Dodaj do ulubionych

Wartość godziwa

09.02.09, 20:12
Chciałbym prosić Szanownych Forumowiczów o pomoc, zwłaszcza tych, którzy
posiadają wykształcenie i/lub wiedzę prawniczą.

Pokazano mi dokument, akt prawny, Rozporządzenie Ministra Finansów:
isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082281508&type=2&name=D20081508.pdf
W Rozporządzeniu tym pojawia się określenie: "wartość godziwa".

Moje pytanie brzmi: czy istnieje jakaś prawna definicja "wartości godziwej"?
Jaka? W jaki sposób prawo definiuje, jaka jest "wartość godziwa" aktywów
finansowych?

Do Szanownych Państwa Bankowców: czy mógłbym prosić o jakiś przykład (o ile
oczywiście nie jest to złamanie tajemnicy zawodowej), ile wynosi "wartość
godziwa" jakiegoś waloru?
Na przykład, ile dziś (9 lutego 2009) wynosi "wartość godziwa" akcji Agory
(kurs GPW 13,66 PLN)?

Do miłośników różnych teorii mam pytanie: czy to wszystko oznacza, że wyniki
polskich banków za 2008 będą mimo wszystko "not so bad as expected"?

Fragmenty z Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod
wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

"3) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:
㤠22a. Aktywa finansowe zaliczone do przeznaczonych
do obrotu, na dzień przekwalifikowania
ich do innej kategorii aktywów
zgodnie z § 6 ust. 4 albo 5, wycenia się
w wartości godziwej na ten dzień. Wartość
godziwa na dzień przekwalifikowania staje
się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia
lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski
lub straty z przeszacowania aktywów finansowych
poddanych przekwalifikowaniu
ujęte do tej pory jako przychody lub
koszty finansowe pozostają w rachunku
zysków i strat.”;
4) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych
do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania
ich w całości lub części do kategorii
aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej.
Skutki przeszacowania ustalone jako różnica
między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością
w skorygowanych cenach nabycia
a wartością godziwą zalicza się odpowiednio
do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego lub odnosi się na
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, zależ-
nie od wybranego przez jednostkę sposobu,
o którym mowa w § 21 ust. 2.”;"

PS.
1. Muszę cofnąć moją opinię o Rządzie, że ten jakoby nic nie robi. Otóż robi i
to dużo. Przynajmniej Minister Finansów.
2. Uprzejmie proszę o nieużywanie w odpowiedziach słowa "bankster".
Edytor zaawansowany
 • satorianus 09.02.09, 20:17
  W Polityce społecznej czasami rozumie się to jako minimum socjalne. Rzadziej-
  jak minimum egzystencji. Jeszcze rzadziej stosuje się całkowicie dowolne wyliczenia.
 • kadi-lak 09.02.09, 20:38
  Wartosc godziwa jest to wartosc odwrotna do wartosci niegodziwej.
 • robisc 09.02.09, 20:45
  pytaj sie raczej ksiegowych; cos mi sie kolacze z jakiegos szkolenia, ze jest to
  sposob wyceny aktywow w IAS
  --
  "Every government is run by liars and nothing they say should be believed." -
  I.F. Stone

  Polityka i Gospodarka
 • baldazar 09.02.09, 21:00
  Wartość godziwa odwoływuje się do wartości rynkowej.
  Temat jest bardzo rozwojowy- proponuję wyszukiwarkę.


 • baldazar 09.02.09, 21:08
  Obowiązek Wyceny Wartości Godziwej

  MSR to zestaw norm dotyczących wymogów w zakresie ujmowania, wyceny,
  prezentacji i ujawnień większości pozycji sprawozdania finansowego.
  W niektórych przypadkach stosowanie MSR wymaga oszacowania wartości
  godziwej poszczególnych składników aktywów, która powinna być
  dokonana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego. W
  szczególności będzie to miało miejsce w następujących sytuacjach:

  MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” zaleca, aby w przypadku wykazywania
  składników aktywów według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia
  pomniejszonego o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy
  aktualizujące z tytułu utraty wartości, w sprawozdaniu finansowym
  ujawnić wartość godziwą rzeczowych aktywów trwałych, o ile różni się
  ona w sposób istotny od wartości bilansowej.


  Zgodnie z MSR 16, w przypadku wykazywania składników aktywów według
  wartości przeszacowanej, wartość godziwa musi być określona na dzień
  bilansowy. Należy zaznaczyć, że jeżeli pozycja rzeczowych aktywów
  trwałych jest przeszacowywana, cała grupa rzeczowych aktywów
  trwałych, do której przynależy dany składnik aktywów, powinna zostać
  przeszacowana. Wartość godziwą gruntów oraz budynków stanowi
  zazwyczaj ich wartość rynkowa, która ustalana jest na podstawie
  wyceny dokonywanej przez profesjonalnych rzeczoznawców. Wartość
  godziwą maszyn i urządzeń stanowi zazwyczaj ich wartość rynkowa
  ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawców, a jeśli jest to
  niemożliwe, wartość ich określa się na podstawie zamortyzowanego
  kosztu odtworzenia.

  Również, w przypadku nabycia rzeczowych aktywów trwałych w drodze
  wymiany lub częściowej wymiany w zamian za inną pozycję rzeczowych
  aktywów trwałych lub inny składnik aktywów, cenę nabycia takiej
  pozycji wycenia się w wartości godziwej otrzymanego składnika
  aktywów, która stanowi ekwiwalent wartości godziwej składnika
  aktywów oddanego w ramach wymiany, skorygowanej o kwotę przekazanych
  środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych.


  Zgodnie z MSR 17 „Rachunkowość leasingu” leasingobiorcy powinni
  ujmować leasing finansowy w bilansie jako aktywa i zobowiązania w
  kwotach równych wartości godziwej przedmiotu leasingu, ustalonej na
  dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej
  minimalnych opłat leasingowych, jeżeli jest ona niższa od wartości
  godziwej. Zasady księgowości dla sprzedaży i leasingu zwrotnego
  określone w MSR 17 generalnie wymagają ustalenia wartości godziwej
  przedmiotu leasingu.


  MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” wymaga, aby nabycia
  rzeczowych aktywów trwałych w wyniku połączenia jednostek
  gospodarczych były początkowo wyceniane według wartości godziwej,
  nawet jeśli przewyższa ona cenę nabycia.


  MSR 36 „Utrata wartości aktywów” nakazuje, aby na dzień bilansowy
  jednostka gospodarcza oceniła, czy istnieją jakieś przesłanki
  wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze
  składników aktywów. W przypadku utraty wartości składnika aktywów
  należy oszacować jego wartość odzyskiwalną w wysokości kwoty wyższej
  spośród ceny sprzedaży netto i wartości użytkowej.


  Standard MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” umożliwia jednostkom
  gospodarczym wybór pomiędzy modelem wartości godziwej a modelem ceny
  nabycia. Jednakże jednostka gospodarcza, która wybiera model ceny
  nabycia, powinna ujawnić wartość godziwą swoich nieruchomości
  inwestycyjnych w sprawozdaniu finansowym. Wybrany model powinien być
  stosowany przez jednostkę do wszystkich należących do niej
  nieruchomości inwestycyjnych. Ponieważ określenie, czy dana
  nieruchomość może zostać zaliczona do nieruchomości inwestycyjnych
  wymaga subiektywnej oceny, standard wymaga aby jednostka opracowała
  kryteria umożliwiające przeprowadzanie spójnych ocen.
  Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się przykładowo:  Grunt utrzymywany w posiadaniu ze względu na długoterminowy wzrost
  jego wartości, a nie w celu sprzedaży po krótkim okresie czasu w
  ramach zwykłej działalności jednostki,


  Grunt, którego przyszłe użytkowanie pozostaje aktualnie
  nieokreślone. (Jeżeli jednostka gospodarcza nie określiła, że będzie
  użytkowała grunt jako nieruchomość zajmowaną przez właściciela, lub
  po krótkim okresie czasu przeznaczy go na sprzedaż w ramach zwykłej
  działalności gospodarczej, to uznaje się, że grunt ten jest
  utrzymywany w posiadaniu ze względu na wzrost jego wartości),


  Budynek, którego jednostka gospodarcza jest właścicielem lub nabyty
  przez jednostkę sprawozdawczą w ramach leasingu finansowego, oddany
  przez jednostkę w leasing operacyjny na podstawie jednej lub
  większej liczby umów oraz


  Budynek, który obecnie jest wakujący, a który został przeznaczony do
  oddania w leasing operacyjny na podstawie jednej lub większej liczby
  umów.
  Podsumowując, jednostki gospodarcze stosujące MSR są zobligowane do
  ujęcia części pozycji w bilansie według wartości godziwej. Ponieważ
  wycena według wartości godziwej jest zagadnieniem trudnym dla wielu
  księgowych, rola wykwalifikowanego rzeczoznawcy majątkowego oraz
  zapotrzebowanie na jego specjalistyczne usługi znacznie wzrośnie.

  Roman Fortuna MRICS
  Rzeczoznawca Majątkowy

 • baldazar 09.02.09, 21:27
  Wartość rynkowa to najczęściej wartość szacowana metodą cenowo
  porównaczą w przypadku gruntów lub nieruchomości mieszkalnych.
  Bazuje na transakcjach zawieranych w ostatnich 0-24 miesiącach.
  Używa się tej metody przy wycenie zabezpieczeń pod kredyt hipo.
  Metoda jednak zupełnia nie uwzględnia trendów i nie pozwala na
  określenie stanu rynku -okazuje się bezuzyteczna w przypadku baniek
  cenowych. Są jeszcze metody odwołujące się do prognozy dochodu:
  np. DCF oraz wskaźnikowa : stosunek przychód do ceny transakcji.
 • szczurek.polny 09.02.09, 21:49
  Dobra, chyba dałem się trochę podpuścić i za szybko z "newsem" poleciałem na
  Forum, zamiast samemu pogooglać.

  Tytułem wyjaśnienia: w Rozporządzeniu chodzi o wartość godziwą instrumentów
  finansowych - akcji, obligacji, opcji, kontraktów itp. itd. - a nie o wartość
  godziwą nieruchomości, zapasów produktów gotowych, produkcji w toku i surowców
  czy środków trwałych. Jest to w tytule Rozporządzenia.

  Trochę się dałem zwieść zapisom końcowym Rozporządzenia:
  "§ 2. 1. Jednostka może dokonać przekwalifikowania
  aktywów finansowych zgodnie z § 6 rozporządzenia,
  o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
  rozporządzeniem według stanu sprzed dnia
  wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak
  nie wcześniej niż według stanu na dzień 1 lipca
  2008 r., pod warunkiem że decyzja o przekwalifikowaniu
  zostanie podjęta nie później niż 30 dni od dnia
  wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
  [...]
  § 3. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz
  pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych
  za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 r."
  co w mojej bujnej wyobraźni było dowodem na doraźny charakter tego prawa.

  Wartość godziwa zdefinowana jest w Ustawie o rachunkowości:

  W art. 28 pkt. 6:
  "Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby
  zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji
  rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi
  ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się
  w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o
  koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca.
  Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz
  zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona
  na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych,
  które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych
  stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży."

  Zaś w art. 44b pkt. 4 stoi:
  "Za wartość godziwą określonych aktywów lub zobowiązań przyjmuje się w
  szczególności w przypadku:
  1) notowanych papierów wartościowych - aktualny kurs notowań pomniejszony
  o koszty sprzedaży,
  2) nienotowanych papierów wartościowych - wartość oszacowaną, uwzględniającą
  takie czynniki, jak współczynnik cena do zysku i stopa dywidendy
  porównywalnych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki o
  podobnych charakterystykach,
  3) należności - wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty,
  wyznaczoną przy odpowiednich bieżących stopach procentowych, pomniejszoną
  o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne oraz ewentualne
  koszty windykacji. Wyznaczanie wartości bieżących (zdyskontowanych) w
  odniesieniu do należności krótkoterminowych nie jest konieczne, jeżeli różnica
  pomiędzy wartością należności według kwot wymagających zapłaty a
  według ich wartością zdyskontowaną nie jest istotna,
  [...]"

  Tak więc Rozporządzenie nie daje możliwości wyceny "z powietrza" aktywów
  notowanych na giełdzie, których wartość ulegała ostatnio dynamicznym zmianom.
  Można by na podstawie tego Rozporządzenia "pochachmęcić" przy wycenie
  instrumentów finansowych niepłynnych, nienotowanych... Ale to inna bajka.
 • wolo 09.02.09, 22:46
  Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a
  liability settled, between knowledgeable, willing parties in an
  arm's length transaction. IAS 39 provides a hierarchy to be used in
  determining the fair value for a financial instrument: [IAS 39
  Appendix A, paragraphs AG69-82]

  Quoted market prices in an active market are the best evidence of
  fair value and should be used, where they exist, to measure the
  financial instrument.
  If a market for a financial instrument is not active, an entity
  establishes fair value by using a valuation technique that makes
  maximum use of market inputs and includes recent arm's length market
  transactions, reference to the current fair value of another
  instrument that is substantially the same, discounted cash flow
  analysis, and option pricing models. An acceptable valuation
  technique incorporates all factors that market participants would
  consider in setting a price and is consistent with accepted economic
  methodologies for pricing financial instruments.
  If there is no active market for an equity instrument and the range
  of reasonable fair values is significant and these estimates cannot
  be made reliably, then an entity must measure the equity instrument
  at cost less impairment.


  To jest bardzo dobra strona do msr/mssr:
  www.iasplus.com/standard/ias39.htm
  --
  Pozdr.,
  wolo
 • p0135 10.02.09, 22:33
  zwycięza wolo, jako ten który dał najlepszą odpowiedź. IAS39

  Najczęściej wartość godziwa, to wycena z rynku aktywnego, np.
  zamknięcie na GPW, ale bywa markt-to model, np. DCF, model
  dwumianowy dla opcji, itp
 • damkon 09.02.09, 21:45

  Teoretycznie kazda wartosc jest godziwa, gdy jest wartoscia rynkowa,
  lecz w praktyce "wartosc godziwa" rozpatruje sie w oderwaniu od
  mechanizmu rynkowego, czyli w takim przypadku jej pojecie nie
  oznacza dokladnie nic.
  Caly problem z takimi zwiazkami frazeologicznymi polega na tym, ze w
  oderwaniu od rynku sa to pojecia puste a dodatkowo o duzym ladunku
  emocjonalnym (dla przykladu jak mozna okreslic wartosc placy
  godziwej?)

  Jednak ustawa o rachunkowosci przewiduje pewna wycene wartosci
  godziwej:

  ksiegowosc.infor.pl/vademecum/standardy-rachunkowosci/64584,Jak-mozna-ustalic-wartosc-godziwa.html  --
  Pozdrawiam,
  DK
 • pifpaf123 09.02.09, 21:49
  zalecenia, możliwości... jak rozumiem ten przepis daje możliwość
  kreatywnego myslenia

  pozdrawiam
 • szczurek.polny 10.02.09, 23:39
  Nie tu jest pies pogrzebany! Nie o to chodziło!
  Sam też nie zakumałem o co chodziło mojemu "źródłu informacji". Dopiero dzisiaj
  pozwoliłem sobie wyklarować co i jak...

  No więc wyobraźcie sobie Szanowni Forumowicze, że jestem sobie Instytucją
  Finansową i właśnie zabieram się za sporządzanie rocznego bilansu i rachunku
  wyników.

  Mam ci ja 200tys. akcji np. Agory (pierwsza alfabetycznie spółka z WIG20),
  którymi w zasadzie spekuluję to kupując, to sprzedając.
  31 grudnia 2008 Agora była po 16,20 PLN (kurs zamknięcia GPW), a więc te moje
  200tys. akcji warte było 3,24 mln PLN. Jest to wartość godziwa tych instrumentów
  finansowych na 31 grudnia 2008.

  No ale ponieważ ja, jako Instytucja Finansowa, nieźle w dupę na tych akcjach w
  2008 roku dostałem, to postanawiam je trzymać i nie sprzedawać, zanim kurs się
  nie odbije. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, mogę je sobie przekwalifikować
  zgodnie z punktem par 1. pkt 1a) cytowanego wcześniej rozporządzenia:
  "Aktywa finansowe zaliczone przez jednostkę do przeznaczonych do obrotu, z
  wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych,
  jeżeli przestały być utrzymywane w celu sprzedaży w krótkim terminie, mogą być
  zgodnie z ust. 4 i 5 przekwalifikowane do innych
  kategorii"

  I teraz jest myk - uwaga, uwaga!

  Zgodnie z par. 2 pkt 1.:
  "Jednostka może dokonać przekwalifikowania aktywów finansowych zgodnie z § 6
  rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
  rozporządzeniem według stanu sprzed dnia
  wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie wcześniej niż według
  stanu na dzień 1 lipca 2008 r., pod warunkiem że decyzja o przekwalifikowaniu
  zostanie podjęta nie później niż 30 dni od dnia
  wejścia w życie niniejszego rozporządzenia."

  Czyli przekwalifikowując akcje Agory z aktywów finansowych przeznaczonych do
  obrotu do innej kategorii, ustalam sobie wartość godziwą według stanu NA
  DOWOLNIE WYBRANY DZIEŃ między 1 lipca a 31 grudnia 2008.

  No to ja sobie wybieram 1 sierpnia, kiedy to akcje Agory zamknęły się kursem
  34,69 PLN. A więc moje 200tys akcji nie jest już warte ledwie 3,24 mln PLN, ale
  6,94 mln PLN.

  I tę liczbę wpisuję do bilansu i rachunku wyników. I każdy audytor musi mi to
  potem podpisać, bo zrobiłem to zgodnie z prawem. O ile oczywiście byłem bystry
  (lub wiedziałem co trzeba od kogo trzeba) i podjąłem decyzję o
  przekwalifikowaniu aktywów przed 17 stycznia 2008. Bo było na to 30 dni i teraz
  już nie można.

  No dobrze, ale jeśli miałem kontrakty terminowe albo jakieś opcje czy coś
  takiego... To też nie problem, co par 1. pkt 1a) wyłącza instrumenty pochodne,
  ale ten sam par 1. pkt 1b) stanowi:
  "Aktywa finansowe zaliczone do przeznaczonych do obrotu, z wyjątkiem określonych
  w ust. 5, mogą być przekwalifikowane do innych
  kategorii jedynie w wyjątkowych okolicznościach, przez które rozumie się
  okoliczności wynikające z jednorazowego, nadzwyczajnego
  zdarzenia, co do którego istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo ponownego
  zaistnienia w najbliższej przyszłości."

  A czyż globalny kryzys finansowy nie jest "jednorazowym, nadzwyczajnym
  zdarzeniem, co do którego istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo ponownego
  zaistnienia w najbliższej przyszłości."

  I teraz pytanie do prawników: dobrze mi moje "źródło" opowiada, czy mi kit
  wciska i robi ze mnie czarnego luda?
 • robisc 10.02.09, 23:50
  nie wiem, czy w dobrym kierunku zmierzam, ale w zeszlym roku zmienily sie
  przepisy w IAS, ktore pozalaly na ominiecie "godziwej wyceny" mark-to-market; w
  prasie jest na temn temat zreszta caly czas dosc ozywiona dyskusja, a nawet na
  tym forum Przecinek zalozyl kiedys watek;

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=17007&w=85997818&a=85997818
  z okazji skorzystaly ochoczo banki, ale i tak niewiele im to pomoglo w
  ostatecznym rozliczeniu, a wprowadzilo tylko zamieszanie, bo jedne stosuja
  mozliosci "ukrycia" w ten sposob czesci strat, a inne robia odpisy utraty
  wartosci aktywow po staremu;
  --
  "Every government is run by liars and nothing they say should be believed." -
  I.F. Stone

  Polityka i Gospodarka

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.