Dodaj do ulubionych

sesja rady 11.12.2006

11.12.06, 23:21
W dniu 11.12.2006 roku odbyła się sesja rady.
Punkt 1 sesji
stwierdzenie kworum (obecnych 15 radnych)

Punkt 2 sesji
przegłosowanie porządku obrad
-Cezary Mielczarz zgłasza propozycję zmian porządku obrad proponując
przeniesienie dyskusji na początek obrad, wniosek jest głosowany
za wnioskiem głosują: Cezary Mielczarz, Paweł Kaczor, Baran Mieczysław
wstrzymuje się Waldemar Jach reszta rady jest przeciw - wniosek przepada
-głosowanie porządku obrad proponowanego przez przewodniczącą rady
Krystynę Foksę : wstrzymują się Cezary Mielczarz, Paweł Kaczor reszta rady
jest za -wniosek zostaje przyjęty.

Punkt 3 sesji
Rozpatrzenie projektu uchwał stawek podatkowych na 2007 rok
głosowanie 15 radnych za
druk nr 2 zwolnienie od podatku od nieruchomości - głosowanie 15 radnych za
druk nr 3 opłata prolongacyjna - głosowanie 15 radnych za
druk nr 4 wzór deklaracji podatkowej agencji nieruchomości rolnych oddział
terenowy w Rzeszowie - głosowanie 15 radnych za
druk nr 6 pobór podatku od nieruchomości ,rolny i leśny - głosowanie 14 za
wstrzymał się Waldemar Jach
Zapytanie Mieczysława Barana- dlaczego wzrosły koszty egzekucji?(dział 700-
olej). Zajęte konta gminy w związku z niewypłacalnością ZGK -olej opałowy
kwota 173 000zł.
Waldemar Jach- ile gmina musi zapłacić za zajęcie komornicze?
Przewodnicząca Krystyna Foksa- w ciągu 2 tygodni koszty wzrastają o 20 000zł
(zajęcie komornicze)
Mieczysław Baran - pytanie do burmistrza - dlaczego doprowadzono do zajęcia
komorniczego ? (19 września pierwsze pismo o zadłużeniu, 2 listtopada pismo o
zajęciu)
Cezary Mielczarz- zostały tu naruszone 3 ustawy, jeżeli nie ma pieniędzy na
koncie ZGK nie można ogłosić przetargu o zamówieniach publicznych- zamówienie
oleju opałowego. Pytanie ile kontroli było w ZGK?
Pani Księgowa Sinkiewicz- za gospodarkę ZGK odpowiada burmistrz.
Waldemar Jach- jest ciągłość władzy i brak odpowiedzialności.
Bogumiła Wrońska- oczekujemy przedłożenia wyjaśnienia w tej sprawie.
uchwała o przeznaczeniu druk 9- 12 za 2wstrzymujących się 1 przeciw.
uchwała o -prace konserwatorskie- druk nr 10
Waldemar Jach - dofinansowanie na remont zabytków zwrot kosztów do 60%
dotacje przyznaje rada gminy.-głosowanie 14 za przeciw Mieczysław Baran.

Edytor zaawansowany
 • jgugulski 12.12.06, 00:25
  Druk nr 11 uchwała w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych komisji
  (według statutu gminy ustalona jest liczebność tylko komisji rewizyjnej 5
  radnych).
  do komisji rewizyjnej zgłosili się:
  Chrabąszcz, Porzucek i Wrońska (2 radnych za mało)
  komisja budżetu zgłosili się: Kowalski, Stokowiec, Żelichowski, Dziurzyński,
  Jach i Mielczarz (1 radny za dużo)
  komisja budownictwa zgłosili się: Nartowski, Baran Zbigniew, Barwinek, Kaczor,
  Baran Mieczysław (1 radny za dużo)
  Przewodnicząca Krystyna Foksa poddaje pod głosowanie uchwałę ustalającą ilość
  osób w komisji budżetowej (5 osób)oraz budowlanej (4 osoby).
  Oznacza to, żę jedna osobi zgłoszona do komisji budżetowej jak i jedna osoba
  zgłoszona do komisji budowlanej musi przejść do komisji rewizyjnej.
  Waldemar Jach- zwraca uwagę, że nie można nakazać komuś aby pracował w komisji
  rewizyjnej.
  Krystyna Foksa- pyta czy ktoś chce przejść do komisji rewizyjnej ?
  Nikt się nie zgłasza.
  Głosowany jest wniosek o liczbie osób w komisji budżetowej(5)i budowlanej(4)
  12 za 3 przeciw - wniosek przyjęty
  Następuje głosowanie, które ma na celu przejście jednej osoby z komisji budżetu
  do komisji rewizyjnej,radni głosują kto ma pracować w komisji budżetu - 5 osób
  z 6 które wyraziły chęć pracy w tej komisji. W wyniku głosowania Cezary
  Mielczarz ma przejść do komisji rewizyjnej.Przewodnicząca Krystyna Foksa pyta
  czy się zgadza - Mielczarz odpowiada tak.
  W dalszej kolejności następuje głosowanie, które ma na celu przejście jednej
  osoby z komisji budowlanej do komisji rewizyjnej, radni głosują kto ma pracować
  w komisji budowlanej 4 osoby z 5 które wyraziły chęć pracy w tej komisji.
  W wyniku głosowania Paweł Kaczor ma przejść do komisji rewizyjnej.
  Przewodnicząca Krystyna Foksa pyta czy się zgadza- Kaczor nie wyraża zgody.
  Statut gminy-rozdział V Tryb pracy rady-punkt 4 Procedura głosowania paragraf
  72-pumkt 3 mówi-
  "W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób. Przewodniczący obrad przed
  zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować
  i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy
  kandydatów, a następnie zarządza wybory."
  W ostatnich dwóch głosowaniach głosowano kto z komisji budżetu i komisji
  budowlanej ma przejść do komisji rewizyjnej i w takich przypadkach zgodnie ze
  statutem gminy przed głosowaniem przewodnicząca powinna zapytać radnych, których
  dotyczyło głosowanie o to czy zgodzą się pracować w komisji rewizyjnej jeśli
  tak wyniknie z głosowania . Takiego pytania nie było przy tych głosowaniach
  i Cezary Mielczarz zgodził się pracować w komisji rewizyjnej Paweł Kaczor nie
  wyraził na to zgody - oznacza to , że ten wniosek nie powinien być głosowany.
  Wystarczyło zamiast sztywno ustalać liczbę osób pracujących w komisjach, spytać
  kto chce pracować w dwóch, a tak ustalając liczbę osób w komisji budownictwa na
  4 uniemożliwiono pracę w tej komisji Pawłowi Kaczorowi, natomiast Zofia
  Stokowiec jest członkiem dwóch komisji budżetowej i rewizyjnej.
 • jgugulski 12.12.06, 01:08
  druk nr 12 zatwierdzenie składu komisji :
  głosowanie za 13 ,nieobecny 1, wstrzymał się 1
  druk nr 13
  Uchwała w sprawie diet radnych - przewodnicząca Krystyna Foksa
  proponuje uchwałę w kształcie -wynagrodzenie radnych
  przewodniczący - 800zł miesięcznie
  wice - 600zł miesięcznie
  przew. komisji - 600zł miesięcznie
  pozostali radni- 400zł miesięcznie
  jedna nieobecność na sesji potrącenie 50% diety
  Kaczor- propozycja uchwalenia stawek takich jak poprzednio czyli 700, 500, 500,
  300
  Przewodnicząca poddaje pod głosowanie wniosek swój jako najdalej idący
  11 za, przeciwko Dziurzyński,Kaczor,Jach wstrzymał się Mielczarz
  Ustalono stawki: 800, 600, 600, 400.

  Uchwała w sprawie uposarzenia burmistrza:
  uposarzenie zasadnicze - 4 600 zł
  dodatek funkcyjny (193% od kwoty 800 zł - 1 544 zł
  za wysługę (9% wynagrodzenia zasadniczego) - 414 zł
  dodatek specjalny (wynika z ustawy i wynosi od 20% do 40%
  poprzednich składników-propozycja 40%) - 2 623 zł
  ----------
  razem 9 181 zł
  z sali pada pytanie ile miał poprzedni burmistrz?
  odpowiedź- wynagrodzenie zasadnicze 4 200zł
  Janowa pyta czy burmistrz jest zadowolony?
  burmistrz - nie chcę zabierać głosu.
  Mielczarz- składa propozycję uchwały o wynagrodzeniu burmistrza aby było ono
  ustalone do 31.12.2007 roku i potem w zależności od efektów pracy.
  Bielecki- nie pieniądze były powodem startu na burmistrza osób, które się tego
  podjęły, apeluję o zaopiniowanie tej gaży.
  Chrabąszcz- popieram wniosek rady.
  głosowanie - 15 za.
  Bielecki - uposażenie dla sołtysów propozycja 100zł za sesję.
  Foksa - na komisjach zostanie podjęta uchwała
  Karbownik (sołtys Mosty)- mój dochód miesięczny z tytułu bycia sołtysem wynosi
  27 zł.
  druk nr 15 - wniosek o odwołanie sekretarz gminy Maciejczyk
  głosowanie 10 za , wstrzymała się- Wrońska, przeciw- Kaczor, Baran Mieczysław,
  Jach, Mielczarz.


 • jgugulski 12.12.06, 01:29
  druk nr 16 powołanie komisji inwentaryzacyjnej miasta
  Foksa proszę o zgłaszanie się do komisji
  Jach zgłasza Kaczora (Kaczor nie wyraża zgody)
  Kaczor- komisja ta nie pracuje nad uchwałami rady, została mi uniemożliwiona
  praca w komisji budownictwa .
  zgłoszenia Żelichowski(w-ce),Porzucek(przew.),Barwinek, Janina Pobocha-
  pracownik urzędu,Leonarda Górska- pracownik urzędu

  kolejny punkt sesji
  rozpatrzenie wniosku burmistrza : podatek leśny - nie korzystanie z prawa
  obniżenia - 15 za

  kolejny punkt sesji
  informacja burmistrza o działalności międzysesyjnej.
  burmistrz- jest problem z inwestycją - drogi Oś. Północ-(2 mln 700tysięcy z UE)
  dokumentacja w tej sprawie powinna być u wojewody sprawdzona do 15.12.2006 roku
  te pieniądze mogą przepaść. Stawki za wodę - taryfy powinny być zaopiniowane do
  20 października -nie są zaopiniowane brak stawek na 2007 rok.
  Przyczyny złego rozwoju- dostrzegam potrzebę zwiększenia zatrudnienia w dziale
  pozyskiwanie funduszy(2 osoby), referat budownictwa - brak fachowca od dróg.
  Na najbliższej sesji przedstawię schemat organizacyjny gminy.
  W prowizorium autopoprawka - remont urzędu.
 • jgugulski 12.12.06, 02:12
  WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH
  Nartowska (sołtys Korzecko)-wniosek o przedłużenie wodociągu, pytanie
  ochodniki, kwestia pozwoleń na budowę w Mostach.
  Mielczarz- wysłałem pismo 7 dni temu w sprawie zabezpieczenia budynku po byłym
  przedszkolu, co się w tej sprawie dzieje? prowizorium- czy przewidywane jest
  powołanie straży miejskiej - kwestia kontroli ,brak jest uchwały śmieciowej-
  brak kontroli, pytanie o powołanie gminnego centrum informacji w kwestii pracy
  (bezrobocie- mamy 1300 osób bezrobotnych),pytanie na temat zwoływania sesji-
  dlaczego nie ma informacji w poszczególnych miejscowościach?
  Wrońska- pytanie o pojemniki na popiół?
  Bielecki- prośba o expose którego jescze nie było.
  Stokowiec, Dziurzyński- prośba o usunięcie śmieci przy drogach.
  Gugulski- pytanie , dlaczego zostały zablokowane konta gminy(zajęcie
  komornicze) i kto odpowiada za zaniedbania w tej sprawie?
  Jach - pytanie dlaczego przy remoncie drogi w Łukowej zniszczono chodnik i nikt
  tego nie kontroluje?
  Gugulski- sugestja dokumentowania inwestycji (stan przed i po wykonaniu) Punkt
  w umowie z wykonawcą,mówiący o naprawie zniszczeń które zaistniały w czasie
  inwestycji (z winy wykonawcy), egzekwowanie dobrej jakości inwestycji.
  Dziurzyński- pytanie odrogę Tokarnia Wolica -nasilony ruch, kwestia chodników
  Kowalski- pytanie o osiedle za zamkiem, co z niemczówką?

  burmistrz- expose na następnej sesji,budynek w Wolicy zostanie zabezpieczony w
  tym tygodniu,zbadamy sprawę ZGK i blokadę kont urzędu, niemczówka- stworzymy
  tam muzeum.

  burmistrz składa wniosek o zmianę porządku obrad i dodanie punktu o powołaniu
  sekretarza.
  Baran Mieczysław - wniosek może być zgłoszony tylko przed początkiem sesji.
  Mecenas Kokowski- Baran ma rację ale jest to wniosek natury formalnej i można
  go głosować
  Jach - czy w każdym momencie można wnieść wniosek o zmianę porządku obrad?
  burmistrz- proszę o przegłosowanie wniosku
  Foksa- w uzasadnionych przypadkach jest możliwość rozszerzenia sesji
  Mielczarz- tu nie chodzi o złą wolę tylko o podjęcie uchwały zgodnie z prawem.
  Mecenas Kokowski- uchybienie formalne w tym przypadku nie powoduje nieważności
  uchwały
  Mielczarz- pytanie do mecenasa - czy weźmie pan na siebie koszty jeżeli ta
  uchwała będzie uchylona?
  Mecenas Kokowski nie odpowiada wprost.
  głosowanie 13 za ,wstrzymali się Kaczor i Mielczarz

  Bielecki - prośba o przedstawienie się oraz o przedstawienie warunków
  wymaganych do zatrudnienia sekretarza(pytanie do Pawła Broli)
  Brola- wykształcenie wyższe magister europeistyki, wymogi pięć lat
  doświadczenia -o tym ile sekretarz powinien mieć stażu zawodowego decyduje
  burmistrz (staż pracy Broli 8 miesięcy)
  głosowanie- uchwała o powołaniu Pawła Broli na sekretarza gminy
  11 za, wstrzymali się :Jach, Mielczarz, Kaczor, Baran Mieczysław.

  zamknięcie obrad sesji przez przewodniczącą rady Krystynę Foksę.
 • michal10016 12.12.06, 10:13
  Mam nadzieję, że pan Gogulski będzie zawsze zamieszczał relacje z tego co się
  dzieje na sesji, dzięki temu będziemy bardziej świadomi co się tutaj dzieje.
  Mam niesmak po przeczytaniu tego wszystkiego i mam obawy co do naszej
  przyszłości gminy.
  Jak widać rada jest bardzo hojna, dla siebie i burmistrza, mimo sporych
  kłopotów finansowych gminy. Jeszcze nikt nic nie zrobił dobrego dla nas
  zwykłych ludzi a już wszyscy się docenili finansowo.
  Panią Maciejczyk oczywiście odwołano i na jej miejsce jest już Pan Brola z
  ośmiomiesięcznym stażem i to nie w administracji.
  Burmistrz uchyla wymóg stażu zawodowego bo najwidoczniej nie ma takiej potrzeby
  by sekretarz odpowiadający za organizację pracy w urzędzie miał jakiekolwiek
  doświadczenie.
  Nie chce mi się już więcej pisać bo nie ma i tak sensu, mówią, że nadzieja
  umiera ostatnia.
 • necik84 12.12.06, 10:53
  popieram pana Gugulskiego. zawsze to jakas kontrola rady i burmistrza. wg mnie
  rada jest az za bardzo hojna!! nie wiedziałem ze burmistrz zarabia prawie 10
  tys zł. troszke za duzo. a pan Brola?? 8 miesieczny staz i awans na tak powazne
  stanowisko?? zasłuzył sie Jaworskiemu to ma posadke. no nie ?? oby to było
  dobre rozwiazanie. pozdrawiam
 • pemko1982 12.12.06, 13:28
  Mialo byc wspaniale...a tu zaczelo sie od wynagrodzen oczywiscie podwyzszonych
  i wyborze sekretarz bez doswiadczenia ale lojalnego-i w tym wypadku to sie
  oplacilo...brawo....
 • juju222 12.12.06, 16:44
  oby radni tylko zasługiwali na te pieniądze a co do obsady stanowisk to powoli
  wychodzi coś za coś jestem ciekawy następnych posunięć
 • realista1982 12.12.06, 18:12
  Ja osobiście nie jestem zdziwiony obsadą Pana Pawła Broli na stanowisku
  sekretarza.
  Pan Jaworski bardzo dobrze go zna, z tego co się orientuję to bardzo dobrze
  układa im się współpraca.
  Pan Brola jak wiadomo prowadził kampanię Pana Jaworskiego i chyba z niezłym
  skutkiem skoro Pan Burmistrz wygrywa z taką przewagą.
  To chyba Pan R.J. będzie musiał współpracować z osobą sekretarza i chyba dobrze
  jak jest to osoba które w jego oczach zasługuje i nadaje się na takie
  stanowisko.
  Przecież chyba logiczne jest że nie wybrał jakiejś innej osoby bo np. była by
  tak poprawność polityczna, czy chociażby, bo ludzie kogoś innego by widzieli na
  tym stanowisku. Pan Burmistrz wybiera sobie osoby z którymi chce pracować i to
  coś normalnego. Chyba nikt z was nie chciałby pracować z kimś z kim nie można
  się w żadnej kwestii porozumieć.
  Co się tyczy doświadczenia to nie zawsze idzie to w parze z kompetencjami.
  Doświadczenie bardzo często wiązane było by z jakimiś starymi układami, a Pan
  Brola (no właśnie jeśli chcemy zmian to chyba dobry pomysł).

  Młody nie ma doświadczenia, a stary posiada niejasne układy … i tak w kółko!

  Każdy by chciał młodego z doświadczenie, wykształcenie, poliglotę,
  znajomościami, ale bez układów. Pokażcie kogoś takiego a chętnie zagłosuję na
  niego w wyborach prezydenckich.
 • panstanislaw 12.12.06, 18:20
  tylko chyba sekretarzem gminy nie mzoe zostac osoba ktora ma tak maly staz
  pracy jeszce nie zwiazany zpraca urzadowa!nastepne 4 lata do tylu! :(
 • necik84 12.12.06, 20:01
  tak jak wczesniej napisałem nie neguje tego wyboru. mam nadzieje ze to dobry
  wybor, ale to tylko nadzieja. okaze sie w "praniu". dobrz ze sie dogaduja bo to
  bardzo wazne. poczekamy- zobaczymy jak to bedzie. po miesiacu nie bedzie zmian-
  to jasne.
 • michal10016 13.12.06, 08:22
  Nie o to chodzi realista1982, tylko o to, żeby Pan Brola najpierw trochę
  popracował w różnych działach jako urzędnik a później organizował pracę w
  urzędzie. To sekretarz odpowiada za pracę urzędników to jak ma to Pan Brola
  teraz robić jak nie ma o tym zielonego pojęcia.
  Jak dalej nie łapiesz o co chodzi to wyobraź sobie taką sytuację, że stawiasz
  nowego pracownika na maszyne, nie szkoląc go wcześniej i patrzysz czy mu utnie
  ręce, czy może mu się uda, ale napewon nie będzie prawidłowo obsługiwał maszyny
  bo niby skąd ma to wiedzieć jak nie ma pojęcia do czego te wszystkie guziki i
  pokrętła.
 • realista1982 13.12.06, 08:46
  Z tego co mi wiadomo to żadnej „piekielnej maszyny” w Gminie nie ma.
  Co się tyczy dokumentów i ich weryfikowania, a także podstawowych prac
  dotyczących pracy sekretariatu burmistrza to jestem przekonany, że Pan Brola
  poradzi sobie.
  Myślę, że nie podstawową kwestią naszej dyskusji nie powinno być, czy nowa
  władza sobie poradzi czy nie i czy jeśli wygrała by Twoja kandydatka to czy
  poradziła by sobie lepiej, tylko każdy z nas powinien działać jak tylko
  stanowisko i wykonywany zawód pozwala na rzecz naszej wspólnej sprawy jaką
  niewątpliwie jest Dobro Gminy.
 • checinyy 13.12.06, 09:00
  Masz racje- naszą wspólną sprawą jest dobro gminy. Ale sekretarz to nie
  sekretarka, coś Ci się pomyliło. Brola na sekretarke!!! hahahaha ale mnie
  rozbawiłeś :-)
 • michal10016 13.12.06, 09:02
  No a o co się ta dyskusja rozbija, jak nie o dobro gminy i co widzisz złego
  realista w tym, żeby Brola zapoznał się z urzędem od podstaw a nie z samej góry?
  Myślisz, że dostrzeże z samej góry wszystkie bolączki naszego urzędu.
  Choćby nie wiem jak był inteligentny i zaradny, to pewnych rzeczy nie da się
  przeskoczyć. Życzę Broli jak najlepiej bo nie mam ochoty na kolejne cztery lata
  zmarnowane, ale sądzę, że będzie mu bardzo trudno być dobrym sekretarzem na
  początku, zaczynając w ten sposób, choćby nie wiem jak się starał.
 • realista1982 13.12.06, 09:08
  Myślę że nie ma już czasu dla naszej Gminy aby pan Brola skakał sobie po Gminie
  po różnych działach. Trzeba w końcu zacząć działać, a nie przyglądać.
 • michal10016 13.12.06, 09:13
  Działać w ciemno?
  Mam nadzieje, że to się jakoś poukłada, dobrze, że chociaż Jaworski ma jakieś
  pojęcie i pewnie będzie wszystko na jego głowie, zanim Brola wejdzie w to
  wszystko.
  Nie ma sensu się dalej sprzeczać bo i tak nie mamy na to wpływu, możemy mieć
  tylko nadzieję, że się jednak uda.
 • juju222 13.12.06, 10:36
  panowie ja wcześniej pisałem aby vic został pan chmiel napewno było by im
  łatwiej ale co by powiedziel wyborcy że są powiązania z pobochą a chmiel jest w
  porządku i wiele zna spraw może i burmistrz wziołby na wice chmiela ale napewno
  ma jakieś zobowiązani. z tego co słyszałem pan pierzak zrezygnował napewno
  bedzie ktoś inny z wolicy / zobowiązania /
 • kamillla4 13.12.06, 13:15
  Nie będzie zastępcy w naszym urzędzie a napewno nie będzie nim pan Pierzak z
  Wolicy.Musze powiedziec ze nasz nowy burmistrz jest bardzo miły.
 • pemko1982 13.12.06, 13:35
  Prawdopodobnie vice ma byc z Wolicy pani A.Wojtys tez prowadzla kampanie wyborcza
  p.Jaworskiego...i miala obiecane to stanowisko...
 • juju222 13.12.06, 13:47
  kamillla chyba ma rację nie będzie wice w gminie po co pan Jaworski jest
  wszechstronny i wszystko zrobi sam tak mu się wydaje. Ja jestem tylko ciekawy
  kiedy zacznie się relizacja zobowiazań i obietnic kiedy pan kołkiewicz nadstawi
  rękę za sponsorowanie kampani kiedy zacznie się przekształcanie jego działek na
  budowlne to będzie kasa a nie jakieś 9000 tyś burmistrza może burmistrzowi się
  coś zkożysta jestem też ciekawy kiedy zaczną się kłutnie w radzie
 • michal10016 13.12.06, 15:16
  Jak to nie będzie zastępcy burmistrza?
  A jak Jaworskiego dopadnie grypa to kto będzie odpowiadał za urząd?
 • blackie7 13.12.06, 18:32
  Może już nie wystarczy kasy na stanowisko zastępcy, więc jest nagle nie
  potrzebny. A p. Jaworski być może jest jak Terminator i nic go nie dopadnie.
  Albo zarządzi, żeby pracownicy i petenci nosili maseczki/ celem nie roznoszenia
  bakterii i wirusów. Życzę wytrwałości i zdrowia.
 • mieszkaniec34 14.12.06, 01:32
  Ciekawe, na jakich stanowiskach przed objęciem funkcji Sekretarza pracowała pani
  Maciejczyk?
  Zdaje się, też musiała się przyuczyć!
  Skoro ona mogła, dlaczego inni nie mogą? Wszak każde nowe stanowisko wymaga
  przyuczenia.
  Z czasem guziki i pokrętła przestaną być tajemnicą - jak wszystko, czego można
  się nauczyć.
  Pozdrawiam dekadentów.
 • agamiku 14.12.06, 07:33
  tak sobie czytam te Wasze posty od kilku dni i stwierdzam że z powrotem
  wszystko sprowadza sie do obrzucania błotem nowej władzy...i to przez
  rozgoryczonych porażką zwolenników poprzedniej p. Sekretarz...Ludzie dajcie
  innym szanse,przeciez oni dopiero zaczeli urzedowanie,nie da sie wszystkiego od
  razu naprawic,zwłaszcza jak ktoś to psuł przez poprzednie 4 lata.
  A co do Pawła Broli-znam go osobiście i myśle że da sobie radę na tym
  stanowisku,jest młody pełen zapału i ambitny i zdaje sobie sprawe że czekaja go
  na każdym kroku porównania do poprzedniczki ale wierze ze jeszcze Was
  zaskoczy.Poza tym wielu z Was zarzuca Jaworskiemu że był popierany przez
  chęcinskich biznesmenów i to wg Was jest złe bo pewnie mieli w tym swoje
  interesy-jakoś przez poprzednie lata dawali sobie rade bez pomocy burmistrza i
  ich firmy dobrze prosperowały.A poza tym to oni płaca lwia część podatków do
  naszej gminy więc maja prawo oczekiwac dobrej współpracy z urzędem.
  juju222 zarzucasz cos panu kołkiewiczowi-zapytaj sie czy i kiedy mu jakiś
  burmistrz w czymś pomógł? co mu ułatwił? a dopiero potem sie wypowiadaj...bo
  zarzucisz coś komus jest łatwo ale najpierw trzeba mieć wiedze na wypowiadane
  tematy!!!!
 • checiny44 14.12.06, 07:56
  Agamiku ja mam nadzieje że wiesz na czym polega praca sekretarza? Nikt tu nie
  pisze że Brola nie jest ambitny że nie ma zapału tylko wszyscy obawiaja sie tego
  że został rzucony na głęboką wode a ośmiomiesięczny staż pracy i to przy czymś
  nie mającym nic wspólnego z obowiązkami sekretarza, to chyba jednak mało.Ja
  jestem zwolennikiem pani Maciejczyk, ale podoba mi się że Jaworski już robi
  porządek np. ZGK nie ma palenia przed budynkiem i picia kawki przy biurku,wiek
  emerytalny do domu!!!!Nie uprzejme urzędniczki won!!!!!!!!!!!!!!!!TO MI SIĘ
  PODOBA może dzięki temu zmniejszy sie zadłuzenie ZGK.Brawo panie burmistrzu.A za
  Brole trzymam kciuki. pozdrawiam.
 • michal10016 14.12.06, 08:23
  Agamiku ma trochę racji, to co pozostawił poprzedni burmistrz pewnie nie będzie
  łatwe do opanowania a Brola też z czasem się nauczy, tego i owego. W każdym
  bądź razie nadzieja na lepsze jeszcze jest.
  Może się okazać, że w pół roku Brola przystosuje się do pracy na stanowisku
  sekretarz i razem z Jaworskim wyprowadzą na prostą tą gminę.
  Jedno jest pewne, że z czasem będzie wiadomo coraz więcej, czy wybór kandydata
  na burmistrza się udał.
 • lumpior 15.12.06, 16:40
  Panie Jacku brak mi odpowiedzi na moj post-sesja 02.12.06/rozszerzenie pogladu/
  Dzieki za relacje obecna,ale uznaje ja jako nieoficjalna.Mam pytanie,czy byl po-
  ruszony temat osady "podzamcze",stron info UMiG.Brak mi informacji oficjalnych
  np.forum,biuletyn.
 • jgugulski 16.12.06, 12:12
  Co do relacji oficjalnych to pytanie do burmistrza (za BIP odpowiada w UMiG
  wice). Nie było jeszcze ekspose burmistrza, dlatego trudno określić kwestie
  biuletynu i innych spraw min.osady podzamcze, było pytanie o osadę ale brak
  było konkretnych odpowiedzi burmistrza w tej sprawie.

  Pozdrawiam i życzę miłego dnia Jacek Gugulski
 • lumpior 16.12.06, 18:17
  -Panie Jacku,za wszystko odpowiada Burmistrz/Vice pomaga/.Czy pan zna watek-
  Minister znow uchyla/forum kielce str.5,01.12.06/,tam jest/art.prasowy/stano-
  wisko Burmistrza,co o tym sadzic.Temat poruszalem tez w moich watkach/f.gmina,
  f.ksiazennce/,prosze o opinie.
 • jgugulski 17.12.06, 18:24
  Oczywiście ma Pan racje, za wszystko odpowiada burmistrz.
  Osada Podzamcze- wielokrotnie przedstawiałem na spotkaniach
  wyborczych jak należy ten temat rozwiązać, sprawa nie jest
  łatwa, ale trzeba się z nią zmierzyć aby gmina nie musiała płacić
  odszkodowań, bo zapłacimy wszyscy.

  Pozdrawiam Jacek Gugulski

 • wodnik224 17.12.06, 10:54
  panie gugulski moje nazwisko brzmi Stępniewska Danuta a nie jak pan napisał
  Janowa
 • jgugulski 17.12.06, 17:55
  Serdeczni przepraszam Panią Stępniewską, ale nie znam wszystkich w Chęcinach
  jak i wszyscy mnie nie znają. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dam się
  poznać i wice wersa.

  Pozdrawiam Jacek Gugulski
 • juju222 13.12.06, 19:53
  już wcześniej napisałem ale mój post został usunięty - pan brola będzie
  człowiekiem na posyłki i od czarnej roboty burmistrz mówi pan zrobi z tego co
  wiem nie będzie miał swojego zdania ani inicjatywy.
  A odnosnie wice to burmistrz dobrze myśli zazwyczj wice zawsze a przynajmniej w
  80% kandydują na burmistrza. panu jaworskiemu jak coś nie będzie wychodzić to i
  tak będzie miał szanse na następną kadencję a wice o wszystkim by wiedział co w
  urzędzie się dzieje. Niech jednak nie myśli że w urzędzie będzie miał tylko
  zwolenników nawet jeżeli by wymienił połowę urzedu to i tak znajdzie się 30%
  przeciwników którzy wyjawią wszystko
 • miggru 13.12.06, 22:59
  ja widziałem gminy gdzie radni zarabiają po 2100 zł a więc u nas nie ma co tak
  dramatyzować że sobie nie krzywdzą bo mogą sobie sami ustalić większe stawki i
  nic im nie można zrobić
 • mistrzbur 18.12.06, 14:48
  miggru, gdzie widziales takie gminy?? moze tak byscie cos pierw zrobili a
  dopiero pozniej podwyzki!!! Pytanie do burmistrza, 9000 zl to chyba za duzo jak
  na taka biedna gmine!jak pan sadzi??

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.