Dodaj do ulubionych

Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice

22.01.05, 15:16
Dzisiaj zajrzałem na storne Urzędu Miasta w Piechowicach, ostatni raz
zaglądałem na nią 2 tygodnie temu. I co widzę, że ktoś, kto zajmuje się
stroną próbuje maskować pośpieszne i nagłe uzupełnianie danych na BIP-e. Jak
wiemy tych informacji nie było na BIP-e co było niezgodne z ustawą o dostępie
do informacji i o BIP-ach.
Informacje te są jak, widzę uzupełniane niemal codziennie i do ostatniej
chwili działania Urzędu Miasta, co widać na wczorajszym (piątkowym
21.01.2005) uzupełnieniu informacji.
Wstawianie informacji ze wsteczną datą też nic nie da;)
Ale nie uprzedzajmy faktów.

--
Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
Edytor zaawansowany
 • inferno_m 22.01.05, 15:21
  Odpowiedzialnośc prawną ponosi w tym przypadku osoba która wprowadza dane na
  strony BIP-u, chodzi o treść i czas wprowadzenia.
  --
  Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
  niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

  Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
 • inferno_m 22.01.05, 15:41
  USTAWA
  z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej.

  Rozdział 2
  Dostęp do informacji publicznej


  Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji
  publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
  wolności do roku.
  --
  Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
  niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

  Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
 • wscibski1 22.01.05, 16:06
  To co zaczyna wyczyniac niejaki R.B.na stronach BiP UM jest chyba falszowaniem
  dokumentow.Widzielismy i mamy wydrukowane poprzednie nocne zapisy widniejace w
  BiP-ie a dot. pospiesznego wprowadzania oswiadczen majatkowych przewodniczacego
  i burmistrzaa Obecnie te zapisy z BiP-u wyparowaly!.Czy specjalsta od stacji
  uzdatniania wody ma tez w zakresie obowiazkow sluzbowych" grzebanie" w BiP-ie?
 • alfa6 22.01.05, 16:18
  czy na podstawie tych poprzednich nocnych wydruków i nowych mozna bedzie
  zgłosić "wyżej" fakt złamania ustawy?
 • inferno_m 22.01.05, 16:19
  :)

  --
  Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
  niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

  Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
 • inferno_m 23.01.05, 20:07
  A czy możecie się "podzielić" tymi wydrukami np. w postaci ksera:)?
  Skontaktujmy się mailem.
  Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
  niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

  Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
 • qba_jg 24.01.05, 20:53
  Bardzo zaciekawiły mnie te piechowickie osobliwości. Jestem dziennikarzem,
  chetnie napiszę o tym. Proszę "wścibskiego1" i ewentualnie inne osoby o jakiś
  kontakt mailowy ze mną (qba_jg@gazeta.pl). Czekam na sygnałi pozdrawiam.
 • inferno_m 24.01.05, 21:54
  Proszę zadzwonić, telefon ma Pan w mailu.
  --
  Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
  niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

  Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
 • inferno_m 22.01.05, 16:26
  Proszę przeczytać tekst i zobaczyć jakie są różnice.
  ...........
  USTAWA
  z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej.

  Rozdział 1
  Przepisy ogólne
  Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną
  w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych
  w niniejszej ustawie.
  2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne
  zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

  Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do
  informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
  2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać
  wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
  Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w
  takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  2) wglądu do dokumentów urzędowych,
  3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z
  powszechnych wyborów.
  2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego
  uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach
  publicznych.
  Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze
  publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
  1) organy władzy publicznej,
  2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
  3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu
  terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
  organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które
  wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby
  prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
  samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu
  przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
  2. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są związki zawodowe i ich
  organizacje oraz partie polityczne.
  3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których
  mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.
  Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na
  zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o
  ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
  2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność
  osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy
  informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z
  pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji,
  oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z
  przysługującego im prawa.
  3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o
  sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności
  w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę
  interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych
  podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje
  publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
  4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie
  naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących
  postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności
  rozpatrywania spraw.
  Rozdział 2
  Dostęp do informacji publicznej
  Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
  1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  b) projektowaniu aktów normatywnych,
  c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
  wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
  2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  a) statusie prawnym lub formie prawnej,
  b) organizacji,
  c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
  d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
  f) majątku, którym dysponują,
  3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu
  terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w
  ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach
  udostępniania danych w nich zawartych,
  4) danych publicznych, w tym:
  a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
  - treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
  - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
  wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i
  przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
  c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
  5) majątku publicznym, w tym o:
  a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i
  gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas
  chorych,
  d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z
  zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego
  majątku i jego obciążeniach,
  e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w
  lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek
  handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  f) długu publicznym,
  g) pomocy publicznej,
  h) ciężarach publicznych.
  2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub
  wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza
  publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji,
  skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
  Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie
  Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
  2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,
  3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i
  udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych,
  dokumentujących te posiedzenia.
  2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.
  Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn
  Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji
  publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej,
  zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".
  2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
  przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
  3. (1)Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do
  udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o
  których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4

  --
 • inferno_m 22.01.05, 16:45
  Proszę sprawdzać maile jakie macie Państwo na gazecie.pl ;)
  --
  Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
  niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

  Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
 • alfa6 22.01.05, 17:38
  inferno_m przeczytaj pocztę na gazeta.pl- mam nadzieję, że nie bedziesz
  rozczarowany
 • inferno_m 22.01.05, 17:48
  Sprawdzone, nie ma powodów do rozczarowania:)
  --
  Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
  niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

  Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
 • wscibski1 24.01.05, 19:52
  Cos niesamowitego! W BiP-ie zaczyna wszystko byc normalnie!Mozna cofnac sie do
  czasow, gdy zmiany wprowadzala tylko poprzednia pani sekretarz./R.B. debiutowal
  w tej "branzy" 14 maja 04 r./Zmian dokonuje takze pracownik biura rady.
  Jest tez jak ktos napisal"nocna zmiana bleusa"tj.6 zmian wprowadzonych 8.01.05
  w godz.00.38-00.44 przez R.B. .Sa tez oswiadczenia majatkowe radnych z roku
  2002,a wszystkie z 2003 tak jak burmistrza i przewodniczacego w formie pliku
  PDF.Te zmiany/ogolem 29/wprowadzane zostaly 17.01.05 w godz.11.22-11.54 takze
  przez R.B.
  Jaka konkluzja?Ano taka, ze przeszlo rok czasu byla lamana w P. ustawa o
  dostepie do informacji publiczne i nikt za to nie poniosl zadnej
  odpowiedzialnosci.Mnie najbardziej cieszy fakt ,ze z takiego "blabla"jak sadza
  niektorzy sa wymierne korzysci.
 • inferno_m 24.01.05, 20:07
  :) 400

  --
  Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
  niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

  Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
 • niezwolennik 26.01.05, 07:06
  Nie jest tak dobrze!Brakuje oswiadczen majatkowych burmistrza i
  przewodniczacego za rok 2002.
  8.01.05 R.B.odtajnil oswiadczenia majatkowe burmistrza i przewodniczacego za
  r.2003.,17.01 ni stad ni zawad uzupelnil oswiadczenia pozostalych radnych o rok
  2002,zapomnial jednak o p.E.i p.G.Czekam na pilne uzupelnienie brakujacych
  informacji.Ich brak to lamanie ustawy o dostepie do informacji publicznej!
 • niezwolennik 27.01.05, 07:23
  och_ziuta skomentuj te fakty,bo chyba nie jestes jednym z radnych, ktory lamie
  wspomniana ustawe?
 • niezwolennik 28.01.05, 07:25
  No ,tak gdzie mozna by podyskutowac ziuty nie ma.Chociaz kto wie zaraz
  rozpoczyna prace,moze ja sprowokuje...Ale sprawa jest powazna.Ostatnie zmiany w
  BiP-ie wprowadza osoba, ktora fizycznie nie przebywa w urzedzie bo aktualnie
  nie pracuje.Prosze o komentarz ,bo przeciez to czytacie!
 • inferno_m 28.01.05, 09:14
  Sprawa nabrała tępa, teraz wystarczy tylko czekać.

  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • zubek1 28.01.05, 15:15
  Tępa to może nabrała bo TEMPA to napewno nie.
 • niezwolennik 28.01.05, 15:35
  zubek1 mnie interesuje meritum /czyli dlaczego ktos mataczy/a nie ortografia
 • niezwolennik 28.01.05, 15:38
  A ponadto zubek1 znasz przyslowie"uczyl Marcin Marcina?" jak komus zwracasz
  uwage to sam dyletancie nie rob bledow bo NA PEWNO pisze sie oddzielnie a nie
  razem !
 • inferno_m 28.01.05, 16:45
  Hehe, Word to takie urządzenie, które nieraz poprawi za dużo:)

  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • zubek11 28.01.05, 17:29
  Nie raz, nie dwa.
 • niezwolennik 28.01.05, 20:24
  nie raz,nie dwa albo nieraz,pisownia zalezy od kontekstu,przepraszam zubka1
  za"dyletanta"
 • niezwolennik 29.01.05, 17:31
  zubek1 wycofuje przeprosiny za dyletanta,nazwales mieszkancow Piechowic
  BURAKAMI a to jest znacznie wiekszy grzech niz nieuctwo!
 • zubek1 29.01.05, 19:08
  Nie pisałem o mieszkańcach Piechowic w ogóle, tylko o burakach.
  Uderz w stół, a nożyce się odezwą.
 • blablabla213 29.01.05, 20:20
  No,wlasnie zubek1 niezwolennik pisal o NIEUCTWIE a ty sie odezwales?
 • zubek1 29.01.05, 20:38
  Odniosłem wrażenie, że spór dotyczy piechowickich buraków. Skoro poczułeś się
  pominienty: WITAMY W KLUBIE!
 • zubek1 29.01.05, 20:45
  Zauważyłeś/łaś, że w ten prosty sposób wszyscy zawartość BIP-a mają w głębokim
  poszanowaniu?
 • idol33 29.01.05, 20:55
  Nie powiedziałbym,że wszyscy.Poczekajmy na ciąg dalszy. W niedługim czasie będzie gorąco.
 • zubek1 29.01.05, 21:06
  Może i tak. Zbliża się czerwiec, lipiec, sierpień. Górale twierdzą, że będą
  upały.
 • idol33 29.01.05, 21:34
  Takiego prymitywa jak zubek1 to ze świecą szukać.
 • zubek1 29.01.05, 21:58
  Znasz jakieś inne prognozy?
  Kuna, to ja zaczynam zbierać chrust pod 'Uroczyskiem'. Nie lubię marznąć.
 • idol33 29.01.05, 22:08
  Najpierw naucz pisać się bez błędów żeby zabierać głos na FURUM.Twoje wypowiedzi są poniżej krytyki. Powinieneś zaliczyć zerówkę ponieważ cofasz się w rozwoju.
 • zubek1 29.01.05, 22:21
  Misiu.
  Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.
  Ps.
  Słoneczko, a ty masz inklinacje to nie wstawiania znaku spacji po znakach
  interpunkcyjnych.
 • idol33 29.01.05, 22:31
  Misia to poszukaj w ZOO. Forum to nie " ZWIERZYNIEC "
 • zubek1 29.01.05, 22:43
  W ZOO to się szuka niedźwiedzia.
  Nie ma sprawy, nasz klient, nasz pan. Zostaniemy przy SŁONECZKU.
  Skoro ci to się misiu bardziej podoba.
 • alfa6 29.01.05, 22:52
  poruczniku zubek- kończ waść, wstydu oszczędź
 • zubek1 29.01.05, 23:00
  Myszko-towarzyszko.
  Nie wcinaj się między wódkę, a zakąskę.
  Twój czas jeszcze nadejdzie.
 • mega.7 29.01.05, 23:42
  Przypominam w BiP-ie piechowickim brakuje rzetelnych informacji:nie ma
  oswiadczen majatkowych za rok 2002 burmistrza i przewodniczacego,prawie wszyscy
  radni mijaja sie z prawda w p.VIII,a zmiany wprowadza "martwa dusza"
 • trollek 30.01.05, 10:00
  Sraszne!
  Wstrząsające!
  Szokujące!
  Bulwersujące!
  A jakie zdanie o tej zbrodni ma prokurator?
 • mega.7 30.01.05, 12:51
  Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r.o dostepie do informacji publicznej Dz.U.nr 112
  z 8 pazdziernika 2001 r. poz.1198 art.23
  "Kto,wbrew ciazacemu na nim obowiazku nie udostepnia informacji
  publicznej,podlega grzywnie,karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
  wolnosci do roku"
 • trollek 30.01.05, 13:22
  Fajnie.
  Ale co na to prokurator?
 • wscibski1 30.01.05, 19:03
  trollek well zubek1 , chester 74 czy jak tam ci...wez ty sie za uzupelnianie
  tego bipu,zrob tam porzadek , nie kombinuj ze pisal ktos inny i wszystko bedzie
  w porzadku, a prokuratorowi daj swiety spokoj.
 • inferno_m 30.01.05, 19:15
  Dowiesz się co na to prokurator. Jak wykażesz trochę inicjatywy.
  Wiesz, dlaczego dzwon głośny?


  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • trollek 30.01.05, 19:25
  Ja mam wykazywać się inicjatywą?!
  Panie Wojtku.
  To wy się czepiacie dupereli.
  Bo mnie osobiście to rybka co tam jest, a czego tam nie ma.
 • wscibski1 30.01.05, 19:34
  To czegos sie uczepil tego tematu, jak jest to dla ciebie duperela i
  rybka,zajmij sie tematem ktory cie interesuje i nie przeszkadzaj tym ,ktorych
  to interesuje .Ale cos mi sie wydaje ,ze ciebie chyba nic nie interesuje poza
  bycie trollem
 • och_ziuta 30.01.05, 19:47
  Temat, jako taki to mnie lata.
  Nie zauważyłeś moze, przypadkiem, ze z waszego gadania nic nie wynika?
  Niesmialo jedynie zaproponowalem genialne rozwiazanie.
 • wscibski1 30.01.05, 19:50
  A przeciez ziuta powiedzialaz ZEGNAM!
 • och_ziuta 30.01.05, 19:59
  Klamalem.
 • inferno_m 30.01.05, 19:52
  Z Twojego gadania tym bardziej nic nie wynika.

  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • och_ziuta 30.01.05, 20:25
  Z mojego gadania bardziej nic nie wynika, z waszego mniej nic nie wynika.
  Na jedno wychodzi. lol
 • spioch-1 30.01.05, 20:29
  Jak dla kogo.
 • zidan9 30.01.05, 19:46
  szkoda, że dla ciebie trollek i całej reszty przestrzeganie prawa to
  duperele!!! nie ma sie co dziwic, że jakość waszej pracy jest własnie taka!
  oszustwa,kombinatorstwa, jazda po pijaku/ na porzadku dziennym/ , nepotyzm, i
  jeszcze wiele innych "dupereli" to przeciez normalność! dlatego macie takie
  własnie o tym zdanie.Wg. was przestrzeganie prawa przeszkadza w osiaganiu
  własnych korzysci!! A moze trzeba zmienić prawo???? Załosne ,jak wszystkie
  wasze wypowiedzi. Tonący brzytwy sie chwyta, dopóki nie poczuje, że jest ostra!
  Ale co tam, na razie płyniemy!!! co nie????
 • och_ziuta 30.01.05, 20:11
  Jeszcze raz.
  Wytlumacze jak krowie na rowie.
  Skoro twierdzisz, ze prawo nie jest przestrzegane to idziesz z zawiadomieniem o
  przestepstwie do prokuratora. Jezeli on znajduje dowody na poparcie twojej
  tezy, kieruje sprawe do sadu. W sadzie wydaja wyroki. Jesli prokurator jest
  innego zdania, to se mozesz dalej "pieprzyc w babus".
  Po drugie, mowisz o:
  oszustwach, pytam sie, kto, kiedy i w jaki sposob;
  kombinatorstwach, wytanie takie jak wyzej;
  jazda po pijaku, pytam sie kto i kiedy;
  nepotyzm, bardzo modne ostatnio slowo, podaj konkretne przyklady.
  Taki cwaniaczek jestes?
  Podaj imiona, nazwiska i sam sie przedstaw.
 • inferno_m 30.01.05, 20:17
  Mam jeszcze raz się przedstawiać?


  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • och_ziuta 30.01.05, 20:30
  Nie cwaniakuj.
  Problem jest w tym, ze jakos za cholere nie moge poznac nazwisk osob, ktore
  dopuszczja sie tych przestepstw.
  Bo tu wszystko dziala na zasadzie: chodza sluchy, powiedzial gluchy.
 • inferno_m 30.01.05, 19:46
  Dlatego w Polsce jest jak jest.

  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • zidan9 30.01.05, 19:59
  Nic dodac nic ująć oprócz tego, że " zróbmy coś, aby uczciwość..." cały czas
  mam nadzieję, że tych uczciwych jest wiecej!
 • wscibski1 30.01.05, 20:52
  Czy ty ziuta w 10 postacich nie mozesz zrozumiec ze ludzie chca ,do czego maja
  prawo pokrytykowac na forum to co im sie nie podoba?Nie musza leciec do
  prokuratora ani na policje ani wysluchiwac twoich impertynencji.Czy ty
  pozjadals wszystkie rozumy ze sie tak wymadrzac?Jak jestes taka cwana to sie
  wymadrzaj ale nie udawadniaj ze twoje racje sa jedynie sluszne.Bo z ta obrona
  p.P i udawadnianiem ze obciela slusznie kaptur to sie osmieszylas na CALY
  SWIAT! A sprawa BiP-u to zwykle lamanie prawa i tak musicie to wyprostowac.I
  mam nadzieje ze obejdzie sie bez prokuratora.
 • spioch-1 30.01.05, 20:56
  och_ziuta snajper działa po cichu, pod warunkiem że zajmie odpowiednie miejsce,
  wtedy ma 95% skuteczność.

  ------------------------------- -----------------------
 • och_ziuta 30.01.05, 21:02
  Szanowny wscibski1.
  Uwazam, ze zyjemy w panstwie prawa. W takim panstwie sady decyduja o tym czy
  ktos zlamal prawo, a nie czcze gadanie. A skoro juz ktos zlamal prawo to
  powinien poniesc tego surowe konsekwencje. Oczernianie ludzi bez podawania
  konkretnych dowodow jest zwyklym swinstwem. Tak mozna sobie pogadac u cioci na
  imieninach, a nie kreowac sie na swiatlych obywateli.
 • spioch-1 30.01.05, 21:22
  Czyli chcecie poprostu pod przykrywką szlachetnego traktowania "podejrzanych"
  wiedzieć gdzie zostanie zadany cios.

  ------------------------------- -----------------------
 • och_ziuta 30.01.05, 21:30
  Zwracam sie z uprzejma prosba o nie mowienie do mnie per WY.
 • blablabla213 30.01.05, 21:31
  "Forum-miejsce na ktorym przedstawia sie wazne sprawy publiczne do
  rozwazenia,osadzenia,zalatwieni a "
  W.Kopalinski Slownik wyrazow obcych
  Tak bylo w starozytnosci/doslownie/ tak jest i teraz/w przenosni/ miss Ziuta
 • och_ziuta 30.01.05, 21:36
  To je do cholery jasnej predstawiajcie, a nie obrabiajcie ludziom dupy!
 • blablabla213 30.01.05, 21:55
  Przeczytaj wszystkie posty,wynotuj co istotne i wyluskasz co najmniej 20 spraw
  nadajacych sie do nadania im dalszego biegu.Nie unos sie,przemysl to,bo jezeli
  ty naprawde piszesz tu szczerze,to powinnas wlaczyc sie w uzdrawianie P.Z twoim
  zangazowaniem emocjonalnym ...Naprawde teraz pisze bez ironii
 • och_ziuta 30.01.05, 22:02
  A mozesz te sprawy wypisac w jednym miejscu za mnie?
 • blablabla213 30.01.05, 22:17
  och_ziuta jutro bo juz ide spac
 • zidan9 31.01.05, 23:38
  och ziuta naprawde cie trafiło w czuły punkt! Psy szczekaja a karawna idzie
  dalej....Pa, nie spotkamy się!
 • greta12 03.02.05, 13:00
  28.01.05 niezwolennik napisal ze BiP piechowicki prowadzi osoba ktora aktualnie
  w UM nie pracuje.Sprawdzilam istotnie tak jest.Moze jakies wyjasnienie w tej
  sprawie.Tu chyba wszystkie dane sa:
  1.BiP-jest
  2.nazwiska osob wprowadzajacych zmiany sa
  3.lista obecnosci w UM chyba jest?
 • wscibski1 04.02.05, 23:55
  Poniewaz jestem wscibski osmielam sie zauwazyc ze w BiP-ie zastoj.Dlaczego u 13
  radnych sa oswiadczenia majatkowe za lata 2002i 2003 a u 2 sa tylko za rok
  2003?/burmistrz i przewodniczacy/.
  Czy ci panowie maja cos do ukrycia czy moze obowiazuje ich inne prawo niz
  pozostalych radnych?
 • inferno_m 05.02.05, 00:05
  A ilośc odnotowanych zmian w BIP-e?(widać to w rejstrze) Tyle zmian a tak
  niewiele dokumentów wprowadzono do BIP-u. Kto i po co tyle miesza?
  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • wscibski1 13.02.05, 21:02
  Nowosci z BiP-u.
  Niestety ,dalej burmistrz i przewodniczacy odmawiaja dostepu do swoich
  oswiadzczen majatkowych za rok 2002.Ciekawe dlaczego?

  Znilnelo 10 zmian wprowadzonych przez A.W.26 stycznia 05 r. i 10 zmian
  wprowadzonych przez ta pania 4 lutego 05 r.

  Bardzo dziekuje panie chester ,ale osmielam sie zauwazyc ze to chyba jakies
  kretactwo.Ja tam na wszelki wypadek zrobilem wydruk,tego co bylo.
 • inferno_m 13.02.05, 21:28
  Oraz z dnia 8 i 9 lutego. Mam to.
  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • inferno_m 13.02.05, 21:34
  To w ogóle dziwna sprawa, było w rejestrze 27 stron a teraz jest 6.
  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • stasio_i_zofija 13.02.05, 21:41
  Radek this is own goal!!!
 • alfa6 13.02.05, 21:51
  Czyżby chodziło o gole do własnej bramki w wykonaniu chestera?
 • inferno_m 13.02.05, 22:08
  Na to wygląda.
  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • inferno_m 13.02.05, 22:31
  I w imię czego to ryzyko? W imię kogo?
  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)
 • chester_74 14.02.05, 00:52
  " w imię zasad s...." ympatyczny kolego:)
 • kierr 14.02.05, 06:15
  Ciekawe byloby poznac zdanie p.A.W.której nazwiskiem tak sie manipuluje.A moze
  to tata radny zainterweniowal i stad te manewry?
 • inferno_m 14.02.05, 19:41
  Na nic to.
  --
  "Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru."

  Alfred Hitchcock (zw. Hitch`em, 1899 - 1980)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka