Dodaj do ulubionych

Ponad 1 mln używanych aut Polacy sprowadzili po...

14.04.05, 20:23
Panie Kublik znowu Pan miesza.
Pisze Pan: "Co spowodowało taki napływ używanych aut, który nie ma precedensu
w dziejach światowej motoryzacji?"
A nastepnie:"Od maja zeszłego roku zniesiono w Polsce zakaz(...)"


Teraz niech sie pan laskawie zastanowi:
Skoro byl zakaz, wiec ktos nie mogl sprowadzac.
Istniala wiec niezaspokojona potrzeba sprowadzania aut. Prawda?
I czesc ludzi nie kupowala aut. Prawda?

Okazalo sie, ze tych ludzi byl milion!
Czyli zakaz dotyczyl miliona osob.

Z tego wynika, ze tacy jak Pan, zakazywali milionowi Polskich obywateli
kupna samochodu. To takie makroekonomiczne zagadnienie. Jakby pan nie
wiedzial.

I dlatego mialbym prosbe, aby wyobrazil Pan sobie ten milion osob jak stoi
panu przed drzwiami mieszkania i czeka na pana. To panu bedzie latwiej pisac
te artykuly. Bedzie mial pan wtedy latwiejszy kontakt z rzeczywistoscia.Obserwuj wątek
  • swoboda_t O.K. już przeczytałem. 14.04.05, 23:45
   Poraża mnie profesjonalizm i głębia analizy dokonanej przez red.Kibelka. Nie ma
   sensu po raz wtóry komentować tego szajsu. Tak tylko sobie odnośnie ilustracji
   i jej podpisu myślę-gdzie na świecie warte ze 2-3 tysiące euro Rover 25 czy
   Opel Corsa (trzeciego auta nie rozpoznałem) mogą być uważane za złom?? Poza
   Polską, to chyba tylko w szejkanatach.

   -- KONKURS-ZAGADKI MOTORYZACYJNE - zapraszam(y) serdecznie!
  • niebieskookidln akcyza ZWROT - WNIOSEK 15.04.05, 08:58
   SKŁADAM WNIOSEK O ZWROT NIESLUSZNIE POBRANEJ AKCYZY ZCY KTOS MA JAKEIS UWAGI NA
   TEN TEMAT? TAK NAPISALEM STOSOWNY WNIOSEK uWAGI PROSZE NA REX77@OP.PL KIEROWAC

   Naczelnik Urzędu Celnego w ...............

   WNIOSEK O ZWROT NIESŁUSZNIE POBRANEGO PODATKU AKCYZOWEGO

   W związku z niesłusznie pobranym podatkiem akcyzowym niniejszym wnoszę o:

   Zwrot kwoty ...............zł. (słownie: ...............) wraz z ustawowymi
   odsetkami naliczanymi od dnia ...............r. do dnia zapłaty, nadpłaconego
   podatku akcyzowego, niesłusznie pobranego w związku z nabyciem na terytorium
   Niemiec w dniu ............... r. samochodu osobowego marki ...............,
   numer nadwozia ..............., nr silnika ................
   Zwrot kwoty ............... zł. (...............) wraz z ustawowymi odsetkami
   naliczanymi od dnia ...............r. do dnia zapłaty, nadpłaconego podatku
   akcyzowego, niesłusznie pobranego w związku z nabyciem na terytorium Niemiec w
   dniu ...............r. samochodu osobowego marki ..............., numer
   nadwozia ..............., nr silnika ................
   Powyższe kwoty proszę przelać niezwłocznie na moje konto osobiste o
   nr ...............w ...............Bank SA we Wrocławiu   UZASADNIENIE

   W dniu ...............r. nabyłem na terenie Niemiec samochód osobowy
   marki ...............rok prod. ............... a nastepnie
   dnia ...............r. również na terenie Niemiec nabyłem samochod osobowy
   marki ...............rok prod. ................

   W związku z tymi faktami zostałem obciążony przez Urząd Celny
   w ...............podatkiem akcyzowym w kwocie:

   65 proc. kwoty, za jaką nabyłem osobowy marki ...............,
   tj. ...............zł. Którą to w dniu ...............r. roku wpłaciłem na
   konto Izby Celnej.
   63,1 proc. kwoty, za jaką nabyłem osobowy marki ...............,
   tj. ...............zł. Którą to w dniu ...............r. roku wpłaciłem na
   konto Izby Celnej.


   W/w kwoty musiałem wpłacić, aby uzyskać zaświadczenie niezbędne do rejestracji
   przedmiotowych pojazdów. Jednakże na mocy Traktatu o przystąpieniu
   Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło
   obowiązywać w Polsce prawo Unii Europejskiej. Traktat ten został ogłoszony w
   Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 90,
   poz. 864. Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie organy
   administracyjne i prawodawcze związane są zatem postanowieniami Traktatu
   Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej TWE). Na porządek prawny Unii
   Europejskiej składa się prawo pierwotne oraz prawo wtórne, uzupełniane
   orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który został
   powołany w celu kontrolowania przestrzegania oraz dokonywania wykładni prawa
   wspólnotowego.

   Podstawową zasadą prawa wspólnotowego, ustaloną w orzecznictwie ETS, jest
   zasada nadrzędności, która przewiduje, że prawo pierwotne oraz akty wydane na
   jego podstawie będą stosowane przed prawem krajowym. Do aktów prawa pierwotnego
   zalicza się przede wszystkim traktaty wraz z towarzyszącymi im załącznikami i
   protokołami. Obecnie do obowiązujących traktatów należą m.in. Traktat o
   ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej. Ponadto
   do prawa pierwotnego zalicza się wszelkie kolejne traktaty nowelizujące oraz
   traktaty o przystąpieniu nowych państw

   Należy zatem stwierdzić, że obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w związku z
   nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych jest niezgodny z:

   Art. 23 TWE ust. 1 i 2, który stanowi, że „podstawą Wspólnoty jest unia celna,
   która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i
   wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku
   równoważnym (...)”, Regulacje prawne dotyczące swobodnego przepływu towarów
   stanowią jedną z podstaw funkcjonowania rynku wewnętrznego, obejmujący obszar
   bez wewnętrznych granic, na którym zgodnie z postanowieniami TWE zostaje
   zapewniony m.in. swobodny przepływ towarów. Niezbędne jest wyeliminowanie
   wszelkich ceł oraz opłat o podobnym skutku w granicach Wspólnoty. Artykuł 23
   zawiera zakaz dotyczący towarów pochodzących z państw członkowskich oraz
   towarów importowanych z krajów trzecich, jeżeli te znajdują się w wolnym obiegu
   w państwach członkowskich. W sprawie 155/73: Sacchi ETS sformułował definicję
   towaru jako produktu, którego wartość może być wyrażona w pieniądzu oraz który
   może być przedmiotem transakcji o charakterze komercyjnym. „Pochodzenie towaru”
   zostało zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia Wspólnotowego
   Kodeksu Celnego. Towar pochodzi z danego państwa, jeżeli jest całkowicie
   produkowany lub wydobywany w tym państwie. Jeżeli proces ten zachodzi w więcej
   niż w jednym państwie, to towar posiada pochodzenie tego państwa, w którym
   nastąpiła uzasadniona obróbka lub przetworzenie produktu
   Art. 25 TWE, który stanowi, że „cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku
   równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się
   również do ceł o charakterze fiskalnym”. Opłaty celne zostały zdefiniowane w
   sprawie 2/69: Sociaal Fonds v. Chougal Diamont jako jakiekolwiek obciążenie
   finansowe nałożone na towar z powodu faktu przekroczenia granicy. To, w jakim
   celu opłata została nałożona, jest problemem drugorzędnym. Takie podejście
   widoczne jest w sprawie 7/68: Komisja v. Włochy jak i w sprawie 18/87: Komisja
   v. Niemcy.
   Art. 90 TWE stwierdzającym, że „żadne Państwo Członkowskie nie nakłada
   bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków
   wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada
   bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe”. Towarami podobnymi
   wedle orzecznictwa ETS są produkty, które w oczach konsumentów mają analogiczne
   właściwości lub zaspokajają takie same potrzeby. Samochody osobowe kupowane
   poza granicami Polski w krajach UE są niewątpliwie towarem podobnym do
   samochodów kupowanych w kraju.
   Państwa członkowskie nie mogą nakładać na towary sprowadzane z państw UE
   pośrednich lub bezpośrednich podatków, które byłyby wyższe niż nakładane na
   towary krajowe. Państwa członkowskie nie zostały tym samym pozbawione prawa do
   ustalania i różnicowania podatków. Jednakże praktyka ta jest dopuszczalna tylko
   wówczas, jeżeli nie prowadzi do jakiejkolwiek formy dyskryminowania produktów
   importowanych. Zasada niedyskryminacji odnosi się zarówno do towarów
   wyprodukowanych w UE, jak i towarów pochodzących z państw trzecich, a
   dopuszczonych do swobodnego obrotu.

   Trybunał rozróżnia pojęcia podatku, opłaty celnej i opłaty o podobnym skutku. W
   świetle orzeczenia w sprawie 90/79: Komisja v. Republika Francuska (Re Levy on
   Reprographic Machines), podatek jest środkiem odnoszącym się do wewnętrznego
   systemu obciążeń systematycznie nakładanych na pewne kategorie produktów,
   zgodnie z obiektywnymi kryteriami niezależnymi od pochodzenia produktów.
   Stosowanie art. 90 nie jest uzależnione od tego, czy podatek jest nakładany
   przez państwo, czy inne ciało, ani od celu, w jakim został nałożony. Zabronione
   jest nakładanie podatków, które w sposób bezpośredni lub pośredni dyskryminują
   produkty importowane w porównaniu do produktów krajowych, które odznaczają się
   takimi samymi cechami.

   Podatek może zostać uznany za pośrednio dyskryminujący, jeśli stosowany
   niezależnie od kraju pochodzenia towaru, w stosunku do tej samej kategorii
   nakłada takie same obciążenia podatkowe, jednakże faktycznie tylko produkty
   importowane dotyka w sposób bardziej obciążający (sprawa 112/84: Humblot v.
   Directour des Services Fiscaux. Można nakładać podatki na towary importowane
   tylko w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego typu produktów krajowych, pod
   warunkiem że podatek nałożony jest na kategorię towarów niezależnie od ich
   poc
   • niebieskookidln CD 15.04.05, 09:04
    pochodzenia (sprawa 27/67: Frink-Frucht GmbH ).

    W orzeczeniu ETS z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie C – 112/84 Michel Humbolt v
    Directer des services fiscaux skład orzekający podkreślił bezwzględne
    obwiązywanie art. 90 TWE względem wszystkich Państw Członkowskich.
    Interpretując przepis art. 90 TWE Trybunał stwierdził, iż zabrania on takiego
    różnicowania stawek podatku nakładanego na samochody, które w praktyce dotyczy
    głównie samochodów importowanych z innych krajów członkowskich, a tym samym
    stanowi formę ukrytej dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów.

    Zapisy TWE mają walor bezpośredniej stosowalności w państwach członkowskich.
    Potwierdzają to orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, m.in. 26/62
    Van Gend&Loos (1963) ECR 1 oraz 6/64 Costa/ENEL (1964) ECR 1251, stwierdzające
    bezpośrednià skuteczność wspólnotowego porządku prawnego w państwach
    członkowskich odnośnie wszystkich zapisów TWE. Zapisy TWE mają walor
    bezpośredniej skuteczności we wszystkich państwach członkowskich i nie wymagają
    włączenia do krajowego porządku prawnego, ponieważ przepisy prawa europejskiego
    są nadrzędne wobec przepisów krajowych, dlatego też abuzywnośc podnoszonej
    przez niektóre organy podatkowe argumentacji stawiającej krajowy porządek
    prawny ponad wspólnotowym

    Obywatele mają prawo powoływać się na nie przed sądami i krajowymi organami
    administracyjnymi oraz wywodzić z nich korzystne dla siebie skutki prawne.

    Reasumując wnoszę o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, jak we
    wstępie. Równocześnie informuje, iż organ podatkowy w przypadku negatywnego
    rozpatrzenia mojego wniosku ma obowiązek odnieść się rzeczowo do wszystkich
    przedstawionych przeze mnie tj. podatnika zarzutów.

    Z poważaniem

    W załączeniu:

    1.Potwierdzenie zapłaty akcyzy z dnia ...............r.

    2. Potwierdzenie zapłaty akcyzy z dnia ............... r
    • radexior Re: CD 02.05.05, 23:10
     Czy ktoś faktycznie już spróbował wysłać prośbę o zwrot opłaty? Bo słyszałem, że gdzieś tak robiono i przyniosło skutek.     --
     Jeśli chcesz zostawić wiadomość musisz powiedzieć "Kocham house"
  • gustawtorrent Re: Ponad 1 mln używanych aut Polacy sprowadzili 15.04.05, 09:19
   gazeto! czy czytajac po raz n-ty taki sam artykul pana Kibelka (bardzo pasujaca
   ksywa, winszuje wynalazcy) i komentarze tegoz artykulu nie nasuwa sie zaden
   wniosek???
   ten czlowiek jest najbardziej niekompetentnym pracownikiem waszej firmy jesli
   nie calej branzy (zglaszam go do jakies zlotej maliny na nastepne 5 lat)!
   I nie pisze tego, bo sprowadzilem sobie 4 letniego saaba z pelnym wyposazeniem
   i wysokim poziomem bezpieczenstwa, ktorego amortyzatory nie musialy nigdy
   doznac polskich drog, wiec wytrzymaja jeszcze pare lat.
   Pisze to bo mam pojecie o ekonomii i jestem zwolennikiem wolnego rynku oraz
   braku barrier: prawnych takich jak akcyza czy myslowych, takich jaka ma pan
   Kibelek.

   Mam propozycje: za miesic rozpiszcie na forum konkurs na kolejny artykul z
   serii: Polacy sprowadzili auta.

   Nie chce dyskryminowac nawet najwiekszych oszolomow, wiec pan Kibelek tez ma
   prawo brac udzial (wiem, za dobry jestem).

   Bardzo chetnie sprobuje swoich sil i wklepie pare linijek tekstu z aspiracja
   napisania czegos prawdziwego, obiektywnego i niewtornego.
   Wybierzecie sobie najlepszy tekst, ufundujecie nagrode, a w osobie zywciezcy
   znajdziecie godnego nastepce pana Kibelka.

   I za ten pomysl nic nie chce, robie to dla siebie i Rodakow!
  • kolowr 1 mln aut, ale 40% poszło do ludzi... 16.04.05, 21:08
   reszta stoi w komisach, na placach, na poboczch, z polepionmi kartkami
   "sprzedam" (mogliby chociaz je przed domem stawiać tyłem do drogi, bo często po
   wiochach jak lecę, to mam wrażenie, ze zaraz ktoś chce wyjechać na drogę ;) ceny
   pospadały na łeb na szyję, niektórzy przywozili wynalazki w dobrym stanie i nei
   mogą sie ich teraz pozbyć.....

   a doszło nawet do takiego procederu, zę wiele z tych najańszych autek,
   największe złomiaszcze, została porzucona w lasach, bo nei ma chętnych na az
   takie gó.wna.
   polaczki nie az takie głupole są :)
  • galonczystej Re: Ponad 1 mln używanych aut Polacy sprowadzili 17.04.05, 21:30
   Mam zagwozdkę . BMW 530iA z 03' full wypas za 80 tys czy może full wypas Skode
   Octavie automat 1.6 FSI prosto z salonu ? Aż mnie ściska ,że za 120 tys w USA
   można mieć nową trójkę 330iA za 120 tys . Ludzie przecież ten nasz
   socjalizm ,bo nie ma u nas kapitalizmu ,to jest gó.. wart . Za wszystko się
   teraz płaci . Dzieci przed egzaminami idą do nauczycieli ,którzy ich uczyli ,na
   korepetycje ,a kolejki do publicznych szpitali ? Kto chce szybciej to
   płaci .Autostrad nie widać ,a płaci się tyle pieniędzy dziennie ,na ten cel .
   Krzyknijmy wreszcie ,że niechcemy SOJALU tylko chcemy PRAWDZIWY KAPITALIZM .
   Polska już się staje krajem frustratów . Widać to po sondażach wyborczych .
   Ludzie chcą gruszek na wierzbie ,a to nie ma tak łatwo .
   • w_r_e_d_n_y podszkol sie :-( 17.04.05, 21:38
    galonczystej napisał:

    > Ludzie przecież ten nasz
    > socjalizm ,bo nie ma u nas kapitalizmu ,to jest gó.. wart . Za wszystko się
    > teraz płaci . Dzieci przed egzaminami idą do nauczycieli ,którzy ich
    > uczyli ,na korepetycje ,a kolejki do publicznych szpitali ? Kto chce szybciej
    > to płaci

    he he he
    Zdaje sie ,ze to akurat domena kapitalizmu a nie socjal !!
    Cos Ci sie zdrowo wymieszaly pojecia.
    --
    w_r_e_d_n_y
     • w_r_e_d_n_y Re: podszkol sie :-( 17.04.05, 22:53
      swoboda_t napisał:

      > Spoko spoko-to Tobie się coś wymieszało-tak, że nie potrafiłęś przeczytać ze
      > zrozumieniem :P

      jak tekst jest napisany z sensem to nie mam klopotow go odczytac ze zrozumieniem

      PS
      za Gierka "wszystko" bylo za friko he he
      --
      w_r_e_d_n_y
  • aron2004 Re: Ponad 1 mln używanych aut Polacy sprowadzili 01.05.05, 05:54
   pisałem już to, ale powtórzę

   panu Kublikowi przeszkadzają używańce, bo w Warszawie są korki. Pan Kublik mieszka w Warszawie.

   ale na wsi nie ma korków. Nie ma sensu zakazywać sprowadzania samochodów ludziom ze wsi, bo tam często nie jeżdżą już żadne pociągi, a autobus jest 2 razy dziennie.

   dlatego proponuję wprowadzić opłatę rejestracyjną w zależności od wielkości miasta
   czyli np. miasto powyżej 2 mln - 10 000 zł
   miasto powyżej 1 mln - 5000 zł
   miasto powyżej 500 tys. - 2500 zł
   miasto powyżej 100 tys. - 1250 zł
   miasto powyżej 50 tys. - 625 zł
   mniejsze miasta i wieś - 312,50 zł

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się