Dodaj do ulubionych

Dyskryminacja

17.06.05, 22:57
List Magdaleny Środy do dyrektora Filharmonii Narodowej w Łodzi
czerwiec 2005 r.

Pan Zbigniew Lasocki
Dyrektor Naczelny
Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina


W związku z otrzymaniem skargi dotyczącej ogłoszenia, jakie znalazło się na
tablicy informacyjnej w Filharmonii Łódzkiej, pragnę zwrócić Pana uwagę na
fakt, ze zgodnie z polskim prawem zakazane jest formułowanie ofert pracy w
sposób dyskryminujący.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz.
94 z późn. zm.), wdrożyła do prawodawstwa polskiego normy dotyczące rynku
pracy zawarte w dyrektywach prawa wspólnotowego. Kodeks pracy stanowi, że
kobiety i mężczyźni mają być równo traktowani w zakresie nawiązania i
rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu
do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych m. in. bez względu na
wiek (art. 18(3a) § 1. k.p.). Ponadto ustawa ta w art. 18(3a) § 2 i 3 k.p. -
który Pan złamał - definiuje i wprowadza zakaz dyskryminacji pośredniej oraz
wprowadza zakaz dyskryminacji bezpośredniej, jako naruszającej zasadę równego
traktowania kobiet i mężczyzn.

Z kolei ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy w dziale "Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko
przepisom ustawy" mówi w art. 123, który również został przez Pana złamany,
iż "kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie
etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie
religijne lub ze względu na przynależność związkową odmówi zatrudnienia
kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania
zawodowego, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł."

W związku z powyższym pragnę zasugerować Panu Dyrektorowi zmianę zarówno
treści ogłoszenia, jak i rzeczywiste (w całym procesie rekrutacji i
zatrudniania) nieograniczanie podjęcia ww. pracy tylko do osób, które nie
ukończyły 32 roku życia. Jest to bowiem niedopuszczalne w świetle
obowiązujących przepisów, które pozwoliłam sobie wyżej przytoczyć.

Edytor zaawansowany
 • Gość: POSTĘP IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.06.05, 22:59
  Niedawno natknąłem się w podróży na jednego z dawnych kolegów gimnazjalnych.
  Ongiś żyliśmy z sobą w ścisłej przyjaźni. Nic tedy dziwnego, że po
  jedenastoletniej prawie rozłące przywitanie było serdeczne. "Jak się masz?...
  gdzie przebywasz?... co porabiasz?... dokąd jedziesz?... Aleś zmężniał,
  spoważniał... nawet nie przypuszczałem, iż się tutaj spotkamy". Takie i tym
  podobne pytania i wykrzykniki krzyżowały się wzajemnie. Mieliśmy przed sobą
  spory kawał wspólnej podróży, więc dosyć było czasu do zobopólnych wynurzeń.

  Przypomnieliśmy sobie dawne szkolne czasy, opowiedzieli przeżycia wojenne,
  przeszli wreszcie do najświeższych zmian i wypadków. Już nie wiem w jaki
  sposób, dość, że rozmowa skierowała się na temat religijny. Otóż mój kolega w
  szczerości serca wyznał, iż na Kościół, na prawdy wiary, na przykazania
  zapatruje się krytycznie, a owej "naiwno-prostaczej" wiary studenta dawno się
  pozbył.

  – Żyjemy w wieku XX – mówił – w wieku ogólnego postępu; człowiek inteligentny
  powinien z tym postępem iść naprzód, bo w przeciwnym razie można go słusznie
  nazwać zacofańcem.

  – Mój drogi, zapytałem znienacka, może byś mi raczył wytłumaczyć to
  słowo "postęp". Co chcesz właśnie tym wyrazem oznaczyć?

  – Postęp... postęp – odparł nieco zmieszany moim pytaniem – postęp to wyraz dla
  każdego jasny i zrozumiały.

  – No, ale każdy może go po swojemu rozumieć: jeden da mu prawdziwe, inny
  niedokładne, a inny jeszcze wręcz fałszywe znaczenie.

  – Ja w postępie widzę zastosowanie się do prądów i przekonań naszych.

  – Nie zgodzilibyśmy się na tym punkcie.

  – Dlaczego? – zapytał mój kolega gorączkowo.

  – Z tej prostej przyczyny, że nie wszystko co nowoczesne to uznania godne. Od
  najdawniejszych czasów do dziś dnia fałsz i prawda, mądrość i głupota mają
  prawo obywatelstwa na świecie. Nie było wieku, któryby miał monopol
  nieomylności. Stąd też i w obecnym wieku są prądy zgubne i zapatrywania
  niedorzeczne. Dziwię się bardzo, że właśnie tę bezmyślną czołobitność przed
  wszystkim co nowe śmiesz nazywać postępem.

  – W takim razie co ty widzisz w postępie? Dla ciebie postęp to pewnie
  zaskorupienie się w ciemności, nieuctwie, to lęk przed kulturą, wstręt do
  wszelkich zmian i ulepszeń.

  – Przenigdy, mój drogi, ja ci dowiodę, że jestem pod tym względem bardziej niż
  ty postępowym. Moim zdaniem postęp jest (jak samo słowo wskazuje) posuwaniem
  się naprzód, jest doskonaleniem się, jest wzrostem jakiegoś dobra. A ponieważ
  są dobra materialne, umysłowe i moralne, stąd i potrójny zazwyczaj rozróżniamy
  postęp. Jeśli w jakim narodzie lub społeczeństwie wzrasta dobrobyt, wzrastają
  udogodnienia życiowe, mówimy wtenczas o postępie materialnym; jeśli rozwijają
  się nauki i sztuki, nazywamy to postępem umysłowym; jeśli łagodnieją,
  uszlachetniają się obyczaje, wzrasta religijność, prawość charakterów, poczucie
  obowiązku, mamy przed sobą przykład postępu moralnego.

  Te trzy kierunki są z sobą dość luźno związane tak, że z postępem materialnym
  może iść w parze upadek moralny i umysłowy, lub na odwrót. Tak np. państwo
  rzymskie w II-gim wieku po Chrystusie okazuje większy postęp materialny niż w I-
  szym w. przed Chrystusem, ale w obyczajach i literaturze nastąpiło pokaźne
  cofnięcie się.

  Oto pojęcie, jakie mam o postępie. I jestem przekonany, że ani Kościół ani w
  ogóle religia nie stoi prawdziwemu postępowi na zawadzie, owszem, wspiera go i
  utrwala. Ale niestety płaszczykiem postępu nauczyli się ludzie różne rzeczy
  okrywać.

  Wygaduje ktoś na Kościół, ostrzy język na duchowieństwie, poprawia Pismo św. –
  Ot mówią o nim: "To człowiek postępowy".

  Ów drwi z pobożności, nie uczęszcza na nabożeństwa, nie przestrzega postów
  nakazanych – ma się rozumieć: także postępowy.

  Inny czyta niemoralne książki, chodzi do żydowskich kino-teatrów na brudne
  widowiska, broni ślubów cywilnych i rozwodów – idzie – powiadają – z duchem
  czasu, z postępem.

  Inny jeszcze w życiu nie bardzo krępuje się przykazaniami i moralnością
  chrześcijańską – postępowy, któżby temu zaprzeczył.

  Oto co wielu widzi w postępie, a co i tyś poniekąd zawarł w słowach dopiero
  wspomnianych, że "postęp" to przystosowanie się do prądów i przekonań
  nowoczesnych.

  Burzyć wszystko co dawne, pomiatać tym co święte i czcigodne, wyłamywać się
  spod praw sumienia, deptać zdrowy rozsądek, odbierać człowiekowi to, co go
  uszlachetnia, zaniedbywać swe obowiązki wobec Stwórcy, przytakiwać pustym
  frazesom, powtarzać za drugimi różne głupstwa – to nie postęp, to najzwyklejsze
  pod słońcem zacofanie.

  – Zarzucasz mi – odciął się mój kolega – czego wcale nie mówiłem.

  – Nie mówiłeś tego otwarcie, ale do podobnych wniosków prowadzi twoje
  zapatrywanie na postęp. Bo jeśli postęp będzie tylko płaszczeniem się przed
  wszystkimi zapatrywaniami naszych czasów, a właściwie przed zapatrywaniami
  różnych pół i ćwierćmędrków, to wówczas z pojęciem postępu da się połączyć
  każda niedorzeczność i każdy wybryk.

  Mój towarzysz jakoś stracił ochotę do dalszej rozmowy o postępie. Po chwili
  milczenia zaczęliśmy o... pogodzie.

 • Gość: jozue IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.06.05, 23:05
  szybko piszesz :) ale nie na temat.
 • Gość: zozo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.06.05, 23:09
  postep jest stenotypista czy to postepowe?

  A tak na temat to zgadzam sie Dr Sroda, wystarczy otworzyc gazete i znajdziemy
  szukam sekretarki -kobiety konkurs na szefa (faceta)tylko jak za to sie zabrac?!

 • Gość: doczesnosc IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.06.05, 23:34
  1. Dostępna dla naszego doświadczenia doczesność ukazuje się nam zewsząd jako
  coś niedokończonego, jako coś, co wymaga dopełnienia w rzeczywistym życiu
  przyszłym, w którym dopiero nabędzie wartości. Doczesność ze swej istoty jest
  tylko przedsionkiem, wstępem; można ją zrozumieć tylko w związku z życiem
  przyszłym, które po niej następuje.

  Niedokończone jest poznanie ludzkie. Z natury ma człowiek wrodzone pragnienie
  wiedzy, lecz ocean poznawalnego jest nieskończony; nigdzie duch ludzki nie może
  dostrzec jakiegoś punktu, na którym by się oparł i spokój znalazł. Im więcej
  postępuje wiedza ludzka, tym bardziej jest niedokończona, gdyż każda znaleziona
  odpowiedź rodzi tuzin nowych pytań. Tak się przedstawia istota doczesności.
  Czyżby duchowi ludzkiemu nie było przeznaczone, by wreszcie pokój znalazł?

  Niedokończone jest ludzkie chcenie. Wola jest na to, aby w jakiejś istocie
  trwały znalazła spokój, któryby zapełnił jej nieskończoną próżnię. A gdzież i
  kiedyż serce ludzkie w doczesności podobny spokój znalazło? Życie doczesne
  istnieje tylko po to, by ogień miłości rozżarzyć, straszną sprężynę
  pożądliwości naciągnąć. Wola ludzka lata od jednej rzeczy do drugiej.
  Wszystkiego człowiek chce i na wszystkim się zawodzi i niezaspokojony, w
  gorzkiej boleści staje nad brzegiem grobu!

  2. Niedokończona jest też ludzika praca i walka życiowa. Gdyby wysiłki jakiegoś
  szczęśliwca zostały uwieńczone wszelkim pożądanym skutkiem; gdyby mu się udało
  urzeczywistnić wielkie jakieś dzieło, niezwykłe przedsięwzięcie, założyć jakieś
  olbrzymie państwo, jakiego jeszcze świat nie widział, – czyż to wszystko nie
  pękłoby tutaj jak bańka mydlana, by innym majakom zrobić miejsce?

  Wszystko tu jest zabawką dziecięcą, która długo żadnego człowieka zaspokoić nie
  może. Nawet najszlachetniejsze wysiłki, jakież by miały znaczenie, gdyby się
  wszystko ze śmiercią kończyło. Każdy widzi, że nauka materialistów jest
  pomysłem mizernym, który musi pociągnąć za sobą zupełne odrętwienie i paraliż
  ducha, leniwe i tępe życie z dnia na dzień, a wreszcie zwątpienie i rozpacz. Bo
  i po cóż pracować, jeżeli moja praca ma pozostać bez wyższego celu i bez
  wyższych widoków, jeżeli po krótkim czasie w wieczną nicość się obrócę?

  Jak może w ogóle mieć wartość życie, które tak dla poszczególnego człowieka,
  jak i dla ogółu ludzi składa się z marzeń i zawodów, z wysiłków i trosk, z walk
  i boleści? A ponieważ to życie ziemskie nie ma wartości godnej człowieka,
  byłoby najlepiej zakończyć je co prędzej, aby jak najrychlej przejść do
  zbawczej nicości.

  Jakże całkiem inaczej przedstawia się życie ziemskie w świetle nauki o życiu
  przyszłym! Jakże zwątpiałych podnosi na duchu to pełne pociechy
  przeświadczenie, że żaden trud, żadne wierne spełnienie obowiązków nie ginie;
  że wszystko, rzecz najdrobniejsza nawet, w odblasku wieczności posiada wysoką
  wartość.

  3. Niedokończony jest wreszcie cały porządek prawny i wymiar sprawiedliwości.
  Pierwsza bowiem zasada sprawiedliwości wymaga, ażeby dobro było wynagrodzone,
  zło – ukarane. W piersiach swych nosi człowiek to niezłomne przeświadczenie, że
  za czyny moralne nie tylko przed sądem ludzkim, nie tylko przed sądem własnego
  rozumu jest odpowiedzialny, lecz więcej jeszcze przed jakąś absolutną potęgą,
  która nad człowiekiem stoi i wszystkich ludzi, dobrych i złych, przed swój
  trybunał pociągnie, by ich sądzić, według zasad niezmiennej sprawiedliwości. I
  gdzież jest ten trybunał?

  Czyż doczesność skończona w sobie nie byłaby szyderstwem ze sprawiedliwości?
  Wprawdzie i tu już na ziemi niektórzy ludzie dobrzy bywają wynagrodzeni, lecz
  całe mnóstwo innych dobrze czyniących pozostaje bez nagrody. Wprawdzie
  niejednego złodzieja i mordercę dosięga i tu już sprawiedliwość, lecz wyroki
  karzące dotykają czasem i niewinnych, większość zaś złych czynów ukrywa się
  bezkarnie. Zapewne, spokój nieskalanego sumienia jest szacownym dobrem, lecz
  jest on tylko pokrzepieniem na drodze do przyszłej ojczyzny, nie zaś
  spoczynkiem w ojczyźnie; daje on siłę do wytrwania, ale nie ostateczne
  zaspokojenie.

  Ani sercu ludzkiemu, ani odwiecznej sprawiedliwości stosunki doczesne nie
  czynią zadość. Dobro ulega, występek triumfuje. Tysiące tysięcy niewinnych, w
  ciągu wieków, zostało zamęczonych na śmierć przez ograniczoną sprawiedliwość
  ludzką; umarli oni bez czci, naznaczeni w oczach potomnych piętnem hańby, ich
  zaś oskarżyciele i prześladowcy żyli i umarli otoczeni szacunkiem i chwałą.
  Gdzież byłaby sprawiedliwość, gdyby się w życiu przyszłym dla tych niewinnych
  męczenników nie znajdowało niebo, a dla tych tyranów piekło?

  Gdyby zamiast tysięcy jeden tylko nicpoń był szczęśliwy, a zamiast milionów
  jeden tylko sprawiedliwy nieszczęśliwym, to istnienie życia przyszłego byłoby
  już udowodnione; jest ono konieczne, by dokonać wyrównania, którego się
  sprawiedliwość domaga.

  4. Życie doczesne pod każdym względem jest czymś niedokończonym; jest jakimś
  wspaniałym portalem, przed którym stoi; jest początkiem czegoś; jakimś
  obszernym dworcem kolejowym z poplątanymi szynami, które gdzieś w oddali giną
  dla oka naszego; jest nieustannym wsiadaniem do wagonu nowoprzybyłych
  podróżnych. Cel, koniec, rozwiązanie życia nie leży na ziemskim widnokręgu.
  Cały doczesny byt, odpowiednio do swej istoty, jest środkiem do czegoś, co w
  doczesności nie istnieje; jest pięciem się do czegoś nieznanego. Jak podziemne
  zwierzątko, które nie posiada odpowiedniego organu dla światła dziennego,
  dotyka korzeni drzew o wspaniałych konarach, nie mając o nich żadnego
  wyobrażenia, podobnie my ludzie krótkowidzący patrzymy się na zawikłane
  stosunki doczesności.

  A czyżby to, co się nam zdaje wskutek ograniczonego stanowiska naszego,
  niedokończonym, miało mieć zakończenie? Miałożby nie być poza portalem
  wspaniałego wnętrza? Czyżby dworzec kolejowy ze swymi żelaznymi szynami nie
  dlatego zbudowano, żeby nas do rzeczywistego doprowadzić celu, jakkolwiek
  czekając na dworcu, celu tego widzieć nie możemy? Czyżby przyroda mogła chcieć,
  by wędrowcy bez przestanku wchodzili do podróżnego wagonu życia, nie mając
  nigdy dojechać do pewnego celu? A my, co oglądamy tu na ziemi korzenie wyższego
  świata, mieliżbyśmy się tego świata wyrzec, ponieważ nie mamy dlań
  odpowiedniego organu, dopóki tu w ciele jesteśmy?

  Może kto pomyśleć, że choć w teraźniejszym stanie świata i życia widać wszędzie
  niedokończenie, to właśnie przyszły rozwój ziemi i jej stosunków sprowadzi
  takie wykończenie, które odpowie obecnemu rozwojowi. Lecz do jakiegoż to
  wykończenia spieszy ziemia w swoim olbrzymim rozwoju?

  Jak najświetniejszy fajerwerk kończy się kupką popiołu, tak rozwój świata
  zakończy się – i to z fizycznej konieczności rozkładem, zniszczeniem i
  popiołem. Czyżby w takiej przyszłości, w takim wykończeniu miał spoczywać
  ostateczny cel i sens rozwoju świata?

  Nie! jak fajerwerk spełnia swój cel nie przez popiół, w który się w końcu
  zamienia, ale przez uciechę, którą widzom sprawia swoim światłem, w górę
  strzelającym; tak i doczesność ma swój cel nie w końcowym stanie ziemi. Ten cel
  nie leży ani w obecnej ani w przyszłej doczesności, on zapuszcza swe korzenie w
  krainę wieczności, by tam znaleźć swoje wykończenie, a zarazem wyjaśnienie.
  Życie jest walką ciągle niedokończoną, ostateczny jej wynik nastąpi w świecie
  przyszłym.

  5. Są i tacy, którzy twierdzą, że jest wprawdzie życie przyszłe, ale tylko jako
  nagroda dla dobrych, żadną zaś miarą jako kara dla złych; dla nich bowiem
  wystarczającą karą ma być unicestwienie przy śmierci. I to jest fałszem. Bóg
  przeznaczył mię w każdym razie do szczęścia. Obdarował mię życiem nie pytając o
  moje zezwolenie; bo On Panem, ja – stworzeniem. Mógł mi życia nie dawać, gdyby
  mię chciał uczynić od siebie niezależnym. Życie moje co do swej istoty od Boga
  pochodzi i dla Niego jest przeznaczone. Bóg z istoty
 • Gość: doczesnosc cd. IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.06.05, 23:36
  Gdyby człowiek nie otrzymał życia od Boga, oczywiście byłby go nie nadużył. Ale
  otrzymał je nie na to, żeby go nadużywać, ale żeby go dobrze używać, a przez to
  wysłużyć sobie wiecznie szczęśliwe życie. Grzeszy człowiek, jeśli zbrodniczo
  życia nadużywa. Po grzechu następuje kara. A czy za rozmyślną, dobrowolną
  zbrodnię unicestwienie jest dostateczną karą?

  Unicestwienie trwa mgnienie oka, nie miałby tedy zbrodniarz czasu ani na
  wyznanie winy, ani na odcierpienie kary. Zresztą przed unicestwieniem każdy
  łotr tym bardziej tęskniłby do niego, im mocniejsze ma postanowienie trwać
  statecznie aż do końca w swoim rzemiośle. Kto mimo zgryzot nie wzdryga się żyć
  jak zwierzę, ten się chętnie pogodzi z tą myślą, że skończy, jak zwierzę. Nie,
  unicestwienie nie jest żadną karą.

  Bóg dał człowiekowi ludzką naturę z jej właściwościami; człowiek grzesząc
  nadużywa tej natury, musi więc w tej swojej naturze karę ponosić. Przez grzech
  odwrócił się od Boga, stawiając wyżej używanie rzeczy stworzonych ponad wolę
  Bożą. Za karę utraci Boga, a tę utratę czuć będzie jako karę; za grzeszne
  używanie czekają go męczarnie. Jakżeby się to stało, gdyby śmierć unicestwiała
  grzesznika? Czyż jednakowe unicestwienie dla wszystkich złych ludzi byłoby
  sprawiedliwą karą? Przecież ich występki tak co do liczby, jak co do ciężkości
  tak są rozmaite!

  Śmierć więc nie przyniesie z sobą wcale unicestwienia; zakończy tylko stanowczo
  czas doświadczeń. Na którą stronę drzewo wtedy upadnie, na tej leżeć będzie. Są
  dusze, które bez żadnej winy, a więc bez ciężaru kary przestępują próg życia
  pozagrobowego; są dusze, które swoje uchybienia i zaległą pokutę wyrównać muszą
  przez czasową karę w czyśćcu; są wreszcie grzesznicy, którzy się sami na zawsze
  od Boga odłączyli, których przeto sprawiedliwość Boża wieczną karą dotknąć
  musi.

  6. Wszystko to zostanie ostatecznie rozstrzygnięte po śmierci na sądzie; próba
  się już skończyła. Człowiek, jako jestestwo naturalne, dlatego był przez ciało
  i zmysły ze światem związany, żeby mógł być próbie poddany. Śmierć targa te
  nici, rozrywa duszę od ciała; "człowiek" jako jestestwo naturalne już nie
  istnieje, stanął u kresu swojego zawodu doczesnego. Dusza zaś może najwyżej
  czekać na tę chwilę, w której wszechpotężne słowo Stwórcy złączy ją napowrót z
  tymże ciałem ludzkim, dla którego jest przeznaczona, by je ożywiała przez całą
  istotę swoją i wszystkie swoje władze.

  Jeżeli tak jest, to życie doczesne posiada nieskończenie wysoką wartość; daje
  nam rzeczy skończone, przemijające, które jednak wyrastają na nieskończone i
  nieprzemijające; jest ono jakby wspaniałą bramą, przez którą człowiek przy
  śmierci wchodzi do pałaców Boga. "Pójdzie człowiek do domu wieczności swej"
  (1). W świetle tej wieczności, ziemskie szczęście i ziemskie cierpienie,
  okazuje się nieskończenie małym; godzi się człowiek z myślą, że tu na ziemi nie
  jest rozdzielane według osobistej zasługi czy winy.


 • Gość: jozue IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.06.05, 23:46
  pseudofilozoficzny belkot.
  Boga nie ma !
 • Gość: więcej pokory IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.06.05, 23:48
  Współczesny świat, nie radząc sobie z wieloma istotnymi problemami, ucieka od
  nich w niebezpieczny kanał tematów zastępczych. W pakiecie problemów trudnych
  do rozwiązania znajduje się wiele kwestii dotyczących małżeństwa, rodziny czy
  społeczeństwa. Omijając zderzenie się z nimi, wykorzystuje się ku temu coraz
  większe możliwości komunikacji i coraz łatwiejszy dostęp do informacji, a więc
  skuteczniejszą możliwość wpływania na opinię publiczną i w znacznym stopniu
  oddziaływania na nią.

  Wśród tematów zastępczych świata współczesnego wiele dotyczy albo ma
  bezpośredni związek z rodziną: emancypacja kobiety, partnerstwo w rodzinie,
  problem zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, problem molestowania dzieci czy
  przemocy w rodzinie. Chociaż są to problemy ogromnej wagi indywidualnej czy
  społecznej, jeśli wyrwie się je z właściwego kontekstu, stają się tematami
  zastępczymi.

  W praktycznym rozwiązywaniu problemów tzw. zastępczych najczęściej nie chodzi
  o osoby bezpośrednio nimi dotknięte czy zainteresowane, lecz o coś zgoła
  innego. Rozpatrywane problemy są tylko pretekstem do dochodzenia czy
  załatwiania całkiem innych kwestii.

  W związku z tym rodzą się pytania: czy w podnoszeniu kwestii emancypacji kobiet
  chodzi o prawdziwą godność każdej kobiety czy też o promowanie pewnych
  środowisk czy wzorców kobiecych (np. kobiet pragnących się wyzwolić od pełni
  swego rozwoju, jakie stwarza im macierzyństwo)? Czy w podnoszonej kwestii
  partnerstwa w rodzinie chodzi o cementowanie rodziny w jej tradycyjnym modelu
  przełożeństwa i posłuszeństwa motywowanego miłością (por. myślenie kategoriami
  wspólnoty) czy raczej o rozchwianie rodziny: autorytetu rodziców,
  fundamentalnych więzów, atmosfery, systemu wartości, by stała się bardziej
  chłonna na zewnętrzne oddziaływanie licznych prądów, narzucających się drogą
  choćby medialną ( myślenie kategoriami hotelowymi)? Czy w podnoszonej kwestii
  molestowania dzieci czy przemocy w rodzinie chodzi tak naprawdę o poszanowanie
  godności dziecka jako osoby ludzkiej, realizującej swą godność w miłości tj.
  relacji ) do rodziców, do rodzeństwa, do pozostałych członków rodziny, do
  szerszej wspólnoty, czy raczej o podsycanie walki egoizmów („nie licz się z
  nikim”), czyli niesubordynacji („nie pozwól sobą kierować”), do nieufności
  („pamiętaj każdy to twój wróg”), do przedmiotowego traktowania drugiego
  człowieka („używaj i wykorzystuj, ile się tylko da”)?

  W świecie współczesnym problematyka rodziny wydaje się kluczowa dla
  wszystkich areopagów, którym bliski jest problem przyszłości – tej
  najbliższej, „na jutro”, i tej dalszej, „na następne pokolenia” i tej
  najdalszej przyszłości samej „cywilizacji”. Wypływa to bowiem z faktu, iż
  sytuacja wydatnie wpływa na kształtowanie sumienia człowieka, jak i odsłania
  przed człowiekiem potrzebę ludzkiej mądrości retrospektywnej i progresywnej. • Gość: postęp IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.06.05, 23:55
  Uwaga na „ postęp i rozwój”!

  To, co sprzyjało funkcjonowaniu sumienia i Prawa Naturalnego – zaczyna znikać
  dla współczesnego człowieka, dlatego przypomnijmy co należy. Poczucie
  sprawiedliwości jest nam potrzebne, aby odczuwać niepokój przy pełnym stole,
  gdy inni głodują. Potrzeba umiarkowania powinna obronić nasze gospodarstwa
  wiejskie przed mirażem złotodajnych ferm i realnym bankructwem. Dar
  roztropności powinien nas ostrzec przed watahami zagranicznych oszustów i
  lichwiarzy. Cnota męstwa przyda nam się bardzo, gdy nie znający granic wiatr
  przywieje nam z zagranicy pyłki genetycznie zmodyfikowanych roślin, a
  właściciele pól eksperymentalnych będą nas ciągać po sądach za rzekomą kradzież.

  Ale Polska, dzięki swojej rzekomej zaściankowości, dzięki swojemu bogactwu
  wiary i zdrowej ziemi ojczystej - nie musi bać się grozy powszechnej śmierci
  ciała i duszy, jeżeli tylko oddali hypnotyzerów spod znaku ideologii,
  zwalczającej Boga w umyśle i sercu człowieka. Bodźcem do tej walki niech będzie
  dla nas dobro innych narodów, znajdujących się w znacznie gorszej sytuacji.
  Bądźmy dla nich – jako naród i jako państwo – wzorem cywilizacji łacińskiej,
  znanej z harmonii ufnej modlitwy i rzetelnej pracy – chociażby w pocie czoła

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka