylko w Niego wierzy i w Nim
  pokłada nadzieję, lecz przede wszystkim – kocha Go ponad wszystko. Pierwsze
  przykazanie przypomina nam o tym, że Boga, w którego miłość wierzymy, którego
  dobroci i potędze ufamy, mamy kochać bardziej niż wszystko inne na świecie.
  Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy
  swojej, ze wszystkich swych sił (por. Pwt 6, 5). „Pierwsze przykazanie każe nam
  miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Niego i ze względu na
  Niego” (Por. Pwt 6, 4-5; KKK 2093)
 • aniouek1 23.01.06, 22:32
  Kocha Boga ten, kto wypełnia Jego wolę, kto szuka stałego z Nim kontaktu.
 • aniouek1 23.01.06, 22:34
  Miłość – podobnie jak wiara i nadzieja – stanowi fundament przyjaźni z Bogiem.
  Nie można przyjaźnić się z Bogiem, gdy się Go nie kocha. Jeśli się kocha jakąś
  osobę, wypełnia się wszystkie jej rozsądne życzenia. Kto zatem miłuje Boga, ten
  będzie zawsze starał się wypełniać Jego pragnienia, gdyż one zawsze są wyrazem
  Jego nieskończonej mądrości i miłości. Bóg pragnie tylko zbawienia każdego
  człowieka, chce szczęścia dla ludzkości i doprowadzenia wszystkiego do
  powszechnej odnowy.

  Miłość człowieka do Boga ujawnia się w ciągłym wypełnianiu Jego woli wyrażonej
  przede wszystkim w przykazaniach Dekalogu. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie
  zachowywać moje przykazania” (J 14,15) – mówi Jezus. Miłość to postępowanie
  według zasad Ewangelii „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”
  (J 14,23). Przykazania Boże, nauka Jezusa Chrystusa ukazuje nam drogę
  postępowania, która prowadzi do wiecznego szczęścia.

  Wola Boża ujawnia się nam też w głosie sumienia, w natchnieniach Ducha
  Świętego, w różnych okolicznościach życia i w znakach czasu.

  Kto prawdziwie kocha, ten naśladuje Maryję, służebnicę poddaną w miłości Bogu
  i wypełniającą Jego wolę.

  Niestety, jako wolna istota człowiek jest zdolny do odrzucenia wskazań Bożych,
  by zgodnie z własnym upodobaniem tworzyć swoją przyszłość. Najczęstszym powodem
  pogardzania wolą Bożą jest pycha. Człowiek pyszny bowiem nie potrafi pogodzić
  się z myślą, że ktoś inny wie coś lepiej od niego. Zarozumiała osoba nie
  stosuje się do żadnych rad, uwag czy wskazówek. Pycha doprowadza nieraz nawet
  do pogardzania przykazaniami Bożymi, do odrzucenia nauki Chrystusa, do
  nieliczenia się z prawami natury itp.

  Opisany w Księdze Rodzaju upadek pierwszych rodziców ukazuje powiązanie wzrostu
  pychy z pogardą dla spraw Bożych oraz z tendencją do rządzenia się własnymi
  prawami. I tak u pierwszych rodziców pojawiła się myśl: "Czyż nie możemy być
  równi Bogu i ustanawiać samodzielnie, co jest dobre, a co złe?" "Czy nie
  jesteśmy tak mądrzy, jak Bóg, by wyznaczyć sobie naszą drogę do
  szczęścia?" "Jakże Bóg może wiedzieć lepiej od nas, co dla nas jest dobre?" W
  sercu pierwszego człowieka zrodziło się przekonanie – które nie omija i nas –
  że nie ma ponad nim nikogo większego i mądrzejszego.

  Pycha wdarła się do wnętrza pierwszego człowieka. Wraz z nią pojawiła się
  nieufność do Boga, do Jego rad i nakazów. Niepraktyczne a może nawet
  bezsensowne wydały się pierwszym rodzicom Boże wskazania. Zaczęli myśleć, że
  Bóg nie ma im już nic do powiedzenia, ponieważ sami znaleźli najwłaściwszą
  drogę do potęgi i wielkości. Pierwszym istotom ogarniętym pychą wydawało się,
  że znalazły najskuteczniejszą receptę na to, by stać się bogami. Sądząc, że
  poznali już najlepszy środek prowadzący ich do boskiej wielkości, postąpili po
  swojemu, depcząc Boże wskazania (por. Rdz 3).

  Opis upadku pierwszych rodziców obrazowo przedstawia to, co może się dokonać we
  wnętrzu każdego człowieka ogarniętego pychą. Najpierw pojawia się u takiej
  osoby przekonanie o swej wyjątkowości. Przeświadczeniu temu towarzyszy
  mniemanie, że wie wszystko najlepiej, że – przynajmniej w pewnych dziedzinach –
  nikt, nawet sam Bóg, nie ma jej nic do powiedzenia. Człowiek pyszny trwa w
  przekonaniu, że tylko on wie najlepiej, jak ma postępować, aby być kimś
  wielkim. Wraz z przeświadczeniem o swej bardzo dobrej ocenie tego, co należy
  czynić, a czego zaniechać, pojawia się niechęć do przykazań Bożych i
  kościelnych, do rad udzielanych przez innych itd. W mniemaniu bowiem jednostki
  przeświadczonej o swej dobrej umiejętności ustalania dla siebie norm
  postępowania wszystkie rady i nakazy pochodzące od innych, a nawet od Boga, nie
  są tak "życiowe" ani tak "praktyczne" i "pożyteczne", jak te, które sama sobie
  ustaliła.

  Odchodzący od przykazań Bożych człowiek tworzy sobie swoisty kodeks
  postępowania. Zawiera on wskazania, jak należy postępować, aby osiągnąć w życiu
  szczęście, wielkość, powodzenie, sławę itp.

  Chrystus pouczył nas, że jedyną drogą wiodącą do prawdziwej wielkości i do
  wiecznego szczęścia jest bezinteresowna i ofiarna służba Bogu i człowiekowi.
  Pycha jednak podważa prawdziwość tego pouczenia i skłania człowieka do szukania
  innego niż przez służenie sposobu osiągania szczęścia, pełni życia, wielkości,
  radości.

  Każda wada skłania do szukania jakiejś drogi postępowania, niezgodnej z
  przykazaniami Bożymi, mającej jednak – w przekonaniu człowieka – zapewnić mu
  szybkie dojście do szczęścia i do wielkości. I tak np. próżny człowiek –
  zamiast kroczyć drogą służby – usiłuje osiągnąć wielkość i szczęście poprzez
  zdobycie rozgłosu, sławy, popularności. Dlatego też usiłuje być oryginalny,
  błyskotliwy, aby zwrócić na siebie uwagę. Spragniona władzy osoba sądzi, że
  osiągnie wielkość i szczęście, kiedy podporządkuje sobie jak najwięcej ludzi,
  nawet cały świat, kiedy będzie rządzić innymi. Inni znowu myślą, że ich
  pragnienie szczęścia, które może zaspokoić tylko Bóg, zostanie nasycone, kiedy
  jak najwięcej ludzi ich pokocha, otoczy uczuciem, zainteresuje się nimi lub
  przynajmniej okaże współczucie.

  Jeszcze inne osoby ulegają iluzji, że wielkość i szczęście osiągną poprzez
  zdobycie majątku. Inna grupa ludzi doszukuje się najskuteczniejszej drogi do
  pełni szczęścia w różnego rodzaju praktykach seksualnych, w jedzeniu, piciu, w
  nadużywaniu alkoholu, w narkotykach, w wygodnym i leniwym życiu. Bywają i tacy
  ludzie, dla których drogą do wielkości i szczęścia jest zastraszanie bliźnich,
  okrucieństwo, dokuczanie ludziom, poniżanie ich, sprawianie bólu, przykrości,
  mszczenie się za doznane upokorzenia i krzywdy. Zazdrośni ludzie pragną
  osiągnąć szczęście przez posiadanie tego, co mają inni – np. majątku, sławy,
  piękności, szczęścia itp. – lub przynajmniej przez pozbawienie bliźnich tego,
  co przynosi im radość.

  W swym zuchwalstwie – rodzącym się z pychy i z braku zaufania do Pana –
  człowiek odrzuca Boże wskazanie, jak dojść przez służbę do prawdziwej wielkości
  i szczęścia. Podąża za swoimi – a jeszcze częściej za podsuniętymi przez
  szatana – myślami, które skłaniają go do grzesznego postępowania.

  Konsekwencje stosowania w życiu własnych "recept" na szczęście bywają
  tragiczne. Człowiek bowiem nie osiąga spodziewanego szczęścia ani upragnionej
  wielkości, lecz niszczy swoje człowieczeństwo, zamyka się w swoim egoizmie.
  Zamiast upragnionego szczęścia – które miała mu zapewnić sława, podziw
  otoczenia, władza, pieniądz, przyjemności seksualne, jedzenie, alkohol,
  narkotyki, rozrywki, komfort życiowy – człowieka ogarnia nuda, poczucie
  bezsensu, zniechęcenie i gorycz. Zamiast szczęścia odczuwa ciągły niedosyt.

  Ponadto zamiast upragnionej wolności, której człowiek szukał na drodze
  odrzucania Bożych przykazań, pojawia się wewnętrzne zniewolenie przez
  egoistyczne skłonności. Odrzucający wskazaną przez Chrystusa drogę pokornej
  miłości i służby człowiek staje się niewolnikiem swego egoizmu. To zniewolenie
  jest tak silne, że człowiek może za świętym Pawłem powiedzieć: "Jestem bowiem
  świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro: bo łatwo
  przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. Nie czynię bowiem
  dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę" (Rz 7,18-19). Im
  częściej człowiek odchodzi od przykazań Bożych, tym trudniej jest mu do nich
  wracać, gdyż staje się niewolnikiem swoich egoistycznych pragnień.
 • aniouek1 23.01.06, 22:36
  Nieskończenie dobry Ojcze! Nieraz nam się wydaje, że Twoja wola i Twoje
  przykazania krępują nas, że stoją nam na przeszkodzie do wielkości i do
  szczęścia. Pomóż nam zrozumieć, że pragniesz tylko naszego dobra, że dałeś nam
  swoje przykazania po to, abyśmy doszli do prawdziwej wielkości. Daj nam
  głębokie przekonanie, że Twój nakaz ofiarnej służby jest jedynym drogowskazem,
  który wskazuje drogę do szczęścia bez końca. Pozwól nam zrozumieć, Boże, że nic
  na świecie nie może nas w pełni uszczęśliwić: ani sława, ani podziw, ani
  władza, ani zaszczyty, ani nawet ludzka miłość. Oświeć nas, abyśmy zrozumieli,
  że nie nasyci naszego pragnienia szczęścia ani zagarnianie dóbr materialnych,
  ani gonitwa za przyjemnościami i wygodnym życiem. Daj nam jak najwcześniej
  zrozumieć, że niespokojne będzie nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie.
  Spraw, Panie, byśmy pojęli, że odchodzenie od Twoich przykazań nie tylko nie
  zapewni nam szczęścia, lecz przyniesie rozgoryczenie, niepokój i przygnębienie.
  Daj nam zrozumieć, że odchodzenie od Twojego przykazania miłości i ofiarnej
  służby czyni nas niewolnikami naszych egoistycznych pragnień, pożądliwości,
  grzechu i szatana. Boże, przekonaj nas bez reszty, że wszystko, czego od nas
  wymagasz, wypływa z Twojej miłości i mądrości i ma na celu uszczęśliwienie nas
  na zawsze. Amen.
 • aniouek1 23.01.06, 22:37
  Miłość rodzi pragnienie spotykania się z umiłowaną osobą. To odnosi się również
  do Boga: kto Go miłuje, ten pragnie się z Nim spotykać tak, jak jest to możliwe
  tu na ziemi.

  Chrystus ustanowił specjalne środki, które umożliwiają nam spotykanie się
  z Bogiem. Tymi środkami są sakramenty. Wiara, zaufanie i miłość do Chrystusa
  powinny skłaniać nas do spotykania się z Nim, np. w sakramencie Komunii św.,
  w sakramencie pojednania.

  Sakramentalne spotkania z Chrystusem przyczyniają się nie tylko do naszego
  uświęcenia, lecz również do odnowienia całego świata. Udzielając łask
  sakramentalnych Chrystus buduje nową rzeczywistość Królestwa Bożego, nowy
  porządek oparty na miłości, sprawiedliwości i pokoju. Łaska Chrystusa, której
  udziela w sakramentach, wyzwala człowieka z niewoli zła i grzechu.

  Istnieją jednak ludzie, którzy nie korzystają z pomocy, jakiej Chrystus pragnie
  im udzielać przez sakramenty. Powodem takiej sytuacji jest ich słaba wiara,
  przytłumiona przez różne egoistyczne tendencje, chociaż nie zawsze człowiek
  przyznaje się do tego, np. różnie tłumaczą się ci, którzy nie chcą zawrzeć
  ślubu kościelnego.

  Wpływ różnych wad, zwłaszcza pychy, ujawnia się w niewłaściwym podejściu do
  sakramentu pojednania. Lęk przed upokorzeniem się – którego pycha nie potrafi
  znieść – sprawia, że wielu unika tego sakramentu. Inni znów spowiadają się tak,
  aby jak najlepiej wypaść przed spowiednikiem. Aby nie miał o nich złego
  mniemania chwalą się, usprawiedliwiają, zatajają niektóre grzechy lub wyznają
  je zbyt ogólnie. Wpływ pychy może się spotęgować, gdy ktoś jest zmuszony do
  spowiadania się przed znajomym kapłanem.

  Niektórzy posuwają się nawet do tego, że innych pozbawiają łask
  sakramentalnych. I tak np. zarozumiali rodzice nie chrzczą czasem swoich
  dzieci, by uchodzić za postępowych i szanujących wolność dziecka. Ktoś inny zaś
  odmawia swoim dzieciom łaski chrztu, gdyż obawia się kosztów związanych ze
  złożeniem ofiary. Innych znów lenistwo i niedbalstwo powstrzymuje przed
  przyniesieniem dzieci do kościoła, aby przyjęły sakrament odrodzenia. Bywają
  i tacy, którzy nie przynoszą dziecka do chrztu, bo "obrazili się" z jakichś
  powodów na proboszcza.

  Oprócz sakramentów również modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Bogiem. Dzięki
  słuchaniu i rozważaniu słowa danego nam przez Boga możemy się z Nim spotkać na
  ziemi. Kiedy więc człowiek prawdziwie kocha Boga, chętnie się z Nim spotyka,
  wykorzystując wszystkie możliwe środki, które to spotkanie umożliwiają.
  Przystępuje więc do sakramentów, modli się, czyta, słucha i rozważa słowo Boże.
 • aniouek1 23.01.06, 22:39
  Daj mi, o Chryste, głęboką wiarę w to, że w każdym sakramencie spotykam się
  przede wszystkim z Tobą, że Ty udzielasz mi swojej łaski i pomocy w dojściu do
  zbawienia. Pomóż mi zrozumieć, że sakramenty nie są ceremoniami upiększającymi
  życie, lecz niezwykle cenną pomocą, umożliwiającą budowanie Twojego Królestwa,
  w którym nie będzie płaczu, smutku ani bólu, bo zapanuje sprawiedliwość, miłość
  i pokój, a Ty otrzesz z naszych oczu wszelką łzę. Naucz nas budować Twoje
  Królestwo przez uczestnictwo w sakramentach świętych. Amen.
 • aniouek1 23.01.06, 22:39
  Kiedy człowiek ulega złym skłonnościom, miłość stopniowo ulega osłabieniu
  i może zaniknąć całkowicie. Przestanie kierować się Bożymi przykazaniami, nie
  będzie chciał się spotykać z Bogiem, dlatego zaniknie jego życie sakramentalne
  i modlitewne. Człowiek taki przestanie rozważać słowo Boże, bo zaniknie w nim
  chęć układania według niego swojego życia. W miejsce miłości pojawią się takie
  grzechy jak: obojętność, niewdzięczność, oziębłość, lenistwo duchowe czy wręcz
  nienawiść do Boga.
 • aniouek1 23.01.06, 22:43
  Obojętny na Boga człowiek nie kocha Go, nie ujawnia Mu w żaden sposób swojej
  miłości. Nie skłania go do udzielenia odpowiedzi miłości nawet sama miłość
  i miłosierdzie Boże. „Obojętność zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie uznaje
  jej inicjatywy i neguje jej moc.” (KKK 2094)
 • aniouek1 23.01.06, 22:43
  Kto nie kocha Boga, ten zapomina o podstawowym zobowiązaniu, jakim jest
  wdzięczność wobec Dawcy wszystkich darów, którym jest Bóg, i okazywaniu Mu
  miłości. „Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również
  odwzajemnienie się miłością na miłość.” (KKK 2094)
 • aniouek1 23.01.06, 22:44
  „Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu się za miłość
  Bożą; może zakładać odmowę poddania się poruszeniu miłości” (KKK 2094). Częstym
  sposobem usprawiedliwiania swojego braku miłości do Boga jest tłumaczenie się
  brakiem czasu na modlitwę, na uczestniczenie w Eucharystii, na rozważanie słowa
  Bożego.
 • aniouek1 23.01.06, 22:45
  „Znużenie lub lenistwo duchowe posuwa się do odrzucenia radości pochodzącej od
  Boga i do odrazy wobec dobra Bożego” (KKK 2094). Kiedy nie ma miłości,
  zrobienie czegoś dla Boga – a także dla drugiego człowieka – staje się
  wyłącznie uciążliwym ciężarem, przykrą koniecznością. Czynienie dobra męczy
  złego człowieka. Brak miłości do Boga ujawnia się między innymi w niechęci do
  czynienia czegoś z myślą o Nim i dla Niego.
 • aniouek1 23.01.06, 22:45
  Niszczenie w sobie miłości do Boga może w końcu doprowadzić do otwartej
  nienawiści do Niego. „Nienawiść do Boga rodzi się z pychy. Sprzeciwia się ona
  miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który
  potępia grzech i wymierza kary” (KKK 2094). Pełna nienawiść do Boga ujawnia się
  w istotach potępionych.
 • aniouek1 23.01.06, 22:47
  Strzeż mnie, Panie, przed popadnięciem w grzechy przeciwne miłości do Ciebie.
  Uchroń mnie przed obojętnością, niewdzięcznością, oziębłością, lenistwem
  duchowym, a zwłaszcza przed znienawidzeniem Ciebie.

  Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz, a którzy nie
  potrafią kochać Ciebie. Oby i mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni
  doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen.
 • aniouek1 23.01.06, 22:51
  Miłość jest służbą. Kto kocha Boga, ten pragnie Mu służyć na różne sposoby.
  Rozważmy obecnie różne formy służenia Bogu i grzechy, które jej się
  sprzeciwiają.
 • aniouek1 23.01.06, 22:52
  "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"
  (Mt 4,10). Pierwsze przykazanie Boże przypomina nam o wypływającym z wiary
  i miłości do Boga obowiązku służenia Mu. Katechizm Kościoła Katolickiego
  wyjaśnia, że służyć Bogu i oddawać Mu pokłon można przez adorację, modlitwę,
  ofiarę, przyrzeczenia i śluby. (por. KKK 2135)
 • aniouek1 23.01.06, 22:54
  „Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać
  Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co
  istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. "Panu, Bogu swemu, będziesz
  oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Łk 4,8) mówi Jezus, powołując
  się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6,13).” (KKK 2096)

  „Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać "nicość
  stworzenia", które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza
  wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie – podobnie jak Maryja
  w "Magnificat" – wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że
  święte jest Jego imię (Por. Łk 1, 46-49). Adoracja Jedynego Boga wyzwala
  człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata.”
  (KKK 2097)
 • aniouek1 23.01.06, 22:56
  Drugi przejaw służenia Bogu wymieniony przez Katechizm to modlitwa. „Akty
  wiary, nadziei i miłości, które nakazuje pierwsze przykazanie, wyrażają się
  w modlitwie. Wzniesienie ducha do Boga jest wyrazem naszej adoracji Boga: w
  modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej i modlitwie
  błagalnej. Modlitwa jest niezbędnym warunkiem posłuszeństwa przykazaniom
  Bożym. "Zawsze... (trzeba) się modlić i nie ustawać" (Łk 18,1).” (KKK 2098)
 • aniouek1 23.01.06, 22:57
  Bogu można też służyć przez ofiarę. „Jest rzeczą słuszną składać Bogu ofiary
  na znak uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i komunii z Nim: "Prawdziwą
  ofiarą jest... każde dzieło, które przyczynia się do połączenia nas świętą
  komunią z Bogiem, dzięki któremu możemy stać się naprawdę szczęśliwi" (Św.
  Augustyn, De civitate Dei, 10, 6.)” (KKK 2099)

  „Ofiara zewnętrzna, by była prawdziwa, powinna być wyrazem ofiary
  duchowej: "Moją ofiarą... duch skruszony..." (Ps 51,19). Prorocy Starego
  Przymierza często piętnowali ofiary składane bez zaangażowania wewnętrznego
  (Por. Am 5, 21-25) lub nie mające związku z miłością bliźniego (Por. Iz 1,10-
  20). Jezus przypomina słowa proroka Ozeasza: "Chcę raczej miłosierdzia niż
  ofiary" (Mt 9,13; 12,7; Por. Oz 6,6). Jedyną doskonałą ofiarą jest ta, którą
  Chrystus złożył na krzyżu w całkowitym oddaniu się miłości Ojca i dla naszego
  zbawienia (Por. Hbr 9,13-14). Łącząc się z Jego ofiarą, możemy nasze życie
  uczynić ofiarą dla Boga.” (KKK 2100)
 • aniouek1 23.01.06, 22:59
  Jak poucza Katechizm, wyrazem służby Bogu mogą być przyrzeczenia i
  śluby. „W wielu sytuacjach chrześcijanin jest wzywany do składania
  przyrzeczeń Bogu. Zawierają je chrzest, bierzmowanie, małżeństwo i święcenia.
  Chrześcijanin kierując się pobożnością, może przyrzec Bogu określony czyn,
  modlitwę, jałmużnę, pielgrzymkę itd. Wierność przyrzeczeniom złożonym Bogu jest
  przejawem szacunku należnego Boskiemu Majestatowi i miłości wobec wiernego
  Boga.” (KKK 2101)

  «„Ślub jest świadomą i dobrowolną obietnicą uczynioną Bogu, mającą za przedmiot
  dobro możliwe i lepsze, należy wypełnić z pobudek cnoty religijności” (KPK,
  kan. 1191, § 1). Ślub jest aktem pobożności, w którym chrześcijanin poświęca
  siebie samego Bogu lub obiecuje Mu dobry czyn. Wypełniając śluby, oddaje się
  więc Bogu to, co zostało Mu przyrzeczone i konsekrowane. Dzieje Apostolskie
  ukazują nam św. Pawła zatroskanego o wypełnienie ślubów, które złożył (por. Dz
  18, 18; 21, 23-24).» (KKK 2102)

  „Kościół uznaje wzorczą wartość ślubów praktykowania rad ewangelicznych (Por.
  KPK, kan. 654.: Matka-Kościół cieszy się, że w łonie jego znajdują się liczni
  mężczyźni i niewiasty, którzy dokładniej naśladują wyniszczenie Zbawiciela
  i wyraźniej je ukazują, przyjmując ubóstwo w wolności synów Bożych i wyrzekając
  się własnej woli: poddają się oni mianowicie człowiekowi ze względu na Boga
  w sprawie doskonałości ponad miarę przykazania, aby się w sposób pełniejszy
  upodobnić do posłusznego Chrystusa (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium,
  42).” (KKK 2103)
 • aniouek1 23.01.06, 23:00
  Jak w każdej dziedzinie moralnej, tak i w służeniu Bogu człowiek może być
  wierny lub przeciwstawić się obowiązującym normom moralnym. Może więc też
  wyrazić swój sprzeciw obowiązkowi służenia i oddawania czci jedynemu
  prawdziwemu Bogu. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego grzechami przeciwko
  temu zobowiązaniu pierwszego przykazania są: zabobon, bałwochwalstwo,
  wróżbiarstwo, magia oraz bezbożność, która wyraża się w kuszeniu Boga,
  świętokradztwie lub symonii.
 • aniouek1 23.01.06, 23:03
  „Zabobon jest wypaczeniem kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu. Przejawia się
  on w bałwochwalstwie, jak również w różnych formach wróżbiarstwa i magii.” (KKK
  2138) „Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona
  nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na
  przykład, gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet
  uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon (por. Mt 23,16-22 – oznacza wiązać
  skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem
  materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają.” (KKK
  2111)
 • aniouek1 23.01.06, 23:05
  Bałwochwalstwo to kolejny bardzo rozpowszechniony grzech przeciwko pierwszemu
  przykazaniu i służbie Bożej. Ujawnia się ono w różnych formach. Może przyjąć
  postać bałwochwalczej religii, w której czci się nieprawdziwego boga lub nawet
  wielu fałszywych bogów, albo ujawniać się przy zachowywaniu pozorów wiary w
  Boga prawdziwego. Te dwie formy bałwochwalstwa są zabronione przez pierwsze
  przykazanie.

  Grzeszna jest wiara w wielu bogów, czyli politeizm. „Pierwsze przykazanie
  potępia politeizm. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza
  Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza Jedynym Bogiem. Pismo święte
  nieustannie przypomina o odrzuceniu "bożków ze srebra i złota, uczynionych
  rękami ludzkimi", które "mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą..."
  Te czcze bożki czynią człowieka pustym: "Do nich są podobni ci, którzy je
  robią, i każdy, który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8; por. Iz 44, 9-20; Jr 10,1-16; Dn
  14, 1-30; Ba 6; Mdr 13,1-15,19). Bóg natomiast jest "Bogiem żywym" (Joz 3,10;
  Ps 42, 3 i in.), który daje życie i działa w historii.” (KKK 2112)

  Oprócz jawnego bałwochwalstwa, przyjmującego formę religii, istnieje wiele form
  bałwochwalstwa „praktycznego”, ukrywającego się często pod zasłoną prawdziwej
  religii. Człowiek może ukierunkować całe swoje życie na jakiegoś swojego bożka,
  któremu będzie służył zamiast Bogu prawdziwemu.

  Wielu ludzi "teoretycznie" wierzących w Boga w praktyce odchodzi od Niego,
  przestając Mu służyć. Życie ludzkie często świadczy o braku wiary w to, że
  tylko Bóg potrafi zapewnić nam wielkość i trwałe szczęście. Człowiek więc w
  swoim codziennym życiu nieraz odwraca się od Boga prawdziwego i oddaje się pod
  jarzmo swoich bogów, którym służy ze wszystkich swoich sił, ponieważ spodziewa
  się, że zapewnią mu szczęście i wielkość. Staje się bałwochwalcą, choć
  oficjalnie nie przestaje być chrześcijaninem i nie zmienia religii.

  Na tę rozpowszechnioną formę bałwochwalstwa zwraca uwagę
  Katechizm: „Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich.
  Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem.
  Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez
  względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o
  władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. "Nie możecie
  służyć Bogu i Mamonie" – mówi Jezus (Mt 6,24). Wielu męczenników poniosło
  śmierć za to, że nie oddali czci "Bestii" (Por. Ap 13-14), odmawiając nawet
  udawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga; jest nie do
  pogodzenia z Boską komunią (Por. Ga 5,20; Ef 5,5). (KKK 2113) „Bałwochwalcą
  jest ten, kto "niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do
  Boga" (KKK 2114)

  Człowiek potrafi wznosić liczne ołtarze dla swoich fałszywych bogów.
  Bałwochwalcą może stać się chrześcijanin, jak mógł nim być również wyznawca
  judaizmu, na co zwraca uwagę Poemat Boga-Człowieka, Marii Valtorty:

  „A dlaczego człowiek popełniający zło nie myśli, że do zabronionych czynów
  należy także bałwochwalczy kult? Dlaczego nie powie sobie: "Przecież Bóg widzi,
  że udaję tylko oddawanie kultu świętego, czcząc w rzeczywistości boga lub bogów
  fałszywych. Wzniosłem im ołtarz zakryty wprawdzie przed oczyma ludzi, lecz
  znany Bogu."

  Jakich bogów, powiecie, skoro w Świątyni nie ma nawet podobizny Boga? Jakie
  twarze mają ci bogowie, skoro nie można było nadać oblicza Bogu Prawdziwemu?
  Tak. Nie można Mu nadać oblicza, bo człowiek nie potrafi przedstawić godnie
  Doskonałego i Najczystszego. Jedynie duch przeczuwa Jego bezcielesne i wzniosłe
  piękno, słyszy Jego głos, smakuje Jego czułości, gdy On się rozlewa w świętym,
  zasługującym na ten boski kontakt. Jednak oko, słuch, ręka człowieka nie
  potrafią ani widzieć, ani słyszeć, a tym samym wyrazić dźwiękiem cytry lub
  młotkiem i dłutem w marmurze, jaki jest Pan.

  O! Gdy duchy sprawiedliwych ujrzą Boga, to będzie szczęście bez końca! Pierwsze
  spojrzenie stanie się jutrzenką szczęścia, które będzie wam towarzyszyć przez
  całe wieki. To jednak - czego nie potrafi uczynić w odniesieniu do Boga
  prawdziwego - człowiek robi dla bogów fałszywych. Jeden wznosi ołtarz kobiecie,
  drugi - złotu, inny - potędze, inny - nauce, inny - zwycięstwom wojskowym.
  Jeden adoruje człowieka potężnego, podobnego do siebie w porządku naturalnym, a
  przewyższającego go tylko siłą i szczęściem. Inny adoruje samego siebie i
  mówi: "Nie ma nikogo, kto byłby mi równy". Oto bogowie tych, którzy należą do
  ludu Bożego.

  Nie dziwcie się, widząc pogan adorujących zwierzęta, gady lub gwiazdy. Ileż
  gadów, ileż zwierząt, ileż zgasłych gwiazd adorujecie w sercach! Wargi
  wypowiadają słowa kłamliwe, aby schlebiać, posiadać, psuć. Czyż nie są to
  modlitwy ukrytego bałwochwalstwa? W sercach klują się myśli zemsty, pokątnego
  handlu, prostytucji. Czyż nie ma w tym kultu bogów nieczystych przyjemności,
  pożądliwości, zła?

  Powiedziano: "Nie będziesz adorował niczego, co nie jest twoim Prawdziwym
  Bogiem, Jedynym, Wiecznym". Powiedziano: "Ja jestem Bogiem potężnym i
  zazdrosnym".

  Bóg Potężny. Żadna inna siła nie jest mocniejsza niż Jego. Człowiek jest wolny
  w działaniu, szatan jest wolny w kuszeniu. Gdy jednak Bóg mówi: "Dosyć już",
  człowiek nie może już więcej działać, a szatan - kusić. Szatan jest odrzucany
  do swego piekła, człowiek zaś - powalony nadmiarem złych czynów. Istnieje
  bowiem granica, której Bóg nie pozwoli mu przekroczyć.

  Bóg Zazdrosny. O kogo? Jaką zazdrością? Małostkową zazdrością małych ludzi?
  Nie, ale świętą zazdrością Boga o Swoje dzieci. Sprawiedliwą zazdrością.
  Zazdrością kochającego. On was stworzył. On was kocha. On was pragnie. On wie,
  co wam szkodzi. On zna to, co usiłuje was oddzielić od Niego. I jest zazdrosny
  o to, co staje między Ojcem a Jego dziećmi i oddala je od jedynej miłości,
  która jest zbawieniem i pokojem - od Boga. Zrozumcie tę boską zazdrość, która
  nie jest małostkowa ani okrutna, która nie krępuje, lecz jest miłością
  nieskończoną, dobrocią nieskończoną i wolnością bez granic. Udziela się
  stworzeniu skończonemu, aby przyciągnąć je do Siebie i aby w Sobie uczynić je
  współuczestnikiem Swej nieskończonej dobroci. Dobry ojciec nie chce być
  jedynym, który cieszy się bogactwami. Pragnie, aby jego dzieci miały w nich
  udział. Właściwie to bardziej dla dzieci niż dla siebie samego je zgromadził.
  Tak samo jest z Bogiem. W tej miłości i pragnieniu jest doskonałość taka, jak w
  każdym Jego działaniu.

  Nie oszukujcie Pana. On zapowiada karę grzesznikom i dzieciom grzesznych synów.
  Bóg nigdy nie kłamie w Swych obietnicach. Niech dusze wasze nie popadają jednak
  w przygnębienie, o dzieci człowieka i Boga. Posłuchajcie drugiej obietnicy i
  radujcie się: "Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie
  miłują i przestrzegają Moich przykazań".

  Aż do tysiącznego pokolenia dobrych! I aż do tysiącznej słabości biednych synów
  ludzkich, upadających nie z powodu złośliwości, lecz wskutek braku rozwagi i
  zasadzek szatana. Więcej jeszcze. Powiadam wam: On otwiera Swe ramiona, jeśli -
  z sercem skruszonym i obliczem zalanym łzami - mówicie: "Ojcze, zgrzeszyłem.
  Wiem o tym. Korzę się i uznaję to przed Tobą. Przebacz mi. Twoje przebaczenie
  będzie moją siłą, abym powrócił do 'życia', do prawdziwego życia."

  Nie obawiajcie się. Zanim zgrzeszyliście z powodu słabości, On już wiedział, że
  zgrzeszycie. Ale Jego Serce zamyka się tylko wtedy, gdy trwacie w grzechu,
  kiedy go prawdziwie pragniecie, czyniąc z grzechu lub z wielu grzechów waszych
  obrzydliwych bogów.

  Zniszczcie wszystkie bożki, zróbcie miejsce Bogu Prawdziwemu. Kiedy będzie
  widział w was tylko Siebie samego, zstąpi w Swej chwale poświęcić wasze serca.

  Oddajcie Bogu Jego siedzibę. To nie w świątyni z kamienia ona się znajduje,
  lecz w sercach ludz
 • aniouek1 23.01.06, 23:10
  Bałwochwalstwo to kolejny bardzo rozpowszechniony grzech przeciwko pierwszemu
  przykazaniu i służbie Bożej. Ujawnia się ono w różnych formach. Może przyjąć
  postać bałwochwalczej religii, w której czci się nieprawdziwego boga lub nawet
  wielu fałszywych bogów, albo ujawniać się przy zachowywaniu pozorów wiary w
  Boga prawdziwego. Te dwie formy bałwochwalstwa są zabronione przez pierwsze
  przykazanie.

  Grzeszna jest wiara w wielu bogów, czyli politeizm. „Pierwsze przykazanie
  potępia politeizm. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza
  Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza Jedynym Bogiem. Pismo święte
  nieustannie przypomina o odrzuceniu "bożków ze srebra i złota, uczynionych
  rękami ludzkimi", które "mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą..."
  Te czcze bożki czynią człowieka pustym: "Do nich są podobni ci, którzy je
  robią, i każdy, który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8; por. Iz 44, 9-20; Jr 10,1-16; Dn
  14, 1-30; Ba 6; Mdr 13,1-15,19). Bóg natomiast jest "Bogiem żywym" (Joz 3,10;
  Ps 42, 3 i in.), który daje życie i działa w historii.” (KKK 2112)

  Oprócz jawnego bałwochwalstwa, przyjmującego formę religii, istnieje wiele form
  bałwochwalstwa „praktycznego”, ukrywającego się często pod zasłoną prawdziwej
  religii. Człowiek może ukierunkować całe swoje życie na jakiegoś swojego bożka,
  któremu będzie służył zamiast Bogu prawdziwemu.

  Wielu ludzi "teoretycznie" wierzących w Boga w praktyce odchodzi od Niego,
  przestając Mu służyć. Życie ludzkie często świadczy o braku wiary w to, że
  tylko Bóg potrafi zapewnić nam wielkość i trwałe szczęście. Człowiek więc w
  swoim codziennym życiu nieraz odwraca się od Boga prawdziwego i oddaje się pod
  jarzmo swoich bogów, którym służy ze wszystkich swoich sił, ponieważ spodziewa
  się, że zapewnią mu szczęście i wielkość. Staje się bałwochwalcą, choć
  oficjalnie nie przestaje być chrześcijaninem i nie zmienia religii.

  Na tę rozpowszechnioną formę bałwochwalstwa zwraca uwagę
  Katechizm: „Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich.
  Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem.
  Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez
  względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o
  władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. "Nie możecie
  służyć Bogu i Mamonie" – mówi Jezus (Mt 6,24). Wielu męczenników poniosło
  śmierć za to, że nie oddali czci "Bestii" (Por. Ap 13-14), odmawiając nawet
  udawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga; jest nie do
  pogodzenia z Boską komunią (Por. Ga 5,20; Ef 5,5). (KKK 2113) „Bałwochwalcą
  jest ten, kto "niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do
  Boga" (KKK 2114)

  Człowiek potrafi wznosić liczne ołtarze dla swoich fałszywych bogów.
  Bałwochwalcą może stać się chrześcijanin, jak mógł nim być również wyznawca
  judaizmu, na co zwraca uwagę Poemat Boga-Człowieka, Marii Valtorty:

  „A dlaczego człowiek popełniający zło nie myśli, że do zabronionych czynów
  należy także bałwochwalczy kult? Dlaczego nie powie sobie: "Przecież Bóg widzi,
  że udaję tylko oddawanie kultu świętego, czcząc w rzeczywistości boga lub bogów
  fałszywych. Wzniosłem im ołtarz zakryty wprawdzie przed oczyma ludzi, lecz
  znany Bogu."

  Jakich bogów, powiecie, skoro w Świątyni nie ma nawet podobizny Boga? Jakie
  twarze mają ci bogowie, skoro nie można było nadać oblicza Bogu Prawdziwemu?
  Tak. Nie można Mu nadać oblicza, bo człowiek nie potrafi przedstawić godnie
  Doskonałego i Najczystszego. Jedynie duch przeczuwa Jego bezcielesne i wzniosłe
  piękno, słyszy Jego głos, smakuje Jego czułości, gdy On się rozlewa w świętym,
  zasługującym na ten boski kontakt. Jednak oko, słuch, ręka człowieka nie
  potrafią ani widzieć, ani słyszeć, a tym samym wyrazić dźwiękiem cytry lub
  młotkiem i dłutem w marmurze, jaki jest Pan.

  O! Gdy duchy sprawiedliwych ujrzą Boga, to będzie szczęście bez końca! Pierwsze
  spojrzenie stanie się jutrzenką szczęścia, które będzie wam towarzyszyć przez
  całe wieki. To jednak - czego nie potrafi uczynić w odniesieniu do Boga
  prawdziwego - człowiek robi dla bogów fałszywych. Jeden wznosi ołtarz kobiecie,
  drugi - złotu, inny - potędze, inny - nauce, inny - zwycięstwom wojskowym.
  Jeden adoruje człowieka potężnego, podobnego do siebie w porządku naturalnym, a
  przewyższającego go tylko siłą i szczęściem. Inny adoruje samego siebie i
  mówi: "Nie ma nikogo, kto byłby mi równy". Oto bogowie tych, którzy należą do
  ludu Bożego.

  Nie dziwcie się, widząc pogan adorujących zwierzęta, gady lub gwiazdy. Ileż
  gadów, ileż zwierząt, ileż zgasłych gwiazd adorujecie w sercach! Wargi
  wypowiadają słowa kłamliwe, aby schlebiać, posiadać, psuć. Czyż nie są to
  modlitwy ukrytego bałwochwalstwa? W sercach klują się myśli zemsty, pokątnego
  handlu, prostytucji. Czyż nie ma w tym kultu bogów nieczystych przyjemności,
  pożądliwości, zła?

  Powiedziano: "Nie będziesz adorował niczego, co nie jest twoim Prawdziwym
  Bogiem, Jedynym, Wiecznym". Powiedziano: "Ja jestem Bogiem potężnym i
  zazdrosnym".

  Bóg Potężny. Żadna inna siła nie jest mocniejsza niż Jego. Człowiek jest wolny
  w działaniu, szatan jest wolny w kuszeniu. Gdy jednak Bóg mówi: "Dosyć już",
  człowiek nie może już więcej działać, a szatan - kusić. Szatan jest odrzucany
  do swego piekła, człowiek zaś - powalony nadmiarem złych czynów. Istnieje
  bowiem granica, której Bóg nie pozwoli mu przekroczyć.

  Bóg Zazdrosny. O kogo? Jaką zazdrością? Małostkową zazdrością małych ludzi?
  Nie, ale świętą zazdrością Boga o Swoje dzieci. Sprawiedliwą zazdrością.
  Zazdrością kochającego. On was stworzył. On was kocha. On was pragnie. On wie,
  co wam szkodzi. On zna to, co usiłuje was oddzielić od Niego. I jest zazdrosny
  o to, co staje między Ojcem a Jego dziećmi i oddala je od jedynej miłości,
  która jest zbawieniem i pokojem - od Boga. Zrozumcie tę boską zazdrość, która
  nie jest małostkowa ani okrutna, która nie krępuje, lecz jest miłością
  nieskończoną, dobrocią nieskończoną i wolnością bez granic. Udziela się
  stworzeniu skończonemu, aby przyciągnąć je do Siebie i aby w Sobie uczynić je
  współuczestnikiem Swej nieskończonej dobroci. Dobry ojciec nie chce być
  jedynym, który cieszy się bogactwami. Pragnie, aby jego dzieci miały w nich
  udział. Właściwie to bardziej dla dzieci niż dla siebie samego je zgromadził.
  Tak samo jest z Bogiem. W tej miłości i pragnieniu jest doskonałość taka, jak w
  każdym Jego działaniu.

  Nie oszukujcie Pana. On zapowiada karę grzesznikom i dzieciom grzesznych synów.
  Bóg nigdy nie kłamie w Swych obietnicach. Niech dusze wasze nie popadają jednak
  w przygnębienie, o dzieci człowieka i Boga. Posłuchajcie drugiej obietnicy i
  radujcie się: "Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie
  miłują i przestrzegają Moich przykazań".

  Aż do tysiącznego pokolenia dobrych! I aż do tysiącznej słabości biednych synów
  ludzkich, upadających nie z powodu złośliwości, lecz wskutek braku rozwagi i
  zasadzek szatana. Więcej jeszcze. Powiadam wam: On otwiera Swe ramiona, jeśli -
  z sercem skruszonym i obliczem zalanym łzami - mówicie: "Ojcze, zgrzeszyłem.
  Wiem o tym. Korzę się i uznaję to przed Tobą. Przebacz mi. Twoje przebaczenie
  będzie moją siłą, abym powrócił do 'życia', do prawdziwego życia."
 • aniouek1 23.01.06, 23:17
  Nie obawiajcie się. Zanim zgrzeszyliście z powodu słabości, On już wiedział, że
  zgrzeszycie. Ale Jego Serce zamyka się tylko wtedy, gdy trwacie w grzechu,
  kiedy go prawdziwie pragniecie, czyniąc z grzechu lub z wielu grzechów waszych
  obrzydliwych bogów.

  Zniszczcie wszystkie bożki, zróbcie miejsce Bogu Prawdziwemu. Kiedy będzie
  widział w was tylko Siebie samego, zstąpi w Swej chwale poświęcić wasze serca.

  Oddajcie Bogu Jego siedzibę. To nie w świątyni z kamienia ona się znajduje,
  lecz w sercach ludzi. Obmyjcie jej próg, opróżnijcie jej wnętrze z wszystkiego,
  co zbędne i grzeszne. Sam Bóg. On sam. On jest Wszystkim! W niczym nie jest
  mniejsze niż Raj serce człowieka, w którym przebywa Bóg, serce człowieka,
  wyśpiewującego miłość Boskiemu Gościowi.

  Uczyńcie każde serce Niebem. Rozpocznijcie wspólne zamieszkiwanie z Najwyższym.
  W waszym wiecznym jutrze [siedziba ta] udoskonali się w potędze i radości. Ale
  już tu będzie mogła przekroczyć pełne trwogi zdziwienie Abrahama, Jakuba i
  Mojżesza. Nie będzie bowiem oślepiającym i przerażającym spotkaniem z Potężnym,
  lecz przebywaniem z Ojcem i Przyjacielem, zstępującym, aby powiedzieć: "Moją
  radością jest przebywanie między ludźmi. Czynisz mnie szczęśliwym. Dziękuję,
  dziecko".» (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 87, Katowice 1999,
  wyd. Vox Domini)

  Na różne sposoby człowiek może odchodzić od Boga prawdziwego i zwracać się ku
  różnym swoim bożkom. Poszczególne grzechy główne skłaniają do oddalania się od
  jedynego Boga.

  I tak człowiek pyszny odchodzi od Boga, ponieważ sam pragnie zająć Jego
  miejsce. Całe życie zarozumiałej osoby polega na robieniu z siebie boga, przez
  wybijanie się ponad innych, przez udowadnianie sobie i innym swojej
  niezwykłości, wiedzy, doświadczenia, potęgi, władzy itp. Szukając triumfu,
  sławy i rozgłosu, pyszna osoba pragnie, aby inni - zamiast na prawdziwym Bogu -
  na niej skupili całą swoją uwagę, aby tylko ją kochali, czcili, podziwiali i
  uwielbiali lub bali się jej.

  Dla ludzi chciwych bogiem staje się pieniądz, majątek, posiadanie. Sądzą, że
  ten właśnie bóg zapewni im szczęście i potęgę. Dla pieniądza więc żyją, jemu
  służą, poświęcają się, dla niego rezygnują z wielu spraw, np. z wypoczynku, z
  rodziny, a nawet z Boga prawdziwego. Służą Mamonie zamiast Bogu prawdziwemu.
  Czynią to wbrew ostrzeżeniu Zbawiciela: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo
  albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym
  będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.” (Mt 6,24)

  Człowiek nieczysty także posiada swojego boga: jest nim doznawanie przyjemności
  seksualnych. Ten bóg rządzi jego myślami, czynami, całym życiem. Temu jedynemu
  bogu człowiek taki oddaje kult.

  Kto cierpi na brak umiaru w jedzeniu i piciu, ten kłania się swojemu bogu,
  którym są pokarmy i napoje. Tego boga czci taki człowiek, jemu podporządkowuje
  bez reszty swoje życie.

  Zazdrosna osoba poddaje się ślepo swojemu bogu, którym jest żądza posiadania
  tego, co inni mają. Chęć dorównania innym może – jak Najwyższa Istota –
  zapanować nad zazdrosnym lub człowiekiem, np. ktoś od świtu do nocy pracuje,
  aby wybudować sobie taką samą willę, jaką ma sąsiad.

  Podobnie gniew, niczym okrutny bóg, potrafi zawładnąć człowiekiem, skłaniając
  go do unoszenia się, złoszczenia, mszczenia się, zadawania cierpienia, do
  mówienia przykrych słów, do zabijania uśmiechu i radości w otoczeniu.

  Lenistwo jest swoistym kultem bezczynności i przyjemności. Dla leniwej osoby
  bogiem jest miłe spędzanie czasu, rozrywki, "święty spokój" itp.

  Poddany swojemu bogu człowiek przestaje służyć Bogu prawdziwemu. Choć może
  jeszcze w Niego wierzy, to jednak jego wiara stale słabnie i może nawet
  zaniknąć całkowicie. Zainteresowanie bowiem swoimi bożkami skłania do
  zaniedbywania wysiłków zmierzających do pogłębiania wiary, np. zdobywający
  pieniądze człowiek często nie ma – jak mówi – czasu na modlitwę, na
  uczestniczenie we Mszy św., na lekturę Pisma św. Lenistwo powstrzymuje przed
  wysiłkiem, by zastanowić się nad jakąś prawdą religijną, by przeczytać dobrą
  książkę, uczestniczyć w katechezie. Nieuporządkowane życie seksualne rodzi
  nieraz taką niechęć do całego Kościoła, że człowiek zupełnie zrywa z praktykami
  religijnymi i w konsekwencji osłabia lub nawet całkowicie traci wiarę.

  Jeśli więc Bóg ma być dla mnie Kimś jedynym, Panem i Bogiem, moim pierwszym
  Przyjacielem, muszę odrzucić wszelkie formy bałwochwalstwa i uwierzyć w Niego
  tylko, Jemu zawierzyć oraz uznać Go za jedynego mojego Zbawiciela, mogącego
  zapewnić mi szczęście wieczne. Muszę umiłować Go ze wszystkich sił, służyć Mu
  i oddawać Mu cześć. Muszę zastosować się do wskazania Jezusa Chrystusa, który
  poucza: "Pana, Boga swego czcić będziesz i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt
  3,10).
 • aniouek1 23.01.06, 23:19
  Jedyny Boże! Spraw, abym w Ciebie wierzył i dla Ciebie żył. Strzeż mnie przed
  oddawaniem kultu temu, co nie jest Tobą. Spraw, bym nigdy nie kłaniał się sobie
  samemu, bym nie był dla siebie bogiem. Oby nigdy sława, rozgłos, władza,
  popularność i inne przemijające rzeczy nie były dla mnie bogiem, któremu służę.
  Jedyny Panie! Broń mnie przed niebezpieczeństwem stawiania w miejsce Ciebie
  innego boga; pieniądza, przyjemności seksualnych, jedzenia, picia, używania lub
  bezczynności. Bądź, Stwórco, jedynym moim Panem, abym nie poddał się władzy
  gniewu, mściwości i żądzy sprawiania bólu. Niech pycha nigdy nie niszczy we
  mnie wiary w Ciebie. Bądź jedynym moim Panem i Bogiem! Miej również w opiece
  tych wszystkich, którzy przeżywają jakiekolwiek trudności w wierze. Amen.
 • aniouek1 23.01.06, 23:21
  Wróżbiarstwo jest kolejnym grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu,
  nakazującemu służenie tylko jedynemu Bogu. „Należy odrzucić wszystkie formy
  wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych
  lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość (por. Pwt 18,10; Jr 29,
  8). Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni
  i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci
  panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie
  pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią
  i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu.”
  (KKK 2116)

  Odwoływanie się do wróżbiarstwa najczęściej rodzi się z niezdrowej ciekawości,
  z pragnienia poznania przyszłości. Zamiast wróżbom i tajemnym siłom
  chrześcijanin powinien ufnie powierzyć się Bożej Opatrzności w tym, co dotyczy
  przyszłości. Ma odrzucić wszelką niezdrową ciekawość w tym względzie (por. KKK
  2115).
 • aniouek1 23.01.06, 23:22
  Magia, czary, noszenie amuletów, spirytyzm to kolejne grzechy zakazane przez
  pierwsze przykazanie i sprzeciwiające się służbie jedynemu Bogu. Przez te
  praktyki człowiek odwraca się od Boga jedynego, od dobrego Ojca, a zwraca ku
  siłom tajemnym i nieczystym.

  „Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania
  tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad
  bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności
  z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy
  towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do
  interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często
  pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina
  wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych
  praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani
  wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka.” (KKK 2117)
 • aniouek1 23.01.06, 23:22
  Grzechem przeciwko służbie Bożej – i tym samym przeciw pierwszemu przykazaniu –
  jest kuszenie Boga. Polega ono na „wystawianiu na próbę – w słowach lub
  w uczynkach – Jego dobroci i wszechmocy. Właśnie w ten sposób Szatan chciał, by
  Jezus rzucił się ze Świątyni i aby przez to zmusił Boga do działania (por. Łk
  4,9). Jezus przeciwstawia mu słowa Boga: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
  Boga swego" (Pwt 6,16). Takie wystawianie Boga na próbę rani szacunek i
  zaufanie jakie należą się naszemu Stwórcy i Panu. Zawsze zawiera zwątpienie
  dotyczące Jego miłości, opatrzności i mocy (Por. 1 Kor 10, 9; Wj 17, 2-7; Ps
  95, 9.” (KKK 2119)
 • aniouek1 23.01.06, 23:23
  Następny grzech przeciwko służbie Bożej, nakazanej przez pierwsze przykazanie,
  to świętokradztwo. „Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym
  traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób,
  rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim,
  zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym
  sakramencie jest obecne w sposób substancjalny Ciało samego Chrystusa (por.
  KPK, kan. 1367; 1376). (KKK 2120)
 • aniouek1 23.01.06, 23:24
  Do grzechów przeciwko służbie Bożej i pierwszemu przykazaniu Katechizm zalicza
  też symonię. „Symonia (por. Dz 8, 9-24) jest określana jako nabywanie lub
  sprzedawanie rzeczywistości duchowych. Czarnoksiężnikowi Szymonowi, chcącemu
  nabyć władzę duchową, której działanie widział w Apostołach, Piotr
  odpowiada: "Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą ... gdyż sądziłeś, że
  dar Boży można nabyć za pieniądze" (Dz 8,20). Postąpił więc zgodnie ze słowami
  Jezusa: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10,8; por. Iz 55,1). Nie
  można przywłaszczać sobie dóbr duchowych i traktować ich jak właściciel lub
  pan, ponieważ mają one swoje źródło w Bogu. Można otrzymać je darmowo jedynie
  od Boga.” (KKK 2121)
 • aniouek1 23.01.06, 23:26
  Pierwsze przykazanie przypomina nam o tym, że Bóg ma być dla nas Kimś jedynym,
  w kogo wierzymy, w kim pokładamy nadzieję i kogo kochamy ponad wszystko,
  spełniając Jego wolę. Jego słów mamy ustawicznie słuchać i rozważać je, aby
  uformować według nich nasze życie. Bóg, który zbliżył się do nas w Jezusie
  Chrystusie, ma być naszym najbliższym Przyjacielem. Z Nim mamy się spotykać
  w sakramentach świętych oraz z Nim budować Jego Królestwo, w którym panować
  będzie sprawiedliwość, miłość i pokój. Z Bogiem mamy się też spotykać na
  modlitwie i poprzez rozważanie Jego słowa. Całe nasze życie ma też stać się
  służbą Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi.

  Pierwsze przykazanie przypomina nam o konieczności pełnego ukierunkowania
  naszego życia na jedynego i prawdziwego Boga. Ma to miejsce wtedy, kiedy w tego
  Boga wierzymy, ufamy Mu, na Nim opieramy swoje życie i kochamy Go, czyli
  wypełniamy Jego wolę tak, jak czyniła to Maryja, kiedy szukamy z Nim
  modlitewnego i sakramentalnego kontaktu.

  Boga mamy kochać ponad wszystko i służyć Mu. Wyrazem służby Bogu jest adoracja,
  modlitwa, ofiara, składanie Mu przyrzeczeń i ślubów.

  Pierwsze przykazanie zakazuje również wszystkich grzechów przeciwko wierze,
  nadziei, miłości i służbie Bożej.

  Grzechami przeciwko wierze jest zaniedbywanie jej pogłębiania, niewiara,
  świadome zwątpienie, ateizm i agnostycyzm.

  Do grzechów przeciwko nadziei zalicza się nadzieja zuchwała, rozpacz, życie bez
  ukierunkowania na cel ostateczny.

  Grzechy przeciw miłości Bożej to obojętność, niewdzięczność, oziębłość,
  lenistwo duchowe i nienawiść do Boga.

  Grzechami przeciwnymi służbie jedynemu Bogu jest zabobon, bałwochwalstwo,
  wróżbiarstwo, praktyki magiczne, kuszenie Boga, świętokradztwo, symonia.
 • aniouek1 23.01.06, 23:33
  twego nadaremno"

  „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy” (Wj 20, 7;
  Pwt 5, 11).„Powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał... A Ja wam
  powiadam: Wcale nie przysięgajcie” (Mt 5, 33-34).

  Wprowadzenie

  Drugie przykazanie przypomina o świętości Bożego imienia i o konieczności
  wypowiadania go z czcią i miłością. Taki sposób wymawiania go dokonuje się
  w czasie modlitwy i głoszenia Ewangelii.

  Drugie przykazanie zakazuje grzesznego posługiwania się imionami świętymi,
  czyli wymawiania ich nadaremno, czyli bez pragnienia osiągnięcia jakiegoś
  prawdziwego dobra, zwłaszcza swojego nawrócenia i uświęcenia. Zabrania ono
  także bluźnierstwa, przekleństwa, krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa.
 • aniouek1 23.01.06, 23:34
  „Wśród wszystkich słów Objawienia jest jedno szczególne, które jest objawieniem
  Jego imienia. Bóg powierza swoje imię tym, którzy w Niego wierzą; objawia się
  im w swoim osobowym misterium. Dar imienia jest znakiem zaufania i
  zażyłości. "Imię Pańskie jest święte". Dlatego więc człowiek nie może go
  nadużywać. Powinien pamiętać o imieniu Bożym w ciszy miłującej adoracji (Por.
  Za 2,17). Powinien używać go tylko po to, by je błogosławić, wychwalać i
  uwielbiać (Por. Ps 29, 2; 96, 2; 113, 1-2).” (KKK 2143)

  Katechizm, podkreślając wyjątkowość i wielkość Bożego imienia, rozprasza obawę
  tych, którzy rodzącą się wobec potęgi, majestatu i świętości Bożej bojaźń
  uważają za uczucie niewłaściwe. „Czy odczucia bojaźni i tego, co święte, są
  uczuciami chrześcijańskimi czy też nie? Nikt w sposób rozsądny nie może o tym
  wątpić. Są to odczucia, które moglibyśmy mieć i to w wielkim stopniu, jeśli
  posiadalibyśmy widzenie Boga najwyższego. Możemy je mieć, jeśli "uświadomimy"
  sobie Jego obecność. O ile wierzymy, że On jest obecny, powinniśmy je posiadać.
  Jeśli ich nie posiadamy, to dlatego że nie uświadamiamy sobie, nie wierzymy, że
  On jest obecny (J. H. Newman, Parochial and plain sermons, 5,2). (KKK 2144).

  Bojaźń Boża nie zabrania wypowiadania imienia Pana, jednak ma się to dokonywać
  zawsze z szacunkiem i miłością, dla osiągnięcia jakiegoś prawdziwego
  dobra. „Tam jest wielkie imię Jego, gdzie nazywają Go zgodnie z wielkością Jego
  majestatu... Tam jest święte imię Boże... gdzie wzywają Go ze czcią i bojaźnią,
  by Go nie obrazić” (Św. Augustyn, De sermone Domini in monte, 2, 45, 19: PL 34,
  1278. por. KKK 2149)

  Bóg pragnie, aby Jego imię było wzywane, kiedy jesteśmy zagrożeni, zwłaszcza
  przez grzech. "To właśnie przez grzeszników Imię [Boże] powinno być wzywane.
  [Mają Go] wzywać ci, którzy czują się duszeni przez szatana i chcą się wyzwolić
  z grzechu i od Zwodziciela. Którzy chcą. (...) Powiedziano w Księdze Rodzaju,
  że wąż skusił Ewę w godzinie, gdy Pan nie przechadzał się po Edenie. Gdyby Bóg
  był w Edenie, szatan nie mógłby tam przebywać. Gdyby Ewa zawołała Boga, szatan
  uciekłby. Miejcie zawsze w sercu tę myśl i szczerze wzywajcie Pana. To Imię
  jest zbawieniem. Wielu z was chce wejść do rzeki, aby się oczyścić. Ale
  oczyszczajcie bez przerwy serca wypisując w nich miłością słowo "Bóg". Niech
  nie będzie kłamliwych modlitw. Nigdy praktyk z rutyny. Ale sercem, myślą,
  czynami, całym sobą wypowiadajcie to Imię - Bóg. Wymawiajcie je, abyście nie
  byli sami. Mówcie je, aby doznać wsparcia. Wypowiadajcie je dla uzyskania
  przebaczenia." (M. Valtorta. Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 88, Katowice
  1997, wyd. Vox Domini).
 • aniouek1 23.01.06, 23:35
  imienia Bożego

  Modlitwa daje nam okazję do wzywania imienia Bożego z miłością, szacunkiem
  i ufnością. Kontakt modlitewny ze Stwórcą stanowi fundament życia
  chrześcijańskiego.
 • aniouek1 23.01.06, 23:36
  Prawdziwi przyjaciele rozmawiają ze sobą. Chrystus stwierdza, że nie nazywa nas
  sługami, lecz swymi przyjaciółmi (por. J 15,15). Oparta na miłości przyjaźń z
  Bogiem powinna również wyrażać się w modlitewnym dialogu. Bóg mówi do nas przez
  słowa Pisma św., przez nauczanie kapłanów, katechetów i innych ludzi. Mówi też
  przez różne wydarzenia. Jego słów należy słuchać i rozważać je w głębi serca
  tak, jak czyniła to Maryja. Rozważanie słowa Bożego stanowi jedną z form
  modlenia się.

  Dialog wymaga zaangażowania się dwóch stron. Dotyczy to również dialogu
  modlitewnego. Człowiek więc ma nie tylko mówić do Boga, ale również Go słuchać,
  podobnie jak czyni to Bóg. On bowiem nie tylko mówi do nas, ale bardzo uważnie
  wsłuchuje się w każde nasze słowo skierowane do Niego, w każdej,
  najdrobniejszej nawet prośbie. „W tej samej chwili, gdy otwieracie usta, aby
  Mnie wezwać, przybiegam do was i przykładam Moje Ucho do waszych ust... a każde
  słowo, które wypowiadacie, pociesza Moje Serce i raduje Mnie”. (Vassula Ryden,
  Prawdziwe Życie w Bogu, Katowice 1997, s. 733. Orędzie z dnia 12.05.90)

  Słowne zwracanie się do Boga, podobnie jak słuchanie Go, jest modlitwą.
  Kontakt z Bogiem i myślenie o Nim nie może się ograniczać tylko do bezmyślnego
  i bezdusznego wyrecytowania jakiejś modlitewnej formuły. Przyjaźń to ciągłe
  myślenie o przyjacielu, to ustawiczna rozmowa z nim. Głęboka przyjaźń z Panem
  powinna wyrażać się w jak najczęstszej rozmowie z Nim.

  Modlitwa powinna splatać się z całym naszym działaniem. Ma ona być czymś, co
  stale towarzyszy naszej pracy, spotkaniom z ludźmi itp. W trudnych sytuacjach
  życiowych, wychowawczych, rodzinnych, osobistych i zawodowych, w naszej
  słabości należy kierować wzrok ku Chrystusowi, który pragnie wesprzeć nas swoją
  wszechmocą. Nawet nasze grzechy i słabości powinny stać się okazją do pełnej
  skruchy modlitwy o przebaczenie. Radość z codziennych darów Boga, którymi On
  obsypuje nas bez przerwy, ma zrodzić dziękczynienie i uwielbienie Stwórcy.

  Całe psalmy lub ich fragmenty mogą nam pomóc w modlitewnym dialogu z Bogiem.
  Warto więc zastanowić się, które z nich pasowałyby najbardziej do różnych
  sytuacji z mojego życia. Można nauczyć się na pamięć niektórych, bardzo
  bliskich naszemu sercu fragmentów psalmów, aby posłużyć się nimi w chwili
  modlitewnego zwracania się do Boga.

  Rozważanie wcielenia, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa
  może powiększyć naszą wdzięczność i pomóc w uwielbianiu nieskończonej miłości
  Bożej. Przez te bowiem zbawcze wydarzenia Chrystus otworzył nam drogę do
  wiecznego szczęścia.

  Modlitwą jest już sama świadomość obecności Boga, Jego bliskości i miłości,
  oraz trwanie przy Nim w głębokiej ciszy i uspokojeniu wewnętrznym.

  Katechizm przypomina nam też wartość znaku krzyża, który często wykonujemy przy
  okazji naszych modlitw. „Chrześcijanin rozpoczyna swój dzień, swoje modlitwy i
  działania znakiem krzyża: ‘W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen’.
  Ochrzczony poświęca cały swój dzień chwale Bożej i prosi Zbawiciela o łaskę,
  która pozwala mu działać w Duchu Świętym jako dziecku Ojca. Znak krzyża umacnia
  nas w chwilach pokus i trudności.” (KKK 2157)

  Dzięki modlitwie ulega przemianie całe nasze życie. Przebywanie z Bogiem pomaga
  nam upodobnić się do Niego, a więc uświęca nas. Przez modlitwę wyrażamy i
  rozwijamy naszą miłość do Boga. Kiedy wstawiamy się za bliźnich i wypraszamy
  dla nich różne łaski, wzrasta nasza miłość do nich.

  Niestety, człowiek nie zawsze spotyka się z Bogiem, nie zawsze się modli.
  Rozważmy różne przyczyny unikania modlitwy.
 • aniouek1 23.01.06, 23:37
  Niektóre wady w szczególny sposób skłaniają do unikania kontaktu z Bogiem.
  Do wad tych należy w szczególności lenistwo. Leniwy człowiek często rezygnuje
  z modlitwy, bo ta wymaga od niego wysiłku. Bywają ludzie, którzy oddają się
  modlitwie tak długo, jak długo sprawia im ona przyjemność. Z chwilą jednak
  kiedy rozmowa z Bogiem staje się uciążliwa, pełna oschłości i roztargnień,
  kiedy nie przynosi żadnej wewnętrznej pociechy, porzucają ją i oddają się
  innym, przyjemniejszym zajęciom. Ludzie tacy nie potrafią się modlić
  regularnie, gdyż kierują się egoistycznymi nastrojami. Modlą się zwłaszcza
  wtedy, gdy czegoś potrzebują, np. gdy zachorują lub gdy spotka ich jakieś
  nieszczęście, gdy zdają maturę lub inny egzamin.

  Chciwość, podobnie jak lenistwo, może sprawić, że człowiek "nie ma czasu" na
  modlitwę. Ponieważ życie takiego człowieka obraca się wokół zdobywania
  bogactwa, dlatego też szkoda mu poświęcić dla Boga nawet kilku krótkich chwil
  w ciągu dnia.

  Brak umiaru w jedzeniu i piciu może spowodować opuszczanie modlitw w wypadku,
  kiedy człowiek dotknięty przez tę wadę staje wobec wyboru: rozmowa z Bogiem lub
  uczestnictwo w przyjęciu z dobrym jedzeniem i piciem.

  Wypływający z pychy lęk przed ośmieszeniem się, przed narażeniem się na kpiny
  i posądzenia o "zacofanie" lub o "dewocję" sprawia, że niektórzy nie modlą się,
  gdy inni ich obserwują. Pyszny człowiek zaprzestaje modlitwy, ponieważ dumnie
  stwierdza, że jej "nie potrzebuje", bo jest wystarczająco wielki i mocny.

  Nieporządek moralny w dziedzinie seksualnej może nieraz skłaniać do unikania
  modlitwy, gdyż kontakt z Bogiem i refleksja nad własnym życiem doprowadziłyby
  człowieka do wyrzutów sumienia i ukazałyby konieczność podjęcia decyzji o
  zmianie dotychczasowego postępowania. Człowiek nie zawsze jednak tego chce ze
  względu na związane z tym wyrzeczenia.

  Wybuchy gniewu i wściekłości też nie sprzyjają modlitwie. Człowiek obrażony na
  wszystkich nie potrafi się modlić, gdyż czuje, że nie umie uczciwie
  wypowiedzieć słów: "Ojcze... odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
  naszym winowajcom".

  Wady i nałogi nie tylko skłaniają do zaniedbywania rozmowy z Bogiem. Mogą one
  mieć też wpływ na jej treść i mogą ją zniekształcać. Rozważmy to zagadnienie.
 • aniouek1 23.01.06, 23:38
  Różne wady w różny sposób deformują modlitwę. Szczególnie pycha wpływa
  niekorzystnie na nasze odniesienie do Boga, również - modlitewne.

  Ze względu na zbyt wysokie mniemanie o sobie pyszna osoba ma trudności
  z uwielbianiem Boga. Trudno jej zachwycić się szczerze Stwórcą, skoro siebie
  tylko otacza autentycznym uwielbieniem.

  Prawdziwe dziękczynienie również nie przychodzi łatwo pysznemu człowiekowi.
  Aby dziękować, trzeba mieć świadomość otrzymanych darów. Trzymana w szponach
  pychy osoba zdaje sobie wprawdzie sprawę z tego, co posiada, jednak niechętnie
  godzi się z myślą, że Bóg jest ostatecznym źródłem posiadanych przez nią
  talentów i zdolności. Człowiek pyszny woli raczej sobie niż łasce przypisywać
  to, czego dokonuje. Odrzucanie myśli, że wszystko, co się posiada, pochodzi od
  Boga, powoduje zanik poczucia wdzięczności u osoby zniewolonej pychą.

  Przekonany o swej wyjątkowej wielkości człowiek zamiast dziękować za otrzymane
  dary i łaski, umie się zdobyć jedynie na faryzejską karykaturę modlitwy
  dziękczynnej; "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy,
  oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję
  dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam" (Łk 18,11-12).

  Czasami bywa też tak, że pycha powstrzymuje człowieka przed wypraszaniem
  jakichś darów dla siebie. Pyszny człowiek sądzi bowiem, że pomoc Boża konieczna
  jest tylko dla ludzi słabych, do których on się nie zalicza. Wsparcia i łaski
  Bożej wymagają jedynie zwykli "śmiertelnicy" i grzesznicy, do których – jak
  sądzi – on nie należy. Z tego też powodu osoby zarozumiałe proszą Boga najwyżej
  o pomoc dla innych, rzadko zaś szukają wsparcia Bożego dla swojej słabości.

  Pycha może skłaniać człowieka do pouczania Boga, co powinien zrobić. Może też
  zrodzić przekonanie, że Bóg "musi" wysłuchiwać i spełniać wszystkie
  przedstawiane Mu żądania. Zarozumiali ludzie mają nieraz żal do Stwórcy o to,
  że ich nie wysłuchał, albo są nawet oburzeni na Niego.

  Pycha rodzi przecenianie swojej wiedzy i poznania. Z tego też powodu osoby
  przeceniające swoje umiejętności poznawcze nie potrafią poddać się na modlitwie
  woli Bożej. Człowiek taki nie potrafi uznać Bożej mądrości, która zawsze
  przewyższa ludzką. Kto uważa, że wszystko wie najlepiej, ten nigdy nie powie
  Bogu jak Chrystus w Ogrójcu: "Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się
  stanie" (Łk 22,44).

  Osoby pyszne o skłonnościach władczych, pragnące sobie wszystkich
  podporządkować, mogą ulegać pokusie narzucania Bogu swoich wymagań. Ludzie ci
  chcą podporządkować sobie nawet samego Stwórcę, który - według nich - ma być na
  ich usługi, ma spełniać ich polecenia.

  Pycha zdolna jest doprowadzić do takiego zaślepienia, że człowiek nie dostrzega
  w sobie żadnego zła. W takim stanie nie można się zdobyć na przepraszanie Boga.
  Aby bowiem żałować, trzeba mieć świadomość popełnionych przez siebie grzechów.

  Jeśli osoba chciwa modli się, to może prosić jedynie o to, by Bóg udzielił jej
  jak najwięcej dóbr, aby jej się szczęściło, aby ona była zdrowa, bogata itp.
  Silne pragnienie gromadzenia i posiadania pobudza do takiej właśnie modlitwy.
  Chciwiec usiłuje pozyskać sobie Boga, aby jeszcze więcej posiadać.

  Zazdrość zabija życzliwe usposobienie względem innych. Człowiek zazdrosny nie
  życzy nikomu żadnego dobra, bo uważa, że tylko jemu wszystko się należy. Pełna
  zawiści postawa może wpłynąć na sposób modlenia się. Zazdrość może skłaniać
  człowieka do wypraszania różnych dóbr wyłącznie dla siebie. Osoba zazdrosna
  niechętnie będzie się modliła o dobro, szczęście i pomoc dla innych, gdyż
  powstrzymywać ją będzie przed tym brak życzliwości wobec bliźnich. Może się
  nawet zdarzyć, że opanowany przez zazdrość człowiek będzie prosił Boga o jakieś
  nieszczęście dla innych ludzi, np. aby sąsiad stracił majątek, aby rozbił się
  jego nowy samochód, aby koleżanka nie cieszyła się wielką sympatią u innych itd.
 • aniouek1 23.01.06, 23:39
  Jezu Chryste, Ty uczyłeś Apostołów prawdziwej modlitwy. Naucz i mnie modlić
  się. Wyzwól mnie, Jezu, z pychy, abym przestał uwielbiać siebie i zaczął
  prawdziwie zachwycać się Tobą. Oświeć mnie, abym zrozumiał, że cokolwiek jest
  we mnie dobrego, od Ciebie, a nie tylko ode mnie pochodzi. Naucz mnie z
  radością i pokorą uwielbiać Ciebie i Tobie dziękować jak Maryja
  wołająca: "Wielbi dusza moja Pana!" Nie pozwól mi przechwalać się przed Tobą,
  Panie, który najlepiej mnie znasz. Daj mi zrozumieć, Zbawicielu, że tak jak
  wszyscy ludzie ja także potrzebuję Twojej pomocy, Twojego zbawienia, Twojej
  łaski, Twojego przebaczenia. Nie jestem wyjątkiem. Chroń mnie przed
  rozkazywaniem Tobie. Naucz mnie pokornego zdania się na Twoją wolę. Pozwól mi
  zrozumieć, że wszystko wiesz lepiej niż ja. Nie dozwól, Panie, abym
  kiedykolwiek chciał z Ciebie zrobić swojego potężnego Pomocnika, który będzie
  realizował moje plany i moje pomysły. Zniszcz moją pychę, abym umiał szczerze
  przyznać się do popełnianego zła i głęboko za nie żałować.

  Wyrwij mnie, jedyny mój Zbawicielu, z sideł chciwości i zazdrości, aby moja
  modlitwa nie ograniczała się do wypraszania wyłącznie dla mnie samego Twojej
  pomocy, darów i łask. Zniszcz we mnie zazdrość, abym nauczył się z wielką
  życzliwością myśleć o braciach żyjących blisko lub daleko ode mnie i abym
  wypraszał dla nich liczne dary. Naucz mnie myśleć o całym Twoim Kościele oraz
  o całej rodzinie ludzkiej potrzebującej mojej modlitwy. Nie pozwól, abym
  w zazdrości lub w gniewie życzył komuś zła lub, co gorsza, prosił o nie Ciebie,
  najlepszego naszego Przyjaciela.

  Uwolnij mnie, Panie, od lenistwa, które sprawia, że nie znajduję dla Ciebie
  czasu. Naucz mnie wytrwałej modlitwy nawet wtedy, kiedy nie przynosi mi ona
  żadnej pociechy ani radości. Umocnij we mnie przekonanie, że dzięki pomocy
  Ducha Świętego każda modlitwa ma sens. "Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak,
  jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można
  wyrazić słowami" (Rz 8,26).

  Spraw, abym modlił się zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy mam na to ochotę, kiedy
  rozmowa z Tobą przynosi mi zadowolenie. Wybaw mnie od egoizmu na modlitwie.
  Wzmocnij mnie, Chryste, swoją łaską, abym nie rezygnował z modlitewnego
  kontaktu z Tobą na rzecz rozrywek i przyjemności. Niech wytrwała modlitwa
  będzie wyrazem mojej stałej miłości do Ciebie. Amen.
 • aniouek1 23.01.06, 23:40
  dla Bożego imienia

  Kto kocha Boga, ten nie tylko z szacunkiem i miłością wzywa Jego imię w formie
  modlitwy, lecz stara się o to, aby było ono znane i wymawiane z wielką miłością
  przez ludzi na całym świecie. Aby tak było, człowiek taki mówi o Bogu, czyli
  ewangelizuje.
 • aniouek1 23.01.06, 23:41
  „Wierzący powinien świadczyć o imieniu Pańskim, odważnie wyznając swoją wiarę
  (Por. Mt 10, 32; 1 Tm 6, 12). Przepowiadanie i katecheza powinny być
  przeniknięte adoracją i szacunkiem dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”
  (KKK 2145)

  Dla kogo Bóg jest wszystkim, ten zrobi bardzo wiele, aby również inni poznali
  Jego imię, aby odkryli Boga zbawiającego człowieka. Osoba rozmiłowana w Panu
  będzie głosić innym Jego imię i Jego naukę. Przekazywanie Ewangelii jest -
  podobnie jak modlitwa - właściwym sposobem używania imienia Bożego.

  Głoszenie Ewangelii oraz modlitwa to dwa bardzo skuteczne środki prowadzące do
  odnowienia świata w miłości. Dzięki przekazywaniu słowa Bożego inni ludzie mogą
  poznać Ojca Niebieskiego i Jego Jedynego Syna - Jezusa Chrystusa. Zetknięcie
  się z głoszoną Ewangelią stanowi dla człowieka niezwykłą szansę: pozwala mu
  poznać i pokochać Chrystusa oraz osiągnąć zbawienie. Głoszenie słowa Bożego
  rozbudza również nadzieję na przyszłe spotkanie z Panem. Ewangelia nie tylko
  umożliwia człowiekowi poznanie Boga, lecz również wskazuje mu drogę
  postępowania oraz wyzwolenia się z niewoli zła. Dzięki przekazywaniu Ewangelii
  świat przekształca się w Królestwo Boże, w którym miłość zespoli wszystkich
  z Bogiem i między sobą.
 • aniouek1 23.01.06, 23:42
  Niektóre osoby z zazdrością patrzą na misjonarzy, na gorliwych kapłanów, same
  zaś nie robią nic, aby w ich środowisku lepiej znano Chrystusa. Wielu
  chrześcijan nie poczuwa się do obowiązku głoszenia Ewangelii i zostawiają tę
  sprawę wyłącznie kapłanom. Tymczasem obowiązek ten spoczywa na każdym
  przynależącym do Kościoła. Każdy powinien głosić Ewangelię nie tylko słowem,
  lecz również - swoim życiem. Ma ją głosić w rodzinie i w każdym innym
  środowisku, w którym się znajduje. Niestety, ulegając różnym wadom,
  chrześcijanin może uchylać się od tego obowiązku lub staje się głosicielem,
  który nie ukazuje swoim życiem tego, co głosi słowem. Rozważmy bliżej ten
  problem.
 • aniouek1 23.01.06, 23:43
  życiem

  Przekazywanie Ewangelii dokonuje się nie tylko słowem, lecz również -
  przykładem. Postawą szacunku i miłości objawia się innym prawdziwe oblicze Boga-
  Miłości. Poświęcenie się, bezinteresowność, oddanie się drugiemu człowiekowi na
  służbę, prawość, dobroć - wszystko to już w jakiś sposób ukazuje światu Boga
  dobrego i życzliwego. Chrześcijanin kształtujący swoje życie według nauki i
  przykładu Chrystusa nawet bez słów ukazuje, jak należy postępować, aby osiągnąć
  zbawienie wieczne. Od człowieka życzliwego łatwiej też przyjmuje się wymagania
  nauki Chrystusa niż od osoby lekceważącej albo nie wykazującej większego
  zainteresowania ewangelizowanym człowiekiem.

  Wszystkie wady i grzechy mogą stanowić przeszkodę w głoszeniu Ewangelii życiem.
  Otoczenie często gorszy się z powodu obłudy chrześcijan, ich chciwości,
  obojętności na los bliźnich itp. Szczególnie rażą wady tych, którzy słownie
  przekazują innym naukę Bożą, lecz nią nie żyją: głoszą bowiem to, czego sami
  nie czynią. Ludzie tacy podobni są do faryzeuszy, o których Chrystus
  powiedział: "Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków
  ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią" (Mt 23,3).
 • aniouek1 23.01.06, 23:45
  rodzinie

  Głoszenie Ewangelii powinno dokonywać się przede wszystkim w rodzinie
  chrześcijańskiej. Rodzice odpowiedzialni są za kształtowanie wiary swoich
  dzieci. Zaniedbanie tego obowiązku następuje zazwyczaj wskutek braku głębokiej
  wiary samych rodziców. Jeśli sami nie są przekonani do religii, jeśli Bóg jest
  dla nich pustym słowem, nie będą wprowadzać swoich dzieci w przyjaźń z
  Chrystusem, bo nie potrafią tego uczynić. Tacy rodzice nigdy. Tak postępują
  rodzice, którzy nigdy nie odkryli wartości przyjaźni z Chrystusem.

  Pod pozorem tolerancji i szanowania ludzkiej wolności niektórzy rodzice nie
  wychowują swoich dzieci w duchu religijnym. Jednak ta pozorna tolerancja i
  szacunek to w gruncie rzeczy brak wiary w Boga, w życie wieczne, w potrzebę
  łaski do zbawienia itp.

  Czasami do areligijnego wychowywania swoich dzieci przyczynia się pycha
  rodziców wzbudzająca przekonanie, że posługują się "współczesnymi" metodami
  wychowawczymi, które nie dopuszczają możliwości rozwijania wiary i miłości do
  Boga. Niektórzy zarozumiali rodzice, przekonani o swojej "postępowości",
  okradają dzieci z największej wartości, jaką jest przyjaźń z Chrystusem, Dawcą
  zbawienia wiecznego.

  Niszczą wiarę swoich dzieci także ci rodzice, których opanowała chciwość. Nie
  mają bowiem czasu na kontakt z Bogiem ani na rozmowy religijne ze swoimi
  dziećmi, bo są ustawicznie zajęci powiększaniem swojego majątku. Pracują nieraz
  od rana do nocy we wszystkie dni tygodnia, włącznie z niedzielą. Przez to nie
  znajdują czasu na pouczanie dzieci o Bogu, na ukazywanie Go im przez swój
  przykład wiary i prawdziwej miłości. Często swoje sumienie - wyrzucające im
  zaniedbywanie wychowywania religijnego dzieci – uspokajają tym, że nie
  przeszkadzają dzieciom uczestniczyć w katechizacji, np. w szkole. Swoje
  potomstwo uczą jednak tylko jednego dobrze: jak gromadzić pieniądze. Rodzice
  tacy – swoją obojętnością na sprawy Boże, swoim przykładem – deprawują dzieci
  i niszczą w nich to słowo Boże, które dotarło do nich poprzez katechetów
  i kapłanów lub innych ewangelizatorów.

  Konsumpcyjny styl życia rodziców - będący najczęściej rezultatem kierowania się
  chciwością oraz dążenia do zaznawania samych tylko przyjemności różnego typu,
  np. rozrywek, licznych podróży, zabaw, erotyzmu i wygód - kształtuje w ich
  dzieciach postawę egoizmu i nastawienie na branie. Takie zaś nastawienie na
  używanie i korzystanie może zrodzić niechęć do Ewangelii, która wymaga służby
  i poświęcania się. Wychowane w klimacie używania dzieci z łatwością mogą
  zaprzestać wszelkich praktyk religijnych, gdy te wymagać będą jakiegoś wysiłku.

  Zaniedbanie przez rodziców głoszenia Ewangelii słowem i przykładem może
  doprowadzić ich dzieci do obojętności religijnej lub nawet do ateizmu.
 • aniouek1 23.01.06, 23:46
  środowiskiem rodzinnym

  Każdy chrześcijanin ma obowiązek głoszenia słowa Bożego nie tylko w swojej
  rodzinie, ale i w każdym innym środowisku, w którym się znajduje, np. przez
  rozmowy religijne. Zobowiązanie to wypływa z faktu, że słowo Boże jest cennym
  darem dla każdego człowieka, dlatego powinno do niego dotrzeć. Ono pomaga
  przekształcać własne życie, świat, przede wszystkim zaś ukazuje drogę do nieba.
  Jednak zagrożony przez egoistyczne zniewolenia chrześcijanin może uchylać się
  od obowiązku przekazywania słowa Bożego.

  Wielu wierzących wstydzi się mówienia o Bogu, poruszania spraw dotyczących
  wiary, rozmów religijnych. Nieraz chrześcijanie milczą zamiast ewangelizować.
  Różne są powody zaniedbywania przekazywania Dobrej Nowiny i bronienia religii.

  Część wierzących nie ujawnia swoich przekonań religijnych z powodu lęku przed
  ośmieszeniem. Obawiają się, żeby nie nazwano ich "pobożnymi" lub "zacofanymi".
  Ambicja nie zezwala człowiekowi na narażenie się na podobne zarzuty, dlatego
  milczy tam, gdzie powinien wyznać swoją wiarę.

  Są ludzie, którzy nigdy nie przyznają się do swojej wiary pod pretekstom
  wielkiej tolerancji dla cudzych poglądów. Według tych ludzi już samo przyznanie
  się do Chrystusa byłoby narzucaniem innym swoich poglądów. Jeszcze inni z
  powodu próżności zaniedbują głoszenia Ewangelii, gdyż chcą uchodzić za
  osoby "inteligentne i postępowe", które odcinają się od wszelkiej "ciemnoty".

  Niektórzy ludzie nie przyznają się do nauki Chrystusa, gdyż obawiają się utraty
  dobrego stanowiska, które zajmują. U źródeł takiego zachowania może być
  chciwość. Np. ktoś nie ujawnia swoich przekonań religijnych, nie ewangelizuje,
  gdyż obawia się, że może być przesunięty na mniej płatne stanowisko.

  Inną przyczyną uchylania się od głoszenia Dobrej Nowiny może być brak odwagi,
  który sprawia, że ktoś nie broni atakowanej wiary, Chrystusa, Kościoła, chociaż
  powinien to uczynić.

  Czasami zwykłe lenistwo, zamiłowanie do wygody, do życia bez wysiłku staje się
  przyczyną zaniedbywania głoszenia Ewangelii. I tak np. ktoś nie broni wiary ani
  jej nie rozszerza, bo nie ma ochoty na pogłębianie znajomości swojej religii, a
  czuje, że byłoby to konieczne, gdyby zajął się poważnie ewangelizacją. Człowiek
  taki zdaje sobie sprawę, że gdyby zaczął głosić Słowo Boże innym, musiałby
  poświęcić część swego czasu na szukanie argumentów dla obrony religii przed
  atakami, na zastanowienie się, na dokształcanie się, na czytanie książek,
  słuchanie religijnych wykładów lub audycji radiowych, telewizyjnych itp.

  Nieraz człowiek wierzący woli nie przyznawać się do swoich przekonań
  religijnych, bo obawia się, że będzie obserwowany przez otoczenie i może ktoś
  zarzucić mu brak konsekwencji w wierze, rozdźwięk między przekonaniami a życiem
  itp.

  Pewną formą ucieczki od prawdziwego głoszenia Ewangelii jest też prowadzenie
  rozmów pozornie religijnych. Często bowiem mówi się o zewnętrznych przejawach
  życia kościelnego, o uroczystościach kościelnych, o znajomych księżach, o tym,
  kto odprawiał Mszę św. w niedzielę, jak śpiewał, gdzie papież udał się w podróż
  itp. W tych rozmowach nie ma mowy o Bogu, nie ma nic, co mogłoby otoczenie
  zapalić do Chrystusa, wzbudzić miłość do Niego, pogłębić wiarę.
 • aniouek1 23.01.06, 23:47
  Oprócz samego zaniedbywania głoszenia Ewangelii istnieje wiele form
  niewłaściwego jej przekazywania. Egoistyczne skłonności mogą zakłócać
  prawidłowe głoszenie słowa Bożego u tych, którzy zdecydowali się na
  przekazywanie jej innym. Przecenianie swojej osoby łączy się z wysuwaniem
  siebie na pierwszy plan w czasie głoszenia słowa Bożego, z niedocenianiem roli
  łaski, modlitwy i ofiary, a także z brakiem uznania wartości innych ludzi, co
  również wywiera niekorzystny wpływ na głoszenie słowa Bożego. Niewłaściwe
  widzenie siebie i innych ludzi rodzi nieraz fanatyzm, brak tolerancji
  i szacunku do innych, lekceważenie elementów dobra i prawdy, rozsianych
  w sercach ludzkich, niedocenianie pracy innych głosicieli Ewangelii, postawę
  zamknięcia się na słowo Boże lub też głoszenie go z niewłaściwą intencją.
  Rozważmy dokładniej niewłaściwe postawy głosicieli słowa Bożego, które mogą
  przyczyniać się do zmniejszenia skuteczności ewangelizowania.
 • aniouek1 23.01.06, 23:48
  Człowiek głoszący Bożą prawdę powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że jest
  sługą Chrystusa, że ma mówić w Jego imię i głosić to, co sam Zbawiciel pragnie
  przekazać ludziom dla ich zbawienia. Głosiciel słowa Bożego powinien więc
  zapomnieć o sobie, a pamiętać o Chrystusie, o Bogu. Tymczasem w praktyce może
  być odwrotnie: głosiciel słowa Bożego może zapomnieć o Bogu, a pamiętać
  wyłącznie o sobie: może zamiast Boga siebie słuchać i siebie głosić. Na to
  niebezpieczeństwo narażeni są wszyscy, którzy oddają się apostolstwu, a nie
  kierują się wyłącznie miłością do Boga i do ludzi. "Człowiek jest uczyniony ze
  wspomnień, a najdobitniej odzywają się wspomnienia o własnym ja." (M. Valtorta.
  Poemat Boga-Człowieka, Księga trzecia, 29, Katowice 1997, wyd. Vox Domini).
  Oddany Bogu apostoł ma więc zapomnieć o sobie, kiedy głosi Chrystusa, a wtedy
  jego ewangelizacja przyniesie wiele owoców.

  Różne wady skłaniają do zapominania, że głoszenie Ewangelii ma być formą
  okazywania miłości bliźnim, że ma być traktowane jako obdarowywanie innych
  cennymi skarbami, mogącymi przyczynić się do odnowy człowieka i do jego
  wiecznego zbawienia.

  Kiedy człowiek pozwala się ogarnąć pysze, może nawet w czasie samego głoszenia
  słowa Bożego przykuwać całą uwagę do samego siebie, zamiast do Boga. Może
  zapomnieć, że jest tylko sługą Chrystusa, który ma pokornie przekazywać nie
  swoją, lecz Jego prawdę. Pyszny człowiek nie chce być niczyim sługą, dlatego
  czasami zapomina o tym, że powinien przekazywać nie swoją, lecz Chrystusową
  naukę. Zarozumiała osoba wyżej od Bożej nauki ceni swoją wiedzę i ją głosi
  zamiast Ewangelii.

  Pyszna osoba nie chce być też sługą swoich słuchaczy, dlatego głoszenie słowa
  Bożego traktuje nieraz nie jako posługę pomagającą w dojściu do głębokiej
  przyjaźni z Chrystusem, do zbawienia, do właściwego ułożenia swego życia, lecz
  jako okazję do zdobycia popularności, do zapanowania nad słuchaczami lub do
  narzucenia im swojego zdania. Pycha prowadzi nieraz do zapomnienia, że
  głoszenie Ewangelii ma być pełnym miłości odnawianiem człowieka w jego
  nastawieniu do Boga i do bliźniego.

  Pełen próżności głosiciel Ewangelii może wykorzystywać przekazywanie słowa
  Bożego do zdobycia rozgłosu, swojej popularności. Pragnienie zwrócenia na
  siebie uwagi może skłonić do przeceniania formy i stylu mówienia. Głoszący
  Ewangelię posługuje się wtedy błyskotliwym stylem, aby zaszokować słuchaczy i
  wzbudzić podziw dla swych oratorskich zdolności.

  Poniesiony ambicją i pychą człowiek nie zdobędzie się na postawę, którą miał
  św. Paweł, kiedy przemawiał w Koryncie: "Tak i ja przyszedłszy do was, bracia,
  nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże.
  Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa
  Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i
  z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z
  uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy,
  aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej lecz na mocy Bożej" (1
  Kor 2,1-5).

  Człowiek nastawiony wobec siebie bezkrytycznie może też łatwo dojść do
  przekonania, że spełnia swoim życiem to, co głosi, chociaż w rzeczywistości tak
  nie jest. Pycha, pogarda wobec słuchaczy może też skłonić głosiciela słowa
  Bożego do poniżania ich. Wykazywanie innym ludziom, jakim są "bagnem moralnym",
  może wynikać nieraz nie z troski o zbawienie człowieka, lecz z potrzeby
  karmienia swojej pychy, która chętnie zestawia rzekomą własną wielkość
  człowieka z różnymi "podłościami" innych ludzi. Wykazując ludziom ich błędy,
  pyszny człowiek nie mówi tego z troski o nich, z miłości do nich, lecz dlatego
  że daje mu to odczuć własną wielkość, która jakby powiększa się przez
  zestawienie z "małością i nędzą" innych. Zarozumiały człowiek zapomina, że
  głoszone przez niego słowo w równej mierze odnosi się do niego, jak i do
  słuchaczy.

  Ogarnięty pychą człowiek głosi nieraz Ewangelię i nawraca innych nie po to, by
  doprowadzić ich do Chrystusa i ułatwić im zbawienie, lecz czyni to w tym celu,
  aby liczba wyznawców jego religii była jak największa i aby w ten sposób można
  było się szczycić przed światem jej potęgą. Może to być pewną formą pragnienia
  tryumfowania nad innymi i zapomnieniem o prawdziwym celu autentycznej
  ewangelizacji, którym jest zdobywanie serc dla Chrystusa, pozyskiwanie nowych
  przyjaciół dla Niego.
 • aniouek1 23.01.06, 23:50
  Zrodzona przez pychę pewność siebie sprawia nieraz, że człowiek nie widzi
  potrzeby dobrego przygotowywania się do przekazywania słowa Bożego. Wydaje mu
  się, że umie dobrze i ciekawie mówić, jest przekonany o swoim gruntownym
  wykształceniu teologicznym. Z tego też powodu nie pogłębia już swojej wiedzy
  religijnej przez lekturę, rozważanie, modlitwę.
 • aniouek1 23.01.06, 23:50
  Pycha prowadzi nie tylko do lekceważenia gruntownego studiowania słowa Bożego,
  które ma być przekazane innym. Jej następstwem może też być zaniedbywanie
  modlitwy i ofiary - dwóch potężnych środków, które przyczyniają się do
  owocności ewangelizacji. Pyszny człowiek nie widzi potrzeby modlitwy, tak jak
  nie dostrzega konieczności ofiary ani łaski do tego, by usłyszane słowo Boże
  przynosiło obfite owoce. Nie zauważa tego, gdyż jest przekonany o swoich
  zdolnościach, o swojej wiedzy, o umiejętnościach oratorskich, o swoim talencie
  przekonywania innych itp. Pewny siebie człowiek zapomina, że bez łaski, bez
  modlitwy, bez ofiary - bazując tylko na swoich naturalnych uzdolnieniach -
  w nikim nie wzbudzi wiary. Pewność siebie sprawia, że głoszący słowo Boże
  człowiek nie prosi Boga o pomoc ani dla siebie, ani dla tych, którym głosi
  Ewangelię.
 • aniouek1 23.01.06, 23:52
  Pycha rodzi pogardę i lekceważenie drugiego człowieka. Poczucie wyższości może
  doprowadzić do tego, że nie uznaje się żadnego dobra u innych. Przekonany
  o posiadaniu "całej" prawdy pyszny człowiek nie potrafi jej dostrzec w innych
  osobach. Pycha zamyka oczy na różne wartości tkwiące w odmiennych kulturach,
  narodowościach i wspólnotach religijnych. Poczucie wyższości i pogarda dla
  innych utrudnia niektórym przyjęcie nauki Soboru Watykańskiego II
  o "elementach" uświęcenia i prawdy znajdujących się poza obrębem Kościoła
  katolickiego (por. KK 8).

  Św. Paweł, pełen szacunku dla autentycznych wartości znajdujących się w różnych
  kulturach i religiach, wygłaszając swoje przemówienie na Areopagu, uznał, że
  ci, do których się zwraca, czcili już w jakiś sposób "Nieznanego Boga", który
  niedaleko jest od każdego człowieka, bo "w Nim żyjemy, poruszamy się i
  jesteśmy" (por. Dz 17,23-28).

  Łączące się z pychą i poczuciem wyższości przekonanie o wyłącznym posiadaniu
  całej prawdy rodzi zaślepienie na powszechnie występujące elementy dobra i
  prawdy pochodzące od Tego, który oświeca każdego człowieka przychodzącego na
  ten świat (por. J 1,9; KK 16).

  Kiedy pyszna osoba głosi słowo Boże, ma wrażenie, że zwraca się do ludzi, w
  których nie ma żadnej wiedzy, a może nawet - żadnego dobra ani działania łaski.
  Poczucie wyższości doprowadza zarozumiałe osoby do przekonania, że są jedynymi
  narzędziami w rękach Bożych, że Pan Stworzenia nie ma innego sposobu dotarcia
  do człowieka, jak tylko za ich pośrednictwem.

  Pyszny głosiciel Ewangelii nie potrafi dostrzec w drugim człowieku może słabego
  jeszcze, lecz autentycznego płomyka wiary, miłości ani wysiłków zmierzających
  do przemiany życia.
 • aniouek1 23.01.06, 23:53
  Osoba pyszna zapomina, że jej rola polega na kontynuowaniu tego, co Pan
  zapoczątkował przez swoją łaskę, lub tego, co inni ludzie już dokonali przez
  głoszenie Dobrej Nowiny. Pełen pychy głosiciel Ewangelii nie uświadamia sobie
  nieraz, że najczęściej nie jest pierwszą osobą, która niesie Chrystusa drugiemu
  człowiekowi. Nie dostrzega, że inni już przed nim coś zapoczątkowali, np.
  rodzice, katecheci i kapłani, którzy przekazywali słowo Boże. Pycha utrudnia
  dostrzeżenie tego, co zrobili inni (por. 1 Kor 3,1-17).
 • aniouek1 23.01.06, 23:53
  Pycha powoduje, że człowiek nieraz głosi słowo Boże innym, lecz sam go nie
  słucha. Przekonanie, że inni niewiele mogą nam przekazać, sprawia, że pyszna
  osoba dużo mówi, np. na kręgach biblijnych, w czasie dyskusji religijnych,
  innych zaś nie słucha lub nawet nie dopuszcza do głosu. Człowiek taki nie
  potrafi znaleźć równowagi między słuchaniem i mówieniem.

  Św. Paweł może być wzorem postępowania dla ludzi przekonanych o swej wielkiej
  wiedzy religijnej. Apostoł - mający wyjątkową znajomość Chrystusa i wyjątkową
  wiarę - widzi potrzebę ubogacenia i pokrzepienia siebie wiarą innych
  chrześcijan. Dlatego też pisze on do Rzymian: "Gorąco bowiem pragnę was
  zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest
  abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą - waszą i moją" (Rz 1,11).
 • aniouek1 23.01.06, 23:54
  Jeśli głoszenie Ewangelii połączy się z pełnym pychy pragnieniem rządzenia
  i podporządkowywania sobie innych, może doprowadzić do fanatyzmu nie mającego
  szacunku dla ludzkiej wolności.

  Chrystus wiele czasu poświęcił na głoszenie Ewangelii, wyjaśniał ją, tłumaczył,
  zbliżał słuchaczom. Wykazywał się przy tym niezwykłą gorliwością i miłością,
  gdyż wiedział, że przekazuje innym słowa Prawdy dla ich dobra. Nie lekceważył
  przekazywania słów Życia, lecz nigdy też nikogo nie zmuszał do przyjęcia
  ofiarowanego przez siebie daru. Nie używał więc przemocy ani gwałtu.
  Przeciwnie, szanował ludzką decyzję. Widząc np. jak wielu odchodziło od Niego,
  ponieważ podał bardzo trudną do przyjęcia naukę o Eucharystii, zapytał swoich
  uczniów: "Czyż i wy chcecie odejść?" (J 6,67).

  Człowiek pyszny i władczy nie szanuje ludzkiej wolności. Domaga się
  bezwzględnego przyjęcia przez słuchaczy tego, co mówi, wymaga od nich
  absolutnego podporządkowania się jemu. Człowiek taki nie potrafi poprzestać na
  wiernym przekazie Ewangelii, lecz usiłuje innych zmusić do jej przyjęcia.
  Pycha, przyjmująca formy bezwzględnego podporządkowywania sobie innych, nie zna
  szacunku dla ludzkiej wolności. Ten brak szacunku może w skrajnych przypadkach
  doprowadzić do nawracania ludzi siłą, do stosowania tortur itp.
 • aniouek1 23.01.06, 23:55
  Różne wady głosiciela Ewangelii mogą doprowadzić do tego, że nie będzie on
  przekazywał całej jej treści. Różne mogą być powody takiego postępowania.

  Istnieją ludzie pragnący uchodzić za "postępowych" i "nowoczesnych". Za tym
  pragnieniem kryje się płynąca z pychy chęć imponowania i wzbudzenia uznania dla
  własnej osoby. Gdy ludzie o takiej mentalności głoszą Ewangelię, przeplatają ją
  swoimi lub cudzymi opiniami, które uchodzą za najmodniejsze w danym czasie.
  Głosząc słowo Boże pomijają to, co mogłoby narazić ich na zarzut
  szerzenia "teologii tradycyjnej" itp. Unikają zatem głoszenia tego, co - choć
  prawdziwe - rodzi sprzeciw, opór, co spotyka się z krytyką, np. potępianie
  rozwodów, zabijania nienarodzonych dzieci, eutanazji itp.

  Na pomijanie pewnych partii Ewangelii narażone są również te osoby, które
  zawsze chcą być przez wszystkich lubiane. Lęk przed urażeniem kogoś lub przed
  możliwością utracenia czyjejś sympatii może skłaniać do głoszenia tylko
  tego, "co łechce ucho", i do pomijania surowych wymagań nauki Chrystusa. Osoby
  o takiej mentalności pragną bardziej przypodobać się ludziom niż Bogu.

  Innym powodem omijania niektórych tematów z Ewangelii może być brak ładu
  moralnego w życiu człowieka głoszącego słowo Boże. I tak np. chciwa osoba może
  opuszczać fragmenty nauczania Chrystusa mówiące o potrzebie ubóstwa, a człowiek
  nieczysty - to, co odnosi się do szóstego przykazania.

  Może jednak być zupełnie przeciwnie. Chęć usprawiedliwiania siebie we własnych
  oczach może skłonić kogoś do częstego poruszania tych problemów moralnych,
  które najmniej przestrzega we własnym życiu. Tak np. chciwy człowiek może
  często poruszać problem ubóstwa, aby w ten sposób uspokoić swoje sumienie
  wyrzucające mu rozrzutny tryb życia i przywiązanie do bogactwa.

  Wzorem dla wszystkich głosicieli Ewangelii jest sam Chrystus. W swym nauczaniu
  przekazywał On zarówno prawdy radosne, mówiące o wielkiej miłości Boga do
  człowieka, jak też twardą naukę o konieczności ciągłego nawracania się i
  niesienia codziennego krzyża. Zbawiciel przekazywał Ewangelię z gorliwością,
  lecz także z wielkim szacunkiem dla słuchaczy. Jezus nigdy nie nauczał dla
  zyskania popularności lub dla jakiejś doczesnej korzyści. Przekazując swoją
  naukę, miał On na uwadze jedynie dobro słuchaczy, których chciał doprowadzić do
  życia wiecznego.
 • aniouek1 23.01.06, 23:56
  Wady człowieka mogą wpłynąć na porzucenie właściwego motywu głoszenia słowa
  Bożego, którym powinno być pragnienie przyczynienia się do wzrostu chwały Bożej
  i udzielenie ludziom pomocy w osiągnięciu zbawienia. I tak chciwy człowiek może
  ewangelizować dla zysku materialnego, a skłonna do gniewu osoba może
  wykorzystać głoszenie słowa Bożego do mszczenia się na ludziach, do których ma
  jakiś żal. Może np. ich piętnować publicznie, straszyć, próbować pogrążyć
  w rozpaczy i beznadziejnym poczuciu winy itp.
 • aniouek1 23.01.06, 23:57
  Jezu Chryste, Ty głosiłeś Ewangelię, aby doprowadzić nas do zbawienia
  wiecznego. Spraw, byśmy poznanej nauki nie zatrzymywali nigdy dla siebie, lecz
  przekazywali ją innym, aby budziła wiarę w Ciebie, aby rozbudzała tęsknotę za
  Tobą i aby wskazywała bliźnim, jak mają kochać prawdziwą i bezinteresowną
  miłością. Amen.
 • aniouek1 24.01.06, 00:00
  Drugie przykazanie Dekalogu uczy szacunku dla Bożego imienia. Tym samym
  zakazuje wszystkiego, co byłoby sprzeczne z tym szacunkiem. Grzechem byłoby
  więc wymawianie imion świętych nadaremno, niepotrzebne przysięganie,
  bluźnierstwo, przekleństwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo.
 • aniouek1 24.01.06, 00:02
  Imię Boże lub świętych wymawiane jest nadaremno, kiedy nie pragnie się przez to
  wypowiadanie osiągnąć żadnego dobra. "Zrozumcie sens słowa Bożego na
  Synaju: ‘na próżno’. To oznacza, że wymawia się Imię ‘Bóg’ nie zamieniając go
  w dobro. Wtedy jest grzechem. Nie jest [wymawiane] ‘na próżno’, gdy uderzenia
  waszego serca w każdej minucie dnia, wszystkie szlachetne czyny, potrzeba,
  pokusa i cierpienie sprowadzają wam na wargi dziecięce słowo miłości i
  mówicie: ‘Przyjdź, mój Boże!’ Wtedy, zaprawdę, nie grzeszycie wymawiając święte
  Imię Boże." (M. Valtorta. Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 88, Katowice
  1997, wyd. Vox Domini).

  „Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, to znaczy wszelkiego
  nieodpowiedniego używania imienia Boga, Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi
  Panny i wszystkich świętych.” (KKK 2146) Tym nieodpowiednim posługiwaniem się
  imionami świętymi byłoby wymawianie ich bez szacunku i miłości, przyzywanie
  Boga do błahych spraw, bez pragnienia zmiany życia, bez pragnienia osiągnięcia
  jakiegoś dobra. Człowiek wypowiada też imię Boga nadaremno, gdy nie ma w sobie
  szczerego pragnienia zmienienia swojego życia. „Drugie przykazanie zabrania
  także magicznego używania imienia Bożego.” (KKK 2149)
 • aniouek1 24.01.06, 00:04
  Naucz mnie, Chryste, mówić o Tobie, o Twoim Ojcu Niebieskim i o wszystkich
  świętych z wielkim szacunkiem i miłością, tak jak z wielką czcią mówi się
  o bliskich i ukochanych osobach. Niech się święci imię Twoje. Amen.
 • aniouek1 24.01.06, 00:05
  Nadużywa się imion świętych przez niepotrzebne przysięganie. „Jezus przypomniał
  drugie przykazanie w Kazaniu na Górze: "Słyszeliście... że powiedziano
  przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej
  przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie... Niech wasza mowa
  będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi" (Mt 5,33-34.37;
  Por. Jk 5,12). Jezus uczy, że każda przysięga zawiera odniesienie do Boga i że
  obecność Boga oraz Jego prawdy powinna być czczona w każdym słowie.
  Powściągliwość w powoływaniu się na Boga w mowie jest znakiem wielkiego
  szacunku dla Jego obecności, zaświadczanej lub podważanej w każdym naszym
  stwierdzeniu.” (KKK 2153)

  „Powołując się na św. Pawła (Por. 2 Kor 1,23; Ga 1,20), tradycja Kościoła
  przejęła rozumienie słów Jezusa jako nie sprzeciwiających się przysiędze, jeśli
  składa się ją z ważnego i słusznego powodu (np. w sądzie). "Przysięga, to jest
  wezwanie imienia Bożego na świadka prawdy, może być składana tylko zgodnie z
  prawdą, rozwagą i sprawiedliwością" (KPK, kan. 1199, § 1). (KKK 2154)

  „Świętość imienia Bożego wymaga, by nie używać go do błahych spraw i nie
  składać przysięgi w sytuacjach, w których mogłoby to być interpretowane jako
  aprobowanie władzy, która by się tego niesłusznie domagała. Można odmówić
  złożenia przysięgi, jeżeli domaga się jej nielegalna władza świecka. Należy
  odmówić, gdy żąda się jej w celach przeciwnych godności osób lub komunii
  Kościoła.” (KKK 2155)
 • aniouek1 24.01.06, 00:06
  „Drugie przykazanie zabrania wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga.
  Bluźnierstwo polega na używaniu w sposób obraźliwy imienia Boga, Jezusa
  Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych.” (KKK 2162)

  „Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. Polega ono na
  wypowiadaniu przeciw Bogu – wewnętrznie lub zewnętrznie – słów nienawiści,
  wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego
  w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego. Św. Jakub piętnuje tych,
  którzy "bluźnią zaszczytnemu Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad (nimi)"
  (Jk 2,7). Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi
  Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze jest również nadużywanie
  imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów,
  torturowania lub wydawania na śmierć. Nadużywanie imienia Bożego w celu
  popełnienia zbrodni powoduje odrzucanie religii. Bluźnierstwo sprzeciwia się
  szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu. Ze swej natury jest grzechem
  ciężkim (por. KPK, kan. 1369). (KKK 2148)

  Często gniew przyczynia się do niewłaściwego posługiwania się imionami
  świętymi, np. gdy uniesiona złością osoba złorzeczy, miota bluźnierstwa.
  Nierzadko pycha staje się przyczyną kierowania bluźnierstw pod adresem Boga,
  Matki Najświętszej i świętych. Czasami pysznemu człowiekowi wydaje się, że może
  Stwórcy w czymś zaszkodzić lub zagrozić Mu, dlatego wyzywa Go, grozi Mu,
  znieważa Go słownie itp.
 • aniouek1 24.01.06, 00:07
  Przekleństwo, będące grzechem przeciwko drugiemu przykazaniu, polega na
  wypowiadaniu w gniewie i złości imion świętych. Przez przekleństwo rozumie się
  też złorzeczenie drugiemu człowiekowi, przeklinanie go, życzenie mu zła. Nieraz
  w gniewie ktoś prosi Boga o ukaranie osoby, na którą skierowane jest jego
  oburzenie. Każda forma używania imion świętych dla przeklinania jest grzesznym
  brakiem szacunku wobec Pana (por. KKK 2149)
 • aniouek1 24.01.06, 00:09
  Kolejnym grzechem niewłaściwego używania imion świętych jest
  krzywoprzysięstwo. „Krzywoprzysięstwo wzywa Boga, by był świadkiem kłamstwa”
  (KKK 2151). „Drugie przykazanie zakazuje krzywoprzysięstwa. Przysięgać lub
  uroczyście przyrzekać oznacza wzywać Boga na świadka tego, co się twierdzi.
  Oznacza odwoływanie się do prawdomówności Bożej jako do rękojmi swojej własnej
  prawdomówności. Przysięga angażuje imię Pańskie. "Będziesz się bał Pana, Boga
  swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał" (Pwt 6, 13).”
  (KKK 2150)
 • aniouek1 24.01.06, 00:10
  Wierność wymaga spełnienia danego słowa i obietnicy. To zobowiązanie jest tym
  większe, gdy ktoś obiecuje coś pod przysięgą albo bierze Boga na świadka, że
  dotrzyma przyrzeczenia. „Przyrzeczenia dawane innym w imię Boże angażują cześć,
  wierność, prawdomówność i autorytet Boga. Powinny one być dotrzymywane w duchu
  sprawiedliwości. Niewierność przyrzeczeniom jest nadużyciem imienia Bożego
  i w pewnym sensie czynieniem Boga kłamcą (Por. 1 J 1,10).” (KKK 2147)

  „Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą składa obietnicę, której nie ma zamiaru
  dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą obietnicę, nie dotrzymuje
  słowa. Wiarołomstwo jest poważnym brakiem szacunku względem Pana wszelkiego
  słowa. Zobowiązanie się pod przysięgą do dokonania złego czynu sprzeciwia się
  świętości imienia Bożego” (KKK 2152).
 • aniouek1 24.01.06, 00:13
  Drugie przykazanie przypomina nam o konieczności tak wielkiej miłości do Boga,
  żeby nawet Jego imię było otaczane wielką czcią. Właściwym sposobem
  posługiwania się imieniem Bożym jest modlitwa, czyli dialog z Panem. Wyrazem
  naszej miłości i przyjaźni z Bogiem ma też być szerzenie Jego imienia po całej
  ziemi. Mamy w każdym środowisku głosić Ewangelię. Modląc się i przekazując
  innym słowo Boże budujemy Królestwo Boże, przyczyniamy się do przekształcenia
  i odnowienia świata przez miłość do Boga i do bliźniego. Przez modlitwę i
  przekazywanie Ewangelii przyczyniamy się do wyzwolenia człowieka z niewoli zła
  i grzechu.

  Drugie przykazanie zabrania wypowiadania imion świętych nadaremno, przez
  wymawianie ich bez miłości i szacunku, bez pragnienia osiągnięcia jakiegoś
  dobra, bez chęci nawrócenia się. Zakazuje również bluźnierstwa, przekleństwa,
  krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa.
 • aniouek1 24.01.06, 00:15
  Trzecie przykazanie przypomina o obowiązku święcenia dni świętych, głównie
  niedzieli. Dzień ten ma być dniem szczególnego spotkania się z Chrystusem
  zmartwychwstałym, który jest realnie i prawdziwie obecny wśród nas w
  Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Wierni są zatem zobowiązani do
  uczestniczenia we Mszy św. Mają też w tym dniu szczególnie pogłębiać swoją
  wiarę, nadzieję i miłość do Boga i do bliźnich. Niedziela ma być także dniem
  radości i wypoczynku w Panu, dla odzyskania sił, aby służyć przez cały tydzień
  Bogu i człowiekowi. Niedziela i dni świąteczne stwarzają okazję do pogłębiania
  więzów rodzinnych. Spotykanie się z Chrystusem zmartwychwstałem w Eucharystii
  powinno też pobudzać wiernych do okazywania miłosierdzia wszystkim biednym,
  opuszczonym i cierpiącym.
 • aniouek1 24.01.06, 00:16
 • aniouek1 24.01.06, 00:18
  poświęconych Bogu

  Trzecie przykazanie Dekalogu przypomina nam, że jeden dzień tygodnia ma być
  w szczególny sposób poświęcony Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi. „Istnieje
  porządek duchowy: praca jest święta; miłość – jeszcze świętsza; najświętszy
  jest Bóg. Pamiętaj zatem, aby przynajmniej jeden z siedmiu dni poświęcić
  naszemu dobremu i świętemu Ojcu, który nam dał życie i je utrzymuje. Dlaczego
  traktować Go gorzej niż ojca, niż dzieci, niż braci, niż małżonkę, niż własne
  ciało? Niech dzień Pana należy do Niego. O! co to za słodycz odnaleźć się po
  dniu pracy, wieczorem, w rodzinie pełnej ciepła! Jaka to słodycz odnaleźć się
  tam po długiej podróży! A dlaczego nie odnajdywać się po sześciu dniach pracy
  w domu Ojca? Dlaczego nie być jak syn, który powraca z sześciodniowej podróży
  i mówi: ”Oto przychodzę spędzić mój dzień odpoczynku z Tobą”?” (M. Valtorta,
  Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 92, Katowice 1997, wyd. Vox Domini)

  Niedziela ma być dniem naszego szczególnego spotkania się z Panem, takiego,
  jakie przeżyli uczniowie idący do Emaus (por. Łk 24,32nn). Mamy spotkać w tym
  dniu Tego, który przeszedł ze śmierci do życia. (por. J 20,19-23).
 • aniouek1 24.01.06, 00:20
  Dla chrześcijan dniem poświęconym w sposób wyjątkowy Bogu jest niedziela.
  Przypomina ona ważne wydarzenia zbawcze z przeszłości i zapowiada przyszłą
  pełnię zbawienia. Jest to więc dzień upamiętniający i zapowiadający.
 • aniouek1 24.01.06, 00:22
  W niedzielę przypominamy sobie w szczególny sposób naszego Ojca-Stwórcę, dzięki
  któremu istnieje otaczający nas świat, my i wszystko. To dzień upamiętniający
  dzieło stworzenia. Mamy więc świętować niedzielę, aby "w sposób zewnętrzny
  oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia tego wielkiego, najpowszechniejszego
  dobrodziejstwa, jakim jest dzieło stworzenia świata" (Św. Tomasz z Akwinu,
  S. Th., II-II, 122, 4; por. KKK 2176).
 • aniouek1 24.01.06, 00:22
  Niedziela jest też pamiątką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zastąpiła ona
  pogański dzień słońca. Dla wierzących bowiem Chrystus jest prawdziwym Słońcem,
  które wzeszło, aby nie zachodzić i „zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci
  mieszkają» (por. Łk 1,78-79). Zajaśniało zaś szczególnym blaskiem w poranek
  Wielkanocny. Niedziela, świętowana przez chrześcijan w pogańskim dniu słońca,
  stała się upamiętnieniem tego wyjątkowego Wschodu niezwykłego Słońca. Św.
  Justyn pisze: „Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ
  jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył
  świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał (Św. Justyn,
  Apologiae, 1, 67; por. KKK 2174).

  Niedziela zastępuje starotestamentalny dzień szabatu. „Ci, którzy trwali
  w dawnym porządku, przeszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale
  święcą dzień Pański, dzień, w którym nasze życie zostało pobłogosławione przez
  Chrystusa i przez Jego śmierć” (Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Magnesios,
  9, 1; KKK 2175)
 • aniouek1 24.01.06, 00:23
  Niedziela nie jest jednak powiązana tylko z przeszłą historią zbawienia, lecz
  ma ścisły związek także z przyszłym zbawieniem. Dzień Pański, którym jest
  niedziela, zapowiada ostateczny „dzień Pański”, na który czekamy. Zapowiada ona
  Paruzję, ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa i odnowienie wszystkiego.
  Niedziela jest „dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy
  pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedzią «dnia ostatniego»,
  oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie w chwale (por. Dz
  1,11; 1 Tes 4,13-17) i Bóg «uczyni wszystko nowe» (por. Ap 21,5). (Jan Paweł
  II, Dies Domini 1.)
 • aniouek1 24.01.06, 00:25
  Papież Jan Paweł II nazywa niedzielę nie tylko „dniem Pańskim”, ale i „dniem
  daru Ducha Świętego” (por. Jan Paweł II, Dies Domini 28). “Ukazując się
  Apostołom wieczorem w dniu Paschy, Jezus tchnął na nich i
  powiedział: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
  odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,22-23). To tchnienie
  Ducha Świętego było wielkim darem, jaki Zmartwychwstały ofiarował swoim uczniom
  w wieczór niedzieli paschalnej” (Jan Paweł II, Dies Domini 28).

  „Również w niedzielę, pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, Duch zstąpił z
  mocą — niczym «uderzenie gwałtownego wichru» i w postaci «języków ognia» (por.
  Dz 2,2-3) — na Apostołów zgromadzonych razem z Maryją”. (Jan Paweł II, Dies
  Domini 28)

  «Pascha tygodnia» staje się więc w pewien sposób «Pięćdziesiątnicą tygodnia»,
  w której chrześcijanie wciąż na nowo przeżywają radosne spotkanie Apostołów ze
  Zmartwychwstałym, a On ożywia ich tchnieniem swego Ducha.” (Jan Paweł II, Dies
  Domini 28)
 • aniouek1 24.01.06, 00:28
  Niedziela nie jest jedynym dniem, który powinien być świętowany zgodnie
  z trzecim przykazaniem Bożym. Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm poucza
  o innych jeszcze świętach. "Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana
  naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz
  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej
  Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów
  Piotra i Pawła oraz Wszystkich Świętych" (KPK, kan. 1246, § 1; KKK 2177)
 • aniouek1 24.01.06, 00:31
  świątecznych przez udział w Eucharystii

  Ze względu na wyjątkowe znaczenie Eucharystii dla chrześcijanina, całego
  Kościoła i świata, wierni są zobowiązani do brania udziału we Mszy św. w dni
  nakazane. Rozważmy szczegółowo niektóre formy dobra, jakie powstaje
  z eucharystycznego spotkania z Chrystusem i z Kościołem.
 • aniouek1 24.01.06, 00:35
  Eucharystia to spotkanie i zjednoczenie się – głównie dzięki Komunii św. –
  z Chrystusem zmartwychwstałym, to udział w Jego zbawczej ofierze, to zetknięcie
  się z Jego ożywiającym słowem. Eucharystia jest także spotkaniem się ze
  wspólnotą Kościoła, która modli się, wyraża Bogu swe dziękczynienie,
  uwielbienie i skruchę.

  To spotkanie ze Zbawicielem i Jego Kościołem przynosi wielkie dobro każdemu
  wiernemu, całemu Kościołowi, światu, ludziom oddalonym od Boga i duszom
  w czyśćcu. Przez żywy udział we Mszy św. uczniowie Chrystusa przygotowują się
  też do zadań, jakie czekają ich w ciągu całego tygodnia. Rozważmy dokładniej te
  zagadnienia.
 • aniouek1 24.01.06, 00:36
  Dzięki Eucharystii możemy jak apostołowie spotkać się z żywym zmartwychwstałym
  Zbawicielem. „Właśnie bowiem podczas niedzielnej Mszy św. chrześcijanie
  szczególnie mocno przeżywają to, czego doświadczyli Apostołowie wieczorem
  w dniu Paschy, gdy Zmartwychwstały objawił się im wszystkim, zgromadzonym
  w jednym miejscu (por. J 20,19).” (Jan Paweł II, Dies Domini 33).

  W Eucharystii spotykamy się z Panem, który dzięki swemu zmartwychwstaniu jest
  prawdziwie obecny z nami aż do skończenia świata. „«Ja jestem z wami przez
  wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Te słowa Chrystusowej
  obietnicy nadal rozbrzmiewają w Kościele, to ona stanowi sekret jego żywotności
  i źródło jego nadziei. Jeżeli niedziela jest dniem zmartwychwstania, to nie
  tylko jako pamiątka wydarzenia z przeszłości, ale jako świętowanie żywej
  obecności Zmartwychwstałego pośród wierzących.” (Jan Paweł II, Dies Domini 31)

  Chociaż spotkanie ze Zbawicielem, w czasie Mszy św., jest prawdziwe, to jednak
  Go nie widzimy i często nie przeżywamy mocno emocjonalnie tego spotkania.
  Zmartwychwstałego Chrystusa można jednak dostrzec oczyma wiary. Każda Msza św.
  jest wezwaniem do ożywienia naszej wiary w obecność Pana pośród nas. „Stając
  przed Nim w niedzielnym zgromadzeniu, wierni słyszą wezwanie skierowane niegdyś
  do apostoła Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
  i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» (J
  20,27)”. (Jan Paweł II, Dies Domini 29)

  W zgromadzeniu Eucharystycznym każdy wierny jak Tomasz może stanąć przed
  zmartwychwstałym Chrystusem. Co więcej, może Go przyjąć w Komunii św. do
  swojego serca i zjednoczyć się z Nim. Może Go „dotknąć” jak Tomasz Apostoł
  i wraz z nim wyznać swoją wiarę. Uczestniczący we Mszy św. wierny,
  przyjmując „słowo i spożywając Ciało Pańskie, patrzy jakby w oczy samemu
  zmartwychwstałemu Jezusowi, obecnemu w «świętych znakach», i razem z apostołem
  Tomaszem wyznaje: «Pan mój i Bóg mój!» (J 20,28)” (Jan Paweł II, Dies Domini 29)

  Spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem dokonuje się we wspólnocie
  Kościoła zgromadzonego na sprawowanie Eucharystii. Wspólnota ta dzieli radość
  Maryi, dla której zmartwychwstanie Jej Syna było końcem udręki Wielkiego Piątku
  i Wielkiej Soboty. Wierni razem z Maryją „przeżywają radość zmartwychwstania,
  wyrażając własne uczucia słowami hymnu Magnificat, opiewającego niewyczerpany
  dar Bożego miłosierdzia, które trwa mimo niepowstrzymanego upływu czasu: «a
  swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go
  boją» (Łk 1,50). (Jan Paweł II, Dies Domini 86)
 • aniouek1 24.01.06, 00:37
  Każda Msza św. jest wyjątkowym wydarzeniem w naszym życiu i w życiu świata.
  Dzięki niej Chrystus zmartwychwstały jest prawdziwie, realnie i w sposób trwały
  obecny pośród nas i w nas. Równocześnie stają się obecne zbawcze wydarzenia z
  przeszłości, szczególnie ofiara Jezusa Chrystusa.

  W Eucharystii najdoskonalej wyraża się i jest celebrowana tajemnica „kenosis,
  czyli ogołocenia, przez które Chrystus «uniżył samego siebie, stawszy się
  posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej» (Flp 2,8).” (Jan Paweł II,
  Dies Domini 43)

  Dzięki Eucharystii mamy udział w zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa, która
  w prawdziwy sposób uobecnia się w każdym czasie istnienia Kościoła. „Msza św.
  bowiem jest żywym przedstawieniem ofiary Krzyża. Pod postaciami chleba i wina,
  nad którymi została wypowiedziana prośba o wylanie Ducha Świętego, działającego
  w sposób szczególnie skuteczny w słowach konsekracji, Chrystus składa samego
  siebie jako ofiarę Ojcu w tym samym akcie, w jakim ofiarował się na krzyżu.”
  (Jan Paweł II, Dies Domini 43)

  Obecne ofiarowanie się Chrystusa dokonuje się w sposób bezkrwawy. Tę tradycyjną
  naukę Kościoła przypomina Jan Paweł II. «W tej Boskiej ofierze, dokonującej się
  we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus,
  który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy» (Sobór Tryd.,
  Sesja XXII, Nauka o Najśw. Ofierze Mszy Świętej, II: DS 1743; por. Katechizm
  Kościoła Katolickiego, 1366). (Jan Paweł II, Dies Domini 43)

  Dzięki uczestnictwu we Mszy św. całe nasze życie, wszystko co czynimy, może
  nabrać nowej wartości, tzn. może stać się działaniem broniącym przed piekłem
  i przynoszącym zbawienie nie tylko nam, ale i innym ludziom. Dzieje się tak
  wtedy, kiedy przez łaskę uświęcającą trwamy w nadprzyrodzonej łączności ze
  Zbawicielem i przez dobrowolny akt wolnej woli pozwalamy Chrystusowi złączyć
  nasze życie z Jego zbawczą ofiarą. «W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się
  także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich
  uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem,
  cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem
  się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości» (Katechizm Kościoła
  Katolickiego, 1368). Ten udział całej wspólnoty staje się szczególnie widoczny
  w zgromadzeniu niedzielnym, które pozwala złożyć na ołtarzu miniony tydzień
  wraz z całym jego ładunkiem ludzkich spraw.” (Jan Paweł II, Dies Domini 43)

  Udział w ofierze Chrystusa nie kończy się z momentem opuszczenia murów
  świątyni. Przeciwnie, składanie ofiary ma nadal trwać przez ciągłe spełnianie
  woli Bożej. „Kiedy po rozejściu się zgromadzenia uczeń Chrystusa powraca do
  swojego zwykłego środowiska, ma zadanie uczynić z całego swego życia dar,
  duchową ofiarę miłą Bogu” (por. Rz 12,1; Jan Paweł II, Dies Domini 45)
 • aniouek1 24.01.06, 00:38
  W zgromadzeniu Eucharystycznym spotykamy się nie tylko z Chrystusem
  zmartwychwstałym, lecz również z Jego Kościołem, który ujawnia się i umacnia.

  W czasie każdej Mszy św. ujawnia się wspólnota Kościoła podobna do tej, jaka
  istniała na początku chrześcijaństwa. Jezus Chrystus oddał życie, «by
  rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno» (J 11,52). „Stały się one «jednym»
  w Chrystusie (por. Ga 3,28) dzięki darowi Ducha Świętego. Ta jedność staje się
  widoczna, gdy chrześcijanie gromadzą się we wspólnocie: uświadamiają sobie
  wówczas i świadczą wobec świata, że są ludem odkupionych, złożonym z «[ludzi]
  z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu» (Ap 5,9). W zgromadzeniu uczniów
  Chrystusa trwa obraz pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty, który Łukasz
  przedstawił w Dziejach Apostolskich jako przykład dla nas, pisząc, że pierwsi
  ochrzczeni «trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba
  i w modlitwach» (2,42). (Jan Paweł II, Dies Domini 31)

  W Eucharystii ukazuje się i doznaje pogłębienia jedność w podwójnym wymiarze:
  zjednoczenie z Bogiem i zjednoczenie w braterskiej miłości z bliźnimi. (por.
  Jan Paweł II, Dies Domini 36)

  Eucharystia jest pokarmem umacniającym Kościół i więzy, które go zespalają.
  Sakrament ten tworzy najpełniejszą jedność Kościoła. „Eucharystia karmi i
  kształtuje Kościół: «Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy
  jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba» (1 Kor 10,17).
  Dzięki tej żywotnej więzi z Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej właśnie w
  Eucharystii można tę tajemnicę Kościoła najdoskonalej głosić, doświadczać i
  przeżywać (Por. Jan Paweł II, List apost. Vicesimus quintus annus (4 grudnia
  1988), 9: AAS 81 (1989), 905-906)” (Jan Paweł II, Dies Domini 32).

  Eucharystia scala też „kościoły domowe”, czyli rodziny. Dzieje się tak
  szczególnie wtedy, gdy rodzice wraz ze swoimi dziećmi przystępują wspólnie do
  Komunii św. Chrystus wówczas staje się fundamentem zespalającym
  rodziny, „kościoły domowe”, i dodaje im sił do dobrego wypełnienia swoich
  zadań. (Por. Jan Paweł II, Adhort. apost. Familiaris consortio 57. 61; Jan
  Paweł II, Dies Domini 36)
 • aniouek1 24.01.06, 00:39
  Dzięki niedzielnej i świątecznej Eucharystii wierni, oddani różnym zajęciom
  w ciągu tygodnia, mogą się spotkać razem, aby wspólnie uwielbiać Boga, zanosić
  do Niego swoje prośby i prosić o przebaczenie grzechów.

  Szczególnie zaś spotykają się w tym celu, by wspólnie wyrazić Bogu swoją
  wdzięczność. „W świątecznej atmosferze, towarzyszącej zgromadzeniu całej
  wspólnoty w «dniu Pańskim», Eucharystia ukazuje się, w sposób bardziej
  wyrazisty niż w inne dni, jako wielkie «dziękczynienie», poprzez które Kościół
  pełen Ducha Świętego zwraca się do Ojca, jednocząc się z Chrystusem i stając
  się głosem całej ludzkości. To cotygodniowe zgromadzenie jest sposobnością, aby
  ogarnąć wdzięczną pamięcią wydarzenia ostatnich dni, odczytać je w Bożym
  świetle, dziękować Stwórcy za niezliczone dary, wielbiąc Go «przez Chrystusa,
  z Chrystusem i w Chrystusie, w jedności Ducha Świętego». Dzięki temu
  chrześcijańska wspólnota uświadamia sobie na nowo, że wszystko zostało
  stworzone przez Chrystusa (por. Kol 1,16; J 1,3), oraz że w Nim — który
  przyszedł jako sługa, aby przyjąć i odkupić nasze człowieczeństwo — wszystko
  zostało na nowo zjednoczone (por. Ef 1,10), aby stać się ofiarą złożoną Bogu
  Ojcu, z którego wszystko bierze początek i życie.” (Jan Paweł II, Dies Domini
  42).
 • aniouek1 24.01.06, 00:40
  Zjednoczenie z Chrystusem – poprzez słowo i Komunię św. – i kontakt ze
  wspólnotą Kościoła umacnia duchowo każdego wiernego, cały Kościół.

  Spotkanie się wiernych na Mszy św. przyczynia się do umocnienia wiary, nadziei
  i miłości. Każdy bowiem potrzebuje umocnienia duchowego. Przekonanie, że nie
  jest się osamotnionym w swojej wierze, nadziei i miłości, stanowi duchowe
  wsparcie i umocnienie.

  „Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem
  przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi
  i Kościołowi.” (KKK 2182). Głęboka wiara, nadzieja i miłość zgromadzonego
  Kościoła to świadectwo umacniające. Wierni umacniają się nawzajem „pod
  przewodnictwem Ducha Świętego”. (KKK 2182). Dzięki dawanemu świadectwu pogłębia
  się życie religijne wszystkich wiernych: ich wiara, nadzieja i miłość.
 • aniouek1 24.01.06, 00:41
  Msza św. daje nam okazję do zetknięcia się ze słowem Bożym, docierającym do nas
  poprzez czytanie Pisma św. i homilię. Kto słucha uważnie słowa Bożego, kto
  pragnie według niego ciągle kształtować swoje życie, ten pogłębia swoją wiarę.

  Liturgia nie jest samym tylko spotkaniem się z nauką Chrystusa, lecz z Nim
  samym – zmartwychwstałym i nauczającym. „to On sam przemawia, gdyż jest obecny
  w swoim słowie, «gdy w Kościele czyta się Pismo Święte» (Sobór Wat. II, Konst.
  o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 7; por. 33; Jan Paweł II, Dies
  Domini 39)
 • aniouek1 24.01.06, 00:42
  Każda niedziela, a szczególnie żywy udział w zgromadzeniu Eucharystycznym, nie
  tylko pogłębia wiarę, lecz również umacnia naszą nadzieję. Niedziela bowiem,
  czyli dzień Pański, przypomina nam eschatologiczny „dzień Pański”, czyli dzień
  ostatecznego spotkania się z Chrystusem. Jan Paweł II zwraca uwagę na fakt, że
  w kolejne niedziele Kościół podąża „drogą wiodącą do ostatecznego «dnia
  Pańskiego», do niedzieli, która nigdy się nie skończy.” (Jan Paweł II, Dies
  Domini 37). Każda niedziela przypomina nam więc, że jako wspólnota Ludu Bożego
  jesteśmy w drodze, pielgrzymujemy do wiecznej ojczyzny (por. Jan Paweł II, Dies
  Domini 37).

  Przewodniczką w tym pielgrzymowaniu jest – jak to przypomina Jan Paweł II –
  Matka Najświętsza. „Maryja jest obecna w każdej niedzieli Kościoła, choć to
  w niczym nie umniejsza centralnej roli Chrystusa i Jego Ducha. Tej obecności
  domaga się sama tajemnica Chrystusa: czyż bowiem Ta, która jest Mater Domini
  i Mater Ecclesiae mogłaby nie być w szczególny sposób obecna w dniu, który jest
  zarazem dies Domini i dies Ecclesiae? (Jan Paweł II, Dies Domini 86) „Z
  niedzieli na niedzielę lud pielgrzymujący idzie śladami Maryi”. (Jan Paweł II,
  Dies Domini 86).

  Niedziela jest dniem zapowiadającym wieczność. „Św. Bazyli wyjaśnia, że
  niedziela jest znakiem tego naprawdę jedynego dnia, który nastąpi po obecnym
  czasie — dnia trwającego bez końca, nie znającego zmierzchu ani świtu,
  nieprzemijającej epoki, która nigdy się nie zestarzeje; niedziela jest
  nieustannym zwiastowaniem życia wiecznego, które podtrzymuje nadzieję
  chrześcijan i dodaje im sił w drodze” (Por. Św. Bazyli, De Spiritu Sancto, 27,
  66: SC 17, 484-485. Por. także Epistula Barnabae 15, 8-9: SC 172, 186-189; Św.
  Justyn, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 24. 138: PG 6,528.793; Orygenes, Hom.in
  psalmos, Psalm 118 (119), 1: PG 12,1588) (Jan Paweł II, Dies Domini 26)

  Chociaż żyjemy w doczesności, jednak nasze spojrzenie winno kierować się ku
  przyszłości. Eucharystia nam o tym przypomina, jak uczy Jan Paweł II: „Lud Boży
  kieruje spojrzenie wiary i nadziei ku przyszłości eschatologicznej, kiedy to
  Chrystus «przekaże królowanie Bogu i Ojcu (...), aby Bóg był wszystkim we
  wszystkich» (1 Kor 15,24.28)”. (Jan Paweł II, Dies Domini 42

  Eucharystia, będąca spotkaniem ze Zbawicielem, ożywia radość i nadzieję na
  ostateczne, wieczne przebywanie z Chrystusem Oblubieńcem. „Oczekiwanie
  przyjścia Chrystusa – pisze Jan Paweł II – jest co prawda wpisane w samą
  tajemnicę Kościoła (Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium,
  48-51) i ujawnia się w każdej liturgii eucharystycznej, jednakże dzień Pański
  jako szczególna pamiątka chwały zmartwychwstałego Pana głębiej wyraża także
  przyszłą chwałę Jego «powrotu», co czyni z niedzieli dzień, w którym Kościół,
  objawiając wyraźniej swój charakter «oblubieńczy», staje się w pewien sposób
  zapowiedzią eschatologicznej rzeczywistości niebieskiego Jeruzalem. Gromadząc
  swoich synów we wspólnocie eucharystycznej i kształtując w nich postawę
  oczekiwania na «Boskiego Oblubieńca», Kościół niejako «ćwiczy się w pragnieniu»
  («Haec est vita nostra, ut desiderando exerceamur»: Św. Augustyn, In prima
  Ioan. tract. 4, 6: SC 75, 232), zaznając przedsmaku tej radości, którą
  przyniesie mu nowe niebo i nowa ziemia, gdy miasto święte, nowe Jeruzalem
  zstąpi od Boga z nieba, «przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
  swego męża» (Ap 21, 2)” (Jan Paweł II, Dies Domini 37)

  Uczta eucharystyczna zapowiada inną, ostateczną ucztę, o której mówi
  Apokalipsa. „Udział w «wieczerzy Pańskiej» jest bowiem zapowiedzią
  eschatologicznej uczty «Godów Baranka» (Ap 19,9). Sprawując pamiątkę Chrystusa,
  który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, chrześcijańska wspólnota «pełna
  nadziei oczekuje przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa» (Mszał Rzymski,
  Embolizm po «Ojcze Nasz»wink. (Jan Paweł II, Dies Domini 38)

  Nadzieja ujawnia się między innymi w tęsknocie. Nadzieja chrześcijańska pobudza
  do tęsknoty za wiecznym spotkaniem z Chrystusem-Oblubieńcem. Duch Święty ożywia
  tę tęsknotę. „Duch Święty jest nieustannie obecny w każdym dniu Kościoła,
  przenika go swą mocą i obdarza hojnie darami, jednakże Kościół ze szczególną
  uwagą wsłuchuje się w Jego głos podczas zgromadzenia niedzielnego, gdy sprawuje
  cotygodniową Paschę, i wraz z Nim zwraca się do Chrystusa, oczekując z
  utęsknieniem Jego chwalebnego powrotu: «Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!”»
  (Ap 22,17). (Jan Paweł II, Dies Domini 85)

  Tak więc niedziela jest „nie tylko dniem wiary, ale w takiej samej mierze dniem
  nadziei chrześcijańskiej.” (Jan Paweł II, Dies Domini 38)
 • aniouek1 24.01.06, 00:42
  Pełny, świadomy i aktywny udział we Mszy św. pogłębia miłość do Boga i do
  bliźninich. Dzieje się tak dlatego, że w Eucharystii spotykamy się z Bogiem,
  który jest miłością. Ponadto przez modlitwę, wdzięczność, uwielbienie i
  składanie Mu siebie w ofierze wyrażamy naszą miłość do Niego. Każdy zaś wyraz
  miłości powoduje umocnienie jej.

  Eucharystia pogłębia też miłość braterską, gdyż skłania do okazywania bliźnim
  pomocy przez modlitwę, składanie za nich Bogu ofiary, a także przez zbiórkę
  pieniężną dla materialnego ich wsparcia.
 • aniouek1 24.01.06, 00:43
  i) Pomaganie oddalonym od Boga i duszom czyśćcowym

  Udział we Mszy św. stanowi wielką pomoc dla tych wszystkich ludzi, których
  zbawienie jest zagrożone. Pomagamy im przez modlitwę powszechną, przez
  składanie najcenniejszej Ofiary Ojcu, którą jest Jezus Chrystus pod postaciami
  eucharystycznymi, przez rezygnację z własnej woli i układanie swego życia
  zgodnie w wolą Boga.

  Pomoc udzielana przez wspólnotę kościoła zebranego na Mszy św. obejmuje
  wszystkich potrzebujących całego świata, a równocześnie wykracza poza jego
  granice, udzielając pomocy kościołowi cierpiącemu, oczyszczającemu się
  w czyśćcu. Dzięki modlitwie i ofierze eucharystycznej wyzwalane są dusze
  z czyśćca.
 • aniouek1 24.01.06, 00:44
  Odnawianie wszystkiego ma źródło w Eucharystii. W niej obecny jest bowiem Ten,
  który ma moc wszystko uzdrowić, uleczyć i odnowić na zawsze. Dzięki Eucharystii
  może się odnowić życie ludzkie, rodzinne, społeczne. Chrystus odnawia nie na
  chwilę, lecz na wieczność. Zgromadzenie eucharystyczne to tylko nikła zapowiedź
  i obraz przyszłej wspólnoty zbawionych, zespolonej na wieki miłością. Dzięki
  eucharystii zapoczątkowuje się chwalebna przyszłość człowieka i Kościoła (por.
  Jan Paweł II, Dies Domini 39)

  Odradzanie się dobra, wszelka odnowa jest kontynuacją
  zmartwychwstania: „Istotnie, wszystko co nastąpi aż do końca świata, będzie
  jedynie rozszerzeniem i rozwinięciem tego, co dokonało się w dniu, gdy umęczone
  ciało Ukrzyżowanego zostało wskrzeszone mocą Ducha Świętego i samo stało się
  źródłem tego Ducha dla ludzkości. Chrześcijanin wie zatem, że nie musi
  oczekiwać innego czasu zbawienia, ponieważ świat — niezależnie od tego, jak
  długo będzie trwał — już teraz żyje w czasie ostatecznym. Uwielbiony Chrystus
  nieustannie podtrzymuje w istnieniu i prowadzi nie tylko Kościół, ale cały
  wszechświat. Pod działaniem tej żywotnej siły stworzenie, które «aż dotąd jęczy
  i wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8,22), zmierza do celu, jakim jest jego pełne
  odkupienie. Człowiek może mieć tylko mglistą świadomość tego procesu,
  chrześcijanie mają natomiast jego gwarancję i pewność, zaś świętowanie
  niedzieli jest istotnym świadectwem, jakie powinni dawać, aby ludzkie miary
  czasu miały zawsze oparcie w nadziei.” (Jan Paweł II, Dies Domini 75)

  Niedziela przypomina nam nie tylko o dziele stworzenia, ale też o nowym
  stworzeniu, czyli o odnowie wszystkiego, która została zapoczątkowana przez
  zmartwychwstanie Zbawiciela. „Chrystus, powstając z martwych jako «pierwszy
  spośród tych, co pomarli» (1 Kor 15,20), dał początek nowemu stworzeniu oraz
  zainicjował proces, który On sam doprowadzi do końca, gdy powróci w chwale
  i «przekaże królowanie Bogu i Ojcu (...), aby Bóg był wszystkim we wszystkich»
  (1 Kor 15,24.28)”. (Jan Paweł II, Dies Domini 8)
 • aniouek1 24.01.06, 00:45
  Dla niektórych ludzi uczestnictwo we Mszy św. to strata czasu. Ludziom tym
  wydaje się, że tylko ich zewnętrzne działanie i aktywność posiada jakąś wartość
  dla świata. Tak jednak nie jest. Chociaż faktycznie działalność ludzka ma swoją
  wartość, to jednak nie jest jedyną formą udzielania pomocy ludzkości.

  Zgromadzeni na modlitwę i składanie ofiary eucharystycznej wierni nie mogą
  myśleć tylko o sobie. Chrystus złożył swoją ofiarę za zbawienie wszystkich
  ludzi, dlatego Jego uczniowie też mają myśleć o wszystkich. Przez swoją
  modlitwę i uczestniczenie w ofierze eucharystycznej mają się przyczynić do
  zjednoczenia w Chrystusie całego świata, aby w końcu stał się on jedną
  wspólnotą, prawdziwą rodziną dzieci tego samego Ojca. Kiedy wierni są
  zgromadzeni na sprawowaniu Eucharystii, by modlić się za wszystkich braci-
  ludzi, by za wszystkich składać Bogu ofiarę, wówczas Kościół ukazuje się
  wyraźnie jako sakrament, czyli jako znak i narzędzie „wewnętrznego zjednoczenia
  z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego» (Sobór Wat. II, Konst. dogm.
  o Kościele Lumen gentium, 1; por. Jan Paweł II, Enc. Dominum et Vivificantem,
  61-64; Jan Paweł II, Dies Domini 38)

  Dopóki żyjemy na tym świecie, dla uczniów Chrystusa nie może być obojętny los
  ich braci, ich radości i smutki. Wiara ukazuje nam potężny środek udzielania
  pomocy. Jest nim – oprócz ofiary – modlitwa. W czasie sprawowania Eucharystii
  wierni ogarniają swoją modlitwą cały świat. Modlitwa powszechna „ogarnia
  potrzeby nie tylko wspólnoty chrześcijańskiej, ale całej ludzkości, a Kościół,
  gromadząc się na liturgii eucharystycznej, daje w ten sposób świadectwo światu,
  że dzieli «radość i nadzieję, smutek i trwogę ludzi współczesnych, zwłaszcza
  ubogich i wszystkich cierpiących» (Por. Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o
  Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1). Jan Paweł II, Dies Domini
  38) Modlitwa i składanie ofiary za wszystkich ludzi to wyraz miłości
  i solidaryzowania się z wszystkimi radościami i smutkami świata.
 • aniouek1 24.01.06, 00:46
  Eucharystia stanowi uwieńczenie wszystkich innych działań chrześcijan, które
  zmierzają do zbudowania pełnej wspólnoty w Chrystusie, takich jak prace
  i codzienne zajęcia, połączone z dawaniem świadectwa, głoszeniem Ewangelii
  i praktykowaniem miłosierdzia (por. Jan Paweł II, Dies Domini 38). Przez
  udział w Eucharystycznej celebracji przygotowujemy się również do różnych
  swoich zadań.

  Uczestniczenie w Eucharystii nie wynika z pragnienia odizolowania się od ludzi
  i świata. Ma ono być pojmowane jako konieczne umocnienie się i przygotowywanie
  do całotygodniowych zadań stojących przed wiernymi. “Przyjmując Chleb życia,
  uczniowie Chrystusa czerpią moc ze Zmartwychwstałego i Jego Ducha, aby
  przygotować się do podjęcia zadań, które czekają ich w codziennym życiu. Dla
  chrześcijanina bowiem, który pojął sens sprawowanego obrzędu, celebracja
  eucharystyczna nie kończy się w świątyni. Podobnie jak pierwsi świadkowie
  zmartwychwstania, również chrześcijanie gromadzący się w każdą niedzielę, aby
  przeżywać i wyznawać obecność Zmartwychwstałego, są powołani, by w codziennym
  życiu być ewangelizatorami i świadkami. W tej perspektywie należy na nowo
  odkryć i mocniej podkreślić wymowę modlitwy po komunii oraz obrzędów końcowych —
  błogosławieństwa i rozesłania — aby uczestnicy Eucharystii głębiej uświadomili
  sobie odpowiedzialność, jaka została im powierzona.” (Jan Paweł II, Dies Domini
  45).

  Spotkanie ze zmartwychwstałym Panem nakłada obowiązek dzielenia się z innymi
  darami otrzymanymi w czasie tego spotkania. Uczeń Chrystusa czuje
  się „dłużnikiem swoich braci ze względu na to, co otrzymał podczas liturgii,
  podobnie jak uczniowie z Emaus, którzy rozpoznawszy zmartwychwstałego Chrystusa
  przy «łamaniu chleba» (por. Łk 24,30-32), zapragnęli natychmiast podzielić się
  z braćmi radością spotkania z Panem (por. Łk 24,33-35)”. (Jan Paweł II, Dies
  Domini 45).

  Uczeń Chrystusa powinien dzielić się z innymi swoją radością, umocnioną wiarą
  i nadzieją. Przez swoją dobroć i miłość ma się stać znakiem żywego Chrystusa,
  któremu pozwolił zamieszkać w sercu przez Komunię św.
 • aniouek1 24.01.06, 00:47
  pod grzechem ciężkim
 • aniouek1 24.01.06, 00:48
  Dla człowieka kochającego Boga uczestniczenie w Eucharystii jest czymś
  oczywistym. Wie on, że przez to może okazać miłość zarówno Chrystusowi jak
  i Jego Kościołowi. Jeśli bowiem kogoś kochamy, pragniemy się z nim spotykać.
  Również miłość do Boga powinna objawiać się w gorącym pragnieniu spotykania się
  z Nim. Takim zaś szczególnym spotkaniem z Bogiem i Kościołem jest udział we
  Mszy św.

  Pełne uczestnictwo we Mszy św. – polegające na przystępowaniu do Komunii św.,
  na uważnym słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego, na wspólnotowej modlitwie oraz
  na ofiarowaniu siebie wraz z Chrystusem Ojcu Niebieskiemu dla zbawienia świata –
  stanowi nie tylko pełne wiary, miłości i zaufania przyjacielskie spotkanie ze
  Zbawicielem, lecz również przyczynia się do wyzwolenia świata z niewoli zła
  oraz do powszechnego odnowienia wszystkiego.

  Ze względu na to wielkie dobro wypływające z uczestniczenia we Mszy św. każdy
  wierny powinien czuć się zobowiązany w sumieniu do tego uczestnictwa. Kościół
  wielokrotnie przypominał i nadal przypomina o tym obowiązku zwłaszcza tym, w
  których zanikła wypływająca z miłości gorliwość i pojawiła się obojętność.

  Już List do Hebrajczyków przypomina: "Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań,
  jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem" (Hbr
  10,25). „Tradycja zachowuje wspomnienie wciąż aktualnego pouczenia: "Przyjść
  wcześnie do Kościoła, aby zbliżyć się do Pana i wyznać swoje grzechy, wzbudzić
  żal w modlitwie... Uczestniczyć w świętej i Boskiej liturgii, zakończyć
  modlitwę, nigdy nie wychodzić przed rozesłaniem... Często mówiliśmy: ten dzień
  jest wam dany na modlitwę i odpoczynek. Jest dniem, który Pan uczynił. Radujmy
  się w nim i weselmy" (Autor anonimowy, Sermo de die dominica: PG 86/I, 416 C;
  421 C.; KKK 2178)

  Jak przypomina papież Jan Paweł II, nakazy Kościoła mówią o poważnym obowiązku
  uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i dni nakazane. „Wedle przyjmowanej
  zwykle interpretacji tego typu przepis nakłada poważny obowiązek: takie
  nauczanie zawarte jest również w Katechizmie Kościoła Katolickiego i nietrudno
  dostrzec jego zasadność, jeśli weźmie się pod uwagę znaczenie niedzieli w życiu
  chrześcijanina. (Jan Paweł II, Dies Domini 47).

  Katechizm wyraźnie przypomina, że uczestniczenie we Mszy św. w dni nakazane
  jest poważnym obowiązkiem wiernych, ci zaś, którzy się od niego uchylają bez
  powodu, popełniają ciężki grzech. „Eucharystia niedzielna uzasadnia i
  potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do
  uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla
  ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę
  od ich własnego pasterza (Por. KPK, kan. 1245). Ci, którzy dobrowolnie
  zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.” (KKK 2181).
 • aniouek1 24.01.06, 00:50
  w Eucharystii

  Wierni powinni być obecni fizycznie i uczestniczyć w zgromadzeniu
  eucharystycznym. Tylko jeśli to nie jest możliwe, zaleca się udział w liturgii
  słowa, modlitwę indywidualną lub grupową albo włączanie się liturgię
  eucharystyczną dzięki radiu lub telewizji.

  "Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej
  udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień
  świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego" (KPK, kan. 1248, § 1; KKK
  2180)

  Udziału w Eucharystii, zwłaszcza przystąpienia do Komunii św., nie może
  zastąpić żadne inne nabożeństwo, żadna modlitwa np. na łonie przyrody lub w
  domu, przy nastrojowej muzyce. Tam jednak gdzie uczestniczenie we Mszy św. jest
  niemożliwe, poleca się branie udziału w liturgii słowa lub modlitwę
  indywidualną albo w grupach. "Jeśli z braku świętego szafarza albo z innej
  poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, bardzo zaleca się,
  ażeby wierni brali udział w liturgii słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele
  parafialnym lub innym świętym miejscu, według przepisów wydanych przez biskupa
  diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w
  rodzinie lub w grupach rodzin" (KPK, kan. 1248, § 2.; KKK 2183). Ci
  wierni „którzy z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie
  mogą wziąć udziału w Eucharystii, winni dołożyć starań, aby jak najpełniej
  uczestniczyć z oddalenia w liturgii niedzielnej Mszy św., najlepiej przez
  lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na ten dzień, a także przez
  wzbudzenie w sobie pragnienia Eucharystii.” (Jan Paweł II, Dies Domini 54)

  „W wielu krajach telewizja i radio dają możliwość zjednoczenia się z celebracją
  eucharystyczną w tym samym momencie, gdy jest ona sprawowana w miejscach
  świętych. Tego rodzaju transmisje same w sobie nie pozwalają oczywiście
  wypełnić obowiązku niedzielnego, to bowiem wymaga udziału w zgromadzeniu braci,
  którzy spotykają się w określonym miejscu, z czym wiąże się też możliwość
  komunii eucharystycznej. Dla tych jednak, którzy z różnych przyczyn nie mogą
  uczestniczyć w Eucharystii i są tym samym zwolnieni z obowiązku niedzielnego,
  transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli
  towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy
  przynoszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty.
  W ten sposób również ci wierni mogą korzystać z obfitych owoców niedzielnej
  Mszy św. oraz przeżywać niedzielę jako prawdziwy «dzień Pański» i «dzień
  Kościoła» (Jan Paweł II, Dies Domini 54.
 • aniouek1 24.01.06, 00:51
  Wiara i miłość do Boga wymaga czegoś więcej niż samej tylko fizycznej obecności
  w kościele, w którym sprawowana jest Eucharystia, bez wewnętrznego
  zaangażowania się w liturgię eucharystyczną. Konieczny jest pełny w niej udział
  przez aktywną modlitwę we wspólnocie, słuchanie i rozważanie słowa Bożego,
  przez składanie siebie Bogu w ofierze dla zbawienia świata i przez
  przystępowanie do Komunii św.
 • aniouek1 24.01.06, 00:52
  Uczestnictwo we Mszy św. wymaga aktywnego i płynącego z serca włączenia się we
  wspólne modlitwy, aby razem ze wspólnotą Kościoła uwielbiać Boga, dziękować Mu,
  prosić Go, przepraszać Go i wynagradzać Mu za doznane zniewagi.

  Modlitwa w kościele, we wspólnocie, to coś więcej niż modlitwa w domu lub
  gdzieś na łonie przyrody. „Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele,
  gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca.
  Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź
  miłości, modlitwy kapłanów (Św. Jan Chryzostom, De incomprehensibili Dei natura
  seu contra Anomaeos, 3, 6: PG 48, 725 D.; KKK 2179)

  Każdej indywidualnej i wspólnotowej modlitwie towarzyszy modlitwa Maryi. Dzięki
  Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu – jak uczy Jan Paweł II – „modlitwa Kościoła
  do Przenajświętszej Trójcy staje się szczególnie gorąca i skuteczna.” (Jan
  Paweł II, Dies Domini 86)
 • aniouek1 24.01.06, 00:54
  nawrócenia się

  Aktywne uczestniczenie w celebracji eucharystycznej polega nie tylko na
  modlitwie, ale i na uważnym słuchaniu słowa Bożego, z gotowością ukształtowania
  całego swojego życia według jego wskazań.

  Liturgia słowa, będąca częścią celebracji eucharystycznej, umożliwia nam nie
  tylko pogłębienie wiary, ale i usłyszenie Bożego wezwania skierowanego do nas.
  Aby tak się stało, konieczne jest wewnętrzne wyciszenie, skupienie i rozważanie
  z wiarą słowa Bożego docierającego do nas przez czytania biblijne i homilię.

  Przykład takiego owocnego słuchania i medytacji daje nam Matka Najświętsza,
  która wszystko zachowywała i rozważała w swoim sercu (por. Łk 1,29;
  2,19). I nie tylko rozważała, lecz dokładnie wypełniała w całym swoim
  życiu. Dlatego też Jan Paweł II przypomina Jej postawę, aby od Niej nauczyć się
  właściwego podchodzenia do każdego słowa, które pochodzi z ust Bożych. „W
  Maryję wpatrują się wierni, gdy słuchają słowa głoszonego podczas niedzielnego
  zgromadzenia, ucząc się od Niej, jak je zachowywać i rozważać w sercu (por. Łk
  2,19).” (Jan Paweł II, Dies Domini 86).
 • aniouek1 24.01.06, 00:55
  zbawienia świata

  Czynny udział we Mszy św. polega też na składaniu Bogu zbawczej ofiary.
  Najcenniejszą ofiarą, jaką posiada Lud Boży, jest Chrystus w Eucharystii. Sobór
  Watykański II przypomina, że wszyscy wierni, na mocy swego kapłaństwa
  powszechnego, współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii (por. KK 10; Jan Paweł
  II, Dies Domini 51). Lud Boży składa Ojcu Niebieskiemu tę ofiarę, aby Go
  uwielbić oraz aby przyczynić się do zbawienia świata, do powszechnej odnowy
  wszystkiego w Chrystusie.

  Składając Ojcu Niebieskiemu w ofierze Jego umiłowanego Syna, wierni mają
  również oddać siebie na „ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu” (por. Rz 12,1).
  Wszystko, co czynią chrześcijanie – uczy Sobór Watykański II – może być złożone
  Ojcu Niebieskiemu jako zbawcza ofiara duchowa. „Wszystkie bowiem ich uczynki,
  modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna
  praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia
  życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu,
  przez Jezusa Chrystusa” (KK 34)».

  Oddając Ojcu wraz z Chrystusem swoje życie, uczestniczący we Mszy św. powinni
  upodobnić się wewnętrznie do ofiarującego się Zbawiciela, tzn. powinni przyjąć
  postawę ufnej miłości i posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu w każdej sytuacji
  życiowej, w każdej godzinie dnia.

  Ta ofiarnicza postawa powinna trwać nie tylko w czasie samej Mszy św., lecz
  również po opuszczeniu murów świątyni. Wykonywanie codziennych zadań powinno
  łączyć się z postawą ustawicznego składania wszystkiego Bogu w ofierze, aby Go
  uwielbić, a światu pomóc w dojściu do oczekiwanej odnowy.

  Każde działanie w świecie, w rodzinie, powinno łączyć się z głębokim oddaniem
  się i zawierzeniem Bogu. Powierzanie siebie oraz swojej aktywności Ojcu
  Niebieskiemu powinno być ciągle ponawiane, aby przesycić naszą świadomość
  duchem miłości. Można też konkretne trudy życia, radości i kłopoty ofiarowywać
  w różnych intencjach, np. za ludzi nieszczęśliwych, za niewierzących itp.
  Dzięki tej ofierze świat będzie ustawicznie przekształcał się w Boże Królestwo
  dobra.

  Maryja ukazuje wszystkim wiernym, jak powinno wyglądać pełne ofiarowanie swego
  życia Bogu. „Od Maryi uczą się stać pod krzyżem, aby składać Ojcu ofiarę
  Chrystusa i łączyć z nią ofiarę własnego życia.” (Jan Paweł II, Dies Domini 86)
  Jej postępowanie uświadamia nam, w jaki sposób mamy w pełni zespolić swe życie
  z Chrystusem, aby włączyć się w Jego zbawczą ofiarę, uobecniającą się
  ustawicznie podczas sprawowania Eucharystii.

  Matka Najświętsza uczy skłania siebie w obierze przez kierowanie się miłością
  do Boga, przez stałe wypełnianie tylko Jego woli, i przez rezygnowanie ze
  swoich pragnień i ze swoich planów. Dlatego warto patrzeć na Tę, która w każdej
  chwili życia była miłą, świętą i czystą ofiarą składaną Bogu.
 • aniouek1 24.01.06, 00:56
  Do pełnego uczestnictwa w Mszy św. konieczne jest zjednoczenie się z Chrystusem
  i wspólnotą Kościoła poprzez Komunię św. W sakramencie tym umacnia się
  zapoczątkowana przez chrzest jedność z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem.

  Dzięki posilaniu się chlebem eucharystycznym następuje najgłębsze zjednoczenie
  się z Chrystusem ofiarującym się swemu Ojcu. „Uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej
  jest zawsze komunią z Chrystusem, który składa siebie Ojcu w ofierze za nas.”
  (Jan Paweł II, Dies Domini 44)

  Po wyjściu z kościoła Zbawiciel nadal jest obecny – i to w szczególny sposób –
  w tych, którzy zjednoczyli się z Nim przez Komunię św. Chrześcijanin może
  powiedzieć za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie
  Chrystus” (Ga 2,20). Eucharystia umożliwia nam najpełniejsze na ziemi spotkanie
  i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem.

  Przez Komunię św. jednoczymy się też z całym Kościołem pielgrzymującym do domu
  Ojca na ziemi, z Kościołem oczyszczającym się w czyśćcu oraz z Kościołem
  w chwale, czyli ze zbawionymi w niebie.

  To wyjątkowe zjednoczenie z Chrystusem zmartwychwstałym, jakie dokonuje się
  przez Komunię św., stanowi zadatek przyszłego zmartwychwstania chwały (por.
  J 6,54), uwalnia nas od grzechów lekkich, chroni przed popadnięciem w grzechy
  ciężkie, pomaga nam owocować w dobre czyny, umacnia nas w drodze do nieba,
  rodzi pokój i wewnętrzną harmonię.

  Ponieważ każda Komunia św. jest wielkim dobrodziejstwem dla nas i dla całego
  Kościoła oraz świata, ponieważ sam Jezus Chrystus pragnie gorąco spotykać się
  z nami (por. Łk 22,15), dlatego nie należy rezygnować z niej bez powodu.
  Prawdziwą przeszkodą w przystępowaniu do niej jest trwanie w grzechu
  ciężkim. „...Kościół zaleca wiernym, aby przystępowali do komunii, gdy
  uczestniczą w Eucharystii, pod warunkiem, że są do tego należycie przygotowani,
  a jeśli są świadomi popełnionych grzechów ciężkich, uzyskali Boże przebaczenie
  w sakramencie pojednania, zgodnie z duchem napomnień, jakich św. Paweł udzielał
  wspólnocie korynckiej (por. 1 Kor 11,27-32).” (Jan Paweł II, Dies Domini 44)
 • aniouek1 24.01.06, 00:58
  Chociaż pełny udział w Eucharystii ma wielkie znaczenie dla zbawienia
  człowieka, to jednak wielu wierzących nie korzysta z tej wyjątkowej łaski
  i z łatwością rezygnuje z brania udziału we Mszy świętej. „Wydaje się, że wielu
  chrześcijan zatraca świadomość nie tylko centralnej roli Eucharystii, ale nawet
  tego, że powinni dziękować Bogu, modląc się wraz z innymi w łonie wspólnoty
  kościelnej”. (Jan Paweł II, Dies Domini 5)

  Z wielu przyczyn rezygnuje się z udziału w Mszy św. Jednym z głównych powodów –
  oprócz braku głębokiej wiary – może być lenistwo, niechęć do wysiłku, zwłaszcza
  gdy kościół jest daleko, a pogoda – brzydka. Kierowanie się w życiu
  przyjemnością powoduje, że człowiek wybierze raczej program telewizyjny, kino,
  spacer, udział w jakimś przyjęciu niż Mszę św., uznawaną często za coś
  bardzo „nudnego”.

  Lenistwo przyczynia się też do tego, że zamiast czynnie uczestniczyć w
  liturgii, chrześcijanin bierze w niej udział tylko zewnętrznie. Taki człowiek
  nie zadaje sobie trudu, by zastanowić się nad tym, że uczestniczy w wyjątkowym
  zbawczym wydarzeniu, nie koncentruje się na słowie Bożym, nie słucha go ani nie
  rozważa. Lenistwo i zamiłowanie do wygodnego życia przeszkadza mu też we
  włączaniu się w ofiarę Jezusa Chrystusa przez stałe rezygnowanie ze swojej
  woli, aby – tak jak Maryja – wypełniać tylko pragnienia Ojca.

  Nieraz też chciwość przeszkadza ludziom w uczestniczeniu w niedzielnej liturgii
  eucharystycznej. Pracują nawet w dniu Pańskim, aby mieć więcej pieniędzy. Z
  tego też powodu „brak im czasu” – jak mówią – na spotykanie się z Chrystusem na
  Mszy św. i w Komunii świętej.

  Przyczyną rezygnacji z udziału w ofierze eucharystycznej może być również pycha
  i próżność, np. ktoś uchodzący we własnych oczach za człowieka o silnej woli
  uważa, że nie jest mu potrzebna „żadna łaska, żadna Komunia św., żadna Msza
  św.”; kobieta próżna, pragnąca zwracać na siebie uwagę z łatwością opuszcza
  Mszę św., bo – jak twierdzi – „nie ma się w co ubrać.”

  Niektórzy nie uczestniczą we Mszy św., ponieważ brak im odwagi, by przyznać się
  do Chrystusa, albo obawiają się różnych przykrości, poniesienia strat itp.
  Jeszcze inni rezygnują z Mszy św., ponieważ każdy kontakt ze słowem Bożym
  przypomina im o konieczności zmiany swojego życia.

  Ulegając swojemu egoizmowi człowiek może dojść do przekonania, że czas
  poświęcony Bogu, Chrystusowi to czas stracony. Tak jednak nie jest. „Czas
  ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem,
  który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi
  i naszemu życiu.” (Jan Paweł II, Dies Domini 7)
 • aniouek1 24.01.06, 00:59
  Jezu Chryste, który oddałeś swe życie na krzyżu dla naszego zbawienia. Naucz
  nas wraz z Tobą składać w ofierze nasze życie Ojcu Niebieskiemu w czasie każdej
  Mszy św. oraz podczas spełniania różnych codziennych obowiązków. Pozwól nam
  przez naszą ofiarę uczestniczyć w dziele zbawiania świata. Daj nam tyle
  samozaparcia, byśmy jak najlepiej uczestniczyli w każdej Mszy św., i byśmy jej
  nigdy nie opuszczali bez poważnego powodu. Amen.
 • aniouek1 24.01.06, 01:00
 • aniouek1 24.01.06, 01:02
  wiary

  Świętowanie dnia Pańskiego nie ogranicza się do uczestnictwa we Mszy św. „Choć
  udział w Eucharystii jest sercem niedzieli, nie należy rozumieć, że na tym
  wyczerpuje się obowiązek «świętowania» tego dnia. Dzień Pański jest bowiem
  dobrze przeżyty, jeżeli cały jest przeniknięty wdzięczną i czynną pamięcią
  o zbawczych dziełach Boga.” (Jan Paweł II, Dies Domini 52.).

  Niedziela i inne dni świąteczne przypominają nam o różnych wydarzeniach
  zbawczych, np. o Narodzeniu Pańskim, o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa,
  o Jego Wniebowstąpieniu itd. Stają się przez to okazją do pogłębienia wiary
  i pobudzają do ożywienia naszego życia z Bogiem.

  W niedzielę i w inne święta powinniśmy więc w szczególny sposób przypominać
  dzieło stworzenia, zbawczą śmierć Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie.
  Pamięć o tych zbawczych wydarzeniach ma pobudzać nas do dziękowania Bogu.

  Rozważanie tajemnic wiary, o których przypomina nam niedziela i poszczególne
  święta roku liturgicznego, przyczynia się do pogłębienia życia duchowego.
  Zwraca na to uwagę Katechizm, pouczając: „Niedziela jest czasem refleksji,
  ciszy, lektury i medytacji, które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego
  i chrześcijańskiego.” (KKK 2186)

  Jan Paweł II proponuje przeznaczenie jakiegoś czasu w przeddzień niedzieli lub
  w godzinach popołudniowych na katechezę, „która przygotuje serca chrześcijan na
  przyjęcie samego daru Eucharystii i stanie się jej dopełnieniem”. (Por. Jan
  Paweł II, Dies Domini 52)
 • aniouek1 24.01.06, 01:03
  Niedziela daje rodzicom możliwość nie tylko przebywania z dziećmi, ale
  i przeprowadzenia głębszych rozmów mogących forować je. „Na przykład nawet
  zwykłe spotkanie rodziców i dzieci może stać się sposobnością nie tylko do
  wzajemnego otwarcia się na siebie i do dialogu, ale także do wspólnej, głębszej
  refleksji, która pozwala wprowadzić pewne elementy formacyjne.” (Jan Paweł II,
  Dies Domini 52)

  Rodzice mogą pomóc swoim dzieciom, zwłaszcza młodszym, pogłębiać w dni
  świąteczne wiarę i miłość do Boga, np. przez czytanie z nimi Pisma św.
  i dostosowanych do wieku książek religijnych. Pożyteczne dla małych dzieci może
  być oglądanie i omawianie z nimi obrazów i filmów religijnych, słuchanie
  z kaset magnetofonowych czytanych tekstów Pisma św. lub nagrań mogących
  pogłębiać wiarę. Niezwykle pożyteczną lekturą – mogącą pomóc w poznaniu Jezusa
  Chrystusa, Maryję, apostołów i Pisma św. – może być „Poemat Boga-Człowieka”
  Marii Valtorty (wyd. Vox Domini).

  Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wiele dzieci lubi słuchać Pisma św.
  nagranego na kasety, np. Dziejów Apostolskich i Ewangelii, a nawet Apokalipsy,.
  lub oglądać wydania Biblii z licznymi ilustracjami dla dzieci a także słuchać
  czytanych wyjaśnień wydarzeń ukazanych na obrazkach. Młodszym dzieciom można
  też z wielką korzyścią duchową opowiadać swoimi słowami wydarzenia z życia
  Jezusa. Takie opowiadania zapadną w ich serca na całe życie i będą umacniać ich
  wiarę w Chrystusa.

  Rodzice powinni też nauczyć dzieci właściwego uczestnictwa w
  Eucharystii „Mówiąc o tym należy przypomnieć, że przede wszystkim sami rodzice
  mają wychowywać swoje dzieci do udziału we Mszy św. niedzielnej, korzystając
  z pomocy katechetów, którzy winni zadbać o to, aby program formacji dzieci
  powierzonych ich opiece obejmował przygotowanie do uczestnictwa we Mszy św.,
  oraz wyjaśnić im, jakie jest istotne uzasadnienie obowiązku niedzielnego. Może
  się do tego przyczynić — w sprzyjających okolicznościach — także celebracja
  Mszy św. dla dzieci w różnych formach przewidzianych przez przepisy
  liturgiczne. (Jan Paweł II, Dies Domini 36)
 • aniouek1 24.01.06, 01:03
  Niedziela powinna być też dniem szczególnej modlitwy indywidualnej, rodzinnej
  i wspólnej z Kościołem zgromadzonym na sprawowanie Eucharystii. Taki dzień
  modlitewny jest koniecznością dla rozwoju duchowego.

  W dniu Pańskim człowiek, uwieńczenie dzieła stworzenia, powinien w imieniu
  wszystkich stworzeń zwrócić się do Ich Stwórcy. „W rzeczywistości całe życie
  człowieka i cały ludzki czas powinien być przeżywany jako akt uwielbienia i
  dziękczynienia składanego Stwórcy. Jednakże więź człowieka z Bogiem musi się
  wyrażać także w chwilach szczególnej modlitwy, aby stawać się głębokim
  dialogiem, ogarniającym wszystkie wymiary osoby. «Dzień Pański» jest właśnie
  najbardziej odpowiednim dniem wyrażającym tę więź; w tym dniu człowiek wznosi
  swój głos do Boga, stając się rzecznikiem całego stworzenia” (Jan Paweł II,
  Dies Domini 15)

  Jan Paweł II proponuje także ludziom świeckim włączenie w modlitwy niedzielne
  uroczystych Nieszporów (por. Jan Paweł II, Dies Domini 52).
 • aniouek1 24.01.06, 01:04
  „Niedziela jest zaproszeniem do spojrzenia przed siebie, jest dniem, w którym
  chrześcijańska wspólnota woła do Jezusa: «Maranatha, przyjdź, o Panie!» (por.
  1 Kor 16,22). Wznosząc ten okrzyk nadziei i oczekiwania, wspólnota ta staje się
  uczestniczką nadziei ludzkości i oparciem dla niej. Oświecona blaskiem
  Chrystusa, przeżywa kolejne niedziele zmierzając ku wiekuistej niedzieli, jaka
  będzie świętowana w niebieskim Jeruzalem, kiedy to powstanie w pełnym kształcie
  mistyczne Miasto Boże, któremu «nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły,
  bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą — Baranek» (Ap 21,23)”. (Jan Paweł
  II, Dies Domini 54)
 • aniouek1 24.01.06, 01:05
  Jedną z właściwych i pożytecznych dla rozwoju duchowego formą spędzania
  niedzieli mogą być pielgrzymki do różnych sanktuariów. Jan Paweł II ukazuje
  wartość takiego organizowania czasu w dniu Pańskim, stwierdzając: „Na nowo
  odkrywa się wartość także dawnych przejawów religijności, takich jak
  pielgrzymka, i często wierni korzystając z niedzielnego odpoczynku udają się do
  sanktuariów, aby spędzić tam kilka godzin i przeżyć — czasem w gronie całej
  rodziny — głębsze doświadczenie wiary. Są to chwile przesycone szczególną
  łaską, którym winna towarzyszyć odpowiednia ewangelizacja i mądre kierownictwo
  duszpasterskie.” (Jan Paweł II, Dies Domini 52)
 • aniouek1 24.01.06, 16:12
 • aniouek1 24.01.06, 16:14
  Chrześcijanie nie mogli przeżywać początkowo niedzieli jako dnia wypoczynku,
  gdyż nie była ona dniem wolnym od pracy. Była więc dniem kultu i dniem radości.
  Źródłem tej radości było i ma ciągle być spotkanie ze zmartwychwstałym
  Chrystusem, przynoszącym zawsze pokój (por. J 14,27) i odnowę wszystkiego.
  Niedziela ma być dniem radości z dzieła stworzenia, z dzieła odkupienia
  i nowego stworzenia.

  Świąteczny charakter niedzielnej Eucharystii wyraża radość, jakiej Chrystus
  udziela swemu Kościołowi przez dar Ducha. Radość jest przecież jednym z owoców
  Ducha Świętego (por. Rz 14,17; Ga 5,22).” (Jan Paweł II, Dies Domini 56)

  Trwała radość ma swoje korzenie w Bogu. Autentyczna radość jest „udziałem w
  niezgłębionej radości, zarazem Boskiej i ludzkiej, jaka napełnia Serce Jezusa
  Chrystusa uwielbionego». (Por. Jan Paweł II, Dies Domini 58) Taką radość rodzi
  jedność z Chrystusem, miłość do Boga i do ludzi.

  Człowiek, niestety, często szuka radości nietrwałej, polegającej na szukaniu
  przyjemnych doznań. Tych przyjemnych doznań nie można jednak zachować na
  zawsze. Szybko przemijają, pozostawiając często niedosyt, rozczarowanie,
  niepokój. „Radość rozumiana po chrześcijańsku jest o wiele trwalsza i przynosi
  głębsze ukojenie: wedle świadectwa świętych potrafi przetrwać nawet ciemną noc
  cierpienia i w pewnym sensie jest «cnotą», którą należy rozwijać.” (Jan Paweł
  II, Dies Domini 57)

  Pełna i trwała radość ma swoje korzenie w Bogu. Drugim źródłem autentycznej
  radości są oparte na miłości relacje z bliźnimi, życie wspólnotowe. „Skoro jest
  to dzień radości – pisze Jan Paweł II – to chrześcijanin musi ukazywać przez
  konkretne postępowanie, że nie można być szczęśliwym «bez innych».” (Dies
  Domini 72)
 • aniouek1 24.01.06, 16:15
  prac

  Trzecie przykazanie Boże nakazuje powstrzymanie się od zbędnych prac, aby mieć
  czas dla Boga, dla ludzi i dla swojego rozwoju duchowego.
 • aniouek1 24.01.06, 16:16
  Nie wszystkie prace muszą być przerwane w niedziele i święta nakazane.
  Katechizm poucza, że „wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub
  zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości
  właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu
  odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu (Por. KPK, kan. 1247).” (KKK 2185)

  Mogą, a nawet powinny być wykonywane prace konieczne dla rodziny i
  społeczeństwa. „Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne
  usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni
  jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych
  dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia.” (KKK 2185)

  Usprawiedliwione są te formy pracy, które dyktuje miłość, jak to wyraża św.
  Augustyn: „Umiłowanie prawdy szuka czasu wolnego, a potrzeba miłości podejmuje
  uzasadnioną pracę” (Św. Augustyn, De civitate Dei, 19,19; por. KKK 2185)
 • aniouek1 24.01.06, 16:17
  „Działanie Boga jest wzorem działania ludzkiego.Jeśli Bóg „odpoczął i wytchnął”
  w siódmym dniu (Wj 31,17), człowiek również powinien „zaprzestać pracy” i
  pozwolić innym – zwłaszcza ubogim – „odetchnąć” (Wj 23,12). Szabat nakazuje
  przerwać codzienne prace i pozwala odpocząć. Jest dniem sprzeciwienia się
  niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza (Ne 13,15-22; 2 Krn 36,21).” (KKK
  2172). Chrześcijanom niedziela zastąpiła szabat. W dniu tym, naśladując Boga,
  który „odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2, 2),
  mamy powstrzymać się od pracy i właściwie wypoczywać.
 • aniouek1 24.01.06, 16:17
  Nie tylko Bóg lecz również cała przyroda poucza o potrzebie wypoczynku po
  pracy. „Ciało człowieka, kiedy jest zmęczone, potrzebuje odpoczynku, jak ciało
  każdego innego stworzenia. Również zwierzę odpoczywa i my mu na to pozwalamy,
  aby go nie stracić: wołu, który orze pola; osła, który nas nosi; owcy, która ma
  jagnię i daje nam mleko. Wypoczywa także – i pozwalamy jej wypocząć – ziemia na
  polu w miesiącach, kiedy nie jest obsiana. Ona żywi się, nasyca solami,
  spadającymi z nieba lub podnoszącymi się z podłoża. Odpoczywają – nawet nie
  pytając o nasze zdanie – zwierzęta, rośliny, gdyż są posłuszne odwiecznym
  prawom mądrej reprodukcji. Dlaczego więc człowiek nie chce naśladować Stwórcy,
  który odpoczął siódmego dnia, i niższych stworzeń roślinnych lub zwierzęcych,
  które, kierowane tylko instynktem, potrafią się mu podporządkować i go
  słuchać?” (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 92, Katowice 1997,
  wyd. Vox Domini)
 • aniouek1 24.01.06, 16:18
  Harmonijny rozwój człowieka wymaga znalezienia równowagi między pracą, modlitwą
  i wypoczynkiem. Ponieważ cały tydzień poświęcony jest zazwyczaj działalności
  zawodowej, dlatego dla równowagi niedziela powinna stać się dniem w szczególny
  sposób poświęconym Bogu, modlitwie, wypoczynkowi, życiu rodzinnemu, dziełom
  miłosierdzia itp. Niedziela powinna być dniem odzyskiwania sił do nowej pracy
  dla Boga i dla człowieka.
 • aniouek1 24.01.06, 16:20
  właściwy wypoczynek

  Powstrzymanie się od pracy nie jest celem samym w sobie. Czas wolny od zajęć ma
  być właściwie wykorzystany, aby stał się ubogaceniem duchowym i przyniósł
  pożytek także innym. Nie może być „jałową bezczynnością, która wywołuje uczucie
  nudy, musi być źródłem duchowego wzbogacenia, zapewniać większą wolność,
  umożliwiać kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie. Dlatego spośród
  różnych form ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeństwo,
  wierni winni wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu zgodnemu z
  nakazami Ewangelii.” (Jan Paweł II, Dies Domini 68)

  Wybór rozrywek – o którym wspomina Jan Paweł II – jest konieczny, bo nie
  wszystko, co określa się tym słowem, przynosi wypoczynek i duchową korzyść.
  Nieraz nadmierne szukanie wrażeń, przeżyć przyjemności doprowadza do znużenia,
  zmęczenia a nawet do rozdrażnienia.

  Z pewnością nie przynoszą pożytku rozrywki zabarwione erotyzmem lub połączone
  z przemocą i agresją. Dlatego też – jak poucza Katechizm – wierni „powinni
  czuwać z umiarkowaniem i miłością nad tym, by unikać nadużyć i przemocy, jakie
  rodzą niekiedy rozrywki masowe.” (KKK 2187). Nie wnoszą one koniecznego
  pokoju w życie ludzkie. Przeciwnie, podsycają agresję. Szukanie zaś
  różnego rodzaju rozrywek erotycznych rozbudza pożądliwości.

  Nie przyniesie korzyści duchowej nawet najlepszy wypoczynek, jeśli się go szuka
  kosztem uczestniczenia we Mszy św. Wierni – jak przypomina Jan Paweł II –
  „są w sumieniu zobowiązani do takiego zaplanowania odpoczynku niedzielnego,
  aby mogli uczestniczyć w Eucharystii" (Dies Domini 67).
 • aniouek1 24.01.06, 16:21
  W dniu Pańskim człowiek ma nie tylko obowiązek odpocząć tak, jak Bóg „odpoczął
  dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2, 2,), lecz ma
  uczestniczyć w wypoczynku Boga. W Nim ma znaleźć radość i
  wytchnienie. „Człowiek wierzący – pisze Jan Paweł II – ma odpoczywać nie tylko
  jak Bóg, ale także odpoczywać w Bogu, oddając Jemu całe stworzenie w postawie
  uwielbienia, dziękczynienia, synowskiego przywiązania i oblubieńczej
  przyjaźni.” (Dies Domini 16).

  Po dobrym wykonaniu całotygodniowej pracy człowiek „może wejść głęboko
  w wymiar «odpoczynku» Boga i mieć w nim udział, a dzięki temu przeżyć to samo
  radosne wzruszenie, jakiego zaznał Stwórca, gdy dokończywszy dzieła stworzenia
  zobaczył, że wszystko, co uczynił, «było bardzo dobre» (Rdz 1,31).” (Jan Paweł
  II, Dies Domini 17)

  Jezus Chrystus wzywa nas, byśmy przyszli do Niego i znaleźli wytchnienie
  i umocnienie przy Nim i w Jego Sercu: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
  utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11,28). Nasz
  Zbawiciel ustawicznie wzywa każdego z nas: „Odpocznij i nasyć twą duszę
  w Źródłach Mojego Najświętszego Serca” (Vassula Ryden, Prawdziwe Życie w Bogu,
  28.01.97). „Zdaj się zatem całkowicie na Mnie, spraw Mi radość
  i powiedz: ‘Jezu, kocham Cię’. Uczyń Mnie szczęśliwym spontanicznymi, szczerymi
  słowami miłości wypływającymi z serca. Moje Najświętsze Serce jest twoim
  Schronieniem. Odpocznij we Mnie, przyjdź, zwiększ swoją miłość do Mnie...!”
  (Tamże 1.05.89).

  Człowiek właściwie wypocznie, jeśli – zwłaszcza w dniu świątecznym – będzie żył
  w obecności swego Stwórcy i Zbawiciela, jeśli będzie trwał przy Tym, który
  najlepiej wie, jak nam przywrócić siły po całotygodniowej pracy. Trwanie przy
  Bogu to modlitwa, medytacja, a przede wszystkim zjednoczenie z Nim przez łaskę
  uświęcającą i wierne wypełnianie pragnień Jego Serca, Jego woli. Żadna forma
  wypoczynku nie przyniesie człowiekowi radości i pełnego wytchnienia, jeśli nie
  będzie połączona z trwaniem w jedności z Bogiem i nie będzie przesycona
  wdzięcznością i uwielbianiem Go.
 • aniouek1 24.01.06, 16:22
  Powstrzymanie się od prac, refleksja i modlitwa, kontakt z przyrodą w dni
  świąteczne może nam pomóc odkryć na nowo, że wszystko jest dziełem Bożym i że
  Bóg, Stwórca jest ponad wszystkim. Przez pracę człowiek wprawdzie styka się
  z tym, co zostało stworzone przez Boga, lecz może o tym nie pamiętać.

  Dlatego wypoczynek jest konieczny i pożyteczny, a nawet jest „rzeczą «świętą»,
  pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go
  pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Bożym.
  Człowiek, obdarzony przez Boga ogromną władzą nad stworzeniem, mógłby
  zapomnieć, że to Bóg jest Stwórcą, od którego wszystko zależy. Uznanie tej
  prawdy jest szczególnie konieczne w naszej epoce, w której dzięki nauce i
  technice rozszerzyła się niezmiernie władza, jaką człowiek sprawuje przez swoją
  pracę.” (Jan Paweł II, Dies Domini 65)

  W odkryciu Boga i równocześnie Jego stworzeń może pomóc kontakt z przyrodą.
  Wolny od pracy czas daje możliwość spotkania się z Bogiem poprzez piękno
  przyrody, bez rezygnowania oczywiście ze spotkania z Nim w Eucharystii. „Jako
  dzień, w którym człowiek zachowuje pokój z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi,
  niedziela staje się także momentem, kiedy, ogarniając odnowionym spojrzeniem
  cuda przyrody daje się on porwać tej wspaniałej i tajemniczej harmonii, która —
  mówiąc słowami św. Ambrożego — «na mocy nienaruszalnego prawa zgody i miłości»
  łączy różne elementy kosmosu «więzią jedności i pokoju». (Jan Paweł II, Dies
  Domini 67)
 • aniouek1 24.01.06, 16:23
  Chociaż praca posiada swoją wartość, jednak bez wypoczynku może doprowadzić do
  utraty właściwego spojrzenia na materię, ludzi, świat i siebie samego. Dlatego
  niezbędne jest przerwanie jej w dniu świątecznym, aby na nowo przemyśleć swoje
  życie, aby zastanowić się nad sensem swojej działalności, nad sposobem
  traktowania ludzi i Boga. „Odpoczynek niedzielny pozwala sprowadzić do
  właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia: rzeczy materialne, o które tak
  bardzo zabiegamy, ustępują miejsca wartościom duchowym; osoby, wśród których
  żyjemy, odzyskują prawdziwe oblicze, gdy się z nimi spotykamy i nawiązujemy
  spokojną rozmowę.” (Jan Paweł II, Dies Domini 67)

  Przerwanie całotygodniowej pracy w niedzielę konieczne jest też dla
  przemyślenia przed Bogiem różnych problemów związanych ze swoim życiem i
  aktywnością. Skoro mamy budować Królestwo Boże, musimy ciągle zastanawiać się
  nad tym, jak je urzeczywistniać. Wypoczynek niedzielny powinien łączyć się z
  odczytywaniem tego, czego Bóg oczekuje od nas, do czego nas powołuje, jakie
  zadania wyznacza nam w życiu. Aktywizm – bez poświęcania czasu na refleksję –
  doprowadza do zagubienia się w nawale licznych zajęć.

  Przerwanie cyklu tygodniowej pracy potrzebne jest dla uzyskania wewnętrznej
  wolności. Można bowiem – nie zdając sobie z tego sprawy, stać się niewolnikiem
  swoich dążeń, ambicji, pragnień i pożądań. Można też zagubić się w wirze zajęć
  i nie wiedzieć już, do jakiego dobra powinny nas prowadzić.

  Czas wolny umożliwia przemyślenie motywów naszego działania i celów, do których
  przez cały tydzień dążymy: Czy są one całkowicie zgodne z Bożą wolą? Czy mają
  rzeczywiście na uwadze dobro innych, rodziny i także nasze autentyczne dobro?
  Jakie dobro chcemy zrealizować przez to, co każdego dnia robimy? Jak można
  wszystko udoskonalić? Jak wszędzie wprowadzać ducha radości, wspólnoty,
  życzliwości? Jak pobudzać do wiary, nadziei i miłości ludzi, z którym się
  spotykamy?
 • aniouek1 24.01.06, 16:24
  Katechizm poucza, że wolny czas dnia świątecznego można też poświęcić życiu
  kulturalnemu. (Por. KKK 2184, a także Sobór Watykański II, konst. Gaudium et
  spes, 67). Należy jednak wybierać takie formy życia kulturalnego, które nie
  odciągają od Boga, nie gorszą i nie pogłębiają zmęczenia.

  Kontakt ze sztuką ukazującą piękno może zbliżyć do Boga, który jest Pięknem
  i źródłem każdego piękna. Jednak sztuka nosząca na sobie piętno skażenia
  grzechem i pożądliwością ludzką może od Boga oddalać.
 • aniouek1 24.01.06, 16:25
  zbędnej pracy w niedzielę

  Różne egoistyczne skłonności mogą utrudniać człowiekowi właściwy wypoczynek
  niedzielny i odciągać go od poświęcenia czasu na zastanowienie się nad swoim
  życiowym powołaniem.

  Najczęstszym powodem tych zaniedbań bywa niepotrzebna praca w dniu Pańskim.
  Z różnych powodów pracują ludzie w niedzielę. Przyczyną może być chciwość lub
  zazdrość, gdy ktoś np. chce zarobić na takie same luksusowe meble i dywany,
  jakie posiada kolega. Czasami brak umiaru w jedzeniu i piciu skłania do
  zarabiania dodatkowych pieniędzy przez pracę niedzielną, by można było urządzać
  wystawne przyjęcia, kupować drogie alkohole itp. Innym powodem oddawania się
  pracy w niedzielę może też być pycha, np. gdy ktoś chce zarobić dużo pieniędzy
  na podróże zagraniczne, aby udowodnić znajomym, że jest kimś, kogo –
  w przeciwieństwie do nich – stać na spędzanie urlopu w luksusowych i drogich
  miejscach.

  Brak umiaru w korzystaniu z rozrywek – np. gdy ktoś od rana do wieczora ogląda
  telewizję – utrudnia zastanowienie się nad swoim życiem, nad wolą Bożą, nad
  czekającymi w ciągu tygodnia zadaniami, związanymi z przetwarzaniem świata
  w królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
 • aniouek1 24.01.06, 16:25
  Jezu Chryste, naucz nas tak przeżywać niedzielę, aby przynosiła nam nowe siły
  do pracy dla Ciebie i dla bliźnich. Niech dzień święty będzie dla nas, Panie,
  dniem szczególnego kontaktu z Tobą oraz dniem odkrywania swoich zadań życiowych
  związanych z budowaniem Twojego Królestwa na świecie.
 • aniouek1 24.01.06, 16:27
  budowania wspólnoty

  Powstrzymanie się od całotygodniowych prac daje okazję do osobowego spotkania
  się z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi w celu pogłębienia więzów wspólnotowych.
 • aniouek1 24.01.06, 16:28
  „Chrześcijanie powinni także świętować niedzielę, oddając swojej rodzinie
  i bliskim czas i staranie, o które trudno w pozostałe dni tygodnia” (KKK 2186).
  Potrzebny jest przynajmniej jeden dzień tygodnia, kiedy rodzina spotyka się
  razem, kiedy pogłębiają się więzy osobowe.

  „Przez sześć dni człowiek był zajęty przez wszystkich i wszystko. Uchwycony jak
  nić w mechanizmie warsztatu tkackiego chodził w górę i w dół, nie mogąc nigdy
  powiedzieć: „Teraz zajmuję się sobą i tymi, którzy są mi najdrożsi. Jestem
  ojcem i dzisiaj istnieją dla mnie dzieci. Jestem małżonkiem i dziś poświęcam
  się małżonce. Jestem bratem i cieszę się moim rodzeństwem. Jestem synem i
  troszczę się o moich starszych rodziców.” (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka,
  Księga druga 92, Katowice 1997, wyd. Vox Domini).
 • aniouek1 24.01.06, 16:29
  Spotkania – możliwe dzięki powstrzymaniu się od codziennych zajęć – mają
  przyczyniać się do budowania więzów braterstwa. Stanie się tak, gdy każda
  rozmowa i kontakt z bliźnim odbywać się będzie w atmosferze pokoju, szacunku
  i miłości. To zaś jest możliwe wtedy, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu w nas
  działać, rozlewać w naszych sercach miłość Bożą (por. Rz 5,5), wraz z
  towarzyszącymi jej takimi owocami jak: „radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
  dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22n).

  Jan Paweł II przypomina, że „uczniowie Chrystusa powinni się starać, aby także
  inne wydarzenia dnia, nie mające charakteru liturgicznego — spotkania w gronie
  rodziny czy przyjaciół, różne formy rozrywki — odznaczały się pewnym stylem,
  który pomaga wyrażać pośród zwyczajnego życia pokój i radość
  Zmartwychwstałego.” (Dies Domini 52)
 • aniouek1 24.01.06, 16:32
  Przerwanie tygodniowego rytmu pracy umożliwia poświęcenie się dziełom
  dobroczynnym. „Niedziela powinna również być dniem, w którym wierni mogą się
  poświęcić dziełom miłosierdzia, działalności charytatywnej i apostolstwu.” (Jan
  Paweł II, Dies Domini 69)
 • aniouek1 24.01.06, 16:33
  Jezus Chrystus uzdrawiający w szabat daje nam przykład okazywania miłosierdzia
  w dniu poświęconym w wyjątkowy sposób Bogu. „Ewangelia przytacza wiele
  sytuacji, gdy oskarżano Jezusa o naruszenie prawa szabatu. Jednak Jezus nigdy
  nie narusza świętości tego dnia (Por. Mk 1, 21; J 9, 16). Wyjaśnia
  autorytatywnie jego autentyczne znaczenie: „To szabat został ustanowiony dla
  człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27). Powodowany współczuciem
  Chrystus uznaje za dozwolone „w szabat uczynić coś dobrego (aniżeli) coś
  złego... życie ocalić (aniżeli) zabić” (Por. Mk 3,4). Szabat jest dniem Pana...
  miłosierdzia i czci Boga (Por. Mt 12,5; J 7,23). „Syn Człowieczy jest panem
  szabatu” (Mk 2,28). (KKK 2173)

  Uczeń Chrystusa ma naśladować swojego Nauczyciela, który „przyszedł «aby ubogim
  nieść dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie; aby
  uciśnionych odsyłać wolnymi, aby obwoływać rok łaski od Pana» (por. Łk 4,18-
  19). Ucząc się od Niego przez sprawowanie niedzielnej pamiątki Jego Paschy
  i pamiętając o Jego obietnicy: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam»
  (J 14,27), chrześcijanin sam staje się twórcą pokoju.
 • aniouek1 24.01.06, 16:37
  miłosierdzia

  Zwłaszcza Eucharystia powinna sposób pobudzać do miłosierdzia, pobożności
  i apostolstwa. Zwraca na to uwagę Jan Paweł II stwierdzając: „Tak więc
  niedzielna Eucharystia bynajmniej nie zwalnia wiernych z obowiązku
  miłosierdzia, ale przeciwnie — jeszcze bardziej przynagla ich do
  podejmowania «wszelkich dzieł miłości, pobożności i apostolstwa, aby one jasno
  świadczyły, że jakkolwiek chrześcijanie nie są z tego świata, są jednak
  światłością świata i oddają chwałę Bogu wobec ludzi». (Dies Domini 69)

  Spotkanie z Chrystusem w Komunii św. w słowie Bożym, na modlitwie i medytacji
  przyczynia się do wzrostu naszej miłości, mamy bowiem „głęboki udział w miłości
  pulsującej w Jego Sercu” (Jan Paweł II, Dies Domini 69). Ta umocniona miłość
  powinna się rozlewać na innych, zwłaszcza na ubogich i cierpiących.

  Miłość – pogłębiona i umocniona przez udział w Eucharystii – powinna się
  ujawnić między innymi w działalności charytatywnej. Samo spotkanie
  eucharystyczne skłania do myślenia o biednych i potrzebujących. Od
  najwcześniejszych czasów istnienia Kościoła gromadzący się na sprawowanie
  Eucharystii uczniowie Chrystusa przynosili dary dla ubogich.

  „Istotnie, już w czasach apostolskich zgromadzenie niedzielne było dla
  chrześcijan sposobnością do braterskiego dzielenia się dobrami materialnymi
  z uboższymi. «Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według
  tego, co uzna za właściwe» (1 Kor 16,2). Św. Paweł mówi tutaj o zbiórce, jaką
  zorganizował na rzecz ubogich Kościołów w Judei: w Eucharystii niedzielnej
  serce chrześcijanina winno ogarniać cały Kościół.” (Jan Paweł II, Dies Domini
  70)

  Jan Paweł II przypomina ostrzeżenia przed upokarzaniem biednych. Nie można
  o nich zapominać ani ich upokarzać. „Trzeba dziś szczególnie uważnie wsłuchać
  się w słowa surowego napomnienia, jakiego udziela wspólnocie korynckiej, winnej
  tego, że upokarzała ubogich uczestników agapy, która towarzyszyła «wieczerzy
  Pańskiej»: «Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy
  Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak
  się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie
  domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać
  tych, którzy nic nie mają?» (1 Kor 11,20-22).” (Jan Paweł II, Dies Domini 70)

  Nie można też faworyzować bogatych kosztem ubogich. „Równie dobitnie brzmią
  słowa św. Jakuba: «Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek
  przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi
  w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: „Usiądź
  na zaszczytnym miejscu!”, do ubogiego zaś powiecie: „Stań sobie tam albo usiądź
  u podnóżka mojego!”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się
  sędziami przewrotnymi?» (Jk 2,2-4)”. (Jan Paweł II, Dies Domini 70)

  Posiadane bogactwo zobowiązuje do dzielenia się, do okazywania miłosierdzia
  względem biednych. Dzięki temu bogaty człowiek może się uświęcać i doskonalić
  w miłości. To dzielenie się jest konieczne i nie może go zastąpić samo
  chodzenie do kościoła. „Św. Ambroży karcił surowo bogaczy, którzy sądzili, że
  jeśli tylko uczęszczają do kościoła, wywiązują się ze swoich powinności, choć
  nie dzielą się swoją majętnością z ubogimi, a czasem nawet sami ich
  uciskają: «Czy słuchasz, bogaczu, co mówi Pan Bóg? I przychodzisz do kościoła
  nie po to, by dać coś ubogiemu, ale by samemu brać?» (Jan Paweł II, Dies Domini
  71)

  Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii zobowiązuje do rozpoznawania Go we
  wszystkich ubogich i potrzebujących. Stanowi też wezwanie do udzielania pomocy
  Jezusowi cierpiącemu w ubogich członkach Kościoła. «Chcesz uczcić ciało
  Chrystusa? Nie gardź Nim, kiedy jest nagi. Nie oddawaj Mu czci tutaj, w
  świątyni, odzianemu w jedwabie, aby potem wzgardzić Nim na zewnątrz, gdzie
  cierpi głód i nagość. Ten kto powiedział: „To jest Ciało moje”, powiedział
  też: „Widzieliście Mnie głodnego i nie daliście Mi jeść” oraz: „Cokolwiek
  uczyniliście najmniejszemu z moich braci, Mnieście uczynili” (...). Cóż z tego,
  że stół eucharystyczny ugina się od złotych kielichów, skoro On umiera z głodu?
  Najpierw nakarm Go, gdy jest głodny, a potem możesz ozdobić ołtarz tym, co ci
  pozostanie». Te słowa św. Jana Chryzostoma przytacza Jan Paweł II. (Dies Domini
  71)

  „Chrystus dzięki hojności bogatych okazywanej uboższym, może w pewien sposób
  dokonywać wciąż na nowo cudu rozmnożenia chlebów” (Jan Paweł II, Dies Domini 71)

  Nie można traktować udziału we Mszy św. jako uspokojenia sumienia wyrzucającego
  obojętność na sprawy biednych i potrzebujących. Przeciwnie, rozbudzona w
  spotkaniu z Chrystusem miłość ma pobudzać do zaradzania nędzom i potrzebom
  ludzkim. „Eucharystia jest urzeczywistnieniem i zapowiedzią braterstwa. Msza
  św. niedzielna wzbudza falę miłosierdzia, które ma przeniknąć całe życie
  wiernych, przede wszystkim zaś kształtować sam sposób przeżywania pozostałej
  części niedzieli.” (Jan Paweł II, Dies Domini 72) Kto zatem autentycznie
  uczestniczy w liturgii eucharystycznej i przeżywa przed Bogiem i z Bogiem dzień
  święty, ten uwrażliwia się na potrzeby bliźnich.
 • aniouek1 24.01.06, 16:38
  doskonaliła się miłość

  Nie tylko Eucharystia, ale modlitwa, medytacja, refleksja, odpowiednia lektura,
  rozrywka i wszystko, co czynimy w niedzielę, ma stać się szkołą miłości
  i sprawiedliwości. Niedziela dobrze przeżyta pogłębia więź miłości z Bogiem,
  z Kościołem, z rodziną i wszystkimi ludźmi. „Obecność Zmartwychwstałego wśród
  nas staje się programem solidarnego działania, przynagla do wewnętrznej odnowy,
  każe zmieniać struktury grzechu, w które są uwikłani ludzie, społeczności,
  a czasem całe narody.” (Jan Paweł II, Dies Domini 73)

  Niedziela nie może być ucieczką od rzeczywistości, od ludzi, od ich trosk.
  Wypoczynek świąteczny, udział w liturgii eucharystycznej, a przede wszystkim
  różnego rodzaju rozrywki nie mogą nikogo izolować od bliźnich i czynić ślepym
  na jego potrzeby. Przypomina to Katechizm słowami: „Chrześcijanie dysponujący
  wolnym czasem powinni pamiętać o swoich braciach, którzy mają te same potrzeby
  i te same prawa, a którzy nie mogą odpoczywać z powodu ubóstwa i nędzy.
  W pobożności chrześcijańskiej niedziela jest tradycyjnie poświęcona na dobre
  uczynki i pokorne posługi względem ludzi chorych, kalekich i starszych.” (KKK
  2186)
 • aniouek1 24.01.06, 16:40
  Udzielanie pomocy potrzebującym bliźnim ma być szczere, wypływające
  z autentycznej miłości i poczucia sprawiedliwości. Miłość nie dopuszcza
  traktowania pomocy jako upokarzającego wsparcia, bardzo często wyrażającego też
  uzależnienie.

  Rozbudzona przez Chrystusa miłość ma być uważna i stała. Jan Paweł wzywa
  każdego wiernego do uwrażliwienia się na ludzkie nędze i do stałego udzielania
  pomocy: „Niech rozejrzy się dokoła, aby odszukać ludzi, którzy mogą potrzebować
  jego solidarności. Może się zdarzyć, że w jego najbliższym sąsiedztwie albo
  w kręgu znajomych są ludzie chorzy, starzy, dzieci, imigranci, którzy właśnie
  w niedzielę szczególnie boleśnie odczuwają swoją samotność, ubóstwo
  i cierpienie. Oczywiście, troska o nich nie może się wyrażać w sporadycznych
  działaniach, podejmowanych tylko w niedziele. Ale także wówczas, gdy jest to
  działalność bardziej systematyczna, czyż nie można uczynić z niedzieli dnia
  szczególnie poświęconego solidarności, wykorzystując wszelkie twórcze energie
  chrześcijańskiego miłosierdzia?” (Jan Paweł II, Dies Domini 72)

  Miłość do bliźnich musi być konkretna, wyrażająca się w czynach. Jan Paweł
  podsuwa różne formy okazywania miłosierdzia, które można praktykować nie tylko
  w dni świąteczne: „Zaprosić do wspólnego stołu osobę samotną, odwiedzić
  chorych, zdobyć żywność dla ubogiej rodziny, poświęcić kilka godzin jakiejś
  konkretnej formie wolontariatu i solidarności — wszystko to z pewnością może
  się stać sposobem realizacji w życiu miłości Chrystusa, zaczerpniętej przy
  eucharystycznym stole.” (Jan Paweł II, Dies Domini 72)
 • aniouek1 24.01.06, 16:40
  Prawdziwa miłość prowadzi do uświęcenia się, do rozwoju duchowego, a ponadto
  budzi radość. Radość ta stanowi pewnego rodzaju nagrodę za dobroć, za
  okazywanie serca, miłości i miłosierdzia. Dostępuje tej nagrody tylko ten, kto
  kocha, bo – jak przypomina Jan Paweł II – „nie ma radości bez miłości! Wyjaśnia
  to sam Jezus, wskazując na związek między «nowym przykazaniem» a darem
  radości: «Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
  w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego
  miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza
  była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
  Ja was umiłowałem» (J 15,10-12).
 • aniouek1 24.01.06, 16:44
  Ze względu na dobro osobiste, religijne i społeczne, jakie rodzi się
  z właściwie wykorzystanego czasu wolnego, odpowiednie ustalenia prawne powinny
  zapewniać spoczynek niedzielny i świąteczny.

  „Pomimo przymusu ekonomicznego – czytamy w Katechizmie – władze publiczne
  powinny czuwać nad zapewnieniem obywatelom czasu przeznaczonego na odpoczynek
  i oddawanie czci Bogu. Pracodawcy mają analogiczny obowiązek względem swoich
  pracowników.” (KKK 2187) „Dla chrześcijan nie jest to sytuacja normalna, gdy
  niedziela, dzień święta i radości, nie jest także dniem odpoczynku, a w każdym
  razie trudno im «świętować» niedzielę, jeśli nie dysponują odpowiednią ilością
  wolnego czasu.” (Jan Paweł II, Dies Domini 64)

  Ze względu na wielkie dobro, jakie rodzi się ustawowego zagwarantowania
  możliwości świętowania niedzieli, wierni powinni starać się o przyznanie im
  tego prawa. „W poszanowaniu wolności religijnej i dobra wspólnego wszystkich
  chrześcijanie powinni domagać się uznania niedziel i świąt kościelnych za
  ustawowe dni świąteczne.” (KKK 2188)

  „Jeśli ustawodawstwo kraju czy też inne powody zobowiązują do pracy
  w niedzielę, to niech ten dzień będzie jednak przeżywany jako dzień naszego
  wyzwolenia, które pozwala nam uczestniczyć w owym "uroczystym zebraniu",
  w Kościele "pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach" (Hbr 12,22-23)”.
 • aniouek1 24.01.06, 16:46
  Trzy pierwsze przykazania przypominają nam o konieczności zabiegania o to, aby
  Bóg był Kimś najważniejszym zarówno dla nas samych, jak i dla innych ludzi.
  Trzecie przykazanie Dekalogu, podobnie jak pierwsze i drugie, ukazuje nam
  sposoby okazywania Bogu miłości. Poucza ono, że Boga mamy czcić i miłować przez
  święcenie dnia świętego, którym dla chrześcijan jest przede wszystkim niedziela.

  Dzień będący pamiątką zmartwychwstania Chrystusa ma być poświęcony na spotkanie
  się z Nim w zgromadzeniu Eucharystycznym. Jest to również spotkanie się ze
  wspólnotą Kościoła.

  Właściwym sposobem świętowania dnia Pańskiego jest pełny udział we Mszy świętej
  przez modlitwę, słuchanie i medytowanie słowa Bożego, składanie Ojcu w ofierze
  Jezusa Chrystusa i siebie, przystępowanie do Komunii św.

  Niedziela i święta mają być dniami radości oraz wypoczynku, by nabrać sił do
  służenia Bogu i ludziom przez następne dni tygodnia, by należycie przygotować
  się do wypełnienia wszystkich swoich obowiązków rodzinnych, społecznych
  i religijnych w ciągu całego tygodnia.

  Niedziela ma być dniem szczególnego kontaktu z Bogiem, budowania więzów
  rodzinnych.

  Spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym w Eucharystii powinno pobudzać wiernych
  do takiej miłości i miłosierdzia, jakie cechuje Zbawiciela. Eucharystia ma więc
  pobudzać do solidaryzowania się z wszystkimi ubogimi, cierpiącymi i samotnymi
  ludźmi. To solidaryzowanie się powinno przyjąć konkretną formę udzielania
  pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie, pokrzywdzonym i cierpiącym.
 • aniouek1 24.01.06, 16:50
  abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12).

  Wprowadzenie

  Rodzina jest szczególnym darem Bożym, w niej bowiem może się właściwie
  kształtować i rozwijać poczęte życie. W rodzinie ma się formować i doskonalić
  miłość do Boga i miłość wzajemna wszystkich jej członków.

  Czwarte przykazanie stoi na straży miłości rodzinnej. Przypomina o obowiązku
  czczenia rodziców i miłowania ich przez dzieci. Mówi też o obowiązku kochania
  dzieci przez rodziców oraz okazywaniu sobie przez wszystkich miłości wzajemnej.

  Rodziną w szerszym znaczeniu jest również Kościół, ojczyzna i cała ludzkość.
  Chrześcijanin ma zatem troszczyć się o rozwój i umocnienie Kościoła. Powinien
  też wypełniać swoje obowiązki wobec ojczyzny i, według swoich możliwości,
  troszczyć się o los wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę.
 • aniouek1 24.01.06, 16:52
  Bóg chce, aby człowiek kształtował się i rozwijał w rodzinie i dzięki
  rodzinie. „Aby nie być zawsze złym bratem, a któregoś dnia cudzołożnym
  współmałżonkiem, trzeba nauczyć od najwcześniejszych lat życia szacunku wobec
  rodziny: organizmu najmniejszego i największego na świecie. Jest on najmniejszy
  w porównaniu z organizmem miasta, regionu, państwa, kontynentu. Jest też
  największy, bo najstarszy, bo ustanowiony przez Boga. Gdy nie istniało jeszcze
  pojęcie ojczyzny, kraju, już żywe i aktywne było jądro rodziny, źródło dla
  pokoleń i ras, małe królestwo, w którym mąż jest królem, kobieta – królową,
  a dzieci – podwładnymi. Czy jakieś królestwo może przetrwać, jeśli pomiędzy
  zamieszkującymi je istnieje podział i nieprzyjaźń? Nie może przetrwać.
  I naprawdę rodzina nie utrzyma się bez posłuszeństwa, szacunku, oszczędności,
  dobrej woli, zamiłowania do pracy, uczucia.” (M. Valtorta, Poemat Boga-
  Człowieka, Księga druga 89, Katowice 1997, wyd. Vox Domini)
  Rodzina ma być wspólnotą odradzającą się w miłości, społecznością, w której
  króluje Bóg. Powinna być wspólnotą, w której kształtuje się Królestwo Boże.
  Rodziny, dzięki ustawicznemu wysiłkowi ich członków, powinny przekształcać się
  we wspólnoty, w których panuje porządek Królestwa Bożego, czyli:
  sprawiedliwość, miłość, pokój, dobroć.
  Czwarte przykazanie przypomina nam o miłości rodzinnej, która ma być
  pielęgnowana i rozwijana. Święta Rodzina stanowi doskonały przykład miłości
  i prawdziwej wspólnoty. Kochani i szanowani w rodzinie powinni być rodzice
  i dzieci. Kochany ma być współmałżonek i współmałżonka, a także wszyscy krewni.
  Rozważmy dokładniej problem szacunku i miłości w rodzinie.
 • aniouek1 24.01.06, 16:53
  Czwarte przykazanie mówi o konieczności okazywania miłości rodzicom przez
  dzieci.
 • aniouek1 24.01.06, 16:57
  Przez rodziców Bóg obsypuje nas wyjątkowymi darami: przez nich dał nam życie
  i przygotował nas do samodzielnego życia. Dlatego przykazanie Boże mówi: „Czcij
  ojca swego i matkę swoją”.

  «Cześć zakłada posłuszeństwo prawdziwe, miłość niezawodną, pełen ufności
  szacunek. Cześć łączy się również z pełną szacunku bojaźnią, która nie wyklucza
  zaufania, ale i nie pozwala nam traktować osób starszych, jak gdyby były
  niewolnikami i istotami niższymi. Trzeba je czcić, gdyż – po Bogu – nasi
  ojcowie i matki przekazali nam życie i przyszli nam z pomocą we wszystkich
  potrzebach materialnych. Byli pierwszymi nauczycielami i przyjaciółmi małej
  istoty, która przyszła na świat.

  Mówi się: 'Niech Bóg ci błogosławi'. Mówi się: 'dziękuję' komuś, kto podnosi
  przedmiot, który upadł lub kto nam daje kawałek chleba. A czyż nie powiemy
  z miłością: 'Niech Bóg ci błogosławi' i 'dziękuję' tym, którzy wyczerpują się
  przy pracy, by nas nasycić, utkać odzienie i utrzymać je w czystości; tym
  którzy wstają, by czuwać nad naszym snem; którzy odmawiają sobie spoczynku, by
  nas pielęgnować, dają nam posłanie na własnej piersi w [chwilach] naszego
  najbardziej bolesnego zmęczenia?

  To są nasi nauczyciele. Nauczyciela boimy się i szanujemy go. Ale nauczyciel
  zajmuje się nami wtedy, gdy już wiemy o tym, co niezbędne w odniesieniu do
  zachowania, do wyżywienia i wypowiadania rzeczy podstawowych, a opuszcza nas,
  gdy najtwardsza życiowa nauka, to znaczy nauka życia, jest jeszcze przed nami.
  I to [właśnie] ojciec i matka przygotowują nas najpierw do szkoły, a potem – do
  życia.

  To są nasi przyjaciele. Jakiż przyjaciel może być większym przyjacielem niż
  ojciec? Która przyjaciółka jest większą przyjaciółką niż matka? Czy możecie się
  ich lękać? Czy możecie powiedzieć: „On mnie zdradził, ona mnie
  zdradziła”? A jednak niemądry młody człowiek i niemądra młoda dziewczyna
  biorą sobie za przyjaciół obcych. Zamykają serca na ojca i matkę i wypaczają
  swego ducha i serce przez związki nieostrożne, aby nie powiedzieć – pełne winy
  z powodu łez ojca i matki: łez, które płyną jak krople roztopionego ołowiu na
  serce ich bliskich. Te łzy jednak – powiadam wam – nie padają w proch
  i w zapomnienie. Bóg je zbiera i liczy. Męczeństwo zdeptanego ojca zostanie
  wynagrodzone przez Pana. Męczarnie, zadawane ojcu przez syna, nie zostaną
  zapomniane, nawet jeśli ojciec i matka – w pełnej boleści miłości – błagają
  litości Bożej wobec ich grzesznego syna.” (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka,
  Księga druga 89, Katowice 1997, wyd. Vox Domini)

  Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina daną przez Boga obietnicę nagrody za
  okazywanie czci rodzicom. „Zachowywanie czwartego przykazania łączy się
  z nagrodą: "Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan,
  Bóg twój, da tobie" (Wj 20, 12; Pwt 5, 16). Poszanowanie tego przykazania
  zapewnia, wraz z owocami duchowymi, doczesne owoce pokoju i pomyślności.
  Natomiast niezachowywanie go przynosi wielkie szkody wspólnotom i osobom
  ludzkim. (KKK 2200)

  Nie tylko ziemską nagrodę otrzymają dzieci za okazywanie czci i miłości swoim
  rodzicom. Czeka je dodatkowo nagroda wieczna. „Zostało powiedziane: „Czcij ojca
  swego i matkę swoją, jeśli chcesz długo żyć na ziemi”. A Ja dorzucam: „i
  wiecznie w Niebie”. Zbyt lekką byłoby karą żyć krótko na ziemi za uchybienia
  wobec rodziców! Tamto życie nie jest wymysłem. Tam zostaniemy wynagrodzeni lub
  ukarani według życia, które prowadziliśmy na ziemi. Kto uchybia swemu ojcu,
  uchybia Bogu, gdyż Bóg dał na korzyść ojca przykazanie miłości. Kto zatem go
  nie kocha, ten grzeszy. Przez to traci on więcej niż tylko życie materialne:
  [traci] prawdziwe życie, o którym wam mówiłem. Idzie na spotkanie śmierci. Już
  jest martwy, bo jego dusza jest w niełasce u Pana. Ma już w sobie zbrodnię,
  rani bowiem miłość najświętszą po miłości do Boga. Nosi w sobie zarodki
  przyszłych cudzołóstw, gdyż nikczemny syn staje się przewrotnym małżonkiem.
  Posiada w sobie skłonności do zła społecznego, gdyż ze złego dziecka wyrasta
  przyszły złodziej, zabójca groźny i gwałtowny, zimny lichwiarz, zwodzący
  rozpustnik, cynik, korzystający z przyjemności życia, istota odpychająca,
  zdradzająca ojczyznę, przyjaciół, dzieci, współmałżonka, wszystkich. Czy
  możecie szanować i ufać komuś, kto nie zawahał się zdradzić miłości matki
  i zakpił z siwych włosów ojca?”» (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga
  druga 89, Katowice 1997, wyd. Vox Domini)
 • aniouek1 24.01.06, 17:00
  Dojrzewająca młodzież może mieć wiele trudności z okazywaniem szacunku, miłości
  i posłuszeństwa rodzicom. Powodem tego mogą być różne trudności związane
  z silnym idealizmem i drażliwością charakterystyczną dla okresu dojrzewania.
  U młodych ludzi rodzi się szlachetne pragnienie zbudowania idealnego świata,
  lepszego niż ten, w którym żyją. Żywe pragnienie świata doskonałego rodzi
  jednak wielki krytycyzm wobec wszystkich jego braków obserwowanych na każdym
  kroku.

  To wyostrzone dostrzeganie różnych braków i niedoskonałości może skłaniać
  zarówno do zmieniania świata na lepsze, jak i do poprzestawania na samym tylko
  krytykowaniu wszystkiego. Niestety, nierzadko dzieje się tak, że młodzi ludzie
  stają się bezlitośni w krytykowaniu wad i słabości innych, zwłaszcza rodziców
  i osób starszych. Potrafią nieraz, bez odrobiny litości, wytykać najmniejsze
  nawet potknięcia innym osobom.

  Ten wyostrzony zmysł krytyczny młodego człowieka może go skłonić nawet do
  gardzenia starszym pokoleniem pełnym – według niego – wad i ugodowości; może
  zrodzić lekceważenie osób starszych, traktowanie ich jako „nic nie
  wiedzących”, „nie znających prawdziwego życia” itp.

  Silny krytycyzm doprowadza nieraz młodego człowieka do przejaskrawiania wad
  rodziców i starszego pokolenia oraz do tego, że nie dostrzega w nich żadnych
  zalet. Z tego powodu młoda osoba nie docenia nieraz wiedzy i doświadczenia
  ludzi starszych. To niedostrzeganie doświadczenia sprawia, że młody człowiek
  nie potrafi nieraz znieść denerwujących go uwag dawanych np. przez rodziców.
  Czasami chce on wręcz udowodnić im, że nic nie wiedza, na niczym się nie znają,
  niczego wielkiego nie dokonali itp.

  Nadmierny krytycyzm – połączony z pychą i poczuciem wyższości – rodzi liczne
  wykroczenia przeciw miłości do rodziców, takie jak np.: pogardę, bezlitosną
  krytykę, dokuczanie, poniżanie, lekceważenie, gardzenie ich radami,
  nieposłuszeństwo itp.

  Również brak doświadczenia dorastającego dziecka może doprowadzić do licznych
  konfliktów z rodzicami. I tak np. młoda osoba może kontaktować się z kolegami,
  którzy skłaniają ją do picia alkoholu, do zażywania narkotyków; może też być
  wciągana przez jakąś sektę, nie zdając sobie w pełni sprawy z grożącego jej
  niebezpieczeństwa. Niebezpieczne kontakty dziecka wzbudzają niepokój rodziców
  i skłaniają do udzielania wskazówek i uwag, które drażnią dojrzewające dziecko
  i doprowadzają je do wybuchów gniewu. Także różnica poglądów na temat życia
  seksualnego może wywołać liczne kłótnie pomiędzy rodzicami a ich dziećmi.

  Dojrzewanie łączy się z przeżywaniem różnych, nieraz bardzo przykrych stanów
  emocjonalnych, np. przygnębienia, rozdrażnienia, depresji, poczucia bezsensu
  życia itp. Te niemiłe uczucia mogą być źródłem wybuchów gniewu z powodu różnych
  drobiazgów, awantur, opryskliwości itp.

  Są jednak także okazją do wzrastania duchowego. Dzieje się tak wtedy, kiedy
  młody człowiek pracuje nad swoim charakterem, kiedy usiłuje rozwijać miłość,
  pokorę, posłuszeństwo, a opanowywać odruchy drażliwości, popęd seksualny,
  rodzące się lekceważenie starszego pokolenia. Jest to bardzo ważne, bo
  lekceważenie i pogarda dla innych może się utrwalić na całe życie i hamować
  rozwój prawdziwej miłości.

  Pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się konfliktów może być życzliwa rozmowa
  dzieci z rodzicami. Taki dialog będzie uczył rozwiązywania przyszłych
  ewentualnych konfliktów, mogących się zrodzić w środowisku pracy lub
  w rodzinie, którą dziecko kiedyś samo założy.

  Pożyteczne jest również ćwiczenie się w szukaniu pozytywnych stron tych ludzi,
  którzy drażnią dojrzewającą młodzież. Dobrze jest – pomimo dostrzegania
  drażniących wad – szukać zalet, które niewątpliwie posiadają rodzice i starsze
  pokolenie, a także przełamywać się, aby wbrew rozdrażnieniu lub odczuwanej
  niechęci okazywać swoją wdzięczność, szacunek i miłość. Choć młodego człowieka
  rażą wady rodziców, powinien – w imię prawdy – uzmysławiać sobie wszystkie
  dary, jakie od nich otrzymał: życie, wychowanie, opiekę itd. Swoją wdzięczność
  powinien też okazywać rodzicom przez modlitwę za nich.
 • aniouek1 24.01.06, 17:02
  Jezu, który, chociaż byłeś Bogiem, okazywałeś posłuszeństwo, szacunek i miłość
  Maryi, Twojej Matce, oraz św. Józefowi, naucz nas szacunku do rodziców oraz
  prawdziwej miłości do nich. Nie dozwól, abyśmy widzieli w nich tylko wady,
  pomijając ich liczne zalety i wiele wyrazów miłości, jakie nam w życiu okazali.
  Chroń nas przed lekceważeniem ich doświadczenia. Ulecz nas z poczucia
  wyższości, które przeszkadza nam uznać czyjąś wielkość i utrudnia przyjmowanie
  dobrych rad dawanych z miłości. Pomóż nam zrozumieć, że możemy się mylić
  i potrzebujemy rad, pomocy i wskazówek doświadczonych ludzi.

  Dziękujemy Ci, Panie, za rodziców, przez których dałeś nam życie. Daj im
  nagrodę za wszystkie chwile, które nam poświęcili, za wszystkie trudy związane
  z naszym wychowaniem, za ich nie przespane noce i poniesione dla nas
  wyrzeczenia, za przykład ich bezinteresownej miłości. Udziel im, Panie,
  wiecznej nagrody za to, że współpracowali z Tobą. Amen.
 • aniouek1 24.01.06, 17:04
  Czwarte przykazanie Boże przypomina nie tylko o zobowiązaniach dzieci wobec
  rodziców, ale również o obowiązkach tych ostatnich wobec swego potomstwa.
  Te obowiązki przypomina fragment książki Poemat Boga-Człowieka: „Biada
  grzesznym dzieciom! Ale biada również winnym rodzicom! Działajcie tak, aby
  wasze dzieci nie mogły was krytykować ani was naśladować w złu. Dajcie się
  kochać dzięki miłości okazywanej wraz ze sprawiedliwością i miłosierdziem. Bóg
  jest Miłosierdziem. Rodzice, będący zaraz po Bogu, niech będą miłosierni.
  Bądźcie przykładem i umocnieniem waszych dzieci. Bądźcie ich pokojem i ich
  przewodnikami. Bądźcie ich pierwszą miłością. Matka jest zawsze pierwszym
  obrazem małżonki, którą będziecie mieć. Ojciec ma dla swych młodych córek
  oblicze, o którym marzą dla swego małżonka. Sprawcie, by wasi synowie i córki
  wybierali w sposób mądry przyszłych współmałżonków – myśląc o swej matce
  i o swym ojcu – i pragnąc w nich tego, co znajduje się w ich ojcu, w ich matce:
  prawdziwej cnoty.” (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 89,
  Katowice 1997, wyd. Vox Domini)
  Powołanie Boże do miłości rodzicielskiej zobowiązuje do przekazywania życia, do
  jego ochrony oraz do rozwijania go i doskonalenia przez wychowywanie
  i otaczanie opieką narodzonego dziecka.
 • aniouek1 24.01.06, 17:05
  Stwórca pragnie włączyć rodziców w swoje dzieło powoływania do istnienia
  człowieka. To On bowiem stwarza nieśmiertelną duszę każdego dziecka, któremu
  rodzice dają ciało. Działanie rodziców w dziedzinie prokreacji i wychowania
  jest odbiciem stwórczego dzieła Ojca. (por. KKK 2205)

  Powołanie rodziców do współdziałania ze Stwórcą nakłada obowiązek prowadzenia
  ciągłego dialogu z Bogiem, wymaga ustawicznego zastanawiania się nad Jego wolą
  odnoszącą się do ich rodziny.

  Małżonkowie mogą jednak zrezygnować ze współpracy z Bogiem i nie chcieć
  przekazywać życia. Swoje ograniczanie liczby dzieci najczęściej tłumaczą
  brakiem odpowiednich warunków. Prawdziwa przyczyna ograniczania potomstwa tkwi
  jednak zazwyczaj w czymś innym: w braku zaufania Bogu i w egoizmie rodziców.

  Kiedy nie ma ufności pokładanej w Bogu, w Jego miłości, potędze, w Jego
  opatrzności, wtedy rodzi się lęk przed posiadaniem dziecka. Rodzicom wydaje się
  wówczas, że nie zapewnią dziecku warunków koniecznych do życia i pełnego
  rozwoju.

  Egoistyczne skłonności rodziców, np. ich chciwość może sprawiać, że nie chcą
  się oni z nikim dzielić ani swoim szczęściem, ani tym, co sami już zdobyli.
  Czasami powodem wyrzekania się dzieci może być pycha nie zezwalająca na to, by
  dla nich zrezygnować z kariery zawodowej. Ta sama wada może sprawić, że ktoś
  wyklucza większą liczbę dzieci, ponieważ nie chce się narazić na drwiny
  otoczenia, które wyśmiewa rodziny wielodzietne.

  Innym powodem wyrzekania się potomstwa może być chęć wygodnego życia,
  przyzwyczajenie do komfortu, dobrego jedzenia, picia, przyjemności erotycznych
  i rozrywek. Lenistwo nie znosi żadnego trudu ani poświęcenia – także tego,
  którego bez wątpienia wymaga wielodzietna rodzina.

  Niechęć do posiadania dzieci może się zrodzić z zazdrości, która nie dopuszcza
  myśli, by można poziomem życia odbiegać od bogatych sąsiadów posiadających
  wielki majątek i żyjących w luksusach.
 • aniouek1 24.01.06, 17:05
  Rodzice mają nie tylko dać życie dziecku, lecz również je wychować. Tego wymaga
  prawdziwa miłość. W wychowaniu mają oni zwrócić szczególną uwagę na formowanie
  wiary, miłości i życia religijnego swoich dzieci. O tym obowiązku przypomina
  rodzicom Katechizm Kościoła Katolickiego.

  „Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej
  ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej powinni wprowadzać
  swoje dzieci w tajemnice wiary, której są dla nich "pierwszymi zwiastunami"
  (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; KPK, kan. 1246, § 1). Od
  wczesnego dzieciństwa powinni włączać je w życie Kościoła. Rodzinny styl życia
  może rozwijać zdolność do miłości, która na całe życie pozostanie autentycznym
  początkiem i podporą żywej wiary.” (KKK 2225)

  „Rodzice powinni rozpocząć wychowanie do wiary od wczesnego dzieciństwa.
  Zaczyna się ono już wtedy, gdy członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać
  w wierze przez świadectwo życia chrześcijańskiego zgodnego z Ewangelią.
  Katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i
  towarzyszy im. Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc
  im odkryć powołanie jako dzieci Bożych (Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen
  gentium, 11).” (KKK 2226)
 • aniouek1 24.01.06, 17:07
  Miłość do dzieci może jednak ulec silnemu osłabieniu wskutek różnorodnych wad
  posiadanych przez rodziców. Wady te mogą spowodować popełnianie różnych błędów
  wychowawczych. Oto kilka przykładów.

  Pyszni rodzice stawiają swoim dzieciom przesadne wymagania. Chcą bowiem
  szczycić się przed innymi ich inteligencją, umiejętnościami itp. Ta sama wada
  powoduje, że niektórzy wyznaczają dla swoich dzieci zawody cieszące się wielkim
  uznaniem społecznym, choć nie mają one żadnych uzdolnień do ich wykonywania.
  Próżna matka, chcąc przechwalać się swoim dzieckiem, kupuje mu drogie ubranka,
  wyprodukowane przez firmy uznawane za najlepsze. Skąpi rodzice natomiast nie
  kupią nic dla swojego dziecka.

  Istnieją rodzice, którzy na wszystko pozwalają swoim dzieciom. Różne są powody
  takiej postawy. Czasami przyczyną pobłażliwości jest przemęczenie różnymi
  koniecznymi zajęciami lub tymi, które narzuciła rodzicom chęć gromadzenia
  zbędnych bogactw lub ambicja, np. osiągnięcia sukcesów naukowych.

  Inną przyczyną zezwalania dziecku na wszystko może być silne pragnienie
  rodziców, żeby dziecko ich kochało i nie miało o nic żalu. Spragnieni uczuć
  dziecka rodzice nie mają odwagi niczego od niego wymagać ani się mu sprzeciwić.
  Tacy rodzice często kupują dziecku wszystko i niczego od niego nie wymagają. Ta
  pozorna miłość jest jednak egoistyczną troską o siebie.

  Czasami pragnienie miłości i uczucia dziecka łączy się z zazdrością i wtedy np.
  matka pyta ciągle je, kogo bardziej kocha: ją czy ojca.

  Istnieją rodzice uważający swoje dzieci za własność podobną do majątku, który
  tylko do nich należy. Tacy rodzice nie potrafią się pogodzić z faktem, że każde
  dziecko należy przede wszystkim do Boga, który jest jego Ojcem bardziej niż
  rodzice, gdyż to On stworzył jego nieśmiertelną duszę. Traktowanie dzieci jak
  swojej własności ujawnia się między innymi w tym, że rodzice sprzeciwiają się,
  aby ich dziecko mogło odejść od nich zawierając małżeństwo lub idąc do
  klasztoru albo decydując się na kapłaństwo.

  Skłonność do gniewu rodziców może łatwo przekształcić się w okrucieństwo wobec
  dziecka. Wada ta skłania do wyładowywania swej złości na dziecku lub do
  stosowania zbyt surowych kar.

  Lenistwo, pogoń za rozrywkami, przyjemnościami, nadmierne życie towarzyskie
  i zamiłowanie do różnych przyjęć może stać się przyczyną zaniedbywania swoich
  obowiązków wychowawczych przez rodziców.

  Chciwe dążenie do zdobycia majątku skłania rodziców do nadmiernej pracy i do
  pozostawiania dziecka bez opieki itp. Zmaterializowani rodzice uważają, że
  dobrze spełniają swoje rodzicielskie obowiązki, bo zabezpieczają dziecku jego
  materialną przyszłość. Tymczasem nie dają mu prawdziwych wartości, jeśli nie
  przekazują mu wiary, nie pomagają mu osiągnąć wiecznego zbawienia, jeśli nie
  troszczą się o to, aby potrafiło ono prawdziwie kochać i żyć dla innych.

  Rodzice swoim przykładem bardzo mocno oddziaływują na dzieci. Ten przykład może
  jednak być dobry lub zły. Dziecko, patrząc na rodziców, na ich wzajemne
  odnoszenie się do siebie i do Boga, uczy się miłości, szacunku, dobroci lub też
  od najmłodszych lat jest gorszone i deformowane. Jeśli więc rodzice chcą dobrze
  wychować swoje dzieci, powinni ustawicznie troszczyć się o swoją świętość.
  Wtedy bowiem swoim przykładem będą właściwie formować swoje potomstwo.
 • aniouek1 24.01.06, 17:08
  Jezu, wzorze miłości, naucz nas tak kochać Ciebie oraz ludzi, aby dzieci mogły
  nas bez zastrzeżeń naśladować. Niech nasze życie będzie dla nich wzorem, jak
  postępować, aby osiągnąć wieczne zbawienie. Amen
 • aniouek1 24.01.06, 17:09
  Kolejnym zobowiązaniem wypływającym z czwartego przykazania Bożego jest miłość
  małżeńska. Rodzice mają się doskonalić i uświęcać nie tylko przez miłość do
  dzieci, ale także przez okazywanie sobie wzajemnie miłości. Przez nią stale
  pogłębia się wspólnota małżeńska i rodzinna.
  Miłość ludzka musi jednak być stale umacniana i doskonalona przez miłość Bożą.
  Dokonuje się to wtedy, gdy małżonkowie i rodzice spotykają się z Bogiem-
  Miłością w sakramentach, szczególnie w sakramencie pojednania i w Komunii św.
  Miłość wzrasta też dzięki każdemu bezinteresownemu czynowi oraz wtedy, gdy
  usuwamy ze swego życia osłabiające ją wady.
 • aniouek1 24.01.06, 17:11
  Wady człowieka mają wpływ na wszystkie dziedziny jego życia, również na miłość
  między małżonkami. Mogą one doprowadzić do osłabienia jej lub do całkowitego
  zniszczenia, a tym samym spowodować zrujnowanie i rozpad życia małżeńskiego.
  Zastanówmy się nad tym, jak niektóre grzechy główne wpływają na wzajemne
  relacje między małżonkami.

  Uparte trzymanie się swojego zdania, bez umiejętności rozważenia argumentacji
  współmałżonka, rodzi wiele niesnasek i kłótnie. Szczególnie pycha prowadzi
  małżonków do nieustępliwości w różnych sprawach. Może np. wywołać kłótnię o to,
  co dziecko powinno robić w danym momencie, np. odrabiać zadania czy też iść
  bawić się z kolegami.

  Ta sama wada sprawia, że jeden ze współmałżonków chce górować nad drugim
  i podporządkowywać go sobie lub nawet poniżać, np. z powodu mniejszego
  wykształcenia. Brak miłości połączony z pychą może skłaniać do traktowania
  współmałżonka jak służącego, zobowiązanego do wyświadczania różnych usług.
  Podporządkowywanie sobie, wykorzystywanie, a zwłaszcza poniżanie, rodzi we
  współmałżonku poczucie krzywdy, rozżalenie i rozgoryczenie.

  Próżność może się czasem ujawnić w małżeństwie w formie niechęci do wykonywania
  niektórych prac domowych, np. zmywania naczyń, sprzątania – czynności uznanych
  np. za „niegodne mężczyzny”.

  Również chęć przypodobania się i imponowania innym może stać się powodem
  kłótni, zaniku miłości a nawet rozpadu małżeństwa, np. próżność żony, która
  lubi zwracać na siebie uwagę swoim wyglądem i ubiorem, może być powodem stałych
  pretensji do męża o jego zbyt mały zarobek. Podobne pretensje mogą być wywołane
  również przez zazdroszczenie np. drogiego ubioru i biżuterii jakiejś koleżance.

  Chciwość – skłaniająca do pracy bez wypoczynku – może wywołać przemęczenie
  i związaną z nim drażliwość, która sprzyja kłótniom. Ta sama chciwość staje się
  nieraz powodem niszczenia atmosfery rodzinnej przez ustawiczne i nieuzasadnione
  oskarżanie współmałżonka o „rozrzutność”.

  Jedność małżeńska może wiele ucierpieć wskutek zazdrości, gdy np. ktoś posądza
  żonę o zdradę, bo uśmiechnęła się do kogoś lub odwiedziła w szpitalu chorego
  znajomego.

  Bardzo często więzy miłości małżeńskiej są niszczone przez niewłaściwe
  współżycie seksualne, które nie wypływa z miłości, lecz z pożądania, np. przez
  współżycie, któremu nie towarzyszy delikatność, szacunek do drugiej osoby,
  poszanowanie jej sumienia, prawa Bożego i naturalnego.

  Wiele szkód wyrządza życiu małżeńskiemu i rodzinnemu alkoholizm. Czasem również
  nadmierne przywiązanie do jedzenia może niszczyć oparte na miłości życie
  rodzinne, np. gdy mąż ma stale pretensje do żony za to, że – jego zdaniem – źle
  gotuje, że nie przyrządza mu jego ulubionych potraw.

  Nieraz lenistwo niszczy życie małżeńskie i rodzinne, np. wtedy, gdy ktoś –
  zamiast zajmować się domem – spędza wiele czasu na próżnych rozmowach
  z sąsiadami; gdy ktoś nie pomoże pracującej zawodowo współmałżonce
  w prowadzeniu domu, tłumacząc swój brak miłości i lenistwo zmęczeniem po pracy.
 • aniouek1 24.01.06, 17:13
  małżeńskiej

  Miłość w małżeństwie wystawiona jest na różne niebezpieczeństwa. Każda wada
  może ją osłabiać i niszczyć. Złe przyzwyczajenia mogą stawać się przyczyną
  kłótni, poniżania drugiego, dokuczania i lekceważenia, mogą skłaniać do
  zadawania drugiemu cierpienia.

  Ponieważ miłość małżeńska i rodzinna jest ciągle zagrożona, dlatego trzeba ją
  umacniać potężną miłością dawaną przez Boga. Nieraz dla uleczenia z jakiejś
  choroby potrzebna jest transfuzja krwi. Przetacza się więc krew daną przez
  kogoś, aby przywrócić choremu zdrowie. Coś podobnego konieczne jest na
  płaszczyźnie duchowej. Trzeba leczyć i wzmacniać miłość, która ulega
  osłabieniu, wyczerpuje się i „choruje” z powodu grzechów. Tej nadprzyrodzonej
  transfuzji dokonuje Chrystus, który wlewa w nas swoją miłość. Dzięki niej
  miłość małżeńska może doznawać stałego uzdrawiania, umacniania i nie jest
  skazana na śmierć, czyli na zupełny zanik.

  Trzeba więc spotykać się z Dawcą Miłości – z Chrystusem. On przychodzi
  w Komunii św. do tych, którzy chcą Go przyjąć. On zbliża się do nas jako słowo
  Boże, które należy rozważać i wcielać w życie. Spotkaniem z Chrystusem
  umacniającym naszą miłość jest też każda modlitwa. Dlatego – jak przypomina
  Katechizm Kościoła Katolickiego – codzienna modlitwa i czytanie słowa Bożego
  umacniają miłość. (por. KKK 2205)

  Do niszczenia życia rodzinnego, a często także do rozpadu małżeństwa,
  przyczynia się narastające ustawicznie poczucie niechęci i żalu do
  współmałżonka. Ono skłania do kłótni i do dokuczania mu. Aby chronić małżeństwo
  od rozpadu, trzeba robić wszystko, aby rodzący się żal i pretensje do drugiego
  nie zniszczyły miłości.

  Przede wszystkim trzeba krytycznie patrzeć na samego siebie i zastanawiać się,
  czy nasze rozgoryczenie i odczuwanie zawodu – o które łatwo obwinia się
  współmałżonka – nie rodzi się przypadkiem z naszych nadmiernych oczekiwań,
  z naszego poczucia wielkości, z przewrażliwienia na punkcie własnej osoby,
  z domagania się przesadnej czci, szacunku, podziwu; czy nie rodzi się
  z zazdrości lub chciwości żądającej od drugiej osoby ciągłego zaspakajania
  tylko naszych potrzeb.

  Zdarza się, że nasze niewłaściwe zachowanie jest dla drugiego przykre
  i wywołuje jego gniew, staje się powodem kłótni i awantur. Trzeba więc
  zastanawiać się nad tym, w jakiej mierze my sami – naszymi złymi
  przyzwyczajeniami i wadami – możemy prowokować drugiego do zachowań, które
  odbieramy potem jako niemiłe, przykre, krzywdzące. Należy stale zastanawiać się
  nad tym, jak współmałżonek nas odbiera, co w nas jest dla niego miłe, a co –
  przykre. Musimy wiedzieć, jakie nasze wady najbardziej denerwują współmałżonka
  i powinniśmy je w sobie zwalczać. Praca nad swoimi wadami może skłonić
  współmałżonka do zwalczania swoich niedoskonałości. Wytykanie zaś błędów
  drugiemu pobudza go zazwyczaj do wytykania nam naszych wad.

  Aby stale pogłębiać miłość ważne jest dostrzeganie dobrych stron współmałżonka,
  a nie tylko jego ułomności i wad. Konieczne jest stałe przebaczanie doznanych
  krzywd – tak jak Bóg nam przebacza nasze grzechy – i wyraźne ujawnianie, że się
  naprawdę przebaczyło. Trzeba wracać we wspomnieniach do tego, co w małżeństwie
  było najlepsze, aby nie zagasło poczucie wdzięczności za doznane dobro od
  współmałżonka.

  Do wzrostu miłości przyczynia się okazywanie życzliwości, serdeczności
  i dobroci a także wynagradzanie za każdą krzywdę, wyrządzoną drugiemu nawet
  nieświadomie. Dobrocią należy naprawiać krzywdy, które wyrządzają rodzinie
  różne sprzeczki i kłótnie. Życzliwe słowo, drobny prezent, okazanie
  serdeczności, słowo przeproszenia może odrodzić na nowo miłość, osłabioną przez
  kłótnie, zdenerwowanie i dni milczenia z powodu obrażenia się na drugiego.
  Dobroć, życzliwość, serdeczność zaciera przykre uczucia, które mogą we
  współmałżonku rodzić nasze wady, słabości i złe postępowanie.

  Ważne jest też, by w sytuacjach konfliktowych wczuć się w sytuację drugiego,
  wysłuchać i próbować zrozumieć go i nie zaczynać rozmowy od przedstawiania
  swojego punktu widzenia, oczekiwań i pretensji.
 • aniouek1 24.01.06, 17:19
  Chryste, który miłujesz swoją Oblubienicę, Kościół! Naucz mnie prawdziwie
  kochać mojego współmałżonka. Pomóż mi odkrywać w nim Twoją obecność. Obdarz
  mnie wielkim szacunkiem do męża (żony). Jezu, który w każdym potrafiłeś
  doszukiwać się dobra, naucz mnie dostrzegać to, co jest najlepsze i
  najpiękniejsze w osobie, której przysięgałem miłość i wierność aż do końca
  życia.

  Wzmocnij, Panie, moją miłość i troskę o współmałżonka. Pomóż mi, Zbawicielu,
  uwolnić się z egoistycznych wad, zwłaszcza z pychy. Chroń mnie przed domaganiem
  się nadmiernego szacunku dla siebie. Pomóż mi nie koncentrować się na sobie,
  lecz na osobach, za które jestem odpowiedzialny, aby umieć im skutecznie
  pomagać.

  Pouczaj mnie, jak mam mojemu współmałżonkowi okazywać szacunek, cześć, miłość,
  uczucia, serdeczność, jak troszczyć się o jego szczęście, rozwój i wieczne
  zbawienie.

  Pomóż mi odkryć, Panie, jaka moja wada czyni mnie najbardziej drażliwym,
  pretensjonalnym, wymagającym, nienasyconym; jaka wada staje się najczęstszą
  przyczyną wybuchów gniewu, rodzi niezadowolenie, skłania do kłótni; jaka moja
  wada najbardziej drażni mojego współmałżonka. Udziel mi tyle sił, bym chętnie
  wyzbywał się tych form egoizmu, które najbardziej niszczą życie małżeńskie.

  Daj mi tyle pokornej miłości, abym potrafił zdobyć się na słowo przeproszenia,
  kiedy przez niewłaściwe zachowanie sprawiłem drugiemu ból. Pomóż mi wynagradzać
  życzliwością, serdecznością, dobrym słowem każdą przykrość, cierpkie słowo
  i zatruwanie życia współmałżonkowi. Naucz mnie rozumieć, zamiast szukać
  i domagać się zrozumienia.

  Naucz mnie, Wszechmogący Panie, ustawicznie zamieniać na czyny słowa, które
  kiedyś wypowiedziałem, składając przysięgę małżeńską: „Ślubuję ci miłość,
  wierność oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże
  w Trójcy wszechmogący. Amen.”
 • aniouek1 24.01.06, 17:16
  Każda rodzina jest częścią większej społeczności, w której żyje. Jest częścią
  społeczeństwa i wspólnoty kościelnej.

  Chociaż budowanie wspólnoty rodzinnej jest zasadniczym zadaniem wszystkich jej
  członków, to jednak rodzina nie może być zamknięta na problemy świata
  i Kościoła. Przeciwnie, uformowana w gronie rodzinnym wiara i miłość ma
  promieniować na otoczenie. „Rodzina chrześcijańska jest powołana do
  ewangelizacji i misji.” (KKK 2205)

  Rodzina jest też „wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa.”
  (KKK 2205) Oznacza to, że swoją modlitwą i ofiarami – złączonymi ze zbawczą
  ofiarą Jezusa Chrystusa – ma ona doskonalić Kościół i świat i przyczyniać się
  do zbawienia wszystkich ludzi.

  Przez różne formy angażowania się w życie Kościoła rodziny chrześcijańskie mają
  przyczyniać się do przekształcania środowiska, w którym żyją, w Królestwo Boże,
  tzn. w jedną wielką rodzinę, w której wszyscy będą się czuli braćmi
  i siostrami – dziećmi jedynego Ojca wszystkich. Rodziny mają pracować nad tym,
  aby wszyscy jej członkowie, a także spotykani przez nią ludzie, doszli w końcu
  do domu Ojca, w którym dla każdego jest przygotowane mieszkanie (por. J 14,2).
 • aniouek1 24.01.06, 17:21
  Czwarte przykazanie Boże nakazuje dzieciom okazywanie czci rodzicom. Stoi ono
  na straży miłości będącej fundamentem życia rodzinnego. Szacunek i miłość do
  rodziców ma być odpowiedzią na ich miłość okazywaną dzieciom. Ta miłość
  rodzicielska jest również obowiązkiem przypomnianym przez czwarte przykazanie.

  Naszą rodziną jest również Kościół i ojczyzna i cała ludzkość. I o tę rodzinę
  winniśmy się troszczyć.

  Troska o Kościół przejawia się umacnianiu go i rozszerzaniu na cały świat.
  Czynimy to przez uświęcanie siebie, życie sakramentalne, przez apostolstwo.
  Czwarte przykazanie przypomina również o obowiązkach każdego człowieka wobec
  ojczyzny i całej ludzkości, która jest dla niego rodziną w szerszym znaczeniu.
 • aniouek1 28.01.06, 10:28
  Post został usunięty przez adminów lub założyciela forum .
 • aniouek1 28.01.06, 10:38
  Czwarte przykazanie Boże nakazuje dzieciom okazywanie czci rodzicom. Stoi ono
  na straży miłości będącej fundamentem życia rodzinnego. Szacunek i miłość do
  rodziców ma być odpowiedzią na ich miłość okazywaną dzieciom. Ta miłość
  rodzicielska jest również obowiązkiem przypomnianym przez czwarte przykazanie.

  Naszą rodziną jest również Kościół i ojczyzna i cała ludzkość. I o tę rodzinę
  winniśmy się troszczyć.

  Troska o Kościół przejawia się umacnianiu go i rozszerzaniu na cały świat.
  Czynimy to przez uświęcanie siebie, życie sakramentalne, przez apostolstwo.
  Czwarte przykazanie przypomina również o obowiązkach każdego człowieka wobec
  ojczyzny i całej ludzkości, która jest dla niego rodziną w szerszym znaczeniu.

 • aniouek1 24.01.06, 17:31
  "Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5,22).

  Wprowadzenie

  W piątym przykazaniu Bóg nakazuje nam stać na straży danego przez Niego daru
  życia. Przykazanie zakazuje nie tylko zabijać, lecz i szkodzić duszy i ciału
  człowieka. Zakazuje naruszania praw człowieka. Patrząc na przykazanie Boże od
  strony pozytywnej, to nakazuje ono troskę o życie, zdrowie i rozwój osobowy,
  nakazuje tworzenie takich warunków, aby każdy mógł żyć w pokoju i rozwijać
  wszystkie otrzymane od Boga talenty, aby nimi służyć w pełni innym.
 • aniouek1 24.01.06, 17:33
  Piąte przykazanie przypomina nam, że życie jest darem otrzymanym od Boga,
  którego nie wolno niszczyć na żadnym jego etapie. Nie wolno więc zabijać
  żadnego niewinnego człowieka: ani dziecka w łonie matki, ani umierającego
  starca.
 • aniouek1 24.01.06, 17:34
  „Każde życie ludzkie od chwili poczęcia aż do śmierci jest święte, ponieważ
  osoba ludzka była chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żywego
  i świętego” (KKK 2319). Człowiek, dzięki swojej nieśmiertelnej duszy jest
  powołany do życia wiecznego. Ze względu na godność człowieka stworzonego przez
  Boga nie wolno niszczyć jego życia.

  Rozważmy obecnie grzechy przeciwko życiu ludzkiemu przypomniane przez Katechizm
  Kościoła Katolickiego.
 • aniouek1 24.01.06, 17:35
  Bóg jest Panem życia i śmierci, gdyż to on wszystko i wszystkich powołał do
  istnienia swoją mocą stwórczą. „W Jego ręku – tchnienie życia i dusza każdego
  człowieka” (Hi 12,10).

  Człowiek ma być w swoim postępowaniu podobny do Stwórcy, gdyż został stworzony
  na Jego obraz i podobieństwo. Jest zatem powołany przez Stwórcę do
  przekazywania i podtrzymywania życia ludzkiego. Ten nakaz Boży – jak przypomina
  Sobór Watykański II – wyklucza wszystko, co godzi w życie człowieka, jak
  wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazję
  i dobrowolne samobójstwo (por. KDK 27).
 • aniouek1 24.01.06, 17:37
  Grzechem przeciwko piątemu przekazaniu jest przede wszystkim zabójstwo. „Nikt,
  w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia
  niewinnej istoty ludzkiej" (Kongregacja Nauki Wiary, Instr. Donum vitae, Wstęp,
  5 – por. KKK 2258) „Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa
  bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają
  w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba. (Por. Rdz 4,
  10)” (KKK 2268). „Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca.” (KKK
  2258)

  Każda wada może stać się przyczyną zabójstwa. I tak np. gniew rodzący napady
  szału może doprowadzić do pozbawienia kogoś życia. Czasami ludzie mordują z
  powodu swojej pychy, chcą bowiem pozbyć się rywali zagrażających ich władzy,
  wielkości, popularności, zabijają ludzi krytykujących ich złe postępowanie.
  Przyczyną morderstwa może być również powstająca z nienawiści i pychy pogarda
  do ludzi.

  Chciwość doprowadza nieraz do zabójstwa na tle rabunkowym, do wojen, napadów
  itp. Nieczystość może doprowadzić do sadyzmu, gwałtu i zabójstwa. Istnieją też
  morderstwa z zazdrości.

  Zakaz zabijania wyrażony przez piąte przykazanie nie znosi prawa człowieka do
  obrony siebie i innych. „Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa,
  nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios” (KKK 2264).
  Obrona innych jest nie tylko dozwolona, lecz w wielu wypadkach staje się
  obowiązkiem. „Uprawniona obrona jest poważnym obowiązkiem tego, kto jest
  odpowiedzialny za życie drugiego człowieka lub za dobro wspólne.” (KKK 2321)

  Obrona siebie lub innych nie może się jednak nigdy łączyć się z nienawiścią lub
  z chęcią zemsty, gdyż Chrystus nakazał miłować nawet nieprzyjaciół. (por. Mt
  5,44)
 • aniouek1 24.01.06, 17:38
  Nie tylko zabójstwo jest grzechem. Także celowe działania, które mogą pośrednio
  doprowadzić do śmierci są niemoralne. Nie wolno narażać bez powodu na
  niebezpieczeństwo ani bliźnich, ani siebie. „Prawo moralne zakazuje narażania
  kogoś bez ważnego powodu na śmiertelne ryzyko oraz odmówienia pomocy osobie
  będącej w niebezpieczeństwie.” (KKK 2269)
 • aniouek1 24.01.06, 17:39
  Nie usprawiedliwia pozbawiania życia człowieka nawet pragnienie zmniejszenia
  jego cierpienia wywołanego przez chorobę lub starość. Piąte przykazanie
  zakazuje eutanazji, o czym jasno przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego.

  „Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu
  kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie
  niedopuszczalna.” (KKK 2277) „Eutanazja zamierzona, niezależnie od jej form
  i motywów jest zabójstwem. Jest głęboko sprzeczna z godnością osoby ludzkiej
  i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy.” (KKK 2324)

  „W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub
  w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko
  sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej
  Stwórcy.” (KKK 2277)

  Zdrowi nie powinni zabijać ludzi chorych i upośledzonych, lecz mają im
  pomagać. „Osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona,
  domagają się szczególnego szacunku. Chorzy lub upośledzeni powinni być
  wspierani, by mogli prowadzić, w takiej mierze, w jakiej to możliwe, normalne
  życie.” (KKK 2276)

  Szczególną troską powinni być otoczeni ludzie konający, którzy kończą swoje
  ziemskie życie, aby przejść do wieczności. Okres ziemskiego życia jest czasem
  przygotowywania się do wieczności. Tylko Bóg wie, ile czasu potrzeba na to
  przygotowanie się. On więc decyduje, kiedy ma nastąpić śmierć człowieka.
  W swojej wszechwiedzy dobry Ojciec wie, kiedy jego dziecko jest najlepiej
  przygotowane do swego wiecznego istnienia po śmierci. Ponieważ my nie znamy
  tego, dlatego nie wolno nam zadawać nikomu śmierci ani jej celowo przyśpieszać.

  Ponieważ moment śmierci ma decydujący wpływ na wieczność człowieka, dlatego
  trzeba konającym pomóc się przygotować na spotkanie z Panem. „Należy okazywać
  szacunek i troskę umierającym, by pomóc im przeżyć ostatnie chwile w godności
  i w pokoju. Powinna wspomagać ich modlitwa bliskich, którzy winni zatroszczyć
  się o to, by chorzy w odpowiedniej chwili przyjęli sakramenty, przygotowujące
  na spotkanie z Bogiem żywym.” (KKK 2299)

  Piąte przykazanie zakazuje zabijania lub celowego przyśpieszania śmierci. Może
  jednak zrodzić się pytanie, czy istnieje obowiązek moralny przedłużania za
  wszelką cenę ludzkiego życia. Czy można zaprzestać podtrzymywania życia różnymi
  środkami medycznymi?

  Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odróżnić zwykłe środki od środków
  nadzwyczajnych stosowanych przez medycynę. Katechizm poucza, że zwykłych
  środków medycznych nie należy odmawiać człowiekowi nawet wtedy, kiedy jego
  śmierć jest pewna: „Nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe
  zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być w sposób uprawniony
  przerywane.” (KKK 2279)

  Inaczej sprawa wygląda ze stosowaniem przez lekarzy środków nadzwyczajnych
  w celu przedłużania życia pacjenta. Katechizm poucza, że ich stosowanie nie
  zawsze jest obowiązkiem moralnym: „Zaprzestanie zabiegów medycznych
  kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych
  rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa "uporczywej terapii". Nie
  zamierza się w ten sposób zadawać śmierci; przyjmuje się, że w tym przypadku
  nie można jej przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez pacjenta, jeśli
  ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny; w przeciwnym razie – przez osoby
  uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej woli i słusznych interesów
  pacjenta.” (KKK 2278)

  Przykazanie: „Nie zabijaj” nie zakazuje leczenia i zmniejszania bólu chorego
  takimi środkami, które pobocznie mogą przyśpieszyć jego śmierć. „Stosowanie
  środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę
  skrócenia jego życia, może być moralnie zgodne z ludzką godnością, jeżeli
  śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie
  przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi
  pierwszorzędną postać bezinteresownej miłości. Z tego tytułu powinna być
  popierana.” (KKK 2279)
 • aniouek1 24.01.06, 17:44
  Chociaż dziecko kształtuje się w łonie matki, jednak nie stanowi części jej
  organizmu jak ręka czy noga. Kościół uczy, że każde dziecko pochodzi nie tylko
  od rodziców, lecz i od Boga. On bowiem stwarza bezpośrednio nieśmiertelny
  element tworzący człowieka, który nazywamy duszą. Każde dziecko formuje się pod
  sercem matki zgodnie z ustalonymi przez Boga prawami rozwoju człowieka. To
  kształtowanie się nie jest dziełem przypadku, lecz procesem dobrze znanym Bogu,
  jak o tym mówi psalm: „Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem,
  utkany w głębi ziemi” (Ps 139,15). Co więcej, człowiek zanim jeszcze został
  poczęty, został przez Boga przeznaczony do jakiegoś zadania: „Zanim
  ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat,
  poświęciłem cię” (Jr 1,5).

  Życie człowieka należy zatem do jego głównego Stwórcy – Boga. Nikt nie ma
  prawda uśmiercać niewinnej istoty, której nieśmiertelne „ja" zostało
  ukształtowane przez Boga.

  O tym, że dziecko nie jest częścią ciała matki lecz kształtującą się odrębną
  osobą świadczy między innymi fakt, że matka nie ma wglądu we wnętrze dziecka –
  w jego kształtującą się psychikę – tak jak potrafi to uczynić w stosunku do
  siebie. Dzięki posiadanej świadomości matka wie, co sama myśli, co czuje, co
  się z nią dzieje itp. Jej świadomość nie wnika jednak do wnętrza kształtującego
  się w jej łonie dziecka i nigdy w nie nie wniknie. W dziecku bowiem stopniowo
  formuje się odrębny wewnętrzny świat osobowy z własną świadomością.

  Dziecko jest nową formującą się osobą, noszącą w sobie nieśmiertelny element:
  duszę. Kościół przypomina więc, że jako osoba dziecko ma wszystkie prawa
  przysługujące osobom. „Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili
  poczęcia, powinno się bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć
  go jak każdą inną istotę ludzką.” (KKK 2323)

  Jako osoba dziecko od początku swego istnienia ma przede wszystkim prawo do
  życia, którego nikomu nie wolno naruszać. „Życie ludzkie od chwili poczęcia
  powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili
  swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich
  nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia” (KKK 2270).

  Zabójstwo dziecka jest krzywdą wyrządzoną dziecku. Polega ona nie tylko na
  pozbawieniu go życia. Przez zabójstwo odmawia mu się łask, które mogłoby
  otrzymać w sakramencie chrztu, w Komunii św. i dzięki innym sakramentom.

  Nieraz przedstawia się przerwanie ciąży jako dobrodziejstwo dla matki lub
  społeczeństwa. Tak jednak nie jest. Miłość bowiem kobiety może się rozwinąć
  dzięki macierzyństwu. Zabicie zaś dziecka w łonie matki pozbawia ją tej
  możliwości i staje się powodem jej wyrzutów sumienia oraz powracającego
  niepokoju.

  Zabójstwo nienarodzonego dziecka jest również złem społecznym. Każdy bowiem
  człowiek ma do spełnienia jakieś zadanie powierzone mu przez Boga. Zabicie
  dziecka jest zawsze pozbawieniem społeczeństwa jakiejś niepowtarzalnej osoby,
  która miała coś wnieść w życie świata, w jego historię. Wśród zabitych milionów
  dzieci z pewnością były takie, które według planu Bożego miały wynaleźć
  lekarstwa na nękające ludzkość choroby. Może niektóre z nich przewidziane były
  przez Boga na wynalazców jakichś środków, które powstrzymałyby kataklizmy takie
  jak trzęsienie ziemi, cyklony, powodzie, wulkany. Pomyślmy, ile szkód i
  cierpienia zaznaliby mieszkańcy ziemi, gdyby wynalazcę piorunochronów rodzice
  zabili przed jego narodzeniem!

  Kościół bardzo surowo osądza zło grzechu przerwania ciąży. Jest ono zabójstwem,
  za które spada za winnych tej zbrodni kara ekskomuniki. „Dziecko od chwili
  poczęcia ma prawo do życia. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone
  jako cel lub środek, jest "praktyką... haniebną" (Sobór Watykański II, konst.
  Gaudium et spes, 27), poważnie sprzeciwiającą się prawu moralnemu. Kościół
  nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu
  ludzkiemu.” (KKK 2322)

  Nauka Kościoła o grzeszności przerywania ciąży nie uległa zmianie, co bardzo
  wyraźnie potwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: "Kościół od początku
  twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. Nauczanie
  na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie
  ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z
  prawem moralnym.” (KKK 2271)

  Powody zabijania dzieci przed narodzeniem są różne. Zazwyczaj chęć wygodnego
  życia, bez wyrzeczeń – jakich wymaga wychowanie dziecka – skłania do
  przerywania ciąży. Ta niechęć do posiadania dzieci rodzi się nieraz z
  chciwości, np. ktoś chce zaoszczędzić na samochód, na kosztowne podróże,
  dlatego decyduje się na zabójstwo nienarodzonego dziecka. Lenistwo budzące
  niechęć do wysiłku może stać się również powodem usunięcia ciąży, czyli zabicia
  dziecka. Nawet zwykła próżność może nieraz skłonić do tego morderstwa, np. po
  to, by z powodu próżności i pragnienia wzbudzania podziwu nie utracić zgrabnej
  figury. Wstyd przed otoczeniem może skłonić do zabicia dziecka. A przecież
  kobieta może zawsze je urodzić i zgodzić się już w szpitalu, po porodzie, na
  zaadoptowanie go przez jakieś bezdzietne małżeństwo, które nieraz całymi latami
  bezskutecznie czeka na taką możliwość.

  Nieraz osoby z otoczenia matki w poważnym stopniu ponoszą winę za jej decyzję
  zabicia dziecka. np. mąż namawiający lub zmuszający swoją żonę do tego czynu;
  matka grożąca niezamężnej córce, że nie wpuści jej do domu, jeśli nie podda się
  zabiegowi aborcji; osoby wyśmiewające się z matki, która pragnie urodzić
  kolejne dziecko; lekarz bezpodstawnie straszący powikłaniami lub śmiercią matkę
  spodziewającą się dziecka albo zakładający z góry, że dziecko może się urodzić
  z jakąś wadą rozwojową.

  Choć otoczenie może w dużej mierzą ponosić współodpowiedzialność za przerwanie
  ciąży, jednak ostateczna decyzja należy do samej kobiety. Jeśli strach lub
  jakieś egoistyczne motywy – np. pragnienie bogactwa, wygody itp. – zagłuszą
  miłość macierzyńską do dziecka, wówczas zdecyduje się ona na przerwanie ciąży.

  Czynnikiem ułatwiającym zabicie nienarodzonego dziecka może być także brak
  wiary w Boga, w Jego ojcowską opatrzność i opiekę nad każdym stworzonym przez
  Niego człowiekiem. A przecież każde dziecko posiada bardzo świadomie stworzoną
  przez Niego duszę, przez co do Niego należy i On nim się opiekuje.

  Głęboka ufność w Bożą opiekę i wiara w możliwość wiecznego spotkania się ze
  swoim dzieckiem w niebie była powodem bohaterskiego poświęcenia swojego życia
  przez wiele matek stojących przed wyborem: ratować własne życie kosztem dziecka
  czy też umrzeć dla ocalenia jego życia. Przykładem może być lekarka Joanna
  Beretta-Molla, ogłoszona przez Jana Pawła błogosławioną.
 • aniouek1 24.01.06, 17:47
  Katechizm poucza, że współdziałanie w przerywaniu ciąży jest grzechem przeciwko
  życiu ludzkiemu i powoduje zaciągnięcie ekskomuniki: „Formalne współdziałanie
  w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie. Kościół nakłada kanoniczną
  karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. "Kto powoduje
  przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą
  samego prawa" (KPK, kan. 1398), "przez sam fakt popełnienia przestępstwa" (KPK,
  kan. 1314), na warunkach przewidzianych przez prawo (Por. KPK, kan. 1323-
  1324).” (KKK 2272)
 • aniouek1 24.01.06, 17:48
  Szanowanie życia człowieka od początku jego zaistnienia nakłada obowiązek
  leczenia embrionu, gdy zachodzi konieczność, i nie dopuszcza przeprowadzania
  eksperymentów genetycznych i takich ingerencji, które nie mają charakteru
  leczniczego.

  „Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się
  bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości
  jak każdą inną istotę ludzką. Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona,
  jeśli „szanuje życie oraz integralność embrionu i płodu ludzkiego, dąży do jego
  ochrony albo do jego indywidualnego leczenia... Sprzeciwia się prawu moralnemu
  wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka
  nie powinna pociągać za sobą wyroku śmierci" (Kongregacja Nauki Wiary, instr.
  Donum vitrae, I, 2.. KKK 2274)

  „Jak każdy zabieg medyczny na pacjencie, należy uznać za dopuszczalne zabiegi
  na embrionie ludzkim, pod warunkiem że uszanują życie i integralność embrionu,
  nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalnie wielkie; gdy są podejmowane w
  celu leczenia, poprawy jego stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia”
  (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I, 3.. KKK 2275)

  „Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako «materiał
  biologiczny», jest niemoralne” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae,
  I. 5.. KKK 2275).

  „Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają
  charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o
  określonej płci lub innych wcześniej ustalonych właściwościach. Manipulacje te
  sprzeciwiają się również godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności
  i tożsamości” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I. 6.) jedynej,
  niepowtarzalnej” (KKK 2275)

  „Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako «materiał
  biologiczny», jest niemoralne” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae,
  I. 5.. KKK 2275)
 • aniouek1 24.01.06, 17:49
  Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu jest również samobójstwo. „Każdy jest
  odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg
  pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je
  z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych
  dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył.
  Nie rozporządzamy nim.” (KKK 2280)

  Bóg, Dawca życia, ma decydować, kiedy człowiek przez śmierć ma przechodzić do
  wieczności. On wie, kiedy człowiek jest najbardziej dojrzały i przygotowany do
  życia wiecznego. Dobrowolne skracanie swojego życia pozbawia człowieka
  możliwości zasługiwania przez swoje czyny miłości na chwałę nieba.

  „Samobójstwo popełnione z zamiarem dania "przykładu", zwłaszcza ludziom młodym,
  nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia. Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie
  jest sprzeczne z prawem moralnym.” (KKK 2282)

  Targnięcie się na swoje życie jest ciężkim przewinieniem, chociaż – jak
  w każdym innym grzechu – mogą zaistnieć czynniki zmniejszające stopień
  winy. „Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą,
  cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy.” (KKK
  2282)

  Chociaż samobójstwo jest grzechem ciężkim, nie oznacza to, że każdy, kto
  odebrał sobie życie otrzymuje karę potępienia, jak o tym uczy Katechizm: „Nie
  powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały
  sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać im możliwość zbawiennego
  żalu. Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie.” (KKK 2283) My
  również winniśmy modlić się za samobójców i za tych, którzy mogą popełnić ten
  grzech.

  Oprócz stanów chorobowych przyczyna targnięcia się na własne życie może leżeć
  w gniewie, np. gdy ktoś w porywie szału wyskakuje przez okno; w upojeniu
  alkoholowym, w zawodzie miłosnym, w chciwości, np. gdy ktoś stracił sens życia,
  bo zbankrutował.
 • aniouek1 24.01.06, 17:51
  Nie tylko życie fizyczne i ciało ma swoją wartość. Człowiek jest duchem
  przyobleczonym w ciało. Bóg obdarował nas nie tylko życiem fizycznym, którego
  nie wolno nam zabijać. Każdy człowiek posiada również duchową i rozumną duszę,
  stworzoną bezpośrednio przez Boga. Ta dusza może być ożywiona życiem Bożym
  nazywanym łaską uświęcającą. Piąte przykazanie nakazuje nam troskę nie tylko
  o życie fizyczne, ale także o życie duchowe i nadprzyrodzone. Człowiek ma się
  rozwijać wszechstronnie i pomagać tym również bliźnim. Zakaz: „Nie zabijaj”,
  odnosi się zarówno do życia fizycznego, jak również do życia duchowego
  i nadprzyrodzonego. Rozważmy obecnie to zagadnienie.
 • aniouek1 24.01.06, 17:52
  Stwórca pragnie ożywiać naszą duszę Swoim życiem. Daru życia Bożego udzielił
  nam w sakramencie chrztu. Życie Boże, nazywane łaską uświęcającą, upodabnia nas
  do Boga, daje nam udział w życiu Trójcy Świętej. Dar ten jest absolutnie
  konieczny do osiągnięcia zbawienia. Jak więc mamy obowiązek troszczyć się
  o życie fizyczne, tak obowiązek ten odnosi się również do życia Bożego w nas.
  To życie należy rozwijać w sobie i nigdy nie wolno go niszczyć przez grzechy.
 • aniouek1 24.01.06, 17:53
  Każdy naturalny i nadprzyrodzony dar Boży podobny jest do talentu
  z przypowieści Jezusa Chrystusa (por. Mt 25,14-30), który można powiększać lub
  go zmarnować. Odnosi się to również do daru życia Bożego, który otrzymaliśmy
  w sakramencie chrztu. Otrzymaną łaskę można powiększać przez każde
  bezinteresowne działanie, czyli przez każdą życzliwą myśl, dobre słowo i czyn
  wypływający z miłości. Życie Boże wzrasta w nas, kiedy spotykamy się
  w sakramentach z jego Dawcą – Jezusem Chrystusem. Szczególnym spotkaniem z Nim
  jest Komunia św. W Eucharystii, pod postaciami chleba i wina, jest On obecny
  realnie i prawdziwie jako człowiek i jako Bóg. Jest obecny z ciałem, krwią
  i duszą jako człowiek i ze swoją Boską naturą jako prawdziwy Bóg. Do wzrostu
  życia Bożego w nas przyczynia się też każda modlitwa, gdyż i ona jest
  spotkaniem z Bogiem.
 • aniouek1 24.01.06, 17:54
  Życie Boże udzielone w sakramencie chrztu może zostać zniszczone tak jak życie
  fizyczne. Piąte przykazanie stojące na straży każdej formy życia zakazuje
  zabijania tego życia w sobie i w innych ludziach. Grzech ciężki, nazywany też
  grzechem śmiertelnym jest nadprzyrodzonym zabójstwem. Wywołuje on prawdziwą
  śmierć życia Bożego, miłości Bożej, samego Boga w człowieku. Ta śmierć jest
  bardzo groźna, gdyż człowiek – choć jego nieśmiertelna dusza nigdy nie
  przestanie istnieć – może się w niej pogrążyć na całą wieczność.
 • aniouek1 24.01.06, 17:55
  Istnieje jeszcze jedna forma bardzo niebezpiecznego duchowego zabójstwa. Jest
  nim zabijanie sumienia, czyli przytępianie go. Rezultatem tego staje się
  niewrażliwość na popełniane przez siebie grzechy. „Zabija się braci na wiele
  sposobów: bronią, słowem lub złym czynem... przez doniesienie prześladowcy
  o kryjówce prześladowanego, przez odebranie nieszczęśliwemu miejsca, w którym
  znajduje ukojenie... O! Na ileż sposobów się zabija... Człowiek jednak nie
  odczuwa wyrzutów sumienia. Człowiek – a jest to znakiem jego duchowego upadku –
  zabił wyrzuty sumienia.» (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga 187,
  Katowice 2000, wyd. Vox Domini)
 • aniouek1 24.01.06, 17:57
  Człowiek może nie tylko w sobie niszczyć życie Boże, czyli łaskę uświęcającą.
  Przez zgorszenie może przyczynić się do tego, że inni ludzie zniszczą ją
  również w sobie.

  „Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do
  popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swego
  bliźniego. Narusza cnotę i prawość; może doprowadzić swego brata do śmierci
  duchowej. Zgorszenie jest poważnym wykroczeniem, jeśli uczynkiem lub
  zaniedbaniem dobrowolnie doprowadza drugiego człowieka do poważnego
  wykroczenia.” (KKK 2284)

  Ze względu na wielkie zło gorszących czynów Jezus Chrystus wypowiada surowe
  słowa ostrzeżenia: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych
  małych... temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi
  morza” (Mt 18,6; Por. 1 Kor 8, 10-13).

  „Zgorszenie jest szczególnie ciężkie, gdy szerzą je ci, którzy, z natury bądź
  z racji pełnionych funkcji, obowiązani są uczyć i wychowywać innych. Takie
  zgorszenie Jezus zarzuca uczonym w Piśmie i faryzeuszom, porównując ich do
  wilków przebranych za owce (Por. Mt 7,15).” (KKK 2285)

  „Zgorszenie może być spowodowane przez prawo lub instytucje, przez modę lub
  opinię publiczną. W ten sposób winni zgorszenia są ci, którzy ustanawiają prawa
  lub struktury społeczne prowadzące do degradacji obyczajów i rozkładu życia
  religijnego lub do "warunków społecznych, które, w sposób zamierzony czy nie,
  utrudniają albo praktycznie uniemożliwiają życie chrześcijańskie,
  zgodne z przykazaniami" (Pius XII, Przemówienie - 1 czerwca 1941). To
  samo dotyczy dyrektorów przedsiębiorstw, którzy wydają przepisy zachęcające do
  oszustwa, nauczycieli, którzy "pobudzają do gniewu... swoich... uczniów" (Por.
  Ef 6,4; Kol 3,21), lub tych, którzy manipulują opinią publiczną, odciągając ją
  od wartości moralnych.” (KKK 2286)
 • aniouek1 24.01.06, 17:58
  Kolejnym zobowiązaniem wynikającym z piątego przykazania jest troska o życie
  i zdrowie fizyczne i zakaz niszczenia go przez szkodzenie zdrowiu, ranienie,
  torturowanie itp. To zagadnienie zostanie obecnie omówione.
 • aniouek1 24.01.06, 18:00
  Człowiek został stworzony przez Boga jako istota złożona z dwóch elementów:
  materialnego, nazywanego ciałem, i duchowego, określanego jako dusza. O te dwa
  elementy powinien więc człowiek się troszczyć.

  „Życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami powierzonymi nam przez Boga. Mamy
  się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka
  i dobra wspólnego.” (KKK 2288)

  Miłość do drugiego człowieka nie ogranicza się do powstrzymywania się od
  zabijania i niszczenia zdrowia. Prawdziwa miłość skłania do ustawicznej troski,
  by osobom – za które jesteśmy odpowiedzialni – zapewnić wszystko, co jest mi
  potrzebne do zachowania zdrowia oraz do wszechstronnego rozwoju
  osobowego. „Gdziekolwiek znajdują się ludzie – przypomina Sobór Watykański II –
  którym brak pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty,
  środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie nękani chorobami
  i przeciwnościami, cierpiący wygnanie i więzienie, tam miłość chrześcijańska
  winna ich szukać i znajdować, troskliwie pocieszać i wspierać" (DA 8).
 • aniouek1 24.01.06, 18:01
  Aby nie umrzeć, człowiek musi odżywiać się, a w razie choroby – leczyć się
  dostępnymi w sposób roztropny środkami. Ważne jest jednak, by troska o zdrowie
  fizyczne nie prowadziła do zaniku miłości, zgłasza do bliźnich, np. przez
  bezwzględne domaganie się od otoczenia opieki i zadręczanie bliźnich swoimi
  wymaganiami.
 • aniouek1 24.01.06, 18:03
  Dzięki badaniom naukowym można znajdować środki służące zdrowiu fizycznemu
  i psychicznemu człowieka. Takie badania są zgodne z piątym przykazaniem
  nakazującym stanie na straży życia i zdrowia ludzkiego. „Doświadczenia naukowe,
  medyczne lub psychologiczne na osobach lub grupach ludzkich mogą przyczyniać
  się do leczenia chorych i do poprawy zdrowia publicznego.” (KKK 2292)

  Kiedy jednak eksperymenty naukowe godzą w prawdziwe dobro człowieka, stają się
  niemoralne, a więc grzeszne. Zwraca na to uwagę Katechizm Kościoła
  Katolickiego: „Badania lub doświadczenia przeprowadzane na istocie ludzkiej nie
  mogą uzasadniać czynów samych w sobie sprzecznych z godnością osób i z prawem
  moralnym. Ewentualna zgoda osób poddawanych doświadczeniom nie usprawiedliwia
  takich czynów. Przeprowadzanie doświadczeń na istocie ludzkiej nie jest
  moralnie uzasadnione, jeżeli naraża jej życie lub integralność fizyczną
  i psychiczną na ryzyko niewspółmierne lub takie, którego dałoby się uniknąć.
  Przeprowadzanie doświadczeń na istotach ludzkich jest nie do pogodzenia
  z godnością osoby, szczególnie jeśli ma ono miejsce bez wyraźnej zgody danej
  osoby lub osób uprawnionych.” (KKK 2295)
 • aniouek1 24.01.06, 18:04
  Istnieje wiele grzechów przeciwko życiu i zdrowiu fizycznemu człowieka. Należy
  do nich niszczenie zdrowia, okaleczanie, torturowanie. Zagadnienie to zostanie
  omówione w tym paragrafie.
 • aniouek1 24.01.06, 18:05
  Piąte przykazanie zakazuje nieuzasadnionego niszczenia zdrowia własnego
  i innych ludzi. Uleganie różnym wadom często staje się przyczyną wykraczania
  przeciwko piątemu przykazaniu.

  I tak np. człowiek pyszny, pożerany przez próżne ambicje, mający różne plany,
  wykorzystuje nieraz innych ludzi do realizacji swoich zamierzeń, nie zezwalając
  im przy tym na konieczny wypoczynek.

  Także chciwość może rujnować zdrowie innych, np. ktoś wykorzystuje ludzi,
  zatrudnia w pracy dzieci, zleca innym niebezpieczne dla zdrowia zajęcia, płaci
  pracownikom tak mało, że nie wystarcza im na życie itp.

  Nieczystość może także prowadzić do rujnowania zdrowia fizycznego lub
  psychicznego, np. namawianie kogoś do zażywania różnych środków
  antykoncepcyjnych. Namówienie kogoś do przerwania ciąży może doprowadzić do
  odebrania tej osobie, na całe życie, spokoju sumienia, radości. Może nawet
  doprowadzić do choroby lub powikłań psychicznych. Nieraz współmałżonek, przez
  wymuszanie współżycia seksualnego niezgodnego z normami moralności, doprowadza
  swoją żonę do przeżywania ciągłych wyrzutów sumienia, do odczuwania ciągłego
  niepokoju, a nawet – do stanów nerwicowych.

  Zazdrość staje się nieraz powodem niszczenia zdrowia i pokoju wewnętrznego, np.
  z powodu zazdrości ktoś może zranić bliźniego, a przez szantażowanie go,
  rzucanie oszczerstw może spowodować, iż żyje on w ciągłym niepokoju. Pod
  wpływem zazdrości ktoś może zmuszać drugą osobę do nadmiernego, rujnującego jej
  zdrowie wysiłku, aby pozbawić ją zazdroszczonego dobrego samopoczucia, urody
  itp.

  „Cnota umiarkowania uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć dotyczących
  pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków.” (KKK 2290) Brak zaś umiaru w jedzeniu i
  piciu, palenie papierosów, rujnuje nie tylko własne zdrowie, lecz także osób
  zachęcanych lub zmuszanych do podobnych praktyk.

  Alkohol może stać się przyczyną wypadków. „Ci, którzy w stanie nietrzeźwym lub
  na skutek nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego
  człowieka i swemu własnemu – na drogach, na morzu lub w powietrzu – ponoszą
  poważną winę.” (KKK 2290) Alkoholizm rodziców może też spowodować upośledzenie
  fizyczne lub umysłowe ich potomstwa.

  Sprzecznym z piątym przykazaniem rujnowaniem zdrowia i życia jest też
  narkomania. „Używanie narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu
  ludzkiemu. Jest ciężkim wykroczeniem, chyba że wynika ze wskazań ściśle
  lekarskich. (KKK 2291)

  Także wytwarzanie lub rozprowadzanie narkotyków jest grzechem przeciwko piątemu
  przykazaniu. „Nielegalna produkcja i przemyt narkotyków są działaniami
  gorszącymi; stanowią one bezpośredni współudział w działaniach głęboko
  sprzecznych z prawem moralnym, ponieważ skłaniają do nich.” (KKK 2291)

  Nieraz nadmierne szukanie rozrywek rujnuje zdrowie, doprowadza do przemęczenia
  i wyczerpania nerwowego, np. gdy ktoś bez umiaru, kosztem snu, ogląda programy
  telewizyjne; gdy ktoś niszczy słuch przez słuchanie – zwłaszcza przez
  słuchawki – zbyt hałaśliwej muzyki. Swoimi zabawami można też pozbawiać spokoju
  lub snu sąsiadów i przez to rujnować ich zdrowie.

  Zbytni aktywizm, bez wypoczynku, prowadzi do niszczenia zdrowia. Ale i lenistwo
  połączone z bezczynnością nie służy zdrowiu, może bowiem doprowadzić do
  poczucia znudzenia, bezsensu życia, może zabić w człowieku tak konieczną dla
  równowagi psychicznej radość i spokój wewnętrzny.
 • aniouek1 24.01.06, 18:06
  Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Dekalogu jest torturowanie fizyczne lub
  psychiczne, stosowanie przymusu psychicznego, zastraszanie, terroryzm,
  okaleczanie, ranienie itp. Poszanowanie godności ciała ludzkiego – które ma być
  świątynią Ducha Świętego (por. 1 Kor 6,19) – wyklucza takie działania.

  Żadne powody nie usprawiedliwiają praktyki tortur. „Stosowanie tortur,
  polegające na przemocy fizycznej lub moralnej w celu uzyskania zeznań, ukarania
  winnych, zastraszenia przeciwników, zaspokojenia nienawiści, jest sprzeczne
  z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej.” (KKK 2297)

  Katechizm przyznaje, że Kościół nie zawsze zdecydowanie przeciwstawiał się
  stosowaniu tortur. „W czasach minionych te okrutne praktyki były powszechnie
  stosowane przez legalne rządy w celu utrzymania prawa i porządku, często bez
  sprzeciwu ze strony pasterzy Kościoła, którzy w swoim sądownictwie przyjęli
  przepisy prawa rzymskiego dotyczące tortur. Mimo tych godnych pożałowania
  faktów Kościół zawsze pouczał o obowiązku łagodności i miłosierdzia; zabraniał
  osobom duchownym przelewania krwi. W ostatnich czasach stało się oczywiste, że
  te okrutne praktyki nie były ani konieczne dla porządku publicznego, ani zgodne
  ze słusznymi prawami osoby ludzkiej. Przeciwnie – praktyki te prowadzą do
  jeszcze większych poniżeń. Powinno się działać w celu ich zniesienia. Trzeba
  modlić się za ofiary i za ich katów.” (KKK 2298)
 • aniouek1 24.01.06, 18:10
  Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu są również wszelkie akty
  terroryzmu. „Terroryzm, który grozi, rani i zabija wszystkich bez różnicy, jest
  w głębokiej sprzeczności ze sprawiedliwością i miłością” (KKK 2297). Niemoralne
  jest też uprowadzanie i branie zakładników (por. KKK 2297)

  Nie tylko bezpośrednie ranienie, torturowanie, terroryzowanie innych narusza
  piąte przykazanie. Można bowiem skazać człowieka na udrękę i cierpienie także
  wtedy, gdy – dysponując odpowiednimi środkami – nie robi się nic, by poprawić
  jego nieludzkie warunki życia.

  Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku ukazał zło
  terroryzmu. Przypomniał jednak, że pomimo prawa do obrony przed nim, człowiek
  nie może stosować w walce z nim niemoralnych środków, takich jak wymierzanie
  kary bez udowodnienia winy oraz stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Aby
  skutecznie przeciwstawić się międzynarodowemu terroryzmowi, należy przede
  wszystkim likwidować niesprawiedliwość społeczną. Ona to rodzi ludzkie
  cierpienie i sprzyja aktom terroru. Aby jednak wprowadzić sprawiedliwość,
  nieodzowne staje się przebaczenie, Bez niego nie można odbudować społeczności,
  w której szanowane będą prawa wszystkich ludzi, ani też nie można zaprowadzić
  trwałego pokoju.
 • aniouek1 24.01.06, 18:11
  Piąte przykazanie zakazuje okaleczania ludzkiego ciała. Tylko względy medyczne
  mogą usprawiedliwić takie działania np. dokonywanie operacji. „Bezpośrednio
  zamierzone amputacje, okaleczenia ciała lub sterylizacje osób niewinnych są
  sprzeczne z prawem moralnym poza wskazaniami medycznymi o charakterze ściśle
  leczniczym.” (Por. Pius XI, enc. Casti connubii: DS 3722.. KKK 2297)
 • aniouek1 24.01.06, 18:13
  Przeszczepianie narządów może być naruszeniem prawa moralnego lub też czymś
  uprawnionym etycznie. Katechizm określa warunki, kiedy łamie się prawo moralne,
  a kiedy dokonuje się dobrego czynu: „Przeszczep narządów jest moralnie nie do
  przyjęcia, jeśli dawca lub osoby uprawnione nie udzieliły na niego wyraźnej
  zgody. Jest on natomiast zgodny z prawem moralnym i może zasługiwać na uznanie,
  jeśli zagrożenia i ryzyko fizyczne i psychiczne ponoszone przez dawcę są
  proporcjonalne do pożądanego dobra u biorcy. Jest rzeczą moralnie
  niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej
  istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób.” (KKK 2296)
 • aniouek1 24.01.06, 18:14
  Wyrażone negatywnie przykazanie: „Nie zabijaj” zawiera też pozytywne wezwanie
  do szanowania życia fizycznego, duchowego i nadprzyrodzonego człowieka. W tym
  wezwaniu zawiera się nakaz do budowania takiego świata, w którym każdy człowiek
  może żyć i rozwijać się zgodnie z zamierzeniem Stwórcy. Zanalizujmy dokładniej
  to zagadnienie.
 • aniouek1 24.01.06, 18:16
  Aby człowiek mógł się rozwijać, należy tworzyć społeczności, w których szanować
  się będzie godność i prawa drugiego człowieka. Zadaniem chrześcijanina jest
  zatem takie przetwarzanie swojego środowiska oraz struktur społecznych, aby
  wszędzie respektowano wielkość człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo
  Boże.

  Każdy uczeń Chrystusa powinien szanować godność i prawa drugiego człowieka,
  takie jak: prawo do godnego poziomu życia, do korzystania z wartości moralnych
  i kulturalnych, prawo do oddawania czci Bogu zgodnie z wymaganiami prawego
  sumienia, prawo do wyboru stanu i swobody życia rodzinnego, prawo do prawdy, do
  dobrego imienia itp. (por. Jan XXIII, encyklika "Pacem in terris").

  Przykazania Dekalogu stoją na straży praw osobowych, których nikomu nie wolno
  naruszać, np. prawa do wiary w Boga, do oddawania Mu czci, do świętowania dnia
  Pańskiego, prawa do szacunku ze strony swoich dzieci, prawa do życia, do
  nienaruszalności jedności i czystości małżeńskiej, do posiadania swojej
  własności, do prawdy itp.

  Wadą utrudniającą szanowanie bliźniego jest pycha. Rodzi ona tendencję do
  umniejszania wartości drugiego człowieka, do pozbawiania go różnych uprawnień,
  np. ludzi innych ras lub płci.

  Inne wady także mogą doprowadzić do naruszenia praw drugiego człowieka, np.
  zazdrość i chciwość może skłaniać do odmówienia drugiemu prawa do posiadania
  swojej własności; nieopanowany mąż może łamać prawo swojej żony do współżycia
  zgodnego z sumieniem; pod wpływem gniewu człowiek potrafi znieważyć lub nawet
  zabić drugiego, naruszając przez to jego prawo do dobrego imienia i do życia.
 • aniouek1 24.01.06, 18:17
  „Poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domagają się pokoju.” (KKK 2304) Wojny
  są bezpośrednim zagrożeniem życia ludzkiego, dlatego moralnym obowiązkiem jest
  budowanie takiego świata, w którym nie będzie wojen. Katechizm szczegółowo
  omawia związaną z piątym przykazaniem problematykę troski o pokój i unikanie
  wojen. Poniżej zostaną przedstawione główne myśli dotyczące tego ważnego dla
  ludzkości zagadnienia.

  Do zachowania pokoju nie wystarczy polityczna równowaga sił, konieczne jest
  szanowanie się wzajemne narodów, stałe dążenie do braterstwa, szanowanie
  godności (por. KKK 2304)

  Trwały pokój można osiągnąć dzięki Chrystusowi. „Pokój ziemski jest obrazem i
  owocem pokoju Chrystusa, który jest mesjańskim "Księciem Pokoju" (Iz 9, 5).”
  (KKK 2305). „On... jest naszym pokojem” (Ef 2,14).

  Każdy człowiek przez swoje działanie i modlitwę ma zrobić wszystko, by unikać
  wojen. „Tak długo jednak jak "będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a
  równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne
  kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę... rządom nie można odmawiać prawa
  do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych
  rokowań" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 79; KKK 2308).

  Naród może się bronić w przypadku zagrożenia. Katechizm zaznacza jednak, że
  należy „ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające uprawnioną
  obronę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej decyzji jest podporządkowana
  ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku:

  – aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była
  długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;

  – aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się
  nierealne lub nieskuteczne;

  – aby były uzasadnione warunki powodzenia;

  – aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu
  niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę
  współczesnych środków niszczenia.

  Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej.” (KKK
  2309)

  „Ci, którzy poświęcają się sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są sługami
  bezpieczeństwa i wolności narodów. Jeżeli wywiązują się należycie ze swojego
  zadania, prawdziwie przyczyniają się do dobra wspólnego narodu i utrwalenia
  pokoju” (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 79. KKK 2310).

  „Władze publiczne powinny uwzględnić przypadek tych, którzy z pobudek sumienia
  odmawiają użycia broni; są oni jednak zobowiązani w inny sposób służyć
  wspólnocie ludzkiej (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 79. KKK
  2311)

  Gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, należy „szanować i traktować humanitarnie
  ludność cywilną, rannych żołnierzy i jeńców.” (KKK 2313)

  „Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów i jego powszechnymi
  zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są zbrodniami. Nie wystarczy
  ślepe posłuszeństwo, by usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują.
  Zagłada ludu, narodu czy mniejszości etnicznej powinna być potępiona jako
  grzech śmiertelny. Istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, które
  nakazują ludobójstwo. (KKK 2313)

  „Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do zniszczenia
  całych miast lub też większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią
  przeciw Bogu i samemu człowiekowi, zasługującą na stanowcze i natychmiastowe
  potępienie” (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 80.) Ryzykiem
  nowoczesnej wojny jest stwarzanie okazji posiadaczom broni masowej zagłady,
  zwłaszcza atomowej, biologicznej lub chemicznej, do popełniania takich
  zbrodni.” (KKK 2314)

  „Gromadzenie broni wydaje się wielu ludziom paradoksalnym sposobem
  powstrzymania ewentualnych przeciwników od wojny. Widzą w tym najbardziej
  skuteczny ze środków zdolnych zapewnić pokój między narodami. Wobec takiego
  odstraszającego zabiegu powinno się wysunąć poważne zastrzeżenia moralne.
  Wyścig zbrojeń nie zapewnia pokoju. Nie tylko nie eliminuje przyczyn wojny, ale
  może je jeszcze nasilić. Wydawanie ogromnych sum na produkcję ciągle nowych
  rodzajów broni uniemożliwia przyjście z pomocą głodującej ludności (Por. Paweł
  VI, enc. Populorum progressio, 53.), hamuje rozwój narodów. Nadmierne zbrojenia
  mnożą przyczyny konfliktów i zwiększają ryzyko ich rozprzestrzeniania się.”
  (KKK 2315) „Wyścig zbrojeń stanowi najgroźniejszą plagę ludzkości, a
  równocześnie nieznośną krzywdę dla ubogich" (Sobór Watykański II, konst.
  Gaudium et spes, 81; KKK 2329).

  „Produkcja broni i handel nią dotykają wspólnego dobra narodów i wspólnoty
  międzynarodowej. Władze publiczne mają więc prawo i obowiązek ich ustawowego
  uregulowania. Dążenie do doraźnych interesów prywatnych lub zbiorowych nie może
  usprawiedliwić przedsięwzięć, które podsycają przemoc i konflikty między
  narodami oraz naruszają międzynarodowy porządek prawny.” (KKK 2316)

  Troska o pokój spoczywa na władzach państwowych a także na każdym człowieku,
  który ma usuwać ze swego życia to, co jest korzeniem wszelkich zatargów między
  ludźmi. Każdy powinien niszczyć w sobie to, co stanowi źródło konfliktów
  zbrojnych: nienawiść, niezdrową ambicję, pogardę dla człowieka, zazdrość, chęć
  zagarnięcia cudzego dobra itp. „Niesprawiedliwości, nadmierne nierówności w
  porządku gospodarczym lub społecznym, zazdrość, podejrzliwość i pycha, które
  szkodliwie szerzą się między ludźmi i narodami, wciąż zagrażają pokojowi i
  powodują wojny. Wszystko, co czyni się, by zlikwidować te nieporządki,
  przyczynia się do budowania pokoju i unikania wojny." (KKK 2317)

  Szczególnie gniew i nienawiść niszczą dobre – oparte na szacunku,
  sprawiedliwości i miłości – relacje między ludźmi. Grzechy te leżą u źródeł
  wojen. Usuwanie gniewu i nienawiści ze swojego życia jest więc obowiązkiem
  ucznia Chrystusa.

  „Nasz Pan, przypominając przykazanie: "Nie zabijaj!" (Mt 5, 21), domaga się
  pokoju serca i piętnuje niemoralność zbrodniczego gniewu i nienawiści.” (KKK
  2302)

  Gniew to pragnienie odwetu, zemszczenia się. (por. KKK 2302) „Jeśli gniew
  posuwa się do dobrowolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego zranienia
  bliźniego, stanowi poważne wykroczenie przeciw miłości; jest grzechem
  śmiertelnym. Pan mówi: "Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi"
  (Mt 5,22) (KKK 2302).

  Przede wszystkim nienawiść niszczy pokój i prowadzi do wojen. Jest ona
  przeciwieństwem miłości. „Nienawiść do bliźniego jest grzechem, gdy człowiek
  dobrowolnie chce dla niego zła. Nienawiść jest grzechem ciężkim, gdy
  dobrowolnie życzy się bliźniemu poważnej szkody. "A Ja wam powiadam: Miłujcie
  waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak
  będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie..." (Mt 5, 44-45). (KKK 2303)
 • aniouek1 24.01.06, 18:19
  Pokój może oznaczać brak wojny lub też atmosferę życzliwości, dobroci, miłości.
  Chrześcijanin ma starać się o to, by wszędzie istniał pokój w tym podwójnym
  znaczeniu, ma więc stać się również szerzycielem radości i pokoju. Uczeń
  Chrystusa ma przyczyniać się do budowania rodziny ludzkiej, w której zaistnieje
  atmosfera życzliwości, radości, zaufania i pokoju. Chrystus
  mówi: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
  synami Bożymi” (Mt 5,9).

  Budzenie radości i pokoju w sercach ludzkich to jeden z przejawów miłości.
  Miłość bowiem to coś więcej niż powstrzymywanie się od krzywdzenia i
  zastraszania bliźniego, od zadawania mu bólu, od ranienia go lub pozbawiania go
  życia. Miłość pragnie uszczęśliwiać, wnosić pokój i radość. Dlatego też uczeń
  Chrystusa powinien troszczyć się o to, aby wytwarzać wszędzie klimat Bożej
  radości i pokoju.

  Chrześcijanin będzie budować środowisko sprzyjające rozwojowi człowieka, o ile
  będzie się kierować w życiu miłością, o ile w jego życiu, działaniu, słowach
  i postawach ujawnią się takie owoce Ducha jak: radość, pokój, cierpliwość,
  uprzejmość, wierność, łagodność i opanowanie (por. Ga 5,22). Każdy z tych
  owoców ma on w sobie rozwijać i nie niszczyć go popełnianymi grzechami.
 • aniouek1 24.01.06, 18:20
  Kiedy Duch Święty mieszka w człowieku i kiedy człowiek poddaje się Jego
  kierownictwu, wówczas pojawiają się w nim owoce Jego obecności, do których
  należy między innymi radość i pokój. Tym pokojem i radością można się dzielić z
  innymi. Przez samą swoją obecność, słowa, gesty i czyny można wnosić Boży pokój
  i radość w serca bliźnich. Radość pobudza człowieka do czynienia dobra,
  pesymizm zaś i zgorzknienie rodzi zniechęcenie i dlatego przynosi mu szkodę.

  Każdy dar Boży można jednak umniejszyć lub nawet zupełnie zniszczyć. Dotyczy to
  również pokoju i radości. Gdy tak się stanie, zamiast wewnętrznego spokoju w
  człowieku pojawi się niepokój, który będzie się udzielał innym. Doprowadza do
  niego uleganie swoim różnym złym skłonnościom.

  Wiele czynników może stłumić autentyczną radość i pokój w człowieku i tym samym
  przeszkodzić w ich szerzeniu. Przede wszystkim grzechy tłumią radość i pokój.

  Prawdziwa radość zabijana jest przez pychę. Ambicja rodzi silny głód wielkości,
  którego nic nie jest w stanie zaspokoić: ani wyobraźnia, ani domaganie się od
  otoczenia wyrazów szacunku i podziwu. Przewrażliwiony na punkcie swojej
  wielkości człowiek ciągle czuje się przez kogoś urażony, nie doceniony; ciągle
  obawia się utracenia swojej wielkości, zbudowanej na kruchych fundamentach.
  Lęka się, że utraci swoją wielkość, pozycję, znaczenie, wpływy, sławę itp.

  Radość i pokój znika również z życia człowieka zazdrosnego, gdyż widok
  szczęścia innych, dobra bliźnich, ich talentów, uzdolnień rodzi w nim smutek,
  przygnębienie i rozgoryczenie.

  Nie ma w sobie radości również człowiek chciwy, ciągle bowiem wydaje mu się, że
  czegoś mu brak, nawet gdy posiada wielkie bogactwa. Ponadto żyje on w ciągłej
  obawie, że może utracić to, co tak gorliwie zbierał przez całe życie, że straci
  pieniądze, że zbankrutuje. Radość ginie w chciwym człowieku z powodu
  uświadamiania sobie zbliżającej się śmierci, która zmusi go do rozstania się
  z tym, co dla niego najdroższe: z bogactwem.

  Nieczystość, pogoń za przeżyciami seksualnymi, zamiast spodziewanego szczęścia,
  rodzi przesyt i znudzenie. Podobnie też pogoń za przyjemnościami smakowymi, za
  rozrywkami staje się przyczyną odczuwania głębokiej pustki wewnętrznej i nudy.

  Lenistwo i bezczynność zabijają w człowieku radość tworzenia czegoś
  wartościowego, działania dla dobra innych.

  Gniew i nienawiść zabijają w człowieku pokój i radość. Zamiast tych darów
  pojawia się oburzenie, żal do całego świata i złość.

  Popełniający grzechy człowiek niszczy radość i pokój nie tylko w sobie, lecz
  i w innych. Podobnie bowiem jak pokój również niepokój człowieka udziela się
  innym, np. rozgniewana osoba wprowadza wszędzie atmosferę rozdrażnienia.
  Nienawiść i kłótnie niszczą radość i atmosferę pokoju w każdym środowisku.

  Osoba pragnąca, aby wszyscy się nią zajmowali, może wprowadzać atmosferę
  nerwowości i niepokoju, bo ciągle wybucha gniewem, obmawia i krytykuje tych,
  którzy nie poświęcili jej swej uwagi. Złośliwy człowiek rozdrażnia innych przez
  swoje dokuczliwe uwagi, kpiny, wyśmiewanie się itp. Zarozumiały człowiek –
  chcący wykazać, że wszystko wie najlepiej – zanudza innych swoim przechwalaniem
  się. Awantury wywoływane przez chciwego ojca, którego zdaniem „nikt w domu nie
  oszczędza” mogą wytwarzać stałą atmosferę niepokoju, poczucie zagrożenia.

  Naszym zadaniem jest nie tylko unikanie rozdrażniania innych, lecz łagodzenie
  konfliktów, zatargów i sporów, jakie mogą się rodzić w naszym środowisku.
  Chrześcijanin powołany jest do stałej troski o to, by ludzie nie zadawali sobie
  bólu i nie zadręczali się wzajemnie. Uczeń Chrystusa ma ustawicznie dążyć do
  jedności, łagodzić spory i wszędzie wytwarzać atmosferę życzliwości i
  braterstwa.

  Nie każdy jednak chce leczyć trudną do zniesienia atmosferę, zrodzoną przez
  kłótnie i różne konflikty. Różne wady mogą przeszkadzać człowiekowi
  w angażowaniu się w dzieło łagodzenia sporów i jednoczenia ludzi. I tak np.
  człowiek pyszny, gardzący bliźnimi, cieszy się, gdy ludzie kłócą się
  i znieważają, ponieważ czuje wówczas swą przewagę nad nimi. Władczej jednostce
  kłótnie ułatwiają podporządkowywanie sobie ludzi, dlatego nie jest
  zainteresowana ich usuwaniem.

  Tak więc grzech niszczy pokój i rodzi różne formy niepokoju w tym, który go
  popełnia i w jego otoczeniu, dlatego powinien być ciągle usuwany. Jeśli więc
  ktoś szczerze pragnie posiadać w sobie pochodzącą od Ducha Świętego radość
  i dzielić się nią z innymi, powinien prosić Dawcę tego daru o udzielenie mu
  go w obfitości i równocześnie usuwać ze swojego życia wszelki grzech.
 • aniouek1 24.01.06, 18:22
  Cierpliwość jest kolejnym, rodzonym w nas przez Ducha Świętego owocem, który
  pomaga tworzyć atmosferę wspólnoty, życzliwości i miłości. Cierpliwość skłania
  do znoszenia przykrości i przeciwności losu i ułatwia łagodzenie wielu
  konfliktów.

  Przeciwieństwem cierpliwości jest niecierpliwość. Zniecierpliwienie jest pewną
  formą wzburzenia, rozdrażnienia. To wzburzenie pojawia się wówczas, gdy ktoś
  szybko chce zdobyć coś, na czym bardzo mu zależy, lecz nie udaje mu się tego
  natychmiast osiągnąć. Tym upragnionym celem może być nawet coś dobrego, np. gdy
  ktoś chce się stać doskonałym lub szybko ulepszyć cały świat.

  Niecierpliwe dążenie nawet do dobrego celu może przynosić wiele szkód.
  Przeanalizujmy niektóre z nich.

  Jednym ze szkodliwych następstw niecierpliwego dążenia do jakiegoś nawet
  dobrego celu jest rozdrażnienie, które niekorzystnie wpływa na otoczenie, gdyż
  niszczy klimat miłości, zaufania i braterstwa. Zniecierpliwienie udziela się
  otoczeniu i niszczy dobrą atmosferę. Np. ktoś pragnie w ciągu kilku dni nauczyć
  się języka obcego i denerwuje się, że mu to nie wychodzi; ktoś inny znów
  tłumaczy koledze jakieś trudne zagadnienie i z powodu niecierpliwego
  oczekiwania rezultatów swojego działania denerwuje się, że ten niczego szybko
  nie rozumie.

  Innym szkodliwym następstwem niecierpliwego dążenia do dobrego celu może być
  stosowanie niewłaściwych środków. I tak np. aby w krótkim czasie doprowadzić
  ludzi do pełnej doskonałości, ktoś wytyka im każdy ich błąd, każdą ich wadę,
  zastrasza, zmusza do czynienia dobra, narzuca im swoje "dobre rady", kontroluje
  i szpieguje, aby stwierdzić, czy stosują się do jego zaleceń itp. Stosowanie
  niewłaściwych środków może zniweczyć osiągnięcie zamierzonego celu, np. ktoś
  swoimi zbyt częstymi uwagami i wytykaniem błędów, zamiast spodziewanej zmiany
  w otoczeniu, wywołuje tylko zdenerwowanie i rozdrażnienie.

  Jeszcze innym szkodliwym owocem niecierpliwego dążenia do dobra może być
  zniechęcenie się i zaprzestanie szukania go, np. ktoś zniechęca się do pracy
  nad swoim charakterem, nie dąży do świętości, bo po kilku tygodniach walki ze
  swoimi grzechami stwierdził, że niewiele lub wcale się nie zmienił.

  Niecierpliwe dążenie do celu nieraz doprowadza do zrujnowania zdrowia własnego
  i bliźnich, np. ambitny dyrygent chóru, pragnący odnieść sukces, może
  przemęczyć śpiewaków zbyt długimi próbami, gdyż pragnie w jak najkrótszym
  czasie przygotować ich do występu. Kto chce w ciągu tygodnia wykonać pracę
  wymagającą na ukończenie przynajmniej miesiąca, ten nie tylko nie doprowadzi
  rozpoczętego dzieła do końca, lecz ponadto zniszczy swoje zdrowie.

  Tak więc jeśli człowiek zbyt szybko pragnie coś osiągnąć, to czasami w ogóle
  nie dochodzi do tego, co zamierzył zrealizować. Niecierpliwe dążenie do celu
  może też skłaniać do niedbałego wykonywania różnych prac i obowiązków.

  Powyżej zostały przedstawione szkodliwe skutki niecierpliwego dążenia do
  dobrego celu. Człowiek może też gorączkowo i z niecierpliwością dążyć do celu
  złego: do zaspokojenia swoich egoistycznych pragnień. Taka niecierpliwość
  przynosi wiele zła.

  Każda egoistyczna skłonność może spowodować swoiste zniecierpliwienie i
  rozdrażnienie. I tak np. ambicja może zrodzić gorączkowe dążenie do zaszczytów
  i sukcesów. Przekonanie o swej wyższości i prawie do różnych przywilejów może
  sprawić, iż ktoś niecierpliwi się i wybucha gniewem, bo nie został obsłużony
  poza kolejką. Władczy typ niecierpliwi się, gdy ktoś nie słucha go od razu, gdy
  odwleka wypełnienie jego poleceń, gdy nie zjawia się na każde jego zawołanie
  itp. Chciwy człowiek niecierpliwi się i denerwuje, gdy ktoś ze słusznego powodu
  opóźnia – choćby o jeden dzień – spłacenie długu lub gdy zbyt długo musi gościć
  u siebie jakiegoś krewnego. Zazdrosna osoba może się bardzo denerwować
  i niecierpliwić, że jej donos na bogatego sąsiada nie odniósł natychmiastowego
  skutku. Spragniony dobrego jedzenia i picia człowiek może się niecierpliwić
  i złościć, gdy zbyt długo musi czekać na to, by żona ugotowała mu wreszcie jego
  ulubioną potrawę. Osoba opanowana przez nieczystość może z niecierpliwością
  czekać na pożyczenie jej obiecanej kasety z filmem pornograficznym. Leniwy
  człowiek popada w zniecierpliwienie i w rozdrażnienie, gdy jakaś praca zbytnio
  się przedłuża, gdy trzeba długo kimś się opiekować, pielęgnować kogoś itp.

  Kiedy na egoistycznie nastawioną osobę spada jakieś cierpienie – np. choroba –
  może się pojawić u niej niecierpliwość bardzo dotkliwa dla otoczenia. W osobach
  takich może powstać przekonanie, że wszyscy powinni się nimi opiekować, być
  przy nich i śpieszyć im z pomocą. I tak np. egocentrycznie nastawiony chory
  niecierpliwi się i denerwuje, gdy pielęgniarka nie przychodzi na każde
  zawołanie, gdy podchodzi najpierw do innego chorego. Niecierpliwość
  w cierpieniu potęguje się wskutek braku wiary w zbawczy sens krzyża.
 • aniouek1 24.01.06, 18:39
  Inna postawa sprzyjająca wytwarzaniu klimatu ułatwiającego człowiekowi życie
  i rozwój to uprzejmość. Jest ona kolejnym owocem Ducha. Powstaje z głębokiego
  szacunku i miłości do drugiego człowieka. Uprzejmość ujawnia się w honorowaniu
  każdej osoby przez gesty, zachowanie i słowa, np. gościom daje się to, co
  najlepsze, traktuje się ich z szacunkiem i miłością.

  Wskutek ulegania przez człowieka różnym wadom może się pojawić nieuprzejme
  zachowanie. Postawa taka rodzi się głównie z pychy, gdyż przekonany o swej
  wyższości człowiek domaga się względów dla własnej osoby, przy równoczesnym
  lekceważeniu innych. Ambitny człowiek wymaga, aby inni zachowywali się
  uprzejmie wobec niego, aby mu ustępowali lepsze miejsca, wszędzie go
  przepuszczali, dawali we wszystkim pierwszeństwo, zawsze go honorowali. Sam zaś
  pomniejsza wartość innych ludzi, lekceważy ich, traktuje pogardliwie i
  wyniośle. Drażliwość na punkcie własnej osoby sprawia, że człowiek łatwo
  zapomina o potrzebie uprzejmości: w porywie złości – zamiast honorować –
  traktuje innych opryskliwie. Rodząca się z zazdrości niechęć do bliźnich
  również nie sprzyja autentycznej uprzejmości.

  Pragnienie osiągnięcia jakichś korzyści skłania niektóre osoby do uprzejmości
  fałszywej, przyjmującej postać pochlebiania, udawanej układności. Za taką
  postawą kryje się chęć zyskania czegoś, czego domagają się egoistyczne
  pragnienia, np. podwyżki płacy, otrzymania jakichś "godności" kościelnych,
  wpływowych stanowisk, pozyskania czyjejś sympatii, oszukania klienta itp.
  Swoistą formą zwodniczej uprzejmości jest uwodzenie drugiej osoby przy pomocy
  banalnych komplementów, wymuszanego uśmiechu i udawanego "zakochania się".
 • aniouek1 24.01.06, 18:42
  Duch Święty formuje w człowieku postawę dobroci i łagodności (por. Gal 5,22).
  Te dwie postawy mają wielki wpływ na przekształcanie otoczenia w świat bardziej
  ludzki, w królestwo miłości i pokoju.

  Egoizm może niszczyć i te dzieła Ducha Świętego. Zrodzona z pychy wyniosła
  postawa skłania bardziej do lekceważenia innych, niż do traktowania ich
  z dobrocią. Przewrażliwienie na punkcie swojego "ja" może ujawniać się
  w dokuczaniu za najmniejszą przykrość, zadaną nawet całkiem nieświadomie.
  Ambicja nie zna przebaczania innym, gdyż wyolbrzymia wszystkie doznane krzywdy.
 • aniouek1 24.01.06, 18:43
  Miłość – rozlana w sercach ludzkich przez Ducha Świętego – jest wierna.
  Człowiek kochający miłością stałą skutecznie przetwarza swoje środowisko,
  wprowadzając w nim porządek Królestwa Bożego.

  Przeciwieństwo wierności, niewierność, rodzi się z interesowności, z szukania
  swoich korzyści. Egoistycznie nastawiony człowiek interesuje się innymi ludźmi
  ze względu na spodziewane korzyści, kiedy zaś ich nie osiąga, znika też
  zainteresowanie bliźnim oraz okazywana mu pomoc. Np. ktoś opiekuje się chorą
  osobą aż do momentu, kiedy dowiaduje się, że nie odziedziczy po niej spadku;
  mąż porzuca żonę, gdy się zestarzała; ktoś przyjaźni się z jakąś osobą przez
  kilka miesięcy, następnie zrywa przyjaźń, gdyż nie znalazł oczekiwanego
  zainteresowania swoją osobą i znajomość przestała mu sprawiać przyjemność;
  jakaś osoba spotyka się z innymi, póki ci zapraszają na przyjęcia lub częstują
  alkoholem, rezygnuje natomiast ze znajomości, gdy hojni koledzy nie mają już za
  co "stawiać"; ktoś "chodzi z dziewczyną", gdyż może z nią potańczyć, iść do
  kina, udać się na dyskotekę, porzuca ją jednak, gdy ta przeżywa jakieś kłopoty
  i nie potrafi być wesoła jak dawniej; ktoś zrywa przyjaźń, gdyż nie chce mu się
  odpisywać na listy lub odwiedzać przyjaciela itp.
 • aniouek1 24.01.06, 18:44
  Do postaw sprzyjających wytwarzaniu właściwego klimatu we wspólnocie ludzkiej
  należy zaliczyć opanowanie, będące również owocem Ducha Świętego. Polega ono na
  zapanowaniu nad swoimi egoistycznymi odruchami, np. nad pragnieniem wywyższania
  się, poniżania innych, obmawiania, krytykowania, zagarniania wszystkiego dla
  siebie, zadawania innym cierpienia przez wybuchy gniewu, nad pragnieniem
  bezczynności, nieumiarkowanego jedzenia, picia i korzystania z rozrywek itp.
 • aniouek1 24.01.06, 18:45
  Św. Paweł wspomina, że miłość wszystkiemu wierzy (por. 1 Kor 13,7).
  Bezpodstawna nieufność i podejrzliwość niszczy życie wspólnotowe.

  Roztropność nakazuje przewidywać niebezpieczeństwa i liczyć się ze zmiennością
  a nawet złą ludzką wolą. Obawa przed ewentualnym zagrożeniem musi jednak
  opierać się na realnych fundamentach, na faktach. Wady ludzkie mogą stać się
  powodem przesadnej nieufności.

  I tak np. spragniony władzy człowiek wszędzie widzi spiskowców i rywali
  usiłujących pozbawić go wpływów i znaczenia; chciwiec na każdym kroku wyczuwa
  złodziei i oszustów mogących umniejszyć jego majątek; przesadne pragnienie
  ludzkich uczuć rodzi posądzenie o niewrażliwość, obojętność i okrucieństwo;
  zazdrosna żona może ciągle posądzać swego męża o zdradę; alkoholik pomawia
  swojego przyjaciela o nieżyczliwość, gdy ten nie chce mu pożyczyć pieniędzy na
  wódkę; mąż posądza żonę o romans z innym mężczyzną, ponieważ odmawia mu ona
  współżycia niezgodnego z zasadami moralnymi.

  Przesadna podejrzliwość może skłaniać do nadmiernego kontrolowania innych, do
  szpiegowania ich na każdym kroku, co wytwarza atmosferę nieufności. Taka zaś
  atmosfera niszczy życie wspólnotowe, gdyż jeden boi się drugiego.

  Miłość "we wszystkim pokłada nadzieję" (1 Kor 13,7). Ten będzie właściwie
  traktował ludzi – a tym samym przyczyniał się do tworzenia wspólnoty – kto
  wierzy w dobro, jakiego może dokonać drugi człowiek.

  Choć bliźni posiada nieraz wiele wad, trzeba wierzyć, że – z pomocą łaski
  Bożej – może on stale poprawiać się i rozwijać. Łaska Chrystusa bowiem
  potężniejsza jest od zła. Kto wierzy w możliwość przemiany drugiego, ten będzie
  się starał dopomóc mu w tym, np. przez modlitwę, przez zachętę, pochwałę lub
  też przez zwrócenie mu uwagi na niewłaściwość postępowania.

  Pycha niszczy wiarę w możliwość przemiany drugiego człowieka. Wada ta potrafi
  bowiem tak umniejszyć w naszych oczach możliwości drugiego i równocześnie tak
  wyolbrzymić jego wady, że stracimy wiarę w możliwość jakiegokolwiek rozwoju
  bliźniego.

  Brak wiary w możliwość przemiany życia drugiej osoby powoduje, że nie próbuje
  się jej pomagać. I tak np. zamiast zrobić coś, co ułatwiłoby bliźniemu
  przemianę życia – np. pożyczyć mu jakąś dobrą książkę, porozmawiać z nim,
  pomodlić się za niego, ofiarować Bogu w jego intencji jakieś swoje wyrzeczenia,
  trudy i kłopoty itp. – zaczyna się go obmawiać, krytykować, wyśmiewać jego wady
  i poniżać go.
 • aniouek1 24.01.06, 18:51
  Ogromne zniechęcenie i przygnębienie rodzi się z braku nadziei na zwycięstwo
  dobra. Dostrzegany ogrom zła może człowieka zniechęcać do walki z nim. Dlatego
  konieczne jest pielęgnowanie nadziei w sobie i budzenie jej w sercach bliźnich.

  Fundamentem nadziei jest niezłomna wiara w to, że ostatecznie zwycięży Bóg i
  dobro, że na wieki będzie istniała miłość, którą On zaszczepia w ludzkich
  sercach. Szatan i zło zostanie ostatecznie pokonane. Sąd ostateczny ujawni to.
  Okaże się wtedy, że każde, najmniejsze nawet dobro było tryumfem nad złem, bo
  rozpoczęło nowy łańcuch dobra, który – na przestrzeni dziejów ludzkich – ciągle
  wydłużał się o nowe ogniwa miłości i dobroci.
 • aniouek1 24.01.06, 19:08
  Aby zapewnić człowiekowi warunki umożliwiające mu pełny rozwój, trzeba tworzyć
  świat, w którym jak najmniej będzie zła, cierpienia poczucia osamotnienia.
  Zapoczątkowane przez Chrystusa Królestwo przekształci się na końcu dziejów
  w Królestwo Ojca, w którym nie będzie najmniejszego nawet zła dręczącego
  człowieka.

  Swoją aktywnością uczeń Chrystusa powinien zmniejszać istniejące na ziemi
  cierpienie, np. przez pomoc ludziom biednym i krajom rozwijającym się, przez
  niesienie ulgi chorym itp.

  Dużo form cierpienia istnieje na ziemi z powodu grzesznych zaniedbań. I tak np.
  wielu ludzi na świecie głoduje, żyje w nędzy, choruje, bo inni posiadający
  nadmierne bogactwa nie pomagają im.

  Sam człowiek cierpi z powodu popełnianego przez siebie grzechu np. gdy przez
  alkoholizm, zażywanie narkotyków zrujnował swoje zdrowie lub przez lekceważenie
  wypoczynku doprowadził do osłabienia swój organizm.

  Swoim grzesznym sposobem postępowania wywołuje się też cierpienie innych np.
  kobieta zażywająca środki antykoncepcyjne, paląca papierosy, pijąca alkohol nie
  tylko niszczy swoje zdrowie, lecz może także spowodować, że jej dziecko będzie
  przez całe życie w jakiś sposób upośledzone i cierpiące. Wiele cierpień spada
  na człowieka wskutek niewłaściwego postępowania innych, np. z powodu
  niewłaściwego traktowania go przez bliźnich, z powodu gniewu, złości, kłótni,
  zawiści, plotek itp.

  Skuteczną formą usuwania cierpienia jest ustawiczna praca nad rozwojem swojej
  miłości i miłosierdzia oraz niszczenie tego, co je ogranicza – każdej formy
  grzechu.
 • aniouek1 24.01.06, 20:06
  Osamotnienie jest jednym z najbardziej dotkliwych, a równocześnie jednym z
  najpowszechniejszych cierpień. Chrześcijanin powinien starać się wyzwalać
  innych z tego przykrego odczucia.

  Niektórzy – zwłaszcza ludzie starsi i chorzy – czują się osamotnieni, ponieważ
  nikt się nimi nie zajmuje, nie odwiedza ich. Tego rodzaju ludziom można pomóc
  odwiedzając ich i opiekując się nimi.

  Lenistwo może przeszkodzić w odwiedzaniu ludzi osamotnionych. Wada ta
  powstrzymuje przed jakimkolwiek wysiłkiem, np. przed wyjściem z domu, by kogoś
  odwiedzić. Innym powodem zaniedbania tego rodzaju pomocy może być pycha.
  Zarozumiały człowiek uważa nieraz zajmowanie się biednymi, opuszczonymi i
  słabymi za coś poniżającego. Podobnie nieśmiałość – za którą kryje się nieraz
  nieokreślony lęk przed kompromitacją, ośmieszeniem się lub jakąś pomyłką –
  także może utrudniać niesienie pomocy ludziom osamotnionym.

  Czasami jednak osamotnione osoby same sobie są winne. Nieraz ich osamotnienie w
  późnym wieku jest wynikiem ich stylu życia, egoizmu, izolowania się od ludzi i
  zajmowania się wyłącznie sobą. Niektórzy ludzie użalają się nad swoim
  odosobnieniem, skarżą się, że ich nikt nie odwiedza, a nie przyjdzie im na
  myśl, że mogliby sami pójść do kogoś, napisać list, zatelefonować, udzielić
  pomocy jakiemuś choremu itp.

  Istnieje jednak poczucie osamotnienia, które nie wynika z braku kontaktu z
  drugim człowiekiem. Są bowiem osoby, które czują się osamotnione chociaż
  mieszkają z ludźmi i ciągle z nimi przebywają. Ten rodzaj poczucia osamotnienia
  pojawia się wtedy, gdy człowiek nie czuje się kochany i ma wrażenie, że nikt go
  nie rozumie.

  Aby człowiek nie czuł się osamotniony, potrzebna mu jest nie tylko czyjaś
  fizyczna obecność, lecz bliskość kogoś życzliwego, kto autentycznie kocha, umie
  wysłuchać i zrozumieć.

  Bardzo często, w czasie rozmów, brakuje autentycznego słuchania i troski o
  zrozumienie drugiego. Brak słuchania objawia się najczęściej w równoczesnym
  odzywaniu się, gdy ktoś inny mówi; w ciągłym narzucaniu i zmienianiu tematu
  rozmowy; w ustawicznym zasypywaniu innych potokiem słów, bez zastanawiania się,
  czy słuchacza to interesuje i czy przynosi mu to jakąś korzyść; w przerywaniu
  innym ich wypowiedzi; w ironicznym i kpiącym podchodzeniu do cudzych
  wypowiedzi; w braku odczuwania tego, co rozmówca przeżywa i co chce przekazać.

  Aby inni nie czuli się osamotnieni, muszę stać się ich życzliwym słuchaczem,
  usiłującym zrozumieć nie tylko wypowiadane do mnie słowa, lecz przeżywane przez
  niego troski i radości. Aby po rozmowie ze mną ktoś nadal nie czuł się nie
  zrozumiany, muszę dołożyć starań, by pojąć, co wywołuje radość mojego rozmówcy
  lub na czym polegają konflikty i dramaty, które przeżywa. Aby moi bliźni nie
  czuli się zagubieni w świecie i osamotnieni, muszę starać się zrozumieć nie
  tylko ich słowa, lecz ich samych, ich odczucia i przeżycia; muszę – jak mówi
  św. Paweł – radować się z weselącymi się i płakać z tymi, którzy płaczą (por.
  Rz 12,15).

  Jakie są powody braku słuchania? Przyczyną zamykania się na innych jest
  egoistyczne zaabsorbowanie swoją osobą. Nie słucha się innych, kiedy pragnie
  się, aby bliźni nas słuchali, nami się zajmowali, nam współczuli, nas rozumieli
  itd. Ktoś może do tego stopnia być pochłonięty swoimi problemami osobistymi,
  trudnościami życiowymi, chorobami, że nie dociera do niego to, iż inni także
  mają kłopoty i troski, że też cierpią i potrzebują kogoś słuchającego i
  współczującego.

  Bardzo duży wpływ na formowanie się postawy zamknięcia się na drugiego
  człowieka ma pycha. Zrodzona z poczucia wyższości postawa sprawia, że człowiek
  nie słucha wewnętrznie drugiego, nie usiłuje sobie "wyobrazić" jego przeżyć,
  odczuć, gdyż inni go nie interesują. Poczucie wyższości sprawia, że człowieka
  nie interesuje wewnętrzny świat drugiej osoby: jej myśli, odczucia, przeżycia.
  Pycha sprawia, że człowiek nie potrafi fascynować się drugą osobą. Zarozumiały
  człowiek oczarowany jest tylko sobą. Pycha powoduje, że drugiego traktuje się
  jak przedmiot, mogący być czasami bardzo użyteczny dla osiągnięcia własnych
  celów. Przecenianie siebie połączone z niedocenianiem innych powoduje, że
  przebywający obok siebie ludzie traktują się wzajemnie jak przedmioty, jak
  rzeczy, w których nie ma świata wewnętrznego, duchowego, psychicznego. Nie
  interesują się sobą wzajemnie, nie usiłują zrozumieć, wniknąć w wewnętrzny
  świat drugiej osoby. Brak miłości, pycha i egoistyczne skoncentrowanie na
  własnej osobie sprawia, że to, co drugi mówi, myśli, czuje i przeżywa, wydaje
  się mało interesujące i niegodne uwagi. Rezultatem takiej postawy jest brak
  uważnego słuchania drugiego człowieka. Ponadto wada ta może skłaniać do
  szukania w drugim człowieku tego, co złe, do wyszukiwania w nim wad i
  ułomności. Postawa negatywnego patrzenia na bliźnich utrudni zainteresowanie
  się tym, co w nim najpiękniejsze.

  Często, w czasie rozmowy z drugim człowiekiem, zainteresowanie nim jest tylko
  częściowe. Ma to miejsce wówczas, gdy swoją uwagę koncentruje się jedynie na
  treści przekazywanych przez drugiego człowieka słów, a nie - na nim samym, na
  jego odczuciach, np. słucha się jego ciekawych opowiadań o podróżach lub o jego
  życiu prywatnym, bez nastawienia na jego radości i smutki.

  Poczucie osamotnienia i niezrozumienia rodzi się u drugiej osoby, gdy odczuwa
  ona brak naszej koncentracji na niej samej. Nie tylko pycha, lecz wszystkie
  pozostałe wady utrudniają autentyczne zainteresowanie się człowiekiem i jego
  przeżyciami. Każda bowiem wada zamyka nas na piękno osobowe drugiego człowieka
  i koncentruje naszą uwagę – zamiast na nim samym – na czymś, co nas interesuje
  lub może nam przynieść jakąś korzyść. Oto kilka przykładów.

  Chciwego człowieka nie interesuje osobowość bliźniego ani jego świat przeżyć,
  gdyż patrzy na niego pod kątem przydatności w robieniu interesów. W rozmowach
  zatem – zamiast wsłuchiwania się z zamiarem zrozumienia i udzielenia
  ewentualnej pomocy – może pojawić się np. wypytywanie o jego majątek, o to, jak
  go zdobył, o jego znaczących znajomych itp.

  Człowieka nieczystego nie interesuje dusza bliźniego, jego piękno duchowe,
  bogactwo jego przeżyć, radości i dramatów. Całą uwagę przykuwa wyłącznie ciało
  i przyjemności erotyczne, jakich może ono dostarczyć. To może stać się
  przedmiotem rozmów, w których nie będzie zainteresowania życiem drugiego
  człowieka, jego problemami, radościami i smutkami, jego zbawieniem.

  Zazdrość niszczy życzliwe nastawienie do człowieka, pragnienie pomagania mu w
  jego życiowych problemach. Może się to ujawnić również w czasie rozmowy z kimś,
  w formie braku zainteresowania kłopotami rozmówcy i chęci ich rozwiązania.

  Człowiek uniesiony gniewem, mający niechęć do bliźnich lub żywiący nienawiść do
  nich nie dostrzega ich duchowego piękna ani nie interesuje się ich przeżyciami,
  ich światem wewnętrznym. Rozgniewanego człowieka to nie interesuje, gdyż
  pragnie tylko dokuczyć bliźniemu i zemścić się za jakieś doznane lub wyobrażone
  sobie krzywdy.

  Skoncentrowanie swego życia na przyjemnościach, na jedzeniu i piciu czyni
  niewrażliwym na problemy ludzi, na ich cierpienia. Bliźni interesuje o tyle, o
  ile może być towarzyszem przy stole lub kimś, kto poczęstuje alkoholem itp.

  Lenistwo połączone z głodem rozrywek i przyjemności również może odwracać uwagę
  od życia duchowego innych, od tego, jakie mają kłopoty. Ludzi nastawionych na
  przyjemność nie interesują problemy innych. Wolą ich nie znać, gdyż musieliby
  zacząć pomagać, to zaś związane jest z wysiłkiem, którego nie chcą się podjąć z
  powodu lenistwa. Nie chcą poznawać trosk i cierpień bliźnich, zakłóciłoby to
  ich beztroski sposób życia, z którego nie chcą zrezygnować.

  Spragnioną rozrywek osobę drugi człowiek zainteresuje o tyle, o ile można się z
  nim zabawić, potańczyć
 • aniouek1 24.01.06, 20:47
  Spragnioną rozrywek osobę drugi człowiek zainteresuje o tyle, o ile można się z
  nim zabawić, potańczyć, spędzić mile czas, przyjemnie porozmawiać, pójść do
  kina itp. Jego życie, troski i problemy nie budzą zainteresowania, gdyż ich
  poznanie rozbudzałoby sumienie, budziłoby nakaz udzielenia pomocy. Nastawiony
  na przyjemności człowiek nie interesuje się zazwyczaj zbyt długo swoim bliźnim.
  Kiedy bowiem nasyci swoje pragnienie ciągle nowych przyjemnych wrażeń, zacznie
  szukać nowych „interesujących” ludzi.

  Tak więc egoistyczne skłonności na różne sposoby zamykają nas na innych, na ich
  świat osobowy, na ich przeżycia, radości, bóle i utrapienia. To zaś wewnętrzne
  zamknięcie się na życie bliźniego ujawnia się między innymi w naszym sposobie
  prowadzenia rozmów, w których nie ma troski o pełne zrozumienie drugiego
  człowieka, jego przeżyć, jego ducha. Nie ma troski o poznanie i pełne
  zrozumienie, bo nie ma autentycznej miłości, chęci udzielenia pomocy
  przynajmniej przez rozmowę. Jeśli rozmawiający z nami człowiek wyczuje w nas
  taką postawę, będzie po rozmowie z nami miał nadal poczucie niezrozumienia i
  osamotnienia. Jeśli w czasie rozmów nie będziemy wykazywać troski o zrozumienie
  tego, czym żyje rozmówca, co go cieszy i co go martwi, wtedy po spotkaniu z
  nami odejdzie z odczuciem, że znowu nic został zrozumiany. Nie opuści go
  poczucie osamotnienia i niezrozumienia.
 • aniouek1 24.01.06, 20:52
  Zbawicielu! Ty przyszedłeś na świat, aby doprowadzić człowieka do pełni
  szczęścia wiecznego: Ty wyzwalałeś z cierpienia, z grzechu i chorób. Pomóż mi
  otoczyć troską bliźnich, abym w miarę moich możliwości dostarczał im
  wszystkiego, co potrzebne im do życia, do ich rozwoju i do zbawienia wiecznego.

  Ustrzeż mnie, Panie, bym pod wpływem egoizmu nie rujnował, życia, zdrowia
  i szczęścia braci. Pomagaj mi, Jezu, przezwyciężyć lenistwo i brak
  zaangażowania się w sprawy bliźnich, aby z mojego powodu nie trwali przez całe
  życie w nędzy, osamotnieniu i przygnębieniu. Naucz mnie angażować się wraz z
  Tobą i całym Kościołem w to, co rozwija człowieka, co przynosi mu szczęście nie
  tylko doczesne, ale i wieczne, w to, co wyzwala go z niewoli zła, grzechu i
  cierpienia. Naucz mnie szanować prawa drugiej osoby oraz walczyć, by inni też
  je respektowali. Spraw, abym wszędzie tworzył atmosferę radości i pokoju. Amen.
 • aniouek1 24.01.06, 20:55
  Aby ułatwić człowiekowi życie i jego pełny rozwój, chrześcijanin powinien nie
  tylko przemieniać i ulepszać stosunki międzyludzkie, lecz ponadto ma tak
  przetwarzać świat materialny, aby ten służył każdemu i ułatwiał mu życie
  i realizowanie swojego powołania.

  Chrześcijanin już teraz powołany jest do tego, by przez swoją pracę usuwać zło
  istniejące na ziemi i zagrażające człowiekowi, np. jako lekarz ma usuwać
  cierpienia chorych przez leczenie ich.

  Człowiek ma tak przetwarzać ziemię, aby świat nie zagrażał człowiekowi, lecz
  służył mu, np. ma ujarzmiać żywioły, aby nie stanowiły zagrożenia dla
  człowieka. Bóg pragnie, aby świat tak był przetwarzany przez pracę ludzką, by
  służył człowiekowi oraz ułatwiał mu życie na ziemi i wypełnienie swojego
  powołania. Praca powinna być służbą człowiekowi, np. budowaniem dla niego
  domów, szpitali itp. Przez pracę fizyczną można tak przekształcać różne surowce
  materialne, by były bardziej użyteczne dla człowieka, np. z metalu można
  wykonać różne narzędzia, które bardziej są przydatne niż surowiec, z którego
  zostały one zrobione.

  Kiedy człowiekiem zawładnie egoizm, wówczas praca przestanie być służbą, stając
  się środkiem do realizacji egoistycznych zamierzeń. Wady czynią z pracy
  narzędzie egoistycznego służenia samemu sobie, np. chciwość czyni z niej środek
  do zdobywania majątku, pycha – kariery. Nienawiść – połączona z chęcią
  panowania nad innymi oraz z pragnieniem zagarniania cudzego mienia – może
  skłaniać np. do "pracowitego" wytwarzania różnego rodzaju broni. Lenistwo
  powoduje, że – zamiast uczciwej pracy – pojawia się niedbalstwo. Jeśli człowiek
  kocha drugiego, będzie się starał służyć mu swoją pracą, będzie ją też
  wykonywał jak najstaranniej, aby przynosiła innym korzyść.
 • aniouek1 24.01.06, 20:57
  Nie tylko żyjącemu człowiekowi należy okazywać cześć i szacunek i troszczyć się
  o jego życie duchowe i fizyczne. Ten szacunek jest obowiązkiem także w
  odniesieniu do ciał zmarłych. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina to
  zobowiązanie słowami: „Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i
  miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych
  jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała (por. Tb 1,16-18); jest uczczeniem
  dzieci Bożych, będących świątynią Ducha Świętego.” (KKK 2300)

  „Sekcja zwłok może być moralnie dopuszczalna dla celów dochodzenia sądowego lub
  badań naukowych. Bezpłatne przekazywanie narządów po śmierci jest dopuszczalne
  i może zasługiwać na uznanie. Kościół zezwala na kremację zwłok, jeśli nie jest
  ona przejawem podważania wiary w zmartwychwstanie ciała.” (Por. KPK, kan. 1176,
  § 3. KKK 2301)
 • aniouek1 24.01.06, 21:13
  Piąte przykazanie stoi na straży życia, które jest wielkim darem otrzymanym od
  Boga. Człowiek powinien być wdzięczny Stwórcy za ten dar, rozwijać go i
  doskonalić. Grzechami przeciwko piątemu przykazanie jest: zabójstwo, narażanie
  siebie lub innych bez powodu na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
  eutanazja, zabójstwo dziecka w łonie matki, współdziałanie w przerywaniu ciąży,
  samobójstwo.

  Życie ludzkie nie ogranicza się jedynie do życia ciała. Człowiek posiada duszę
  nieśmiertelną, która może być ożywiana życiem Bożym, czyli łaską uświęcającą.
  Piąte przykazanie nakazuje troskę o życie duchowe i nadprzyrodzone. Mamy je
  rozwijać w sobie i w innych przez bezinteresowne czyny miłości, przez rozwój
  duchowy, uświęcanie siebie i bliźnich. Życie Boże nie może być zabijane w nas
  przez grzech ciężki. Nie należy też zabijać w sobie głosu sumienia, który
  pomaga nam się rozwijać duchowo. Piąte przykazanie zakazuje też zgorszenia,
  które może doprowadzić do zniszczenia życia Bożego w drugim człowieku, a więc
  jest duchowym „zabójstwem”.

  Ciało ludzkie i zdrowie jest darem Boga, dlatego człowiek powinien się
  troszczyć o ten dar środkami moralnie dobrymi. Może więc leczyć się i wskazane
  są badania naukowe mogące polepszyć zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.
  Eksperymenty naukowe nie mogą jednak godzić w prawdziwe dobro człowieka, w jego
  godność i nie mogą być przeprowadzane wbrew jego woli.

  Piąte przykazanie zakazuje nieuzasadnionego niszczenia zdrowia, narkomanii,
  nadużywania alkoholu, okaleczania, torturowania człowieka. Sprzeczny z tym
  przykazaniem jest również terroryzm. Nie musi być niezgodne z piątym
  przykazaniem przeprowadzanie operacji i przeszczepianie narządów.

  W piątym przykazaniu Bóg nie tylko zakazuje człowiekowi niszczenia życia i
  zdrowia, lecz poleca mu tak przetwarzać społeczeństwo, w którym żyje, oraz
  materię, aby każda osoba ludzka mogła się właściwie rozwijać zarówno fizycznie,
  moralnie, jak i duchowo. Nakazana więc przez piąte przykazanie troska o dar
  życia ma skłaniać do tworzenia takich warunków, by człowiek mógł się w pełni
  rozwijać i osiągnąć wieczne zbawienie. Należy więc tworzyć klimat szanowania
  praw i godności ludzkiej, robić wszystko, by unikać wojen.

  Aby każdy człowiek mógł się rozwijać należy troszczyć się o wytwarzanie w swoim
  otoczeniu klimatu radości i pokoju przez ujawnianie w swoich postawach owoców
  Ducha, przez rozsądne ufanie i wierzenie człowiekowi oraz przez rozbudzanie
  nadziei na ostateczne i wieczne zwycięstwo dobra i prawdy. Chrześcijanin ma
  wytwarzać właściwy klimat zarówno w swojej rodzinie, jak i w społeczności,
  w której najczęściej przebywa. Wszędzie ma być budowany porządek Królestwa
  Bożego: królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

  Piąte przykazanie wzywa również do usuwania ludzkiego cierpienia, do wyzwalania
  człowieka z poczucia osamotnienia, do ulepszania świata przez pracę.
  Ze względu na godność człowieka szacunkiem ma być otaczane również ciało
  zmarłego.
 • aniouek1 24.01.06, 21:33
  „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto
  pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”
  (Mt 5, 27-28).

  Wprowadzenie

  Szóste przykazanie stoi na straży miłości czystej i nierozerwalności
  małżeństwa. Domaga się złączenia sfery seksualnej z miłością do Boga i do
  człowieka, zakazuje zaś posługiwania się popędem seksualnym w sposób
  egoistyczny, bez liczenia się z prawem moralnym, naturą tego popędu i dobrem
  człowieka.
 • aniouek1 24.01.06, 21:37
  do człowieka

  Szóste przykazanie zachęca do rozwijania miłości doskonałej, znajdującej swój
  wyraz w przyjaźni i w czystej miłości małżeńskiej.
 • aniouek1 24.01.06, 21:39
  „Miłość jest... podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej”
  (Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 11).

  Miłość, do której został powołany każdy człowiek, powinna nim owładnąć, aby
  wszystkimi swoimi uzdolnieniami naturalnymi i nadprzyrodzonymi służył Bogu
  i ludziom. Również sfera seksualna człowieka musi być całkowicie
  podporządkowana tej miłości. Miłość służebna powinna stać się postawą całego
  człowieka. Wszystkie uzdolnienia ludzkie, w tym i sfera seksualna, mają być
  włączone w nurt miłości, która „nie szuka swego”, lecz służy innym. Każde
  działanie ludzkie powinno być inspirowane miłością, powinno być ukierunkowane
  na autentyczne dobro. Dzięki czystości sfera seksualna nie jest odłączona od
  miłości, nie jest traktowana jako zupełnie od niej niezależny przejaw życia
  i działania człowieka.

  Chrzest jest powołaniem do życia świętego, opartego na miłości. Jest również
  wezwaniem do miłości czystej. „W chwili chrztu chrześcijanin zobowiązał się do
  czystego przeżywania swojej uczuciowości.” (KKK 2348)
 • aniouek1 24.01.06, 21:43
  Często można się spotkać z ośmieszaniem czystości, ukazywanej jako naiwność,
  nieumiejętność korzystania w pełni z życia itp. Tymczasem czystość przynosi
  wielkie dobro. Rozważmy niektóre formy dobra powstającego dzięki czystości,
  takie jak: integracja osoby, wolność i pokój wewnętrzny, przyjaźń, możliwość
  głębokiego kontaktu z Bogiem.
 • aniouek1 24.01.06, 21:44
  Czystość przywraca jedność wewnętrzną, która po grzechu pierwotnym została
  zachwiana. Mówi o tym św. Paweł: „Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest
  w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre,
  ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło,
  którego nie chcę.” (Rz 7,18n)

  Między innymi popęd seksualny może skłaniać do działań nie wyrażających
  prawdziwej miłości do Boga i do człowieka, a więc do czynów sprzecznych
  z miłością. „Czystość integruje nas na nowo i prowadzi do jedności, którą
  utraciliśmy, rozpraszając się w wielości” (Św. Augustyn, Confessiones, X, 29,
  40, KKK 2340). „Cnota czystości pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty
  umiarkowania, która zmierza do przeniknięcia rozumem uczuć i popędów ludzkiej
  zmysłowości.” (KKK 2341)

  Czystość wprowadza harmonię, jedność i ład wewnętrzny, integruje całego
  człowieka. „Osoba żyjąca w czystości zachowuje integralność obecnych w niej sił
  życia i miłości.” (KKK 2338)
 • aniouek1 24.01.06, 21:45
  Człowiek ma działać „ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od
  wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu
  wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego.” (KKK 2339)

  Tkwiąca we wnętrzu i rozbudzona jeszcze przez czyny sprzeczne za zasadami
  moralnymi pożądliwość zniewala człowieka, poddaje go pod swoje panowanie,
  narzuca mu postępowanie zgodne z jej wymaganiami.

  Dlatego też człowiek powinien dążyć do wolności, która polega na panowaniu nad
  sobą, to znaczy nad myślami, słowami, czynami, patrzeniem, słuchaniem.

  To panowanie nad sobą jest wolnością. „Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy
  uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swojego celu drogą
  wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie
  pomoce” (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes,17)
 • aniouek1 24.01.06, 21:46
  Kierowanie się w życiu nie egoistycznymi namiętnościami i pożądaniami lecz
  miłością rodzi pokój. Aby ten pokój osiągnąć, trzeba zapanować nad wszelkimi
  egoistycznymi pragnieniami: „albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami
  i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się
  nieszczęśliwy.” (Por. Syr 1, 22; KKK 2339)
 • aniouek1 24.01.06, 21:49
  Miłość czysta sprzyja rozwijaniu się głębokiej przyjaźni. Stanowi ona jej
  fundament. „Czystość przejawia się szczególnie w przyjaźni wobec bliźniego.
  Przyjaźń rozwijana między osobami tej samej płci bądź różnych płci stanowi
  wielkie dobro dla wszystkich. Prowadzi do wspólnoty duchowej.” (KKK 2347)

  Przykład takiej czystej, przyjacielskiej miłości zostawił nam Chrystus. On też
  wybrał nas na swoich przyjaciół (por. J 15,15). W przyjaźni z Nim formuje się
  i nasza czysta miłość.

  Także Maryja ukazuje, jak można wszystkich bez wyjątku ludzi kochać miłością
  czystą. Ponadto rozwijanie miłości do Maryi, Matki Jezusa Chrystusa i naszej,
  pomaga w formowaniu się czystości, kształtuje bowiem miłość podobną do tej,
  jaką dzieci mają do swoich matek – miłość absolutnie czystą. Maryja Dziewica –
  o której można myśleć tylko w sposób czysty – została nam dana między innymi
  po to, aby uczyć nas miłości duchowej i czystej.
 • aniouek1 24.01.06, 21:51
  „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).
  Czystość serca, myśli, pragnień jest miłością, która jednoczy z Bogiem. Dzięki
  tej miłości można osiągnąć zbawienie i oglądać Boga na zawsze. Czystość serca
  pozwala już tu na ziemi wnikać na modlitwie kontemplacyjnej w tajniki Bożej
  miłości.
 • aniouek1 24.01.06, 21:54
  Doskonałości w żadnej dziedzinie nie osiąga się od razu. Można się jednak do
  niej zbliżać. To samo dotyczy czystości. Jest ona doskonałością, do której
  trzeba dążyć.
 • aniouek1 25.01.06, 18:13
  Chociaż osiągnięcie pełnej czystości wymaga intensywnego wysiłku ludzkiego, to
  jednak nie jest ona wynikiem wyłącznie pracy nad sobą. „Jest ona również darem
  Bożym, łaską, owocem działania Ducha (por. Ga 5,22). Duch Święty uzdalnia
  odnowionego wodą chrztu do naśladowania czystości Chrystusa (por. 1 J 3, 3)”
  (KKK 2345).

  Aby więc dojść do miłości pełnej i czystej, trzeba o ten dar prosić Boga,
  a równocześnie przez swój wysiłek go rozwijać.
 • aniouek1 25.01.06, 18:36
  Czystość jest formą miłości, która obowiązuje wszystkich bez wyjątku uczniów
  Chrystusa, bez względu na to, w jakim stanie żyją: czy są osobami wolnymi,
  zamężnymi lub żonatymi, zakonnicami, zakonnikami lub kapłanami.

  Jak poucza Katechizm Kościoła Katolickiego, istnieją różne formy
  czystości: „Wszyscy ludzie powinni odznaczać się cnotą czystości stosownie do
  różnych stanów swego życia; jedni, przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty
  celibat, w ten sposób mogąc łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem Bogu;
  inni natomiast prowadząc życie w taki sposób, jaki prawo moralne określa dla
  wszystkich, zależnie od tego, czy są związani małżeństwem, czy nie”
  (Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 11). Osoby związane małżeństwem
  są wezwane do życia w czystości małżeńskiej; pozostali praktykują czystość we
  wstrzemięźliwości” (KKK 2349).

  Czystość obowiązuje również narzeczonych. „Narzeczeni są powołani do życia
  w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości. Poddani w ten sposób próbie,
  odkryją wzajemny szacunek, będą uczyć się wierności i nadziei na otrzymanie
  siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwe miłości małżeńskiej powinni
  zachować na czas małżeństwa. Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu
  w czystości.” (KKK 2350)
 • aniouek1 25.01.06, 18:37
  Posiadanie odpowiednich wzorców postępowania ułatwia nam dążenie do
  doskonałości. Zrządzeniem swojej Opatrzności Bóg dał nam dwa takie
  najdoskonalsze wzorce: swojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Jego najświętszą Matkę
  Dziewicę.

  Przez chrzest zostaliśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, dlatego powinniśmy
  dążyć do takiej czystości, jaką On posiada. „Chrześcijanin „przyoblekł się
  w Chrystusa” (Ga 3,27), wzór wszelkiej czystości. Wszyscy wierzący w Chrystusa
  są powołani do życia w czystości zgodnie z różnymi stanami życia.” (KKK 2348)

  Oprócz Jezusa Chrystusa również Jego Matka stanowi dla nas wzór miłości
  czystej, całkowicie zwróconej do Boga i do człowieka, miłości, która „nie
  dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego.” (1 Kor 13,5)
 • aniouek1 25.01.06, 18:39
  Popęd seksualny nie powinien prowadzić do czynów sprzecznych z miłością do
  Boga, do drugiego człowieka i do siebie samego. Miłość powinna więc pobudzać do
  panowania nad sobą, aby człowiek mógł się stawać pełnym darem dla innych (por.
  KKK 2346). Potrzeba pracy nad opanowaniem popędu seksualnego nie wynika z
  pogardy dla ludzkiego ciała, lecz jest wymogiem miłości. „Czystość prowadzi
  tego, kto ją praktykuje, do stawania się wobec bliźniego świadkiem wierności
  i czułości Boga.” (KKK 2346)

  Od najmłodszych lat konieczna jest paca nad sobą i stosowanie środków, dzięki
  którym sfera seksualna nie będzie w człowieku czymś autonomicznym, nie
  związanym z prawdziwą miłością do Boga i do człowieka. „Kto chce pozostać
  wierny przyrzeczeniom chrztu i przeciwstawić się pokusom, podejmie w tym celu
  środki takie, jak: poznanie siebie, praktykowanie ascezy odpowiedniej do
  spotykanych sytuacji, posłuszeństwo przykazaniom Bożym, ćwiczenie się w cnotach
  moralnych i wierność modlitwie.” (KKK 2340)

  Dążenie do pełnej czystości wymaga wielkiej wytrwałości i cierpliwości. W tej
  pracy nie należy się zniechęcać, gdyż trwa ona przez całe życie. „Panowanie nad
  sobą jest zadaniem długotrwałym. Nigdy nie należy uważać, że zdobyło się je raz
  na zawsze. Zakłada ono wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia (por.
  Tt 2,1-6.). Wymagany wysiłek powinien być bardziej intensywny w pewnych
  okresach – gdy kształtuje się osobowość, w dzieciństwie i w młodości. (KKK
  2342) „Człowiek cnotliwy i czysty formuje się dzień po dniu, podejmując liczne
  i dobrowolne decyzje; dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro moralne odpowiednio
  do etapów swojego rozwoju” (Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio,
  34; KKK 2343)

  Nie należy się też zrażać niepowodzeniami w pracy nad sobą i popełnianymi
  grzechami. W pracy nad sobą nie powinny nikogo zniechęcać pojawiające się
  trudności i ewentualne upadki. „W dziedzinie czystości znane są prawa wzrostu,
  który dokonuje się etapami naznaczonymi niedoskonałością i dość często
  grzechem.” (KKK 2343)
 • aniouek1