• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

ciekawy artykuł o zezie - uwaga długie!

 • 04.03.04, 14:03
  Zezy u dorosłych - diagnostyka i leczenie
  dr med. Anna Zamłyńska, dr med. Mariusz Kęcik
  Katedra i Klinika Chorób Oczu AM w Warszawie
  Kierownik: Prof. dr hab. med. Tadeusz Kęcik

  Precyzja i jakość wrażeń wzrokowych kształtujących nasze wyobrażenie o
  świecie zewnętrznym zależy nie tylko od prawidłowej budowy i funkcjonowania
  narządu wzroku, ale także od koordynacji pracy obu oczu przez ośrodkowy układ
  nerwowy. W obu oczach obrazy powstają w centralnej części siatkówki, to jest
  w plamce żółtej i w punktach jednakowo od niej oddalonych zwanych punktami
  korespondującymi. Obrazy widziane przez nas i rejestrowane na siatkówce obu
  oczu przekazywane są do kory wzrokowej i tam w procesie fuzji zlewane w
  pojedynczy przestrzenny obraz. Tę zdolność widzenia stereoskopowego, z
  poczuciem głębi i odległości, nazywamy prawidłowym widzeniem obuocznym.
  Kształtuje się ono w pierwszych latach życia i uwarunkowane jest dobrą
  ostrością wzroku oraz równoległym ustawieniem gałek ocznych (3).

  Nieprawidłowe ustawienie oczu polegające na tym, że jedno oko patrzy prosto,
  a drugie jest odchylone w innym kierunku nazywamy zezem. Zez może być
  zbieżny - gdy oko zbacza do nosa, rozbieżny - gdy ustawia się na zewnątrz,
  pionowy - gdy jest odchylone nadmiernie do góry lub do dołu.

  Ze względu na przyczyny i objawy zezy dzielimy na towarzyszące, ukryte i
  porażenne.

  Podział zezów

  Zezy towarzyszące to zezy z prawidłową ruchomością gałek ocznych, występujące
  przede wszystkim u dzieci. U dorosłych ten typ zeza może występować w wyniku
  nie wyleczonego zeza w dzieciństwie, także jako resztkowy kąt pozostały po
  stosowanym leczeniu lub jako zez następczy, będący późnym powikłaniem po
  wykonanej operacji zeza, np. kiedy zez zbieżny po operacji przechodzi w
  rozbieżny.

  Zezy porażenne charakteryzują się zaburzeniami ruchomości gałek ocznych i
  podwójnym widzeniem. Stanowią one odrębny problem diagnostyczny i
  terapeutyczny. Zezy porażenne, bezpośrednio spowodowane przez uszkodzenie
  mięśni gałkoruchowych lub nerwów je unerwiających, związane są z konkretną
  chorobą lub urazem powodującym porażenie. Zezy te najczęściej występują w
  chorobach neurologicznych, cukrzycy, miażdżycy, nadczynności tarczycy lub są
  wynikiem urazu z uszkodzeniem kości oczodołu (3,6,8). Mogą też być powodowane
  przez miejscowe procesy zapalne lub rozrostowe w oczodole.

  Trzecim rodzajem zeza jest zez ukryty czyli heteroforia. Jest to gotowość do
  wystąpienia zeza, który ujawnia się tylko w przypadku wyłączenia oka z
  procesu patrzenia np. przez zasłonięcie oka lub w badaniach wykonanych przy
  użyciu specjalistycznej aparatury. Zez ukryty w sprzyjających okolicznościach
  może przejść w formę zeza jawnego towarzyszącego (2,3).

  Zaburzenia widzenia w zezie

  Zez nie jest tylko defektem kosmetycznym, lecz prowadzi do zaburzeń funkcji
  wzroku w postaci niedowidzenia, braku widzenia obuocznego lub podwójnego
  widzenia. Jeżeli w wyniku nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych oglądany
  obraz powstaje w różnych, niekorespondujących ze sobą miejscach siatkówek, to
  widzimy go podwójnie. Warunkiem pojedynczego widzenia jest więc prawidłowa
  korespondencja siatkówek i proste ustawienie oczu wynikające z równowagi w
  działaniu mięśni poruszających gałkami ocznymi (3). Jeżeli zez pojawił się w
  dzieciństwie, występuje ośrodkowe wytłumienie obrazu z oka zezującego w
  obronie przed dwojeniem i mieszaniem się obrazów. W takim przypadku dorosły
  pacjent nie ma podwójnego widzenia, gdyż patrzy tylko jednym okiem lub
  naprzemiennie, ale w związku z tym nie ma też zdolności stereoskopowego
  widzenia. Jeżeli zez pojawił się nagle u dorosłego pacjenta z wykształconym
  widzeniem obuocznym, to wtedy występuje uciążliwe dwojenie, którego ośrodkowy
  układ nerwowy nie potrafi wytłumić i można je zlikwidować jedynie przez
  zasłonięcie oka (3,5).

  Konsekwencją zeza towarzyszącego jednostronnego jest bardzo często amblyopia
  czyli trwałe pogorszenie ostrości wzroku w wyniku ośrodkowego wytłumienia
  obrazu z oka zezującego. Amblyopia czyli niedowidzenie nie wyleczone we
  wczesnym dzieciństwie pozostaje na całe życie i powoduje praktyczną
  jednooczność (3).

  Diagnostyka

  Przed podjęciem leczenia zeza należy w każdym jego rodzaju przeprowadzić
  podstawowe badania diagnostyczne, takie jak ocena ostrości wzroku, ruchomości
  gałek ocznych, wielkości kąta zeza i zdolności widzenia obuocznego czyli
  fuzji i widzenia przestrzennego. Wykonujemy obiektywne badanie wady wzroku po
  zastosowaniu kropli porażających akomodację oraz badamy stan narządu wzroku z
  oceną przezierności soczewek i zmian na dnie oka.

  W zezach porażennych dodatkowo wykonujemy badania pozwalające na ocenę
  rozległości zaburzeń i bezpośredniej ich przyczyny, czyli próbujemy
  odpowiedzieć na pytanie, który mięsień i nerw jest odpowiedzialny za dwojenie
  (5,7,8). Najprostsze badanie, które może wykonać każdy lekarz to ocena
  ruchomości czynnej gałek ocznych i podwójnego widzenia z określeniem kierunku
  spojrzenia, w którym jest ono największe. Bardziej specjalistyczne to badanie
  rzutowania przestrzennego metodą koordynometrii na ekranie Hessa-Liesa oraz
  badanie na synoptoforze różnicy pionowej obrazów w 9 kierunkach spojrzenia.
  Badania te pozwalają nam precyzyjnie zdiagnozować porażony mięsień i ocenić
  nasilenie zaburzeń (ryc. 1, 2) (4,7,8).  Rycina 1. Wynik badania na ekranie Hessa-Leesa - wykres zaburzeń w porażeniu
  mięśnia skośnego górnego oka lewego


  Rycina 2. Badanie podwójnego widzenia smugą świetlną w porażeniu n. VI
  prawego - podwójne widzenie przy patrzeniu w prawo i na wprost


  Odrębny kierunek diagnostyki stanowią badania mające na celu wykrycie
  choroby, która spowodowała porażenie nerwu lub uszkodzenie mięśnia
  gałkoruchowego. Wybór kierunku diagnostyki oraz rodzaju wykonywanych badań i
  konsultacji specjalistycznych zależy od wywiadu chorobowego i wyników badań
  okulistycznych. Zawsze jest to diagnostyka o charakterze interdyscyplinarnym,
  wymagająca współpracy okulisty, neurologa, internisty, chirurga urazowego lub
  neurochirurga.

  W zezach występujących po urazie twarzoczaszki diagnostyka okulistyczna i
  radiologiczna ma na celu ustalenie bezpośredniej przyczyny dwojenia,
  rozległości i nasilenia zaburzeń. Pourazowe podwójne widzenie może wystąpić z
  trzech powodów:

  uszkodzenia nerwów czaszkowych III, IV i VI w ich przebiegu
  wewnątrzczaszkowym lub w obrębie stropu oczodołu
  uszkodzenia mięśni gałkoruchowych lub ich zaklinowanie w szczelinie złamania
  zmiany położenia gałki ocznej w postaci jej obniżenia lub zapadnięcia w
  wyniku zmian wymiaru i kształtu oczodołu (7)

  Wykonanie badań okulistycznych w złamaniach oczodołu jest niezbędne do
  podjęcia decyzji o wskazaniach do jego operacyjnej rekonstrukcji (ryc. 3 a,
  b) (6,7).


  a
  b
  Rycina 3. Pacjent M.B. lat 28 po urazie oka prawego ze złamaniem kości
  oczodołu o typie dyslokacji oczodołowo-nosowej
  a. zaburzenia ruchomości i położenia oka prawego,
  b. obraz uszkodzeń kostnych: rozległe ubytki kostne dna i ściany
  przyśrodkowej z przepukliną tkanek oczodołu do zatoki szczękowej i sitowia


  Leczenie

  Celem leczenia zeza towarzyszącego jest efekt funkcjonalny, na który składa
  się wyleczenie niedowidzenia i wykształcenie prawidłowego widzenia obuocznego
  oraz efekt kosmetyczny, czyli równoległe ustawienie oczu. U dorosłego
  pacjenta wyleczenie niedowidzenia i uzyskanie widzenia obuocznego jest w
  większości przypadków niemożliwe. Niedowidzenie ma charakter trwały, gdyż
  będące jego przyczyną ośrodkowe tłumienie można odwrócić do 6-7 roku życia. W
  niektórych przypadkach poprawę można jeszcze uzyskać do 14 roku życia.

  Podstawowym działaniem w leczeniu zeza jest dobranie okularów korekcyjnych
  wyrównujących wadę wzroku. Dotyczy to także dorosłych pacjentów - dobrze
  dobrane okulary poprawiają komfort widzenia i zmniejszają kąt zeza. Najlepsze
  efe
  Edytor zaawansowany
  • 04.03.04, 14:13
   Leczenie
   Celem leczenia zeza towarzyszącego jest efekt funkcjonalny, na który składa się
   wyleczenie niedowidzenia i wykształcenie prawidłowego widzenia obuocznego oraz
   efekt kosmetyczny, czyli równoległe ustawienie oczu. U dorosłego pacjenta
   wyleczenie niedowidzenia i uzyskanie widzenia obuocznego jest w większości
   przypadków niemożliwe. Niedowidzenie ma charakter trwały, gdyż będące jego
   przyczyną ośrodkowe tłumienie można odwrócić do 6-7 roku życia. W niektórych
   przypadkach poprawę można jeszcze uzyskać do 14 roku życia.
   Podstawowym działaniem w leczeniu zeza jest dobranie okularów korekcyjnych
   wyrównujących wadę wzroku. Dotyczy to także dorosłych pacjentów - dobrze
   dobrane okulary poprawiają komfort widzenia i zmniejszają kąt zeza. Najlepsze
   efekty daje wyrównanie nadwzroczności w zezie zbieżnym i krótkowzroczności w
   rozbieżnym oraz astygmatyzmu w każdym rodzaju zeza i w oczopląsie.
   W przypadku braku skuteczności leczenia zachowawczego podejmujemy decyzję o
   leczeniu operacyjnym. Operację zeza przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.
   Polega ona na wzmacnianiu lub osłabianiu mięśni poruszających gałką oczną
   poprzez ich skracanie, fałdowanie, wydłużanie lub zmianę miejsca przyczepu.
   Można operować każdy z 6 mięśni gałkoruchowych. Operacja dotyczy najczęściej
   jednego oka, a w przypadku wskazań do operacji obu oczu przebiega dwuetapowo.
   Leczenie miejscowe konieczne do całkowitego wygojenia trwa 3-4 tygodnie (3).
   Dość powszechna, ale nieprawdziwa jest opinia, że u dorosłych leczenie
   operacyjne zeza towarzyszącego ma wyłącznie znaczenie kosmetyczne. Tak
   rzeczywiście jest w przypadkach zeza zbieżnego z dużym kątem, z niedowidzeniem
   lub brakiem widzenia obuocznego od początku życia. Bywa jednak, że widzenie
   obuoczne wykształciło się we wczesnym dzieciństwie, a następnie w wyniku
   nasilenia zeza nastąpiła utrata zdolności fuzji obrazów. Tak dzieje się np. w
   okresowych zezach rozbieżnych, w niewielkich zezach pionowych lub w zezach
   akomodacyjnych o zmiennym kącie. W takich przypadkach operacja i proste
   ustawienie oczu może przywrócić zdolność widzenia obuocznego i dlatego nie
   można mówić o wyłącznie kosmetycznym celu takiego zabiegu (1).
   Operacja zeza u dorosłego pacjenta w porównaniu z zabiegiem u dziecka ma dużo
   gorsze rokowanie co do efektu i obarczona jest większym ryzykiem późnych
   powikłań. Po zabiegu może wystąpić zez następczy, czyli hyperefekt lub podwójne
   widzenie (1,3). Pierwsze powikłanie dotyczy głównie oczu niedowidzących. Po
   zoperowaniu zeza zbieżnego, w krótkim czasie może pojawić się zez rozbieżny z
   powodu braku kontroli ośrodków korowych nad ustawieniem oka niedowidzącego.
   Dlatego ostrożnie decydujemy w takich przypadkach o operacji. Z kolei przy
   dobrej ostrości wzroku istnieje ryzyko, zwłaszcza w zezie zbieżnym, że po
   operacji wystąpi podwójne widzenie. Dzieje się tak dlatego, że mózg
   przyzwyczajony jest do nieprawidłowej korespondencji nieprawidłowego ustawienia
   oczu, często z wytworzeniem fałszywej fuzji i po zmianie ustawienia oczu może
   pojawić się dwojenie. Pacjent powinien mieć przed zabiegiem wykonaną próbę
   biologiczną lub pryzmatyczną, których wyniki w dużym stopniu pozwalają
   przewidzieć dwojenie pooperacyjne, aczkolwiek nie dają pewności. Dlatego
   pacjent przed zabiegiem powinien być poinformowany o możliwości powyższych
   powikłań. Mimo ryzyka wystąpienia wymienionych powikłań wielu dorosłych
   pacjentów z zezem jest operowanych z dobrym skutkiem.
   Zezy ukryte czyli heteroforie czasami także wymagają specjalistycznego
   leczenia. Mogą być one przyczyną uciążliwych objawów związanych z pracą
   wzrokową w postaci szybkiego męczenia się oczu, rozmazywania i dwojenia się
   liter, bólów i zawrotów głowy oraz łzawienia i nawracających stanów zapalnych
   oczu. Podobne objawy wywołuje też niedomoga konwergencji, czyli osłabienie
   mięśni przywodzących, co utrudnia naturalne zbieżne ustawienie gałek ocznych do
   pracy z bliska. Dolegliwość ta występuje częściej u pacjentów w starszym wieku,
   ale zdarza się też u młodych ludzi. Najskuteczniejszym leczeniem w obu
   przypadkach jest dobranie szkieł pryzmatycznych wyrównujących kąt zeza i
   niedomogę funkcji mięśnia z uwzględnieniem właściwej korekcji sferycznej i
   cylindrycznej wyrównującej wadę wzroku.
   Odrębnym problemem jest leczenie zezów porażennych, polegające głównie na
   leczeniu choroby zasadniczej. W wielu przypadkach jak np. w stwardnieniu
   rozsianym, miastenii, cukrzycy, chorobach nowotworowych i naczyniowych
   ośrodkowego układu nerwowego czy stanach zapalnych oczodołu skuteczne leczenie
   choroby wywołującej dwojenie powoduje całkowite ustąpienie objawów ocznych.
   Celem wspomagającego leczenia okulistycznego w tych przypadkach jest uwolnienie
   pacjenta od uciążliwego podwójnego widzenia. Stosowane są leki witaminowe i
   naczyniowe poprawiające przewodzenie nerwowe i metabolizm mięśni, zabiegi
   fizykoterapeutyczne, ćwiczenia ruchomości oczu, naprzemienne zasłanianie oraz
   okulary pryzmatyczne (5). W niektórych przypadkach utrwalonego, niezmiennego
   porażenia trwającego co najmniej pół roku można wykonać operację na mięśniach
   ocznych. Leczenie operacyjne ma na celu ustawienie oczu w ortopozycji czyli
   równolegle przy patrzeniu na wprost. Operacja jednak nie potrafi przywrócić
   funkcji mięśnia, czyli poprawić ruchomości gałki (3).
   W ostatnich latach coraz większym problemem jest częste występowanie zezów
   pourazowych z powodu narastającej liczby wypadków komunikacyjnych i pobić (7).
   Leczenia zezów pourazowych i pourazowego podwójnego widzenia polega na operacji
   rekonstrukcji oczodołu, która ma na celu odprowadzenie uwięźniętej przepukliny
   tkanek oczodołowych ze szczeliny złamania oraz odtworzenie ciągłości ścian
   oczodołu i jego kształtu za pomocą przeszczepów kostnych lub materiałów
   zastępczych (6). Metodą wspomagającą w drugim etapie może być zabieg na
   mięśniach ocznych (3,5,7).
   Leczeniem zeza zajmują się przychodnie wyposażone w specjalistyczną aparaturę
   diagnostyczną i leczniczą zwane poradniami ortoptycznymi lub strabologicznymi
   (strabismus - łac. zez). Leczenie zezów u dorosłych jest równie ważne jak u
   dzieci. Nieporozumieniem jest traktowanie zeza u dorosłego pacjenta tylko jako
   problemu kosmetycznego, podczas gdy skuteczne i właściwe leczenie może usunąć
   uciążliwe i przykre objawy subiektywne i zaburzenia wzroku uniemożliwiające
   pracę. Nie należy także lekceważyć wskazań kosmetycznych do leczenia zeza. U
   młodych ludzi szpecący duży zez bywa przyczyną kompleksów, niskiej samooceny, a
   nawet depresji i ucieczki w alkohol, a więc operacja zeza ze wskazań
   kosmetycznych może mieć także znaczenie społeczne. Najważniejsze jednak
   wskazania do leczenia zeza u dorosłych wynikają z faktu, że nie leczone
   powikłania okulistyczne zezów towarzyszących i porażennych w postaci
   niedowidzenia, podwójnego widzenia lub braku widzenia przestrzennego stanowią
   trwałe kalectwo uniemożliwiające pacjentowi wykonywanie wielu zawodów, a
   czasami nawet utrudniające normalne życie (7). Dlatego ważna jest świadomość
   potrzeby leczenia zeza u dorosłych wśród lekarzy różnych specjalności, nie
   tylko okulistów.
   Piśmiennictwo:
   1. Karczewicz D., Pieńkowska-Machoy E.: Wyniki leczenia zeza u dorosłych
   metodą lokalizacyjną. Okulistyka 2001, 9: 19-22.
   2. Krzystkowa K.: Narząd ruchu gałki ocznej i jego zaburzenia. Okulistyka
   współczesna. PZWL 1986, t.II: 179-223.
   3. Krzystkowa K. i wsp.: Choroba zezowa. Rozpoznawanie i leczenie. PZWL,
   Warszawa 1997.
   4. Kwaskowski A., Mondelski S.: Współczesne metody badania układu
   wzrokowego. PZWL, Warszawa 1982.
   5. Puchalska-Niedbał L.: Postępowanie w zezach o nagłym początku z
   uporczywym dwojeniem. Okulistyka 2001,9: 33-6.
   6. Wanyura H.: Własne propozycje leczenia złamań oczodołu. Praca
   habilitacyjna. AM, Warszawa 1990.
   7. Zamłyńska A.: Zaburzenia równowagi mięśniowej i widzenia obuocznego w
   złamaniach oczodołu. R
   • 15.12.04, 19:33
    Witam. Mam 16 lat i mam ten sam zeza. Chciałym iść na operację, wiem że okulary
    korencyjne musiałbym nosić przez ładnych pare lat (do tego czasu wpadne w taką
    deprechę że nie wiem co ze mną będzie, albo będę ślepy na jedno oko) więc
    chciałbym się dowiedzieć ile musiałbym na to czekać (po pójściu do poradnii) i
    w jaki sposób to się goi (musiałbym mieć jakiś bandaż na oku czy jakoś
    inaczej). Mieszkam we Wrocławiu, gdzie najpierw musiałbym się udać (do
    poradnii, czy np. do Ośrodka Okulistycznego (na ul. Stawowej)... proszę,
    pomóżcie...
    • 18.03.05, 16:41
     hej! mam 29 lat i pół roku temu zdecydowałem sie na zoperowanie zez
     rozbieznego. operacja trwała 2 godziny na obu oczach. w ten sam dzien byłem w
     domu.. nastepnego dnia po operacji odkleiłem plastry i przez pierwsze 20 minut
     widziałem podwójnie. do momentu kiedy nie podszedłem do lustra i gdzie
     podwójne wiedzenie ustapiło. po około 5 tyg. od operacji zapomniałem ze miałem
     zeza bo praktycznie nie został po nim żaden slad. jezeli chcesz sie dowiedziec
     więcej pisz pod marcio170176@wp.pl > Polecam specjalistę chorób oczu p. dr Ewę
     Sankowską z Olsztyna. Zabieg trwa krótko więc mozesz pzyjechac wynając pokój w
     jakims tanim hotelu i za dwa dni wrócić do domu. Dr. Sankowska przyjmuj w
     szpitalu dziecięcym w olsztynie i specjalizuje sie leczniem zez u dzieci i nie
     tylko (czego ja jestem przykładem)
     • 18.03.05, 17:05
      marcin170176 - bardzo się cieszę, że wszystko przebiegło pomyślnie :-) i ze do
      nas zajrzałeś. Mam prośbę - czy mógłbyś polecić dr Sankowska w watku "Nasi
      lekarze - lista "polecająca" ;-)" forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
      f=12236&w=19194653 i tam podać dokładne namiary? Dzięki!
      Pozdrawiam serdecznie,

      S.

      --
      Forum ZEZisko zaprasza
  • 04.03.04, 23:59
   Dzięki za artykuł :-)
   Ja go, kiedyś w intensywnym przekopywaniu neciku, tez znalazlam.
   Moze przyda się innym osobą, które tu zajrzą :-)

   PS Nie wiem czy zwróciłaś uwagę - jego autorką jest m.in dr Zamłyńska ;-)
   • 12.05.05, 18:10
    prosze o informacje na temat dr.Zamłyńskiej, jestem z nią umówiona w przyszłym
    tyg n akonsultacje w sprawie operacji zeza rozbierznego ukrytego
  • 18.03.05, 17:50
   Witaj Marcin....To, co napisałeś jest naprawde interesujace...Chętnie
   pogadałabym na gg (nr6768156).Wpisz koniecznie swoja Panią Dr w watku lista
   polecająca:)
   Pozdrowionka
   Ania:)
   • 19.03.05, 10:55
    Jak juz pisałem w poprzednim liście mam 29 lat. pól roku temu zdecydowałem sie
    na operację zeza rozbieżnego (niestałego, ukrytego). OPERACJA PRZEBIEGŁA
    POMYŚLNIE I JESTEM BARDZO ZADOWOLONY :-))).
    Zacznę jednak od początku. Pamietam jak w przedszkolu i w szkole podstawowej
    (tylko I klasa) nosiłem okulary. Niestety okulary nosic przestałem dzis juz nie
    pamiętam dlaczego w każdym bądz razie nie były one wymagane poniewaz wzrok
    miałem i do dzis mam dobry (czytam najmniejsze literki). Przez caly okres
    szkoły podstawowej nie nosiłem okluarów. Miałem zeza rozbieżnego i gdy byłem
    juz w szkole średniej zdałem sobie sprawę ze jest to powód mojego dyskomfortu
    psychicznego dlatego udałem sie z mamą do okulisty który w naszym mieście
    specjalizował sie w operowaniu zeza.Po badaniu pan dr. dał mi skierowanie na
    operację która miała sie odbyc w wakacje.
    Przyjechałem wiec na początku lipca do szpitala. odleżadłem dwa dni i dzien
    przed operacją przyszła jakas inna pani dr. zrobiła mi próbe palcem przed
    oczami i stwierdziła: NIE TEN ZEZ SIE NIE NADAJE DO OPEROWANIA. Tak wiec
    wypisano mnie do domku i tyle było z mojej operacji. Na długie lata zapomniałem
    o operacji. Co prawda miałem kompleks z powodu zeza choc nie był on AZ tak
    drastyczny jednak był widoczny bo przy zmęczeniu czy przy zwykłym rozkojarzeniu
    jedno oko uciekało na bok. Jednak kiedy sie wysiliłem i skupiłem mogłem
    utrzymać równe ustawienie. Jednak na dłuższą mete to było bez sensu bo człowiek
    musiałby cały czas sie pilnowac i myslec tylko o zezie.
    Mimo wady którą posiadałem o dziwo te słowa kieruje o wszystkich
    zakompleksionyh dziewczyn i facetów z powodzeniem u dziewczyn wcale nie było
    tak zle :-)) Co prawda nie byłem playboyem ale wielu bez zeza miało o wiele
    wiekszy problem z poznaniem kogos niz ja. Minęła szkoła srednia i zaczęły sie
    studia i tu dopiero okazało sie rowniez ze nawet z zezem mozna miec
    dziewczynę.
    Powiem szczerze że naprawde poznałem wiele dziewczyn i zadnej to nie
    przeszkadzało. Swoja żonę poznałem na studiach, do dzis wielu kumpli mi
    zazdości bo jest piękną kobietą i ludzie pytają mnie czym ująłem swoją panią.
    Tak wiec panie i panowie to jest kompleks ale nie prawda ze przez zeza nasz
    świat a szczególnie uczuciowy czy zawowodowy sie wali. To bzdura.
    Jeszcze będąc w szkole średniej często przejeżdzałem koło gabinetu nad którym
    był szyld: SPECJALISTA CHORÓB OCZU LECZENIE ZEZA. Obiecywałem sobie że kiedyś
    tam pujdę. Odkładałem odkładałem i w koncu nie poszedłem.
    Kiedy skończyłem studia i poszedłem do pracy wogóle nie brałem do głowy swojego
    zeza. Jest to jest - trudno. Ale pewnego dnia wybralem sie z moją żoną do
    okulisty ponieważ pogorszył sie jej wzrok. Wizyta u lekarza w szpitalu miała
    byc dopiero za miesiąc wiec potanowiliśmy że skorzystamy z jakiegoś prywatnehgo
    gabinetu. No i pomyślałem o tym szyldzie dwie ulice dalej. Pani dr przyjęła
    moją żone. a gdy wychodziliśmy pomyśłałem ze mi tez przydała by sie wizyta. Po
    kilku dniah już miałem skierowanie na badania które trzeba wykonać przed
    opreacją (krew mocz itd). Operacja odbyła sie na koszt kasy chorych. Dzis nie
    pamiętam że miałem zeza. W sumie nie był to chyba żaden problem bo niktz moich
    bliskich ani w pracy nie zorientował sie nawet ze miałem jakąś operację.
    POZDRAWIAM WSZYSTKICH.- MARCIN. moj adres to : marcio170176@wp.pl
    • 28.01.06, 13:13
     Mam ten sam problem co Ty, kiedys... tylko jednym problemem jest fakt.. ze juz
     2 operacje mialam... i przyniosly one rezultaty... ale nie w 100%
     nienawidze swoich oczu za to... staram sie nia patrzec nigdy dla kogos w
     oczy...

     wiec... co radzisz?
     • 17.04.06, 20:22
      Zebraaaaaaaaa uwazam ze twoj zez po 2 opetracjach nie jest az taki silny abys
      wstydzila sie patrzec komus prosto w oczka.... 3maj sie cieplutko :* bedzie
      dobrze zobaczysz!!!
    • 27.02.14, 17:42
     Jesteśmy studentkami VI roku na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W ramach pracy w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice i Katedrze Okulistyki przygotowałyśmy ankietę, której wyniki chcemy wykorzystać w naszym badaniu. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety, która jest całkowicie anonimowa. Troszcząc się o bezpieczeństwo ankietowanych gwarantujemy oraz podkreślamy, iż wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.
     Oto on: www.interankiety.pl/interankieta/ba8f646fb1c8df581a9669bc198b5bbe.xml
     Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy!
    • 19.04.16, 12:50
     Witam, czy ktos mial jeszcze operacje zeza rozbieznego ukrytego? Oczy rozjezdzaja sie w typowych przypadkach zmeczenia, po wypiciu alkoholu oraz jak patrze na przedmioty z bliska lub jak sie bardzo skupiam na szczegolach. Kat zeza mam ok 9 stopni (na synoptorze) i okulary pryzmatyczne nie pomagaja. Nie nosze okularow i nie mam wady wzroku (tyko chorobe zezowa). Zastanawiam sie czy poddac sie operacji i jak duze jest ryzyko podwojnego widzenia po operacji.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.