Dodaj do ulubionych

akcyza na samochód sprowadzany - pilne :))

IP: *.uznam.net.pl / *.uznam.net.pl 17.06.04, 22:00
Mam do sprowadzenia BMW-318 rok pord. 1991 - wartość samochodu 800 euro. ile
zapłace akcyzy w polsce? (wiem ze ubezpieczenie w niemczech wyniesie 100
euro) i do kiedy mozna sporwadzać samochody na zasadach dzisiejszych? ponoć w
urzędzie celnym pobierana jest akcyza od wartości przedstawionej na umowie
kupna-sprzedarzy. poroszę o pomoc

dzięki
Obserwuj wątek
  • Gość: S. Baca Re: akcyza na samochód sprowadzany - pilne :)) IP: 62.181.161.* 18.06.04, 10:15
   1) Wpisz w umowie z Niemcem 50 EURO jako wartosc pojazdu i w ogole odmawiaj
   dyskusji z urzedasem, jesli bedzie cokolwiek probowal kwestionowac, bo nie ma
   takiego prawa,

   2) jesli nie jest to mozliwe, zaplac tym sqrvysynom te 65% od 800 eur, ale od
   razu zloz wniosek o zwrot zaplaconej kwoty jako sprzecznej z prawem UE. Jak juz
   Trybunal potwierdzi, ze haracz ten jest sprzeczny z prawem wspolnotowym,
   odzyskasz zaplacone pieniadze, a odsetki zwroci ci pofatnik, czyli budzet
   panstwa.
   • Gość: Pepe Re: akcyza na samochód sprowadzany - pilne :)) IP: *.aster.pl / *.aster.pl 18.06.04, 10:42
    SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ O WYDANIE AKTU PRAWNEGO
    Z NARUSZENIEM PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

    Działając w imieniu Skarżącego (pełnomocnictwo w załączeniu), upoważniając
    Komisję Europejską (dalej "KE") do przetwarzania danych osobowych moich i
    Skarżącego w kontaktach z władzami Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie objętym
    niniejszym pismem, zarzucam Rzeczpospolitej Polskiej (dalej "RP") naruszenie
    prawa wspólnotowego poprzez zamieszczenie w ustawie z dnia 23 stycznia 2004r. o
    podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257, dalej "Ustawa") oraz rozporządzeniu
    Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku
    akcyzowego (Dz.U. Nr 87 poz. 825, dalej "Rozporządzenie") przepisów sprzecznych
    z art. 25, 28 i 90 Traktatu Wspólnot Europejskich (dalej "TWE") oraz
    postanowieniami dyrektyw 92/12/EWG i 70/50/EWG.
    Ponadto wnoszę o uwzględnienie niniejszego pisma i podjęcie działań
    przewidzianych TWE w celu stwierdzenia naruszenia prawa wspólnotowego przez
    Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej "ETS") oraz wezwania RP do jego
    usunięcia.
    UZASADNIENIE

    A. Stan prawny w RP wprowadzony Ustawą i Rozporządzeniem.

    I. Stawki akcyzy. Zgodnie z art. 10, 75, 81 i 82 Ustawy podmiot dokonujący
    sprzedaży używanego samochodu przed jego pierwszą rejestracją na terytorium
    kraju, importerzy samochodów używanych oraz podmioty dokonujące nabycia
    wewnątrzwspólnotowego samochodów używanych są zobowiązane do zapłaty akcyzy w
    maksymalnej wysokości 65% ceny nabycia samochodu. Zgodnie z § 7.2.
    Rozporządzenia należną kwotę akcyzy oblicza się według następującego wzoru: Su
    = Sn + 12 x (W-2), gdzie Su to obliczana stawka akcyzy na konkretne auto, Sn -
    3,1% ceny nabycia (na auta z silnikiem do 2.000 cm3) lub 13,6% ceny zakupu (na
    auta z silnikiem powyżej 2.000 cm3), a W to wiek auta. Dodatkowo, "wliczając
    rok produkcji jako pierwszy rok kalendarzowy", pojazd wyprodukowany w 2004 r.
    dzisiaj traktowany jest jako roczny, a wyprodukowany w 2003 r. - jako dwuletni.

    Wobec powyższego za pojazd osobowy z silnikiem do 2.000 cm3 z 2003 r., który
    zostanie sprowadzony z któregokolwiek państwa członkowskiego, nabywca lub
    importer zapłaci podatek akcyzowy w wysokości 3,1% ceny nabycia pojazdu, zaś w
    2005 r. to samo auto będzie traktowane przez służby celne jako trzyletnie i
    należna akcyza wyniesie wówczas 15,1% ceny jego zakupu. W 2006 r. ten sam
    pojazd po sprowadzeniu do Polski będzie objęty akcyzą 27,1% ceny nabycia,
    natomiast w przypadku auta 8-letenigo (7-letniego w przypadku, gdy ma silnik
    powyżej 2.000 cm3) akcyza osiągnie najwyższą stawkę 65% ceny zakupu auta,
    przewidzianą w ustawie.

    II. Termin zapłaty akcyzy i wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 81 Ustawy
    podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
    niezarejestrowanego na terytorium RP, jest obowiązany złożyć deklarację
    uproszczoną do naczelnika właściwego urzędu celnego w ciągu 5 dni licząc od
    dnia zakupu pojazdu i dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą
    rejestracji samochodu w Polsce. Należy wyraźnie podkreślić, że podmioty
    dokonujące zakupu samochodów używanych zarejestrowanych na terytorium RP nie są
    zobowiązane do zapłaty akcyzy i dopełniania uciążliwych formalności (w
    szczególności powrotu do Polski w ciągu 5 dni od daty nabycia pojazdu)
    opisanych powyżej.


    B. Sprzeczność przepisów Ustawy i Rozporządzenia z prawem wspólnotowym.

    Zdaniem Skarżącego, przepisy Ustawy i Rozporządzenia regulujące następujące
    obowiązki podatnika importującego używane samochody na terytorium RP:

    a) obowiązek zapłacenia akcyzy wyłącznie od samochodów używanych importowanych
    przed pierwszą rejestracją b) obowiązek złożenia w Urzędzie Celnym deklaracji
    uproszczonej (dalej "Deklaracja") w ciągu 5 dni od dnia nabycia pojazdu mają
    charakter jednoznacznie dyskryminacyjny i są sprzeczne z treścią TWE oraz
    dyrektywami wydanymi w tym zakresie.

    I. Niezgodność przepisów Ustawy i Rozporządzenia z art. 25, 28 i 90 TWE.
    Zgodnie z artykułem 25 TWE cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku
    równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Treść orzeczenia ETS C-
    26/62 wydanego w sprawie NV Algemene Transport en Expeditie Ondernemig van Gend
    & Loos przeciwko Netherlands Inland Revenue Adminsitration potwierdza, że art.
    25 TWE zawiera "jasny i bezwarunkowy zakaz, który nie jest pozytywnym, ale
    negatywnym obowiązkiem i państwa członkowskie nie mają możliwości uchylenia się
    od jego wykonania, co mogłoby uzależnić jego realizację od podjęcia jakiegoś
    środka prawnego na podstawie prawa krajowego. Realizacja art. 25 TWE nie wymaga
    jakiejkolwiek interwencji legislacyjnej ze strony państwa".

    Skutkiem nałożenia cła przywozowego na określone towary jest ograniczenie
    importu tych towarów i ochrona rynku wewnętrznego ich rodzimych odpowiedników.
    Akcyza, wprowadzona wyłącznie na te samochody używane, które zostały nabyte w
    innym państwie członkowskim, ma charakter dyskryminacyjny i zmierza do
    ograniczenia ich przywozu na terytorium RP, a tym samym jako opłata o skutku
    równoważnym do cła powinna być zniesiona w polskim porządku prawnym.


    Unia Europejska stanowi jeden obszar celny, na którym obowiązuje zasada, że
    obciążenia fiskalne nałożone na używany pojazd przywieziony z innego kraju
    członkowskiego nie mogą być wyższe niż udział podatków zawarty w cenie aut na
    rynku krajowym.

    Zasada ta znajduje potwierdzenie w art. 90 TWE, stanowiącym, że "żadne Państwo
    Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw
    Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych,
    które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe", oraz w
    orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1985 r. w
    sprawie C-112/84 Michel Humbolt v Directer des services fiscaux, w którym
    podkreślono, iż art. 90 TWE zabrania takiego zróżnicowania stawek podatku
    nakładanego na samochody, które w praktyce dotyczy głównie samochodów
    importowanych z innych krajów członkowskich, a tym samym stanowi formę ukrytej
    dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów.

    Samochody używane zarejestrowane i niezarejestrowane na terytorium w RP
    stanowią niewątpliwie produkty podobne, dlatego różnicowanie podatków
    wewnętrznych nakładanych na te produkty, a w szczególności nakładanie ich na
    tylko jeden z tych produktów stanowi oczywiste naruszenie zakazu
    dyskryminacji "podatkowej", wyrażonej w art. 90 TWE.

    Stanowisko Skarżącego znajduje potwierdzenie również w orzeczeniu z dnia 12
    września 2002 r. (sprawa C-101/00) Tulliasiamies, Antti Siilin przeciwko
    Finlandii, wydanym przez ETS w sprawie o szykanowanie handlu autami używanymi,
    wytoczonej przez obywatela Finlandii. W powołanym wyroku ETS uznał za
    niedopuszczalną sytuację, w której w cenie porównywalnego pojazdu na rynku
    wewnętrznym podatki stanowią około 25 procent, natomiast w cenie podobnych aut
    używanych, sprowadzonych w imporcie prywatnym, stanowią one aż 40-70 procent.
    Wskutek nałożenia akcyzy podobne niedopuszczalne proporcje ustaliły się również
    na polskim rynku, co zdaniem Skarżącego, wymaga niezwłocznej interwencji
    organów wspólnotowych w celu usunięcia naruszeń prawa wspólnotowego z polskiego
    porządku prawnego.


    W opinii Skarżącego sprzeczny z prawem wspólnotowym jest także przewidziany w
    art. 81 Ustawy obowiązek nałożony na "podmioty dokonujące nabycia
    wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych" składania deklaracji uproszczonych
    do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie pięciu dni, licząc od dnia
    nabycia. Jest naruszenie zasady swobodnego przepływu towarów, wyrażonej w
    artykule 28 TWE, który stanowi, że "ograniczenia ilościowe w przywozie oraz
    wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami
    Członkowskimi". Zgodnie z tzw. formułą Dassonville wyrażoną
    • Gość: Pepe Re: akcyza na samochód sprowadzany - pilne :)) IP: *.aster.pl / *.aster.pl 18.06.04, 10:43
     Polska w oczywisty i nie budzący żadnych wątpliwości sposób nakładając na
     sprowadzane z innych państw UE samochody akcyzę, i nie nakładając jej na
     polskie, narusza art. 90 TWE. Skoro na tak jawne i oczywiste wskazanie tych
     uchybień przez Brukselę Polska nie reaguje, to oczywiście zostanie wszczęte
     postepowanie o naruszanie Traktatu, co dla Polski (przecież nie z niemieckich
     podatków) będzie potężnym wydatkiem. Z pewnością kara ta przekroczy
     wielokrotnie wartość bezprawnie pobranej akcyzy. Wniosek jest jeden: odsetki
     skarbowe przekraczają 13%. Żaden bank w PL nie daje takiego oprocentowania i to
     pewnego. Proponuję zakup samochodu w Unii (poza PL), zapłacenie jak najwyższej
     akcyzy i potraktowanie tego (akcyzy) jak lokaty. Należy jedynie pamiętać, żeby
     przed upływem 5 lat wszcząć postępowanie o zwrot bezprawnie pobranej akcyzy.
     Polska zapłaci. Kosztem wszystkich podatników. Nasze władze mogłyby niekiedy
     pomyśleć, zanim narażą nas wszystkich swoją głupotą na kary z Unii. Nie można
     być trochę w ciąży, tak jak i w Unii, prawo należy sharmonizować...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się