Dodaj do ulubionych

ciekawy artykuł o zezie - uwaga długie!

04.03.04, 14:03
Zezy u dorosłych - diagnostyka i leczenie
dr med. Anna Zamłyńska, dr med. Mariusz Kęcik
Katedra i Klinika Chorób Oczu AM w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Tadeusz Kęcik

Precyzja i jakość wrażeń wzrokowych kształtujących nasze wyobrażenie o
świecie zewnętrznym zależy nie tylko od prawidłowej budowy i funkcjonowania
narządu wzroku, ale także od koordynacji pracy obu oczu przez ośrodkowy układ
nerwowy. W obu oczach obrazy powstają w centralnej części siatkówki, to jest
w plamce żółtej i w punktach jednakowo od niej oddalonych zwanych punktami
korespondującymi. Obrazy widziane przez nas i rejestrowane na siatkówce obu
oczu przekazywane są do kory wzrokowej i tam w procesie fuzji zlewane w
pojedynczy przestrzenny obraz. Tę zdolność widzenia stereoskopowego, z
poczuciem głębi i odległości, nazywamy prawidłowym widzeniem obuocznym.
Kształtuje się ono w pierwszych latach życia i uwarunkowane jest dobrą
ostrością wzroku oraz równoległym ustawieniem gałek ocznych (3).

Nieprawidłowe ustawienie oczu polegające na tym, że jedno oko patrzy prosto,
a drugie jest odchylone w innym kierunku nazywamy zezem. Zez może być
zbieżny - gdy oko zbacza do nosa, rozbieżny - gdy ustawia się na zewnątrz,
pionowy - gdy jest odchylone nadmiernie do góry lub do dołu.

Ze względu na przyczyny i objawy zezy dzielimy na towarzyszące, ukryte i
porażenne.

Podział zezów

Zezy towarzyszące to zezy z prawidłową ruchomością gałek ocznych, występujące
przede wszystkim u dzieci. U dorosłych ten typ zeza może występować w wyniku
nie wyleczonego zeza w dzieciństwie, także jako resztkowy kąt pozostały po
stosowanym leczeniu lub jako zez następczy, będący późnym powikłaniem po
wykonanej operacji zeza, np. kiedy zez zbieżny po operacji przechodzi w
rozbieżny.

Zezy porażenne charakteryzują się zaburzeniami ruchomości gałek ocznych i
podwójnym widzeniem. Stanowią one odrębny problem diagnostyczny i
terapeutyczny. Zezy porażenne, bezpośrednio spowodowane przez uszkodzenie
mięśni gałkoruchowych lub nerwów je unerwiających, związane są z konkretną
chorobą lub urazem powodującym porażenie. Zezy te najczęściej występują w
chorobach neurologicznych, cukrzycy, miażdżycy, nadczynności tarczycy lub są
wynikiem urazu z uszkodzeniem kości oczodołu (3,6,8). Mogą też być powodowane
przez miejscowe procesy zapalne lub rozrostowe w oczodole.

Trzecim rodzajem zeza jest zez ukryty czyli heteroforia. Jest to gotowość do
wystąpienia zeza, który ujawnia się tylko w przypadku wyłączenia oka z
procesu patrzenia np. przez zasłonięcie oka lub w badaniach wykonanych przy
użyciu specjalistycznej aparatury. Zez ukryty w sprzyjających okolicznościach
może przejść w formę zeza jawnego towarzyszącego (2,3).

Zaburzenia widzenia w zezie

Zez nie jest tylko defektem kosmetycznym, lecz prowadzi do zaburzeń funkcji
wzroku w postaci niedowidzenia, braku widzenia obuocznego lub podwójnego
widzenia. Jeżeli w wyniku nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych oglądany
obraz powstaje w różnych, niekorespondujących ze sobą miejscach siatkówek, to
widzimy go podwójnie. Warunkiem pojedynczego widzenia jest więc prawidłowa
korespondencja siatkówek i proste ustawienie oczu wynikające z równowagi w
działaniu mięśni poruszających gałkami ocznymi (3). Jeżeli zez pojawił się w
dzieciństwie, występuje ośrodkowe wytłumienie obrazu z oka zezującego w
obronie przed dwojeniem i mieszaniem się obrazów. W takim przypadku dorosły
pacjent nie ma podwójnego widzenia, gdyż patrzy tylko jednym okiem lub
naprzemiennie, ale w związku z tym nie ma też zdolności stereoskopowego
widzenia. Jeżeli zez pojawił się nagle u dorosłego pacjenta z wykształconym
widzeniem obuocznym, to wtedy występuje uciążliwe dwojenie, którego ośrodkowy
układ nerwowy nie potrafi wytłumić i można je zlikwidować jedynie przez
zasłonięcie oka (3,5).

Konsekwencją zeza towarzyszącego jednostronnego jest bardzo często amblyopia
czyli trwałe pogorszenie ostrości wzroku w wyniku ośrodkowego wytłumienia
obrazu z oka zezującego. Amblyopia czyli niedowidzenie nie wyleczone we
wczesnym dzieciństwie pozostaje na całe życie i powoduje praktyczną
jednooczność (3).

Diagnostyka

Przed podjęciem leczenia zeza należy w każdym jego rodzaju przeprowadzić
podstawowe badania diagnostyczne, takie jak ocena ostrości wzroku, ruchomości
gałek ocznych, wielkości kąta zeza i zdolności widzenia obuocznego czyli
fuzji i widzenia przestrzennego. Wykonujemy obiektywne badanie wady wzroku po
zastosowaniu kropli porażających akomodację oraz badamy stan narządu wzroku z
oceną przezierności soczewek i zmian na dnie oka.

W zezach porażennych dodatkowo wykonujemy badania pozwalające na ocenę
rozległości zaburzeń i bezpośredniej ich przyczyny, czyli próbujemy
odpowiedzieć na pytanie, który mięsień i nerw jest odpowiedzialny za dwojenie
(5,7,8). Najprostsze badanie, które może wykonać każdy lekarz to ocena
ruchomości czynnej gałek ocznych i podwójnego widzenia z określeniem kierunku
spojrzenia, w którym jest ono największe. Bardziej specjalistyczne to badanie
rzutowania przestrzennego metodą koordynometrii na ekranie Hessa-Liesa oraz
badanie na synoptoforze różnicy pionowej obrazów w 9 kierunkach spojrzenia.
Badania te pozwalają nam precyzyjnie zdiagnozować porażony mięsień i ocenić
nasilenie zaburzeń (ryc. 1, 2) (4,7,8).Rycina 1. Wynik badania na ekranie Hessa-Leesa - wykres zaburzeń w porażeniu
mięśnia skośnego górnego oka lewego


Rycina 2. Badanie podwójnego widzenia smugą świetlną w porażeniu n. VI
prawego - podwójne widzenie przy patrzeniu w prawo i na wprost


Odrębny kierunek diagnostyki stanowią badania mające na celu wykrycie
choroby, która spowodowała porażenie nerwu lub uszkodzenie mięśnia
gałkoruchowego. Wybór kierunku diagnostyki oraz rodzaju wykonywanych badań i
konsultacji specjalistycznych zależy od wywiadu chorobowego i wyników badań
okulistycznych. Zawsze jest to diagnostyka o charakterze interdyscyplinarnym,
wymagająca współpracy okulisty, neurologa, internisty, chirurga urazowego lub
neurochirurga.

W zezach występujących po urazie twarzoczaszki diagnostyka okulistyczna i
radiologiczna ma na celu ustalenie bezpośredniej przyczyny dwojenia,
rozległości i nasilenia zaburzeń. Pourazowe podwójne widzenie może wystąpić z
trzech powodów:

uszkodzenia nerwów czaszkowych III, IV i VI w ich przebiegu
wewnątrzczaszkowym lub w obrębie stropu oczodołu
uszkodzenia mięśni gałkoruchowych lub ich zaklinowanie w szczelinie złamania
zmiany położenia gałki ocznej w postaci jej obniżenia lub zapadnięcia w
wyniku zmian wymiaru i kształtu oczodołu (7)

Wykonanie badań okulistycznych w złamaniach oczodołu jest niezbędne do
podjęcia decyzji o wskazaniach do jego operacyjnej rekonstrukcji (ryc. 3 a,
b) (6,7).


a
b
Rycina 3. Pacjent M.B. lat 28 po urazie oka prawego ze złamaniem kości
oczodołu o typie dyslokacji oczodołowo-nosowej
a. zaburzenia ruchomości i położenia oka prawego,
b. obraz uszkodzeń kostnych: rozległe ubytki kostne dna i ściany
przyśrodkowej z przepukliną tkanek oczodołu do zatoki szczękowej i sitowia


Leczenie

Celem leczenia zeza towarzyszącego jest efekt funkcjonalny, na który składa
się wyleczenie niedowidzenia i wykształcenie prawidłowego widzenia obuocznego
oraz efekt kosmetyczny, czyli równoległe ustawienie oczu. U dorosłego
pacjenta wyleczenie niedowidzenia i uzyskanie widzenia obuocznego jest w
większości przypadków niemożliwe. Niedowidzenie ma charakter trwały, gdyż
będące jego przyczyną ośrodkowe tłumienie można odwrócić do 6-7 roku życia. W
niektórych przypadkach poprawę można jeszcze uzyskać do 14 roku życia.

Podstawowym działaniem w leczeniu zeza jest dobranie okularów korekcyjnych
wyrównujących wadę wzroku. Dotyczy to także dorosłych pacjentów - dobrze
dobrane okulary poprawiają komfort widzenia i zmniejszają kąt zeza. Najlepsze
efe
Edytor zaawansowany
 • kszasza 04.03.04, 14:13
  Leczenie
  Celem leczenia zeza towarzyszącego jest efekt funkcjonalny, na który składa się
  wyleczenie niedowidzenia i wykształcenie prawidłowego widzenia obuocznego oraz
  efekt kosmetyczny, czyli równoległe ustawienie oczu. U dorosłego pacjenta
  wyleczenie niedowidzenia i uzyskanie widzenia obuocznego jest w większości
  przypadków niemożliwe. Niedowidzenie ma charakter trwały, gdyż będące jego
  przyczyną ośrodkowe tłumienie można odwrócić do 6-7 roku życia. W niektórych
  przypadkach poprawę można jeszcze uzyskać do 14 roku życia.
  Podstawowym działaniem w leczeniu zeza jest dobranie okularów korekcyjnych
  wyrównujących wadę wzroku. Dotyczy to także dorosłych pacjentów - dobrze
  dobrane okulary poprawiają komfort widzenia i zmniejszają kąt zeza. Najlepsze
  efekty daje wyrównanie nadwzroczności w zezie zbieżnym i krótkowzroczności w
  rozbieżnym oraz astygmatyzmu w każdym rodzaju zeza i w oczopląsie.
  W przypadku braku skuteczności leczenia zachowawczego podejmujemy decyzję o
  leczeniu operacyjnym. Operację zeza przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.
  Polega ona na wzmacnianiu lub osłabianiu mięśni poruszających gałką oczną
  poprzez ich skracanie, fałdowanie, wydłużanie lub zmianę miejsca przyczepu.
  Można operować każdy z 6 mięśni gałkoruchowych. Operacja dotyczy najczęściej
  jednego oka, a w przypadku wskazań do operacji obu oczu przebiega dwuetapowo.
  Leczenie miejscowe konieczne do całkowitego wygojenia trwa 3-4 tygodnie (3).
  Dość powszechna, ale nieprawdziwa jest opinia, że u dorosłych leczenie
  operacyjne zeza towarzyszącego ma wyłącznie znaczenie kosmetyczne. Tak
  rzeczywiście jest w przypadkach zeza zbieżnego z dużym kątem, z niedowidzeniem
  lub brakiem widzenia obuocznego od początku życia. Bywa jednak, że widzenie
  obuoczne wykształciło się we wczesnym dzieciństwie, a następnie w wyniku
  nasilenia zeza nastąpiła utrata zdolności fuzji obrazów. Tak dzieje się np. w
  okresowych zezach rozbieżnych, w niewielkich zezach pionowych lub w zezach
  akomodacyjnych o zmiennym kącie. W takich przypadkach operacja i proste
  ustawienie oczu może przywrócić zdolność widzenia obuocznego i dlatego nie
  można mówić o wyłącznie kosmetycznym celu takiego zabiegu (1).
  Operacja zeza u dorosłego pacjenta w porównaniu z zabiegiem u dziecka ma dużo
  gorsze rokowanie co do efektu i obarczona jest większym ryzykiem późnych
  powikłań. Po zabiegu może wystąpić zez następczy, czyli hyperefekt lub podwójne
  widzenie (1,3). Pierwsze powikłanie dotyczy głównie oczu niedowidzących. Po
  zoperowaniu zeza zbieżnego, w krótkim czasie może pojawić się zez rozbieżny z
  powodu braku kontroli ośrodków korowych nad ustawieniem oka niedowidzącego.
  Dlatego ostrożnie decydujemy w takich przypadkach o operacji. Z kolei przy
  dobrej ostrości wzroku istnieje ryzyko, zwłaszcza w zezie zbieżnym, że po
  operacji wystąpi podwójne widzenie. Dzieje się tak dlatego, że mózg
  przyzwyczajony jest do nieprawidłowej korespondencji nieprawidłowego ustawienia
  oczu, często z wytworzeniem fałszywej fuzji i po zmianie ustawienia oczu może
  pojawić się dwojenie. Pacjent powinien mieć przed zabiegiem wykonaną próbę
  biologiczną lub pryzmatyczną, których wyniki w dużym stopniu pozwalają
  przewidzieć dwojenie pooperacyjne, aczkolwiek nie dają pewności. Dlatego
  pacjent przed zabiegiem powinien być poinformowany o możliwości powyższych
  powikłań. Mimo ryzyka wystąpienia wymienionych powikłań wielu dorosłych
  pacjentów z zezem jest operowanych z dobrym skutkiem.
  Zezy ukryte czyli heteroforie czasami także wymagają specjalistycznego
  leczenia. Mogą być one przyczyną uciążliwych objawów związanych z pracą
  wzrokową w postaci szybkiego męczenia się oczu, rozmazywania i dwojenia się
  liter, bólów i zawrotów głowy oraz łzawienia i nawracających stanów zapalnych
  oczu. Podobne objawy wywołuje też niedomoga konwergencji, czyli osłabienie
  mięśni przywodzących, co utrudnia naturalne zbieżne ustawienie gałek ocznych do
  pracy z bliska. Dolegliwość ta występuje częściej u pacjentów w starszym wieku,
  ale zdarza się też u młodych ludzi. Najskuteczniejszym leczeniem w obu
  przypadkach jest dobranie szkieł pryzmatycznych wyrównujących kąt zeza i
  niedomogę funkcji mięśnia z uwzględnieniem właściwej korekcji sferycznej i
  cylindrycznej wyrównującej wadę wzroku.
  Odrębnym problemem jest leczenie zezów porażennych, polegające głównie na
  leczeniu choroby zasadniczej. W wielu przypadkach jak np. w stwardnieniu
  rozsianym, miastenii, cukrzycy, chorobach nowotworowych i naczyniowych
  ośrodkowego układu nerwowego czy stanach zapalnych oczodołu skuteczne leczenie
  choroby wywołującej dwojenie powoduje całkowite ustąpienie objawów ocznych.
  Celem wspomagającego leczenia okulistycznego w tych przypadkach jest uwolnienie
  pacjenta od uciążliwego podwójnego widzenia. Stosowane są leki witaminowe i
  naczyniowe poprawiające przewodzenie nerwowe i metabolizm mięśni, zabiegi
  fizykoterapeutyczne, ćwiczenia ruchomości oczu, naprzemienne zasłanianie oraz
  okulary pryzmatyczne (5). W niektórych przypadkach utrwalonego, niezmiennego
  porażenia trwającego co najmniej pół roku można wykonać operację na mięśniach
  ocznych. Leczenie operacyjne ma na celu ustawienie oczu w ortopozycji czyli
  równolegle przy patrzeniu na wprost. Operacja jednak nie potrafi przywrócić
  funkcji mięśnia, czyli poprawić ruchomości gałki (3).
  W ostatnich latach coraz większym problemem jest częste występowanie zezów
  pourazowych z powodu narastającej liczby wypadków komunikacyjnych i pobić (7).
  Leczenia zezów pourazowych i pourazowego podwójnego widzenia polega na operacji
  rekonstrukcji oczodołu, która ma na celu odprowadzenie uwięźniętej przepukliny
  tkanek oczodołowych ze szczeliny złamania oraz odtworzenie ciągłości ścian
  oczodołu i jego kształtu za pomocą przeszczepów kostnych lub materiałów
  zastępczych (6). Metodą wspomagającą w drugim etapie może być zabieg na
  mięśniach ocznych (3,5,7).
  Leczeniem zeza zajmują się przychodnie wyposażone w specjalistyczną aparaturę
  diagnostyczną i leczniczą zwane poradniami ortoptycznymi lub strabologicznymi
  (strabismus - łac. zez). Leczenie zezów u dorosłych jest równie ważne jak u
  dzieci. Nieporozumieniem jest traktowanie zeza u dorosłego pacjenta tylko jako
  problemu kosmetycznego, podczas gdy skuteczne i właściwe leczenie może usunąć
  uciążliwe i przykre objawy subiektywne i zaburzenia wzroku uniemożliwiające
  pracę. Nie należy także lekceważyć wskazań kosmetycznych do leczenia zeza. U
  młodych ludzi szpecący duży zez bywa przyczyną kompleksów, niskiej samooceny, a
  nawet depresji i ucieczki w alkohol, a więc operacja zeza ze wskazań
  kosmetycznych może mieć także znaczenie społeczne. Najważniejsze jednak
  wskazania do leczenia zeza u dorosłych wynikają z faktu, że nie leczone
  powikłania okulistyczne zezów towarzyszących i porażennych w postaci
  niedowidzenia, podwójnego widzenia lub braku widzenia przestrzennego stanowią
  trwałe kalectwo uniemożliwiające pacjentowi wykonywanie wielu zawodów, a
  czasami nawet utrudniające normalne życie (7). Dlatego ważna jest świadomość
  potrzeby leczenia zeza u dorosłych wśród lekarzy różnych specjalności, nie
  tylko okulistów.
  Piśmiennictwo:
  1. Karczewicz D., Pieńkowska-Machoy E.: Wyniki leczenia zeza u dorosłych
  metodą lokalizacyjną. Okulistyka 2001, 9: 19-22.
  2. Krzystkowa K.: Narząd ruchu gałki ocznej i jego zaburzenia. Okulistyka
  współczesna. PZWL 1986, t.II: 179-223.
  3. Krzystkowa K. i wsp.: Choroba zezowa. Rozpoznawanie i leczenie. PZWL,
  Warszawa 1997.
  4. Kwaskowski A., Mondelski S.: Współczesne metody badania układu
  wzrokowego. PZWL, Warszawa 1982.
  5. Puchalska-Niedbał L.: Postępowanie w zezach o nagłym początku z
  uporczywym dwojeniem. Okulistyka 2001,9: 33-6.
  6. Wanyura H.: Własne propozycje leczenia złamań oczodołu. Praca
  habilitacyjna. AM, Warszawa 1990.
  7. Zamłyńska A.: Zaburzenia równowagi mięśniowej i widzenia obuocznego w
  złamaniach oczodołu. R
 • kowalekk 15.12.04, 19:33
  Witam. Mam 16 lat i mam ten sam zeza. Chciałym iść na operację, wiem że okulary
  korencyjne musiałbym nosić przez ładnych pare lat (do tego czasu wpadne w taką
  deprechę że nie wiem co ze mną będzie, albo będę ślepy na jedno oko) więc
  chciałbym się dowiedzieć ile musiałbym na to czekać (po pójściu do poradnii) i
  w jaki sposób to się goi (musiałbym mieć jakiś bandaż na oku czy jakoś
  inaczej). Mieszkam we Wrocławiu, gdzie najpierw musiałbym się udać (do
  poradnii, czy np. do Ośrodka Okulistycznego (na ul. Stawowej)... proszę,
  pomóżcie...
 • marcin170176 18.03.05, 16:41
  hej! mam 29 lat i pół roku temu zdecydowałem sie na zoperowanie zez
  rozbieznego. operacja trwała 2 godziny na obu oczach. w ten sam dzien byłem w
  domu.. nastepnego dnia po operacji odkleiłem plastry i przez pierwsze 20 minut
  widziałem podwójnie. do momentu kiedy nie podszedłem do lustra i gdzie
  podwójne wiedzenie ustapiło. po około 5 tyg. od operacji zapomniałem ze miałem
  zeza bo praktycznie nie został po nim żaden slad. jezeli chcesz sie dowiedziec
  więcej pisz pod marcio170176@wp.pl > Polecam specjalistę chorób oczu p. dr Ewę
  Sankowską z Olsztyna. Zabieg trwa krótko więc mozesz pzyjechac wynając pokój w
  jakims tanim hotelu i za dwa dni wrócić do domu. Dr. Sankowska przyjmuj w
  szpitalu dziecięcym w olsztynie i specjalizuje sie leczniem zez u dzieci i nie
  tylko (czego ja jestem przykładem)
 • smutniutka 18.03.05, 17:05
  marcin170176 - bardzo się cieszę, że wszystko przebiegło pomyślnie :-) i ze do
  nas zajrzałeś. Mam prośbę - czy mógłbyś polecić dr Sankowska w watku "Nasi
  lekarze - lista "polecająca" ;-)" forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
  f=12236&w=19194653 i tam podać dokładne namiary? Dzięki!
  Pozdrawiam serdecznie,

  S.

  --
  Forum ZEZisko zaprasza
 • smutniutka 04.03.04, 23:59
  Dzięki za artykuł :-)
  Ja go, kiedyś w intensywnym przekopywaniu neciku, tez znalazlam.
  Moze przyda się innym osobą, które tu zajrzą :-)

  PS Nie wiem czy zwróciłaś uwagę - jego autorką jest m.in dr Zamłyńska ;-)
 • irenna 12.05.05, 18:10
  prosze o informacje na temat dr.Zamłyńskiej, jestem z nią umówiona w przyszłym
  tyg n akonsultacje w sprawie operacji zeza rozbierznego ukrytego
 • smutniutka 12.05.05, 23:17
  Irenno!
  A czy zajrzałaś do listy polecajacej - nasi lekarze?
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12236&w=19194653
  Wpisz w wyszukiwarkę jej nazwisko to jeszcze pare innych watkow Ci wyskoczy ;)
  Pozdrawiam!

  S.
 • aneczka42111 18.03.05, 17:50
  Witaj Marcin....To, co napisałeś jest naprawde interesujace...Chętnie
  pogadałabym na gg (nr6768156).Wpisz koniecznie swoja Panią Dr w watku lista
  polecająca:)
  Pozdrowionka
  Ania:)
 • marcin170176 19.03.05, 10:55
  Jak juz pisałem w poprzednim liście mam 29 lat. pól roku temu zdecydowałem sie
  na operację zeza rozbieżnego (niestałego, ukrytego). OPERACJA PRZEBIEGŁA
  POMYŚLNIE I JESTEM BARDZO ZADOWOLONY :-))).
  Zacznę jednak od początku. Pamietam jak w przedszkolu i w szkole podstawowej
  (tylko I klasa) nosiłem okulary. Niestety okulary nosic przestałem dzis juz nie
  pamiętam dlaczego w każdym bądz razie nie były one wymagane poniewaz wzrok
  miałem i do dzis mam dobry (czytam najmniejsze literki). Przez caly okres
  szkoły podstawowej nie nosiłem okluarów. Miałem zeza rozbieżnego i gdy byłem
  juz w szkole średniej zdałem sobie sprawę ze jest to powód mojego dyskomfortu
  psychicznego dlatego udałem sie z mamą do okulisty który w naszym mieście
  specjalizował sie w operowaniu zeza.Po badaniu pan dr. dał mi skierowanie na
  operację która miała sie odbyc w wakacje.
  Przyjechałem wiec na początku lipca do szpitala. odleżadłem dwa dni i dzien
  przed operacją przyszła jakas inna pani dr. zrobiła mi próbe palcem przed
  oczami i stwierdziła: NIE TEN ZEZ SIE NIE NADAJE DO OPEROWANIA. Tak wiec
  wypisano mnie do domku i tyle było z mojej operacji. Na długie lata zapomniałem
  o operacji. Co prawda miałem kompleks z powodu zeza choc nie był on AZ tak
  drastyczny jednak był widoczny bo przy zmęczeniu czy przy zwykłym rozkojarzeniu
  jedno oko uciekało na bok. Jednak kiedy sie wysiliłem i skupiłem mogłem
  utrzymać równe ustawienie. Jednak na dłuższą mete to było bez sensu bo człowiek
  musiałby cały czas sie pilnowac i myslec tylko o zezie.
  Mimo wady którą posiadałem o dziwo te słowa kieruje o wszystkich
  zakompleksionyh dziewczyn i facetów z powodzeniem u dziewczyn wcale nie było
  tak zle :-)) Co prawda nie byłem playboyem ale wielu bez zeza miało o wiele
  wiekszy problem z poznaniem kogos niz ja. Minęła szkoła srednia i zaczęły sie
  studia i tu dopiero okazało sie rowniez ze nawet z zezem mozna miec
  dziewczynę.
  Powiem szczerze że naprawde poznałem wiele dziewczyn i zadnej to nie
  przeszkadzało. Swoja żonę poznałem na studiach, do dzis wielu kumpli mi
  zazdości bo jest piękną kobietą i ludzie pytają mnie czym ująłem swoją panią.
  Tak wiec panie i panowie to jest kompleks ale nie prawda ze przez zeza nasz
  świat a szczególnie uczuciowy czy zawowodowy sie wali. To bzdura.
  Jeszcze będąc w szkole średniej często przejeżdzałem koło gabinetu nad którym
  był szyld: SPECJALISTA CHORÓB OCZU LECZENIE ZEZA. Obiecywałem sobie że kiedyś
  tam pujdę. Odkładałem odkładałem i w koncu nie poszedłem.
  Kiedy skończyłem studia i poszedłem do pracy wogóle nie brałem do głowy swojego
  zeza. Jest to jest - trudno. Ale pewnego dnia wybralem sie z moją żoną do
  okulisty ponieważ pogorszył sie jej wzrok. Wizyta u lekarza w szpitalu miała
  byc dopiero za miesiąc wiec potanowiliśmy że skorzystamy z jakiegoś prywatnehgo
  gabinetu. No i pomyślałem o tym szyldzie dwie ulice dalej. Pani dr przyjęła
  moją żone. a gdy wychodziliśmy pomyśłałem ze mi tez przydała by sie wizyta. Po
  kilku dniah już miałem skierowanie na badania które trzeba wykonać przed
  opreacją (krew mocz itd). Operacja odbyła sie na koszt kasy chorych. Dzis nie
  pamiętam że miałem zeza. W sumie nie był to chyba żaden problem bo niktz moich
  bliskich ani w pracy nie zorientował sie nawet ze miałem jakąś operację.
  POZDRAWIAM WSZYSTKICH.- MARCIN. moj adres to : marcio170176@wp.pl
 • zebraaaa1 28.01.06, 13:13
  Mam ten sam problem co Ty, kiedys... tylko jednym problemem jest fakt.. ze juz
  2 operacje mialam... i przyniosly one rezultaty... ale nie w 100%
  nienawidze swoich oczu za to... staram sie nia patrzec nigdy dla kogos w
  oczy...

  wiec... co radzisz?
 • paulinkastg 17.04.06, 20:22
  Zebraaaaaaaaa uwazam ze twoj zez po 2 opetracjach nie jest az taki silny abys
  wstydzila sie patrzec komus prosto w oczka.... 3maj sie cieplutko :* bedzie
  dobrze zobaczysz!!!
 • studentki5 27.02.14, 17:42
  Jesteśmy studentkami VI roku na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W ramach pracy w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice i Katedrze Okulistyki przygotowałyśmy ankietę, której wyniki chcemy wykorzystać w naszym badaniu. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety, która jest całkowicie anonimowa. Troszcząc się o bezpieczeństwo ankietowanych gwarantujemy oraz podkreślamy, iż wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.
  Oto on: www.interankiety.pl/interankieta/ba8f646fb1c8df581a9669bc198b5bbe.xml
  Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy!
 • michal_bbb 19.04.16, 12:50
  Witam, czy ktos mial jeszcze operacje zeza rozbieznego ukrytego? Oczy rozjezdzaja sie w typowych przypadkach zmeczenia, po wypiciu alkoholu oraz jak patrze na przedmioty z bliska lub jak sie bardzo skupiam na szczegolach. Kat zeza mam ok 9 stopni (na synoptorze) i okulary pryzmatyczne nie pomagaja. Nie nosze okularow i nie mam wady wzroku (tyko chorobe zezowa). Zastanawiam sie czy poddac sie operacji i jak duze jest ryzyko podwojnego widzenia po operacji.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka