Dodaj do ulubionych

Obiady czwartkowe u Mieczysława...

08.02.10, 11:00
Generał Tadeusz Pióro w swoich wspomnieniach „Armia ze skazą” pisze
o Jaruzelskim (s.388-389).
„Po nagłym skoku z dywizji na zarząd polityczny woj­ska jego
podwładnymi stali się pośrednio ludzie, którym niedawno on sam
podlegał, a że słabością każdego szefa jest pragnienie, aby niżej
stojący jemu właśnie zawdzięczał swoje awanse, miast trakto­wać go
jak równego, to każda okazja pozbycia się niegdysiejszych
przełożonych mimo woli jest traktowana jako sprzyjająca zmianie
pożądanej. Niemniej pierwsza połowa lat sześćdziesiątych była dla
Jaruzelskiego okresem nabywania umiejętności poruszania się w nie
znanym mu, drapieżnym środowisku władzy, a równocześnie umacniania
się na zajmowanej pozycji. Doskonalił się w tym, w czym doszedł do
perfekcji: w kunktatorstwie, w umiejętności wy­powiadania zdań, które
poza stylistycznym efektem nie zawierały konkretów, każdy mógł je
interpretować na swój sposób.
Ale w roku 1967 ten okres miał już za sobą i od jego postawy
zależało wiele. Nie sądzę, by sprzyjał inwigilacji i fabrykowaniu
fałszywych oskarżeń, znam go wystarczająco dobrze, by odrzucić takie
przypuszczenie. Bezsporna jest natomiast jego aprobata dla
dokonywanych czystek, bezpośrednie, aktywne w nich uczestnicze­nie. W
rozmowach z niektórymi „ubolewał" nad niesprawiedliwo­ścią
kierowanych przeciw nim zarzutów, więcej jednak było w tym obłudy
niż żalu. Wielu też miało do niego pretensje, niektórzy uwa­żali go
wręcz za jedną z sił napędowych zwolnień, i taką ich opinię
wzmocniły degradacje wszystkich oficerów pochodzenia żydo­wskiego,
którzy nie wytrzymując szykan decydowali się na wyjazd do Izraela.
Degradacje nastąpiły dopiero w 1972 roku, a ponieważ byli to
oficerowie w stopniach nie wyższych od pułkownika - de­cyzje
pozostawały w gestii Jaruzelskiego, wówczas ministra obrony
narodowej; generałów musiałaby degradować Rada Państwa, roz­głos zaś
nie był tu wskazany.
Okazując chłodną obojętność wobec bliskich mu nawet ludzi,
Jaruzelski niewątpliwie orientował się, że ma do czynienia z kłam­
stwem i bezprawiem - słuchał jednak bardziej Kufla niż swojego
sumienia. Widocznie ważniejszy był cel, do którego zdążał po dro­dze
pełnej wybojów i skrętów, nie troszcząc się o powalonych na jej
poboczach. Istnieje tu zresztą sporo niewiadomych, których nie wy­
jaśnią pozostawione dokumenty ani relacje poszkodowanych.
Jaką rolę na przykład odgrywały rutynowe przyjęcia w mieszkaniu mini­
stra Moczara dla osób dysponujących w owym czasie najwyższym chyba
zakresem władzy? Nie wymienię wszystkich nazwisk, mógł­bym bowiem
kogoś pominąć, a to byłoby niesprawiedliwe. W każ­dym razie do
stałych gości należeli Ryszard Strzelecki, Grzegorz Korczyński,
Franciszek Szlachcic, no i Jaruzelski. Niełatwo było zapewne temu
mało komunikatywnemu, zamkniętemu w sobie człowiekowi, niezbyt
jeszcze pewnie czującemu się na obcym mu politycznie gruncie,
pełnemu kompleksów, udręczonemu nieustają­cą samokontrolą i w dodatku
nie pijącemu alkoholu (wyjątek chyba w tym towarzystwie) -
dostosowywać się do obcych mu duchowo i kulturowo osobników, udawać
jednego z nich z tego tylko powo­du, że od nich zależało więcej niż
od innych. Porzucił też ich naty­chmiast, gdy przestali być tym, czym
byli. Ale wtedy, w owym gro­nie (a bywał tam również Gomułka), w
atmosferze intymności, nie­wątpliwie omawiano kwestie personalne
wojska, padały nazwiska, nadawano bieg sprawom.”

Zajrzyjmy do pracy Krzysztofa Lesiakowskiego „Mieczysła Moczar”
(Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1998), żeby upewnić się – jaki
był charakter związków Jaruzelskiego z Moczarem.

Zestaw ludzi, którzy przewinęli się w okresie lat sześćdziesiątych
przez dom Moczara (willa przy ul. Karwińskiej, później mieszkanie
przy ul. Frascati):
„Wiceminister Franciszek Szlachcic w swoich wspomnieniach pisząc o
tym, jak wkrótce po objęciu funkcji w MSW został włączony do grona
przyjaciół Moczara, przytoczył szereg nazwisk ludzi, którzy
spotykali się w domu „Mietka". „Franek" określił to
mianem „czwartków u Mieczysława". Spotkania te dość po­wszechnie
wiązano z działalnością grupową czy frakcyjną „par­tyzantów".
Pamiętać jednak trzeba, że nie wszyscy tak sądzą. Dla J.
Ptasińskiego były one jedynie wyrazem normalnych, ludzkich
kontaktów. Przywoływany już F. Szlachcic odnotował, iż na kolacjach
z dobrą kawą i winem bywali u Moczara: Gomułka, Z. Kliszko, I. Loga-
Sowiński, G. Korczyński, W. Jaruzelski, W. Namiotkiewicz, M.
Swiostek-„Róg", K. Sidor, Jan Szczepański.” (s.343)

Z relacji Alfredy Moczar – żony Mieczysława Moczara:
„Do kręgu bliskich przyjaciół Moczara w tym okresie można zaliczyć
jedynie G. Korczyńskiego, L Logę-Sowińskiego, M. Świostka-„Roga", W.
Jaruzelskiego, F. Szlachcica, Jana Wasilewskiego i Jerzego
Kilianowicza (brat G. Korczyńskiego) oraz marszałka M. Żymierskiego-
„Rolę" . (s.350)”

Jaka jest wiarygodność słów Jaruzelskiego, który jakoby chciał
huknąć w stół, skoro dowiadujemy się, że w następnym roku po
wydarzeniach marcowych Jaruzelski był świadkiem na ślubie swojego
przyjaciela Mieczysława Moczara:

(Mieczysław Moczar) … Związał się z młodszą o 17 lat sekretarką,
pracującą razem z nim w MSW od 1956 roku. Niewiemy, kiedy został
nawiązany romans między „Mietkiem" i jego przyszłą żoną Alfreda, czy
było to jeszcze przed, czy też dopiero porozwodzie? Faktem
pozostaje, że 24 lipca 1969 roku w Warszawiewzięli ślub. Rzeczą
ciekawą, szczególnie w kontekście późniejszychzmian, jest to, że
świadkami na ślubie byli: żona wieloletniego przyjaciela Moczara —
I. Logi-Sowińskiego i gen. W. Jaruzelski, w tym czasie bardzo blisko
związany z „Mietkiem".


Ciekawe zatem, w który stół chciał huknąć pięścią towarzysz
Jaruzelski ? W stół Mieczysława Moczara?
Na koniec – sięgnę do pracy historyka doktora Lecha
Kowalskiego „Generał ze skazą” zacytuję fragmenty wystąpienia
towarzysza Jaruzelskiego: (Protokół z zebrania sprawozdawczo-
wyborczego POP pionu operacyjnego SztabuGeneralnego 3.04.1968 r.
CAW, sygn. nr 1595 / 6, t. 5.)

W Sztabie Generalnym WP wydarzenia marcowe podsumowano w wio­dących
POP. W przypadku pionu operacyjnego doszło do tego 3.04.1968 r.,
kiedy po referacie sprawozdawczo-wyborczym, który wygłosił płk
Jarczyński, rozgorzała dyskusja.
Zabierając głos, Jaruzelski wówczas stwierdził m.in.:
„Bardzo niebezpieczne dla nas są liczne wewnętrzne i zewnętrzne
powiązania syjonistyczne i prosyjonistyczne występujące w postaciach
mafij­nych i indywidualnych.... Milczenie i brak ustosunkowania się
wysoko posta­wionych towarzyszy pochodzenia żydowskiego stanowi
pożywkę dla naszych wrogów z zagranicy - dla propagandy zewnętrznej.
Przyczyny tego stanu rze­czy są pierworodne - narastały przez wiele
lat... . W KPP towarzysze pocho­dzenia żydowskiego stanowili dużą
część aktywu; z tytułu tej działalności za zasługi dano im
rekompensatę. To nie było działanie celowe, tak się złożyło na
skutek posunięć w kierunku faszyzacji Polski - i wtedy KPP była dla
wielu schronieniem przed faszyzmem. Obok tego szczególnie po wojnie
występuje inne zjawisko - mianowicie celowa dążność do usadowienia
ludzi pochodze­nia żydowskiego na wielu wysokich stanowiskach - w
czym celował szczególnie tow. Zambrowski.
Taki stan rzeczy trwał długo, rozrastał się, powsta­wał tzw. rak
kadrowy; przy tej okazji także różne parasole i tarcze ochronne,
które to sankcjonowały. Dlaczego nie było przeciwdziałania w tej
dziedzinie, co byłoby korzystne nawet dla samych towarzyszy
pochodzenia żydowskie­go.... Jak wykazało doświadczenie, problemy
syjonizmu tkwiły podskórnie u większości towarzyszy pochodzenia
żydowskiego, jednak nie mieliśmy takie­go rozeznania. Nowe jakości,
Edytor zaawansowany
 • qwardian 08.02.10, 11:02

  Nowe jakości, które odsłoniły ten stan rzeczy, zaczęły się
  kształtować po ukształtowaniu się państwa Izrael w 1948 r., a potem
  wystąpiły znacznie jaskrawiej po agresji Izraela w roku 1956. Jednak
  w tamtym czasie inne ważne problemy naszego państwa nie pozwoliły
  nam na bliższe zajmo¬wanie się tymi sprawami. Dopiero agresja
  izraelska w 1967 r. spolaryzowała istniejące ukryte siły - co było
  zaskoczeniem nawet dla kierownictwa naszej Partii".

  W dalszej części wystąpienia Jaruzelski ganił Polaków pochodzenia
  ży¬dowskiego za zbyt spóźnione odcinanie się od syjonizmu - jego
  zdaniem -„skromne i nieliczne". Marcowy pogrom nazwał dużą porażką
  wychowawczą na odcinku studenckim. Zapowiadał wyciągnięcie
  konsekwencji w stosunku do winnych. Jaruzelski nie pochwalił się, że
  wcześniej zdecydował o utworze¬niu trzech obozów zsyłkowych dla
  niepokornych studentów w oddalonych garnizonach wojskowych.
  Skrytykował Kościół (właściwie ciesząc się), że: „Kler się spóźnił,
  działania nie były zgrane, ale mogą to jeszcze naprawić" -
  konkludował. Jednocześnie wziął w obronę milicję, uważając, iż
  właściwie „rozwiązywała" wiece studenckie na uczelniach. Pochwalił
  tzw. aktyw robot¬niczy, który wspólnie z MO rzekomo bił studentów
  pałkami. Wyraził oddzielne słowa uznania przedstawicielom LWP,
  którzy w cywilnym przebraniu, uzbroje¬ni w pałki milicyjne, bili
  studentów na dziedzińcach warszawskich wyższych uczelni. W tej
  sprawie Jaruzelski był bardziej konkretny:
  „Nasza kadra wystę¬powała z pałkami jako aktyw partyjny - dobrze że
  nie z bronią czego wróg bar¬dzo pragnął. Poszukiwano trupa,
  wywieszano fałszywe klepsydry - na szczęście trupów nie było.
  Wystąpiliśmy bez mundurów jako pierwszy rzut Partii wspólnie z
  robotnikami".
  Według Jaruzelskiego wojsko wykonało swoje zadanie z honorem.Wojsku
  nakazał dużą czujność i odporność, jednocześnie wyczulał na perfidne
  hasła: „Wysuwano - stwierdził - postulat drugiego śnia¬dania dla
  wojska", co uznał za ingerencję w wewnętrzne sprawy armii. Za to też
  obwiniał syjonistów. W wystąpieniu swoim zawarł jeszcze więcej
  inwek¬tyw, mających wrogo ustosunkować zebranych do Polaków
  narodowości ży¬dowskiej. Z odczuciami Jaruzelskiego sympatyzowało
  wielu członków tej POP, którzy następnie zabierali głos w dyskusji.

  --
  "Komunistyczne idee były (dla mnie) prostą kontynuacją Oświecenia"
  Zygmunt Bauman
  www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html
 • nielubiszprawdy 08.02.10, 11:36
  ale zna realia ...władzy jako b. komunista.

  Archiwum z miesiąca: marzec, 2008
  « wsteczUkład Wiedeński, Peter V., P. Jaroszewicz, M. Papala itd.
  29 mar 2008
  Kto nie jest wnikliwy i bystry, nie potrafi dostrzec treści w
  raportach wywiadowczych. Wnikliwość i jeszcze raz wnikliwość! Nie ma
  krajów, w których nie zatrudnia się szpiegów.

  Sun Tzu

  Od lat słyszę o tzw. Układzie Wiedeńskim. Układ istnieje, bo “nie ma
  krajów, w których nie zatrudnia się szpiegów”, aczkolwiek nazwa jest
  daleko nieprecyzyjna. Lepsza byłaby: “Układ Wiedeńsko-Genewski”
  [UWG].
  Wszystko zaczęło się w okresie zimnej wojny. Wywiady obu obozów
  walczyły wprawdzie na wszystkich kontynentach, ale jako miejsca na
  rendez-vous wybrały Genewę i Wiedeń. W tych miastach założono silne
  rezydentury i ubijano szpiegowsko-kontrwywiadowcze geszefty. Jedną
  rezydenturą rządzili Sowieci, drugą – Amerykanie.
  Daruję sobie początki działalności, a zasygnalizuję jedynie kilka
  uwag sięgając do czasu, gdy rezydentem sowieckim został gen. dyw.
  Witalij Pawłow. Nie, nie w Wiedniu ani w Genewie, a w Warszawie. Bo
  gdzieś od drugiej połowy lat 70., właśnie stolica Kraju Pieroga i
  Zalewajki doszlusowała do UWG.
  Alfą i omegą tych manewrów ze strony peerelowskiej [po wcześniejszym
  odsunięciu od koryta M. Moczara, spacyfikowaniu F. Szlachcica i dość
  radykalnym spuszczeniu na ziemię W. Ociepki] był gen. Piotr
  Jaroszewicz. Co prawda ministrem spraw wewnętrznych był S.
  Kowalczyk, a Zarządem II Sztabu Generalnego dowodził Cz. Kiszczak,
  co nie zmienia faktu, że nitkami od służb specjalnych pociągał
  właśnie Jaroszewicz. To przez jego ręce przechodziły gigantyczne
  sumy pożyczane na Zachodzie, z których znaczna część przepływała na
  Wschód, w czym maczali palce funkcjonariusze służb specjalnych [zob.
  relacja Pożogi].
  Pewne symptomy pozwalają domniemywać, że rezydent KGB postanowił
  zmienić ten układ personalny. I zmienił. Zajęło mu to nieco czasu.
  Rządy w Peerelu objął duet: W. Jaruzelski – Cz. Kiszczak.
  W. Pawłow jest jedną z najznakomitszych kart wywiadu sowieckiego.
  Ostrogi asa zdobywał jako szef rezydentur KGB w Kanadzie [z silnymi
  wpływami na USA] i Wiedniu. Był prawą ręką Andropowa, który już
  wówczas chyba kuglował, w jaki sposób kierować Leonidem Breżniewem.
  W 1974 r. Pawłow otrzymał od przewodniczącego KGB zadanie
  zaktywizowania UWG. Z różnych względów, na siedzibę dla ośrodka
  kierowniczego wybrano Warszawę. Nie bez znaczenia była solidna
  agentura, którą dysponowały służby specjalne obu peerelowskich
  resortów siłowych, a która w całości była kierowana, zadaniowana i
  rozliczana przez podwładnych Pawłowa [jeżeli ktoś ma jakieś
  wątpliwości co do tego ostatniego stwierdzenia, to niech zapozna się
  ze słowami gen. W. Pożogi, relacjonującego w jaki sposób gen.
  Jaruzelski składał meldunki Pawłowowi o sytuacji w kraju, m.in. ze
  szczególnym uwzględnieniem działań Kościoła i opozycji].
  Aby opisać całą grę należałoby napisać książkę, a nawet dwie. W tym
  miejscu jedynie telegraficzny skrót operacji, z zasygnalizowaniem,
  że sytuacja UWG jest płynna, gdyż zawsze była i jest odbiciem tego,
  co się działo i dzieje w polityce światowej. A działo się niemało.
  Zimna wojna nadmuchała nuklearne balony obu mocarstw do maksymalnych
  rozmiarów. Obie strony zrozumiały, że trzeba coś z tym zrobić. R.
  Reagan, blefując genialnie, zazbroił na śmierć Imperium Sowieckie,
  które rozpadło się implozyjnie.
  Imperium się rozpadło, ale służby specjalne zostały. Grają do dziś.
  Po stronie metasowieckiej w UWG prym dziś wiodą, J. Primakow i W.
  Ałganow.
  Oczywiście, w UWG interesujące są wątki polskie. W sprawę
  zamieszanych jest sporo byłych, acz chyba nie tylko, polityków,
  funkcjonariuszy służb specjalnych i agentów. Pawłow i jego ludzie
  przygotowali wszystko precyzyjnie, z uwzględnieniem wieloletnich
  wyprzedzeń. Co prawda w momencie transformacji, perfekcyjnie
  zaplanowaną grę metabolszewików popaprali nieco Amerykanie
  przewerbowując niektórych agentów i funkcjonariuszy [co nie zmienia
  faktu, że w UWG, od dziesięcioleci funkcjonowali agenci podwójni, a
  nawet potrójni. Jednym z nich był mój przyjaciel Bogdan Zenon Płotka
  vel B.Z. Walewski, przyjaciel i spowiednik niegdysiejszego
  wiceministra SZ PRL, M. Dobrosielskiego. Innym przyjacielem,
  funkcjonującym na obrzeżach UWG był B. Charyton. Moi przyjaciele,
  grając na iluś tam frontach, w końcu umoczyli dupy i trafili do
  pierdla. B.Z. Poświęciłem nawet bolszewicką w formie i
  socjalistyczną w treści książkę, którą chyba powinienem już
  unormalnić i wydać na nowo, bo, być może już wolno napisać wszystko,
  ale, biorąc pod uwagę przygody, które mnie spotkały w ostatnich
  latach, nie jestem tego taki pewny]. Inni, zwęszywszy interes,
  zaczęli się odgrażać, iż zaczną sypać, przebąkiwać o wydaniu
  pamiętników etc. Sowieci zarządzili więc czyszczenie, które wymagało
  wyprowadzenia z tego świata kilku osób. I to jest przypadek
  Jaroszewicza, Ireneusza Sekuły, ale nie tylko. Był przecież, ciągle
  nie wyjaśniony do końca FOZZ, tzw. moskiewska pożyczka, były numery
  samochodów dyplomatycznych zapisane przez płk. Artura Gotówkę,
  którymi, na podstawie dokumentów podpisywanych przez gen. Michala
  Janiszewskiego, pułkownik Kazimierz D. wywoził z kraju walizy USD
  itp., itd.
  Gdzieś od połowy lat 90. wszystko się znowu pokitwasiło, a to ze
  względu na rozszerzanie NATO i UE. Aspiracje nowych państw,
  wyzwolonych spod sowieckiej kurateli sprawiły, że tym razem to
  strona amerykańska była zmuszona przerzedzić nieco szeregi tych,
  którym nie można już było zaufać.
  No i jest jeszcze przypadek gen. Marka Papały, bardzo ciekawy, bo
  plasujący się gdzieś pośrodku rozgrywek. Były przecież jakieś
  sygnały o przekupnych senatorach w nieprzekupnym Senacie USA, jakieś
  handelki bronią, narkotykami, gigantytczne łapówki idące w różne,
  najbardziej niespodziewane strony. Były, legendami obrosłe konta w
  rajach podatkowych. No i ten bankier szwajcarski Peter V., i jeszcze
  kilka innych równie paskudnych rzeczy, które warto połączyć w jeden
  wątek. Ba, ale do tego potrzebna jest wola polityczna. A upapranych
  jest…
  HASŁO BLOGU:
  Najtrudniejszą sztuką jest robienie wszystkich paskudnych spraw
  bezzinteresownie.
 • nielubiszprawdy 08.02.10, 11:39
  bo, być może już wolno napisać wszystko,
  ale, biorąc pod uwagę przygody, które mnie spotkały w ostatnich
  latach, nie jestem tego taki pewny].
 • polski_francuz 08.02.10, 11:36
  jakie byly. Niezbyt lotne i dosc odciete od swiezej krwi z awansu za zaslugi.
  Raz jeszcze dodam, ze w interesie polskim lezy raczej szukanie gdzie mozna byc
  lepszym w stosunku do bledow przez te elity popelnionych niz ich kompletne
  odrzucanie i dyskredytacja przez media.

  Kazdy popelnia bledy i kazdy dziala w danym otoczeniu. Inteligentni ludzie sie
  do sytuacji dostosowuja. I tak sie pewnie tez dostosowal Jaruzelski.

  Nowa jakosc stworzona przez powstanie panstwa Izrael nie byla latwa do
  opanowania. I teraz latwo bledy krytykowac. Armia musi byc rzadawi lojalna i
  czesc. Inaczej byc nie moze.

  PF
 • nielubiszprawdy 08.02.10, 11:46
  Ale hi_Po-kryci wytykają...nie tych z w KPP, PZPR, ORMO,
  WSI,TW..

  ale Jasińskiego...czy Wassermana czyli tych którzy chcą odciać sie od
  nierzpoznanego układu powiązań lokalnych na każdym szczeblu ale i
  niepaństwowych i nie uprawnionych ale zagranicznych!


  za to o ZGROZO ...patrzą w ...rozp.. pardon w metrykę
  dziadków, ojców, ciotek!!! prezydenta i premiera partii ktorej motto
  walka z agenturą okupantów i przywrócenie polskiego sądownictwa bez
  ciągłości z służbami PRL-u
 • nielubiszprawdy 08.02.10, 11:47
 • nielubiszprawdy 08.02.10, 11:53
  'w interesie polskim lezy raczej szukanie gdzie mozna byc
  lepszym w stosunku do bledow przez te elity popelnionych niz ich
  kompletne odrzucanie i dyskredytacja przez media."

  PiS miało sie zająć - -> (ustalili to z PO jako POPiS...przed 2005r.)
  weryfikacją...i sprawiedliwoscią.

  A PO --> gospodarką, liberalizacją, społeczeństwem demokratycznym,
  demokratyzacją oddolna i zagranicą.

  ##########################################################
  Wypięli sie jak PO-paprańcy leżac i wynac...c w piaskownicy
  kończynami, plując i szarpiac...
  2005 -2010! wciąz TO SAMO!
  ..
  Teraz zaś gdy PiS przygotowuje w zespole Gosiewskiego ...
  to czego nie miało nawet w szufladach PO...
  moczą go w Sobiesiakowym Rosole!!!

 • nielubiszprawdy 08.02.10, 11:55
  wymac...c

  wyma.chu.jac

  KAPUSIE I CENZORZY!!!!!!!!!! hipokryci
 • g-48 08.02.10, 12:52
  Ale moze jakis link do tych rewelacji?!Moze byc tez tylko na moja
  skrzynke.
  --
  "Im glupszy Zyd tym bardziej dopatruje sie wszedzie antysemityzmu"
  Mieczyslaw Grydzewski
  pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Grydzewski
 • qwardian 08.02.10, 13:00

  Nietrudno wyłonić z felietonu:

  Generał Tadeusz Pióro „Armia ze skazą” o Jaruzelskim (s.388-389).
  Krzysztof Lesiakowski „Mieczysław Moczar” (Oficyna Wydawnicza RYTM,
  Warszawa 1998),
  Z relacji Alfredy Moczar – żony Mieczysława Moczara
  doktor Lech Kowalski „Generał ze skazą”

  --
  "Komunistyczne idee były (dla mnie) prostą kontynuacją Oświecenia"
  Zygmunt Bauman
  www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html
 • rycho7 08.02.10, 14:34
  qwardian napisał:

  > „Armia ze skazą”

  Nie znam armii bez skazy. Armie skladaja sie z ulomnych ludzi.

  Natomiast znam przekaz Jezusa, ktory kochal ludzi takich jakimi sa, ulomnych,
  popelniajacych bledy. Znam piekna przypowiesc "Niech pierwszy rzuci kamieniem,
  ...". On Bog wieczniedziewic nie rzucil. Tez mial grzechy?

  Nie dam sie oszukac wciaganiem do dyskusji o idealnym swiecie katoli.
  Nawet Wasza hipokryzja nie jest idealna.

  Nie widze PRL lub Jaruzelskiego jako idealow. Mnie wystarczy, ze jeszcze zyje. W
  czasach inkwizycji to by nie przeszlo.
  --
  Pozdrawiam Rycho7
  PS. Hasz jak zwykle
  koncy
  w wodu
 • haszszachmat 08.02.10, 18:22
  Nie dam sie oszukac wciaganiem do dyskusji o idealnym swiecie
  katoli. > Nawet Wasza hipokryzja nie jest idealna.
  > Nie widze PRL lub Jaruzelskiego jako idealow. Mnie wystarczy, ze
  jeszcze zyje. W > czasach inkwizycji to by nie przeszlo.
  #############################################################

  ....idealnie to zbudowano świat urojeń i kłamstw w służbie anty-
  prawa. A katolizym Postawił tezę:

  ______ZE KAŻDY JEST GRZESZNIKIEM_____ma grzeszna naturę
  czyli skłonną do przestępstw
  ....Ty zaś odrzucasz przyznanie winy i pokutę,
  jako warunek rozgrzeszenia.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.