Dodaj do ulubionych

Szkoła w Józefosławiu rusza od 1 lutego

05.01.08, 19:21
Zebranie dla rodziców gimnazjalistów (klasy 1 i 2) oraz dzieciaków ze szkół
podstawowych (kl. 4 i 5) rozważających przenosiny do Józefosławia - 8 stycznia
o godzinie 18.00 w szkole na Nefrytowej.
Obserwuj wątek
   • jania55 Re: Szkoła w Józefosławiu rusza od 1 lutego 08.01.08, 00:42
    W sprawie komunikacji do i ze szkoły trwa wzmożona korespondencja z
    burmistrzem, lecz, jak narazie nic konkretnego nie wynikło.
    A czy ktoś zna dokładny termin OFICJALNEGO otwarcia szkoły? To
    ważne, bo może trochę pomożemy Zalewskiemu w podjęciu decyzji w tej
    sprawie.
    • kamilltee Re: Szkoła w Józefosławiu rusza od 1 lutego 12.01.08, 16:33
     apel do rodziców:

     RODZICE !!! włączcie się aktywniej do sprawy bezpieczeństwa Waszych dzieci!
     Składajcie indywidualnie i zbiorowo pisma do każdego urzędu jaki ma związek z tą
     sprawą. Nie liczcie na to, że "ktoś inny to za Was załatwi", bo wypadkowi może
     ulec Wasze dziecko, a nie "kogoś innego". W najlepszym przypadku codzienny dowóz
     dziecka i przejazd obok szkoły zajmie Wam wiele czasu i nerwów.

     Stowarzyszenie Nasz Jópzefosław i Juliantów(dodatkowo) przygotuje petycję, którą
     (mamy nadzieję) będzie można podpisywać w dniu otwarcia szkoły na terenie szkoły.

     Do lutego niestety nic się na drogach już nie zmieni(oprócz zapchanej ulicy
     Kameralnej :(, ale może wiosną, a na pewno do września jest szansa na chodniki
     oraz zmiane organizacji ruchu wokół szkoły (pętla szkolna = Kameralna
     jednokierunkowa + Wilanowska + nowa droga 5kdd równoległa do kameralnej + nowa
     nawierzchnia Spacerowej).
  • hel-ge DOJAZD 03.02.08, 11:21
   1.02 na otwarciu szkoły próbowałam uzyskać informacje na temat
   dojazdu do/ze szkoły. Pani dyrektor najwyraźniej nie jest
   zainteresowana tematem. W sekretariacie siedziała burcząca paniusia,
   która, zamiast udzielić prostej odpowiedzi, zachowała się w sposób
   mało taktowny i usłyszałam od niej parę niezbyt miłych słów. W
   związku z tym rzucam pytanie: czy ktoś wie jak od poniedziałku (lub
   choćby zaraz po feriach) będą mogły dojeżdżać do/ze szkoły dzieci z
   okolic Nefrytowej? Czy w szkole można u kogoś złożyć jakieś
   indywidualne pismo w tej sprawie (RR?)?
   • krzzaw Re: DOJAZD 03.02.08, 14:58
    .czy ktoś wie jak od poniedziałku (lub
    > choćby zaraz po feriach) będą mogły dojeżdżać do/ze szkoły dzieci
    > z okolic Nefrytowej? Czy w szkole można u kogoś złożyć jakieś
    > indywidualne pismo w tej sprawie (RR?)?

    Ja już złożyłem u Rzecznika Praw Dziecka - i... zajęli się naszą
    sprawą i do gminy wyłali już trzcie pismo na ten temat. O dziwo -
    pani z BRPD bardzo kompetentnie podchodzi do naszych spraw:)
    Można też pisać do gminy, radnych a nawet wyżej: posłów z naszych
    okolic. Tłumaczenie UMiG-Piaseczno, że zgodnie z ustawą gimbus
    przysługuje, gdy do szkoły jest więcej jak 3 km jest bez sensu w
    sytuacji jak nie ma chodników a z najdalszych okolic PATRONATU jest
    penie więcej niż 3 km. Ale - ponieważ UMiG ma problemy z
    załatwieniem przewoźnika - widać woli powoływać się na bezduszny
    przepis, którego auto zapewne nie wziął pod uwagę, jak dzieci mają
    spełnić "obowiazek szkolny" gdy nie ma i w najbliższej przyszłości
    NIE BĘDZIE chodników wzdłuż Julianowskiej i "asfaltowej"
    Wilanowskiej...
    > indywidualne pismo w tej sprawie (RR?)?
    Szkoła sama z siebie nie załatwi niczego - bo nie ma takich
    uprawnień. Trzeba pisać jak wyżej plus KOPIA do szkoły (do
    wiadomości szkoły).
    • tsergo_ri Re: DOJAZD 03.02.08, 17:39
     Widać po sekretariacie że tak to jest jaki Pan taki kram....

     DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 6 POZ. 69

     ROZPORZĄDZENIE
     MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

     z dnia 31 grudnia 2002 r.

     w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
     szkołach i placówkach

     (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

     Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
     oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997
     r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i
     Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr
     48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
     1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr
     41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz.
     1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:


     Rozdział 1

     Przepisy ogólne

     § 1. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o "dyrektorze",
     rozumie się przez to dyrektora szkoły lub placówki.

     § 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w
     szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki
     uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę
     poza obiektami należącymi do tych jednostek.

     § 3. 1. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły lub placówki
     trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów
     należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych
     i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
     2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby
     biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi
     prowadzącemu.

     § 4. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w
     planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się:
     1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych
     dniach tygodnia;
     2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;
     3) zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego
     przedmiotu.

     § 5. 1. Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym
     miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
     2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

     § 6. 1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach
     szkoły lub placówki przeprowadza się pod nieobecność w tych
     pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę.
     2. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły lub placówki nie mogą odbywać
     się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w
     ust. 1.

     § 7. 1. Teren szkoły i placówki ogradza się.
     2. Na terenie szkoły i placówki zapewnia się:
     1) właściwe oświetlenie;
     2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk;
     3) instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.
     3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie
     szkoły lub placówki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale
     zabezpiecza w inny sposób.
     4. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły i placówki
     zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na
     jezdnię. W miarę możliwości szlaki komunikacyjne kieruje się na
     ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.
     5. W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły i placówki
     oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

     § 8. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w
     stanie pełnej sprawności technicznej.

     § 9. 1. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe
     oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
     2. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły
     lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii.
     3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie
     atesty lub certyfikaty.

     § 10. 1. Kuchnie i jadalnie utrzymuje się w czystości, a ich
     wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne
     używanie.
     2. Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych
     pomieszczeniach wydzielonych w tym celu.

     § 11. W razie braku sieci wodociągowej, w szkole i placówce zapewnia
     się inne źródło wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do
     picia.

     § 12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w
     czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

     § 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez
     nadzoru upoważnionej do tego osoby.

     § 14. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem
     nauczyciela.
     2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się
     uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.

     § 15. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony
     dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i
     zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.

     § 16. 1. Schody wyposaża się w balustrady z poręczami
     zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Stopnie
     schodów nie mogą być śliskie.
     2. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się
     siatką lub w inny skuteczny sposób.

     § 17. 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia
     się temperaturę co najmniej 18°C.
     2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w
     ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o
     tym organ prowadzący.

     § 18. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na
     czas oznaczony, jeżeli:
     1) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 2100 w dwóch
     kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub
     jest niższa;
     2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić
     zdrowiu uczniów.

     § 19. 1. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być
     prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia
     stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest
     rozpoczęcie zajęć.
     2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć -
     niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc
     osoby powierzone opiece szkoły lub placówki.

     § 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój
     nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój
     nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz
     kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do
     udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej
     pomocy.

     § 21. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach,
     laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają
     przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

     § 22. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może
     mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac
     urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po
     zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

     Rozdział 2

     Warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki
     zawodu

     § 23. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymuje się w stanie
     zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i
     nauki.
     2. Urządzenia techniczne wyposaża się w zabezpieczenia chroniące
     przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia,
     porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym
     hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem.
     3. Urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w
     naprawie oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed ich
     uruchomieniem.

     § 24. 1. Stanowiska pracy dostosowuje się do warunków
     antropometrycznych uczniów.
     2. Jeżeli ze stanowisk pracy korzystają osoby niepełnosprawne,
     dostosowuje się je do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

     § 25. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich
     pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej
     obsługi.

     § 26. W warsztacie, laboratorium i pracowni wywiesza się w widocznym
     i łatwo dostępnym miej
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka