Dodaj do ulubionych

zwrot AKCYZY - WNIOSEK

14.04.05, 11:54
witam wszystkich Szanownych forumowiczów
Zamierzam powalczyć z urzedami o zwrot akcyzy (a pozniej jeszcze ze skarbówką
o 150zl) Napisałem korzystając z róznych żródeł wniosek o zwrot akcyzy jeśli
ktoś miałby cenne (lub inne) uwagi będe wdzieczny
a tak wygląda wniosek

Naczelnik Urzędu Celnego w ...............

WNIOSEK O ZWROT NIESŁUSZNIE POBRANEGO PODATKU AKCYZOWEGO

W związku z niesłusznie pobranym podatkiem akcyzowym niniejszym wnoszę o:

Zwrot kwoty ...............zł. (słownie: ...............) wraz z ustawowymi
odsetkami naliczanymi od dnia ...............r. do dnia zapłaty, nadpłaconego
podatku akcyzowego, niesłusznie pobranego w związku z nabyciem na terytorium
Niemiec w dniu ............... r. samochodu osobowego marki ...............,
numer nadwozia ..............., nr silnika ................

Zwrot kwoty ............... zł. (...............) wraz z ustawowymi odsetkami
naliczanymi od dnia ...............r. do dnia zapłaty, nadpłaconego podatku
akcyzowego, niesłusznie pobranego w związku z nabyciem na terytorium Niemiec
w dniu ...............r. samochodu osobowego marki ..............., numer
nadwozia ..............., nr silnika ................
Powyższe kwoty proszę przelać niezwłocznie na moje konto osobiste o
nr ...............w ...............Bank ... we WrocławiuUZASADNIENIE

W dniu ...............r. nabyłem na terenie Niemiec samochód osobowy
marki ...............rok prod. ............... a nastepnie
dnia ...............r. również na terenie Niemiec nabyłem samochod osobowy
marki ...............rok prod. ................

W związku z tymi faktami zostałem obciążony przez Urząd Celny
w ...............podatkiem akcyzowym w kwocie:

65 proc. kwoty, za jaką nabyłem osobowy marki ...............,
tj. ...............zł. Którą to w dniu ...............r. roku wpłaciłem na
konto Izby Celnej.
63,1 proc. kwoty, za jaką nabyłem osobowy marki ...............,
tj. ...............zł. Którą to w dniu ...............r. roku wpłaciłem na
konto Izby Celnej.


W/w kwoty musiałem wpłacić, aby uzyskać zaświadczenie niezbędne do
rejestracji przedmiotowych pojazdów. Jednakże na mocy Traktatu o
przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja
2004 r. zaczęło obowiązywać w Polsce prawo Unii Europejskiej. Traktat ten
został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
kwietnia 2004 r. Nr 90, poz. 864. Od dnia przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej polskie organy administracyjne i prawodawcze związane są zatem
postanowieniami Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej TWE). Na
porządek prawny Unii Europejskiej składa się prawo pierwotne oraz prawo
wtórne, uzupełniane orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
(ETS), który został powołany w celu kontrolowania przestrzegania oraz
dokonywania wykładni prawa wspólnotowego.

Podstawową zasadą prawa wspólnotowego, ustaloną w orzecznictwie ETS, jest
zasada nadrzędności, która przewiduje, że prawo pierwotne oraz akty wydane na
jego podstawie będą stosowane przed prawem krajowym. Do aktów prawa
pierwotnego zalicza się przede wszystkim traktaty wraz z towarzyszącymi im
załącznikami i protokołami. Obecnie do obowiązujących traktatów należą m.in.
Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Traktat o Unii
Europejskiej. Ponadto do prawa pierwotnego zalicza się wszelkie kolejne
traktaty nowelizujące oraz traktaty o przystąpieniu nowych państw

Należy zatem stwierdzić, że obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w związku z
nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych jest niezgodny z:

Art. 23 TWE ust. 1 i 2, który stanowi, że „podstawą Wspólnoty jest unia
celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł
przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat
o skutku równoważnym (...)”, Regulacje prawne dotyczące swobodnego przepływu
towarów stanowią jedną z podstaw funkcjonowania rynku wewnętrznego,
obejmujący obszar bez wewnętrznych granic, na którym zgodnie z
postanowieniami TWE zostaje zapewniony m.in. swobodny przepływ towarów.
Niezbędne jest wyeliminowanie wszelkich ceł oraz opłat o podobnym skutku w
granicach Wspólnoty. Artykuł 23 zawiera zakaz dotyczący towarów pochodzących
z państw członkowskich oraz towarów importowanych z krajów trzecich, jeżeli
te znajdują się w wolnym obiegu w państwach członkowskich. W sprawie 155/73:
Sacchi ETS sformułował definicję towaru jako produktu, którego wartość może
być wyrażona w pieniądzu oraz który może być przedmiotem transakcji o
charakterze komercyjnym. „Pochodzenie towaru” zostało zdefiniowane w
rozporządzeniu w sprawie ustanowienia Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Towar
pochodzi z danego państwa, jeżeli jest całkowicie produkowany lub wydobywany
w tym państwie. Jeżeli proces ten zachodzi w więcej niż w jednym państwie, to
towar posiada pochodzenie tego państwa, w którym nastąpiła uzasadniona
obróbka lub przetworzenie produktu

Art. 25 TWE, który stanowi, że „cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku
równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się
również do ceł o charakterze fiskalnym”. Opłaty celne zostały zdefiniowane w
sprawie 2/69: Sociaal Fonds v. Chougal Diamont jako jakiekolwiek obciążenie
finansowe nałożone na towar z powodu faktu przekroczenia granicy. To, w
jakim celu opłata została nałożona, jest problemem drugorzędnym. Takie
podejście widoczne jest w sprawie 7/68: Komisja v. Włochy jak i w sprawie
18/87: Komisja v. Niemcy.

Art. 90 TWE stwierdzającym, że „żadne Państwo Członkowskie nie nakłada
bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków
wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada
bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe”. Towarami podobnymi
wedle orzecznictwa ETS są produkty, które w oczach konsumentów mają
analogiczne właściwości lub zaspokajają takie same potrzeby. Samochody
osobowe kupowane poza granicami Polski w krajach UE są niewątpliwie towarem
podobnym do samochodów kupowanych w kraju.
Państwa członkowskie nie mogą nakładać na towary sprowadzane z państw UE
pośrednich lub bezpośrednich podatków, które byłyby wyższe niż nakładane na
towary krajowe. Państwa członkowskie nie zostały tym samym pozbawione prawa
do ustalania i różnicowania podatków. Jednakże praktyka ta jest dopuszczalna
tylko wówczas, jeżeli nie prowadzi do jakiejkolwiek formy dyskryminowania
produktów importowanych. Zasada niedyskryminacji odnosi się zarówno do
towarów wyprodukowanych w UE, jak i towarów pochodzących z państw trzecich, a
dopuszczonych do swobodnego obrotu.

Trybunał rozróżnia pojęcia podatku, opłaty celnej i opłaty o podobnym skutku.
W świetle orzeczenia w sprawie 90/79: Komisja v. Republika Francuska (Re Levy
on Reprographic Machines), podatek jest środkiem odnoszącym się do
wewnętrznego systemu obciążeń systematycznie nakładanych na pewne kategorie
produktów, zgodnie z obiektywnymi kryteriami niezależnymi od pochodzenia
produktów. Stosowanie art. 90 nie jest uzależnione od tego, czy podatek jest
nakładany przez państwo, czy inne ciało, ani od celu, w jakim został
nałożony. Zabronione jest nakładanie podatków, które w sposób bezpośredni lub
pośredni dyskryminują produkty importowane w porównaniu do produktów
krajowych, które odznaczają się takimi samymi cechami.

Podatek może zostać uznany za pośrednio dyskryminujący, jeśli stosowany
niezależnie od kraju pochodzenia towaru, w stosunku do tej samej kategorii
nakłada takie same obciążenia podatkowe, jednakże faktycznie tylko produkty
importowane dotyka w sposób bardziej obciążający (sprawa 112/84: Humblot v.
Directour des Services Fiscaux. Można nakładać podatki na towary importowane
tylko w sytuacji, gdy brak jest odpowied
Obserwuj wątek
  • niebieskookidln dalsza tresc wniosku 14.04.05, 11:58
   gdy brak jest odpowiedniego typu produktów krajowych, pod warunkiem że podatek
   nałożony jest na kategorię towarów niezależnie od ich pochodzenia (sprawa
   27/67: Frink-Frucht GmbH ).

   W orzeczeniu ETS z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie C – 112/84 Michel Humbolt v
   Directer des services fiscaux skład orzekający podkreślił bezwzględne
   obwiązywanie art. 90 TWE względem wszystkich Państw Członkowskich.
   Interpretując przepis art. 90 TWE Trybunał stwierdził, iż zabrania on takiego
   różnicowania stawek podatku nakładanego na samochody, które w praktyce dotyczy
   głównie samochodów importowanych z innych krajów członkowskich, a tym samym
   stanowi formę ukrytej dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów.

   Zapisy TWE mają walor bezpośredniej stosowalności w państwach członkowskich.
   Potwierdzają to orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, m.in. 26/62
   Van Gend&Loos (1963) ECR 1 oraz 6/64 Costa/ENEL (1964) ECR 1251, stwierdzające
   bezpośrednià skuteczność wspólnotowego porządku prawnego w państwach
   członkowskich odnośnie wszystkich zapisów TWE. Zapisy TWE mają walor
   bezpośredniej skuteczności we wszystkich państwach członkowskich i nie wymagają
   włączenia do krajowego porządku prawnego, ponieważ przepisy prawa europejskiego
   są nadrzędne wobec przepisów krajowych, dlatego też abuzywnośc podnoszonej
   przez niektóre organy podatkowe argumentacji stawiającej krajowy porządek
   prawny ponad wspólnotowym
   Obywatele mają prawo powoływać się na nie przed sądami i krajowymi organami
   administracyjnymi oraz wywodzić z nich korzystne dla siebie skutki prawne.

   Reasumując wnoszę o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, jak we
   wstępie. Równocześnie informuje, iż organ podatkowy w przypadku negatywnego
   rozpatrzenia mojego wniosku ma obowiązek odnieść się rzeczowo do wszystkich
   przedstawionych przeze mnie tj. podatnika zarzutów.

   Z poważaniem
   W załączeniu:

   1.Potwierdzenie zapłaty akcyzy z dnia ...............r.
   2. Potwierdzenie zapłaty akcyzy z dnia ............... r
  • sieluzyc Re: zwrot AKCYZY - WNIOSEK 18.04.05, 14:04
   Piekne zestawienie, dzieki. Sprobuj poszukac w numerach AutoSwiat z tego roku.
   Byl tam artykul doradzajacy w tej kwestii. Podobno juz kilka spraw jest w
   Polsce wygranych w tym wzgledzie. Wazne, zebys mial odpowiedz urzedu na pismie,
   bo ta odpowiedz jest podstawa do zlozenia sprawy w sadzie. Nie mozesz nikogo
   podac do sadu, dopoki nie dostaniesz odpowiedzi urzedu na swoj list.
   • emes-nju Re: zwrot AKCYZY - WNIOSEK 18.04.05, 14:20
    Brak odpowiedzi z urzedu daje prawo do coraz wyzszych skarg - moze ktos wreszcie zareaguje. A jak nie, to po skompletowniu calej sterty pism bez odpowiedzi, za to z dowodami nadania, nalezy udac sie do redakcji jakiegos poczytnego pisma :-)

    --
    Pisze to powoli bo wiem, ze powoli czytacie
    • niebieskookidln Re: zwrot AKCYZY - WNIOSEK 24.04.05, 17:38
     jak nie bedą chcieli dac odpowiedzi to po pierwsze czeka sie miesiac a w
     sprawach szczegolnie skomplikowanych zgodnie z KPA organ adm moze wydluzc termin
     rozpatrzenia sprawy do max 2miesiecy o ile np wymaga wyjasnienia przez inny
     organ itd.. Potem mozna pisac skargi na opieszalosc itd, ewentualnie z KC
     sprobowac pociagnac kogos do odpowiedzialnosci w ostatecznosci skarga na
     bezczynnosc urzedow Niestety nie ma jak w KPC skargi na przewleklosc
     postepowanie itd ale cos zawsze mozna wymyslic Z tego co wiem to dopiero WSA
     moze anm cos przyznac lub przekazac sprawe do ponownego rozpatrzenia bo org
     celne ida w zaparte no w koncu za to im płaca i jedne taki d.. wystąpil w
     Wiadomosciach tłumacząc ze to bylo na podstawie polskeij ustawy wiec nie bedzie
     zwrotu... albo sie na głowy z .. polmylil albo po prostu musial to powiedziec bo
     jakby powiedzial piszcie ludzie beda kasiore zwracac to by juz tam nei pracowal
     a wiadomo ze celnicy w duzej czesci nie narzekaja na brak kasy
  • siwy-55 Re: zwrot AKCYZY - WNIOSEK 18.04.05, 14:28

   zwrot accyzy i VAT-u ?

   kupujac nowe auto w Dani,zagraniczny klient juz w salonie placi cene netto,bez
   accyzy i VAT-u ,placi je w swoim kraju ,
   a jak jest gdy np.szwed chcialby kupic nowe auto w Polsce ?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się