Dodaj do ulubionych

Razem czy osobno ;-)))?

28.02.08, 22:32
Zeby sie nie zgubilo, bo dobre:

MAŁGORZATA WAŁEJKO
Razem czy osobno?
Zbigniew Nosowski, występując przeciwko wielowiekowemu błędnemu
dostrzeganiu świętości tylko w celebrowaniu samotności i ucieczce od
więzów międzyludzkich, popełnia błąd przechylenia duchowych zaleceń
na przeciwną szalę – niczym mantrę powtarza w książce wezwanie do
porzucenia „indywidualnej” duchowości na rzecz absolutnej jedności
małżeństwa i jego wyłącznej wspólnotowości


Przed trzema laty Zbigniew Nosowski wydał bardzo ciekawą i przez
wielu uznaną za przełomową książkę o małżeństwie. Parami do nieba 1
upomina się o zaniedbaną dotąd w Kościele – jak śmiało i słusznie
ocenia autor – formułę duchowości małżeńskiej. Co więcej, proponuje
nowe jej odczytanie, które najkrócej można streścić, odwołując się
do tytułu książki: „parami” zamiast „osobno”.

Hiperindywidualizm w historii Kościoła
Nie sposób nie zgodzić się z autorem, że małżeństwo przez długie
wieki traktowane było jako dużo mniej doskonała droga do świętości
niż życie konsekrowane. I choć przynajmniej 83 parom małżeńskim (do
tylu w badaniach historiograficznych dotarł Nosowski) udało się
znaleźć na ołtarzach, zwykle uświęcały się nie tyle poprzez
rzeczywistość małżeństwa, ile „pomimo” czy „obok” niej: na drodze
ślubu zachowania wstrzemięźliwości seksualnej, poprzez pospieszne
udanie się do klasztoru po śmierci czy nawet za życia małżonka lub
przez męczeństwo. Fakty mówią same za siebie: znakomita większość
kanonizowanych to celibatariusze, znamienne przemilczanie lub
niechętne, marginalne wspominanie w opisach hagiograficznych stanu
małżeńskiego kanonizowanych (jak gdyby był on „wypadkiem przy
pracy”wink, pierwsza wspólna beatyfikacja pary małżeńskiej (bł. Maria i
Luigi Beltrame Quattrocchi) dokonana dopiero w 2001 roku. Jednym ze
źródeł deprecjacji małżeństwa było traktowanie współżycia
małżeńskiego jako smutnej konieczności dla bardziej popędliwych i
mniej doskonałych chrześcijan: konieczności uniemożliwiającej
przyjmowanie Komunii świętej (!).

Nic więc dziwnego, że małżonkowie żyjący w XX i XXI wieku zaczęli
pytać o drogę świętości w małżeństwie. Pozbawieni są bowiem wzorców
wśród kanonizowanych, bo jak w codzienności wzorować się na małżonku
wyrzekającym się współżycia, udającym się do pustelni, spędzającym
czas na umartwieniach i żyjącym rytmem klasztornym, jeśli
odpowiedzialnie podchodzi się do rodziny, pracuje zawodowo i żyje w
świecie?

Błogosławiony przełom
Niewątpliwie autorowi należy przyznać rację, że duchowość małżeńska
nie może być naśladownictwem życia konsekrowanych, sztucznie
adaptowanego do warunków świeckich. Próba uświęcania „pomimo”
małżeństwa kończyła się takimi absurdami, jak porzucenie małżonki
tuż po narodzinach dziesiątego dziecka po to, by udać się do
klasztoru (św. Mikołaj z Flüe). Stąd potrzeba sformułowania
definicji duchowości małżeńskiej jako niezależnej od sposobu życia
konsekrowanych jest prawdziwa, a przedstawiana przez Nosowskiego
droga świętości „poprzez małżeństwo”, która w ostatnich dekadach
wybrzmiewa coraz pełniejszym głosem Kościoła, teologów i samych
małżeństw – jak najbardziej słuszna.

Opisanie duchowości małżeńskiej jako uświęcenia poprzez wzajemne
ukochanie małżonków pośrodku wspólnej codzienności, jak i poprzez
swoiste ukochanie tejże codzienności, jest niewątpliwie odkryciem na
wagę złota. „Mistyka codzienności” to potraktowanie zwykłych
czynności (praca, obieranie ziemniaków, wspólne wyjazdy na wycieczkę
i wszystko, co składa się na „szarą, płaską i nieodświętną”
codzienność) jako okazji do pięknego życia dla Boga, do spełnienia
swego człowieczeństwa. Wszystko więc, co robimy – mamy robić jak
najlepiej; niekoniecznie z pobożną pieśnią na ustach, byle
wielkodusznie.

„Mistyka codzienności” jest niewątpliwie nowością wobec
niegdysiejszych pomysłów na idealne chrześcijaństwo, szczególnie
wobec brzydzących się codziennością rodzin. Jednak wydaje się, że
wielu już dawno żywiło podobne intuicje; choćby św. Teresa z Lisieux
zachęcająca do czynienia najdrobniejszych rzeczy – jak podniesienie
kamyka – z miłością, nadającą im zbawczy charakter.

W odniesieniu do cielesnego wymiaru miłości małżeńskiej autor
przywołuje współczesną teologię ciała, która szczęśliwie odeszła od
uznawania czystości za synonim wstrzemięźliwości i nazwała akty
miłosnego złączenia małżonków przeczystymi wyrazami oddania ich
serc. Zbliżenia małżeńskie stanowią szczególnie wyrazisty element
sakramentu małżeństwa, w którym jest obecny żywy Bóg.

Wreszcie autor rewiduje tak częsty nawet dzisiaj
stereotyp „całkowitego oddania się Bogu” w konsekracji, w
przeciwieństwie do „niecałkowitego” w małżeństwie. Nosowski dowodzi,
że żyjąc wśród rozlicznych spraw przyziemnych, takich jak pieluchy i
zakupy, praca i płaca, serce chrześcijanina, który przez wzgląd na
Chrystusa cieszy się darem każdego dnia i chce go przeżyć pięknie,
może być Jemu całkowicie oddane. Serce poślubionego chrześcijanina,
oddane ziemskiemu oblubieńcowi/oblubienicy może być także oddane
całkowicie Bogu, czas ofiarowany najbliższym jest bowiem dany Bogu.

Hurrawspólnotowość małżeńska
Zdaje się jednak, że Zbigniew Nosowski zapędza się w budowaniu wizji
małżeństwa jako rzeczywistości absolutnej jedności i wyłącznej
wspólnotowości. Występując przeciwko wielowiekowemu błędnemu
dostrzeganiu świętości tylko w celebrowaniu samotności i ucieczce od
więzów międzyludzkich, popełnia błąd przechylenia duchowych zaleceń
na przeciwną szalę – niczym mantrę powtarza w książce wezwanie do
porzucenia „indywidualnej” duchowości na rzecz duchowości „wspólnej”.

Wspólne ogłoszenie błogosławionymi Marii i Alojzego [Quattrocchich –
przyp. MW] oznacza też watykańską aprobatę dla tezy, że duchowość
małżeńska powinna być przeżywana wspólnie, nie zaś pojedynczo.
Uprzednio w życiu świętych, którzy żyli w małżeństwie, podkreślano
raczej ich osobiste starania o uświęcenie. (141)

Nosowski chce, aby określenie Jana Pawła II „jedność dwojga”
interpretowano jako zupełną unifikację z pominięciem indywidualności
osoby i indywidualnej relacji z Bogiem. „Z istoty małżeństwa wynika,
że nie może istnieć szczęście (także świętość) jednego małżonka
pojedynczo” (175). Autor wyraża przekonanie, że z racji świętości
związku małżeńskiego świętość jednej osoby przechodzi na drugą,
ponieważ stanowią jedno ciało. Krytykuje wynoszenie na ołtarze
małżonków pojedynczo jako skutek błędnego postrzegania świętości
jako „sprawy indywidualnej”.

Skoro uznawano, że małżonkowie nie mogą się uświęcić poprzez
małżeństwo jako para, a co najwyżej mogą pojedynczo tak przeżywać
swój związek, że osobiście uda im się dojść do świętości – to nic
dziwnego, że nie kanonizowano par, a pojedyncze osoby. (109)

Autor zdaje się nie cenić „starań osobistych” na drodze do Boga, a w
zamian za to podkreśla, że małżonkowie powinni wszystko robić razem,
gdyż przed Bogiem stają najpierw jako „my”, później zaś jako
dwa „ja”. Stąd też Nosowski podkreśla, że najważniejszą modlitwą
małżonków jest modlitwa wspólna – małżeńska, nie indywidualna.

--
Is.
Edytor zaawansowany
 • isma 28.02.08, 22:33
  Autor twierdzi, że w Kościele odeszliśmy już od indywidualistycznego
  modelu „zbaw duszę swoją” i że wielu świętych zostało wykreowanych
  przez otaczającą ich wspólnotę, bez niej bowiem „nie byliby sobą”.
  Zachęca do przełamania monopolu „świętych indywidualnych” na rzecz
  swoistej wspólnej, zbiorowej świętości. Ponadto zaznacza, że w
  sakramencie małżeństwa „pozostają sobą, jednostkami, ale to, co ich
  łączy, staje się ważniejsze od tego, kim są niezależnie do siebie”.

  Nosowski zdecydowanie zaprzecza, jakoby małżonkowie mieli budować
  więź z Bogiem indywidualnie i być przed Nim indywidualnie
  rozliczani. To małżeństwo jako monolit, jeden byt ma być drogą do
  nieba, a nie „sposób przeżywania go przez każdą ze stron” (160). W
  książce pojawia się pogląd, że małżonkowie, jako „dusze zrośnięte”,
  na sądzie ostatecznym będą rozliczani razem – we dwoje, nawet jeśli
  się rozwiodą lub będą umierać w samotności, „to i tak przed Bogiem
  pozostają złączeni” (175).

  Powyższa interpretacja jedności małżeńskiej może budzić poważne
  wątpliwości.

  Samotność osoby w świetle antropologii personalistycznej
  Zacznijmy od przyjrzenia się pewnym koncepcjom antropologicznym,
  które pozostają w sprzeczności z powyżej opisaną ideą „zrośniętych
  dusz”. Osoba jest bowiem odrębna, osobna, co oznacza, że dzierży
  osobne od innych istnienie. Jej egzystencja jest oddalona od innych
  o nie dający się pokonać interwał. Dzięki samoistnieniu może
  cechować się intelektem i wolą, ponieważ gdyby nie była od innych
  radykalnie osobna, nie mogłaby posiadać władz umożliwiających
  samodzielne oceny i czyny. Z powodu tej właśnie odrębności osobom
  przysługuje egzystencjalna samotność i jej różne przejawy.

  Po pierwsze: każda osoba to inny wszechświat, niezgłębiona
  tajemnica, której drugi człowiek nie jest zdolny poznać w pełni. Nie
  da się przekazać drugiemu mojego ja w całości. Treści świadomości i
  akty woli są niezbywalne i niekomunikowalne do końca. To sprawia, że
  nie można tak naprawdę razem nieść cierpienia choroby, starości czy
  śmierci. Skutkiem tak ujętej podmiotowości jest także
  odpowiedzialność, którą ostatecznie ponoszę samotnie. Jest ona
  źródłem szczególnej samotności, najdramatyczniejszej i najbardziej
  doniosłej wobec ostatecznego wyboru.

  Po drugie: już św. Tomasz z Akwinu, za Boecjuszem, określił osobę
  jako individua substantia – konkretne indywiduum, akcentując
  unikalność każdej z nich. Adam Rodziński, niedoceniony personalista,
  ujął tę cechę w lapidarnym określeniu: „osoba ta oto”. Na cud
  niepowtarzalności składają się: indywidualność – inne cechy,
  słabości, doświadczenia; indywidualna duchowość – inne natchnienia,
  dary, cierpienia, zadania, etapy formacji sumienia; osobiste
  posłannictwo – adekwatne do własnej, tylko sobie właściwej,
  osobowości. Kto odpowiada na to najbardziej wsobne powołanie,
  doznaje samotności bycia niepowtarzalnym – bogactwa i godności.

  W samym pojęciu „duszy” zawiera się obok intelektu cecha wolnej
  woli; niezależnej, osobnej, czyli z samej swojej i istoty
  niezrośniętej z żadną inną wolą. W świetle owej fundamentalnej cechy
  osobowej niezrozumiały staje się pomysł dotyczący „przechodzenia
  świętości” z jednej osoby na inną czy wspólnego powołania (w
  znaczenia drogi wzrastania osobowego, z jej etapami, odkryciami i
  wysiłkiem) dwóch odrębnych osób. Sakrament małżeństwa nie buduje
  wbrew naturze osoby, lecz na naturze osoby, a naturą najbardziej
  podstawową jest osobność intelektu i woli. Samotna odpowiedzialność
  za swoje „ja” i czyny sprawia, że jestem najpierw odpowiedzialny za
  siebie, a potem, i w innym sensie, za bliskie i powierzone mi przez
  Boga osoby. Owszem, żona powinna troszczyć się o zbawienie duszy
  męża i jest to jej zadanie – i na odwrót. Moja odpowiedzialność,
  pomimo głębokiej miłości, nie sięga jednak duszy bliźniego i wbrew
  niemu nic nie uczyni. Czy zatem rację ma Zbigniew Nosowski,
  potępiając frazę „zbaw duszę swoją”? Wszak nie stoi ona w opozycji
  do naszego nakierowania ku innym i troski o ich dobro. Czy jednak
  mogę zbawić inną duszę, np. współmałżonka?

  W świetle powyżej przypomnianych cech osoby bezzasadne staje się
  krytykowanie „osobistego starania” małżonków, a
  zalecanie „uświęcania się wspólnego jako para” w przeciwieństwie
  do „pojedynczego, osobistego przeżywania związku w sposób święty” –
  antropologicznie chybione. Cytowane wyżej wyniesienie znaczenia
  miłości łączącej małżonków ponad znaczenie ich osób „niezależnie od
  siebie” pozostaje w opozycji wobec hierarchii wartości narzucającej
  się jako oczywistość: Bóg – osoba ludzka – małżeństwo. Czy godziwy
  byłby wybór więzi, gdy sprzeciwia się ona podstawowemu dobru osób,
  np. żona powinna walczyć o trwanie relacji z mężem, choć jest wraz z
  dziećmi permanentnie maltretowana fizycznie? Kościelna instytucja
  separacji potwierdza tę hierarchię, choć podtrzymuje trwanie
  sakramentu: małżonka powinna modlić się za powierzonego jej przed
  Bogiem męża, jednak potrzeba ratowania jej dobra jest w tym momencie
  istotniejsza od dobra związku.

  Szczególną antropologiczną konsekwencją bytowej odrębności osoby,
  jest jej „niezłączalność” z innymi. Doznajemy pewnego niespełnienia
  w relacjach międzyludzkich. Jak zauważa Paul Tillich w książce The
  Eternal Now 2 nawet najgłębsze i najbardziej jednoczące
  międzyludzkie spotkanie – spotkanie miłosne osób dwojga płci – nie
  usuwa ontycznej samotności obojga.

  Samotności z jednej strony w związku niezbywalnej i niekiedy
  dokuczliwej, z drugiej wszakże, za sprawą wyodrębnienia bytów,
  przecież umożliwiającej wszelkie relacje. Owa zależność bytowej
  osobności osoby i możliwości wchodzenia w relacje przekłada się
  także na nasze życiowe doświadczenie. Osoba musi zaznać samotności,
  aby mogła wracać do relacji nie pusta, lecz z bogatszą tożsamością.
  Samotność ma wartość snu; regeneruje i ucisza naszą psychikę. Tylko
  w samotności możemy oddać się głębokiej refleksji, nabrać dystansu
  do zasłyszanych opinii i autonomicznie wykuć swoje własne poglądy.
  Kto nie udaje się na „samotnię”, łatwo staje się bezmyślnym fanem,
  zlepkiem co barwniejszych cytatów i stylów. Małżeństwo, które nie
  docenia pewnego rodzaju zamknięcia, dystansu służącego
  indywidualnemu rozwojowi i samodzielnemu poszukiwaniu pytań i
  odpowiedzi, szybko staje się związkiem nudnym, płaskim i zaborczym.
  Jak mawiał Karol Wojtyła – kto siebie nie posiada, nie może siebie
  dać.

  --
  Is.
 • isma 28.02.08, 22:43
  Samotność w duchowości: „i że cię nie opuszczę aż do śmierci”
  Na pytanie saduceuszów, czyją żoną w niebie będzie kobieta, która na
  ziemi była zamężna siedmiokrotnie, Jezus odpowiedział:

  Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy
  uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu
  z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem
  umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc
  uczestnikami zmartwychwstania. (Łk 20,34–36)

  Wypowiedź ta rozstrzyga, że małżeństwo jest rzeczywistością
  przynależną wyłącznie doczesności i trwa tylko do śmierci jednej z
  osób. Nosowski usiłuje, wbrew tym słowom, przenieść małżeństwo poza
  doczesność – w świat przyszły, mówiąc o wspólnym rozliczaniu
  małżonków na Sądzie i ich złączeniu trwającym pomimo rozwodu czy
  samotnej śmierci. Zdaje się, że ma przed oczyma parę, która zmierza
  razem do nieba i razem, tego samego dnia, do niego się udaje.
  Zalecając małżonkom życie jedną, wspólną, zsumowaną niejako
  duchowością, zapomina, że któregoś dnia jedno odejdzie jako
  pierwsze, a drugie pozostanie nawet na długie dziesięciolecia i jego
  doczesną wędrówką przestanie być małżeństwo. Osoba, która – wedle
  jego wskazań – żyła tylko wspólnym życiem duchowym, wykluczając
  pierwszeństwo indywidualnej duchowości i pewnego „sam na sam” z
  Bogiem, zostanie postawiona w dramatycznej sytuacji i stwierdzi, że
  dla niej droga już się skończyła, miała być bowiem wspólna i tylko
  wspólna. Niewiele zatem brakuje, aby za wynikającą z wymowy tekstu
  uznać aprobatę hinduistycznego zwyczaju rzucania się wdów w ogień
  kremujący ciała ich zmarłych mężów.

  Trzeba by zatem zapytać, co się dzieje z ponownymi związkami
  małżeńskimi. Przypomnijmy Zbigniewowi Nosowskiemu pytanie
  saduceuszów: „A jeśli miała siedmiu mężów?”. Czy z każdym z nich
  będzie na Sądzie rozliczana wspólnie i z każdym, jak
  pisze, „złączona przed Bogiem”? „Tak więc każdy z nas o sobie samym
  zda sprawę Bogu” (Rz 14,12).

  „Dzień Pański” i nowa relacyjność osób
  Intencje autora książki prawdopodobnie wynikają z zachwytu więzią
  małżeńską i jej głębią oraz z lęku przed tym, że to, co nas czeka po
  śmierci, mogłoby małżeństwo rozdzielić, pozbawić szczególnej
  jedności, która jako jedyna może małżonków uszczęśliwić. Ów zachwyt
  nad małżeństwem, rzeczywistością czasową, może przyćmić piękno
  głębsze i większe, które czeka nas w Królestwie Bożym. Jak tłumaczy
  Jan Paweł II w Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dwie prawdy
  jednego człowieczeństwa: prawda początku – stworzenia, jedności
  małżeńskiej i rodzicielskiej, należąca tylko do „tego świata”, oraz
  prawda eschatologiczna to etapy realizacji tego samego,
  oblubieńczego wymiaru ciała i bycia osobą, do których stopniowo się
  dorasta. Wymiar eschatologiczny, czyli widzenie Boga „twarzą w
  twarz”, zrodzi w człowieku miłość tak głęboką i tak skoncentrowaną
  na samym Bogu, że ogarnie ona całe jego jestestwo i uzdolni do
  odnalezienia w Bogu „całego świata”. Wchodząc w komunię Trójcy
  Świętej, odnajdzie się w kręgu komunii wzajemnej, na nowo poznając
  żonę, męża i wszystkich bliźnich. To spełni ostatecznie ludzkie
  miłości i sens bycia osobą – sens oblubieńczy: bycie darem z
  adekwatną afirmacją wartości wszystkich osób. Spełni się w nas obraz
  Boga, który kocha wszystkich, a nie faworyzuje nikogo; co nie
  znaczy, że relacja z każdym będzie taka sama. Już na ziemi każda z
  relacji ma inny koloryt, nadawany przez indywidualne tożsamości
  tworzących ją osób.

  Doczesność przygotowaniem do osobistego zjednoczenia z Chrystusem
  Jan Paweł II we wspomnianym dziele dobitnie akcentuje, że każdy
  człowiek jest wezwany do noszenia w sobie obrazu Chrystusa
  Zmartwychwstałego jako rzeczywistości „przyszłego świata”,
  zaszczepionej w człowieku i dojrzewającej w nim ku spełnieniu
  ostatecznemu. Oznacza to pielęgnowanie wewnętrznego skupienia na
  Bogu i Jego pierwszeństwa przed wszelkimi innymi wartościami w
  życiu; ta bowiem, odpowiadająca naszym najgłębszym tęsknotom
  hierarchia miłości rozbłyśnie dla nas po śmierci. Na to wskazał
  Jezus w przypowieści o uczcie (Łk 14,15–24), ukazując Królestwo Boże
  jako rzeczywistość przewyższającą małżeństwo („poślubiłem żonę i
  dlatego nie mogę przyjść”wink. Podobnie napomina św. Paweł, „aby ci,
  którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci” (1 Kor 7,29).

  Podejrzewam, że autor, słysząc cytowane frazy, wypomniałby mi
  regres – powrót do prób aplikacji zakonnej formy życia do
  małżeństwa. Daleka jestem od tego, gdyż rozumiem zalecaną przez
  niego duchowość wspólnej świętej codzienności i żyję nią. Niemniej
  jednak uważam, że w przekazie Nosowskiego dotyczącym małżeńskiej
  mistyki codzienności czai się ważne niedopowiedzenie, wynikające z
  zaprzeczania naszej (małżonków) indywidualnej relacji z Bogiem.
  Dotyczy ono braku wskazania na hierarchię, o którą wołają cytowane
  wyżej fragmenty, a o której mówi zapowiedź naszego życia
  eschatologicznego. Wezwanie do traktowania małżeństwa jako
  rzeczywistości przemijającej i jako pewnego środka do ostatecznego
  celu, jakim jest dla mnie i dla małżonka zjednoczenie z Chrystusem,
  nie musi być równoznaczne z promowaniem słusznie krytykowanej
  duchowości „pomimo” małżeństwa, właściwej ubiegłym stuleciom. Choć
  świętość pary jest także tą nowatorską, współcześnie wydobytą w
  teologii świętością poprzez małżeństwo, to jednak wartością je
  poprzedzającą jest moje „sam na sam” z Bogiem.

  Nosowski uważa, że żyć dobrze codziennością, to jak najlepiej
  pracować lub odpoczywać. Takie wielkoduszne podejście pozwala nam
  żyć drobnymi sprawami na miarę naszego człowieczeństwa. Nie uważa za
  potrzebne dodatkowego uświęcania tej codzienności poprzez np.
  ofiarowanie obierania ziemniaków w jakiejś intencji czy pobożne przy
  tym rozmyślanie. Tropi w takim podejściu ów opisany relikt
  przeszłości Kościoła, czyli próbę sprowadzenia małżeństwa do
  pobożności zakonnej, która codzienności „samej w sobie” nie ceniła.
  Jego dewizą jest: kochać małżonka, razem się modlić i sumiennie
  celebrować codzienność w jej „szarości”, taką, jaka jest, bez
  nadmiernych „pseudozakonnych fanaberii”.

  Unaocznienie świętości codziennych chwil i dni, wspólnie
  przeżywanych przez wspólnotę małżeńską, bez
  konieczności „pokrapiania wodą święconą” pobożnych rytuałów, jest
  oczywistym i bezcennym novum w nauce Kościoła, które mnie osobiście
  poruszyło. Jednak i tu czaić się może pewna pułapka: niedocenienia
  wewnętrznego dialogu z Bogiem pośród codzienności. Już nie (jak
  kiedyś) po to, aby codzienność angelizować, lecz po to, aby dbać o
  osobisty kontakt z Osobą Boga w zaułkach mojej stęsknionej duszy.

  --
  Is.
 • isma 28.02.08, 22:44
  Z „mistyki codzienności” Nosowskiego można by wysnuć przecież błędny
  wniosek, że nie do małżonków jest adresowane zalecenie św. Teresy z
  Avila, aby modlić się nieustannie. Nie do małżonków kierowane są
  rady wielu świętych, aby do Boga kierować strzeliste słowa miłości
  przy obieraniu ziemniaków, aby w swoim wnętrzu celebrować Jego
  obecność. Nie dla małżonków wreszcie walka z „nadmiernymi
  przywiązaniami”, zwłaszcza do męża czy żony. Według autora takie
  pojęcie nie istnieje, gdyż kochać szaleńczo małżonka, to kochać
  szaleńczo Jezusa. W swojej książce Nosowski opisuje np. problem św.
  Elżbiety z Turyngii:

  Istnieją jednak przekazy, że pełna pobożności Elżbieta nie potrafiła
  sobie poradzić z połączeniem miłości do Boga i do męża. Swoim
  służącym powiedziała kiedyś, że jej zwyczaj nocnych modlitw ma na
  celu przeciwstawienie się nadmiernej miłości do męża. (66)

  Autor traktuje Elżbietę jako ofiarę ówczesnej, złej interpretacji
  świętości małżeńskiej. Dziś Elżbieta by wiedziała, że może
  spokojnie „nadmiernie” kochać męża, gdyż miłość do męża jest tożsama
  z miłością do Jezusa, a bez reszty oddać się, swoje serce i czas
  mężowi, to całkowicie oddać się Bogu.

  Czy jednak jest w tym całkowita słuszność? W świetle przemijalności
  małżeństwa, naszej Niebiańskiej Przyszłości i choćby przypowieści o
  uczcie zagadnienie strzeżenia wewnętrznej hierarchii wartości,
  miłości do Boga większej od wszelkich innych („pierwsze jest…,
  drugie jest…”wink wydaje się przecież nadal aktualne. Czyż żona, która
  dostrzega, że jej myśli zajmuje tylko małżonek i sprawy związane z
  codziennością, że przestaje znajdować czas na modlitwę, gdyż spędza
  go z małżonkiem lub wśród codziennych spraw, nie powinna odczuwać
  niepokoju? Czy nie można nazwać jej biblijną Martą z Betanii, w
  przeciwieństwie do zasłuchanej Marii, która „najlepszą cząstkę
  obrała”? Czy rzeczywiście wystarczy poświęcać swój czas małżonkowi i
  najbliższym oraz dobrze spełniać codzienne obowiązki,
  aby „całkowicie oddać się Bogu”?

  Współistotne wymiary sakramentu: „już” i „jeszcze nie”
  To, że Jezus Chrystus jest obecny w sakramencie miłości małżeńskiej –
  męża do żony i odwrotnie, to, że Jezus Chrystus jest obecny w
  kochanym przeze mnie współmałżonku nie oznacza, że Jezus i
  współmałżonek to jedna osoba. To nadal dwie różne osoby.

  Na strukturę sakramentu małżeństwa składają się dwa wymiary.
  Pierwszy, konstytuujący więź horyzontalną między małżonkami,
  uobecnia: Jezus jest między nami, w małżeńskich pocałunkach i
  codzienności. Nosowski jednak prawdopodobnie zapomina, że jest
  jeszcze drugi wymiar i pierwszy nie może nam wystarczać. Drugi to
  antycypacja, czyli zapowiedź: nasze szczęście i odkrywanie Boga w
  miłości małżeńskiej to zaledwie znak tego, co nas czeka w
  wieczności. Uobecnienie Boga zapośredniczone w doczesnym „teraz”
  miłości małżeńskiej nie jest pełne. Drugi wymiar, wymiar
  wertykalnego odniesienia małżonków bezpośrednio do osoby Boga, to
  podsycanie pragnienia eschatologicznego spotkania z Nim twarzą w
  twarz, to podnoszenie oczu wzwyż, ponad małżonka, z którym moja
  dzisiejsza relacja oznacza relację niewspółmiernie wyższą: mojej
  duszy z Bogiem. Ta pierwsza oraz jej znamię wyłączności skończy się
  z chwilą śmierci, przestanie istnieć w takim kształcie. Ta druga
  powinna stopniowo narastać już w wymiarze doczesnym, a z chwilą
  śmierci rozbłysnąć pełnym światłem, aby trwać wiecznie. Symbol
  ustąpi miejsca temu, co w doczesności oznaczał i uobecniał w
  niedoskonałej jeszcze formie. Tak pojmowany i przeżywany sakrament
  jest prawdziwie „całkowitym oddaniem małżonka” Bogu.

  Razem zmierzają do Niego – każde samotną i tajną drogą
  Zbliżając się do końca lektury książki Nosowskiego, podświadomie
  czekałam na postulat wspólnej spowiedzi małżonków. I nagle: „Możliwe
  są w przyszłości również inne bardzo ciekawe dyskusje. Spotkałem się
  już na przykład z propozycją wspólnego sakramentu pojednania dla
  małżonków” (222). Autor widzi w tym elementy pozytywne, jednak
  ostatecznie zwraca uwagę na niebezpieczeństwo „traktowania
  małżeństwa jako rzeczywistości totalnej, wszechogarniającej”. Jak
  pisze, małżonkowie, choć są jednością, pozostają sobą i za „wspólną
  drogę uświęcenia” ponoszą także indywidualną odpowiedzialność.
  Uznaje również, że nie należy dążyć do tego, aby wiedzieć o sobie
  nawzajem wszystko; oddaje zatem Bogu prawo do przenikania duszy
  osoby i uważa, że wyznanie win powinno być jednak sprawą
  indywidualną. Jednak tylko to. Kierownictwo duchowe już nie. W innym
  miejscu pisze, że „kluczową sprawą, gdy mowa o świętości, jest
  bowiem odkrycie przez każdego człowieka właściwego mu,
  niepowtarzalnego powołania” (174). Próżno jednak szukać w książce
  wskazań, jak tę „kluczową sprawę” realizować. W świetle wymowy
  całego tekstu, który jest jednak, jak sądzę, apologią małżeństwa
  jako właśnie „rzeczywistości totalnej”, cytowana teza sprawia
  wrażenie wtrącenia z innej historii. Stąd trudno oprzeć się
  refleksji, że Zbigniew Nosowski sam sobie przeczy.

  Autor Parami do nieba wzywa do traktowania małżeństwa nie jako dwóch
  osobnych, choć równoległych dróg do Boga, lecz jako jednej, wspólnej
  drogi. Tymczasem filozoficznoteologiczny namysł pozwala podać to
  stwierdzenie w wątpliwość. Czy dwie odrębne osoby, powołane do
  stanięcia przed Bogiem twarzą w twarz, nie zmierzają do Niego, choć
  wspólnie, ostatecznie samotną i tajną drogą? I razem, i osobno?  MAŁGORZATA WAŁEJKO ur. 1977, teolog małżeństwa, dr nauk
  humanistycznych z zakresu pedagogiki, adiunkt w Instytucie
  Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, publikowała
  w „Homo Dei”, „Communio”, „Rocznikach KUL”, mieszka w Szczecinie.


  --
  Is.
 • verdana 28.02.08, 22:49
  Hm, ja tam teologiem nie jestem, ale nasuwa mi sie pytanie.
  Co nie z "drogą do świetości", ale wrecz przeciwnie z "droga do
  grzechu". jesli jedno z małzonków grzeszy, jest alkoholikiem,
  tyranizuje rodzine, a drugie stara się żyć przyzwoicie - to czy w
  takim wypadku takze istnieje jakaś "wspólnota"? Wsolne "rozliczenie"
  z przezytych dni przed Bogiem? Wydaje mi sie to jakieś skrajnie
  niesprawiedliwe...
  No i cos mi sie wydaje, ze dotychczas świetym było zostać latwiej
  porzucając żonę niż będąc porzuconą żonż?
  --
  Mops i kot

  img443.imageshack.us/my.php?image=znudzonyfh5.jpg
 • isma 29.02.08, 09:21
  To wlasnie Autorka z taka koncepcja polemizuje. W jej mysleniu, jak
  sie wydaje, zona, ewentualnie, rozliczona moze byc ze staran, ale
  nie z rezultatu wink))

  --
  Is.
 • mader1 29.02.08, 14:48
  "Razem zmierzają do Niego – każde samotną i tajną drogą
  Zbliżając się do końca lektury książki Nosowskiego, podświadomie
  czekałam na postulat wspólnej spowiedzi małżonków. I nagle: „Możliwe
  są w przyszłości również inne bardzo ciekawe dyskusje. Spotkałem się
  już na przykład z propozycją wspólnego sakramentu pojednania dla
  małżonków” (222)."

  To już przypomina seanse terapeutyczne. Musimy pamietac jednak, że
  spowiedź to nie to samo, co wizyta u psychologa.

  Trudnośc w interpretacji małżeństwa polega na tym, że wiemy jak
  różne losy są osób nim związanych. Wydaje się za trudne, by
  zaakceptować, że czasem małżeństwo jest trudnym, wydaje się - zbyt
  trudnym zadaniem... Przeżywanie z małżonkiem sukcesów, wspólna
  modlitwa jest wielką pomocą. Nie można jednak zamykać oczu na
  małżeństwa, w których " usycha się", nie wykorzystuje swoich
  możliwości. W których samo towarzyszenie małżonkowi jest ciężkim,
  trudnym zadaniem.
  Sens posiadania małżonka, z którym wspólnie wspinamy się ku górze, z
  którym zyskuje się na tym, że się JEST, jest zrozumiały. Mamy jednak
  kłopot z wychwyceniem tego sensu, wtedy gdy ... wszystko rozpada się
  na naszych oczach. Ziarno obumiera. Czy po ludzku, jest jakiś
  ratunek ?
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • minerwamcg 29.02.08, 17:17
  > Zbliżając się do końca lektury książki Nosowskiego, podświadomie
  > czekałam na postulat wspólnej spowiedzi małżonków. I nagle: „Możliwe
  > są w przyszłości również inne bardzo ciekawe dyskusje. Spotkałem się
  > już na przykład z propozycją wspólnego sakramentu pojednania dla
  > małżonków” (222)."

  Święty Jan Nepomucen na taki pomysł wskoczyłby do Wełtawy jeszcze raz, tym razem
  dobrowolnie - żeby się przekonać, czy mu się to nie śni smile))
  --
  Osoby mrowie a mrowie
 • mader1 29.02.08, 14:38
  "Jan Paweł II w Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dwie prawdy
  jednego człowieczeństwa: prawda początku – stworzenia, jedności
  małżeńskiej i rodzicielskiej, należąca tylko do „tego świata”, oraz
  prawda eschatologiczna to etapy realizacji tego samego,
  oblubieńczego wymiaru ciała i bycia osobą, do których stopniowo się
  dorasta. Wymiar eschatologiczny, czyli widzenie Boga „twarzą w
  twarz”, zrodzi w człowieku miłość tak głęboką i tak skoncentrowaną
  na samym Bogu, że ogarnie ona całe jego jestestwo i uzdolni do
  odnalezienia w Bogu „całego świata”. Wchodząc w komunię Trójcy
  Świętej, odnajdzie się w kręgu komunii wzajemnej, na nowo poznając
  żonę, męża i wszystkich bliźnich. To spełni ostatecznie ludzkie
  miłości i sens bycia osobą – sens oblubieńczy: bycie darem z
  adekwatną afirmacją wartości wszystkich osób."

  Małżeństwo jest przedsmakiem, początkiem...
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • mader1 29.02.08, 13:59
  "Po drugie: już św. Tomasz z Akwinu, za Boecjuszem, określił osobę
  jako individua substantia – konkretne indywiduum, akcentując
  unikalność każdej z nich. Adam Rodziński, niedoceniony personalista,
  ujął tę cechę w lapidarnym określeniu: „osoba ta oto”. Na cud
  niepowtarzalności składają się: indywidualność – inne cechy,
  słabości, doświadczenia; indywidualna duchowość – inne natchnienia,
  dary, cierpienia, zadania, etapy formacji sumienia; osobiste
  posłannictwo – adekwatne do własnej, tylko sobie właściwej,
  osobowości. Kto odpowiada na to najbardziej wsobne powołanie,
  doznaje samotności bycia niepowtarzalnym – bogactwa i godności."

  Jest mi to bardzo bliskie.Nagle też te same cechy, wydają się
  znaczące we wspólnym życiu - znaczące to wcale nie oznacza zaraz
  dobre - to oznaca potrzebne. Cechy jednego z nas potrzebne do "
  przepracowania" czegoś w dwojgu ? To niesamowite. Ale często
  przeciez relacja, którą się tworzy w tą jedyną, wybraną osobą, jakoś
  odzwierciedla relacje z innymi - wszystkimi mężczynami, kobietami...
  TU kocham. TU widzę natychmiastowe skutki swoich wad, grzechów,
  błędów... JEDNOŚĆ, której przedsmak czułam, rozpadająca się na moich
  oczach... Uderzam w kogoś, uderzam w Jednośc, uderzam w siebie.
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • mader1 29.02.08, 13:52
  Artykuł bardzo interesujący, wczoraj go już chwilę podczytywałam,
  niestety, tak dobrze nie było, żeby na dłużej mogła zasiąść. Wypadki
  życia rodzinnego mnie wciągnęły.
  Zgadzam się z Wałejko. To, co pisze Nosowski traktuję raczej jako
  ruszenie tematu, próbę rozpoczęcia dyskusji - chyba potrzebnej
  bardzo.

  "Nosowski chce, aby określenie Jana Pawła II „jedność dwojga”
  interpretowano jako zupełną unifikację z pominięciem indywidualności
  osoby i indywidualnej relacji z Bogiem. „Z istoty małżeństwa wynika,
  że nie może istnieć szczęście (także świętość) jednego małżonka
  pojedynczo” (175). Autor wyraża przekonanie, że z racji świętości
  związku małżeńskiego świętość jednej osoby przechodzi na drugą,
  ponieważ stanowią jedno ciało. Krytykuje wynoszenie na ołtarze
  małżonków pojedynczo jako skutek błędnego postrzegania świętości
  jako „sprawy indywidualnej”."

  Jedność dwojga. To określenie mówi samo za siebie. Nie po prostu
  jedność, a jedność dwojga. To nie oznacza, że stajemy się tą samą
  osobą. To oznacza, że pomimo odrębności, ogromnych różnic, potrafimy
  stworzyć Jedność. To jest tak naprawdę przedsmak Bożej
  Wszechogarnającej Miłości. Zakochani jesteśmy " pomimo" czy nie
  zważając, że podmiot naszych uczuć na wady, ma problemy i wcale nie
  jest idealny. Potem uczymy się go kochać ( nie tylko zakochać
  się...), szanować, rozumieć...Wspólnie wziąć odpowiedzialność za
  siebie. Pytamy " jak to możliwe, by Bóg mnie ukochał, pomimo...?" a
  jak to możliwe, by kochał mnie drugi, inny człowiek , by zburzył tę
  przepaść, jaka jest pomiędzy dwiema tak różnymi istotami ? Jesteśmy
  Jedno,ale (to właśnie jest największym darem, tajemnicą,
  sakramentem ) pomimo, iż jesteśmy sobą, każde jest jednocześnie sobą.

  > Autor zdaje się nie cenić „starań osobistych” na drodze do Boga, a
  > w
  > zamian za to podkreśla, że małżonkowie powinni wszystko robić
  razem,
  > gdyż przed Bogiem stają najpierw jako „my”, później zaś jako
  > dwa „ja”. Stąd też Nosowski podkreśla, że najważniejszą modlitwą
  > małżonków jest modlitwa wspólna – małżeńska, nie indywidualna.

  Mam zapewne swoje zadanie w życiu mojego Męża, myślę, że On też.
  Nieprzypadkowośmy się ze sobą Soptkali. Jeżeli jest Spotkanie , w
  którym uczestniczy Bóg, które pieczętuje, ma ono sens. Mam jednak na
  tyle pokory, by wiedzieć już, że być może moja rola w tej Jedności,
  zostanie odkryta przede mną nie na tym świecie. Tam ułozy się to w
  całość. Czasem nie mogę właśnie robić czegoś z moim mężam wspólnie.
  Czasem to znak, że robimy coś osobno.
  Modlitwa... modlitwa to najintymniejsza rozmowa z Naszym Panem.
  Według mnie tak potrzebna jest wspólna, jak i indywidualna.

  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • isma 29.02.08, 14:48
  No ba, Maderciu. On wpadl mi w rece zupelnie Przypadkiem, a
  baaaaaardzo sie przydal wink)).

  Mnie sie zwlaszcza podoba to, co ona wywodzi z faktu istnienia woli.
  Ze z natury rzeczy wola czlowieka nie moze byc stuprocentowo tozsama
  z wola innego czlowieka.

  Dwie zjednoczone wole to tylko w unii hipostatycznej wink)).

  --
  Is.
 • minerwamcg 29.02.08, 17:39
  Ja też myślę, że to raczej próba ruszenia dyskusji. Bo skorośmy już w Kościele z
  wielkim hurra-hurra odkryli, że małżeństwo może i powinno być drogą do świętości
  (a królowa Bona umarła i odtąd trwale nie żyje smile, to dobrze, że ludzie się
  zastanawiają, JAK tę drogę realizować. O teologii życia zakonnego/kapłańskiego
  napisano góry ksiąg, małżeńskiego - mało, więc trzeba się tym zająć.
  I czasem dla ruszenia dyskusji trzeba czasem w drugą stronę przegiąć - żeby
  pobudzić myślenie, żeby wśród protestów pojawiły się nowe myśli, nowe refleksje.
  Nosowski nie wiem na ile celowo, ale przegina w drugą stronę, zdając się
  zapominać o integralności ludzkiej osoby, o tym, że małżeństwo jest tym lepsze,
  im bardziej w warunkach tworzenia wspólnego dobra każde z małżonków czuje się sobą.
  Mieszkam z mężem, pracuję z mężem, śpię z mężem, odpoczywam z mężem, modlę się i
  spełniam inne praktyki religijne z mężem - ale to przecież, od początku do
  końca, jestem ja! Nie taka sama, jak przed małżeństwem, i Arthur też nie jest
  taki sam - ale TA sama.
  Kiedy klękamy do modlitwy - owszem, razem - nie mam pojęcia, o czym
  mój mąż mówi do Szefa, i nigdy nie śmiałabym o to pytać. Mogę się domyślać,
  znając jego styl pobożności, możemy nawet o tym rozmawiać - ale to w dalszym
  ciągu pozostaje relacja między nim a Bogiem.
  Najważniejsze rzeczy w życiu człowieka dzieją się w pojedynkę. Przywilej
  wspólnych narodzin mają bliźnięta. Przywilej wspólnej śmierci - ofiary
  katastrof. Jednak niezależnie od tego wierzę, że każdy stanie przed Bogiem sam.
  I sam będzie musiał powiedzieć co zrobił, żeby jego współmałżonek mógł być
  zbawiony.

  --
  Osoby mrowie a mrowie
 • kulinka3 01.03.08, 13:56
  Osobna dusza,
  osobna wolność,
  osobna odpowiedzialność zwłaszcza przed Panem,
  osobne sakramenty ( no może poza s.małżeństwa,
  osobny intymny kontakt z Najwyższą Instancją.
 • kudyn 01.03.08, 20:59
  Jeżeli podstawowym powołaniem człowieka jest zbawienie, świętość, a małżeństwo
  jest sakramentem - szczególną przestrzenią działania Boga - to razem! Co nie
  znaczy, że nie ma wolnej woli!
  "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek
  nie rozdziela".
 • kulinka3 01.03.08, 22:42
  Jedno ciało, ale dusze nadal są dwie, osobne.
 • isma 01.03.08, 23:08
  Hm, no poza tym kontekst tej frazy jest dosyc jednoznaczny - mowa
  jest o oddalaniu zony, a nie o tym, jak ma byc ksztaltowane pozycie
  malzenskie pary, ktora rozstawac sie nie zamierza. "Rozdzielenie"
  jest akurat w tym przypadku zerwaniem umowy malzenskiej, a nie
  odseparowaniem malzonki od pacierza (nie mowiac o tym, ze akurat u
  braci Zydow to taka dosyc radykalna modlitewna separacja byla raczej
  oczywista wink)).

  --
  Is.
 • kudyn 02.03.08, 14:06
  W tym kontekście Jezus wskazuje na zamysł Boga wobec małżeństwa, nie tylko
  problem dotrzymywania umów.
 • isma 02.03.08, 14:17
  Doprawdy? A ja myslalam, ze na nierozerwalnosc. No, ale ja jestem
  laikiem.

  --
  Is.
 • kudyn 02.03.08, 14:27
  Czyli tylko tyle z tego tekstu wynika?
 • isma 02.03.08, 20:49
  Moze sie myle, ale to chyba Ty cos chciales za pomoca jego fragmentu
  udowodnic. Nie ja.

  --
  Is.
 • kudyn 02.03.08, 22:49
  Dla mnie jest to bardzo wyraźne wskazanie, że zamysłem Boga jest jedność między
  mężem i żoną. Do tego stopnia że stają się jednym ciałem. Jedność również przed
  Bogiem. Dlatego uważam, że zbawienie dokonuje się w znacznym stopniu razem.
 • isma 03.03.08, 17:05
  No, coz. Ja wole isc od tekstu do interpretacji, a nie na odwrot. W
  tym akurat fragmencie tekstu Ewangelii jest mowa o jednosci
  cielesnej, i oczywiscie to - wylacznosc w sferze seksualnej, a takze
  wynikajace z niej wspolne rodzicielstwo - jest immanentnie
  przynalezne do malzenstwa. Tylko do malzenstwa. To je odroznia od
  innych relacji. Ale czy z tego wynika "jednosc przed Bogiem"?

  Nikt nie przeczy, ze w malzenstwie moze dokonywac sie wzajemne
  uswiecanie sie malzonkow (matko, ale mi sie duszoszczypatielnie
  napisalo). Tyle, ze, moim zdaniem, to jest szansa, a nie wymog.
  "Skadze mozesz wiedziec, zono, ze zbawisz swojego meza" - zeby tak
  przewrotnie wyrwac tekst z kontekstu wink)).

  --
  Is.
 • kudyn 04.03.08, 00:07
  Na podstawie czego, ograniczasz te słowa tylko do jedności w sferze seksualnej?
  Ponieważ użyto słowo ciało?
  Moim zdaniem wzajemne uświęcenie małżonków, to co najmniej zadanie, pewna
  szczególna odpowiedzialność za uświęcenie drugiego.
 • isma 04.03.08, 08:02
  No, wlasnie dlatego, ze uzyto. Nie wiem, dlaczego Cie to dziwi ;-
  ))). Dosyc trudno mi zalozyc (na podstawie czego?) ze jest to
  przypadek.

  Jezus nic nie mowi o "wzajemnym uswiecaniu sie malzonkow", a w innym
  miejscu (owszem, w nieco innym konteksice, podobnie jak w nieco
  innym kontekscie - rozlaczania malzonkow - padaja slowa, o ktorych
  teraz mowimy) sw. Pawel wrecz wyklucza mozliwosc "zbawiania" jednego
  malzonka staraniem drugiego.

  --
  Is.
 • kudyn 04.03.08, 09:35
  Dziwi mnie, ponieważ ciało to nie tylko seks i nie widzę żadnej przesłanki żeby
  do tego się ograniczać. Dla mnie "jedno ciało" znaczy trochę więcej niż akt
  seksualny. Jezus nawiązuje do początku. W opisie stworzenia, określenie bycia
  jednym ciałem oznacza tylko, że będą ze sobą współżyć?

  > Jezus nic nie mowi o "wzajemnym uswiecaniu sie malzonkow", a w innym
  > miejscu (owszem, w nieco innym konteksice, podobnie jak w nieco
  > innym kontekscie - rozlaczania malzonkow - padaja slowa, o ktorych
  > teraz mowimy) sw. Pawel wrecz wyklucza mozliwosc "zbawiania" jednego
  > malzonka staraniem drugiego.


  Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość
  osiągnie niewierząca żona przez "brata". – nie wiem w takim razie co znaczą te
  słowa.

  A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś
  pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę? – gdzie jest tu jakiekolwiek słowo, o
  wykluczeniu możliwości „zbawienia”?
 • isma 04.03.08, 10:47
  ??? W ktorym "opisie stworzenia"?
  Jesli idzie o Ksiege Rodzaju, no, to czytam: "Badzcie plodni i
  rozmnazajcie sie...", nie inaczej. W komentarzu w Tysiaclatce do
  tego fragmentu pisza dosyc dobitnie o odroznianiu wymiaru cielesnego
  czlowieka od duchowego, na ktory sie sklada rozum i wola. O ile
  czytamy o jednoczeniu w ciele, o tyle o jednoczeniu w rozumie i woli
  mowy nie ma.
  W komentarzu do opisu jahwistycznego z kolei o "jednym ciele" sie
  mowi jako o wyrazie ustalenia monogamicznego modelu malzenstwa - ze
  jest to zwiazek jednego mezczyzny i jednej kobiety, tyle.

  Nie, cialo to nie tylko seksualnosc. Ale akurat w kontekscie wiezi
  miedzy malzonkami seks odroznia TYLKO IM WLASCIWA wspolnote tego co
  cielesne od mnostwa innego rodzaju ludzkich wiezi "wedlug ciala".
  Np. stowarzyszenie enologow niewatpliwie tez laczy sie wedlug ciala,
  tj. zamilowania do dobrego wina wink)), co wszakze nie oznacza zaraz
  ani wylacznosci, ani malzenstwa.

  Ciesze sie, ze siegnales do Pawla - no, wiec "uswieca sie maz
  NIEWIERZACY" dzieki swej zonie, co jest dosyc oczywiste, jako ze
  wierzacy ma obowiazek dawania swiadectwa wiary. Wspolmalzonek nie
  jest przeciez z grona tych, przed ktorymi sie daje swiadectwo,
  wykluczony wink)). No wiec w zwiazku z tym dalej nic nie wiem o tym,
  gdzie Pismo sw. mowi o odpowiedzialnosci malzonkow (wierzacych, bo o
  takich pisze Nosowski) za wzajemne uswiecanie sie...

  Przy czym, zeby byla jasnosc. Cialo i dusza (czy tez cialo, dusza i
  duch, jak to sie rozroznia w modelu trychotomicznym) skladaja sie na
  jednosc osoby ludzkiej. To jest jeden byt, a nie odrebne zjawiska.
  Tyle tylko, ze udzial jednego czlowieka w bycie drugiego z natury
  rzeczy nie moze byc calkowity. Pytanie, do jakich granic daje ten
  udzial sakrament malzenstwa.


  --
  Is.
 • kudyn 04.03.08, 14:03
  Jezus nawiązuje do jednego.
  „Pośrednio można stąd wysnuć wniosek, że człowiek jest istotą nie tylko
  cielesną, lecz dzięki obdarzeniu rozumem i wolą - również duchową” DOBITNYM
  stwierdzeniem bym nie nazwał. I co to zmienia w rozumieniu? Czy gdziekolwiek
  pisałem o tym, że człowiek tylko z ciała się składa? A w tekście nic takiego nie
  ma.
  Drugi opis mówi o samotności człowieka, której nie może zaspokoić żadne inne
  stworzenie. Dlatego Bóg stwarza kobietę, z którą mężczyzna łączy się tak ściśle,
  że stają się jednym ciałem. Uważam, że ograniczenie tego tekstu do monogamii i
  aktu małżeńskiego jest co najmniej zubażające. Idąc po linii Twojego
  rozumowania, pośrednio wysuwam taki wniosek.

  Jeśli oczekujesz stwierdzenia: „wierzący małżonek jest odpowiedzialny za
  wzajemne uświęcanie się”, to takiego nie znajdziesz. W opisie stworzenia
  przyjmujesz, że jest „dobitnie o odróżnienie wymiaru cielesnego człowieka od
  duchowego, na który się składa rozum i wola”, pomimo braku takiego stwierdzenia
  w tekście.
  Nie widzę żadnej podstawy do twierdzenia, że uświęcenie występuje tylko w
  przypadku małżonka niewierzącego. Wtedy taki obowiązek występuje, jeżeli
  małżonek wierzy to przestaje? Ja jestem wierzącym mężem mojej wierzącej żony i
  bardzo mocno doświadczam uświęcenia. Ja uważam, że jestem odpowiedzialny za
  uświęcenie mojej żony i robię z tego rachunek sumienia. Takie teksty jak
  cytowany z Kor czy np. Ef 5 są dla mnie wystarczająco wymowne. To, że małżeństwo
  jest sakramentem, że jest nazywane Kościołem Domowym o czymś mówi.
  Odpowiedzialność za wspólne uświęcenie nic nie ma wspólnego z jednością bytów w
  sensie ontologicznym. Jestem na miarę moich możliwości odpowiedzialny za
  uświęcenie niewierzących, osób w Kościele, mojej rodziny i mojej żony. Ze
  względu na charakter relacji, odpowiedzialność wobec mojej żony jest największa.
  Mało tego, wraz z moją żoną, ponieważ jesteśmy razem, mamy swoją
  odpowiedzialność wobec innych.
 • isma 04.03.08, 15:07
  No i OK. Na temat doswiadczenia poszczegolnych malzenstw trudno
  dyskutowac - jedni maja takie, inni inne. Dyskusja nad Nosowskim,
  zapoczatkowana przez tekst Walejko, dotyczyla jednak tego, na ile
  doswiadczenie "hurrawspolnotowosci" malzenskiej moze byc uznane za
  norme, za wzorzec do nasladowania - czyli za wymog, a nie za jedna z
  szans, mozliwosci, drog.

  Oczywiscie, zgadzam sie, ze odpowiedzialnosc za swietosc
  wspolmalzonka jest duza (choc zastanawiam sie, na ile jest wieksza
  np. od odpowiedzialnosci za wychowanie w wierze dzieci?). Ale nie
  zgadzam sie, ze jest to odpowiedzialnosc istotowo (a nie
  tylko "ilosciowo") rozna od odpowiedzialnosci jaka mamy za innych, i
  ze to wynika z Bozego planu wobec malzenstwa akurat.

  Co do "jednego ciala". Przyznaje, skloniles mnie do poszukiwan, skad
  mi sie wzielo dosyc podejrzanie ugruntowane przeswiadczenie, ze to
  okreslenie dotyczy relacji seksualnej. No i jednak nie zwidzialo mi
  sie. Jak juz wspomnialam, nie jestem teologiem - tu intepretacji
  moze byc dziesiatki, mniej lub bardziej poetyckich (przywolales
  okreslenie "Kosciol domowy" - tyle, ze ten chrzescijanski dom,
  ecclesiola wedle sw. Jana Chryzostoma, to, o ile pamietam, nie tylko
  malzenstwo, ale i dzieci wink)).

  Ale do mnie bardziej przemawia tekst prawniczy:
  Kan. 1061 -
  § 1. Ważne małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi nazywa się tylko
  zawartym, jeśli nie zostało dopełnione; zawartym i dopełnionym,
  jeśli małżonkowie podjęli w sposób ludzki AKT MALZENSKI przez się
  zdolny do zrodzenia potomstwa, do którego to aktu małżeństwo jest ze
  swej natury ukierunkowane i PRZEZ KTORY małżonkowie stają się JEDNYM
  CIALEM.

  Tak wiec, fraza o "jednym ciele" jednak nadal oznacza dla mnie
  wylacznosc w sferze seksualnej. Co nie przeczy temu, ze rozne inne
  aspekty jednosci malzenskiej sa w malzenstwie praktykowane. Ale
  jednak "jedno cialo" to... jedno cialo wink)).

  --
  Is.
 • kudyn 04.03.08, 16:14
  Istotowo a nie ilościowo różna jest relacja między małżonkami. Nie ma innej
  relacji między ludźmi która miałaby wymiar sakramentalny. Od wspólnego
  uświęcenia zależy w jakimś stopniu wychowanie dzieci w wierze. A ten wymiar
  sakramentalny wynika z Bożego planu.
  Dla mnie dzieci się również bardzo mocno się wpisują w ten obowiązek uświęcenia.
  Dlatego Kościół domowy jest bardzo dobrym określeniem.

  Jeśli potrzebujesz źródła oficjalnego KKK 1605:

  „Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla
  siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam". Bóg daje mu niewiastę, "ciało
  z jego ciała", to znaczy równą mu istotę, jako "pomoc przychodzącą od Pana".
  "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną
  tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje, że oznacza
  to nienaruszalną JEDNOŚĆ ICH ŻYCIA, przypominając, jaki był "na początku" zamysł
  Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6)”

  Tak wiec, fraza o "jednym ciele" jednak nadal oznacza dla mnie coś więcej niż
  wyłączność w sferze seksualnej.
 • isma 04.03.08, 18:14
  Jak widzisz, rozumienia "jednego ciala" w roznych dokumentach
  Kosciola sa rozne. Ja akurat wole to mniej kreatywne wink)).

  Co zas do "jednosci zycia" - o ktorej, ciesze sie, ze zaczelismy
  mowic (to juz jednak troche co innego, niz "jednosc ciala"), to
  zgoda, ale, ekhm, o ile wiem, "jednosc zycia" praktykuje sie tez np.
  w zakonach, i sakramentu do tego nie trzeba. Jednosc zycia, owszem,
  przynalezy do malzenstwa, ale SPOSOB jej praktykowania jest chyba
  generalnie (sa wyjatki, wiem - ale akurat nie te, o ktorych pisze
  Nosowski) ksztaltowany przez toz konkretne malzenstwo, a nie przez
  norme ustalajaca: "wspolna modlitwa, wspolny rachunek sumienia,
  wspolna spowiedz - a w konsekwencji: wspolna odpowiedzialnosc za
  uswiecenie wspolmalzonka", jak by to chcial Nosowski.

  Owszem, nie ma innej relacji miedzy ludzmi, ktora by miala wymiar
  sakramentalny. Tylko ze moim zdaniem nie mozna twierdzic, iz
  implicite wynika z tego dowolne roszczenie co do jej ksztaltu. Na
  przyklad takie, ktore zyczy sobie od malzonkow rezygnacji z ich
  osobistej dynamiki dazenia do Pana Boga.

  --
  Is.
 • kulinka3 04.03.08, 18:40
  o, Wojtyła na ten przykład traktował jedność małżeńską jako jedność nie w
  znaczeniu ontycznym, ale moralnym poprzez miłość.Owa miłość czyni drugie ja
  niejako moim ja( kto miłuje swoją zonę siebie samego miłuje).
  I cytacik dosłowny "Jeśli mężowie mają miłować swoje żony tak jak własne ciało
  to znaczy ,że owa jednopodmiotowość wyrasta na gruncie dwupodmiotowości i
  posiada charakter nie realny, ale intencjonalny:ciało żony nie jest własnym
  ciałem męża, natomiast ma być miłowane jak własne"
  Nie spotkałam się zresztą z teorią aby owe jedno ciało , było tożsame z jednym
  podmiotem, bo cóż by stało się ze współmałżonkiem z chwilą śmierci współmałżonka?
 • isma 04.03.08, 19:03
  Spalic! Jak wdowe w Indiach wink)).

  --
  Is.
 • kulinka3 04.03.08, 19:13
  No to już wiem dlaczego nie lubię Wschoduwink))
  A co z dziećmi?
 • kudyn 04.03.08, 21:07
  Nie wydaje mi się, żeby ktoś mówił coś o jednym podmiocie. Wtedy nie ma
  odpowiedzialności za współmałżonka, wystarczy troska o swój rozwój - jesteśmy
  jednym podmiotem.
 • kudyn 04.03.08, 21:02
  Jedynie co chciałem wykazać, to istnienie innej interpretacji jedności ciała. A
  Katechizm raczej nie uważa, że to coś innego, skoro pisze że stawanie się jednym
  ciałem, oznacza jedność ich życia . A w zakonach to raczej wspólnota życia, nie
  jedność, ale znawcą zakonów nie jestem.

  Nie wydaje mi się, żeby Nosowski mówił o rezygnacji z osobistego dążenia do
  Boga. Jedno idzie w parze z drugim i nie da się tego rozdzielić.
 • kudyn 27.03.08, 12:25
  Biblia dla każdego - Pomiędzy nimi powstała już tak głęboka więź, że są "jednym
  ciałem". Wyrażenie to odnosi sie nie tylko do aktu współżycia małżeńskiego, ale
  w ogóle do jedności życia ("ciało" jest w Biblii symbolem istnienia) i być może
  do dziecka, które nosi w sobie życie obojga rodziców.
 • isma 04.03.08, 15:43
  kudyn napisał:

  W opisie stworzenia
  > przyjmujesz, że jest „dobitnie o odróżnienie wymiaru cielesnego
  człowieka
  > od
  > duchowego, na który się składa rozum i wola”, pomimo braku takiego
  stwier
  > dzenia
  > w tekście.

  Przyjmuje za komentarzem do Tysiaclatki. Jako laik troche biblistom
  wierze wink)).

  > Nie widzę żadnej podstawy do twierdzenia, że uświęcenie występuje
  tylko w
  > przypadku małżonka niewierzącego.

  Nie tylko. Ale wtedy mozna je uznac za obowiazek. To zreszta jest
  logiczne - Kosciol dazy do tego, zeby kazdy uwierzyl i ochrzcil sie.
  Ale co poszczegolny czlowiek potem zrobi, w swojej wolnosci, z ta
  laska, to przede wszystkim jego osobista odpowiedzialnosc.

  --
  Is.
 • kudyn 04.03.08, 16:26
  isma napisała:

  > Przyjmuje za komentarzem do Tysiaclatki. Jako laik troche biblistom
  > wierze wink)).

  Jest różnica pomiędzy dobitnym rozróżnieniem, a pośrednim wysuwaniem wniosków. A
  jeśli komentarz z Tysiąclatki byłby wystarczający i wyczerpujący, nie byłoby
  innych wydań.

  >wtedy mozna je uznac za obowiazek. To zreszta jest
  > logiczne - Kosciol dazy do tego, zeby kazdy uwierzyl i ochrzcil sie.
  > Ale co poszczegolny czlowiek potem zrobi, w swojej wolnosci, z ta
  > laska, to przede wszystkim jego osobista odpowiedzialnosc.

  Uświęcenie jest procesem, którego wiara i chrzest jest fundamentem, ale którego
  nie kończy. Działalność Kościoła również się nie kończy nawróceniem i chrztem.
 • kudyn 05.03.08, 09:54
  Biblia Poznańska - „jedno ciało” oznacza fizyczną i duchową jedność małżonków.
 • mader1 05.03.08, 11:25
  W taką specyficzną, relację - Tajemnicę między małżonkami, nikt
  chyba nie wątpi. Wystarczy zresztą spojrzeć wink Problem w tym, co
  oznacza ta fizyczna i duchowa jedność ?
  Porównanie do ciała, dla mnie także w sensie duchowym jest tu
  najbardziej na miejscu. Ciało stanowi jedność. Ale jednocześnie
  każdy z jego członków może jest inny...
  Bywa tak, że choruje całe ciało - malżeństwo. Wtedy udają się
  obydwoje na rekolekcje, poradę... - ale to może być " ogólne złe
  samopoczucie" lub choroba związana z chorobą jednego z jego członków.
  Spowiedź to dla mnie już badanie specjalistyczne, nie higieniczne
  obmycie się smile
  Dłoń leczy się osobno - choć leczenie wpływa na całość, serce
  osobno - choć im bardziej poważna choroba, tym bardziej zagraża
  całości.
  Co do higieny - ja bym to pozostawiła konkretnym małżeństwom - jedni
  lubią myc ciało żelem, inni mydłem, jeszcze inni mydłem w
  kremie,tonikiem... W przypadku ogromnej alergii pozostaje tylko
  wejście do wody i to z dodatkami - krochmalem na przykład.
  Bóg musi być obecny w ich życiu, to jasne. Ale niektórzy wolą
  pomodlić się osobno, ale rozmawiają o Bogu, spierają się o Boga, o
  wiarę, o Kościół. Inni uklękną razem powiedzą w obecności małżonka o
  swoich najbardzie intymnych przemysleniach, bólach, słabościach.
  Jeszcze inni pójdą razem na wykłady czy konferencje. Poczytają Pismo
  Św. Każde ciało inne jest wink
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • kudyn 05.03.08, 12:28
  Każde ciało jest inne i inaczej będzie wyglądało wzajemne uświęcenie. Każda
  część inaczej będzie leczona, ale ręka sama do lekarza nie pójdzie. Nie jest to
  do końca trafny obraz, ale jednak leczeniem jest (powinno być) zainteresowane
  całe ciało. Różne potrzeby małżonków nie zwalniają z odpowiedzialności, tylko ją
  inaczej ukierunkowują. A co do modlitwy, to nie wyobrażam sobie braku osobistej
  jak i wspólnej.
 • mader1 05.03.08, 12:39
  no tak, oczywiście że odpowiedzialność za małżonka jest. Na
  szczeście ręka nie może powiedzieć, że do lekarza nie pójdzie wink,
  tak ? Natomiat, niestety, nie możemy nie zauważać, że drugi małżonek
  może nie iść do spowiedzi, choć nawet wiemy, że bardzo by się mu
  przydała...
  Pierwszy z tych małżonków nie jest wówczas zarządzjacym wszystkim
  mózgiem. Jest " tylko " równoprawną częścią ciała. Tylko i aż.
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • kudyn 05.03.08, 12:54
  Dlatego dla mnie pierwszym miejscem jest modlitwa, stawanie przed Bogiem. Moja
  żona powiedziałaby o stawianiu duchowo małżonka przed Bogiem. Nawet odważę się
  powiedzieć, że nie mamy prawa nic innego robić jeśli się za niego nie modlimy.
  Nie żeby przestać cokolwiek innego robić, ale zacząć się modlić wink
 • samboraga 05.03.08, 13:07
  > Nie żeby przestać cokolwiek innego robić, ale zacząć się modlić wink

  A co z małżeństwami, w których jedna ze stron zaczęła się nawracać a druga nie?
  Modlitwa osobista pierwszego małżonka - zgoda. Ale nic ponadto. Czy przestają
  'iść razem'? Przecież nie...
  To skrajny przypadek (choć życiowy jak najbardziej), natomiast wiele jest par, w
  których małżonkowie są w różnych momentach drogi do Boga (nie mówiąc już o
  różnych potrzebach, ale o tym wcześniej pisaliście) - również z tej przyczyny
  mogą wynikać ich różne potrzeby duchowości małżeńskiej.
 • isma 05.03.08, 13:11
  Zakladam zreszta, ze zeby sie ZA kogos modlic, to wezlem malzenskim
  niekoniecznie trzeba byc zlaczonym wink)).

  --
  Is.
 • kudyn 05.03.08, 13:35
  samboraga napisała:

  > > Nie żeby przestać cokolwiek innego robić, ale zacząć się modlić wink
  >
  > A co z małżeństwami, w których jedna ze stron zaczęła się nawracać a druga nie?
  > Modlitwa osobista pierwszego małżonka - zgoda. Ale nic ponadto. Czy przestają
  > 'iść razem'? Przecież nie...

  Idą razem, „uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie”.

  > To skrajny przypadek (choć życiowy jak najbardziej), natomiast wiele jest par,
  > w
  > których małżonkowie są w różnych momentach drogi do Boga (nie mówiąc już o
  > różnych potrzebach, ale o tym wcześniej pisaliście) - również z tej przyczyny
  > mogą wynikać ich różne potrzeby duchowości małżeńskiej.

  Są takie środki uświęcenia, które zawsze będą dobre, niezależnie od miejsca w
  drodze do Boga.
 • mader1 05.03.08, 13:18
  O tak. Tak rozumiem odpowiedzialnośc za współmałżonka - jeżeli on
  modli się mniej, jeżeli odchodzi, ja tym bardziej powinnam ZA niego.
  To znowu jakos przekłada się na ciało - bo łatwiej nawet to serce,
  którego zatrzymanie się może uśmiercić całość, wyleczyć, jeżeli
  reszta organizmu jest w lepszej kondycji. Wzmóc modlitwę i czekać. I
  pogodzić się z tym, że " trzeba się pogodzić" nie ze swoim zamysłem
  i że całośc nie będzie tak wyglądała, jak to się poszczególnej
  częsci wydaje smile)))
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • mader1 05.03.08, 13:25
  A co do modlitwy, to nie wyobrażam sobie braku osobistej
  > jak i wspólnej.

  No tak. Jak już się coś praktykuje, to się sprawdza i przynosi
  owoce, to człowiek nie wyobraża sobie SWOJEGO małżeństwa bez tego.
  Ja jednak co do małżeństw w ogólności nie muszę wysilac swojej
  wyobraźni. Wiem, bo żyję w świecie, że są małżeństwa, które się nie
  modlą wspólnie. A owoce są, a obecnośc Boga w rodzinie jest. Modlą
  się za siebie, za swoje małżeństwo ,ale osobno.
  Dla niektórych bariera wspólnej, z głębi serca płynącej modlitwy,
  jest nie do pokonania. Ja nie wyobrażam sobie małżeństwa bez
  szacunku dla współmałżonka i dla jego słabości i problemów.
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • kudyn 05.03.08, 13:41
  Wtedy próbuję sobie wyobrazić jakie owoce będą, gdy zaczną się modlić razem, dla
  nich samych, jak również np. dla ich dzieci wink
  Szacunek dla drugiego jest niekwestionowany. Wspólna modlitwa może mieć różną
  postać, zaczynając od wspólnej liturgii.
 • isma 05.03.08, 14:11
  Co do dzieci, to brak wspolnej modlitwy malzonkow w zaden sposob nie
  wyklucza wspolnej modlitwy rodzicow z tymiz dziecmi - np. raz z
  jednym rodzicem, raz z drugim.

  Liturgia to z definicji wspolnotowa rzecz jest wink)). Jakkolwiek my
  np., no, coz, jak mamy chore dziecko, to nie jestesmy w stanie bez
  niego w dzien powszedni wspolnie na Msze sw, isc, tylko jedno z nas
  myka o swicie przed praca w srodmiesciu, a drugie do parafii
  wieczorem. I jakos zesmy sie jeszcze (z tego powodu) nie rozwiedli,
  a nawet, smiem podejrzewac, ze nam to jednosci malzenskiej znaczaco
  nie nadwatla wink)).

  A tak ogolnie, to msle, ze nasze zainteresowanie dosyc w sumie
  intymnymi sprawami innych osob, jesli one same nas o to nie prosza,
  powinno sie ograniczac do tych sytuacji, w ktorych mamy do czynienia
  z grzechem. Ja bym sie do doskonalenia cudzych (czasem zupelnie
  niezlych) malzenstw nieproszona nie brala.

  --
  Is.
 • kudyn 05.03.08, 14:29
  isma napisała:

  > Co do dzieci, to brak wspolnej modlitwy malzonkow w zaden sposob nie
  > wyklucza wspolnej modlitwy rodzicow z tymiz dziecmi - np. raz z
  > jednym rodzicem, raz z drugim.

  Czy ktoś pisał, że wyklucza? Uważam, że w miarę możliwości, „lepsza” jest
  modlitwa wspólna. Lepiej się modlić z dziećmi, a jeszcze lepiej się modlić razem.

  > Liturgia to z definicji wspolnotowa rzecz jest wink)). Jakkolwiek my
  > np., no, coz, jak mamy chore dziecko, to nie jestesmy w stanie bez
  > niego w dzien powszedni wspolnie na Msze sw, isc, tylko jedno z nas
  > myka o swicie przed praca w srodmiesciu, a drugie do parafii
  > wieczorem. I jakos zesmy sie jeszcze (z tego powodu) nie rozwiedli,
  > a nawet, smiem podejrzewac, ze nam to jednosci malzenskiej znaczaco
  > nie nadwatla wink)).

  Mówiłem o wartości wspólnej modlitwy, jako przykład podałem wspólną liturgię,
  która nie narusza bariery wspólnej, z głębi serca płynącej modlitwy o której
  pisała Mader. Nie rozumiem co próbujesz udowodnić.

  > A tak ogolnie, to msle, ze nasze zainteresowanie dosyc w sumie
  > intymnymi sprawami innych osob, jesli one same nas o to nie prosza,
  > powinno sie ograniczac do tych sytuacji, w ktorych mamy do czynienia
  > z grzechem. Ja bym sie do doskonalenia cudzych (czasem zupelnie
  > niezlych) malzenstw nieproszona nie brala.

  Jestem zainteresowany intymnymi sprawami mojego małżeństwa, bo za to małżeństwo
  i uświęcenie mojej żony czuję się odpowiedzialny. Jeśli poczułaś, że jestem
  zainteresowany Twoimi intymnymi sprawami to bardzo przepraszam. Nawet mi nie
  przyszło to do głowy.
 • isma 05.03.08, 14:40
  Gdzie ja napisalam, ze moimi? Zastanawiam sie po prostu, na jakiej
  podstawie formulujesz teze, iz "lepsza" (nie dla Twojego malzenstwa,
  tylko "lepsza" w ogolnosci) jest wspolna modlitwa malzonkow.
  Ze "jednosc"? To gdzie jest granica tej "jednosci"? Jest w ogole
  jakas?

  Porownanie z liturgia to jakies grube nieporozumienie jest. Liturgii
  (Kosciola!) nie da sie praktykowac w pojedynke (no chyba, ze jest
  sie ksiedzem, ktory odprawia msze sw. bez ludu, ale ten przypadek
  moze zostawmy, jako w rozwazaniach nad malzenstwem nieprzydatny). Tu
  nie ma wyboru, wiec chyba nie ma co sie nad tym zatrzymywac.
  Przedmiotem sporu jest natomiast - poniewaz modlitwe tzw. osobista
  mozna praktykowac dwojako: indywidualnie lub wspolnie - to, czy
  praktyka indywidualna w tym wzgledzie jest obiektywnie "gorsza" od
  wspolnej. Twoim zdaniem, rozumiem, jest.

  --
  Is.
 • kudyn 05.03.08, 15:14
  isma napisała:

  > Gdzie ja napisalam, ze moimi? Zastanawiam sie po prostu, na jakiej
  > podstawie formulujesz teze, iz "lepsza" (nie dla Twojego malzenstwa,
  > tylko "lepsza" w ogolnosci) jest wspolna modlitwa malzonkow.
  > Ze "jednosc"? To gdzie jest granica tej "jednosci"? Jest w ogole
  > jakas?

  A dlaczego takiej tezy formułować nie mogę? W którym miejscu jest to
  „zainteresowanie” które narusza intymność innych? Czy zapytałem kogokolwiek o
  jego modlitwę prywatną czy małżeńską?
  Pytania o granicę jedności nie rozumiem, proszę o rozwinięcie.


  > Porownanie z liturgia to jakies grube nieporozumienie jest. Liturgii
  > (Kosciola!) nie da sie praktykowac w pojedynke (no chyba, ze jest
  > sie ksiedzem, ktory odprawia msze sw. bez ludu, ale ten przypadek
  > moze zostawmy, jako w rozwazaniach nad malzenstwem nieprzydatny). Tu
  > nie ma wyboru, wiec chyba nie ma co sie nad tym zatrzymywac.
  > Przedmiotem sporu jest natomiast - poniewaz modlitwe tzw. osobista
  > mozna praktykowac dwojako: indywidualnie lub wspolnie - to, czy
  > praktyka indywidualna w tym wzgledzie jest obiektywnie "gorsza" od
  > wspolnej. Twoim zdaniem, rozumiem, jest.

  Niestety przykro mi, ale źle rozumiesz. W poście z godziny 12.28 napisałem „A co
  do modlitwy, to nie wyobrażam sobie braku osobistej jak i wspólnej”. Zarówno
  wspólna modlitwa liturgiczna, jak również jakakolwiek inna wspólna modlitwa
  małżeńska, wypływ z modlitwy osobistej. Powtarzam jeszcze raz, jako przykład
  podałem wspólną liturgię, która nie narusza bariery wspólnej, z głębi serca
  płynącej modlitwy. I ufam, że pojęcie liturgii nie ograniczasz tylko do mszy.
  Jest jeszcze liturgia godzin którą można swobodnie praktykować bez obecności
  księdza w pojedynkę i jest to Liturgia Kościoła.
 • isma 05.03.08, 15:43
  Eeeech. Ja pisze: "zastanawiam sie, NA JAKIEJ PODSTAWIE...", a
  Ty: "a dlaczego takiej tezy formulowac NIE MOGE". Innymi slowy, jak
  najbardziej mozesz - przeciez juz sformulowales - i wlasnie dlatego
  mnie ciekawi UZASADNIENIE dla absolutyzowania Twojego osobistego
  doswiaczenia (ktorego to doswiadczenia nie neguje).

  Liturgia godzin! Swietna rzecz! Wspolna modlitwa, mowisz. Czyli
  jesli zona odprawia swoja jutrznie w tramwaju o 6.30, a maz te sama
  jutrznie o 8.15 w domu, to sie modla wspolnotowo, czy
  indywidualnie... wink))?

  Pytanie o granice jednosci jest dosyc proste. Czy sa, Twoim zdaniem,
  jakies sfery, w ktorych malzonkowie - za obopolna zgoda - moga bez
  narazenia sie na jednoznaczne okreslenie ich praktyk jako "gorszych"
  od tych "wspolnych, lepszych" realizowac swoja relacje z Bogiem
  indywidualnie? Modlitwa osobista, ale pod warunkiem, ze oprocz
  wspolnej?

  --
  Is.
 • kudyn 05.03.08, 16:08
  isma napisała:

  > Eeeech. Ja pisze: "zastanawiam sie, NA JAKIEJ PODSTAWIE...", a
  > Ty: "a dlaczego takiej tezy formulowac NIE MOGE". Innymi slowy, jak
  > najbardziej mozesz - przeciez juz sformulowales - i wlasnie dlatego
  > mnie ciekawi UZASADNIENIE dla absolutyzowania Twojego osobistego
  > doswiaczenia (ktorego to doswiadczenia nie neguje).

  Nie mam zamiaru nic absolutyzować, dalej nie widzę w jaki sposób naruszam takim
  twierdzeniem czyjąś intymność.

  > Liturgia godzin! Swietna rzecz! Wspolna modlitwa, mowisz. Czyli
  > jesli zona odprawia swoja jutrznie w tramwaju o 6.30, a maz te sama
  > jutrznie o 8.15 w domu, to sie modla wspolnotowo, czy
  > indywidualnie... wink))?

  Nie rozumiem co od dłuższego czasu próbujesz udowodnić. Można odprawiać sobie
  jutrznię gdziekolwiek ma się ochotę. Można również zrobić to razem z mężem lub
  żoną. Można iść na mszę samemu, można iść razem. Powtarzam po raz trzeci i
  ostatni, podałem przykład wspólnej modlitwy małżonków.

  > Pytanie o granice jednosci jest dosyc proste. Czy sa, Twoim zdaniem,
  > jakies sfery, w ktorych malzonkowie - za obopolna zgoda - moga bez
  > narazenia sie na jednoznaczne okreslenie ich praktyk jako "gorszych"
  > od tych "wspolnych, lepszych" realizowac swoja relacje z Bogiem
  > indywidualnie? Modlitwa osobista, ale pod warunkiem, ze oprocz
  > wspolnej?

  Ufam, z Twoją wrażliwością na szanowanie kontekstu wypowiedzi zauważyłaś, że
  mówiłem o modlitwie z dziećmi jednego bądź obu rodziców. W poprzednim poście
  napisałem co myślę o wartościowaniu modlitwy wspólnej i osobistej.
 • isma 05.03.08, 16:53
  Wiesz, nawet jesli zaczne tlumaczyc intencje swoich pytan, to ani
  troche nas to nie przyblizy do uzyskania na nie z Twojej strony
  konkretnych odpowiedzi.

  Tak wiec, pozstanmy przy tym, ze wspolna modlitwa obiektywnie jest
  czyms, o co warto "powalczyc". Najlepiej "powalczyc" w
  konfiguracji "wspolmalzonek przeciw wspolmalzonkowi" wink)).

  --
  Is.
 • mader1 05.03.08, 14:58
  > Wtedy próbuję sobie wyobrazić jakie owoce będą, gdy zaczną się
  modlić razem, dl
  > a
  > nich samych, jak również np. dla ich dzieci wink

  A ja nie próbuję wink jako potronnemu bądź co bądź obserwatorowi,
  rzuca mi się wtedy z dużą mocą w oczy, jak duże może byc bogactwo i
  jak wiele może być odcieni tej jedności smile))
  Myślę sobie wtedy - ja Bóg to pięknie obmyslił, że On jest w stanie
  przyjąc i zaakceptować Jej obiekcje w tej dziedzinie. Powiedzieć o
  swoich potrzebach, ale i zaakceptować Jej problem - kochać Ją,
  modlić się za Nią czuć się za Nią odpowiedzialny i cierpliwie
  czekać smile
  I myślę sobie - jak to dobrze , że ten, który " sobie nie wyobraża"
  innego rozwiązania, miał przez Boga przygotowaną parę, która też "
  sobie nie wyobraża" smile
  Co do owoców, jeżeli zdecydują się jednak modlić czy pomodlić kiedyś
  razem..... Tu się idzie na łatwiznę - one z pewnością będą smile z
  pewnością smile, jak i owoce każdej modlitwy
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • kulinka3 05.03.08, 15:08
  Wspólna modlitwa rzecz piękna i jednocząca.Modlitwa jednak płynie z serca (
  duszy).A te wewnętrzne sanktuarium jest nieuchwytne dla innych ludzi, choćby
  najbliższych. Jest dostępne nam i Bogu.I niech tak zostaniewink))
 • kudyn 05.03.08, 15:45
  Przyznam, że jestem zdziwiony, że muszę uzasadniać potrzebę wspólnej modlitwy.
  Więc trochę cytatów:

  "Modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża
  i żony, rodziców i dzieci. Komunia w modlitwie jest jednocześnie owocem i
  wymogiem owej komunii, otrzymanej w sakramentach chrztu i małżeństwa. Do
  członków rodziny chrześcijańskiej można w sposób szczególny odnieść słowa, w
  których Chrystus obiecał swą obecność: „... zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z
  was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec,
  który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
  pośród nich”.
  Taka modlitwa rodzinna czerpie swą pierwotną treść z samego życia rodzinnego,
  które we wszystkich i rozmaitych okolicznościach jest pojmowane jako powołanie
  Boże i aktualizowane jako synowska odpowiedź na Jego wezwanie: radości i bóle,
  nadzieje i smutki, narodziny i rocznice urodzin, rocznice ślubu rodziców,
  wyjazdy, rozłąka i powroty, dokonywanie ważnych i trudnych wyborów, śmierć
  drogich osób itd. oznaczają wkroczenie miłości Bożej w dzieje rodziny, tak jak
  winny oznaczać moment stosowny do dziękczynienia, błagania i do ufnego
  powierzenia rodziny wspólnemu Ojcu, który jest w niebie. Ponadto godność i
  odpowiedzialność rodziny chrześcijańskiej jako „Kościoła domowego” mogą być
  przeżywane jedynie przy nieustannej pomocy Bożej, która zawsze zostanie
  udzielona, jeżeli wyprosi się ją w pokornej i ufnej modlitwie.

  Na mocy swej godności i misji kapłańskiej właściwej wszystkim ochrzczonym,
  rodzice chrześcijańscy mają szczególne zadanie wychowania dzieci do modlitwy,
  wprowadzenia ich w stopniowe odkrywanie Bożego misterium i nauczenia osobistej z
  Nim rozmowy: „Szczególnie zaś w rodzinie chrześcijańskiej, ubogaconej łaską i
  obowiązkami sakramentu małżeństwa, należy już od najwcześniejszego wieku uczyć
  dzieci, zgodnie z wiarą na chrzcie otrzymaną, poznawania i czci Boga, a także
  miłowania bliźniego”151.
  Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny
  przykład, żywe świadectwo rodziców: tylko modląc się wspólnie z dziećmi,
  wypełniając swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc
  dzieci pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia
  życiowe. Posłuchajmy wezwania, które Paweł VI skierował do rodziców. „Matki, czy
  uczycie wasze dzieci modlitwy chrześcijańskiej? Czy przygotowujecie je w
  łączności z kapłanami do sakramentów wieku dziecięcego: spowiedzi i komunii
  świętej, bierzmowania? Czy przyzwyczajacie je myśleć w chorobie o Chrystusie
  cierpiącym? Wzywać pomocy Matki Bożej i Świętych? Czy odmawiacie Różaniec w
  rodzinie? A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą
  wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład — prawego
  myślenia i działania — poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia, stanowi akt
  kultu szczególnie zasługujący; wnosicie w ten sposób pokój w progi domu: Pax
  huic domui! Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół”
  Familiaris Consortio 59-60

  "Niniejszy List pragnę skierować nie do rodziny „in abstracto”, ale do
  konkretnych rodzin na całym globie, żyjących pod każdą długością i szerokością
  geograficzną, pośród całej wielości kultur oraz ich dziedzictwa historycznego.
  Właśnie miłość, jaką Bóg „umiłował świat” (J 3,16) — ta miłość, jaką Chrystus
  „do końca [...] umiłował” (J 13,1) każdego i wszystkich, pozwala na takie
  otwarcie i na takie przesłanie do każdej rodziny, stanowiącej „komórkę” w
  wielkiej i powszechnej „rodzinie” ludzkości. Bóg, Stwórca wszechświata oraz
  Słowo Wcielone, Odkupiciel ludzkości są źródłem otwarcia się na wszystkich ludzi
  jako braci i siostry, i skłaniają nas do obejmowania ich wszystkich tą modlitwą,
  która zaczyna się od słów „Ojcze nasz”.
  Modlitwa zawsze sprawia, że Syn Boży jest wśród nas: „gdzie są dwaj lub trzej
  zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Niechaj ten List do
  Rodzin stanie się zaproszeniem Chrystusa do każdej ludzkiej rodziny, a poprzez
  rodzinę zaproszeniem Go do wielkiej rodziny narodów, abyśmy z Nim razem mogli
  powiedzieć w prawdzie: „Ojcze nasz!” Trzeba, ażeby modlitwa stała się dominantą
  Roku Rodziny w Kościele: modlitwa rodziny, modlitwa za rodziny, modlitwa z
  rodzinami.
  Rzecz znamienna, że właśnie w modlitwie i przez modlitwę człowiek odkrywa w
  sposób najprostszy i najgłębszy zarazem właściwą sobie podmiotowość: ludzkie
  „ja” potwierdza się jako podmiot najłatwiej wówczas, gdy jest zwrócone do
  Boskiego „Ty”. Odnosi się również do rodziny. Jest ona nie tylko podstawową
  „komórką” społeczeństwa, ale posiada równocześnie właściwą sobie podmiotowość. I
  ta podmiotowość rodziny również znajduje swe pierwsze i podstawowe
  potwierdzenie, a zarazem umocnienie, gdy spotyka się we wspólnym wołaniu „Ojcze
  nasz”. Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, przyczyniając
  się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem. W liturgii Sakramentu Małżeństwa
  celebrans modli się słowami: „Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo
  na tych nowożeńców [...] i wlej w ich serca moc Ducha Świętego”8. Trzeba, aby z
  tego „nawiedzenia serc” płynęła wewnętrzna moc ludzkich rodzin — moc jednocząca
  je w miłości i prawdzie".
  List do Rodzin 4

  Warto zobaczyć ile ten list mówi o modlitwie.

 • isma 05.03.08, 15:53
  Zastanawiajace. Ja mowie o rodzinie, dokumenty, ktore przytaczasz, a
  ktore sa mi znane wink)), mowia o rodzinie - a Ty (i Nosowski, od
  ktorego sie nasza rozmowa zaczela) wywodzisz z tego argumenty
  dotyczace relacji wewnatrxzmalzenskiej...

  Owszem, wspolna modlitwa rodziny ma walor pedagogiczny. Dzieci tak w
  ogolnosci maja, ze ucza sie przez nasladownictwo. O tym wlasnie sie
  w tych dokumentach mowi. I o odpowiedzialnoisci za dzieci sie mowi,
  a nie za wspolmalzonka. Bo wspolmalzonek (wierzacy wink)) nie
  dziecko, i uczyc go chyba nie trzeba - ja bym nie smiala w kazdym
  razie.


  --
  Is.
 • kudyn 05.03.08, 16:25
  „Modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest MODLITWĄ WSPÓLNĄ MĘŻA
  I ŻONY”
  „Komunia w modlitwie jest jednocześnie owocem i WYMOGIEM owej komunii,
  otrzymanej w sakramentach chrztu i małżeństwa”.

  Trudno oczekiwać, że dokument skierowany do rodzin, nie będzie mówił o rodzinie.
  Czy jednak te dokumenty nie mówią nic o małżeństwie. JPII mówi o wadze modlitwy
  rodzinnej, ale modlitwa małżonków jest dla niego nieistotna? Wydawało mi się do
  tej pory, że rodzina buduje się na małżeństwie. Ja się uczę przy mojej żonie,
  ale może znów absolutyzuję swoje doświadczenia.
  Może doczekamy się dokumentu o małżeństwie, wtedy może będzie łatwiej dyskutować.
 • mader1 05.03.08, 16:06
  Ależ ja znam " Familiaris consortio" smile
  i inne teksty na ten temat napisane przez Jana Pawła II
  Większa część cytatu, który przytoczyłę mówi jeszcze o czymś innym -
  wspólnej modlitwie rodziców z dziećmi.
  Wiesz, ja nie neguję wartości wspólnej modlitwy - " gdzie dwóch lub
  trzech..." przecież... trudno tych słów nie zauważyć.
  Piszę, że czasem jest to bariera nie do przezwyciężenia, widocznie,
  ( wspólna, osobna modlitwa małżonków- odrębna od modlitwy z dziećmi
  i modlitwy wspólnej w Kościele i od modlitwy okazjonalnej - w razie
  rocznicy ślubu, czyjejś śmierci czy choroby) skoro niektórym
  małżeństwom nie udało się jej przekroczyć. To fakt.
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • kudyn 05.03.08, 16:13
  A czy ja neguję, że taka bariera jest? Pytanie co można zrobić, żeby ją
  przekroczyć. I o tym że wspólna modlitwa jest wartością o którą warto powalczyć.
  Powtarzam jeszcze raz, przy poszanowaniu wolności i wrażliwości drugiej osoby.
 • mader1 05.03.08, 16:33
  no tak. Generalnie to chyba do tej wspólnej jesteśmy jako dzieci
  przyzwyczajani - no choćby modląc się z dziećmi, przekazujemy im, że
  można modlić się razem ... modląc się w kościele, we wspólnocie -
  jakiejkolwiek, nawet wśród bielanek, wspólnie na lekcji religii ( te
  ze szkół katolickich jeszcze częściej),a w niektórych rodzinach jest
  modlitwa przed posiłkiem.....
  Widocznie... ja wiem... no duża jest potrzeba modlitwy
  indywidualnej ... Duża potrzeba bycia razem , ale i osobno...

  > Powtarzam jeszcze raz, przy poszanowaniu wolności i wrażliwości
  drugiej osoby.

  Czasem obydwoje dobiorą się tak, że to dla nich nie do
  przeskoczenia...
  Pamiętam swoją spowiedź tuż przed ślubem smile , była bardzo dobra,
  choć obydwoje mielismy ją w innych kościołach - mąż miał swojego
  ulubionego spowiednika u siebie w parafii, ja u siebie smile, a jakoś
  wydało nam się ważne, by ta ważna dla nas spowiedź odbyła się w
  najlepszych warunkach smile))) Tak, że nie najlepiej zaczęliśmy smile)),
  bo nie dość, że osobno, to jeszcze daleko od siebie smile Spowiednik
  wtedy powiedział mi - "po ślubie, a przed nocą poślubną, uklęknijcie
  razem i pomódlcie się o Łaski dla Waszego małżeństwa" - a potem
  spojrzał ckolwiek przestraszony na mnie i mówi " oczywiście, jeżeli
  będziesz miała odwagę o to swojego męża poprosić, jeżeli on nie
  będzie uważał... itd..." Uspokoiłam go, że przecież nie wyszłabym za
  mąż za kogoś, kogo boję się poprosić o wspólną modlitwę...
  Ale moja koleżanka słysząc o tym powiedziała, że tuż po ślubie to na
  pewno czułaby się jakby kogoś zmuszała czy nakłaniała... no nie
  odważyłaby się...
  To nie jest gorsze od naszego małżeństwo smile Inni są.

  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • mama_kasia 05.03.08, 17:37
  I o tym że wspólna modlitwa jest wartością o którą warto powalczyć
  > .

  I ja też tak uważam smile
  Dostaliśmy w czasie ostatnich rekolekcji letnich modlitwę z Księgi
  Tobiasza jako zadanie na ten rok. Mamy ją odmawiać wspólnie ze
  współmałżonkiem. ...Inna sprawa, że trochę sobie odpuściliśmy
  i ostatnio odmawiamy osobno. Ale z przekonaniem mogę powiedzieć,
  że warto zadbać o wspólną modlitwę męża i żony (tylko ich;
  oczywiście nie pomijając modlitwy rodzinnej i indywidualnej)
  i warto przełamywać bariery. ...To jest piękne doświadczenie smile
 • mader1 05.03.08, 19:31
  powalczyć Kasiu tak - ale jeśli to powalczenie jest razem przeciwko
  swoim słabościom. Przełąmywać razem. Ale jeżeli to zaczyna być - jak
  napisała Isma walka, jak to odbiera jeden ze współmałżonków,
  przeciwko niemu... to robi się nieciekawie.... Powalczyć, jeżeli
  można razem, a nie walczyć przeciwko - o modlitwę sad
  Można najwyżej, a przecież jest mnóstwo okazji , jeżeli jest się
  wierzącym, zapukać najwyżej i zapytać - " już można ?" i po reakcji
  zorientować się, jak długo z następnym odczekać pytaniem sad((
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • isma 05.03.08, 19:36
  Dlatego Kasia napisala "zadbac", a nie "powalczyc" wink)).
  To nie sa wyscigi, ktore malzenstwo sie "lepiej" modli.

  --
  Is.
 • kudyn 05.03.08, 21:42
  Dla mnie określenie "walczyć" jest bardzo dobre, ale nie z małżonkiem, ale niego
  przed Bogiem.
 • mama_kasia 05.03.08, 21:55
  Tak, tak, powalczyć razem, ze swoimi słabościami, skrępowaniem,
  czasami lenistwem.
 • minerwamcg 02.03.08, 15:33
  Że już nie wspomnę o takim drobiazgu, że w Świątyni (a także w synagogach po
  dziś dzień) kobiety stały osobno od mężczyzn, miały też częściowo inne modlitwy.
  W kościołach chrześcijańskich też dawniej mężczyźni siadali po jednej stronie
  kościoła, kobiety po drugiej.
  --
  Osoby mrowie a mrowie
 • kulinka3 02.03.08, 17:10
  Przepraszam, ale czy mnie rzymskiego katolika dotyczą rozwiązania religii
  mojżeszowej w sferze duszy, ducha, itp.?
 • a_weasley 06.03.08, 12:43
  Toteż piszę o kościołach chrześcijańskich. Rzymskokatolickich w szczególności.
  Zapraszam również do jak najbardziej rzymskokatolickiego sanktuarium w Kalwarii,
  gdzie na krużgankach zachowały się napisy przy konfesjonałach - po jednaj
  stronie "Mężczyźni", po drugiej "Niewiasty".
  --
  Wigilia w Norze
  Listy starego diabła do młodego
 • kudyn 01.03.08, 23:54
  Żydzi tak bardzo nie rozdzielali ciała od duszy. Jeżeli bycie mężem i żoną nie
  ma na celu wspólnego zbawiania, to dlaczego małżeństwo jest sakramentem?
  "Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie". Co nie neguje wolnej
  woli i możliwości bycia zbawionym tylko jednego z małżonków.
  "Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki
  Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! Albo czyż nie wiecie,
  że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem -
  jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest
  z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez
  człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu
  ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego,
  który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych
  siebie?" - trochę się zatraca sztywny podział na ciało i ducha czy duszę.
 • luccio1 01.03.08, 21:14
  Nawet w życiu codziennym, rozumianym zupełnie po doczesnemu, każdy z Małżonków
  powinien mieć swój autonomiczny "kącik", do którego współmałżonek nie powinien
  sie wdzierać gwałtem.
  (Mogą to być chociażby zainteresowania, "hobby"...).
 • mader1 02.03.08, 23:22
  Kartielku, dziękuję bardzo smile Miałam właśnie szukać...
  Isma pisała już o wolnej woli, ale ja z tekstu Pydy pozwolę sobie
  zacytować fragment :

  "Zagadnieniem rzeczywiście uznanym za sporne w wizji teologii
  małżeństwa prezentowanej przez Nosowskiego i Wałejko jest kwestia
  wolności woli. Pani Wałejko pisze:

  W samym pojęciu „duszy” zawiera się, obok intelektu, cecha wolnej
  woli; wolnej, niezależnej, osobnej, czyli już z samej swojej nazwy i
  istoty niezrośniętej z żadną inną wolą. (…wink Sakrament małżeństwa nie
  buduje wbrew naturze osoby, lecz na naturze osoby, a naturą
  najbardziej podstawową jest osobność intelektu i woli. Samotna
  odpowiedzialność za swoje „ja” i czyny sprawia, że jestem najpierw
  odpowiedzialny za siebie, a potem, i w innym sensie, za bliskie i
  powierzone mi przez Boga osoby.

  Na co redaktor Nosowski odpowiada:

  Gdy czytam argumenty mojej polemistki, że wolna wola „już z samej
  swojej nazwy i istoty” pozostaje „niezrośnięta z żadną inną wolą”,
  zatem „antropologicznie chybione” jest moje zalecanie uświęcania się
  w parze, że niezrozumiały jest pomysł wspólnego powołania dla dwóch
  odrębnych osób, że konsekwencją bytowej odrębności osoby jest
  jej „niezłączalność” z innymi – to jednak przestaję rozumieć. Jak
  można bowiem tak stanowczo podkreślać odrębność podmiotów w
  sakramentalnym małżeństwie? Dla mnie przeżywanie małżeństwa to
  przede wszystkim nieustanne (bo wciąż nieudane) robienie w swojej
  woli miejsca dla woli współmałżonka. Argumenty, że także w
  małżeństwie moja wola nie jest złączona z żadną inną wolą, mogą
  jedynie zachęcać do życia wedle własnej indywidualnej woli, życia
  własnym życiem, traktowania współmałżonka jako jednej z wielu osób,
  jakie w życiu spotykam. Nie wiem, w jaki sposób taka apoteoza
  osobności jednostki miałaby służyć umacnianiu małżeństwa. Jeśli do
  czegoś prowadzi, to jedynie do umocnienia indywidualizmu, który i
  tak wystarczająco mocno zniechęca dziś ludzi do podejmowania
  zobowiązań na całe życie.

  To rzeczywiście jest problem. Cóż to bowiem oznacza, że wolna wola z
  samej swej natury pozostaje „niezrośnięta” z żadną inną wolą? Co
  więcej, dlaczego musi tak pozostać, aby nasze relacje z innymi były
  dojrzałe i dobre? Wyobraźmy sobie prostą sytuację. Chcę dziś
  wieczorem iść do kina, a ktoś, kogo kocham, ma dziś wieczorem ochotę
  na siedzenie w domu i czytanie książek. Dwie wole i dwa dążenia
  woli. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać robienie w swojej woli
  miejsca dla woli np. współmałżonka? Mogę powiedzieć tak: „Co prawda
  kompletnie nie chce mi się dziś siedzieć w domu, ale bardziej chcę
  być z Tobą, niż iść do kina”. Wybieram więc to, co w mojej woli
  silniejsze, ważniejsze, jeśli nie da się pogodzić z tym pragnieniem,
  które jest słabsze, ale również obecne. Lepiej jeśli pójdę za
  mocniejszym pragnieniem (abyśmy byli razem), jeśli nie da się go
  połączyć z pragnieniem słabszym (aby pójść do kina). Cały czas
  jestem świadomy pragnień w sobie, cały czas wiem, jaka jest moja
  wola. Ustępuję nie na płaszczyźnie woli – ale na płaszczyźnie
  zewnętrznego czynu – nie idę do kina, co wcale nie oznacza, że muszę
  powiedzieć: „tak naprawdę wcale nie miałem ochoty iść do kina. Skoro
  ty tego nie chcesz, to ja też nie”. Krótko mówiąc, można komuś
  pozwolić na realizację jego woli „kosztem” naszej woli i pragnień.
  Ale to oznacza tylko tyle i aż tyle, że zgadzamy się na konkretny
  akt działania, który nie wypływa z naszej, ale z woli kogoś, kogo
  kochamy. Nie możemy jednak zrezygnować z naszej woli jako takiej.
  Nie możemy również udawać, że chcemy zawsze tego samego. Jeśli
  pomylimy te dwie rzeczywistości, skutki są zwykle opłakane. Nie
  można nikomu oddać wolnej woli. Chcę tego, czego chcę. Pytanie, czy
  to zrealizuję, czy pozwolę komu innemu zrealizować jego pragnienie,
  które może stać w konflikcie z moim pragnieniem – tego typu konflikt
  woli zdarza się, jak zauważyłem, w najlepszych małżeństwach. Czy
  zrealizować w danej chwili moją wolę czy pozwolić zrealizować się
  woli osoby, którą kocham (jeśli występuje między nimi konflikt) to
  pytanie, na które nie da się odpowiedzieć w ogólności. Czasami warto
  ustąpić dla większego dobra, czasami dla wspólnego dobra, czasami
  dla utemperowania własnego egoizmu. Czasami z tych samych powodów
  nie warto ustępować. Czym innym jednak jest fakt, jak postąpimy, a
  czym innym fakt – równie konkretny – czego w danej chwili chcemy. O
  ile to, jak postąpimy, często można i warto podporządkować drugiej
  osobie, o tyle zagubimy się w nieprawdzie, jeśli spróbujemy udawać,
  że to, czego chce ktoś, jest zawsze tym, czego chcemy my sami. Próba
  uzgadniania czy „uwspólniania” woli na siłę po dwudziestu latach
  małżeństwa skutkuje zazwyczaj nie doskonałą harmonią pomiędzy
  małżonkami, ale żalem wypowiadanym często w pretensjach typu: „tyle
  dla ciebie poświęciłam”, „z tylu rzeczy dla ciebie zrezygnowałem”.
  Tego typu zarzuty nie dotyczą – wbrew pozorom – konkretnych aktów
  rezygnacji, ale raczej przeświadczenia, że rezygnacja z realizacji
  własnej woli nie była darem dla drugiej osoby, świadomym,
  dobrowolnym i opartym na racjonalnej decyzji, ale raczej poddaniem i
  podporządkowaniem się woli jednej osoby woli drugiej osoby. Różnica
  między darem a poddaniem i podporządkowaniem nie jest jedynie
  werbalna. To naprawdę zupełnie co innego – tak jak czym innym jest
  dać komuś w prezencie najcenniejszą dla nas rzecz, a zupełnie czym
  innym zostać z niej okradzionym nawet przez osobę, której chcieliśmy
  ten drogocenny dar sami ofiarować. Dlaczego zatem podporządkowanie
  woli mogło w ogóle nastąpić, skoro nie było darem, czyli opartym na
  świadomym i dobrowolnym wyborze ograniczeniem swojej wolności na
  korzyść realizacji wolności osoby, którą kochamy, aby uzyskać dobro
  większe i bardziej pożądane? Jeśli rezygnacja z aktów naszej
  wolności nie była darem, mogła być po prostu rezygnacją z realizacji
  naszej własnej woli dla chociażby świętego spokoju, dla zrzucenia z
  siebie odpowiedzialności za wybór, rezygnacją ze strachu przed
  utratą osoby, której woli ustępujemy (gdybym tego nie zrobiła –
  odszedłby ode mnie), kapitulacją przed siłą osobowości tej czy tego,
  którą czy którego kochamy."

  Tu leży sedno problemu według mnie. Szczególnie opisywana przez
  Pydę " kapitulacja przed siłą osobowości" może być drogą ,którą
  parami dojdziemy nie do nieba, a piekła sad Może nastapić tu, często
  natępuje owo, zauwazone przez Nosowskiego " ryzyko egoizmu we
  dwoje", ryzyko potwierdzenia niejako grzechow jednego przez milczące
  współuczetnictow tego " słabszego" drugiego małżonka. Często jeden z
  małżonków siada i mówi cicho " mamy problem" a po wytłumaczeniu
  swych obaw słyszy " E.. przesadzasz...e... co za problem ? ( jeszcze
  niekiedy ze słowami baby/ faceci ( matki/ ojcowie) to zwasze muszą
  pokomplikować), podczas gdy jeżeli jedna z osób problem widzi, a
  druga nie, to wcale nie oznacza, że problemu nie ma. 1:2 to nie jest
  0 smile Nawet gdy w danym momencie nie można wziać pod uwagę woli
  każdego z małżonka - bo jest pragnienie sprzecznych działań - sama
  obecność kogoś, kogoś kochanego,bliskiego jak nikt dotąd, kto myśli
  inaczej, nakazuje krytyczniej ocenić swoje postępowanie, zastanowić
  się nad tym, co robiło się " odruchowo", otworzyć się na sposób
  myślenia innych ludzi. Ten " swięty spór" ( swięty, bo wewnątrz
  małżeństwa smile umożliwia rozwój duchowy, przekroczenie swoich "
  niemożliwości", przesunięcie granic wydawałoby się nie do pokonania.

  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • sunday 05.03.08, 11:34
  No cóż, do mnie bardziej przemawia Nosowsko-prawosławne postrzeganie małżeństwa,
  niż z Wałejkowe, tradycyjne rzymsko-katolickie... Co do tego pierwszego - ładna
  jest książeczka "Mały Kościół --- mistyczna przygoda małżeństwa" M.P.Laroche'a
  (np. tu: tinyurl.com/ys5bse --- ładna ikona na okładce, prawda?).

  A co do fragmentu Ewangelii "Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w
  świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż
  wychodzić" --- znaczy on tyle, co znaczy: że Tam nie ma wesel, zamążpójść,
  posagów itp. Natomiast nie znaczy, że jedność małżonków nie może trwać po
  śmierci. Taki wniosek byłby nadinterpretacją. W końcu Jezus też powiedział: "Czy
  nie czytaliście, że Stwórca OD POCZĄTKU stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?"
  Od początku - jedność małżonków została stworzona w raju, przed grzechem, przed
  śmiercią i oddzieleniem. Już Rdz 1,27 sugeruje jedność zderzając liczbę
  pojedynczą z liczbą mnogą: "... i stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na
  obraz Boży stworzył GO, mężczyzną i kobietą stworzył ICH." A w drugim opisie
  stworzenia niepełność mężczyzny i jedność dwojga ("... kość z moich kości, mięso
  z mojego mięsa...") jest już ewidentna. Ograniczanie jej wyłącznie do aktu
  małżeńskiego jest strywializowaniem problemu. Przecież jest raczej odwrotnie ---
  akt jest ZNAKIEM jedności małżonków, a nie jej ISTOTĄ.
 • mader1 05.03.08, 12:10
  razem, ale jak dalece ? Spowiedź też ?
  --
  Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. J. Watson
  Wychowanie w wierze
 • sunday 05.03.08, 13:37
  > razem, ale jak dalece ? Spowiedź też ?

  "Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego,
  o czym by się nie miano dowiedzieć." /Mt 10,26/ Do takiej właśnie jawności
  pielgrzymujemy. Oczywiście, wymaga ona dojrzałej miłości, którą nie wszystkim
  małżeństwom (pewnie większości) udaje się zrealizować już tutaj, po tej stronie.
 • kulinka3 05.03.08, 13:44
  Ale do takiej jawności to wszyscy pielgrzymują, nie tylko małżonkowie.Po to
  będzie sąd ostateczny.
  Czyli co wspólna spowiedź, wspólna komunia?
 • sunday 05.03.08, 13:56
  > Ale do takiej jawności to wszyscy pielgrzymują,
  > nie tylko małżonkowie. [...]

  Czyli tym bardziej, ze względu na jedność, małżonkowie.

  > Po to będzie sąd ostateczny.

  Czyli taka jawność narzucona, bo archanioł uroczyście wszem i wobec odczyta
  zwoje podkreślając dźwiękiem trąby co ważniejsze momenty? No cóż, bliższa mi
  jest interpretacja takiej jawności, do której dojrzejemy w miłości. Jawności,
  która jest znakiem szczególnej jedności.

  > Czyli co wspólna spowiedź,

  Napisałem o dążeniu do jawności. I o tym, że nie wszystkim małżeństwom dane jest
  zrealizować tę jawność już tutaj.

  > wspólna komunia?

  Myślałem, że dla wierzących małżonków to dość oczywiste.
 • kulinka3 05.03.08, 15:00
  Eucharystia i pokuta są aktami indywidualnymi, nie ma zbiorowej
  odpowiedzialności nawet w ramach małżeństwa, i nie ma zbiorowej łaski(choć rzecz
  dzieje się we wspólnocie Kościoła).Miłujący się małżonkowie nie stają sie jednym
  podmiotem.
 • sunday 05.03.08, 15:36
  > Eucharystia i pokuta są aktami indywidualnymi,

  Cóż, nieprawda. Eucharystia nie jest i nie może być aktem indywidualnym. Zawsze
  jest włączeniem się w niebieską Liturgię, którą sprawuje On.

  A pokuta - nie czujesz wstydu, gdy ktoś Ci bliski źle postępuje? Nie modlisz się
  za niego? A co robią Ci, którzy ofiarowują coś (modlitwę, cierpienie) za innych?

  > nie ma zbiorowej odpowiedzialności nawet w ramach małżeństwa,
  > i nie ma zbiorowej łaski(choć rzecz dzieje się we wspólnocie
  > Kościoła).

  Wypowiadasz się bardzo autorytatywnie. I - obawiam się - mylisz się. Czym jest
  Wybranie, jak nie zbiorową łaską dla potomków Abrahama? Czym było wygnanie,
  jeśli nie zbiorową odpowiedzialnością ludu wybranego? Czym jest uświęcenie
  niewierzącego męża dzięki wierzącej żonie?

  > Miłujący się małżonkowie nie stają się jednym podmiotem.

  Jest napisane, że są powołani do stania się jednością. Nie wiem i nikt nie wie
  dokładnie, na czym ta jedność ma polegać, w jakim dokładnie sensie mają stać się
  jednym podmiotem i podmiotem czego. Nie wszystko można i nie wszystko trzeba
  zamknąć w definicjach i ponumerowanych kanonach --- "tajemnica to wielka" /Ef
  5,32/. Jednak "jedno" znaczy "jedno". Nie rozmywajmy znaczenia słów.
 • isma 05.03.08, 16:24
  Badz konsekwentny. Jesli "jedno" znaczy "jedno" - to "cialo"
  znaczy "cialo". Nie rozmywajmy znaczenia slow!

  A co do Tajemnicy, to sie zgadzam. I dlatego wlasnie ci, ktorym ta
  Tajemnica przez sakrament jest dana, moga sami dla siebie ja roznie
  rozpoznawac - wyjawszy to, co z nakazu Bozego wprost szczegolowo
  pochodzi, czyli np. kwestie plodnosci.

  --
  Is.
 • sunday 05.03.08, 16:49
  > Badz konsekwentny. Jesli "jedno" znaczy "jedno" - to "cialo"
  > znaczy "cialo". Nie rozmywajmy znaczenia slow!

  Prawda! Czyli twierdzisz, że u kresu, po zmartwychwstaniu ciał, mąż i żona będą
  żyli w jednym ciele? smile A uwaga o "nierozmywaniu" miała podkreślać zasadniczą
  wyjątkowość jedności małżeńskiej.

  > A co do Tajemnicy, to sie zgadzam. I dlatego wlasnie ci, ktorym
  > ta Tajemnica przez sakrament jest dana, moga sami dla siebie ja
  > roznie rozpoznawac [...]

  Zgadzam się. Ale rozpoznawanie rozpoznawaniem, ale Tam jakoś to będzie/jest. Do
  jakiejś jedności dojdziemy. Do jakiej --- zobaczymy.
 • kulinka3 05.03.08, 18:00
  Indywidualnym w tym znaczeniu,że sakramenty niosą łaskę dla konkretnego
  człowieka, który je przyjmuje.Oczywiście mają one również swój wymiar
  społeczny,ale ten nie jest możliwy bez indywidualnego człowieczego aktu.
  Tak, jak grzech jest zawsze aktem konkretnej osoby, a nie wspólnoty, tak
  sakrament pojednania jest również skutkiem nawrócenia tego konkretnego człowieka
  i komunię przyjmuje konkretny X.
  I jeszcze, jeśli mówimy o jedności to mówimy o jedności dwojga, owo dwojga
  pozostaje w mocy.
 • sunday 05.03.08, 18:09
  > I jeszcze, jeśli mówimy o jedności to mówimy o jedności dwojga,
  > owo dwojga pozostaje w mocy.

  Jasne, że tak. Jak mówimy o jedności Trójcy, to owo Trójcy też pozostaje w mocy.
 • kudyn 06.03.08, 12:39
  Łaska jest dla konkretnego człowieka, ale to jak ją przyjmuje zależy nie tylko
  od niego. Dotyka mnie każdy grzech który ja popełniłem, ale również każdy mój
  grzech, w różnym stopniu dotyka innych. Dlatego np. spowiedź ma również wymiar
  społeczny, ksiądz reprezentuje wspólnotę która została „zraniona”.
 • mama_kasia 06.03.08, 13:55
  Zgadzam się z tym, że mój grzech dotyka innych i spowiedź ma
  wymiar społeczny. Pięknie to widać, gdy jest celebrowana
  wspólnotowo, gdy inni modlą się za tych, co akurat się spowiadają,
  gdy jest cała liturgia.
  Ale nie rozumiem tego:
  > Łaska jest dla konkretnego człowieka, ale to jak ją przyjmuje zależy nie tylko
  > od niego.
  A od kogo jeszcze?
 • kudyn 06.03.08, 14:24
  Podobnie jak doświadczamy skutku grzechu innych, podobnie doświadczamy działania
  łaski czy uświęcenia w innych. Grzech innych wpływa na nas, czyli w jakiś sposób
  wpływa również na działanie łaski we mnie. Uświęcenie innych wpływa na
  przyjmowanie łaski w moim życiu.

  Ale właściwie nie zgadzam się z tym, że łaska jest dla konkretnego człowieka.
  Nie tylko, jesteśmy wspólnotą i Bóg chce działać w życiu innych poprzez nas i w
  życiu nas poprzez innych.
 • kulinka3 06.03.08, 13:56
  Tak grzech ma również swój wymiar społeczny i pisałam o tym, ale nade wszystko
  niszczy mnie, osobiście. I łaska buduje najpierw mnie ,a poprzez mnie wspólnotę.
 • kudyn 06.03.08, 14:29
  Jeżeli przyjmujesz, że łaska poprzez Ciebie buduje wspólnotę, tzn. że w jakiś
  sposób masz wpływ na działanie łaski w innych. Co jest pierwsze jest sporem
  typu, pierwsza kura czy jajko. Chrzest dzieci w jakiś sposób to ilustruje.
 • minerwamcg 20.10.08, 00:19
  Dla mnie Zelia i Ludwik Martin to takie trochę "nieprawdziwe"
  małżeństwo. Jakby zakonnikowi i zakonnicy oddano pod opiekę gromadę
  dzieci z przykazaniem, żeby je wychowali na następnych zakonników.
  Każde z nich chciało się całkowicie poświęcić Bogu, złożyło się
  inaczej, więc - nie bez udziału atmosfery domowej przecież - poszły
  do zakonu wszystkie ich dzieci. Zrealizowały marzenia rodziców i
  chyba od nich, bo od kogo nabyły przeświadczenie, że klasztor jest
  jedyną drogą, na której człowiek może służyć Bogu, jedyne "godziwe"
  powołanie. Gdyby w tym domu bardziej dowartościowano właśnie
  małżeństwo, być może zdecydowałaby się na nie choć jedna z córek?
  --
  Osoby mrowie a mrowie
 • kudyn 20.10.08, 08:48
  Jeżeli wybór życia zakonnego jest wynikiem wychowania to pewnie tak jest, ale
  jeszcze mamy powołanie.
 • minerwamcg 20.10.08, 11:25
  Czasem tak jest, że atmosfera domu i panujące w nim poglądy nie mają
  znaczenia. Ale na ogół mają wpływ, i to duży.
  Nie mam pretensji do Ludwika i Zelii, że w ich domu była pobożna
  atmosfera, wręcz przeciwnie. Tak na dobrą sprawę nie mogę ich mieć
  także i o to, że uważali zakon za spełnienie marzeń i jedyne
  powołanie w którym można naprawdę poświęcić się Bogu - bo takie było
  przez całe wieki głębokie przekonanie Kościoła, dowartościowywać
  małżeństwo zaczęto tak naprawdę dopiero niedawno. Więc nie mogę
  czepiać się o to, że byli dziećmi swoich czasów smile
  Marudzę z innego powodu. Że takich dwoje "zakonników z dziećmi"
  stawia się za wzór małżeńskiego życia. To trochę tak, jakby
  beatyfikować razem Kingę i Wstydliwego...
  --
  Osoby mrowie a mrowie

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.