Dodaj do ulubionych

Homilie, czytania na każdy dzień...

10.08.10, 21:50
Homilie, które tutaj będę zamieszczać są autorstwa o. Włodzimierza
Zatorskiego z Tyńca, za Jego zgodą smile

monika
Edytor zaawansowany
 • iktoto 10.08.10, 21:53
  (Mdr 3,1-9)
  A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.
  Zdało się
  oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i
  odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet
  w
  ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest
  nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich,
  Bóg ich
  bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak
  złoto
  w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia
  swego
  zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić
  ludy,
  zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci,
  którzy
  Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim
  trwali:
  łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

  (2 Kor 9,6-10)
  Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie
  sieje, ten hojnie też zbierać będzie. (7) Każdy niech przeto postąpi
  tak,
  jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się
  przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. (8) A Bóg może
  zlać na
  was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod
  dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki (9) według tego,
  co
  jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na
  wieki.
  (10) Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku
  pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej
  sprawiedliwości.

  (Ps 112, 1-2.5-9)
  REFREN: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich

  Błogosławiony człowiek, który się boi Pana
  i wielką radość znajduje w jego przykazaniach.
  Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
  dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

  Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza
  i swymi sprawami zarządza uczciwie.
  Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
  i pozostanie w wiecznej pamięci.

  Nie przelęknie się złej nowiny,
  jego mocne serce zaufało Panu.
  Jego wierne serce lękać się nie będzie
  i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

  Rozdaje i obdarza ubogich,
  jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
  wywyższona z chwałą
  będzie jego potęga

  (J 12,24)
  Kto by chciał mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam
  będzie
  i mój sługa.

  (J 12,24-26)
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w
  ziemię
  nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon
  obfity. (25) Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi
  swego
  życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. (26) A kto by
  chciał Mi
  służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
  sługa. A
  jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
 • iktoto 10.08.10, 21:54
  10.08. – Świętego Wawrzyńca
  2 Kor 9,6–10; Ps 112,1–2.5–9

  J 12,24–26

  Radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9,7).

  Dawać i to w radości! – tego pragnie Bóg. Dla nas często heroizmem
  jest samo dawanie. A tu jeszcze trzeba dawać w radości!

  Otóż dar i radość z dawania są ze sobą ściśle związane. Jeżeli ktoś
  daje, ale boli go to, to jego dar jest niejako na siłę. Coś go do
  tego daru przymusza. W najlepszym przypadku idea, norma, wewnętrzny
  nakaz, którego jeszcze w pełni nie zaakceptował. Daje, ale jeszcze
  jego serce pożąda tego, co daje. Brak mu wewnętrznej wolności
  dawania. Sam przedmiot darowany jeszcze go więzi. Jego życie za
  bardzo jest jeszcze związane z przedmiotami i wartościami, jakie
  tutaj spotyka.

  Pan Jezus opowiada nam szereg przypowieści, w których ukazuje nam,
  że to wszystko nie jest prawdziwie nasze, bo wcześniej czy później
  zostanie nam zabrane. Ostatecznie śmierć ogołoci nas z tego
  wszystkiego. Nasze prawdziwe dobra znajdują się w niebie. Przypomina
  się w tym momencie bardzo kontrowersyjna przypowieść o nieuczciwym
  rządcy, który gdy się dowiedział, że będzie musiał zdać swój urząd
  innemu, zaczął zabiegać o ludzką życzliwość. Okazuje się, że ona
  jest wartością trwalszą od wszelkiego dobra. Zauważmy, że nie starał
  się ukraść coś z dóbr swego Pana, aby potem móc z nich korzystać,
  ale właśnie starał się o życzliwość ludzi kosztem dóbr swojego pana.
  I tę zapobiegliwość pochwalił Pan Jezus!

  W samym darze nie najważniejszy jest przedmiot przekazywany, ale
  to, co się dokonuje pomiędzy dawcą, a obdarowanym. Ważniejszy jest
  gest serca. Przypomnę, że Pan Jezus powiedział w odniesieniu do
  pokarmów:

  nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go
  nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na
  zewnątrz się wydala... Co wychodzi z człowieka, to czyni go
  nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,
  nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
  podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z
  wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7,18n.20–23).

  Dar jest prawdziwym darem, gdy wychodzi z serca.

  Kościół w odniesieniu do modlitwy mówi jeszcze więcej. W Katechizmie
  Kościoła Katolickiego czytamy:

  Tak więc modlitwa Jezusa kierowana dziękczynieniem objawia nam, w
  jaki sposób prosić: przed złożeniem daru Jezus zwraca się do Tego,
  który daje, i daje siebie w swoich darach. Dawca jest cenniejszy
  niż udzielony dar – On jest „Skarbem”, 478 a jest w Nim serce Jego
  Syna; dar jest udzielany „jako dodatek” (KKK 2604) Por. Mt 6, 21.
  33..

  „Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar – On jest „Skarbem””.
  Podobnie jest i z nami. Bóg nie pragnie niczego od nas, On pragnie
  nas samych. Nasz dar jest znakiem ofiarowania siebie. Taki sens mają
  wszystkie ofiary składane Bogu. Jedyną prawdziwą ofiarą jest ofiara
  z siebie samego. Dlatego też:

  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w
  ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze,
  przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto
  nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne
  (J 12,24n).

  „Nienawiść życia na tym świecie” nie oznacza nienawiści w naszym
  sensie tego słowa. Jest to żydowski idiom. Oznacza on preferencję:
  Kochać lub nienawidzić życia znaczy tyle, co bardziej cenić życie
  lub mniej cenić życie na tym świecie w zestawieniu z obietnicą
  Chrystusa. W logice daru można to samo powiedzieć następująco: Kto
  dając Bogu pragnie jednak z tego daru wyłączyć siebie, właściwie nic
  nie dał i pozostaje martwy. Kto jednak dając, daje siebie samego aż
  do daru z własnego życia, złożył właściwy dar, który zostanie
  przyjęty i przez to nagrodzony życiem. Święty Wawrzyniec prawdziwie
  dał i to do końca.

 • iktoto 10.08.10, 21:55
  19. Środa 2
  Ez 9,1–7;10,18–22;

  Mt 18,15–20

  Prorok Ezechiel ponownie przedstawił wizję chwały Bożej. Tym razem
  jednak związaną z Jerozolimą i świątynią. Jednak, podobnie jak w
  wizji nad rzeką Kebar, wizja ta ukazuje, że Bóg jest Bogiem osób, a
  nie miejsca. Sam każe zbezcześcić swoją świątynię, napełniając ją
  trupami ludzkimi. Ta wizja urzeczywistniła się potem po zdobyciu
  Jerozolimy przez wojska babilońskie. Świątynia została przez nie
  zbezczeszczona i zrujnowana. Podobnie stało się z ludźmi, którzy
  schronili się w Jerozolimie i świątyni. Prorok Jeremiasz powiedział
  kiedyś:

  Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym
  wzywano mojego imienia? Ja [to] dobrze widzę – wyrocznia Pana (Jr
  7,11).

  Wizja Ezechiela mówi, że stało się tak na skutek Bożej woli. Jednak
  sąd nad przewrotnym miastem nie może jednakowo traktować ludzi
  przewrotnych i autentycznie pobożnych, którzy nie zgadzają się z
  tym, co się działo, i nad tym boleją. Bóg poleca naznaczyć na ich
  czołach literę TAW, ostatnią literę alfabetu hebrajskiego, która
  jest pierwszą literą słowa Tora, czyli Prawo, a w starym fonetycznym
  zapisie przypomina znak krzyża, jaki kapłan robi na czole
  chrzczonego. Owi „wzdychający i biadający nad wszystkimi
  obrzydliwościami w niej popełnianymi” są typem
  późniejszych „błogosławionych, którzy się smucą”.

  Wizja ukazuje, że Bóg nie ma względu na żadne miejsce, a także nie
  ma względu na żadnego człowieka, ale są mu mili ci, którzy słuchają
  Go i wypełniają Jego wolę. Ezechiel potem powie, że każdy osobiście
  odpowie za swoje grzechy: Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę
  swego ojca ani ojciec – za winę swego syna (Ez 18,20). Tym samym
  znika odpowiedzialność zbiorowa. Jednak istnieje odpowiedzialność
  wzajemna w miłości. Właśnie o tej prawdzie mówi Pan Jezus w
  Ewangelii:

  Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię
  usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą
  jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech
  świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś
  Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak
  poganin i celnik! (Mt 18,15–17).

  Dla Jezusa więź miłości jest najważniejsza. Właśnie w miłości
  jesteśmy odpowiedzialni za zło czynione przez innych. Niezmiernie
  ważny jest porządek braterskiego napomnienia: wpierw w cztery oczy,
  czyli dyskretnie, potem z kimś innym, także w dyskrecji, a dopiero
  na końcu – jeśli winny nie usłucha – można donieść Kościołowi. Celem
  napomnienia jest „pozyskanie brata”, czyli miłość braterska. Jedynie
  wówczas, gdy ktoś tę miłość odrzuca i nie chce zaniechać zła, trzeba
  się od niego odciąć.

  Następny akapit od strony pozytywnej pokazuje moc miłości
  braterskiej:

  Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego
  użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo
  trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,19n).

  Siłą miłości jest obecność Jezusa i Jego włączenie się w naszą
  prośbę. W tym się streszcza tajemnica Kościoła, wspólnoty uczniów
  Chrystusa w Jego miłości. Eucharystia właśnie to realizuje przez
  komunię w Chrystusie.
 • iktoto 11.08.10, 20:46
  Wspomnienie św. Klary, dziewicy

  (Ez 9,1-7;10,18-22)
  Pan wołał donośnie, tak że ja słyszałem: Zbliżcie się, straże
  miasta,
  każdy z niszczycielską bronią w ręku! I oto przybyło sześciu mężów
  drogą
  od górnej bramy, położonej po stronie północnej, każdy z własną
  niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż,
  odziany
  w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali
  się
  przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga izraelskiego uniosła się znad
  cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie
  zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u
  boku, Pan
  rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy
  i
  nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają
  nad
  wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi.. Do innych zaś
  rzekł, tak
  iż słyszałem: Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy
  wasze nie
  znają współczucia ni litości! Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i
  kobietę wybijajcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego męża,
  na
  którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni! I tak zaczęli
  od
  owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do
  nich:
  Zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami!
  Wyszli oni
  i zabijali w mieście. A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i
  zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc
  uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w
  wejściu wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga
  izraelskiego
  spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żywa, którą pod
  Bogiem
  izraelskim oglądałem nad rzeką Kebar, i poznałem, że były to
  cheruby.
  Każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś
  w
  rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych
  twarzy,
  które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed
  siebie.

  (Ps 113,1-6)
  REFREN: Ponad niebiosa sięga chwała Pana

  Chwalcie słudzy Pańscy,
  chwalcie imię Pana.
  Niech imię Pana będzie błogosławione,
  teraz i na wieki.

  Od wschodu do zachodu słońca,
  niech będzie pochwalone imię Pana.
  Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
  ponad niebiosa sięga Jego chwała.

  Kto jest jak nasz Pan Bóg,
  co ma siedzibę w górze,
  i w dół spogląda
  na niebo i na ziemię?

  (2 Kor 5,19)
  W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo
  jednania.

  (Mt 18,15-20)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy , idź i
  upomnij
  go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli
  zaś nie
  usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch
  albo
  trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha,
  donieś
  Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak
  poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na
  ziemi,
  będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie
  rozwiązane w
  niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi
  zgodnie o
  coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w
  niebie.
  Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród
  nich.
 • iktoto 11.08.10, 20:47
  19. Czwartek 2
  Ez 12,1–12;

  Mt 18,21–19,1

  Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to,
  by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy,
  ponieważ jest ludem opornym (Ez 12,1).

  Ta sytuacja nieustannie się powtarza. Za czasów Pana Jezusa też tak
  było. Nauczał ich w przypowieściach, bo

  stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
  żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem
  nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił (Mt 13,15).

  Dzisiaj, wydaje się, jest zupełnie podobnie. Mamy oczy i uszy, a nie
  widzimy i nie słyszymy. Dlaczego?!

  Mieszkańców Jerozolimy czekało wygnanie i niewola, co Ezechiel
  będący na wygnaniu pokazał obrazowo. Jednak powód, dla którego Bóg
  nie dał ratunku Judejczykom, bardziej jednoznacznie wypowiedział
  prorok Jeremiasz, który w tym czasie był w Jerozolimie. Ludzie możni
  ze względu na własny interes trzymali swoich rodaków w niewoli
  dłużej, niż przewidywało Prawo. W chwili niebezpieczeństwa na
  polecenie króla zwolnili ich, ale skoro niebezpieczeństwo minęło na
  chwilę, znowu ich sprowadzili jako niewolników (zob. Jr 34,8–22).
  Zachłanność na dobra, jakie daje świat, zaćmiewa oczy i zatyka uszy.
  Człowiek staje się niezdolny do widzenia i słuchania.

  O podobnej sytuacji mówi przypowieść z Ewangelii. Człowiek bogaty,
  który stał się niewypłacalny, uzyskał od króla odroczenie spłaty
  długu. Doświadczył miłosierdzia. Sam jednak w stosunku do własnego
  dłużnika, który był mu winien stosunkowo niewielką kwotę, nie umiał
  takiego miłosierdzia okazać. Widać, jak nawet doświadczenie
  zagrożenia własnego życia i życia całej rodziny zupełnie nie
  przemówiło do niego. Siła przykucia do dóbr tego świata jest
  ogromna, większa niż sobie z tego zdajemy sprawę. Przypomina
  sytuację nałogu, kiedy człowiek nie jest w stanie zapanować nad
  własną pożądliwością. Uzależnić się można właściwie od wszystkiego,
  nie tylko od używek, ale także od pragnienia posiadania, od
  rozrywki, słodyczy, Internetu, władzy, sławy… To wszystko są dobra
  tego świata, które całkowicie potrafią zawładnąć człowiekiem i
  zaślepić na prawdziwe dobro.

  Każdy z nas nosi w sobie tajemnicę sumienia, w którym przemawia do
  nas Bóg. Jeżeli nie słuchamy tego głosu, tracimy to, co jest w nas
  najważniejsze, nie stajemy się prawdziwie sobą. Jesteśmy jak
  marionetki w ręku własnych namiętności. Finał takiego życia zawsze
  jest tragiczny. Widać to po historii ludzkości. Kiedyś ks. Tischner
  zapytał, czy zawsze trzeba tragedii i nieszczęścia, abyśmy zaczęli
  myśleć. Niewola babilońska była właśnie takim nieszczęściem, które
  doprowadziło Izraela do myślenia. Właśnie w niewoli nastąpiło
  odrodzenie religijne. W okresie niewoli zredagowano najważniejsze
  księgi Starego Testamentu, a po powrocie do Jerozolimy wiele
  problemów wcześniejszych się skończyło. Nie było już słychać wówczas
  zupełnie o żadnej czci oddawanej innym bogom.
 • iktoto 12.08.10, 20:15
  (Ez 12,1-12)
  Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, mieszkasz wśród
  ludu
  opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na
  to,
  by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu
  człowieczy,
  przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i
  na
  ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to
  zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak
  tobołki
  zesłańca, za dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem - na ich oczach -
  tak
  jak wychodzą zesłańcy. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i
  wyjdź
  przez niego! Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy
  zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem
  ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak
  mi
  rozkazano: tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki zesłańca,
  wieczorem
  uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich
  oczach
  włożyłem [tobołek] na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa:
  Synu
  człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się: Co ty
  robisz?
  Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ta przepowiednia odnosi się do władcy,
  będącego w Jerozolimie, i do całego domu Izraela, który tam się
  znajduje.
  Powiedz: Jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się
  wam
  stanie: Pójdą na zesłanie, w niewolę. Władca, który znajduje się
  wśród
  nich, włoży na ramiona [tobołki] w mroku i wyjdzie; zrobią wyłom w
  murze,
  aby mógł przez niego przejść, zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie
  widział kraju.

  (Ps 78,56-59.61-62)
  REFREN: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

  Wystawiali na próbę i drażnili Boga Najwyższego,
  i Jego przykazań nie strzegli.
  Odstępowali zdradziecko, jak ich ojcowie,
  byli niepewni, jak łuk, który zawodzi.

  Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach,
  wzniecali Jego zazdrość rzeźbionymi bożkami.
  Bóg usłyszał i zapłonął gniewem,
  i gwałtownie odepchnął Izraela.

  Oddał swoją moc w niewolę,
  a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół.
  Wydał pod miecz swój naród,
  wybuchł gniewem na swoje dziedzictwo.

  (Ps 119,135)
  Okaż swemu słudze światło swego oblicza i naucz mię Twoich ustaw.

  (Mt 18,21-19,1)
  Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam
  przebaczyć,
  jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu
  odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt
  siedem
  razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który
  chciał
  rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać,
  przyprowadzono
  mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ
  nie
  miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi
  i
  całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed
  nim i
  prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam.
  Pan
  ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy
  sługa
  ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto
  denarów.
  Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego
  współsługa
  upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam
  tobie. On
  jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki
  nie odda
  długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili.
  Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego
  wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci
  cały ten
  dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był
  ulitować
  się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I
  uniesiony
  gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie
  odda.
  Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie
  przebaczy
  z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję
  i
  przeniósł się w granice Judei za Jordan.
 • iktoto 12.08.10, 22:12
  19. Piątek 2
  Ez 16,59–63;

  Mt 19,3–12

  Uczniów przeraziło prawo odnoszące się do małżeństwa. Jeśli tak ma
  się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić (Mt 19,10). Pan
  Jezus odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują (Mt 19,11). Więzi osobowe
  mają dla Pana Jezusa największe znaczenie. Właściwie one
  rozstrzygają o naszym życiu, które jest współistnieniem, wspólnotą
  życia. Zdanie z Księgi Rodzaju ustanawiające małżeństwo: Dlatego
  opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą
  oboje jednym ciałem (Mt 19,5; zob. Rdz 2,24), wyraża samą istotę
  ludzkiego życia. Nikt nie może żyć w pełni, żyjąc jedynie dla
  siebie, ale aby osiągnąć pełnię życia ludzkiego, trzeba wejść w więź
  miłości, więź wzajemnego obdarowania sobą. Od strony każdego
  potrzebny jest szczery dar z siebie. Rozwód jest
  wyrazem „zatwardziałości serca” wyrastającej ze skoncentrowania się
  na sobie i własnym dobru. Taka postawa jest w istocie brakiem
  miłości, a wobec ślubu miłości złożonego wobec Boga jest zdradą
  miłości. Prawdziwą miłość może zapewnić jedynie wierność i
  wytrwałość. One też są najważniejszymi cnotami moralnymi w
  Ewangelii. Wierność i wytrwałość stają się szkołą prawdziwego życia
  w królestwie Bożym. Jedynym „zwolnieniem” z wierności
  jest „nierząd”. Oznacza on jakąś zasadniczą nieprawidłowość więzi
  małżeńskiej, której Pan Jezus na tym miejscu nie precyzuje. Jednak
  najprawdopodobniej oznacza on jakieś oszustwo i zdradę miłości.

  W dzisiejszej Ewangelii nierozerwalność miłości odnosi Pan Jezus do
  małżeństwa. Jednak o wiele bardziej odnosi się ona do naszej więzi z
  Bogiem. O tym z kolei pisze prorok Ezechiel. Z jednej strony Bóg
  wyrzuca Izraelowi zerwanie przymierza, co w konsekwencji
  doprowadziło do niewoli babilońskiej, z drugiej jednak sam pozostaje
  wierny: wspomni na swoje przymierze i ponadto zawrze przymierze
  wieczyste. Bóg obiecuje przebaczenie i przez nie odnowę życia. Więź
  z Bogiem jest wzorowana na więzi miłości małżeńskiej właśnie
  dlatego, że jest ona więzią bardzo głęboką i obejmującą nas
  całkowicie. Tylko przez wierność i wytrwałość w miłości można
  naprawdę poznać Boga, podobnie jak jedynie w wierności miłości można
  poznać prawdziwie współmałżonka. Brak wierności lub wytrwałości
  uniemożliwia w pełni poznanie Boga i poznanie drugiego człowieka. W
  życiu małżeńskim i w życiu konsekrowanym obowiązuje ta sama zasada
  wierności i wytrwałości jako niezbędnych warunków osiągnięcia życia.

 • iktoto 13.08.10, 11:37
  (Ez 16,59-63)
  To mówi Pan Bóg: Postąpię z tobą tak, jak ty postępowałaś, ty,
  któraś
  złamała przysięgę i zerwała przymierze. Ja jednak wspomnę na
  przymierze,
  które z tobą zawarłem za dni twojej młodości, i ustanowię z tobą
  przymierze wieczne. Ty zaś ze swej strony wspomnisz na swoje
  postępowanie
  i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry twoje tak starsze, jak
  młodsze
  od ciebie, dam ci je za córki w myśl zawartego z tobą przymierza.
  Odnowię
  bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan, abyś
  pamiętała
  i wstydziła się, i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas,
  gdy ci
  przebaczę wszystko, coś uczyniła - mówi Pan Bóg.

  (Ps: Iz 12,2-6)
  REFREN: Gniew Twój ustąpił, w Tobie mam pociechę

  Oto Bóg jest moim zbawieniem,
  będę miał ufność i bać się nie będę.
  Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
  On stał się dla mnie zbawieniem.

  Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
  ze zdrojów zbawienia.
  Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia.
  Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
  przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

  Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
  niech to będzie wiadome po całej ziemi.
  Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
  bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.

  (1 Tes 2,13)
  Przypomnijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest
  naprawdę:
  jako słowo Boga.

  (Mt 19,3-12)
  Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i
  zadali Mu
  pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On
  odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył
  ich
  jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i
  matkę i
  złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie

  dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie
  rozdziela. Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list
  rozwodowy i
  odprawić ją? Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc
  waszych
  pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie
  było. A
  powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a
  bierze
  inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia
  cudzołóstwo. Rzekli Mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka
  z
  żoną, to nie warto się żenić. Lecz On im odpowiedział: Nie wszyscy
  to
  pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do
  małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni
  do
  małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni,
  którzy
  dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć,
  niech
  pojmuje!
 • iktoto 13.08.10, 22:19
  19. Sobota 2
  Ez 18,1–10.13b.30–32;

  Mt 19, 13–15

  Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – wyrocznia Pana Boga. Zatem
  nawróćcie się, a żyć będziecie (Ez 18,32).

  Bóg nie ma żadnego upodobania w śmierci. Pragnie, byśmy żyli. Mało
  tego, robi wszystko, abyśmy żyli. Dlatego wzywa nas do na­wrócenia
  i „utworzenia nowego serca”. Później Pan Jezus pięknie zilustruje tę
  prawdę głoszoną przez proroka Ezechiela przypowieścią o „miłosiernym
  ojcu”. Bardzo ważna jest tutaj zasada odpowiedzialności każdej osoby
  za swoje czyny. Wcześniej obowiązywała – i jeszcze długo potem
  także – zasada odpowiedzialności zbiorowej całej rodziny za czyny
  jej członków. Tak było np. na pustyni, kiedy Izrael wędrował z
  Egiptu. Zasada odpowiedzialności indywidualnej jest pewnym przełomem
  w myśleniu etycznym tamtych czasów. Sama niewola babilońska była
  rozumiana jako kara za winy ojców. Od tego momentu Bóg mówi: będę
  was sądził, każdego według jego postępowania – wyrocznia Pana Boga
  (Ez 18,30).

  Indywidualna odpowiedzialność stwarza zupełnie nową sytuację w
  relacjach międzyludzkich. Rodzina przestaje być klanem, a staje się
  miejscem wzrastania w człowieczeństwie. To jednak nie oznacza, że
  jednostka staje się swoistym absolutem, jak to się stało w czasach
  nowożytnych. Wolność i odpowiedzialność jednostki pociąga za sobą
  innego rodzaju więzi między ludźmi. Więzi wyrastające z wolnego
  wyboru. Kropkę nad „i” postawi Pan Jezus, kiedy powie, że Jego matką
  i [...] braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je
  (Łk 8,21). Nowa rodzina jest wspólnotą wybranego zakorzenienia w
  Bogu. Pamiętajmy, że chodzi o prawdziwe zakorzenienie, a nie jedynie
  o deklaracje.

  W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wskazuje nam dziecko, które do
  Niego przynoszono: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść
  do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie (Mt 19,15).
  Niemowlę – przynoszone(!) – całkowicie zdane na rodziców jest wzorem
  naszego oddania się Panu Jezusowi. On pragnie naszego zbawienia, ale
  nie może tego w nas dokonać bez naszego całkowitego zawierzenia Mu.
  Jesteśmy wolni i tylko pozwalając Mu działać w nas, otwieramy się na
  Królestwo Boże. Należy ono do takich, którzy całkowicie Mu
  zawierzyli. Nie da się go zdobyć własnym wysiłkiem, ono jest
  tajemnicą działania Chrystusa w naszym sercu.

 • iktoto 14.08.10, 21:38
  Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

  (Ez 18,1-10.13b.30-32)
  Pan skierował do mnie te słowa: Z jakiego powodu powtarzacie między
  sobą
  tę przypowieść o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli zielone winogrona,
  a
  zęby ścierpły synom? Na moje życie - wyrocznia Pana Boga. Nie
  będziecie
  więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. Oto wszystkie osoby są
  moje:
  tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która
  zgrzeszyła. Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i
  sprawiedliwości, kto nie jada mięsa z krwią i oczu nie podnosi ku
  bożkom
  domu Izraela, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w
  okresie jej nieczystości, nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw
  dłużnikowi,
  nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swego chleba, nagiego
  przyodziewa
  szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od
  nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym człowiekiem a
  drugim,
  stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania,
  postępując uczciwie - ten na pewno żyć będzie - wyrocznia Pana Boga.
  Lecz
  jeśliby zrodził syna gwałtownika i rozlewającego krew, winnego
  jednej z
  tych zbrodni - uprawiał lichwę i żądał odsetek - ten nie będzie żył,
  bo
  popełnił wszystkie te bezeceństwa. Ten na pewno umrze, a
  [odpowiedzialność
  za] krew jego spadnie na niego samego. Dlatego, domu Izraela, będę
  was
  sądził, każdego według jego postępowania - wyrocznia Pana Boga.
  Nawróćcie
  się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej
  nie były
  sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy,
  któreście
  popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego
  ducha.
  Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego
  upodobania w
  śmierci - wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.

  (Ps 51,12-15.18-19)
  REFREN: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

  Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
  i odnów we mnie moc ducha.
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
  i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

  Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
  i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
  Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
  i wrócą do Ciebie grzesznicy.

  Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
  i całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
  Boże moją ofiarą jest duch skruszony,
  pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

  (Mt 11,25)
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa
  objawiłeś prostaczkom.

  (Mt 19,13-15)
  Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się
  za
  nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł:
  Dopuście
  dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem
  należy
  królestwo niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.
 • iktoto 14.08.10, 21:40
  15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab;

  1 Kor 15,20–26;

  Łk 1,39–55

  W Najświętszej Maryi Pannie spotykamy się ze szczególnym misterium,
  odnajdujemy w Niej to, co w nas ludziach, w każdym z nas
  najszlachetniejsze; to, co w nas najbardziej autentyczne, naszą
  najprawdziwszą odpowiedź na fakt bycia stworzonym przez Boga i
  powołanie do życia z Nim. W Niej jednocześnie to misterium przyjmuje
  konkretną postać i historię aż po zwieńczenie. Dzisiaj przeżywamy
  uroczystość, w której czcimy to zwieńczenie, ostateczny tryumf. Ale
  zanim do tego doszło, Maryja musiała na tym świecie borykać się z
  wieloma trudnościami. Musiała zderzyć się z grzechem, szczególnie w
  jego społecznym wymiarze, obecnym zarówno w społeczności religijnej,
  jak i świeckiej.

  Ewangelia dzisiejsza mówi o nawiedzeniu Elżbiety. Ta, po
  pozdrowieniu Maryi, wypowiada do Niej zaskakujące słowa:

  Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc
  Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do
  mnie? (Łk 1,42n).

  Elżbieta w dziwny sposób odkrywa obecność Chrystusa w łonie Maryi.
  Zauważmy, że w nas także tajemnica Jego obecności istnieje od
  naszego chrztu! Ktoś może powiedzieć: No tak, ale w Maryi był on
  fizycznie obecny!... Warto wówczas przypomnieć sobie słowa samego
  Pana Jezusa w odpowiedzi na wołanie pewnej kobiety:

  Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz
  On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają
  słowa Bożego i zachowują je (Łk 11,27n).

  Po wiekach św. Augustyn powiedział: „Maryja jest o wiele bardziej
  godna czci przez to, że prawdziwie uwierzyła i stała się Służebnicą
  Pańską, niż przez to, że fizycznie urodziła Syna Bożego”. Elżbieta w
  dzisiejszej scenie ewangelijnej mówi do Niej, zwracając uwagę
  właśnie na Jej zawierzenie Bogu: Błogosławiona jesteś, któraś
  uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1,45).

  Na te słowa Elżbiety Maryja wyśpiewuje swoją pieśń uwielbienia –
  Magnifikat. Dużo by można mówić o tym hymnie. Tutaj warto zwrócić
  uwagę tylko na jeden moment. Maryja uwielbia w nim szcze­gólną
  łaskawość Boga, który „spogląda na uniżenie słu­że­bni­cy”, „głodnych
  nasyca dobrami, a bogaczy z niczym odprawia”, „Jego miłosierdzie z
  pokolenia na pokolenie”... Jednak wtedy tej łaskawości jeszcze nie
  było widać w ludzkim doświadczeniu: Żydzi podlegali niewoli
  rzymskiej, poniżani i marzący o wolności; ubodzy ludzie, tak jak
  dawniej byli okradani przez bogaczy; jedni opływali w dobra, a inni
  cierpieli głód... Gdzie zatem nasycenie głodnych…?!

  Tutaj spotykamy się z dziwną zdolnością Maryi widzenia prawdy w jej
  ostatecznym wymiarze, który może stać w całkowitej opozycji do
  chwilowego doświadczenia tu, na ziemi. Hymn Maryi przypomina
  błogosławieństwa, jakie wypowiedział Pan Jezus w Kazaniu na górze:
  błogosławieni ubodzy, cisi, płaczący, prześladowani... Dla nas są
  one jeszcze wielką nadzieją i ufnością, a Maryja już śpiewała pieśń
  pochwalną, tak jak gdyby to wszystko się już spełniło.

  Jest to szczególny dar widzenia prawdy w jej pełni i zrealizowaniu,
  prawdy, która nie daje się zwieść pozorom ziemskich ocen.
  Chrześcijanin jest człowiekiem, który już żyje rzeczywistością
  niebieskiej ojczyzny, choć jeszcze czeka go długa droga ziemskiej
  pielgrzymki. Obietnica i nadzieja dana nam przez zmartwychwstanie
  Chrystusa jest mocniejsza niż wszelkie doczesne doświadczenia.
  Wszystko bowiem tutaj na ziemi przemija i kończy się śmiercią. On
  natomiast, zmartwychwstając, daje nam życie na wieki – prawdziwe
  życie. Czymże jest wobec niego to, co tylko przelotne?

  Maryja ma w sobie ten realizm ostateczny. Na Jej przykładzie także
  uczymy się, że właśnie realizm ostateczny jest solidniejszy od
  wszystkiego innego. Ona nas wyprzedza w naszym udziale w
  zrealizowaniu się królestwa Jej Syna, tak samo jak nas wyprzedzała w
  wierze: zanim ktokolwiek uwierzył w to niepojęte Boże objawienie się
  w Jej Synu, Ona już kroczyła drogą wiary. Kiedy uczniowie się
  rozproszyli po śmierci Pana, Ona zdawała najtrudniejszy egzamin z
  wiary, zdała go i dlatego stała się naszą Matką w wierze. Ona
  konsekwentnie szła za swoim Synem. Dlatego do niej – jako tej, która
  poszła zaraz za Chrystusem jako pierwsza z ludzi właśnie dzięki
  swojemu pełnemu zawierzeniu Bogu – odnosimy słowa św. Pawła:

  I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą
  ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako
  pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia
  (1 Kor 15,22n).

  Uzyskała udział w tej pełnej prawdzie, którą wyznawała w swoim
  hymnie uwielbienia i którą zawsze wyżej stawiała niż cokolwiek.
  Życie wieczne nie jest bowiem powrotem do naszego życia, ale życiem
  nowym, całkowicie odnowionym przez Boga, życiem takim, jakim je On
  zamyślił i stworzył.

  Scena z Apokalipsy, która otwiera dzisiejsze czytania, jest wizją
  ukazującą prawdę tego, co się wydarzyło, co się dzieje i jaki jest
  tego ostateczny sens – prawdę w jej ostatecznym sensie. W
  ikonografii Kościoła przedstawia się Niepokalane Poczęcie
  Najświętszej Marii Panny jako Niewiastę stojącą na księżycu, mającą
  gwiazdy wokół głowy. To właśnie z tej wizji. Niewiasta to Maryja,
  ale jako obraz Kościoła. Ona urodziła Syna, ale to Kościół rodzi
  Syna. Nasza Eucharystia, a w niej konsekracja, jest „rodzeniem
  Chrystusa” dla nas i w nas, co się dokonuje przez komunię. Smok,
  jego zaciekła walka i chęć pożarcia Dziecka to obraz prawdy o walce
  z szatanem. Walka toczy się w całej historii, ale zarazem w sercu
  każdego z nas. Jest niebezpieczna, a potęga smoka wydaje się
  przemagać, ale

  I zostało porwane jej Dziecię do Boga
  i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię,
  gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,
  I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało
  zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
  i władza Jego Pomazańca (Ap 12,5n).

  Apokalipsa, wbrew potocznej opinii, jest księgą pocieszenia. Ukazuje
  pozytywny finał, ukazuje ostateczne zwycięstwo mimo całej okropności
  świata i trwającej walki. Bóg porywa do swojego tronu dziecię, a
  Niewieście, czyli Kościołowi w jego najgłębszej istocie, przygotował
  miejsce na pustyni, miejsce spokojne i bezpieczne, gdzie moc węża–
  szatana nie sięga.

  Dzisiejsza uroczystość jest wielką radością, jest naszym wyznaniem
  ostatecznej prawdy o zwycięstwie Maryi i Kościoła, i naszym
  zwycięstwie w Kościele, w Mistycznym Ciele Chrystusa. Mamy udział w
  tym zwycięstwie wtedy, gdy prawdziwie idziemy drogą wiary, karmimy
  się „chlebem życia” i przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii,
  pozwalając, by się On w nas narodził i nas przemieniał.
 • iktoto 16.08.10, 10:14
  20. Poniedziałek 2
  Ez 24,15–24;

  Mt 19,16–22  Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie
  lamentuj ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy (Ez 24,16).

  Ezechiel ponownie staje się znakiem dla Izraela. Umiera mu żona. Ta
  śmierć jest symbolem zniszczenia i zhańbienia świątyni. Bóg nie
  pozwala mu lamentować publicznie, ale każe przeżyć ten dramat
  wewnętrznie. Lamentacja os­ten­ta­cyjna może się zamknąć w
  zewnętrzności, a tutaj trzeba wewnętrznej prze­mia­ny. Tego zasadniczo
  domaga się Pan Jezus. Rozpoczynając głoszenie Ewangelii, wzywa:
  Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie (Mt
  4,17). Nawrócenie oznacza przemianę serca, czyli przemianę
  wewnętrzną.

  W dzisiejszej Ewangelii zasadniczy problem koncentruje się właśnie
  wokół tego zagadnienia. Bogaty młodzieniec pyta Pana Jezusa:
  Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? (Mt
  19,16). Logika jest wyraźna: czynić coś, by coś otrzymać. Pan Jezus,
  wskazując na przykazania, przypomina mu to, co on wiedział od
  dzieciństwa. Młodzieniec zadeklarował od razu: Przestrzegałem tego
  wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? (Mt 19,20).

  Nie wiemy, czy można naprawdę wypełnić przykazanie miłości
  bliźniego? Jeżeli ograniczy się je do jakichś określonych norm, to
  pewnie tak, jednak Pan Jezus wskazuje na głębię, której nie jesteśmy
  w stanie wypełnić. On sam dał swoje życie za życie nasze i polecił
  nam się miłować, tak jak On nas umiłował. Daleko nam jeszcze do
  wypełnienia takiego nakazu miłości. Jej miarą jest On sam.
  Młodzieniec mógł jednak tego jeszcze nie wiedzieć, niemniej w jego
  postawie Pan Jezus zauważył jakieś lękowe podejście i próbę
  załatwienia sprawy przez zewnętrzne czyny. Jego problemem był lęk o
  siebie. Stąd słowa:

  Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj
  ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za
  Mną! (Mt 19,21).

  Posiadane dobra są dla nas zabezpieczeniem. Dają nam poczucie
  bezpieczeństwa. Niewątpliwie każdy z nas potrzebuje takiego
  poczucia. Niemniej powinniśmy mieć w sobie świadomość, że
  należy „się wpierw starać o królestwo /Boga/ i o Jego
  Sprawiedliwość, a wówczas wszystko inne będzie wam dodane” (zob. Mt
  6,33). Opanowanie przez lęk jest znakiem braku. Pan Jezus ten brak
  wskazuje młodzieńcowi. Jeszcze się nie uwolnił od tego, co na tym
  świecie, jeszcze dobra tego świata były dla niego zbyt ważne.

  Obawiam się, że większość z nas zareagowałaby zupełnie podobnie.
  Większość z nas zbyt mocno przejmuje się zabezpieczeniem swojej
  pomyślności i przyszłości na tym świecie. Znajdujemy ku temu bardzo
  liczne argumenty. Nie chodzi jednak o tak radykalne zalecenie
  wyzbycia się wszystkiego, co posiadamy. Nasz lęk często zaczyna się
  od całkiem niewielkich wymagań związanych z ograniczeniami w życiu,
  nie mówiąc już o jakimś zagrożeniu własnego mienia czy zdrowia.
  Warto się siebie zapytać, czy rzeczywiście Pan Bóg i Jego królestwo
  są dla nas najważniejsze?


 • iktoto 17.08.10, 14:11
  20. Wtorek 2
  Ez 28,1–10;

  Mt 19,23–30

  Cóż otrzymamy za to, że poszliśmy za Tobą? To pytanie uczniów jest
  bardzo charakterystyczne. Co otrzymamy w zamian? Troszczymy się o
  to, byśmy coś mieli. Trzeba powiedzieć, że sama troska o dobro nie
  jest zła. Powinniśmy dążyć do dobra i je osiągać. Problem polega
  jednak na tym, że dążymy do tego dobra według swojego wyobrażenia. A
  w Bożej perspektywie wygląda to zupełnie inaczej. Co innego jest
  prawdziwym dobrem niż nasze wyobrażenia na ten temat. Podczas
  niedawnej Uroczystości Wniebowzięcia w Ewangelii czytaliśmy
  Magnificat, w którym Maryja dziękuje Bogu za wywyższenie pokornych,
  wzbogacenie ubogich i oddalenie bogatych (Wniebowzięcie Najświętszej
  Maryi Panny). Dzisiaj Pan Jezus potwierdza to innymi słowami: Bogaty
  z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego (Mt 19,23). Ale
  widząc zmartwienie uczniów, odpowiada: U ludzi to niemożliwe, lecz u
  Boga wszystko jest możliwe (Mt 19,26).

  Nie wejdziemy do królestwa Bożego samodzielnie. Jedynie Bóg może nas
  do niego wprowadzić. Zawsze będzie to łaska. Jaka zatem jest różnica
  między ubogimi i bogatymi?

  Przy zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny anioł powiedział do Niej:
  Bądź pozdrowiona, pełna łaski (Łk 1,28), natomiast wczoraj podczas
  uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czytaliśmy słowa
  Elżbiety do Maryi: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że
  spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1,45). Istnieje
  przedziwne powiązanie: pełnia łaski i pełnia świętości. Pełnia łaski
  oznacza, że wszystko, co się posiada, jest od Boga, jest Jego łaską.
  Pełnia świętości w naszym pojęciu oznacza, że człowiek doszedł do
  doskonałości życia. U nas zazwyczaj pojawia się dylemat: jeżeli
  wszystko jest od Boga, to nie ma w tym żadnej zasługi. I tak w
  pewnym sensie jest: rzeczywiście wszystko jest od Boga. Ale to nie
  jest sprzeczne z tym, że wszystko jest jednocześnie zasługą, bo
  łaska niczego w człowieku nie robi bez niego. Jedyna rzecz, jaka nam
  pozostaje do zrobienia, to otworzyć się i przyjąć tę łaskę, a to
  właśnie jest najtrudniejsze. Właśnie w tym kontekście trzeba
  przeczytać obie wypowiedzi Pana Jezusa: o trudności dla bogatych i o
  absolutnej możliwości u Boga. Bardzo wymowny jest sens
  określenia „ubogi”. Ubogi to nie tyle ten, kto niewiele posiada, ale
  ten, kto wszystko ma „u Boga”. Bogaty zaś to ten, który nie patrzy
  na Boga, bo wydaje mu się, że wszystko posiada albo wszystko może
  kupić. Takim bogatym jest w dzisiejszym pierwszym czytaniu Tyr,
  miasto, które „pomnożyło swoje majętności, a jego serce stało się
  wyniosłe z powodu majątku” (por. Ez 28,4). Ale właśnie tacy są
  prawdziwie biedni. Tyr doświadczy podboju i zniszczenia.

  Każdy, kto jest bogaty, musi stać się ubogim, aby wejść do królestwa
  Bożego. I Bóg potrafi do tego doprowadzić człowieka. Dlatego u Niego
  wszystko jest możliwe. Ten, kto prawdziwie staje się ubogi,
  otrzymuje wszystko. O tym mówi Pan Jezus w odpowiedzi na zatroskanie
  uczniów:

  Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub
  matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne
  odziedziczy (Mt 19,30).

  Jednak „otrzymanie od Boga” to już nie posiadanie czegoś wyłącznie
  dla siebie, lecz udział w miłości Boga. Na tym polega najprawdziwsze
  ubóstwo, czyli czerpanie wszystkiego od Boga.

  Eucharystia, do której przystępujemy, jest szczególnym miejscem
  takiego czerpania.

 • iktoto 19.08.10, 13:07
  Wspomnienie św. Jacka. prezbitera

  (Ez 28,1-10)
  Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, powiedz władcy
  Tyru: Tak
  mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś:
  Ja
  jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz - a
  przecież
  ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć
  równy
  rozumowi Bożemu. Oto jesteś mędrszy od Danela, żadna tajemnica nie
  jest
  ukryta przed tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś
  sobie
  majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki
  swojej
  wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim,
  pomnożyłeś
  swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego
  majątku.
  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy
  rozumowi
  Bożemu, oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców - najsroższych
  spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości
  i
  zbezczeszczą twój blask. Zepchną cię do dołu, i umrzesz śmiercią
  nagłą w
  sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił: Ja jestem Bogiem - w obliczu
  swoich oprawców. Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w
  ręku
  tego, który cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z
  ręki
  cudzoziemców, ponieważ Ja to postanowiłem - mówi Pan Bóg.

  (Ps: Pwt 32,26-28.30.35-36)
  REFREN: Ja, Pan, śmierć daję i Ja sam ożywiam

  Rzekłem: "Ja ich wygładzę,
  wygubię ich pamięć u ludzi".
  Alem się bał drwiny wroga,
  że przeciwnicy ich będą się łudzić.

  Będą się łudzić, mówiąc: "Nasza ręka przemożna,
  a nie Pan uczynił to wszystko".
  Gdyż jest to plemię niemądre
  i nie mające rozwagi.

  Jak może jeden odpędzać tysiące,
  a dwóch odpierać dziesięć tysięcy?
  Dlatego, że Pan ich wydał na łup.
  że ich sprzedała Skała,

  Nadchodzi bowiem dzień klęski,
  los ich gotowy, już blisko.
  Bo Pan swój naród obroni,
  litość okaże swym sługom.

  (2 Kor 8,9)
  Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim
  ubóstwem ubogacić.

  (Mt 19,23-30)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z
  trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam
  powiadam:
  Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu
  wejść do
  królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się
  bardzo
  i pytali: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł:
  U
  ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr
  rzekł
  do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc
  otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy
  odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy,
  którzy
  poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc
  dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom,
  braci
  lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i
  życie
  wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a
  ostatnich
  pierwszymi.
 • iktoto 18.08.10, 10:00
  20. Środa 2
  Ez 34,1–11;

  Mt 20,1–16a  Przypowieść o robotnikach w winnicy ukazuje, jak bardzo różni się
  nasz sposób myślenia od myślenia Pana Boga. Pretensja, jaką mieli
  robotnicy, którzy najdłużej pracowali, wynikała z porównania się z
  tymi, którzy przyszli ostatni i z oczekiwania na lepsze
  wynagrodzenie. Źródłem tego było egocentryczne myślenie. Gdyby
  potrafili spojrzeć od strony dobra, jakiego doznali ci ostatni, i
  potrafili się z tego powodu cieszyć, nie mieli by problemu.
  Egocentryzm kazał im myśleć jedynie o sobie i własnym interesie.

  Zobaczmy, że liberalizm jest oparty na takim egocentrycznym
  myśleniu. I chyba jest tak skuteczny w zarządzaniu społeczeństwem,
  dlatego że faktycznie rządzi nami egocentryzm. Sukces liberalizmu
  świadczy o sile tego myślenia. Gdyby zasada myślenia się zmieniła,
  liberalizm ekonomiczny byłby zupełnie nieprzydatny.

  Jednocześnie widać, jak egocentryzm prowadzi do degradacji
  człowieka. Nie jest on w stanie zrozumieć prawdziwych wartości
  duchowych, a tym bardziej Boga z Jego miłością do nas. W pierwszym
  dzisiejszym czytaniu egocentryzm przywódców Izraela, który
  spowodował upadek i niewolę babilońską, budzi gniew. Zamiast troski
  o dobro owiec, pasterze starali się o własne dobro, a owce były dla
  nich jedynie środkiem do zdobywania własnej chwały i majątku. Bóg
  zwraca się przeciw takim pasterzom i ostatecznie widzi, że sam musi
  zatroszczyć się o dobro dla całego ludu:

  Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę (Ez
  34,11).

  Doświadczenie Izraela ukazuje, jak kierowani naszą ludzką logiką,
  zupełnie nie potrafimy prowadzić innych do Boga i Jego królestwa. On
  sam jedynie może do tego królestwa doprowadzić. Potrzeba bowiem
  całkowitej przemiany myślenia. Nie oznacza to, że musimy przyjmować
  jakąś nieznaną nam logikę myślenia. Logika Boża jest prosta i
  właściwie dobrze nam znana. Wystarczy się jedynie prawdziwie skupić
  i pomyśleć o prawdziwym dobru. Staje się to możliwe, gdy wyzbywamy
  się wyrosłego z lęku egocentrycznego zapatrzenia w siebie.
 • iktoto 18.08.10, 10:00
  (Ez 34,1-11)
  Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj o
  pasterzach
  Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada
  pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie
  powinni paść
  owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście
  tłuste
  zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście,
  o
  zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście,
  zabłąkanej
  nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z
  przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się
  owce
  moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego
  zwierza.
  Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim
  wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a
  nikt się
  o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze,
  słuchajcie
  słowa Pańskiego: Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce moje stały się
  łupem i
  owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było
  pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami
  siebie
  paśli, a nie paśli moich owiec, dlatego wy, pasterze, słuchajcie
  słowa
  Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich
  ręki
  zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie
  będą
  paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one
  służyć
  im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich
  owiec i
  będę miał o nie pieczę.

  (Ps 23,1-6)
  REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

  Pan jest moim pasterzem,
  niczego mi nie braknie.
  Pozwala mi leżeć
  na zielonych pastwiskach.

  Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
  orzeźwia moją duszę.
  Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
  przez wzgląd na swoją chwałę.

  Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
  Kij Twój i laska pasterska
  są moją pociechą.

  Stół dla mnie zastawiasz
  na oczach mych wrogów.
  Namaszczasz mi głowę olejkiem,
  obficie napełniasz mój kielich.

  Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
  przez wszystkie dni życia.
  I zamieszkam w domu Pana
  po najdłuższe czasy.

  (Hbr 4,12)
  Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli
  serca.

  (Mt 20,1-16a)
  Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo
  niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym
  rankiem, aby
  nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara
  za
  dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej,
  zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich:
  Idźcie i
  wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli.
  Wyszedłszy
  ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy
  wyszedł
  około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich:
  Czemu tu
  stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie
  najął.
  Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł
  właściciel
  winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność,
  począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około
  jedenastej
  godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli,
  że
  więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go,
  szemrali
  przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a
  zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na
  to
  odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie
  o
  denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu
  ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze
  swoim, co
  chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni
  będą
  pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
 • iktoto 19.08.10, 13:03
  20. Czwartek 2
  Ez 36,23–28;

  Mt 22,1–14  „Święć się imię Twoje” – tak codziennie się modlimy w Modlitwie
  Pańskiej. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg mówi, że sam musi się
  zatroszczyć o swoje imię, aby okazało się Święte w obliczu
  wszystkich narodów, bo lud wybrany nie potrafił tego uczynić.
  Ponieważ zbezcześcił on wielkie imię Boga wobec narodów, Jerozolima
  i świątynia zostały zbezczeszczone – był to obraz tego, co się
  wydarzyło w relacji Izraela do Boga. Obok kultu jedynego Boga Żydzi
  uprawiali kult innych bogów, nie byli wierni przymierzu i Prawu,
  liczyli jednocześnie, że obroni ich sama obecność świątyni Jahwe w
  Jerozolimie. Boga jednak nie można czcić inaczej jak tylko w
  prawdzie i całkowitym oddaniu.

  Bóg postanowił sam się zatroszczyć o uświęcenie własnego imienia
  wobec innych narodów. Dokona tego przez ponowne zebranie Izraela w
  Jerozolimie, ale tym razem już po oczyszczeniu jego serca:

  I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza,
  odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego
  chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i
  przestrzegali przykazań, i według nich postępowali (Ez 36,26n).

  Objawieniem świętego imienia Boga będzie ponowne zebranie Izraela w
  Jerozolimie, oczyszczenie wybranego ludu i jego wierność. „Święcenie
  się imienia Boga” dokonuje się przez autentyczną wiarę ludu.
  Zobaczmy, że podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus modlił się do
  Ojca, prosząc za swoich uczniów i ich następców:

  Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu
  będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we
  Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat
  uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś,
  przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy (J
  17,20–22).

  Jest to prośba o uświęcenie imienia Ojca przez poznanie, że Jezus
  jest prawdziwie Jego Synem posłanym przez Niego dla zbawienia ludzi.
  I znowu powtarza się historia Izraela: sami nie potrafimy prawdziwie
  nawzajem się kochać, aby świat uwierzył w prawdziwe posłannictwo
  Jezusa. Uczniowie Jezusa są dzisiaj na świecie rozbici, wzajemnie
  pokłóceni, nie potrafią się ze sobą prawdziwie spotkać jak brat z
  bratem. Dlatego też wydaje się, że przynajmniej w Europie
  chrześcijaństwo jest w odwrocie, coraz mniej ludzi wierzy w prawdę
  jego zasadniczego orędzia. I znowu potrzeba oczyszczenia serca i
  Ducha, który dokona przemiany, abyśmy prawdziwie żyli Jego miłością.

  Niezmiernie wymowna jest dzisiejsza ewangelijna przypowieść, która
  właściwie składa się z dwóch przypowieści. Przynajmniej pierwszą, to
  znaczy pierwszą część przypowieści w jej dzisiejszym kształcie
  wypowiedział Pan Jezus do arcykapłanów i starszych ludu, to znaczy
  do odpowiedzialnych za religijne i społeczne prowadzenie ludu
  wybranego. W formie przypowieści Pan Jezus mówi o sobie i swojej
  misji. Oto przyszedł na świat jako Oblubieniec. Jego obecność wśród
  nas jest czasem godów weselnych. Powiedział to wprost, gdy zapytano
  Go, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą. Pierwsza część przypowieści
  odnosi się do tej prawdy. Ojciec niebieski urządził ucztę, wszystko
  przygotował, jest to uczta weselna i jednocześnie uczta ofiarna, jak
  się potem okaże. Podczas niej zachodzi prawdziwe przymierze we krwi
  Baranka. W akcie największej miłości Bóg oddaje nam Swojego Jedynego
  Syna, abyśmy w Nim mieli udział w Jego Bożym życiu. Ta perspektywa
  jednak całkowicie przerasta wyobrażenia ludzi. Zaproszeni nie
  wyrazili zainteresowania, woleli zajmować się swoimi sprawami, a
  niektórzy nawet zabili posłańców przynoszących zaproszenie.

  Dlatego Pan każe „zaprosić na ucztę wszystkich, których słudzy
  spotkają” (zob. Mt 22,9). Sam musi się zatroszczyć o gości. Ale
  zaprosiwszy wszystkich, wymaga od nich szaty godowej. Przypowieść
  nie opowiada o tym, jak i kiedy zaproszeni mieli się w nie
  zaopatrzyć. Można się jedynie domyślać, że dostawali je przy wejściu
  od sług. Trzeba było je jedynie ubrać. Człowiek bez szaty zignorował
  godność samej uczty, zlekceważył szatę godową, przez co obraził
  Gospodarza. To, że na ucztę dostajemy się za darmo, nie znaczy, że
  jest to byle jaka uczta. Uczta Baranka, na którą zostaliśmy
  zaproszeni za darmo, wymaga od nas oczyszczenia serca, którego
  dokonuje w nas Bóg, ale nie bez naszej dobrej woli i zawierzenia.
  Tak niewiele, ale bez tego nie możemy mieć prawdziwego udziału w tej
  uczcie.

 • iktoto 19.08.10, 13:04
  (Ez 36,23-28)
  Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród
  ludów,
  zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem
  Pan -
  wyrocznia Pana Boga - gdy okażę się Świętym względem was przed ich
  oczami.
  Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i
  przyprowadzę
  was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście
  się
  stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich
  waszych
  bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego
  wnętrza,
  odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego
  chcę
  tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i
  przestrzegali
  przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w
  kraju,
  który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę
  waszym
  Bogiem.

  (Ps 51,12-15.18-19)
  REFREN: Gdy was pokropię, staniecie się czyści.

  Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
  i odnów we mnie moc ducha.
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
  i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

  Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
  i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
  Będę nieprawych nauczyczać dróg Twoich
  i wrócą do Ciebie grzesznicy.

  Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
  i całopalenia, choćbym dał, nie przyjmujesz.
  Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
  Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

  (Ps 95,8ab)
  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu
  Pańskiego.

  (Mt 22,1-14)
  Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
  Królestwo
  niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu
  synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę,
  lecz
  ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem:
  Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne
  zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz
  oni
  zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego
  kupiectwa, a
  inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to
  król
  uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych
  zabójców, a
  miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest
  gotowa,
  lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i
  zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli
  na
  drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych.
  I sala
  zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć
  biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój
  weselny.
  Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju
  weselnego?
  Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i
  wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie
  zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
 • iktoto 19.08.10, 21:39
  20. Piątek 2
  Ez 37,1–14;
  Mt 22,34–40  Jakie jest największe przykazanie? O co pytają faryzeusze? Co im
  odpowiada Pan Jezus? W Ewangelii bardzo często pojawia się
  rozbieżność pomiędzy pytaniem skierowanym do Pana Jezusa a Jego
  odpowiedzią na nie. Tutaj mamy po części do czynienia z taką
  rozbieżnością.

  O co pytają faryzeusze? Pytają pewnie o najważniejsze przykazanie w
  sensie zasady życia. Jak wiemy, mieli kilkaset nakazów i zakazów.
  Który jest najważniejszy?

  Pan Jezus z gąszczu wszystkich przepisów wydobywa dwa. Ale nie są to
  po prostu przykazania, ale raczej zasady odnoszące się do samego
  życia. Oba przykazania wyrażają ducha wszystkich przykazań. Same nie
  są przykazaniami w zwykłym sensie, bo nie są do wypełnienia. Nigdy
  przecież nie możemy powiedzieć, że wypełniliśmy przykazanie miłości.
  Zawsze jest możliwa większa miłość. Pan Jezus pragnie nam wskazać
  właściwego ducha, czyli wskazać zasadę życia.

  Podobnie jest w przypadku błogosławieństw i Jego komentarza do
  przykazań zawartych w „Kazaniu na górze”. Szczęśliwymi nazywa On:
  ubogich, skromnych, pokornych, cierpliwych, uciśnionych,
  prześladowanych… Nie oznacza to, że oni to szczęście odczuwają – bo
  pewnie tak nie jest, gdy muszą się borykać z prześladowaniem, z
  uciskiem, brakami różnego rodzaju… Orzeczenie o szczęśliwości odnosi
  się do prawdy ostatecznej, która się objawi w „dniu ostatecznym”.
  Pewnie wówczas zobaczą, że była to prawda już wtedy, gdy
  doświadczali zła, które cierpliwie znosili, ale może dopiero wtedy
  to dostrzegą. Z kolei komentując poszczególne przykazania, Pan Jezus
  zwraca uwagę na to, co się dzieje w sercu, czyli w centrum nas
  samych, w miejscu, gdzie się dokonują zasadnicze wybory dotyczące
  życia i śmierci. Jeżeli potraktować wypowiedź Pana Jezusa dosłownie,
  to obawiam się, że każdy z nas grzeszy, i to śmiertelnie, dosyć
  często! Kto nie zdenerwuje się i nie powie czegoś ze złością?

  Tym, czego Pan Jezus pragnie dla nas, jest właściwy duch. Dopiero,
  kiedy się ma tego ducha, sensu nabierają wszystkie przykazania i
  zasady przekazane nam przez Pana Jezusa. Do klasycznych należy spór
  Pana Jezusa z faryzeuszami o szabat. Oni, trzymając się litery
  Prawa, uważali, że Jezus grzeszy, uzdrawiając w szabat. On właśnie w
  uzdrowieniu widział znak bliskości Boga i dlatego właśnie w szabat
  należało dokonywać takich dzieł.

  Z kolei św. Paweł w hymnie o miłości mówi jednoznacznie, że nawet
  najszlachetniejsze religijne postawy i działania są niczym, jeżeli
  brak w nich miłości. Dlatego całe nauczanie Pana Jezusa jest
  nakierowane na przekazanie Ducha Świętego, który ma doprowadzić nas
  do całej prawdy. Dopiero w Nim uzyskujemy prawdziwe życie.

  W dzisiejszym pierwszym czytaniu u proroka Ezechiela mamy wspaniały
  obraz przywracania życia Izraelowi. Na końcu czytamy: Udzielę wam
  mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i
  poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam – mówi Pan Bóg (Ez
  37,14). Miłość jest właśnie duchem Boga. Wszystko inne z niego
  wypływa.

 • iktoto 21.08.10, 09:34
  Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

  (Ez 37,1-14)
  Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na
  zewnątrz, i
  postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi,
  abym
  przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo
  wiele.
  Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy
  kości te
  powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz.
  Wtedy
  rzekł On do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe
  kości,
  słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po
  to,
  abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście
  obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to,
  abyście
  ożyły i poznały, że Ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było
  polecone, a
  gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej
  zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i
  wyrosło
  ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich
  ducha. I
  powiedział On do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu
  człowieczy, i
  mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź,
  duchu, i
  powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi
  nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko
  bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te
  to cały
  dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nadzieja
  nasza,
  już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto
  otwieram
  wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju
  Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z
  grobów
  was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli,
  i
  powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to
  powiedziałem i
  wykonam - mówi Pan Bóg.

  (Ps 107,2-9)
  REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana

  Tak niech mówią odkupieni przez Pana,
  których wybawił z rąk przeciwnika
  i których zgromadził z obcych krain,
  ze wschodu i zachodu,
  z północy i południa.

  Błądzili na pustynnym odludziu,
  do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
  Cierpieli głód i pragnienie
  i wygasło w nich życie.

  W swoim utrapieniu wołali do Pana,
  a On ich uwolnił od trwogi.
  I powiódł ich prostą drogą,
  aż doszli do miasta zamieszkałego.

  Niechaj dziękują Panu za Jego dobroć,
  za Jego cuda wobec synów ludzkich,
  bo głodnego nasycił,
  a łaknącego napełnił dobrami.

  (Ps 25,4b.5)
  Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w
  prawdzie
  według Twych pouczeń.

  (Mt 22,34-40)
  Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali
  się
  razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na
  próbę:
  Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu
  odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
  całą
  swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze
  przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego
  bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się
  całe
  Prawo i Prorocy.
 • iktoto 21.08.10, 09:34
  20. Sobota 2
  Ez 43,1–7a;
  Mt 23,1–12

  Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest
  Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano
  mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus (Mt 23,9n).

  Kto jest naszym prawdziwym Ojcem, Mistrzem, Nauczycielem? Kogo
  prawdziwie słuchamy? Za kim idziemy? Te pytania są rozstrzygające w
  naszym życiu. Niestety, najczęściej mówimy, że kogoś czy czegoś
  słuchamy, a w istocie postępujemy zupełnie inaczej, niż deklarujemy.
  Pytanie o Ojca, Mistrza, Nauczyciela trzeba postawić bardzo realnie,
  patrząc na nasze postępowanie i wybory. Jakie są prawdziwe
  przesłanki, jaki sposób myślenia i przyczyny wyborów? W tym
  kontekście warto pamiętać bardzo ostre stwierdzenie Pana Jezusa w
  odniesieniu do Żydów, kiedy oni deklarowali: Ojcem naszym jest
  Abraham… Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga
  (J 8,39.41). W odpowiedzi od Pana Jezusa usłyszeli jednak:

  Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od
  Boga wyszedłem i przychodzę… Wy macie diabła za ojca i chcecie
  spełniać pożądania waszego ojca (J 8,42.44).

  Te słowa zawsze mogą okazać się prawdziwe w odniesieniu do nas
  samych. Kryterium naszej przynależności do Ojca w niebie
  jest „pełnienie woli Ojca, który jest w niebie”. Jednocześnie ten,
  kto tak robi, zostaje nazwany „bratem, siostrą i matką” Pana Jezusa
  (zob. Mt 12,50). Uznanie Boga za Ojca prowadzi do odkrycia nowej
  rodziny, którą są wszyscy wsłuchani w wolę Ojca i wypełniający ją.
  To jest królestwo Boże już tutaj obecne.

  Czasem podnosi się problem nazywania ojcami duchowymi czy to
  zakonników, czy kapłanów. Jak widać, jest to uzasadnione jedynie
  wówczas, gdy ten duchowy ojciec jest pośrednikiem kierującym nas do
  Boga, jako Ojca. Aby tak było, sam musi się wsłuchiwać w Boże słowo
  i je w swoim życiu wypełniać. Jeżeli tak robi i potrafi odczytać to
  słowo w odniesieniu do tego, który do niego przychodzi po wskazania
  duchowe, staje się pośrednikiem Bożego ojcostwa. W takim przypadku
  jednak nigdy nie będzie koncentrował innych wokół swojej osoby, ale
  zawsze będzie odsyłał do Boga. Ojciec duchowy jest naszym bratem
  uczestniczącym w takim samym zmaganiu ze sobą i światem.

  Niestety, bywa tak, jak z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami z
  dzisiejszej Ewangelii, którzy umieją dosyć dobrze odczytać sens słów
  z Pisma Świętego, jednak sami nie potrafią zgodnie z nim żyć.
  Najczęściej dzieje się tak, gdy zapominają, że sami potrzebują ojca
  i kogoś, kto by ich prowadził, nie pamiętają, że są jedynie braćmi
  innych i uczestnikami tego samego zmagania duchowego.

  Wizja proroka Ezechiela z dzisiejszego pierwszego czytania jest
  pięknym obrazem właściwej sytuacji zarówno w wymiarze społecznym,
  jak i wewnętrznym każdego z nas. Bóg pragnie być w centrum, w sercu
  zarówno społeczności wierzących, jak i w sercu każdego z nas. Tutaj
  jest prawdziwe miejsce, „Jego tronu, miejsce podstawy Jego stóp,
  gdzie chce na wieki mieszkać pośród nas” (zob. Ez 43,7). Mieszkanie
  oznacza żywą obecność w naszym życiu, co pociąga za sobą sposób
  naszego życia.

 • iktoto 22.08.10, 21:07
  21. Niedziela C
  Iz 66,18–21;

  Hbr 12,5–7.11–13;

  Łk 13,22–30

  Pa­nie, czy tyl­ko nieliczni będą zbawieni? (Łk 13,23).

  Co zrobić, żeby pomóc w zbawieniu wielu? Tylu bowiem jest
  niewierzących! Jak temu zaradzić?! Takie pytania stawia się i
  dzisiaj bardzo często. Ale jednocześnie zapomina się o
  najważniejszym pytaniu – o własne zbawienie. Nic mi nie da nawet
  ogromna liczba zbawionych, jeżeli mnie w niej nie będzie. To, czy
  będzie to liczba większa, czy mniejsza, będzie wówczas dla mnie bez
  znaczenia. Dlaczego jednak tak martwimy się o liczbę zbawionych, o
  statystykę? Myślę, że u podstaw tego pytania leży zwodnicza
  nadzieja: może jakoś mi się uda? Im większa liczba zbawionych, tym
  większe prawdopodobieństwo, że i mnie się uda „załapać”. Jeżeli ta
  liczba jest mała, to pojawia się paraliżujący lęk, bo
  prawdopodobieństwo zbawienia jest małe.

  Ale takie myślenie statystyczno-socjologiczne jest obce Bożemu
  myśleniu. Bóg nie chce z nami omawiać spraw ogólnych, nie chce mówić
  o swojej polityce „społecznej”. On pragnie mówić wprost ze mną,
  mówić do mnie, a także do nas jako wspólnoty. Pragnie, bym ja stawał
  się Jego synem, a my Jego wzajemnie kochającą się rodziną. Usi­łuj­cie
  wejść przez ciasne drzwi (Łk 13,24) – to wezwanie jest skierowane do
  każdego z nas. To ja mam się starać wejść przez ciasne drzwi, ty
  masz starać się z całych sił wejść do królestwa Bożego. I w
  zależności od tego, czy ja i ty podejmiemy prawdziwie słowo Boże i
  będziemy według niego żyli, czy też w życiu będziemy to słowo
  ignorowali, będzie zależało twoje i moje zbawienie, czyli wejście do
  królestwa Bożego.

  Często niestety troska o „zbawienie wielu” staje się ucieczką od
  prawdziwego, osobistego podjęcia Bożego wezwania. Można nawet być
  bardzo gorliwym religijnie, zaangażowanym w rozmaite dzieła, w
  nawracanie innych, często chodzić do kościoła... pozostając
  całkowicie nietkniętym przez Boże słowo. I dzisiaj w Ewangelii Pan
  Jezus mówi nam o takiej sytuacji wprost:

  wie­lu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie bę­dą mogli. Skoro
  Pan do­mu wstanie i drzwi zam­k­nie, wówczas stojąc na dwo­rze,
  zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On
  wam od­po­wie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wte­dy zacz­nie­cie
  mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z To­bą, i na uli­cach naszych
  nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Po­wia­dam wam, nie wiem, skąd jesteście.
  Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedli­woś­ci” (Łk
  13,24–27).

  Można bardzo blisko „kręcić” się koło Pana Boga, ale Go w istocie
  zupełnie nie przyjmować do swojego serca. Przyjęcie Boga do serca
  zawsze ma konkretny wyraz w postaci sprawiedliwości, co znaczy, że
  przyjmujemy Jego przykazania i według nich żyjemy, a one streszczają
  się w podwójnym przykazaniu miłości.

  Jak nas poucza autor Listu do Hebrajczyków, nasze życie tutaj jest
  szkołą. Bóg jest naszym Ojcem i wychowuje nas do dojrzałości. Odnosi
  się to do nas wszystkich, nie tylko do dzieci. Każdy z nas jest
  dzieckiem dla Boga i jak dziecko jest wychowywany: Bóg obchodzi się
  z wami jak z dziećmi (Hbr 12,7) – czytamy w Liście do Hebrajczyków.
  Wszystko, co nas spotyka na świecie, należy do tego procesu
  wychowawczego. W szczególności trudne sytuacje, nawet cierpienia i
  doznane krzywdy. One wszystkie są szczególną okazją do poznania
  tego, co prawdziwie nosimy w swoim sercu. Ujrzenie tego i poddanie
  się Bożemu wychowaniu jest dla nas najważniejsze, bo prowadzi do
  życia. Co z tego, że uda się nam jakoś stłumić wyrzuty sumienia,
  zataić przed innymi swoje złe postępowanie, ukryć złe myśli i żądze,
  jeżeli przez to nie dochodzimy do życia prawdziwego!? Cóż nam daje
  zatajenie, kiedy tracimy to, co najważniejsze: własne życie! Właśnie
  najczęściej lęk przed ujawnieniem naszej słabości i zła każe szukać
  nadziei w bezosobowym: „jakoś tam będzie”, „może załapię się do
  królestwa Bożego?”, „może mi się uda?”. Otóż u Boga nie ma „jakoś”,
  ale jest zawsze konkretne spotkanie i wezwanie: „chodź za Mną!”

  Dlatego prawdziwym skarbem jest odkrycie Bożej pedagogii we własnym
  życiu. Czasem jest to trudna pedagogia, ale drugie czytanie nas
  pociesza: Bo te­go Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każ­dego, którego
  za sy­na przyjmuje (Hbr 12,6). Bóg pragnie oczyścić nasze serce,
  abyśmy mogli się z Nim w tym sercu spotkać. I to spotkanie otwiera
  zamknięte drzwi, o jakich Pan Jezus wspomina w Ewangelii w
  odniesieniu do ludzi, którzy liczą na to, że „jakoś tam będzie”.

  Skoro Pan do­mu wstanie i drzwi zam­k­nie, wówczas stojąc na dwo­rze,
  zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam” (Łk 13,25).

  Kiedy otwieramy się na prawdziwe spotkanie z Bogiem, kiedy
  pozwalamy, by razem z Nim wejrzeć we własne serce, jesteśmy już po
  drugiej stronie owych drzwi. Wtedy wypełnia się to, co zapowiada
  prorok Izajasz:

  Z wszelkich na­rodów przyprowadzą w ofie­rze dla Pana wszystkich wa­
  szych braci, na ko­niach, na wozach, w lektykach, na mu­łach i na dro­
  ma­derach, na moją Świętą Górę w Jerozo­li­mie, mówi Pan, podobnie jak
  Izraelici przynoszą ofiarę z po­kar­mów w czystych naczyniach do
  świątyni Pana (Iz 66,20).

  Świątynia jest tutaj symbolem domu Bożego, jest miejscem wspólnego
  przebywania z Bogiem we wspólnocie braci, tych wszystkich, którzy
  otworzyli swoje serca przed Bogiem, by stać się Jego dziećmi. Sam
  Bóg przyprowadza, a nawet przynosi tych wszystkich do swojego domu.
  Ta nadzieja obejmuje ludzi ze wszystkich narodów.

  Zobaczmy, jak zupełnie inaczej wygląda perspektywa dla człowieka
  zalęknionego o zbawienie, który pyta: czy tyl­ko nieliczni będą
  zbawieni? (Łk 13,23). I perspektywa, jaką nam daje Pan: przyprowadzę
  ze wszystkich narodów! Dla ciasnego serca perspektywa jest ciasna,
  dla serca otwartego jest szeroka. Ciasne drzwi stają się szerokie,
  kiedy otwiera się ludzkie serce w odpowiedzi na Boże wezwanie do
  posłuszeństwa Jego słowu.

  Przystępując do Eucharystii, przyjmujemy Jezusa, który się
  całkowicie nam oddał. Ale prawdziwe przyjęcie Eucharystii oznacza
  jednocześnie otwarcie naszego serca. To potwierdzamy naszym „Amen”,
  gdy przyjmujemy komunię. „Niech się tak stanie, niech tak będzie w
  naszym życiu!”

 • iktoto 22.08.10, 21:11
  XXI niedziela zwykła

  (Iz 66,18-21)
  Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i
  języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę
  niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz,
  Tubal
  i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie
  widziały
  mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich
  narodów
  przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci - na
  koniach, na
  wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach - na moją świętą
  górę w
  Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z
  pokarmów
  w czystych naczyni. Z nich także wezmę sobie niektórych jako
  kapłanów i
  lewitów - mówi Pan.

  (Ps 117,1-2)
  REFREN: Całemu światu głoście Ewangelię

  Chwalcie Pana, wszystkie narody,
  wysławiajcie Go wszystkie ludy,
  bo potężna nad wami Jego łaska,
  a wierność Pana trwa na wieki.

  (Hbr 12,5-7.11-13)
  Zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do
  synów:
  Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię
  doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego,
  którego
  za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak
  z
  dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli
  jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie
  jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i
  szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie
  bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? Tamci
  karcili
  nas według swej woli na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla
  naszego
  dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie
  karcenie na
  razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym,
  którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego
  wyprostujcie
  opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami, aby kto
  chromy
  nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.

  (J 14,6)
  Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca
  inaczej
  jak tylko przeze Mnie.

  (Łk 13,22-30)
  Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do
  Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą
  zbawieni?
  On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu,
  powiadam
  wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie
  i
  drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi
  i
  wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd
  jesteście.
  Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na
  ulicach
  naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd
  jesteście.
  Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości! Tam
  będzie
  płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i
  wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz
  wyrzuconych.
  Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem
  w
  królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są
  pierwsi, którzy będą ostatnimi.
 • iktoto 23.08.10, 15:19
  21. Poniedziałek 2
  2 Tes 1,1–5.11b–12;
  Mt 23,1.13–22

  Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie
  królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie
  pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą (Mt 23,13).

  Te słowa Pana Jezusa, wypowiedziane kiedyś do faryzeuszy i uczonych
  w Piśmie, dzisiaj odnoszą się do nas w Kościele, w szczególności do
  kapłanów. Wiemy, jak niestety przez swoje słowa czy postępowanie co
  najmniej utrudniamy ludziom dojście do prawdziwej wiary. Kiedyś ks.
  Józef Tischner powiedział, że nie pamięta nikogo, kto odszedłby od
  wiary chrześcijańskiej po przeczytaniu „Kapitału” Marksa, natomiast
  zna wielu takich, którzy odeszli od Kościoła z powodu proboszcza w
  parafii. Obawiam się, że każdy z nas znalazłby w swoim życiu
  sytuację, w której komuś dał złe świadectwo, a tym samym utrudnił mu
  wiarę. Kiedy sobie z tego zdamy sprawę, jest już za późno, by
  cokolwiek naprawić. Jest to niezmiernie przygnębiające
  doświadczenie. Można to jedynie zostawić Jezusowi. Pewnie możemy
  przedstawić liczne przypadki, w których niewątpliwie pomogliśmy
  komuś uwierzyć. Jednak doświadczenia pozytywne nie są w stanie
  zmniejszyć winy zaciągniętej wobec kogoś konkretnego.

  Jeżeli mamy w swoim życiu przynajmniej jeden taki przypadek, to
  warto, wydaje mi się, poczuć się adresatem groźby zawartej w słowach
  Pana Jezusa. Nasza odpowiedzialność za siebie i innych jest wielka,
  większa, niż sobie z tego zdajemy sprawę. Szczególną
  odpowiedzialność ponoszą kapłani wobec danych im wiernych i rodzice
  wobec swoich dzieci. A niestety, najczęściej nie jesteśmy doskonale
  przygotowani do pełnienia służby prowadzenia ludzi do Boga. Każdy
  człowiek ma inne potrzeby i możliwości. Z naszej strony
  najważniejsze jest świadectwo życia, które powinno być zgodne z tym,
  w co wierzymy. Głoszenie Ewangelii bez takiej harmonii jest
  praktycznie niemożliwe. Pełną harmonię nauki i życia widzimy w
  Osobie Jezusa Chrystusa w czasie Jego ziemskiego życia.

  Pan Jezus zarzuca dzisiaj uczonym w Piśmie i faryzeuszom obłudę i
  niewłaściwe ustawienie wartości. Świadczą o tym problemy, na których
  się koncentrują, np.: „co jest bardziej święte: przybytek czy złoto
  w przybytku?”... W naszej praktyce religijnej znalazłoby się pewnie
  wiele przykładów grzeszenia przywiązaniem do pewnych zwyczajów,
  praktyk, zewnętrznych obrzędów, natomiast zapominania o tym, co jest
  najważniejsze: o wzajemnej miłości w konkretnych gestach, w
  pamiętaniu o innych w trudnych sytuacjach, o konieczności
  przebaczenia…

  Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że przez nauczanie, przez
  świadectwo i przykład pociągający innych nie tylko ich wprowadzamy w
  wiarę i umożliwiamy im wzrastanie, ale jednocześnie budujemy
  Kościół, czyli wspólnotę wierzących w Chrystusa, rozszerzamy naszą
  własną przestrzeń życia. Każdy prawdziwie wierzący staje się naszym
  bratem i siostrą, przez co u nich znajdujemy swój dom, oparcie i
  pomoc. Jest to dla nas radość. Święty Paweł w dzisiejszym pierwszym
  czytaniu dziękuje Bogu za wiarę Tesaloniczan, bo „ich wiara bardzo
  wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z nich obfituje”. Paweł, widząc
  to, doznaje radości, a ponadto „chlubi się z powodu ich cierpliwości
  i wiary we wszystkich prześladowaniach i uciskach, które znoszą”.
  Jest to świadectwo prawdziwości wiary, co daje im ufność na dzień
  sądu.

  Przekaz wiary w pełnej zgodności nauki i życia jest budowaniem
  przestrzeni miłości, co nam samym daje prawdziwy oddech i przestrzeń
  do życia. Obyśmy umieli naszą wiarę przekazywać w jej pełni, to
  znaczy w jej żywej postaci.
 • iktoto 23.08.10, 15:22
  (2 Tes 1,1-5.11b-12)
  Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu
  naszym i
  Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i
  Pana
  Jezusa Chrystusa. Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co
  jest
  rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u
  każdego
  z was obfituje, i to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy
  się wami
  z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych
  prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią
  sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych
  królestwa
  Bożego, za które też cierpicie. Dlatego modlimy się zawsze za was,
  aby Bóg
  nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w
  was
  wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary. Aby w was
  zostało
  uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za
  łaską Boga
  naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

  (Ps 96,1-5)
  REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  śpiewaj Panu, ziemio cała.
  Śpiewajcie Panu, sławcie jego imię,
  każdego dnia głoście Jego zbawienie.

  Głoście Jego chwałę
  wśród wszystkich narodów,
  rozgłaszajcie cuda
  pośród wszystkich ludów.

  Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
  budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
  Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
  A Pan zaś stworzył niebiosa.

  (J 10,27)
  Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

  (Mt 23,1.13-22)
  Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Biada
  wam,
  uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo
  niebieskie
  przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym,
  którzy do
  niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo
  obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A
  gdy się
  nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.
  Biada
  wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na
  przybytek, to
  nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest
  związany przysięgą. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto
  czy
  przybytek, który uświęca złoto? Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz,
  to nic
  nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten
  jest
  związany przysięgą. Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy
  ołtarz,
  który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na
  niego i
  na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga
  na
  niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo,
  przysięga
  na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.
 • iktoto 24.08.10, 16:35
  24.08. – św. Bartłomieja, apostoła
  Ap 21,9b–14;

  Ps 145;

  J 1,45–51

  Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu (J 1,47).

  Ta wypowiedź Pana Jezusa należy do nielicznych pozytywnych ocen
  dotyczących ludzi, jakich spotkał. Apostoł Bartłomiej jest według
  tradycji tożsamy z Natanaelem z dzisiejszej Ewangelii. W listach
  apostołów zawsze występuje zaraz po Filipie, który go przyprowadził
  do Jezusa.

  Scena z dzisiejszej Ewangelii jest bardzo wymowna. Wskazuje na to,
  kim był Pan Jezus: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem
  Izraela! (J 1,49). Charakterystyczne jest, że to stwierdzenie pada u
  początku działalności Jezusa. Może nie dziwić podobna wypowiedź na
  końcu Ewangelii w ustach św. Tomasza, który spotkał
  Zmartwychwstałego. Zdumiewa natomiast na samym początku, kiedy Pan
  Jezus dopiero wybierał uczniów i jeszcze nie rozpoczął działalności.
  W kontekście oceny samej osoby Natanaela przypomina się
  wypowiedziane przez Niego błogosławieństwo: Błogosławieni czystego
  serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8). Ale to jeszcze nie
  wszystko:

  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i
  aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego (J
  1,51).

  Ze scen ewangelijnych, wydawałoby się, najbardziej realizowałaby tę
  zapowiedź epifania na Górze Tabor. Tam jednak Natanaela-Bartłomieja
  nie było, a ponadto św. Jan nie opisuje tej sceny w swojej
  Ewangelii. Nie o tym widzeniu zatem Pan Jezus mówił. Zatem o czym
  mówił?

  Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba zrozumieć, co ta wypowiedź
  oznaczała. „Niebiosa otwarte i aniołowie Boży wstępujący i
  zstępujący” wyraźnie przypominają sen Jakuba, w którym ujrzał:
  drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz
  aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół (Rdz
  28,12). Jakub w reakcji na to powiedział:

  Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty
  trwogą rzekł: O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest
  to dom Boga i brama do nieba! (Rdz 28,16n).

  W najstarszej tradycji religijnej ludzkości oznacza to styk nieba i
  ziemi, oś świata, a jednocześnie środek świata. Ludzie, wędrując z
  miejsca na miejsce, przy nowym osiedleniu odnajdywali taką oś świata
  i dopiero wokół niej jako punktu odniesienia budowali przestrzeń
  swojego zamieszkania. Dla Izraela takim stykiem nieba i ziemi była
  świątynia jerozolimska. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje
  na siebie jako na taki styk, jako na oś świata. Sytuacja o tyle się
  zmienia, że w tradycji religijnej osią świata było miejsce, w tym
  przypadku jest nią Osoba. Później w Ewangelii według św. Jana Pan
  Jezus powie wyraźnie: Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
  Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę (J
  10,9). Jeszcze dobitniej powie:

  Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie
  uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich (J 8,24).

  Oznacza to, że On sam jest tożsamy z Bogiem Jahwe, który się objawił
  Mojżeszowi. Nie tylko jest miejscem styku nieba z ziemią, ale
  zawiera w sobie całą tajemnicę Boga w jego miłości do nas, co w
  objawieniu Mojżeszowi streściło się w imieniu Jahwe.

  Pierwsze czytanie z Apokalipsy ukazuje nowe Jeruzalem zbudowane na
  fundamentach dwunastu Apostołów Baranka. To Jeruzalem jest miejscem
  pełnego spotkania Boga z jego ludem. Spotkaniem, kiedy nie będzie
  już żadnej ciemności, niepewności, niejasności, bo światłem będzie
  Bóg i Baranek. I znowu nie jest to miejsce w sensie przestrzennym,
  ale przestrzeń osobowego spotkania. Apostołowie jako fundamenty są
  tymi, którzy nas wprowadzają w osobistą więź z Bogiem przez udział
  we wspólnocie. Nowe Jeruzalem jest komunią, wspólnotą osobową, w
  której wszystko jest wspólne, i to poczynając od najgłębszego
  wymiaru, od samego istnienia, które nie jest byciem sobie, ale
  współistnieniem. To miejsce spotkania jest naszym prawdziwym domem.

  W Eucharystii wchodzimy sakramentalnie właśnie w taką komunię. Niech
  się ona urzeczywistnia w naszym życiu na świecie w postaci wzajemnej
  miłości.
 • iktoto 24.08.10, 16:36
  Święto św. Bartłomieja Apostoła

  (Ap 21,9b-14)
  Anioł tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę
  Baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i
  ukazał
  mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające
  chwałę
  Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do
  jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki,
  miało
  dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona,
  które
  są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i
  od
  północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy
  bramy. A
  mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion
  dwunastu Apostołów Baranka.

  (Ps 145,10-13.17-18)
  REFREN: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo

  Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
  i niech Cię błogosławią Twoi święci.
  Niech mówią o chwale Twojego królestwa
  i niech głoszą Twoją potęgę.

  Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
  i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
  Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
  przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

  Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
  i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
  Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
  wszystkich wzywających Go szczerze.

  (J 1,49b)
  Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!

  (J 1,45-51)
  Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o
  którym
  pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
  Rzekł
  do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział
  mu
  Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do
  Niego, i
  powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma
  podstępu.
  Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus:
  Widziałem
  cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym.
  Odpowiedział
  Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!
  Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem
  cię
  pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem
  powiedział do
  niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i
  aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
 • iktoto 25.08.10, 15:36
  21 środa 2
  2 Tes 3,6–10.16–18;
  Mt 23,27–32  Od samego początku głoszenia Ewangelii Pan Jezus wzywa do
  nawrócenia, czyli do przemiany serca. Bez przemiany serca
  religijność przybiera karykaturalne postaci. Ostre słowa krytykujące
  faryzeuszy i uczonych w Piśmie odsłaniają zafałszowanie życia
  wewnętrznego. Takie wypaczenia są nieustannie ogromnym zagrożeniem
  dla ludzi religijnych. Faryzeizm, jak nazywamy takie zafałszowanie
  wiary, jest największym zagrożeniem dla niej. Większym nawet niż
  niewiara. Pan Jezus w Apokalipsie powiedział: Obyś był zimny albo
  gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię
  wyrzucić z mych ust (Ap 3,15n). Człowiek niewierzący przynajmniej
  wie, że jest niewierzący, natomiast człowiek religijnie zafałszowany
  mniema, że jest wierzący, a nawet uważa, że jest wszystko w porządku
  w jego relacji do Boga. Na to zafałszowanie właśnie zwraca uwagę Pan
  Jezus, gdy mówi:

  Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie
  groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz
  mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy
  ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. Przez to sami przyznajecie,
  że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie
  i wy miary waszych przodków! (Mt 23,29–32).

  Oponentom Pana Jezusa wydaje się, że oni na pewno nie popełniliby
  zbrodni zabicia proroka, że z pewnością by go posłuchali. A oto stoi
  przed nimi ktoś większy niż Prorok i na nim dokonają największej
  zbrodni, „dopełniając miary przodków”. Przerażająca jest ta nie­świa­
  do­mość prawdy o własnym sercu. Przy czym nie dotyczy to jedynie fa­ry­
  ze­uszy i uczonych w Piśmie. Gdybyśmy tak uważali, wpadlibyśmy w
  takie samo złudzenie jak ci, do których Pan Jezus skierował swoje
  słowa. Jeżeli pragniemy autentycznego wzrostu duchowego, musimy te
  słowa odnieść do siebie samych. Ich przykład powinien nam uświadomić
  ogromną tajemnicę nieprawości mieszkającą w naszych sercach.
  Nawrócenia serca nie uzyskuje się przez uparte trzymanie się
  własnych wyobrażeń o duchowej doskonałości i przestrzeganie Prawa
  Bożego – nawet w dobrej wierze – tak, jak go rozumiemy.

  Przemiana serca przede wszystkim jest przemianą naszego widzenia
  rzeczywistości, zmianą w ocenie wartości tego, co nas spotyka i co
  podejmujemy. Nasze działanie dopiero wynika z pragnienia, jakie
  pojawia się w sercu. Przez nawrócenie serca zmienia się nasze
  rozumienie samego Prawa Bożego. Pan Jezus pokazał nam, jak się to
  zmienia, dając własny komentarz do przykazań i niektórych innych
  przepisów Prawa. Dopiero przemienione serce jest w stanie prawdziwie
  rozpoznać prawdę głoszoną przez proroka, gdyż potrafi usłyszeć głos
  samego Boga, który potwierdza słowa proroka. Dopóki w lęku staramy
  się za wszelką cenę uzyskać potwierdzenie naszej porządności, brak
  nam zdolności widzenia prawdy wewnętrznej.

  Pokusa łatwego potwierdzenia własnej religijności i prawości jest
  stale aktualna. W pierwszym dzisiejszym czytaniu św. Paweł ma do
  czynienia z pojawieniem się jej już w pierwszym pokoleniu
  chrześcijan. Listy do Tesaloniczan są najstarszymi pismami Nowego
  Testamentu. Były napisane ok. 50 roku, czyli niecałe 20 lat po
  krzyżowej śmierci Pana Jezusa. Już wówczas ten problem był aktualny.
  Część wierzących tak się uczepiła nadziei szybkiego zbawienia, gdyż
  w ich przekonaniu Pan Jezus miał lada dzień nadejść, że zaprzestali
  pracować, licząc na dobroć swoich współbraci. Jednocześnie zajmowali
  się jedynie „religijnymi” sprawami, myśląc o sobie, że są kimś
  wielkim. Stąd tak ostre słowa św. Pawła: Kto nie chce pracować,
  niech też nie je! (2 Tes 3,10). Praca ma to do siebie, że przez nią
  mamy żywy kontakt z rzeczywistością, co daje nam szansę na trzymanie
  się jej. Syn Boży wcielił się właśnie dlatego, aby samemu
  doświadczyć bardzo konkretnie losu człowieka, a ponadto pokazać nam,
  jak przez rzetelne podejmowanie ludzkiego życia w świadomości, że
  wszystko dzieje się przed Bogiem i dla Niego, mamy iść do Boga.
  Oderwane od życi a rozważania religijne, napędzane chęcią bycia kimś
  wielkim i mądrym, prowadzą do całkowitego zafałszowania siebie.
  Zupełnie podobnie się dzieje, gdy koncentrujemy się wokół samych
  pobożnych ćwiczeń. Jeżeli nie ma harmonii pomiędzy nimi a naszym
  zwykłym podejmowaniem obowiązków, życzliwością do innych…, to
  znaczy, że nasza więź z Bogiem jest sztuczna, niezbudowana na
  prawdzie.

  Pan Jezus, zostawiając nam Eucharystię, która według Niego ma być
  dla nas chlebem powszednim, pragnie, aby nasza wiara wyraziła się w
  naszej codzienności.

 • iktoto 25.08.10, 15:36
  (2 Tes 3,6-10.16-18)
  Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
  abyście
  stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie
  według
  tradycji, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy
  nas
  naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie
  jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we
  dnie
  i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie
  mieli
  do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do
  naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto
  nie
  chce pracować, niech też nie je! A sam Pan pokoju niech was obdarzy
  pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami
  wszystkimi!
  Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak
  piszę.
  Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi!

  (Ps 128,1-2.4-5)
  REFREN: Błogosławiony, kto się boi Pana

  Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
  kto chodzi Jego drogami.
  Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
  szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

  Małżonka twoja jak płodny szczep winny
  we wnętrzu twojego domu.
  Synowie twoi jak sadzonki oliwki
  dokoła twojego stołu.

  Oto takie błogosławieństwo dla męża,
  który boi się Pana.
  Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
  oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

  (1 J 2,5)
  Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest
  doskonała.

  (Mt 23,27-32)
  Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w Piśmie i
  faryzeusze,
  obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z
  zewnątrz
  wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego
  plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi,
  lecz
  wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w
  Piśmie
  i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie
  grobowce
  sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków,
  nie
  bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami
  przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali
  proroków.
  Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!
 • iktoto 25.08.10, 15:37
  26.08. – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
  Prz 8,22–35 lub Iz 2,2–5;

  Ga 4,4–7;

  J 2,1–11  (Czyż) to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? (J 2,4).

  Istnieją w Piśmie Świętym trudne miejsca, które nas niepokoją czy
  wręcz rażą. Zacytowany zwrot Pana Jezusa do Matki do takich trudnych
  miejsc należy. Do Biblii Tysiąclecia, a przez nią do lekcjonarza,
  trafiło takie sformułowanie, które jest próbą wytłumaczenia zgrzytu,
  jaki się pojawia w brzmieniu tego zdania. Dosłownie brzmi ono: „co
  Mnie i Tobie” (ti emoi kai soi). Jest to wyrażenie idiomatyczne i
  oznacza mniej więcej: „daj mi spokój”. W Ewangeliach powtarza się
  ono w spotkaniach Pana Jezusa ze złymi duchami. One mówią do
  Niego: „co nam i Tobie” (ti hemin kai soi), co Biblia Tysiąclecia
  tłumaczy: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? (Mk 1,24). Ten
  idiom wyraża separację pomiędzy partnerami rozmowy. W Starym
  Testamencie takiego idiomu użył Dawid w stosunku do Joaba i
  Abiszaja: Co jest między mną a wami, synowie Serui (2 Sm 19,23). I
  tutaj także chodzi Dawidowi o odcięcie się od ich postępowania.

  Jakżeż Pan Jezus mógł się tak niegrzecznie odezwać do swojej Matki?!
  Dlatego to przekształcono zdanie oznajmujące na pytanie, zmieniając
  sens tej wypowiedzi. Oczywiście gramatycznie jest to możliwe, bo w
  oryginalnym tekście w języku greckim nie ma partykuły „czy” oraz
  znaków interpunkcyjnych.

  Nieco dłuższy wywód na temat tego trudnego wyrażenia odsłania pewną
  tendencję w naszym tłumaczeniu trudnych spraw. Jeżeli nie pasuje ono
  do naszych wyobrażeń, to staramy się je złagodzić albo nadać mu
  odmienny sens. Czy jednak w ten sposób nie tracimy czegoś o wiele
  cenniejszego? Spróbujmy jednak dopuścić takie nieprzyjemne brzmienie
  odezwania się Syna do Matki: „Daj Mi spokój, Niewiasto. Jeszcze nie
  nadeszła moja godzina”. W Ewangelii św. Jana „godzina Jezusa” to
  zawsze Jego śmierć na krzyżu. Ogłasza jej nadejście w 12. rozdziale:
  Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy (J 12,23).

  Tak brzmiąca odpowiedź udzielona Matce jest zatem wyraźną odmową!
  Ale zobaczmy, co się dzieje dalej. Matka wcale nie daje za wygraną.
  Zaraz mówi do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5).
  Zobaczmy, co wynika z tak odczytanej sceny. Najswiętsza Maryja Panna
  okazuje się bardzo rezolutną kobietą. Przypomina się w tym momencie
  scena z Syrofenicjanką, która prosiła o zdrowie dla swojej córki. W
  odpowiedzi usłyszała od Pana Jezusa także bardzo nieprzyjemne słowa:
  Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest zabrać chleb
  dzieciom, a rzucić psom (Mk 7,27). Ona jednak z całą pokorą
  odpowiedziała: Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z
  okruszyn dzieci (Mk 7,28). Ona także nie dała się zbyć negatywną
  odpowiedzią. I ze względu na jej upartą wiarę uzyskała to, o co
  prosiła. Mamy zatem w tym momencie do czynienia z tak
  zwanymi „modlitwami niewysłuchanymi”. Pan Jezus w pierwszej reakcji
  odrzuca prośbę. Ale dzięki wytrwałości proszącego prośba zostaje
  wysłuchana.

  Pamiętamy przypowieść Pana Jezusa o wytrwałej modlitwie, przypowieść
  o niesprawiedliwym sędzi, którego wytrwałe naleganie biednej kobiety
  skłoniło do załatwienia jej sprawy. Na koniec tej przypowieści Pan
  Jezus mówi: A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy
  dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
  (Łk 18,8). Wydaje się, że scena z dzisiejszej Ewangelii jest swoistą
  ilustracją tej prawdy. Warto pamiętać o tym, że modlitwa, nawet
  najbardziej szlachetna w naszym pojęciu, nie musi od razu być
  wysłuchana. Także sami mamy przecież często problem z „niewysłuchaną
  modlitwą”. W tym kontekście scena z Kany Galilejskiej napawa nas
  optymizmem i nadzieją: oto Pan Jezus jednak ostatecznie wysłuchuje
  próśb, które pierwotnie wydają się nie być wysłuchane. Taka modlitwa
  ma różne postacie: nie zostaje ona wysłuchana od razu albo nie w
  taki sposób, jak byśmy sobie tego życzyli.

  Dlaczego Pan Jezus nie odpowiada jednak od razu? Taka jest Jego
  pedagogia. Pamiętamy Jego słowa: Wszystko, o co w modlitwie
  prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie (Mk 11,24).
  Modlitwa jest dialogiem, w który najważniejsze nie jest to, o co
  prosimy, ale sama więź osobowa. KKK o modlitwie powie następująco:

  Modlitwa – czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie – jest
  spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go
  pragnęli (KKK 2560).

  Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem
  (KKK 2565).

  W modlitwie najważniejsze nie jest to, o co prosimy, ale spotkanie.
  Uparta wiara, uparta prośba jest wyrazem prawdziwego zawierzenia.
  Nie mamy do czynienia z jakąś instytucją, która zatwierdza nasze
  podanie o załatwienie sprawy, ale z autentycznym dialogiem razem z
  jego dramatyzmem. Przemaganie Boga swoją prośbą świadczy o takiej
  żywej więzi. U proroka Izajasza czytamy:

  Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy
  były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura,
  staną się jak wełna (Iz 1,18).

  U proroka Ozeasza natomiast Bóg mówi do Izraela:

  Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości (Oz 11,4).

  A dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak Najświętsza Maryja Panna
  potrafi nas wspierać w owym uporze, który prowadzi do prawdziwego
  spotkania z Bogiem. I o tym trzeba nam pamiętać, i chyba warto uczyć
  ludzi tego dobrego uporu i wytrwałości. Pamiętajmy słowa Pana
  Jezusa:

  A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje
  gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je (Mt 11,12).
 • iktoto 26.08.10, 22:46
  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

  (Prz 8,22-35)
  Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od
  dawna, od
  wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed
  oceanem
  istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały
  założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola
  uczynił -
  początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił
  sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy
  źródła
  wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z
  brzegów
  nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim
  mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed
  Nim,
  igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc
  teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą.
  Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie
  odrzucajcie!
  Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich
  czeka, by
  czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i
  uzyska łaskę u Pana.

  lub

  (Iz 2,2-5)
  Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno
  na
  wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej
  popłyną,
  mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do
  świątyni
  Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego
  ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem.
  On
  będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów.
  Wtedy
  swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród
  przeciw
  narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do
  wojny.
  Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana.

  (Ps 48,2-3.9-11.13-15)
  REFREN: Tyś wielką chlubą naszego narodu

  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
  w mieście naszego Boga.
  Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
  radością jest całej ziemi.

  Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy
  w mieście Pana Zastępów,
  w mieście naszego Boga;
  Bóg je umacnia na wieki.

  Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość
  we wnętrzu Twojej świątyni.
  Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
  sięga po krańce ziemi.
  Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

  Obejdźcie dokoła Syjon,
  policzcie jego wieże.
  By powiedzieć przyszłym pokoleniom,
  że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

  (Ga 4,4-7)
  Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego
  z
  niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali
  Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że
  jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który
  woła:
  Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli
  zaś
  synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

  (Łk 1,28)
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
  niewiastami.

  (J 2,1-11)
  W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy
  zabrakło
  wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej
  odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze
  nie
  nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie
  wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
  przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła
  pomieścić
  dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą!
  I
  napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie
  teraz i
  zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta
  weselny
  skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd
  ono
  pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał
  pana
  młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre
  wino,
  a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej
  pory.
  Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił
  swoją
  chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
 • iktoto 26.08.10, 22:45
  21. Piątek 2
  1 Kor 1,17–25;
  Mt 25,1–13

  W obu dzisiejszych czytaniach jest mowa o mądrości. W każdym z nich
  jednak pojawia się ona w innym kontekście i jest inaczej rozumiana.
  Przypowieść o pannach mądrych i głupich wskazuje na potrzebę zwykłej
  roztropności i przezorności. Kiedy coś zamierzamy zrobić, musimy
  myśleć o końcu, o celu i aby osiągnąć cel, musimy przygotować
  niezbędne rzeczy. Jeżeli ktoś jedynie spontanicznie myśli o tym, co
  tu i teraz; korzysta tylko z tego, co ma, nie starając się
  przewidzieć, co będzie jutro, postępuje nieroztropnie. Przypowieść o
  pannach mówi o konieczności takiej roztropności w odniesieniu do
  królestwa Bożego. Przypomina ona w tym względzie przypowieść o
  nieuczciwym rządcy. Pochwała, jakiej udzielił mu Pan Jezus,
  dotyczyła właśnie takiej przezorności na przyszłość. Jednak zarówno
  w tej, jak i w tamtej przypowieści roztropność ziemska jest obrazem
  mądrości odnoszącej się do życia wiecznego. Jeżeli prawdziwie o nim
  myślimy, to musimy w naszym życiu tak postępować, aby sobie
  przygotować to, co niezbędne dla tamtego życia. Mądrość polega na
  tym, że w naszych wyborach uwzględniamy ostateczną perspektywę i to,
  co się do niej odnosi, jest dla nas najważniejsze.

  W Liście do Koryntian, w dzisiejszym pierwszym czytaniu, św. Paweł
  głosi natomiast mądrość krzyża w przeciwieństwie do mądrości tego
  świata:

  Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my
  głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a
  głupst­wem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród
  Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mą­drością Bożą
  (1 Kor 1,23n).

  Mądrość ludzka ma swoje granice. Jeżeli pragniemy osiągnąć życie
  wieczne, to ona nie wystarcza. Potrzeba mądrości z góry. Wpierw i
  przede wszystkim trzeba wiedzieć, że mądrym się nie jest, że
  mądrości jedynie szukamy. Mądrość Boża jest zupełnie inna niż nasza.
  Rozpoznać ją można jedynie w głębi serca. Spotyka się ona jedynie z
  mądrością, jaką otrzymaliśmy od Boga przez stworzenie nas na Jego
  podobieństwo. Do tego trzeba mieć pokorę. Doskonale zrozumiał to św.
  Paweł po klęsce, jakiej doświadczył na Areopagu. Mimo wspaniałej
  mowy, kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, został wyśmiany. Do
  Koryntu przyszedł głosić mądrość krzyża i zmartwychwstanie
  Chrystusa:

  nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża… Skoro
  bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej,
  spodobało się Bogu przez głupstwo głosze­nia słowa zbawiać wierzących
  (1 Kor 1,17.21).

  Zarówno mądrość panien, jak i mądrość krzyża pochodzą od Boga, a my
  osiągamy ją, gdy wpatrujemy się w Boży zamysł odnoszący się do nas.
  W Eucharystii też zamysł Boży został zapisany i nam przekazany w
  postaci sakramentu.
 • iktoto 28.08.10, 18:44
  Wspomnienie św. Moniki

  (1 Kor 1,17-25)
  Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię,
  i to
  nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka
  bowiem
  krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś
  dla
  nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: Wytracę
  mądrość
  mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec?
  Gdzie
  uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg
  głupstwem
  mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w
  mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa
  zbawić
  wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają
  mądrości,
  my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla
  Żydów, a
  głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród
  Żydów,
  jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To
  bowiem,
  co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest
  słabe u
  Boga, przewyższa mocą ludzi.

  (Ps 33,1-2.4-5.10-11)
  REFREN: Pełna jest ziemia łaskawości Pana

  Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
  prawym przystoi pieśń chwały.
  Sławcie Pana na cytrze,
  grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

  Bo słowo Pana jest prawe,
  a każde Jego dzieło godne zaufania.
  On miłuje prawo i sprawiedliwość,
  ziemia jest pełna Jego łaski.

  Pan udaremnia zamiary narodów,
  wniwecz obraca zamysły ludów.
  Zamiary Pana trwają na wieki,
  zamysły Jego serca przez pokolenia.

  (Łk 21,36)
  Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed
  Synem
  Człowieczym.

  (Mt 25,1-13)
  Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Podobne jest
  królestwo
  niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły
  na
  spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć
  roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
  Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
  Gdy się
  pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy
  rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!
  Wtedy
  powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne
  rzekły
  do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną.
  Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie
  raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł
  pan
  młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi
  zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie,
  panie,
  otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam
  was.
  Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

 • iktoto 28.08.10, 18:45
  21. Sobota 2
  1 Kor 1,26–31;
  Mt 25,14–30  Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie.
  Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma (Mt 25,29).

  Jest to jedno ze zdań wypowiedzianych przez Pana Jezusa, które
  wzbudza najwięcej kontrowersji. Dlaczego biednemu odbiera się nawet
  to, co ma, a bogatemu dodaje jeszcze do jego bogactwa!? Czyżby w
  królestwie Bożym panowała także taka niesprawiedliwość? To przecież
  sprzeczne z wypowiedzią Pana Jezusa mówiącą o trudnościach bogatych
  w dostaniu się do królestwa Bożego! Czy takie zdanie mógł
  wypowiedzieć Pan Jezus?

  Oderwane od kontekstu przytoczone zdanie wydaje się wyrażać taką
  niesprawiedliwą naukę. O czym jednak mówi wypowiedź Pana Jezusa?
  Niewątpliwie odnosi się ona do Bożego obdarowania kogoś lub
  odebrania mu czegoś. Słowa: „będzie dodane” i „zabiorą” oznaczają po
  prostu, że Bóg odpowiednio doda lub zabierze. Odnoszą się one
  zasadniczo do królestwa Bożego. Ale co będzie zabrane, a co dodane?
  Otóż w przypowieści Pan Jezus mówi dwukrotnie: Byłeś wierny w
  rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
  pana! (Mt 25,21 i 23). Istnieje wyraźna opozycja pomiędzy „niewielu”
  a „wieloma”. W Ewangelii według św. Łukasza w podobnym kontekście
  Pan Jezus mówi o zarządzie „cudzymi” dobrami i o
  uzyskaniu „własnych”. Odnosi się to do tej samej opozycji: dobra na
  ziemi – królestwo Boże. Dobra na ziemi to „niewiele” i „cudze”, a
  dobra w królestwie Bożym to „wiele” i „własne”.

  Zwróćmy uwagę na fakt, że trzeci sługa nie uczynił niczego złego
  moralnie: nie ukradł własności swego pana, nie oszukiwał, nie
  sprzeniewierzył… Jego „wina” odnosiła się jedynie do braku
  aktywności w zarabianiu pieniędzy. Dlaczego zatem został tak surowo
  potraktowany? Wydaje się, że wiąże się to z relacją, jaka istnieje
  pomiędzy panem i jego sługami. Gdyby relacja była podobna do relacji
  pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, to opisana reakcja pana byłaby
  przesadna. Jeżeli natomiast relacja jest wspólnotą podobną do
  wspólnoty rodzinnej, relacją zaufania i odpowiedzialności za dobra
  swego pana, to brak zatroskania o wzrost tego dobra okazuje się
  zdradą. Bóg, stwarzając człowieka, uczynił go na swój obraz i
  podobieństwo i przekazał mu stworzony świat w zarząd. Związał z
  człowiekiem ogromną nadzieję i dopuścił go do wielkiej zażyłości.
  Stąd brak zatroskania o Boże dobro oznacza zdradę.

  W przypowieści dwaj pierwsi słudzy właśnie z pełnym zatroskaniem,
  bardzo świadomie i aktywnie pracowali na rzecz swojego pana.
  Pragnęli wzrostu jego majątku. Natomiast trzeci bał się swego pana,
  uważając, że jest on niesprawiedliwy. W swojej nadziei był
  skoncentrowany na ocaleniu siebie i swojego dobra. Jedna z
  najczęściej powtarzanych myśli Pana Jezusa mówi: kto chce zachować
  swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu,
  znajdzie je (Mt 16,25). Otóż sługa „zły i gnuśny” był zamknięty w
  lęku o siebie i ocalenie swojego życia. Tym samym jednak, szukając
  szczęścia na własny rachunek, odciął się od swojego pana.

  To, co otrzymaliśmy tutaj na ziemi, jest nam dane jedynie na
  określony czas. Ten czas się kończy, przemija postać tego świata i
  razem z nim wszystko to, co tutaj posiadamy, zostaje nam zabrane.
  Jeżeli swoją nadzieję wiążemy z tym, co przemija, to sami wybieramy
  fatalną nadzieję, skazaną na przegraną. Każdemu z nas, wcześniej czy
  później, zostanie to wszystko zabrane. Ci, którzy przynieśli panu
  zysk, otrzymują od niego „wiele”, czyli dobra należące do królestwa
  Bożego. Trzeci sługa ich nie dostaje, bo do nich naprawdę nie dążył.

  Wcześniej w Ewangelii czytamy przypowieść o „pannach mądrych i
  głupich”. Głupie panny także nie zgrzeszyły moralnie przeciw
  Oblubieńcowi. Nie zdradziły go, nic mu nie ukradły itd. A jednak
  usłyszały na koniec: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was (Mt
  25,12). Czym „zawiniły”? Brakiem oliwy, czyli brakiem myślenia na
  przyszłość, brakiem zatroskania o przyszłość; to świadczyło o tym,
  że oblubieniec nie był dla nich ważny. Coś innego było ważniejsze.
  Wiara musi się wyrazić w konkretnej postawie w życiu na co dzień.
  Jeżeli się nie wyraża autentycznym zatroskaniem o królestwo Boże, to
  znaczy, że jej nie ma, że jest jedynie przeżywana w myśli,
  nierealnie. Przypowieści, zarówno o pannach mądrych i głupich, jak i
  dzisiejsza przypowieść o talentach, są dla nas wskazaniem, abyśmy
  realnie patrzyli na siebie i swoją wiarę. Abyśmy siebie nie
  oszukiwali pozorami. Po owocach rozpoznaje się prawdziwą wartość
  naszego życia wiary.

 • iktoto 28.08.10, 18:53
  Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

  (1 Kor 1,26-31)
  Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców
  według
  oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
  Bóg
  wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić
  mędrców,
  wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest
  szlachetnie
  urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił
  Bóg, by
  to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło
  wobec
  Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał
  się
  dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i
  odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto
  się
  chlubi.

  (Ps 33,12-13.18-21)
  REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

  Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
  Pan spogląda z nieba,
  widzi wszystkich ludzi.

  Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
  na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
  Aby ocalił ich życie od śmierci
  i żywił ich w czasie głodu.

  Dusza nasza oczekuje Pana,
  On jest naszą pomocą i tarczą.
  Raduje się w Nim nasze serce,
  ufamy Jego świętemu imieniu.

  (Ef 1,17-18)
  Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca
  swoim
  światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

  (Mt 25,14-30)
  Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Pewien
  człowiek,
  mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój
  majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden,
  każdemu
  według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć
  talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo
  i ten,
  który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który
  otrzymał
  jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po
  dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z
  nimi.
  Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł
  drugie pięć
  i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć
  talentów
  zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w
  rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
  pana!
  Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie,
  przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł
  mu pan:
  Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
  wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten,
  który
  otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek
  twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś
  nie
  rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi.
  Oto
  masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny!
  Wiedziałeś,
  że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie
  rozsypał.
  Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie
  byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten
  talent,
  a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma,
  będzie
  dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą
  nawet
  to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w
  ciemności! Tam
  będzie płacz i zgrzytanie zębów.
 • iktoto 28.08.10, 18:46
  22. Niedziela C
  Syr 3,17–18.20.28–29;

  Hbr 12,18–19.22–24a;

  Łk 14,1.7–14;

  Skromność w życiu, choć dzisiaj niemodna, jest bardzo ważna. Dzisiaj
  lansuje się raczej reklamę i promowanie siebie, a w zwykłym życiu
  bardzo mocno jest obecna postawa pretensji i roszczeń. Trudno jednak
  przy nieustannym rozbudzaniu swojego „ja” mówić o mądrości. Mędrzec
  Starego Testamentu mówi: O ile wielki jes­teś, o ty­le się uniżaj, a
  znajdziesz łaskę u Pana (Syr 3,18). Trzeba umieć się uniżyć,
  zamilknąć, powściągnąć swoje żądania i namiętności i zacząć słuchać
  racji innych. Okazuje się, że życie jest bardziej skomplikowane niż
  nasze uproszczone widzenie. Zazwyczaj w naszych sporach z innymi
  ludźmi problem nie polega na sprzeczności, ale na innych sposobach
  patrzenia i na ocenianiu rzeczywistości z odmiennych punktów
  widzenia. Do porozumienia można dojść jedynie wtedy, gdy się dopuści
  do siebie czyjś sposób patrzenia i oceniania rzeczywistości. U
  podstaw takiego patrzenia zawsze stoi jakieś konkretne doświadczenie
  i wynikające z niego obawy lub pragnienia. Kiedy zrozumie się to
  doświadczenie, łatwo można zrozumieć drugiego i jego odmienny sposób
  patrzenia.

  Natomiast tragedią jest, gdy ktoś uważa, że jedynie on ma rację, gdy
  zamyka się we własnej wizji i z uporem się jej trzyma: Na chorobę
  pyszałka nie ma le­kar­stwa, albowiem na­sie­nie zła w nim zapuściło ko­
  rze­nie (Syr 3,28). Takiej postawie towarzyszy zazwyczaj noszenie w
  sobie pretensji do innych przy jednoczesnym usprawiedliwianiu
  siebie. Mędrzec Starego Testamentu mówi wyraźnie w takim przypadku o
  grzechu, który jest przyczyną takiego uporu. Ten upór potrafi
  doprowadzić aż do nienawiści przeciwników w sporze. Dzisiaj
  obserwujemy jakieś niesamowite nasilenie takich postaw w życiu
  publicznym. Jest to niezmiernie smutne i demoralizujące. Nie ma to
  nic wspólnego z Bogiem, który uczy nas miłości nawet nieprzyjaciół.
  Kto wbrew temu postępuje, nie naśladuje Boga, nie staje się Jego
  uczniem.

  Warunkiem pojednania jest wyciszenie swojego nadętego „ja”,
  odrzucenie myślenia w kategoriach pretensji do innych, przebaczenie
  win innych, rozmowa z nimi opierająca się na słuchaniu i pragnieniu
  zrozumienia ich sposobu patrzenia i rozumowania. Początek rozpoczyna
  się od uniżenia siebie: Każdy bowiem, kto się wy­wyż­sza, będzie po­
  niżony, a kto się poniża, będzie wy­wyż­szony (Łk 14,11). Warto
  wiedzieć, że sformułowanie w stronie biernej: „będzie
  poniżony”, „będzie wywyższony” oznacza po prostu, że odpowiednio Bóg
  go poniży lub wywyższy. Nasza relacja do drugiego człowieka posiada
  bezpośrednie konsekwencje w naszym odniesieniu do Boga i Boga do
  nas.

  W relacji do Boga absolutnym fundamentem jest prawda o tym, że nam
  się nic nie należy. Wszystko, cokolwiek od Niego otrzymujemy, jest
  czystym darem i dlatego nie możemy mieć żadnych pretensji z powodu
  tego, że czegoś nie otrzymaliśmy, nie możemy mieć żadnych roszczeń.
  Tylko wtedy, gdy cokolwiek przyjmujemy od Niego jako dar, staje się
  to dla nas czymś, co nas buduje. Inaczej właściwie tracimy to już w
  momencie, gdy otrzymujemy. Skromność i pokora umożliwiają nam
  prawdziwe życie. Ta zasada jest prawdziwa już w relacjach bliskości,
  takich jak małżeństwo, przyjaźń. Ale w pełni staje się prawdą w
  wymiarze ostatecznym. Autor Listu do Hebrajczyków pisze w nawiązaniu
  do objawienia się Boga na Synaju:

  Nie przystąpiliście do dotykalnego i pło­ną­ce­go og­nia, do mgły, do
  ciemności i burzy ani też do grzmią­cych trąb i do takiego dźwięku
  słów, iż wszy­s­cy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mó­wił
  (Hbr 12,18n).

  Kiedy stajemy przed Bogiem, to nie stajemy przed grozą potęgi, która
  można nas zniszczyć, nie przed sędzią, który bezwzględnie osądza
  wszystkich.

  Wy na­to­miast przystąpiliście do góry Syjon, do mias­ta Boga ży­ją­ce­go,
  Jeruzalem niebieskiego, do nie­zliczonej liczby anio­łów, na uroczyste
  zebranie, do Kościoła pierworodnych, któ­rzy są zapisani w nie­
  biosach, do Boga, który sądzi wszys­tkich, do du­chów sprawiedliwych,
  które już doszły do celu, do po­średnika Nowego Testamentu, Jezusa
  (Hbr 12,22–24).

  Wchodzimy we wspólnotę, która żyje przed obliczem Boga w radości
  dzieci, które cieszą się samym istnieniem. W ich radości zawiera się
  wdzięczność za ten nieoceniony dar. Życie jawi się jako wielki
  niezasłużony dar i radość z tego obdarowania. Nie ma w nim miejsca
  na żadne narzekanie, pretensje i żale.
 • iktoto 29.08.10, 14:26
  XXII niedziela zwykła

  (Syr 3,17-18.20.28-29)
  Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy,
  będzie
  cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz
  łaskę u
  Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa
  chwalony. Na
  chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim
  zapuściło
  korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza
  jest
  pragnieniem mędrca.

  (Ps 68,4-7.10-11)
  REFREN: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

  Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
  i rozkoszują radością.
  Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
  cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.

  Ojcem sierot i wdów opiekunem
  jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
  Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
  jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

  Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
  Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
  Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie,
  które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

  (Hbr 12,18-19.22-24a)
  Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do
  ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku
  słów, iż
  wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy
  natomiast
  przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem
  niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie,
  do
  Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga,
  który
  sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do
  celu, do
  Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa.

  (Mt 11,29ab)
  Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
  i
  pokorny sercem.

  (Łk 14,1.7-14)
  Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w
  szabat
  spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym
  przypowieść,
  gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do
  nich:
  Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by
  czasem
  ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas
  przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca;
  i
  musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz
  zaproszony,
  idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie
  ci:
  Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec
  wszystkich
  współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
  a kto
  się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który Go zaprosił,
  rzekł: Gdy
  wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani
  braci,
  ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie
  zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś
  ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy,
  ponieważ
  nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy
  zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
 • iktoto 30.08.10, 21:34
  22. Wtorek 2
  1 Kor 2,10b–16;
  Łk 4,31–37  Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego (1 Kor 2,10).

  Jedynie duchem można naprawdę rozpoznać sprawy duchowe. W Liście do
  Koryntian św. Paweł mówi o ogromnym darze, jaki otrzymaliśmy przez
  chrzest i bierzmowanie. Tym darem jest Duch Prawdy, który daje nam
  przystęp do całej prawdy sięgającej nawet głębokości Boga samego.
  To, co zapowiedział Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, zostało
  nam dane przez dar Ducha Świętego.

  Jednocześnie to obdarowanie powoduje pewną samotność, bo ci, którzy
  są ze świata, to znaczy żyją tym, co daje świat i poza horyzont
  świata nie wyglądają, nie są w stanie zrozumieć pełnej prawdy:

  Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha.
  Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem
  można to rozsądzić (1 Kor 2,14).

  Stąd wyśmianie przez ludzi ze świata tych, którzy autentycznie
  wierzą. Samo wyśmianie nie jest największym bólem. O wiele
  trudniejsze jest do przyjęcia to, że znając zamysł Boży, wiedząc,
  jakie nieszczęście grozi wszystkim, którzy ignorują Boże słowo i nie
  wierzą, nie możemy tego zmienić, nie mamy przystępu do ludzi ze
  świata, aby im odsłonić prawdę. Natomiast ludzie światowi łatwo
  wpływają na całe rzesze innych i nawet cały świat idzie za ich
  pomysłami, które często niosą za sobą tragedie. Moralna rozwiązłość
  lansowana publicznie niesie ze sobą ogromne spustoszenie i
  zniszczenie człowieka. Dzisiaj widoczna jest także katastrofa
  ekologiczna, wywołana brakiem jakiegokolwiek opanowania, żądzą
  posiadania jak najwięcej i nieograniczonego korzystania z dóbr.

  Nie należy jednak utożsamiać wierzących z ludźmi przynależnymi do
  Kościoła, a ludzi cielesnych z wszystkimi innymi. Niestety, bywa
  tak, że ludźmi cielesnymi są chrześcijanie, którzy nawet bardzo
  podkreślają, że są wierzący, a wielu poza Kościołem ma bardzo
  głębokie wyczucie Ducha, nie wiedząc może nawet, że jest to Duch
  Święty.

  Sprawa jeszcze jest o tyle bardziej złożona, że nawet, jak to
  przedstawia scena z Ewangelii, złe duchy są w stanie
  rozpoznać „Świętego Bożego”, ale niestety nie prowadzi to ich do
  zbawienia. Widać, istnieje w nich jakieś wcześniejsze, głębokie
  zdecydowanie przeciw Niemu. Posiadają one także siłę, która
  przerasta nasze ludzkie zdolności. Potrafią tą siłą wielu fascynować
  i zwodzić. Pan Jezus każe złemu duchowi milczeć, aby nie mówił, kim
  On jest. Okazuje się, że można mieć złego ducha, który rozpoznaje co
  prawda Syna Bożego, ale nie jest w stanie wniknąć w głębokości Boga
  samego i nie potrafi zobaczyć Jego miłości, która daje życie.
  Reakcją złego ducha na Bożą obecność jest lęk o siebie, o zgubę:
  Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas
  zgubić? (Łk 4,34). Natomiast, jak widzimy to w różnych scenach, Pan
  Jezus nigdy niczego nie niszczy, nawet złych duchów. Każe im tylko
  wyjść z człowieka. Kiedy Go prosiły, pozwolił im nawet wejść w
  świnie (zob. Łk 8,32n).

  Wydaje się że właśnie brak agresji jest jednym z czynników
  odróżniających ducha dobrego od złego. Podobnie wrażliwość na biedę
  drugiego człowieka charakteryzuje tych, którzy żyją według Ducha
  Bożego. Bóg bowiem nie chce śmierci nikogo, ale pragnie, by się
  nawrócił i żył. Po takim nastawieniu można rozpoznać ludzi Ducha.


 • iktoto 01.09.10, 10:24
  (1 Kor 2,10b-16)
  Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z
  ludzi zna
  to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i
  tego,
  co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali
  ducha
  świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A
  głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni
  przez
  Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek
  zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem
  mu się
  to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to
  rozsądzić.
  Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie
  jest
  sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My
  właśnie
  znamy zamysł Chrystusowy.

  (Ps 145,8-14)
  REFREN: Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

  Pan jest łagodny i miłosierny,
  nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
  Pan jest dobry dla wszystkich,
  a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

  Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
  i niech Cię błogosławią Twoi święci.
  Niech mówią o chwale Twojego królestwa
  i niech głoszą Twoją potęgę.

  Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
  i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
  Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
  przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

  Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
  i we wszystkich dziełach swoich święty.
  Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
  i podnosi wszystkich zgnębionych.

  (Łk 7,16)
  Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój.

  (Łk 4,31-37)
  Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w
  szabat.
  Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w
  synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on
  krzyczeć wniebogłosy; Och, czego chcesz od nas, Jezusie
  Nazarejczyku?
  Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus
  rozkazał
  mu surowo: Milcz i wyjdź z niego! Wtedy zły duch rzucił go na środek
  i
  wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to
  wszystkich w
  zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą
  rozkazuje
  nawet duchom nieczystym, i wychodzą. I wieść o Nim rozchodziła się
  wszędzie po okolicy.
 • iktoto 01.09.10, 10:25
  22. Środa 2
  1 Kor 3,1–9;

  Łk 4,38–44  Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie
  jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? (1 Kor 3,3).

  Okazuje się, że nie wystarczy zostać chrześcijaninem, zostać
  ochrzczonym, przyjąć dar Ducha Świętego, aby stać się człowiekiem
  duchowym. To wszystko są początki, zadatki, w których w istocie
  zawiera się wszystko, ale aby to wszystko stało się w pełni naszym
  udziałem, musimy współpracować z łaską, musimy wnikać w głębię
  naszego powołania i konsekwentnie iść drogą wskazaną przez
  Ewangelię. Okazuje się przy tym, że podobnie jak u Koryntian stale
  jeszcze drzemią w nas namiętności i lęki, które przeszkadzają w
  drodze do pełnego poznania prawdy i upodobnienia się do Chrystusa.
  Paweł musi Koryntianom uświadomić, że niewiele znaczą ludzkie
  sympatie wobec Ewangelii, która powinna być zasadniczą prawdą życia.
  Głosiciele są jedynie sługami słowa, i nie mogą koncentrować innych
  wokół siebie. Raczej powinni się uzupełniać w posłudze. Natomiast
  liczy się jedynie Bóg, do którego wszyscy zmierzamy niezależnie od
  tego, kto był głosicielem słowa Bożego, jakiego słuchaliśmy. Każdy z
  nas sam musi usłyszeć słowo od Boga do niego skierowane. Słudzy
  słowa jedynie mogą pomóc nam je odkryć, ale ich wykładnia powinna
  nam tylko to słowo przybliżyć, uczynić je dla nas bardziej żywym.

  Natomiast obecność w nas zawiści i niezgody świadczy o tym, że
  ciągle jesteśmy na poziomie człowieka cielesnego. Obawiam się, że
  dotyczy to nas wszystkich. Ważne jest jednak, czy sobie z tego
  zdajemy sprawę, czy nie. Najgorsze jest mniemanie o swojej
  porządności z całkowitym brakiem umiejętności zobaczenia własnych
  wad, szczególnie gdy one wychodzą bardzo wyraźnie w relacjach z
  innymi. Zazwyczaj każdy uważa, że ma rację w sporze z innymi, i
  dlatego trudno nam rozstrzygnąć o tym, kto naprawdę ma słuszność.
  Może to zrobić ktoś niezależny. Natomiast zawiść i złość są
  uczuciami stosunkowo łatwymi do uchwycenia w sobie. Może trudne jest
  to w momencie emocjonalnego rozbudzenia, ale później nieco, w chwili
  refleksji, jeżeli jesteśmy uczciwi, nie powinno być specjalnie
  trudno je w sobie zauważyć. A to wystarcza do uświadomienia sobie
  naszej niedoskonałości. Z kolei ta świadomość powinna nas uczyć
  pokory, która przybliża do prawdy i daje autentyczny wzrost duchowy.
  Najważniejsza jest zatem uczciwość wobec siebie samego w odniesieniu
  do tego, co przeżywamy.

  Ewangelia dobrze ukazuje, jaka jest pedagogia Boga względem nas. Pan
  Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy. To bardzo mocno działa na ludzi,
  którzy najbardziej boją się choroby i śmierci. Jednak dla Jezusa
  uzdrowienia są jedynie znakami, które uwiarygodniają Jego naukę.
  Ludzie natomiast chcieliby stale otrzymywać od Niego bezpieczeństwo
  w postaci uzdrowienia i ochrony przed złymi duchami. Pan Jezus
  odchodzi od nich, mówiąc:

  Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo
  na to zostałem posłany (Łk 4,43).

  Jego posłaniem było głoszenie Ewangelii o królestwie Bożym. Aby ją
  przyjąć, trzeba wyjść poza myślenie oparte na kryteriach tego
  świata, choćby najbardziej pobożne, ale kierujące się panującymi
  opiniami. Trzeba zawierzyć prawdzie o Bogu, który przychodzi do nas
  w postaci swojego Syna, aby nas zbawić. Zawierzenie tej prawdzie
  przynosi prawdziwe życie, które nie ogranicza się jedynie do
  uzdrowienia na jakiś czas, ale daje udział w życiu wiecznym w
  komunii Trójcy Świętej.
 • iktoto 02.09.10, 15:14
  22. Czwartek 2
  1 Kor 3,18–23;

  Łk 5,1–11

  Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł
  mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga (1 Kor 3,18n).

  Mówi się, że Pan Bóg w jednym jest niewątpliwie sprawiedliwy: każdemu dał dostatecznie dużo
  mądrości, bo nikt nie narzeka na jej brak.

  Święty Paweł natomiast mówi, że jeżeli uważamy się za mądrych na tym świecie, to trzeba nam
  stać się głupimi, aby mądrość zdobyć. Przy wskazanym przez cytowane powiedzenie nastawieniu
  jest bardzo trudno uznać się za głupiego. I tak w istocie jest. Wewnętrzna ambicja bycia mądrym
  albo lęk o to, by nie być uznanym za głupiego, powodują, że nie idziemy za radą Pawła. Byli jednak
  ludzie, którzy poszli za tą radą i stawali się głupimi dla świata. Do takich należeli mnisi. Przynajmniej
  tak było na początku. W Kościele był szczególny typ świętego, tak zwanego szaleńca Bożego, który
  zachowywał się jak szalony człowiek, zazwyczaj po to, by inni ludzie, uważając go za szaleńca, dali
  mu spokój. Niemniej taki szaleniec Boży miał ogromny dar słowa i moc czynienia cudów.

  W radzie św. Pawła nie chodzi jednak zasadniczo o takie dosłowne „stanie się głupim”, ale o
  wewnętrzne uznanie prawdy o swojej niezdolności do pełnego zrozumienia świata i Bożego
  zamysłu. Jedynie wówczas stajemy się otwarci na to, by od Boga przyjmować naukę i poddać Mu
  się, aby Jego mocą dokonało się w nas to, co się ma dokonać. Sami jesteśmy w stanie jedynie
  sobie wewnętrznie zaszkodzić. Natomiast zazwyczaj stale chcemy wszystko kontrolować,
  przynajmniej własną świadomością i wiedzą, nie pozwalając w ten sposób działać Bogu. Dlatego
  potrzeba nam zazwyczaj jakiegoś mocnego doświadczenia. Może przyjąć ono różny kształt. W
  Ewangelii opisana jest scena cudownego połowu ryb, który zdumiał prostych rybaków. Było to dla
  nich doświadczenie wskazujące, że oto mają do czynienia z Kimś wielkim. Dlatego Piotr pada na
  kolana przed Jezusem, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny (Łk 5,8).
  Dopiero cud spowodował inne spojrzenie na świat i rzeczywistość. Wezwanie Pana Jezusa, aby
  poszli za Nim, uczyniło z rybaków innych ludzi.

  Jezus powołał prostych rybaków, a nie uczonych w Piśmie, uczniów szkół rabinicznych czy innych. Z
  powołanych przez Jezusa uczonym był jedynie Paweł, który dokonał ogromnego dzieła. Niemniej
  większość powołanych to prości ludzie, którymi uczeni gardzili. Być może, stało się tak, gdyż o wiele
  łatwiej było ich nauczyć tej mądrości z góry niż uczonych, którzy mieli wysokie mniemanie o swojej
  mądrości. Zresztą i tak uczniowie musieli przejść szkołę mądrości, która stała w sprzeczności z tym,
  co obowiązywało na świecie. Mieli ku temu dużo okazji podczas całego czasu nauczania Pana
  Jezusa, a szczytem tej szkoły było uwięzienie Pana, sąd nad Nim, upokorzenie, męka i śmierć
  haniebna na krzyżu. Zrozumieli to dopiero, gdy otrzymali mądrość z góry – Ducha Prawdy, który
  przychodzi jedynie do tych, którzy Go pragną i są w stanie przyjąć takim, jakim jest. Do tego
  potrzeba prostoty i pokory.


 • iktoto 03.09.10, 07:39
  3.09. – Świętego Grzegorza Wielkiego, papieża
  2 Kor 4,1–2.5–7

  Łk 22,24–30  Władza jako służba to piękna idea, ale jednocześnie bardzo trudna do realizacji. Sama idea jest
  mocno zakorzeniona w naszej europejskiej kulturze. Ci, którzy rządzą, nazywają się ministrami, czyli
  sługami, ale trudno dostać się do takiego sługi, a jak już ktoś się dostanie to głęboko się przed
  panem ministrem kłania! Każdą ideę można całkowicie przekręcić. I tak się dzieje, dopóki nie nastąpi
  odkrycie całkowicie innego oceniania siebie, innych i dobra, jakiego się oczekuje. Jeżeli służba będzie
  jedynie naszą ideą, czymś, do czego sami musimy dochodzić, to zawsze władza, która daje poczucie
  siły i wielkości, nas w końcu zdominuje. I tak, niestety, najczęściej się dzieje z ludźmi, którzy zdobyli
  władzę. W naszym społeczeństwie istnieje głęboki rozziew pomiędzy tym, co przedstawiamy jako
  ideał, a prawdziwymi wartościami, według których żyjemy.

  Pan Jezus rozumie ten głęboko zakorzeniony w człowieku mechanizm. Dlatego stara się wskazać
  nam inną zasadę życia. Ale to, co najważniejsze w Jego orędziu, to nie głoszone zasady, ale On sam
  i przykład Jego postępowania:

  Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi
  za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy (Łk 22,27).

  Przykład przestaje być ideą, ale staje się żywym, osobistym wezwaniem. Mówimy, że słowa
  pouczają, ale przykład pociąga. Tylko w życiu konkretnego człowieka można zobaczyć prawdę i sens
  służby. Ostatecznie jednak odsłania je nie sam gest uniżenia, który mógłby być szalonym protestem
  wobec dominującej na świecie żądzy władzy, być jakimś krzykiem rozpaczy, ale zmartwychwstanie,
  które objawia zwycięstwo życia według głoszonej przez Pana Jezusa zasady. Osiągnął je Ten, który
  stał się posłuszny aż do śmierci na krzyżu, który wytrwał w postawie służby do końca i, jak pisze
  autor Listu do Hebrajczyków, został wysłuchany dzięki swej uległości (Hbr 5,7). W pierwszym
  czytaniu z Listu do Koryntian św. Paweł pisze o objawieniu się prawdziwego życia na obliczu
  Chrystusa:

  Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych
  sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa (2 Kor 4,6).

  Ani w życiu ziemskim Pana Jezusa, ani w Jego nauczaniu służba nie była zewnętrznym wymogiem
  stawianym nam ze względów ascetycznych, czymś, co trzeba przetrzymać przez jakiś czas, aby
  potem można było osiągnąć pozycję, która nie wymagałaby z naszej strony służby. Służba jest Jego
  stałą postawą i zmartwychwstanie wcale tej postawy nie zmienia. Dzisiejsze czytania, i nie tylko
  one, ukazują zaskakującą logikę Bożego działania: kiedy mamy w sobie postawę sługi, Bóg może w
  nas prawdziwie działać, kiedy jej brak, nie pozwalamy Mu w nas działać, czyli nam służyć. Postawa
  służby stanowi z naszej strony otwarcie na Boże działanie. Można by powiedzieć paradoksalnie:
  Trzeba stać się sługą, aby Bóg mógł nam służyć. To odkrycie dopiero pozwala prawdziwie przyjąć
  postawę służby nie jako coś wymuszonego, ale jako szansę na osiągnięcie prawdziwego życia.  22 piątek 2
  1 Kor 4,1–5

  Łk 5,33–39

  Nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie
  usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią (1 Kor 4,3n).

  Nasza droga do Boga jest misterium. Sami niewiele o niej wiemy. Znamy swoje decyzje, ale ich
  prawdziwe motywy są dla nas samych ukryte w sercu, a dostęp do niego ma jedynie Duch Święty.
  Nasze motywy zwykle są złożone, a często pokręcone. Staramy się ukrywać przewrotne myśli
  nawet przed samymi sobą tak, że dziwimy się, gdy nam ktoś je wprost nazywa. Istnieje w nas
  bardzo mocny mechanizm obronny starający się usprawiedliwić lub nawet zaprzeczyć ewentualne
  złe zamiary. Dlatego nie możemy sami siebie osądzić. Jedynym sędzią jest Pan. Nawet nasze włas­ne
  sumienie może być zaślepione na tyle, że się nie odzywa albo my sami jesteśmy na tyle głusi na
  jego głos, że nie słyszymy jego napomnień. Wszystko ostatecznie się rozstrzygnie na sądzie, gdy
  cała praw­da zostanie odsłonięta.

  Póki co mamy iść za Chrystusem jak uczniowie. Na ile to jest możliwie szczerze mamy podejmować
  Jego wezwania i Go naśladować. On jest Prze­wodnikiem, Drogą i Drogowskazem. W Ewangelii
  faryzeusze i uczeni w Piśmie zapytali Pana Jezus o brak postu Jego uczniów. Taka praktyka od
  wieków należała do dobrych czynów duchowych: modlitwa, post i jałmużna. Pan Jezus nie ma
  niczego przeciw postom, jedynie wskazuje na szczególną sytuację Jego uczniów: jest to czas
  wyjątkowy, czas we­sel­nych godów, bo Oblubieniec – Mesjasz jest obecny pośród nich. Obraz
  Oblubieńca i weselnych godów był wówczas jednoznacznie odnoszony do Mesjasza, którego
  wówczas Żydzi oczekiwali. Było to czas szczególnej obecności Boga wśród swojego ludu. Za taki
  czas uważano wyjście z Egiptu i wędrówkę Izraela przez pustynię. Bóg był wówczas obecny pośród
  swego ludu w postaci słupa ognia i dymu, a potem także przez arkę przy­mie­rza. Pan Jezus
  wskazywał na siebie i swoje przebywanie wśród uczniów jako na czas weselnych godów. I
  rzeczywiście ta bliskość Boga w Osobie Jezusa zostanie przypieczętowana przymierzem w Jego krwi
  wylanej na krzyżu. Wtedy przyszedł czas na zwykłe praktyki religijne z postem. Sam post jest
  znakiem pokuty i oczekiwania na przebaczenie, czyli czegoś, co prowadzi do prawdziwego
  spotkania się z Bogiem i Jego miłosierdziem. Kiedy przyszedł czas objawienia się pełnej miłości Boga
  do ludu przez obecność Syna, który przyszedł aby przynieść zbawienie – czego symbolem jest
  uczta weselna – post nie ma sensu.

  Natomiast druga część dzisiejszej Ewangelii mówiąca o nowym ubraniu i nowym winie wskazuje na
  to, że dawna praktyka trzymania się Prawa traci swój sens. Nowe ubranie i nowe wino to nowe
  praktyki religijne uczniów Jezusa. Wino w sposób szczególny wskazuje na Ducha Świętego,
  który „wieje kędy chce” i nie można Go zamknąć w ciasnych ramach Prawa. Nie da się
  także „poprawić” samego Prawa na tyle, żeby można było się go już teraz ściśle trzymać i w ten
  sposób iść drogą Ewangelii. Ewangelia wymaga nowego ubrania, nowego sposobu podejścia do
  rzeczywistości, potrzebuje metanio, przemiany serca. Bez niej, właściwie nic się nie zmienia. Święty
  Paweł mówi, że łaską jesteśmy zbawieni, a nie przez trzymanie się Prawa. Łaską, to znaczy mocą
  Ducha Świętego, który został nam dany. On prowadzi nas do pełni poznania i życia.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka