Dodaj do ulubionych

maciupki słowniczek staropolskiej łaciny sądowej

12.01.05, 21:14
Nie rości sobie żadnych pretensji. Ot, stworzony trochę dla zabawki w ciągu jednego dnia.
O ile dobrze pamiętam, to głównie na podstawie pracy O. Balzera "Przewód sądowy polski w zarysie", choć nie tylko.
Teraz jest już co prawda słownik Sondela (dla prawników i historyków), ale i ten tutaj może się tam komuś przyda. Mały, ale za darmo :-)
--
kocibrzuszki będzie wiosna
Edytor zaawansowany
 • kocibrzuch 12.01.05, 21:15
  abintestatus – zmarły bez testamentu
  abiuratum – świadectwo dane pod przysięgą
  abrenuntiata uxor – która się zrzekła majątku męża
  abrenuntio – wyrzec się, pozbyć
  absque omni iuris strepitu – bez konsekwencji sądowej
  accisa – czopowe
  accommodare – pożyczać
  acquisitio – wygranie procesu przez powoda
  acticatio – zapisanie aktu do ksiąg
  actor – powód (żałobnik); inaczej quaerulator, pars actorea, quaerulans
  actuarius – pisarz sądowy
  ad campum – sądy podkomorskie (graniczne) odbywały się na terenie spornym, stąd takie określenie miejsca stawienia się
  adcitatio – przypozew, pozew dodatkowy; w wypadku zmiany którejś ze stron, króla lub sędziego oraz dla uwiadomienia strony nieobecnej o nowym terminie
  adulterinus – fałszywy
  affines – powinowaci
  affinitas – powinowactwo; było przeszkodą małżeństwa wedle prawa kościelnego i świeckiego
  alienatio – pozbycie oddalenie, przeniesienie umowne prawa z jednej osoby na drugą (zamiana, przedaż, darowizna, spółka, najem)
  allophylus – cudzoziemiec
  angaria – powinności (poczta, podwody, szarwarki)
  apodixa – wypis z ksiąg
  apprehensio – uwięzienie, zatrzymanie
  arenda – dzierżawa
  arrha (pecunia principalis) – zadatek
  asscendentes – krewni wstępni
  astrictus – natężony; ścisły; związany, podległy
  attinentiae (pertinentiae) – przynależności, zarówno ruchome, jak nieruchome
  auctoramentum – potwierdzenie
 • kocibrzuch 12.01.05, 21:15
  bannum – zapowiedź małżeństwa z ambony
  bissextilis annus – rok przestępny
  bona in perlucris possessea – dobra w przezyskach dzierżone, dobra oddane w zastaw skutkiem egzekucji

  C
  calumnia – potwarz
  camerarius – komornik
  canon – czynsz roczny z nieruchomości oddanej do użytku
  capilaturia – postrzyżyny
  capitaneus – starosta
  casus fortuitus – przypadek nieprzejrzany, wypadek losowy
  causae hereditariae
  causae personales vel simplices, fundum non tangentes
  causae petitoriae
  causae possessoriae
  causae reales fundum tangentes – sprawy rzeczowe gruntu dotyczące
  circumferentiae – części albo działy leżące obok
  citatio – pozew (pisemny)
  citatio curialis (in curia) – rok nadworny
  citatio vitiosa (inordinata) – pozew nierządny
  citationis deportatio – zniesienie pozwu, jeśli np. zostałyby przy egzekucji wyroku naruszone dobra innych osób
  citationis melioratio – wydanie nowego, poprawnego pozwu
  cognatio regalis – pokrewieństwo sztuczne
  cognatus – krewny po kądzieli
  collaterales – krewni linii bocznej
  collaterales – sąsiedzi
  collusio – tajemne porozumienie w celach oszustwa
  comes – towarzysz książęcy, wójt wyższego prawa, hrabia
  competentia annorum – dojrzałość
  complex – pomocnik, współwinny
  concitatio – przypowiast
  condescensio – zjazd sądu na miejsce sporu
  condictamen – pojednanie
  condictator – jednacz, rozjemca
  consul – rajca miejski
  consummo 1 – dokonać, dopełnić
  contributio – składka, danina, pobór, podatek
  controversia – piśmienne streszczenie wywodów, dostarczone przez stronę
  contumacia – niestanie strony, zaoczność
  contumaciter – zaocznie
  contumax – krnąbrny, nieposłuszny; winny niestawienia się na rozprawę sądową
  contumelia – obelga
  copula carnalis – pokładziny
  crida – ogłoszenie upadłości
  crimen – culpa, delictum, excessus
 • kocibrzuch 12.01.05, 21:16
  damnum (terrestre) – umowna kara, ustalona wcześniej, za niedotrzymanie terminu zwrotu długu; et totidem damni – szkoda wynosiła drugie tyle, ile suma główna
  dapifer – stolnik
  de [omnibus] bonis tuis [mobilibus et] immobilibus ubilibet in Regno habitis et possessis – oznaczenie przedmiotu odpowiedzialności procesowej, skierowane względem posesjonata; ~habitis et habendis – jeżeli powód chciał podciągnąć pod egzekucję także ewentualną przyszłą własność pozwanego; względem imposesjonata: de persona tua; gdy powód nie był pewien: si es possessionatus, de bonis tuis mobilibus et immobilibus, ubilibet in Regno habitis et possessis, uti possessionato; sin minus, de persona tua, uti impossessionato
  decollatio (truncatio capitis) – ścięcie
  denegatio intromissionis – wzbronienie intromisji (pierwszego stopnia, wystarczało słowne)
  descendentes – krewni zstępni
  desponsatio – zaręczyny
  diffamatio – osławienie
  diffugium iuris – wybieg prawny
  dilatio ad annos – odkład do lat, przesunięcie rozprawy do osiągnięcia dojrzałości
  disbrigatio – pojednanie
  discretionis annus – pełnoletniość
  dispositio – rozporządzenie
  documenta – instrumenta, munimenta, litterae
  dostagium – fant, zastaw, zakład
  dotalitium – wiano; d. reformare – wywianować

  E
  elocutio – wynagrodzenie, zadośćuczynienie
  evasio – zwolnienie od skargi
  evictor – zachodźca
  exfideiubere – uwolnić od zastawu, wyręczyć
  exhibeo – wystawić na widok, okazywać
  expedit – jest przydatnym
  expeditio generalis – pospolite ruszenie
  expropriatio – wywłaszczenie
  expurgatores (com~) – świadkowie przysięgi
  extenuatio – płacenie długu ratami z dochodów

  F
  feria – dzień powszedni tygodnia, np. feria tertia post festum S. Bartholomaei – wtorek po św. Bartłomieju
  fideiussio – poręczenie, rękojmia
  fiscalia – podatki, opłaty
  fiscalis – należący do skarbu
  fiscus – kosz; kasa państwowa, skarb

  G
  gagium – vadium
  generalitas – powszechność, ogół; pro g. – dla dobra ogółu, ojczyzny, społeczeństwa
  generosus – w odniesieniu do szlachty na oznaczenie urzędników ziemskich
  homo desertus (sterilis) – bezdzietny
 • kocibrzuch 12.01.05, 21:17
  illustris – w odniesieniu do szlachty na oznaczenie rodzin książęcych
  impignoratio – zastawienie
  incapacitas cuiusvis functionis – utrata zdolności piastowania urzędów
  incensio luminis – pora zapalenia świateł, po zachodzie słońca
  indemnis – bez szkody
  indundatio aquae – zalewek, prawo spuszczania wody ze stawów na grunt sąsiada
  innotescentia – osobny pozew, wydany przez egzekwenta do opornego egzekuta, by stawił się w oznaczonym terminie przed starostą; 1) innotescentia pro interponendis vadiis triplicatis, 2) innotescentia pro decernendis vadiis triplicatis
  innotescimus – nakaz sędziego do pozwanego (jeżeli w tytule wymieniona jest jakakolwiek inna niż król osoba)
  inpraescriptibilis – nie podlegający prawu dawności
  integer – nieuszkodzony, pierwotny, zupełny; nie zepsuty; integrum est – jest dozwolone, słuszne, prawne; in integrum – na nowo, całkowicie, w pełni
  intercedo – zastępować kogoś, występować w czyimś imieniu, spełniać czyjąś funkcję
  interrogatoria – protokół śledztwa
  intromissio – wwiązanie
  intromittendum in bona – wwiedzenie w posiadanie
  iudicialiter (sis) responsurus – wezwanie pozwanego do sądowej odpowiedzialności
  iudicialiter attentaturus – egzekut ma się stawić
  iudicialiter satisfacturus – wezwanie do zadośćuczynienia zgodnie z wyrokiem
  iudicida – sędzic
  iuramentum proprium – przysięga własna (w odróżnieniu od przysięgi ze świadkami – iuramentum partis cum testibus)
  iuramentum remittere ad districtum – przysięgi nie składano przed trybunałem czy sądem nadwornym, lecz odsyłano ją wówczas do właściwego sądu ziemskiego lub grodzkiego
  iuribus aliarum personarum nihil ibidem nocendo – klauzula, że powód nie chce naruszać praw innych osób na dobrach pozwanego
  ius aggratiandi – prawo łaski
  ius albinagii – prawo kaduka
  ius communicativum – prawo posiadania służące żonie po śmierci męża
  ius emphitheuticum – prawo lenne
  ius melleficatorum – prawo bartne, obelne
  ius obligatorium – prawo zastawne
  ius provinciale – prawo ziemskie
  ius proximitatis – prawo bliższości
  ius retractius – prawo retraktu, skupu
  iuxta – blisko, obok, wedle

  L
  laboriosus – w odniesieniu do włościan
  lictor (tortor, suspensor) – kat
  limitatio – odłożenie sprawy ze względu na sam sąd
  linea directa – o krewnych w linii prostej
  litem contestari nequeunt – o osobach niezdolnych do prowadzenia procesu osobiście
  litis consortes – uczestnicy sporu
  litis consortium – uczestnictwo w sporze
  littera manca – błąd literowy
  littera reformatoria – list wienny, wzdowny
  litterae diffidatoriae – list wyrażający nieufność, ujawniający złą wolę drugiej strony
  litterae emunitatis – list żelazny
  litterae executorales – listy egzekucyjne królewskie: 1) nakazujący staroście wykonanie wyroku nawet przemocą, 2) uniwersał do szlachty całego powiatu, aby na żądanie starosty udzieliła mu pomocy (manu forti et armata; inequitatio)
  litterae moratoriae (salvi conductus) – moratorium
  litterae significatoriae – list otworzysty starosty, mający być doręczony egzekutowi, zawierający treść dekretu
  locatio – posada gruntowa, nazwa obejmuje rozliczne stosunki dzierżenia ziemi
  locator – posadźca
  locum standi in iudicio non habent – o nie mogących dochodzić swego prawa w sądzie
  lucrum – zysk; pojęcie to obejmuje przyznane powodowi wyrokiem roszczenia (główne i dodatkowe), czyli to wszystko, co powód w sprawie zyskuje
 • kocibrzuch 12.01.05, 21:18
  magnificus – w odniesieniu do szlachty na oznaczenie urzędników senatorskich
  maiorennitas (discretio annorum) – lata sprawne, roztropne, wiek niedojrzały, do 24 lat
  mandamus – nakaz sędziego do pozwanego (jeżeli w tytule jest wymieniona osoba króla)
  manumissio – puszczenie na wolność
  manus fidelis (depositum) – pokład
  maxillatio – spoliczkowanie
  medietas – połowa, środek; równy podział
  memoriale – pamiętne, tresczne, opłata na rzecz sądu składana przez stronę wygrywającą
  ministerialis – woźny
  minorennis – małoletni
  minorennitas – nieletność, do 12 lat dziewczęta i chłopcy (XIV – pocz. XV w.) lub do 14 i 15 lat chłopcy (XV – poł. XVII)
  moderamen inculpatae tutelae – przekroczenie granic obrony
  mortificare – umorzyć sprawę
  mortuarium – puścizna, spadek
  munimen – przyłożenie pieczęci
  mutilatio (truncatio) – obcięcie członka, ochromienie
  mutuum – pożyczka

  N
  necessitas molendi – przymus mlewa
  negotium accessorium – sprawa uboczna, akcesorja
  negotium principale – sprawa główna
  nobilis – w odniesieniu do szlachty, jako stopień najniższy

  O
  obligo – zastawić
  obmortuarium – dziedzina bez spadkobiercy

  P
  palatinatus – województwo, kasztelania
  peculatus 4 – kradzież skarbu publicznego
  pedagium – kopytkowe
  percepta – dochód
  percipio – pobierać, ściągać (podatki, daniny, długi)
  perfidus – w odniesieniu do żydów
  periurus – krzywoprzysiężca
  perrogatio – forma pokory przez podanie sobie rąk
  pignoratio – ciąża, egzekucja na ruchomościach
  pincerna – cześnik (wcześniej też podczaszy)
  poena pepli reginalis – ruszczyca, dodatkowa kara pieniężna za zabicie kobiety
  possessor – dzierżawca
  post fusum (cognati) – po kądzieli
  post gladium (agnati) – po mieczu
  praescriptio (diuturnitas, antiquitas) – dawność
  praetextus 4 – ozdoba, chluba; pozór
  privatio activitatis – pozbawienie możliwości piastowania urzędów i udziału w życiu publicznym
  pro capite – główszczyzna
  proclamationes – zapowiedzi
  procuratio – urząd; magna p. – wielkorząd
  procuratores mercenarii – płatni zastępcy
  procuratorium – pełnomocnictwo
  propinqui (proximi) – bliżsi krewni, także: amici
  propositio (propositum) – skarga, pretensja jednej strony do drugiej
  protestatio (manifestatio) – oświadczenie pisemne, stwierdzające jakiś fakt, na który w przyszłym procesie zamierza się ktoś powołać
  prothoconsul – burmistrz
  providus (famatus, famosus, honestus) – w odniesieniu do mieszczan
 • kocibrzuch 12.01.05, 21:18
  quaestiones facti – sprawy uczynkowe
  quaestiones iuris – sprawy prawne (o nieruchomości)
  quaestiones status – sprawy o stan
  quarentana – Wielki Post
  qui te adcitat ad paratam citationem primam – formuła przypozwu
  quod sibi contra te pensat ad […] marcas – formuła taksy; vel prout ius decernet – jeśli oznaczenie ostatecznej wysokości taksy pozostawiał powód sądowi

  R
  rebellis in iure – skazany, który na astycji nie czyni zadość wyrokowi
  recipere ad deliberandum – jeśli sąd odwleka na później wydanie wyroku
  recognosco – potwierdzać
  recursiva – wstecza, ogół czynności zmierzających do dostarczenia świadectwa sądowego; ad recursivam sumere – wziąć po wsteczy, odwołać się do świadectwa sądowego (ale także: pro baculo, pro corulo, ad stateram sumere)
  reformatio dotis – zapis (zabezpieczenie) posagu
  regestra maleficorum – księgi czarne, smolne
  regestrum contraventionum – rejestr spraw sprzeciwieństwa (na dekrety trybunału litewskiego)
  regestrum iniuratorum – rejestr skarg na zniewagi ze strony wojska
  regestrum remissarum – spis remisyjny (spraw odsyłanych do innych sądów)
  regestrum summarii processus – rejestr sumaryjny (spraw cywilnych majątkowych)
  regestrum termini tacti – spis taktowy (spraw karnych)
  relatio positae citationis – zeznanie woźnego, iż pozew został złożony w tym a tym czasie
  relicta – wdowa
  remoti (remotiores) – dalsi krewni
  repercussio pignorationis – odbicie ciąży
  reprobatio – odwód
  reprotestatio – remanifestatio
  resignatio – wywiązanie
  reus – pozwany (sąpierz); inaczej citatus, pars rea, pars citata
  reus excipiendo fit actor – gdy pozew staje się powodem i odwrotnie
  reverendus (reverendissimus) – w odniesieniu do duchownych; odnośnie duchownych unickich i protestanckich tylko honestus
  revificatolialiter – przez odwołanie
  roboro – wzmocnić (sigillo)
  rumatio – wyrzucenie egzekuta z dóbr; wyprowadzenie się osoby, której służyło prawo czasowe na cudzej ziemi

  S
  scabinus – ławnik
  scartabellus – świeżo nobilitowany; włodyka
  scriptio termini – odroczenie sprawy za zgodą obu stron
  scrutinium – wizja lub inkwizycja
  scultetialis – sołtysi
  scultetus – kniaź, sołtys, wybraniec
  sententia deffinitiva – wyrok ostateczny (sprawy głównej)
  sententia interlocutoria – wyrok przedstanowczy, interlokut (sprawy ubocznej)
  siccarius – zwadźca
  sine strepitu iuris – bez udziału sądu
  smerdo – kmieć
  sollertia – zręczność, przebiegłość
  stuprum (oppresio feminae) – gwałt
  subdapifer – podstoli
  subpincerna – podczaszy
  succamerarius – podkomorzy
  summisque pecuniariis, si quas te apud quemcumque habere praetendis atque asseris
  superioritas – namiestnikowstwo
  susceptum – notatka na dokumencie o zapisaniu go do ksiąg grodzkich lub ziemskich
  suspendium – powieszenie
 • kocibrzuch 12.01.05, 21:19
  tactus 4 – przestępstwo popełnione w dniu odbywania się sądów
  tenor – treść, zawartość; tenore praesentium (litterarum) – na podstawie przedłożonego pisma
  terminus – rok, pozew ustny; rok, posiedzenie sądowe
  terminus arestatus (facionatus) – rok licowany
  terminus capitanealis – rok starościński
  terminus concitatus (satisfactionis, astitatus, astitio) – rok przypowieszczony (przypowiastowy), dodatkowy termin rozprawy sądowej, zwł. wyznaczony w celu wykonania wyroku przez stronę, która proces przegrała
  terminus curialis – rok zadworny
  terminus peremptorius – rok zawity
  terminus quaerelarum – rok skargowy, np. ut in proximis terminis capitanealibus (quaerelarum) [sc. compareas]
  terminus scriptus – ex consensu partium, voluntarius, benivolus, prorogatus
  terminus tactus – rok przytkniony
  terminus translaptus – rok przepełzły, czyli taki, na którym nie stawił się powód
  terragium (terrarium) – opłata czynszowa albo z oddanej (przez króla) w posiadanie ziemi

  U
  usura – lichwa

  V
  vadium – zakład czyli kara pieniężna; rękojmia, kaucja
  vicini – świadkowie (opole)
  vicinia – opole, osada
  viduae sui iuris sunt – także odnośnie żon skazanych na banicję
  vituperatio militiae – nagana szlachectwa

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.