Dodaj do ulubionych

projekt ustawy w sprawie zwrotu akcyzy

27.03.07, 22:24
Projekt z dnia 20 marca 2007 r.

USTAWA

z dnia ........................ 2007r.


o zwrocie akcyzy zapłaconej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo
importu samochodu osobowego
 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu akcyzy zapłaconej z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego na podstawie ustawy z
dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn.
zm.1)), zwanej dalej „częścią akcyzy”.
 
Art. 2. 1. Zwrot części akcyzy dotyczy samochodu osobowego, którego nabycie
wewnątrzwspólnotowe albo import miało miejsce po upływie 2 lat kalendarzowych
od jego produkcji, wliczając rok produkcji jako pierwszy rok kalendarzowy.
2. Zwrot części akcyzy przysługuje tylko jeden raz.

Art. 3.  Zwrot części akcyzy przysługuje podmiotowi będącemu właścicielem
samochodu osobowego, który dokonał zapłaty akcyzy z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego albo importu, zwanemu dalej odpowiednio „nabywcą
wewnątrzwspólnotowym” albo „importerem” albo podmiotowi, który zapłacił
akcyzę w cenie nabycia tego samochodu na terytorium kraju, zwanemu
dalej „nabywcą na terytorium kraju”, jeżeli część akcyzy nie została zwrócona
nabywcy wewnątrzwspólnotowemu albo importerowi.

Art. 4. 1. Część akcyzy ustala się według następującego wzoru:

Z = a – n

gdzie:

Z – oznacza część akcyzy,
a – oznacza akcyzę zapłaconą z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo
importu samochodu osobowego,
n – oznacza akcyzę zawartą w cenie samochodu osobowego zarejestrowanego na
terytorium kraju, zgodnie ze wzorem:

dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 2000 cm3:

n = (średnia wartość rynkowa samochodu: 1,22 : 1,136) * 0,136

dla pozostałych samochodów osobowych:

n = (średnia wartość rynkowa samochodu : 1,22 : 1,031) * 0,031

2. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość samochodu
osobowego ustalana na podstawie obowiązującej na rynku krajowym, w miesiącu
zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu
osobowego, średniej ceny samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium
kraju tej samej marki, modelu, rocznika, wyposażenia i o przybliżonym stanie
technicznym, co nabyty wewnątrzwspólnotowo albo importowany samochód osobowy,
od którego zapłacono akcyzę z tytułu jego nabycia wewnątrzwspólnotowego albo
importu.

Art. 5. Zwrotowi podlega część akcyzy, jeżeli Z, o którym mowa w art. 4 ust.
1, jest liczbą większą od zera.

Art. 6. 1. Zwrot części akcyzy nabywcy na terytorium kraju następuje na jego
pisemny wniosek.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w ciągu 5 lat od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Jeżeli decyzja w sprawie zwrotu części akcyzy nabywcy na terytorium kraju
nie została wydana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 1, oprocentowanie części akcyzy podlegającej zwrotowi,
przysługuje od dnia złożenia tego wniosku, chyba że do opóźnienia w wydaniu
decyzji przyczynił się nabywca na terytorium kraju.

Art. 7. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 6, należy dołączyć dokument
potwierdzający zapłatę przez nabywcę wewnątrzwspólnotowego albo importera
akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu
osobowego, którego wniosek dotyczy oraz dokument potwierdzający prawo
własności wnioskodawcy co do tego samochodu osobowego.
2. Dokumentem potwierdzającym zapłatę przez nabywcę wewnątrzwspólnotowego
akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest:
1)dokument, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2004r. o
podatku akcyzowym, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego
zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U.
Nr 254, poz. 2133), lub
2)zaświadczenie wydane na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)),
potwierdzające zapłatę przez nabywcę wewnątrzwspólnotowego akcyzy z tytułu
nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, którego wniosek dotyczy.
3. Dokumentem potwierdzającym zapłatę przez importera akcyzy z tytułu importu
samochodu osobowego jest zaświadczenie wydane na podstawie art. 306a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, potwierdzające zapłatę przez
importera akcyzy z tytułu importu samochodu osobowego, którego wniosek
dotyczy.
 
Art. 8. Organem podatkowym właściwym w sprawie zwrotu części akcyzy nabywcy
na terytorium kraju jest naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na
miejsce dokonania zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo
importu samochodu osobowego.
 
Art. 9. 1. Zwrot części akcyzy nabywcy wewnątrzwspólnotowemu albo importerowi
następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa dotyczących nadpłaty.
 2. Przepis art. 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 10. W sprawach zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy decyzją ostateczną określającą wysokość zobowiązania podatkowego w
akcyzie z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu
osobowego lub decyzją ostateczną dotyczącą nadpłaty z tego tytułu:
1) nabywca wewnątrzwspólnotowy albo importer składa wniosek o wznowienie
postępowania, lub
2) organ podatkowy wznawia z urzędu postępowanie
- w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.
 
Art. 11. Do kwestii nieuregulowanych niniejszą ustawą, w tym do postępowania
w sprawie zwrotu części akcyzy nabywcy na terytorium kraju, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

Art. 12. Jeżeli przed wejściem w życie niniejszej ustawy została zwrócona
nadpłata akcyzy zapłaconej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo
importu samochodu osobowego, nie przysługuje uprawnienie do zwrotu części
akcyzy związanej nabyciem wewnątrzwspólnotowym albo importem tego samochodu
osobowego podmiotom, o których mowa w art. 3.

Art. 13. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do postępowań w sprawach
stwierdzenia nadpłaty akcyzy zapłaconej z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego wszczętych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. W ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.3)) wprowadza się
następujące zmiany:
1)w art. 14 w ust. 2 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) zwroty części akcyzy ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1ustawy z
dnia ..... o zwrocie akcyzy zapłaconej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
albo importu samochodu osobowego, które związane są z samochodami
wykorzystywanymi na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.”;
2)w art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 130 w brzmieniu:

„130) zwroty części akcyzy ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia ..... o zwrocie akcyzy zapłaconej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
albo importu samochodu osobowego; zwolnienie nie ma zastosowania do zwrotów
części akcyzy, które związane są z samochodami wykorzystywanymi na potrzeby
związane z działalnością gospodarczą.”;

Art. 15. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym dodaje się
art. 82 a) w brzmieniu:
„art. 82 a) 1. Jeżeli, wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży
na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego,
bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tego
samochodu osobowego podstawę opodatkowania określa organ podatkowy lub organ
kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej samochodu osobowego.
2. Wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się