Dodaj do ulubionych

urlop zdrowotny a wypowiedzenie....

22.04.07, 20:20

-- czy ktos sie orientuje jak to wyglada, kiedy mozliwe jest rozwiazanie
umowy o prace ( umowa przez mianowanie ) podczas pobytu na urlopie
zdrowotnym.
Zaznaczam ze nie chodzi mi o nie spelnianie warunkow urlopu tylko o przyczyny
lezace po stronie pracodoawcy ( np przeksztalcenie placowki w fundacje,,,). A
moze dopiero po urlopie moga dac wypowiedzenie?
Pytalam juz na innych forach ale nie uzyskalam podpowiedzi, moze tu jest ktos
zorientowany w temacie?
www.pajacyk.pl
Obserwuj wątek
  • smolkowicz_a Re: urlop zdrowotny a wypowiedzenie.... 29.04.07, 01:32
   Sąd Najwyższy

   Uchwała

   z dnia 7 grudnia 2006 r.

   (I PZP 4/2006)

   W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym
   nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
   stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
   poz. 674 z zm.) nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.
   Niepublikowane

   Skład Orzekający
   Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka (spr.).
   Sędziowie SN: Beata Gudowska, Roman Kuczyński.
   Protokolant: Edyta Jastrzębska.
   Wprowadzenie
   Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Danuty D. przeciwko Gimnazjum Nr 3 w K. o
   zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
   Spraw Publicznych w dniu 7 grudnia 2006 r., zagadnienia prawnego przekazanego
   przez Sąd Okręgowy - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 24
   sierpnia 2006 r.,
   "Czy w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
   mianowanym z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela
   znajduje zastosowanie art. 41 Kodeksu Pracy?"
   podjął uchwałę:
   W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym
   nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
   stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
   674 ze zm.) nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.
   Uzasadnienie

   - Stan fakt.
   Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne ujawniło
   się w następującym stanie faktycznym. Powódka Danuta D. była nauczycielem
   dyplomowanym matematyki zatrudnionym od dnia 1 września 2001 r. na podstawie
   mianowania w Gimnazjum Nr 3 Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 23 w K. Pismem
   z dnia 27 maja 2003 r. otrzymała wypowiedzenie rozwiązujące stosunek pracy z
   dniem 31 sierpnia 2003 r. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano zmiany
   organizacyjne w szkole powodujące zmniejszenie liczby oddziałów klasowych i
   zmianę planu nauczania, uniemożliwiające zatrudnienie powódki w pełnym wymiarze
   zajęć (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
   Nauczyciela, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm., powoływanej
   dalej jako Karta Nauczyciela). W okresie od dnia 3 sierpnia 2002 r. do dnia 2
   sierpnia 2003 r. powódka przebywała na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia.
   Jej wynagrodzenie miesięczne wynosiło 2.329,20 zł brutto. Arkusz organizacyjny
   w swej pierwotnej wersji zakładał mniejszą liczbę oddziałów w roku szkolnym
   2003/2004 niż w roku szkolnym 2002/2003. W związku z zastrzeżeniami, jakie
   rodzice nauczanych przez powódkę dzieci mieli do prowadzonych przez nią lekcji
   w roku szkolnym 2001/2002, wystąpili oni do dyrekcji szkoły żądając reakcji na
   niepedagogiczne zachowania powódki oraz zmiany nauczyciela matematyki. Uchwałą
   Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2001 r. powódka wraz z dwojgiem innych
   nauczycieli została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana do pełnienia
   dodatkowych czynności określonych jako funkcja społecznego inspektora pracy.

   --
   mała_a
  • smolkowicz_a Re: urlop zdrowotny a wypowiedzenie.... 29.04.07, 01:32
   Zmiany organizacyjne będące przyczyną wypowiedzenia powódce stosunku pracy
   polegały na zmniejszeniu ilości oddziałów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
   roku szkolnym 2003/2004. W pozwanym Gimnazjum zmniejszenie nastąpiło o trzy
   oddziały, a w szkole podstawowej o jeden. Zmniejszeniu uległa także liczba
   godzin matematyki. Nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania
   matematyki oprócz powódki było czworo. Powodem wytypowania powódki do
   zwolnienia był jej staż pracy, a w szczególności okoliczność, iż aktywnie
   nauczała tylko przez jeden miesiąc. Arkusz organizacyjny musi zostać
   sporządzony na dzień 31 kwietnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny. Z tą
   datą w 2003 roku zgłoszonych było 48 uczniów, a zatem możliwe było zaplanowanie
   tylko dwóch oddziałów w I klasie. Na dzień 26 maja 2003 r. liczba uczniów
   wynosiła 93, co oznaczało możliwość utworzenia jeszcze jednego oddziału, przy
   czym liczba ta była i tak mniejsza od liczby oddziałów w poprzednim roku
   szkolnym. Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/354/04 Rady Miasta K. z dnia 25 lutego
   2004 r., z dniem 31 sierpnia 2004 r. doszło do "wygaszenia" Szkoły Podstawowej
   nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 23. Zespół ten
   został rozwiązany, a Gimnazjum Nr 3 stało się stroną stosunku pracy dla
   zatrudnionych w Zespole pracowników.
   Sąd Rejonowy uznał, że roszczenie powódki zasługuje na uwzględnienie. Wprawdzie
   w rozpoznawanej sprawie zachodziły podstawy do rozwiązania z nią stosunku pracy
   w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Powódka, wbrew swoim twierdzeniom, nie była
   uprawniona do korzystania ze szczególnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku
   pracy w związku z powierzeniem jej pełnienia funkcji społecznego inspektora
   pracy, ponieważ rada pedagogiczna w dniu 30 sierpnia 2001 r. jedynie
   zaopiniowała pozytywnie do pełnienia tej funkcji trzy osoby, a ponadto powódka
   nie pełniła de facto funkcji społecznego inspektora pracy. Jednakże, w ocenie
   Sądu pierwszej instancji, wypowiedzenie stosunku pracy zostało dokonane z
   naruszeniem przepisów o wypowiadaniu i rozwiązywaniu z pracownikami umów o
   pracę, ponieważ w chwili złożenia powódce oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku
   pracy przebywała ona na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia. Powołując się
   na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r. (I PK 519/02,
   OSNP 2004, nr 19, poz. 337), Sąd Rejonowy uznał, że pracodawca naruszył art. 41
   k.p., który znajduje zastosowanie również w przypadku rozwiązywania stosunku
   pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.
   W apelacji od powyższego wyroku strona pozwana podniosła zarzut naruszenia
   prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 20 i art. 91c Karty
   Nauczyciela, polegającą na przyjęciu, że do wypowiedzenia stosunku pracy
   nauczycielowi mianowanemu na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela stosuje się
   ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę przewidzianą w art. 41 k.p., a tym
   samym przyjęcie, że przepisy Karty Nauczyciela dotyczące rozwiązywania
   stosunków pracy z nauczycielami z przyczyn określonych w art. 20 nie zawierają
   zupełnej i wyczerpującej regulacji. Powołując się na orzecznictwo Sądu
   Najwyższego, strona pozwana wskazała, że przepisy Karty Nauczyciela w zakresie
   rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, w tym w trybie art. 20
   Karty Nauczyciela, zawierają pełną regulację prawną i w związku z powyższym do
   rozwiązania stosunku pracy w tym trybie nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.
   Równocześnie stanowisko prezentowane w przytoczonym przez Sąd Rejonowy wyroku
   Sądu Najwyższego było odosobnione, w konsekwencji pogląd o zupełnym unormowaniu
   rozwiązania z nauczycielem mianowanym stosunku pracy przepisami Karty
   Nauczyciela należy uznać za ugruntowany na gruncie licznych pozostałych
   orzeczeń Sądu Najwyższego. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że do
   rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w trybie art. 20 Karty
   Nauczyciela nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy jest to, iż żadne przepisy
   szczególne, z wyjątkiem właśnie przepisów Karty Nauczyciela, nie ograniczają
   możliwości wypowiedzenia stosunku pracy tylko do "jednego razu" w roku i w to w
   określonym ustawowo terminie - co jest podyktowane specyfiką zawodu nauczyciela
   i specyfiką pracy szkoły. W tym stanie rzeczy nieobecność w pracy nauczyciela w
   okresie, w którym dyrektor szkoły jest zobowiązany do dokonywania wypowiedzeń,
   uniemożliwiałoby pracodawcy dokonanie prawidłowego wyboru nauczycieli do
   zwolnienia, bo jedynym kryterium, jakie decydowałoby o tym wyborze, byłaby
   obecność lub nieobecność nauczycieli w tym okresie w pracy. Prowadziłoby to do
   obniżenia poziomu nauczania, a nauczyciel nieobecny przewidziany do zwolnienia
   uzyskiwałby dodatkową roczną (lub dłuższą) ochronę przed wypowiedzeniem
   stosunku pracy, co w ocenie pozwanego mogłoby prowadzić do nadużywania prawa.
   Powołując się na pozakodeksowe, szczególne przepisy ograniczające swobodę
   rozwiązywania stosunku pracy w innych zawodach, pozwany twierdził, że
   zredagowanie przepisów Karty Nauczyciela prowadzi do wniosku, że jest to
   regulacja i art. 41 k.p. przy rozwiązywaniu stosunku pracy w trybie art. 20
   Karty Nauczyciela nie znajduje zastosowania. Gdyby ustawodawca miał zamiar
   zastosować taką ochronę z Kodeksu pracy, to wyraźnie by na to wskazał poprzez
   użycie analogicznego sformułowania, jak w przepisach ustawy o pracownikach
   samorządowych, o pracowniach urzędów państwowych, czy też w ustawie o służbie
   cywilnej. W ocenie apelującego, jedna z ostatnich nowelizacji Karty
   Nauczyciela, dotycząca konsultacji z organizacją związkową zamiaru
   wypowiedzenia stosunku pracy, a w szczególności sposób zredagowania w związku z
   tą zmianą przepisów wskazuje na to, że art. 41 k.p. nie ma zastosowania przy
   dokonywaniu wypowiedzeń na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

   --
   mała_a
  • smolkowicz_a Re: urlop zdrowotny a wypowiedzenie.... 29.04.07, 01:33
   W odpowiedzi na apelację powódka twierdziła, że Sąd Rejonowy prawidłowo
   zastosował art. 41 k.p., powołała się na uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z
   dnia 10 lutego 2005 r., II PK 71/04, którym wprawdzie oddalono kasację
   pracownika - nauczyciela, jednakże tylko z przyczyn formalnych. W uzasadnieniu
   tego wyroku Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż nie ma żadnych podstaw do tego,
   aby urlop dla poratowania zdrowia traktować inaczej niż zwykły urlop, a co za
   tym idzie, że w stosunku do nauczycieli przebywających na urlopie dla
   poratowania zdrowia znajduje odpowiednie zastosowanie przepis art. 41 k.p.
   Sąd Okręgowy w Krakowie powziął wątpliwości, czy w przypadku istnienia podstaw
   do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym z przyczyn wskazanych w
   art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, znajduje zastosowanie art. 41 k.p.
   Rozstrzygnięcie tych wątpliwości ma, zdaniem tego Sądu, podstawowe znaczenie
   dla oceny zasadności apelacji strony pozwanej i w konsekwencji merytorycznej
   zasadności roszczenia powódki o odszkodowanie za niezgodne z prawem
   wypowiedzenie w powyższym trybie stosunku pracy. Argumentem przemawiającym za
   zasadnością stosowania art. 41 k.p. przy wypowiadaniu stosunku pracy
   nauczycielowi mianowanemu w przypadkach określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2
   Karty Nauczyciela jest literalne brzmienie art. 5 k.p. oraz brak w Karcie
   Nauczyciela uregulowań, które wprost wyłączałyby stosowanie tego przepisu do
   opisanej grupy pracowników. Wyłączenie stosowania art. 41 k.p. musiałoby zatem
   mieć uzasadnienie w takiej wykładni przepisów, która wskazałaby na jednoznaczną
   wolę ustawodawcy całościowego i zupełnego uregulowania kwestii związanych z
   rozwiązaniem stosunku pracy nauczycieli mianowanych w Karcie Nauczyciela.
   W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażane były w tej kwestii
   rozbieżne stanowiska. Pogląd, iż regulacja ta nie jest wyczerpująca wyraził Sąd
   Najwyższy w powołanym przez Sąd Rejonowy wyroku z dnia 21 października 2003 r.
   (I PK 519/02, OSNP 2004/19/337). W jego uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał, że
   po zmianie treści art. 20 Karty Nauczyciela, wprowadzonej art. 1 pkt 15 ustawy
   z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 87,
   poz. 396) nie jest dopuszczalna interpretacja, zgodnie z którą regulacja
   rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym zawarta w Karcie
   Nauczyciela jest wyczerpująca. Uznał więc, że do wypowiedzenia stosunku pracy
   nauczycielowi mianowanemu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela
   stosuje się zarówno tryb konsultacji określony w art. 38 k.p., jak również
   ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy w okresie niezdolności do pracy z
   powodu choroby z art. 41 k.p. Za poglądem, że regulacje zawarte w Karcie
   Nauczyciela dotyczące rozwiązania stosunku pracy nie są wyczerpujące, przemawia
   analiza regulacji statusu prawnego pracowników mianowanych przyjętych w innych
   ustawach. Skoro ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz o pracownikach
   samorządowych, określające przesłanki rozwiązania stosunku pracy znacznie
   precyzyjniej niż Karta Nauczyciela, dopuszczają konsultację związkową oraz
   ochronę szczególną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy, to tym
   bardziej instytucje te powinny znajdować zastosowanie do wypowiedzenia stosunku
   pracy nauczycielowi mianowanemu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty
   Nauczyciela.
   Sąd Okręgowy wskazał jednak, że w wyrokach Sądu Najwyższego, które zapadły po
   zmianie treści art. 20 Karty Nauczyciela wprowadzonej ustawą z dnia 14 czerwca
   1996 r., Sąd Najwyższy konsekwentnie wyrażał pogląd, iż rozwiązanie stosunku
   pracy z nauczycielami mianowanymi zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela w
   sposób całościowy i wyczerpujący. Pogląd taki został przedstawiony zarówno w
   wyroku z dnia 16 kwietnia 2003 r. (I PK 91/02), jak również w wyrokach: z dnia
   25 stycznia 2001 r. (I PKN 215/00, OSNP 2002, nr 20, poz. 482), z dnia 11
   kwietnia 2001 r. (I PKN 343/00, OSNP 2003, nr 2, poz. 34) oraz z dnia 17
   grudnia 2001 r. (I PKN 752/00, OSNP 2003, nr 24, poz. 52). Chociaż te trzy
   ostatnie orzeczenia dotyczą stanów faktycznych związanych z przeniesieniem
   nauczyciela w stan nieczynny, to jednak w uzasadnieniach tych wyroków
   przedstawiony został szerszy pogląd prawny niż konieczny do rozstrzygnięcia
   tych spraw. Zgodnie z tym poglądem, przepis art. 41 k.p. nie ma w ogóle
   zastosowania do nauczycieli mianowanych, gdyż rozwiązanie, zmiany, a także
   nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym unormowane zostały w Karcie
   Nauczyciela w sposób zupełny. Za taką argumentacją przemawia okoliczność, że
   stosunki pracy nauczycieli mianowanych należą do szczególnych stosunków pracy
   uregulowanych odrębnym aktami zwanymi pragmatykami służbowymi. Wykładnia
   celowościowa art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, który ogranicza możliwość
   rozwiązania stosunku pracy z przyczyn określonych w tym przepisie tylko z
   końcem roku szkolnego, w sytuacji kiedy plany organizacyjne szkół sporządzane
   są dopiero na przełomie kwietnia i maja, również przemawia za interpretacją, iż
   regulacja ta jest wyczerpująca. Ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela
   mianowanego, która jest dużo szersza niż ochrona trwałości umownego stosunku
   pracy, uzasadnia interpretację, zgodnie z którą ograniczenia dopuszczalności
   lub zmiany tego stosunku mogą być w pewnych sytuacjach mniej rygorystyczne, niż
   w przypadku umownego stosunku pracy. Na tej płaszczyźnie rozważań istotne
   wydają się argumenty strony pozwanej przedstawione w apelacji, iż w sytuacji
   gdy nauczyciel, "który w niezwykle krótkim okresie kiedy może dojść do
   wypowiedzenia mu stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela
   będzie z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny w pracy, zyskuje ochronę przed
   rozwiązaniem stosunku pracy na dalszy i to co najmniej roczny okres, a
   niezbędne i uzasadnione redukcje zatrudnienia dotyczą wyłącznie tych
   nauczycieli, którzy są w pracy obecni i którzy przy uwzględnieniu jednolitych
   kryteriów doboru do zwolnienia mogliby pozostać nadal w zatrudnieniu, gdyby
   tylko nauczyciel nieobecny świadczył pracę". Sąd Okręgowy zaznaczył także, że z
   treści art. 41 k.p. wynika, iż dotyczy on tylko umów o pracę, a zatem nie
   powinien mieć zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie
   mianowania, jeśli nie został przeniesiony na płaszczyznę właściwej dla nich
   pragmatyki służbowej. Ponadto jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z
   dnia 11 kwietnia 2001 r., analiza szczególnych (pozakodeksowych) przepisów
   ograniczających swobodę rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę prowadzi do
   wniosku, że ilekroć przepisy te mają być odnoszone do innych niż umowny
   stosunek pracy, ustawodawca werbalizuje swój zamiar używając
   sformułowania "rozwiązanie (lub wypowiedzenie) stosunku pracy", nie
   zaś "rozwiązanie (lub wypowiedzenie) umowy o pracę". Również fakt i zakres
   nowelizacji Karty Nauczyciela, polegający na dodaniu z dniem 31 sierpnia 2004
   r. do art. 20 ust. 5, przewidującego obowiązek konsultacji rozwiązania stosunku
   pracy z organizacją związkową może wskazywać, że regulacja rozwiązania,
   nawiązania i zmiany stosunku pracy nauczyciela mianowanego jest w Karcie
   Nauczyciela zupełna. Konsultacja ta została bowiem wprowadzona tylko w
   przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z przyczyn określonych w
   art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela i reguluje tryb jej przeprowadzania
   wyczerpująco, a także nieco inaczej niż w art. 38 k.p. Dopuszczalny jest jednak
   również inny pogląd, zgodnie z którym brak tej regulacji w poprzednim stanie
   prawnym nie był wynikiem przemyślanego wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu
   pracy, a powyższa zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości związanych z
   interpretacją Karty Nauczyciela. W takiej jednak sytuacji należałoby
   przypuszczać, że racjonalny ustawodawca dokonując noweliza
  • smolkowicz_a Re: urlop zdrowotny a wypowiedzenie.... 29.04.07, 01:34
   dokonując nowelizacji Karty Nauczyciela uregulowałby precyzyjniej zasady
   stosowania przepisów Kodeksu pracy - w tym również art. 41 - do stosunków pracy
   nauczycieli mianowanych, którego stosowanie wielokrotnie budziło w
   orzecznictwie wątpliwości. Przy ocenie omawianego zagadnienia należy również
   brać pod uwagę rozważania Sądu Najwyższego zawarte w uzasadnieniu do wyroku z
   dnia 21 lutego 2002 r. (I PKN 963/00), w którym Sąd Najwyższy dopuścił
   możliwość przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny z przyczyn określonych w
   art. 20 ust. 1 Karta Nauczyciela z pominięciem zastosowania art. 177 k.p., co
   nie dotyczyło wprawdzie rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z
   nauczycielem mianowanym, jednakże dotykało ważkiej kwestii związanej z ochroną
   trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży. Konsekwencją przeniesienia w stan
   nieczynny jest bowiem ustanie stosunku pracy. Skoro w tak istotnej kwestii Sąd
   Najwyższy wyłączył spod ochrony przewidzianej w art. 177 k.p. nauczycielkę w
   ciąży, to należałoby przyjąć, iż Karta Nauczyciela reguluje wyczerpująco
   materię dotyczącą ustania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym.
   W końcowej części rozważań Sąd Okręgowy powołał również wyrok Sądu Najwyższego
   z dnia 19 września 1996 r. (I PRN 70/96, OSNP 1997, nr 7, poz. 113),
   stwierdzający, że z uwagi na cel urlopu dla poratowania zdrowia, w trakcie
   trwania tego urlopu nie jest dopuszczalne rozwiązanie z nauczycielem stosunku
   pracy, o ile nie zachodzi całkowita likwidacja szkoły. Podkreślił jednak, że w
   stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy rozwiązanie stosunku pracy z powódką
   nastąpiło blisko miesiąc po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia, a w
   jego trakcie złożono jej jedynie oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy,
   co jednak związane jest ze specyfiką możliwości rozwiązania stosunku pracy w
   trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Cel urlopu, na którym przebywała
   powódka nie został zatem naruszony ani nawet zagrożony. W tej sytuacji, w
   przypadku dokonania interpretacji, zgodnie z którą Karta Nauczyciela nie
   reguluje wyczerpująco rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym,
   powstaje wątpliwość, czy i ewentualnie w jakim zakresie może znajdować
   zastosowanie art. 41 k.p., w przypadku rozwiązywania z takim nauczycielem
   stosunku pracy w sytuacji określonej w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.
   - Waga
   Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
   Wykładnia gramatyczna art. 41 k.p., który stanowi, iż pracodawca nie może
   wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej
   usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze
   okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie
   pozostawia wątpliwości, że przewidziane w tym przepisie zakazy dotyczą
   wypowiadania umów o pracę, a zatem nie dotyczą wypowiadania stosunków pracy
   opartych na innych niż umowa o pracę podstawach nawiązania i realizowania
   takich stosunków prawnych. Oznacza to, że zakazy wypowiadania umów o pracę
   zawarte w art. 41 k.p. nie mają waloru powszechnego zasady generalnej
   oddziałującej normatywnie na pozaumowne stosunki pracy. Już z tej przyczyny
   trudno byłoby zakładać lub usprawiedliwiać zastosowanie zakazów wypowiadania
   umów o pracę do zakazu wypowiadania pozaumownych stosunków pracy, w tym
   stosunków pracy z mianowania regulowanych przepisami szczególnymi pragmatyk
   służbowych, do których przepisy Kodeksu pracy stosuje się wyłącznie w zakresie
   nieuregulowanym tymi przepisami szczególnymi (art. 5 k.p. lub w szczególności
   art. 91c Karty Nauczyciela). To, że przepisy Karty Nauczyciela nie zawierają
   unormowania wyłączającego wprost stosowanie art. 41 k.p. do stosunków pracy
   mianowanych nauczycieli, nie sprawia, że zakazy wypowiadania umów o pracę mogą
   być rozszerzająco rozumiane oraz interpretowane także jako zakazy wypowiadania
   pozaumownych stosunków pracy, w tym stosunku pracy z nominacji, zważywszy że w
   istotnych zakresach dotyczących bytu i trwałości stosunków pracy z mianowania -
   szczegółowa materia normatywna pragmatyk służbowych ma charakter zupełny i
   wyczerpujący, a jedynie wyjątkowo i w sposób wyraźny (pozytywny) odsyła do
   stosowania niektórych konkretnie wskazanych przepisów Kodeksu pracy.

   --
   mała_a
  • smolkowicz_a Re: urlop zdrowotny a wypowiedzenie.... 29.04.07, 01:34
   Na takie uwarunkowania adekwatne w rozpoznawanej sprawie zwrócił uwagę Sąd
   Okręgowy, który trafnie wskazał na dodanie ust. 5 do art. 20 Karty Nauczyciela,
   przewidującego obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia nauczycielowi
   stosunku pracy wyłącznie z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2, co
   przemawiało za zamierzoną konkretną interwencją ustawodawcy zmierzającą do
   usunięcia pojawiających się niekiedy w orzecznictwie wątpliwości co do
   obowiązywania konsultacji związkowej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z
   mianowanym nauczycielem, która w zakresie koniecznego wyboru konkretnego
   nauczyciela do zwolnienia z pracy z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2
   Karty Nauczyciela - wywodzona była z racjonalnej potrzeby zapewnienia udziału
   czynnika społecznego "w procesie oceny zasadności rozwiązania stosunku pracy na
   podstawie tego przepisu" (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21
   października 2003 r., I PK 519/02, OSNAP 2004, nr 19, poz. 337). Ponadto w
   rozważanym kontekście dostrzega się również to, że ilekroć przepisy prawa pracy
   mają być odnoszone do innych niż umowne stosunki pracy, to ustawodawca
   werbalizuje taki cel lub zamiar używając zwrotu "rozwiązanie (lub
   wypowiedzenie) stosunku pracy", nie zaś "rozwiązanie (lub wypowiedzenie) umowy
   o pracę (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2001 r.,
   I PKN 343/00, OSNAPiUS 2003, nr 3, poz. 24) i w tym rozumieniu zakazy z art. 41
   k.p. dotyczą wyłącznie wypowiadania umów o pracę.
   Powyższe okoliczności sprawiały, że Sąd Najwyższy przychylił się do poglądów,
   że regulacja sposobów i trybu rozwiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku
   pracy mianowanego nauczyciela jest w Karcie Nauczyciela wyczerpująca i zupełna,
   co prowadzi do uznania, iż art. 41 k.p. reguluje wyłącznie zakazy wypowiadania
   umów o pracę, a zatem nie można go odnosić do zakazu wypowiadania pozaumownych
   stosunków pracy z nominacji ani wprost, ani odpowiednio, ani per analogiam, a
   przeto niedopuszczalne jest jego zastosowanie na podstawie art. 5 k.p. ani art.
   91c Karty Nauczyciela (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 25 stycznia 2001
   r., I PKN 215/00, OSNP 2002, nr 20, poz. 482), z dnia 11 kwietnia 2001 r., I
   PKN 343/00, OSNP 2003, nr 2, poz. 34) oraz z dnia 17 grudnia 2001 r., IPKN
   752/00, OSNP 2003, nr 24, poz. 52). Oznacza to, że przepis art. 41 k.p. nie
   znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli mianowanych, w tym w szczególności
   do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w
   art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, które w przypadku całkowitej likwidacji
   szkoły (pkt 1) bądź częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian
   organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian
   planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienia nauczyciela w pełnym
   wymiarze zajęć (pkt 2) wymuszają obowiązek zwolnienia wszystkich nauczycieli,
   bądź usprawiedliwiają redukcję zatrudnienia nauczycieli, którzy nie mogą być
   dalej zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć. Okoliczności wskazane w art. 20 ust.
   1 Karty Nauczyciela wymuszają zatem rozwiązanie stosunku pracy, które następuje
   z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu (art. 20
   ust. 3 Karty Nauczyciela), a zatem sprawia, że rozwiązanie stosunków pracy z
   przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela jest dopuszczalne tylko
   raz w roku z końcem roku szkolnego. Z tego istotnego dla sprawy powodu,
   okolicznościowa usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy w okresie
   podejmowania decyzji o zwolnieniu wszystkich nauczycieli w przypadku całkowitej
   likwidacji szkoły (pkt 1) bądź wymuszonej obiektywnej redukcji zatrudnienia - w
   razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych
   powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania
   uniemożliwiających dalsze zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć (pkt
   2), nie może być przeszkodą do rozwiązania stosunków pracy w trybie
   analizowanego przepisu.
   Równocześnie nie budzi bowiem zastrzeżeń stanowisko, że wybór nauczyciela do
   zwolnienia z pracy w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian
   organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian
   planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym
   wymiarze zajęć (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela) nie może być dowolny
   oraz nie powinien naruszać zasady równego traktowania pracowników (nauczycieli)
   lub zakazu dyskryminacji (art. 112 i 183a k.p. w związku z art. 91c Karty
   Nauczyciela). W razie wymuszonej obiektywnie potrzeby redukcji zatrudnienia -
   zwolnienie konkretnego nauczyciela z pracy powinno opierać się zatem na
   jednolitych dla wszystkich zatrudnionych kryteriach pozostawienia w
   zatrudnieniu nauczycieli o wyższych walorach zawodowo-dydaktycznych, co
   prowadzi do usprawiedliwionego rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami o
   niższych kwalifikacjach lub obniżonej sprawności czy przydatności zawodowej lub
   dydaktycznej, a nawet zdrowotnej (np. nauczycieli częściej korzystających ze
   zwolnień lekarskich, itp.). Przy uwarunkowaniach dopuszczających zwolnienie
   tylko raz w roku (z końcem roku szkolnego) nauczycieli z przyczyn określonych w
   art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela (z zastrzeżeniem ust. 4), uznanie
   obowiązywania zakazów wypowiadania stosunków pracy w okolicznościach
   określonych w art. 41 k.p. mogłoby prowadzić do łamania lub pogwałcenia wymagań
   obiektywnego wyboru do zwolnienia z pracy nauczycieli mniej przydatnych kosztem
   nauczycieli o wyższych kwalifikacjach zawodowych tylko dlatego, że ci pierwsi w
   okresie możliwego wypowiadania stosunków pracy okolicznościowo korzystali z
   usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Inaczej rzecz ujmując, obecność w pracy
   nauczycieli z wyższymi kwalifikacjami lub walorami zawodowymi w okresie
   wymuszonego obiektywnymi przyczynami organizacyjnymi szkoły rozwiązywania
   stosunków pracy byłaby oczywiście dyskryminującym, a przeto niedopuszczalnym
   kryterium ograniczającym możliwości dokonywania wyborów do zwolnienia z pracy
   tylko spośród obecnych nauczycieli w pracy, zamiast spośród wszystkich
   nauczycieli, a zatem obejmujących także nauczycieli potencjalnie mniej
   przydatnych zawodowo tylko dlatego, że ci ostatni w okresie dokonywania
   wypowiedzeń korzystali z usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
   Powyższe rozważania prowadziły do przyjęcia, że art. 20 Karty Nauczyciela
   zawiera regulacje wyczerpujące i zupełne dotyczące przyczyn oraz trybu
   rozwiązywania stosunków pracy z mianowanymi nauczycielami, a jego prawidłowa
   wykładnia nie może niweczyć lub ograniczać wynikającej z tego przepisu
   kompetencji dyrektora szkoły do redukcji zatrudnienia wymuszonej obiektywnymi
   względami organizacyjnymi. Takie ograniczenia przez zakazy z art. 41 k.p.
   mogłyby prowadzić do niezapewnienia nauczycielom dalszego zatrudnienia w pełnym
   wymiarze zajęć w kolejnych latach szkolnych. W konsekwencji, reguły całościowej
   wykładni językowej, logicznej, celowościowej i systemowej sprzeciwiają się
   stosowaniu art. 41 k.p. do rozwiązywania stosunków pracy z mianowanymi
   nauczycielami z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela
   (podobnie - przepis ten nie ma zastosowania do alternatywnego przeniesienia
   mianowanego nauczyciela w stan nieczynny - por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia
   25 stycznia 2001 r., I PKN 215/00, OSNAP 2002, nr 20, poz. 482 lub powołany już
   wcześniej wyrok z dnia 17 grudnia 2001 r., I PKN 752/00). Z tych względów Sąd
   Najwyższy rozstrzygnął o przedstawionym zagadnieniu prawnym jak w sentencji.

   --
   mała_a

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka