Dodaj do ulubionych

urlop zdrowotny a wypowiedzenie....

22.04.07, 20:20

-- czy ktos sie orientuje jak to wyglada, kiedy mozliwe jest rozwiazanie
umowy o prace ( umowa przez mianowanie ) podczas pobytu na urlopie
zdrowotnym.
Zaznaczam ze nie chodzi mi o nie spelnianie warunkow urlopu tylko o przyczyny
lezace po stronie pracodoawcy ( np przeksztalcenie placowki w fundacje,,,). A
moze dopiero po urlopie moga dac wypowiedzenie?
Pytalam juz na innych forach ale nie uzyskalam podpowiedzi, moze tu jest ktos
zorientowany w temacie?
www.pajacyk.pl
Edytor zaawansowany
 • kaha1 23.04.07, 08:22
  zadzwoń do kuratorium
  tam znają odpowiedzi na takie pytania
 • dorcia1234 23.04.07, 09:30

  -- dzieki. Problem polega na tym ze to nie jest szkola i my nie podlegamy pod
  kuratorium- nie maja nad nami nadzoru. To MOPS jest naszym organem nadzorujacym
  a tam kazdy mowi co innego
  www.pajacyk.pl
 • julka571 23.04.07, 12:27
  Niestety, ale jest to możliwe. Jest nawet wyrok sądu w tej sprawie. Poszukaj w
  archiwum Rzeczpospolitej.
  W przypadku likwidacji placówki, albo reorganizacji. Należy się wtedy
  odszkodowanie zależne od ilości przepracowanych lat.
 • dorcia1234 23.04.07, 15:21

  -- dzieki,poszukam
  www.pajacyk.pl
 • kaha1 23.04.07, 15:22
  no i obowiązują tu zapewne zasady kodeksu pracy - tego ogólnego, czyli wystarczy
  zwrócić się do organizacji broniących praw pracowników.
 • smolkowicz_a 29.04.07, 01:32
  Sąd Najwyższy

  Uchwała

  z dnia 7 grudnia 2006 r.

  (I PZP 4/2006)

  W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym
  nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
  stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
  poz. 674 z zm.) nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.
  Niepublikowane

  Skład Orzekający
  Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka (spr.).
  Sędziowie SN: Beata Gudowska, Roman Kuczyński.
  Protokolant: Edyta Jastrzębska.
  Wprowadzenie
  Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Danuty D. przeciwko Gimnazjum Nr 3 w K. o
  zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
  Spraw Publicznych w dniu 7 grudnia 2006 r., zagadnienia prawnego przekazanego
  przez Sąd Okręgowy - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 24
  sierpnia 2006 r.,
  "Czy w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
  mianowanym z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela
  znajduje zastosowanie art. 41 Kodeksu Pracy?"
  podjął uchwałę:
  W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym
  nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
  stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
  674 ze zm.) nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.
  Uzasadnienie

  - Stan fakt.
  Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne ujawniło
  się w następującym stanie faktycznym. Powódka Danuta D. była nauczycielem
  dyplomowanym matematyki zatrudnionym od dnia 1 września 2001 r. na podstawie
  mianowania w Gimnazjum Nr 3 Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 23 w K. Pismem
  z dnia 27 maja 2003 r. otrzymała wypowiedzenie rozwiązujące stosunek pracy z
  dniem 31 sierpnia 2003 r. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano zmiany
  organizacyjne w szkole powodujące zmniejszenie liczby oddziałów klasowych i
  zmianę planu nauczania, uniemożliwiające zatrudnienie powódki w pełnym wymiarze
  zajęć (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
  Nauczyciela, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm., powoływanej
  dalej jako Karta Nauczyciela). W okresie od dnia 3 sierpnia 2002 r. do dnia 2
  sierpnia 2003 r. powódka przebywała na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia.
  Jej wynagrodzenie miesięczne wynosiło 2.329,20 zł brutto. Arkusz organizacyjny
  w swej pierwotnej wersji zakładał mniejszą liczbę oddziałów w roku szkolnym
  2003/2004 niż w roku szkolnym 2002/2003. W związku z zastrzeżeniami, jakie
  rodzice nauczanych przez powódkę dzieci mieli do prowadzonych przez nią lekcji
  w roku szkolnym 2001/2002, wystąpili oni do dyrekcji szkoły żądając reakcji na
  niepedagogiczne zachowania powódki oraz zmiany nauczyciela matematyki. Uchwałą
  Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2001 r. powódka wraz z dwojgiem innych
  nauczycieli została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana do pełnienia
  dodatkowych czynności określonych jako funkcja społecznego inspektora pracy.

  --
  mała_a
 • smolkowicz_a 29.04.07, 01:32
  Zmiany organizacyjne będące przyczyną wypowiedzenia powódce stosunku pracy
  polegały na zmniejszeniu ilości oddziałów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
  roku szkolnym 2003/2004. W pozwanym Gimnazjum zmniejszenie nastąpiło o trzy
  oddziały, a w szkole podstawowej o jeden. Zmniejszeniu uległa także liczba
  godzin matematyki. Nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania
  matematyki oprócz powódki było czworo. Powodem wytypowania powódki do
  zwolnienia był jej staż pracy, a w szczególności okoliczność, iż aktywnie
  nauczała tylko przez jeden miesiąc. Arkusz organizacyjny musi zostać
  sporządzony na dzień 31 kwietnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny. Z tą
  datą w 2003 roku zgłoszonych było 48 uczniów, a zatem możliwe było zaplanowanie
  tylko dwóch oddziałów w I klasie. Na dzień 26 maja 2003 r. liczba uczniów
  wynosiła 93, co oznaczało możliwość utworzenia jeszcze jednego oddziału, przy
  czym liczba ta była i tak mniejsza od liczby oddziałów w poprzednim roku
  szkolnym. Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/354/04 Rady Miasta K. z dnia 25 lutego
  2004 r., z dniem 31 sierpnia 2004 r. doszło do "wygaszenia" Szkoły Podstawowej
  nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 23. Zespół ten
  został rozwiązany, a Gimnazjum Nr 3 stało się stroną stosunku pracy dla
  zatrudnionych w Zespole pracowników.
  Sąd Rejonowy uznał, że roszczenie powódki zasługuje na uwzględnienie. Wprawdzie
  w rozpoznawanej sprawie zachodziły podstawy do rozwiązania z nią stosunku pracy
  w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Powódka, wbrew swoim twierdzeniom, nie była
  uprawniona do korzystania ze szczególnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku
  pracy w związku z powierzeniem jej pełnienia funkcji społecznego inspektora
  pracy, ponieważ rada pedagogiczna w dniu 30 sierpnia 2001 r. jedynie
  zaopiniowała pozytywnie do pełnienia tej funkcji trzy osoby, a ponadto powódka
  nie pełniła de facto funkcji społecznego inspektora pracy. Jednakże, w ocenie
  Sądu pierwszej instancji, wypowiedzenie stosunku pracy zostało dokonane z
  naruszeniem przepisów o wypowiadaniu i rozwiązywaniu z pracownikami umów o
  pracę, ponieważ w chwili złożenia powódce oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku
  pracy przebywała ona na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia. Powołując się
  na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r. (I PK 519/02,
  OSNP 2004, nr 19, poz. 337), Sąd Rejonowy uznał, że pracodawca naruszył art. 41
  k.p., który znajduje zastosowanie również w przypadku rozwiązywania stosunku
  pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.
  W apelacji od powyższego wyroku strona pozwana podniosła zarzut naruszenia
  prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 20 i art. 91c Karty
  Nauczyciela, polegającą na przyjęciu, że do wypowiedzenia stosunku pracy
  nauczycielowi mianowanemu na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela stosuje się
  ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę przewidzianą w art. 41 k.p., a tym
  samym przyjęcie, że przepisy Karty Nauczyciela dotyczące rozwiązywania
  stosunków pracy z nauczycielami z przyczyn określonych w art. 20 nie zawierają
  zupełnej i wyczerpującej regulacji. Powołując się na orzecznictwo Sądu
  Najwyższego, strona pozwana wskazała, że przepisy Karty Nauczyciela w zakresie
  rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, w tym w trybie art. 20
  Karty Nauczyciela, zawierają pełną regulację prawną i w związku z powyższym do
  rozwiązania stosunku pracy w tym trybie nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.
  Równocześnie stanowisko prezentowane w przytoczonym przez Sąd Rejonowy wyroku
  Sądu Najwyższego było odosobnione, w konsekwencji pogląd o zupełnym unormowaniu
  rozwiązania z nauczycielem mianowanym stosunku pracy przepisami Karty
  Nauczyciela należy uznać za ugruntowany na gruncie licznych pozostałych
  orzeczeń Sądu Najwyższego. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że do
  rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w trybie art. 20 Karty
  Nauczyciela nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy jest to, iż żadne przepisy
  szczególne, z wyjątkiem właśnie przepisów Karty Nauczyciela, nie ograniczają
  możliwości wypowiedzenia stosunku pracy tylko do "jednego razu" w roku i w to w
  określonym ustawowo terminie - co jest podyktowane specyfiką zawodu nauczyciela
  i specyfiką pracy szkoły. W tym stanie rzeczy nieobecność w pracy nauczyciela w
  okresie, w którym dyrektor szkoły jest zobowiązany do dokonywania wypowiedzeń,
  uniemożliwiałoby pracodawcy dokonanie prawidłowego wyboru nauczycieli do
  zwolnienia, bo jedynym kryterium, jakie decydowałoby o tym wyborze, byłaby
  obecność lub nieobecność nauczycieli w tym okresie w pracy. Prowadziłoby to do
  obniżenia poziomu nauczania, a nauczyciel nieobecny przewidziany do zwolnienia
  uzyskiwałby dodatkową roczną (lub dłuższą) ochronę przed wypowiedzeniem
  stosunku pracy, co w ocenie pozwanego mogłoby prowadzić do nadużywania prawa.
  Powołując się na pozakodeksowe, szczególne przepisy ograniczające swobodę
  rozwiązywania stosunku pracy w innych zawodach, pozwany twierdził, że
  zredagowanie przepisów Karty Nauczyciela prowadzi do wniosku, że jest to
  regulacja i art. 41 k.p. przy rozwiązywaniu stosunku pracy w trybie art. 20
  Karty Nauczyciela nie znajduje zastosowania. Gdyby ustawodawca miał zamiar
  zastosować taką ochronę z Kodeksu pracy, to wyraźnie by na to wskazał poprzez
  użycie analogicznego sformułowania, jak w przepisach ustawy o pracownikach
  samorządowych, o pracowniach urzędów państwowych, czy też w ustawie o służbie
  cywilnej. W ocenie apelującego, jedna z ostatnich nowelizacji Karty
  Nauczyciela, dotycząca konsultacji z organizacją związkową zamiaru
  wypowiedzenia stosunku pracy, a w szczególności sposób zredagowania w związku z
  tą zmianą przepisów wskazuje na to, że art. 41 k.p. nie ma zastosowania przy
  dokonywaniu wypowiedzeń na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

  --
  mała_a
 • smolkowicz_a 29.04.07, 01:33
  W odpowiedzi na apelację powódka twierdziła, że Sąd Rejonowy prawidłowo
  zastosował art. 41 k.p., powołała się na uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z
  dnia 10 lutego 2005 r., II PK 71/04, którym wprawdzie oddalono kasację
  pracownika - nauczyciela, jednakże tylko z przyczyn formalnych. W uzasadnieniu
  tego wyroku Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż nie ma żadnych podstaw do tego,
  aby urlop dla poratowania zdrowia traktować inaczej niż zwykły urlop, a co za
  tym idzie, że w stosunku do nauczycieli przebywających na urlopie dla
  poratowania zdrowia znajduje odpowiednie zastosowanie przepis art. 41 k.p.
  Sąd Okręgowy w Krakowie powziął wątpliwości, czy w przypadku istnienia podstaw
  do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym z przyczyn wskazanych w
  art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, znajduje zastosowanie art. 41 k.p.
  Rozstrzygnięcie tych wątpliwości ma, zdaniem tego Sądu, podstawowe znaczenie
  dla oceny zasadności apelacji strony pozwanej i w konsekwencji merytorycznej
  zasadności roszczenia powódki o odszkodowanie za niezgodne z prawem
  wypowiedzenie w powyższym trybie stosunku pracy. Argumentem przemawiającym za
  zasadnością stosowania art. 41 k.p. przy wypowiadaniu stosunku pracy
  nauczycielowi mianowanemu w przypadkach określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2
  Karty Nauczyciela jest literalne brzmienie art. 5 k.p. oraz brak w Karcie
  Nauczyciela uregulowań, które wprost wyłączałyby stosowanie tego przepisu do
  opisanej grupy pracowników. Wyłączenie stosowania art. 41 k.p. musiałoby zatem
  mieć uzasadnienie w takiej wykładni przepisów, która wskazałaby na jednoznaczną
  wolę ustawodawcy całościowego i zupełnego uregulowania kwestii związanych z
  rozwiązaniem stosunku pracy nauczycieli mianowanych w Karcie Nauczyciela.
  W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażane były w tej kwestii
  rozbieżne stanowiska. Pogląd, iż regulacja ta nie jest wyczerpująca wyraził Sąd
  Najwyższy w powołanym przez Sąd Rejonowy wyroku z dnia 21 października 2003 r.
  (I PK 519/02, OSNP 2004/19/337). W jego uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał, że
  po zmianie treści art. 20 Karty Nauczyciela, wprowadzonej art. 1 pkt 15 ustawy
  z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 87,
  poz. 396) nie jest dopuszczalna interpretacja, zgodnie z którą regulacja
  rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym zawarta w Karcie
  Nauczyciela jest wyczerpująca. Uznał więc, że do wypowiedzenia stosunku pracy
  nauczycielowi mianowanemu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela
  stosuje się zarówno tryb konsultacji określony w art. 38 k.p., jak również
  ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy w okresie niezdolności do pracy z
  powodu choroby z art. 41 k.p. Za poglądem, że regulacje zawarte w Karcie
  Nauczyciela dotyczące rozwiązania stosunku pracy nie są wyczerpujące, przemawia
  analiza regulacji statusu prawnego pracowników mianowanych przyjętych w innych
  ustawach. Skoro ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz o pracownikach
  samorządowych, określające przesłanki rozwiązania stosunku pracy znacznie
  precyzyjniej niż Karta Nauczyciela, dopuszczają konsultację związkową oraz
  ochronę szczególną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy, to tym
  bardziej instytucje te powinny znajdować zastosowanie do wypowiedzenia stosunku
  pracy nauczycielowi mianowanemu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty
  Nauczyciela.
  Sąd Okręgowy wskazał jednak, że w wyrokach Sądu Najwyższego, które zapadły po
  zmianie treści art. 20 Karty Nauczyciela wprowadzonej ustawą z dnia 14 czerwca
  1996 r., Sąd Najwyższy konsekwentnie wyrażał pogląd, iż rozwiązanie stosunku
  pracy z nauczycielami mianowanymi zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela w
  sposób całościowy i wyczerpujący. Pogląd taki został przedstawiony zarówno w
  wyroku z dnia 16 kwietnia 2003 r. (I PK 91/02), jak również w wyrokach: z dnia
  25 stycznia 2001 r. (I PKN 215/00, OSNP 2002, nr 20, poz. 482), z dnia 11
  kwietnia 2001 r. (I PKN 343/00, OSNP 2003, nr 2, poz. 34) oraz z dnia 17
  grudnia 2001 r. (I PKN 752/00, OSNP 2003, nr 24, poz. 52). Chociaż te trzy
  ostatnie orzeczenia dotyczą stanów faktycznych związanych z przeniesieniem
  nauczyciela w stan nieczynny, to jednak w uzasadnieniach tych wyroków
  przedstawiony został szerszy pogląd prawny niż konieczny do rozstrzygnięcia
  tych spraw. Zgodnie z tym poglądem, przepis art. 41 k.p. nie ma w ogóle
  zastosowania do nauczycieli mianowanych, gdyż rozwiązanie, zmiany, a także
  nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym unormowane zostały w Karcie
  Nauczyciela w sposób zupełny. Za taką argumentacją przemawia okoliczność, że
  stosunki pracy nauczycieli mianowanych należą do szczególnych stosunków pracy
  uregulowanych odrębnym aktami zwanymi pragmatykami służbowymi. Wykładnia
  celowościowa art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, który ogranicza możliwość
  rozwiązania stosunku pracy z przyczyn określonych w tym przepisie tylko z
  końcem roku szkolnego, w sytuacji kiedy plany organizacyjne szkół sporządzane
  są dopiero na przełomie kwietnia i maja, również przemawia za interpretacją, iż
  regulacja ta jest wyczerpująca. Ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela
  mianowanego, która jest dużo szersza niż ochrona trwałości umownego stosunku
  pracy, uzasadnia interpretację, zgodnie z którą ograniczenia dopuszczalności
  lub zmiany tego stosunku mogą być w pewnych sytuacjach mniej rygorystyczne, niż
  w przypadku umownego stosunku pracy. Na tej płaszczyźnie rozważań istotne
  wydają się argumenty strony pozwanej przedstawione w apelacji, iż w sytuacji
  gdy nauczyciel, "który w niezwykle krótkim okresie kiedy może dojść do
  wypowiedzenia mu stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela
  będzie z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny w pracy, zyskuje ochronę przed
  rozwiązaniem stosunku pracy na dalszy i to co najmniej roczny okres, a
  niezbędne i uzasadnione redukcje zatrudnienia dotyczą wyłącznie tych
  nauczycieli, którzy są w pracy obecni i którzy przy uwzględnieniu jednolitych
  kryteriów doboru do zwolnienia mogliby pozostać nadal w zatrudnieniu, gdyby
  tylko nauczyciel nieobecny świadczył pracę". Sąd Okręgowy zaznaczył także, że z
  treści art. 41 k.p. wynika, iż dotyczy on tylko umów o pracę, a zatem nie
  powinien mieć zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie
  mianowania, jeśli nie został przeniesiony na płaszczyznę właściwej dla nich
  pragmatyki służbowej. Ponadto jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z
  dnia 11 kwietnia 2001 r., analiza szczególnych (pozakodeksowych) przepisów
  ograniczających swobodę rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę prowadzi do
  wniosku, że ilekroć przepisy te mają być odnoszone do innych niż umowny
  stosunek pracy, ustawodawca werbalizuje swój zamiar używając
  sformułowania "rozwiązanie (lub wypowiedzenie) stosunku pracy", nie
  zaś "rozwiązanie (lub wypowiedzenie) umowy o pracę". Również fakt i zakres
  nowelizacji Karty Nauczyciela, polegający na dodaniu z dniem 31 sierpnia 2004
  r. do art. 20 ust. 5, przewidującego obowiązek konsultacji rozwiązania stosunku
  pracy z organizacją związkową może wskazywać, że regulacja rozwiązania,
  nawiązania i zmiany stosunku pracy nauczyciela mianowanego jest w Karcie
  Nauczyciela zupełna. Konsultacja ta została bowiem wprowadzona tylko w
  przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z przyczyn określonych w
  art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela i reguluje tryb jej przeprowadzania
  wyczerpująco, a także nieco inaczej niż w art. 38 k.p. Dopuszczalny jest jednak
  również inny pogląd, zgodnie z którym brak tej regulacji w poprzednim stanie
  prawnym nie był wynikiem przemyślanego wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu
  pracy, a powyższa zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości związanych z
  interpretacją Karty Nauczyciela. W takiej jednak sytuacji należałoby
  przypuszczać, że racjonalny ustawodawca dokonując noweliza
 • smolkowicz_a 29.04.07, 01:34
  dokonując nowelizacji Karty Nauczyciela uregulowałby precyzyjniej zasady
  stosowania przepisów Kodeksu pracy - w tym również art. 41 - do stosunków pracy
  nauczycieli mianowanych, którego stosowanie wielokrotnie budziło w
  orzecznictwie wątpliwości. Przy ocenie omawianego zagadnienia należy również
  brać pod uwagę rozważania Sądu Najwyższego zawarte w uzasadnieniu do wyroku z
  dnia 21 lutego 2002 r. (I PKN 963/00), w którym Sąd Najwyższy dopuścił
  możliwość przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny z przyczyn określonych w
  art. 20 ust. 1 Karta Nauczyciela z pominięciem zastosowania art. 177 k.p., co
  nie dotyczyło wprawdzie rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z
  nauczycielem mianowanym, jednakże dotykało ważkiej kwestii związanej z ochroną
  trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży. Konsekwencją przeniesienia w stan
  nieczynny jest bowiem ustanie stosunku pracy. Skoro w tak istotnej kwestii Sąd
  Najwyższy wyłączył spod ochrony przewidzianej w art. 177 k.p. nauczycielkę w
  ciąży, to należałoby przyjąć, iż Karta Nauczyciela reguluje wyczerpująco
  materię dotyczącą ustania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym.
  W końcowej części rozważań Sąd Okręgowy powołał również wyrok Sądu Najwyższego
  z dnia 19 września 1996 r. (I PRN 70/96, OSNP 1997, nr 7, poz. 113),
  stwierdzający, że z uwagi na cel urlopu dla poratowania zdrowia, w trakcie
  trwania tego urlopu nie jest dopuszczalne rozwiązanie z nauczycielem stosunku
  pracy, o ile nie zachodzi całkowita likwidacja szkoły. Podkreślił jednak, że w
  stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy rozwiązanie stosunku pracy z powódką
  nastąpiło blisko miesiąc po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia, a w
  jego trakcie złożono jej jedynie oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy,
  co jednak związane jest ze specyfiką możliwości rozwiązania stosunku pracy w
  trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Cel urlopu, na którym przebywała
  powódka nie został zatem naruszony ani nawet zagrożony. W tej sytuacji, w
  przypadku dokonania interpretacji, zgodnie z którą Karta Nauczyciela nie
  reguluje wyczerpująco rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym,
  powstaje wątpliwość, czy i ewentualnie w jakim zakresie może znajdować
  zastosowanie art. 41 k.p., w przypadku rozwiązywania z takim nauczycielem
  stosunku pracy w sytuacji określonej w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.
  - Waga
  Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
  Wykładnia gramatyczna art. 41 k.p., który stanowi, iż pracodawca nie może
  wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej
  usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze
  okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie
  pozostawia wątpliwości, że przewidziane w tym przepisie zakazy dotyczą
  wypowiadania umów o pracę, a zatem nie dotyczą wypowiadania stosunków pracy
  opartych na innych niż umowa o pracę podstawach nawiązania i realizowania
  takich stosunków prawnych. Oznacza to, że zakazy wypowiadania umów o pracę
  zawarte w art. 41 k.p. nie mają waloru powszechnego zasady generalnej
  oddziałującej normatywnie na pozaumowne stosunki pracy. Już z tej przyczyny
  trudno byłoby zakładać lub usprawiedliwiać zastosowanie zakazów wypowiadania
  umów o pracę do zakazu wypowiadania pozaumownych stosunków pracy, w tym
  stosunków pracy z mianowania regulowanych przepisami szczególnymi pragmatyk
  służbowych, do których przepisy Kodeksu pracy stosuje się wyłącznie w zakresie
  nieuregulowanym tymi przepisami szczególnymi (art. 5 k.p. lub w szczególności
  art. 91c Karty Nauczyciela). To, że przepisy Karty Nauczyciela nie zawierają
  unormowania wyłączającego wprost stosowanie art. 41 k.p. do stosunków pracy
  mianowanych nauczycieli, nie sprawia, że zakazy wypowiadania umów o pracę mogą
  być rozszerzająco rozumiane oraz interpretowane także jako zakazy wypowiadania
  pozaumownych stosunków pracy, w tym stosunku pracy z nominacji, zważywszy że w
  istotnych zakresach dotyczących bytu i trwałości stosunków pracy z mianowania -
  szczegółowa materia normatywna pragmatyk służbowych ma charakter zupełny i
  wyczerpujący, a jedynie wyjątkowo i w sposób wyraźny (pozytywny) odsyła do
  stosowania niektórych konkretnie wskazanych przepisów Kodeksu pracy.

  --
  mała_a
 • smolkowicz_a 29.04.07, 01:34
  Na takie uwarunkowania adekwatne w rozpoznawanej sprawie zwrócił uwagę Sąd
  Okręgowy, który trafnie wskazał na dodanie ust. 5 do art. 20 Karty Nauczyciela,
  przewidującego obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia nauczycielowi
  stosunku pracy wyłącznie z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2, co
  przemawiało za zamierzoną konkretną interwencją ustawodawcy zmierzającą do
  usunięcia pojawiających się niekiedy w orzecznictwie wątpliwości co do
  obowiązywania konsultacji związkowej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z
  mianowanym nauczycielem, która w zakresie koniecznego wyboru konkretnego
  nauczyciela do zwolnienia z pracy z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2
  Karty Nauczyciela - wywodzona była z racjonalnej potrzeby zapewnienia udziału
  czynnika społecznego "w procesie oceny zasadności rozwiązania stosunku pracy na
  podstawie tego przepisu" (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21
  października 2003 r., I PK 519/02, OSNAP 2004, nr 19, poz. 337). Ponadto w
  rozważanym kontekście dostrzega się również to, że ilekroć przepisy prawa pracy
  mają być odnoszone do innych niż umowne stosunki pracy, to ustawodawca
  werbalizuje taki cel lub zamiar używając zwrotu "rozwiązanie (lub
  wypowiedzenie) stosunku pracy", nie zaś "rozwiązanie (lub wypowiedzenie) umowy
  o pracę (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2001 r.,
  I PKN 343/00, OSNAPiUS 2003, nr 3, poz. 24) i w tym rozumieniu zakazy z art. 41
  k.p. dotyczą wyłącznie wypowiadania umów o pracę.
  Powyższe okoliczności sprawiały, że Sąd Najwyższy przychylił się do poglądów,
  że regulacja sposobów i trybu rozwiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku
  pracy mianowanego nauczyciela jest w Karcie Nauczyciela wyczerpująca i zupełna,
  co prowadzi do uznania, iż art. 41 k.p. reguluje wyłącznie zakazy wypowiadania
  umów o pracę, a zatem nie można go odnosić do zakazu wypowiadania pozaumownych
  stosunków pracy z nominacji ani wprost, ani odpowiednio, ani per analogiam, a
  przeto niedopuszczalne jest jego zastosowanie na podstawie art. 5 k.p. ani art.
  91c Karty Nauczyciela (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 25 stycznia 2001
  r., I PKN 215/00, OSNP 2002, nr 20, poz. 482), z dnia 11 kwietnia 2001 r., I
  PKN 343/00, OSNP 2003, nr 2, poz. 34) oraz z dnia 17 grudnia 2001 r., IPKN
  752/00, OSNP 2003, nr 24, poz. 52). Oznacza to, że przepis art. 41 k.p. nie
  znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli mianowanych, w tym w szczególności
  do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w
  art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, które w przypadku całkowitej likwidacji
  szkoły (pkt 1) bądź częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian
  organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian
  planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienia nauczyciela w pełnym
  wymiarze zajęć (pkt 2) wymuszają obowiązek zwolnienia wszystkich nauczycieli,
  bądź usprawiedliwiają redukcję zatrudnienia nauczycieli, którzy nie mogą być
  dalej zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć. Okoliczności wskazane w art. 20 ust.
  1 Karty Nauczyciela wymuszają zatem rozwiązanie stosunku pracy, które następuje
  z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu (art. 20
  ust. 3 Karty Nauczyciela), a zatem sprawia, że rozwiązanie stosunków pracy z
  przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela jest dopuszczalne tylko
  raz w roku z końcem roku szkolnego. Z tego istotnego dla sprawy powodu,
  okolicznościowa usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy w okresie
  podejmowania decyzji o zwolnieniu wszystkich nauczycieli w przypadku całkowitej
  likwidacji szkoły (pkt 1) bądź wymuszonej obiektywnej redukcji zatrudnienia - w
  razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych
  powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania
  uniemożliwiających dalsze zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć (pkt
  2), nie może być przeszkodą do rozwiązania stosunków pracy w trybie
  analizowanego przepisu.
  Równocześnie nie budzi bowiem zastrzeżeń stanowisko, że wybór nauczyciela do
  zwolnienia z pracy w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian
  organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian
  planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym
  wymiarze zajęć (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela) nie może być dowolny
  oraz nie powinien naruszać zasady równego traktowania pracowników (nauczycieli)
  lub zakazu dyskryminacji (art. 112 i 183a k.p. w związku z art. 91c Karty
  Nauczyciela). W razie wymuszonej obiektywnie potrzeby redukcji zatrudnienia -
  zwolnienie konkretnego nauczyciela z pracy powinno opierać się zatem na
  jednolitych dla wszystkich zatrudnionych kryteriach pozostawienia w
  zatrudnieniu nauczycieli o wyższych walorach zawodowo-dydaktycznych, co
  prowadzi do usprawiedliwionego rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami o
  niższych kwalifikacjach lub obniżonej sprawności czy przydatności zawodowej lub
  dydaktycznej, a nawet zdrowotnej (np. nauczycieli częściej korzystających ze
  zwolnień lekarskich, itp.). Przy uwarunkowaniach dopuszczających zwolnienie
  tylko raz w roku (z końcem roku szkolnego) nauczycieli z przyczyn określonych w
  art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela (z zastrzeżeniem ust. 4), uznanie
  obowiązywania zakazów wypowiadania stosunków pracy w okolicznościach
  określonych w art. 41 k.p. mogłoby prowadzić do łamania lub pogwałcenia wymagań
  obiektywnego wyboru do zwolnienia z pracy nauczycieli mniej przydatnych kosztem
  nauczycieli o wyższych kwalifikacjach zawodowych tylko dlatego, że ci pierwsi w
  okresie możliwego wypowiadania stosunków pracy okolicznościowo korzystali z
  usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Inaczej rzecz ujmując, obecność w pracy
  nauczycieli z wyższymi kwalifikacjami lub walorami zawodowymi w okresie
  wymuszonego obiektywnymi przyczynami organizacyjnymi szkoły rozwiązywania
  stosunków pracy byłaby oczywiście dyskryminującym, a przeto niedopuszczalnym
  kryterium ograniczającym możliwości dokonywania wyborów do zwolnienia z pracy
  tylko spośród obecnych nauczycieli w pracy, zamiast spośród wszystkich
  nauczycieli, a zatem obejmujących także nauczycieli potencjalnie mniej
  przydatnych zawodowo tylko dlatego, że ci ostatni w okresie dokonywania
  wypowiedzeń korzystali z usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  Powyższe rozważania prowadziły do przyjęcia, że art. 20 Karty Nauczyciela
  zawiera regulacje wyczerpujące i zupełne dotyczące przyczyn oraz trybu
  rozwiązywania stosunków pracy z mianowanymi nauczycielami, a jego prawidłowa
  wykładnia nie może niweczyć lub ograniczać wynikającej z tego przepisu
  kompetencji dyrektora szkoły do redukcji zatrudnienia wymuszonej obiektywnymi
  względami organizacyjnymi. Takie ograniczenia przez zakazy z art. 41 k.p.
  mogłyby prowadzić do niezapewnienia nauczycielom dalszego zatrudnienia w pełnym
  wymiarze zajęć w kolejnych latach szkolnych. W konsekwencji, reguły całościowej
  wykładni językowej, logicznej, celowościowej i systemowej sprzeciwiają się
  stosowaniu art. 41 k.p. do rozwiązywania stosunków pracy z mianowanymi
  nauczycielami z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela
  (podobnie - przepis ten nie ma zastosowania do alternatywnego przeniesienia
  mianowanego nauczyciela w stan nieczynny - por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia
  25 stycznia 2001 r., I PKN 215/00, OSNAP 2002, nr 20, poz. 482 lub powołany już
  wcześniej wyrok z dnia 17 grudnia 2001 r., I PKN 752/00). Z tych względów Sąd
  Najwyższy rozstrzygnął o przedstawionym zagadnieniu prawnym jak w sentencji.

  --
  mała_a

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.