Dodaj do ulubionych

Darmowy kurs CNC

08.07.13, 12:50
Projekt "STEROWANE KWALIFIKACJE" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach Projektu oferujemy Państwu
BEZPŁATNE SZKOLENIA pn. „OPERATOR MASZYN CNC”.

Szkolenia będą realizowane w dni robocze. 23-dniowe szkolenie będzie obejmowało:
 64 godz. lekcyjne zajęć teoretycznych, w tym 24 godz. czytania rysunku technicznego,
 120 godz. zegarowych zajęć praktycznych.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem ZDZ lub innej równoważnej instytucji oraz wydaniem certyfikatu, który będzie poświadczał nabycie uprawnień i kwalifikacji w zakresie obsługi maszyn CNC.

Szkolenia organizowane są POZNANIU oraz w INNYCH MIASTACH NA TERENIE WOJ. WIELKOPOLSKIEGO pod warunkiem zebrania 15-osobowej grupy.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA
Beneficjentami projektu mogą zostać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP):
 prowadzące działalność gospodarczą w branży przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C, Dział 10-33),
 posiadające jednostkę organizacyjną na terenie woj. wielkopolskiego,
 delegujące swoich pracowników na szkolenia.

Rekrutacja ma charakter otwarty i powszechny, począwszy od marca 2013 r.

Ze względu na warunki rekrutacji do projektu rekrutowane będą osoby:
 z wykształceniem co najwyżej średnim,
 zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
 zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego,
a w szczególności:
 kobiety,
 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Do projektu nie mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które:
 należą do sektora górnictwa węgla, pozostają pod zarządem komisarycznym,
znajdują się w toku likwidacji, trudnej sytuacji ekonomicznej, postępowania upadłościowego czy postępowania naprawczego,
 są podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.),
 otrzymały pomoc z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem,
 otrzymały wsparcie pomostowe w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2,
 uczestniczyły dotychczas w szkoleniach organizowanych w ramach tego projektu.

II. KORZYŚCI
Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE, wobec czego nie przewidujemy wnoszenia wkładu gotówkowego przez Beneficjentów.
W ramach organizowanych szkoleń zapewniamy:

 wysoki poziom merytoryczny szkoleń,
 opłacenie badań lekarskich,
 sale wykładowe,
 sprzęt do zajęć praktycznych (m.in. zajęcia praktyczne będę realizowane w wykorzystaniem m.in. obrabiarek ze sterowaniem Mazatrol [obrabiarki Mazak], Sinumeric [np. obrabiarki TZC], Pronum [TZC] Fanuk [np. obrabiarki EMAG], Okuma [obrabiarki Okuma], Heidenhain [np. obrabiarka DMC]),
 materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 całodzienne wyżywienie, tj. obiady i przerwy kawowe,
 uczestnikom szkolenia, którzy wykazali się przynajmniej 80% frekwencją na zajęciach, przystąpienie do egzaminu umożliwiającego zdobycie uprawnień zawodowych, w tym pokrycie kosztów egzaminu.

III. POMOC PUBLICZNA

Wsparcie na szkolenia zostanie udzielone w ramach POMOCY PUBLICZNEJ. Przedsiębiorstwo przystępując do projektu zobowiązuje się z tytułu udziału pracownika/-ów w projekcie/szkoleniu wnieść wkład własny (bezgotówkowy) do projektu w wysokości określonej w budżecie Projektu, przy zastrzeżeniu, iż wkład ten muszą stanowić wynagrodzenia pracowników w wysokości:
 Mikro i małe przedsiębiorstwa – 1494,67 zł (słownie: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 67/100 groszy)
 Średnie przedsiębiorstwa – 2562,29 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 29/100 groszy)


IV. KONTAKT
Dodatkowe pytania proszę kierować pod numer telefonu 882 052 304 i/lub tel./fax. 61 661 01 70 bądź wysyłając e-mail na adres sterowanekwalifikacje@crse.org.pl
Edytor zaawansowany

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka