Forum Praca Praca
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  Najem a koszty uzyskania przychodu

  23.04.05, 01:28
  Witam, bardzo proszę o wyjaśnienie następującej kwestii.
  Moje małoletnie dziecko (17 lat) posiada mieszkanie własnościowe. W czerwcu
  2004r przeprowadziłam w nim remont. Od lipca mieszkanie zostało wynajęte.
  Przed remontem nie było wynajmowane. Dochód z najmu wpisuję do swojego PIT-36
  jako dochód dziecka.
  1. Czy koszt remontu mogę zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu?
  2. Na jakie nazwisko (moje czy dziecka) powinny być wystawione faktury
  dokumentujące poniesione koszty?
  Edytor zaawansowany
  • chmurka171 25.04.05, 13:03
   Czuję, że spadam a zalezy mi na odpowiedzi. Dziękuję.
  • chmurka171 26.04.05, 12:54
   mam pecha?
  • eksperci.gumulka 26.04.05, 16:11
   chmurka171 napisała:

   > Witam, bardzo proszę o wyjaśnienie następującej kwestii.
   > Moje małoletnie dziecko (17 lat) posiada mieszkanie własnościowe. W czerwcu
   > 2004r przeprowadziłam w nim remont. Od lipca mieszkanie zostało wynajęte.
   > Przed remontem nie było wynajmowane. Dochód z najmu wpisuję do swojego PIT-36
   > jako dochód dziecka.
   > 1. Czy koszt remontu mogę zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu?

   Niestety nie. Koszty remontu nigdy nie będą u osoby fizycznej stanowiły kosztów
   uzyskania przychodu.

   Osoby, które uzyskują przychody z tytułu umów najmu (bądź podnajmu,
   dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnych charakterze - zwanych
   dalej "najmem"), jeżeli umowy te nie są zawierane ramach prowadzonej
   pozarolniczej działalności gospodarczej mają możliwość dokonania wyboru
   opodatkowania przychodów:

   na zasadach ogólnych, tj. według progresywnej skali podatkowej, albo

   w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%
   jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza
   równowartości 4.000 euro (przeliczonej na złote wg średniego kursu euro
   ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku
   poprzedzającego rok podatkowy) i przy zastosowaniu 20% stawki od
   nadwyżki uzyskanego przychodu ponad tę kwotę.

   W przypadku opodatkowania dochodów z najmu na zasadach ogólnych:

   podstawę opodatkowania stanowi dochód, tj. nadwyżka przychodów nad
   kosztami ich uzyskania; ta forma opodatkowania jest korzystna dla osób,
   które ponoszą znaczne koszty w związku z uzyskaniem przychodów z
   omawianego źródła,

   poczynając od miesiąca, w którym dochód liczony narastająco od początku
   roku przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w roku
   2005 kwota ta wynosi 2.790 zł) powstaje obowiązek zapłaty comiesięcznej
   zaliczki na podatek,

   miesięczne zaliczki na podatek uiszcza się do dnia 20 następnego miesiąca, a
   za grudzień w wysokości należnej za listopad do dnia 20 grudnia; w
   terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada należy
   składać miesięczne deklaracje PIT-5,

   w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36) dochody z najmu łączy się z
   dochodami uzyskanymi w roku podatkowym z innych źródeł (np. z pracy, z
   emerytury, itp.) w celu łącznego opodatkowania według progresywnej skali
   podatkowej - co niewątpliwie ma wpływ na progresję podatkową.

   RYCZAŁT

   W roku 2005 stawkę ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów uzyskiwanych
   z tytułu umów najmu - w wysokości 8,5% stosuje się jeżeli kwota przychodów w
   roku podatkowym nie przekracza 17.514 zł 80 gr (4.000 euro x 4,3787 zł, tj.
   ogłoszony przez NBP średni kurs euro w dniu 1 października 2004 r.), a stawkę
   20% stosuje się do nadwyżki uzyskanego przychodu ponad tę kwotę.

   W przypadku opodatkowania przychodu z najmu w formie ryczałtu od
   przychodów ewidencjonowanych:

   podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania; ta
   forma opodatkowania jest więc korzystna dla osób, które ponoszą
   stosunkowo niewielkie koszty w związku z uzyskaniem przychodów z
   omawianego źródła,
   przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu nie uwzględnia się w
   rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-36
   lub PIT-37) i nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach
   ogólnych (według skali podatkowej); zatem nie wpływają na progresję
   podatkową,

   nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów, jeżeli ich wysokość wynika z
   umowy zawartej w formie pisemnej,

   można skorzystać ze wspólnego opodatkowania małżonków bądź
   preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci,

   podatnicy, których przychody za rok 2004 nie przekroczyły kwoty
   stanowiącej równowartość 25.000 euro (tj. 109. 467 zł 50 gr) mogą wybrać
   opłacanie ryczałtu:
   a) za każdy miesiąc do dnia 20 następnego miesiąca, a za grudzień w
   terminie złożenia zeznania rocznego o wysokości uzyskanego
   przychodu (PIT-28), tj. do dnia 31 stycznia następnego roku, bądź

   b) co kwartał do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, a
   za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia rocznego
   zeznania (PIT-28), tj. do dnia 31 stycznia następnego roku; o wyborze
   opłacania ryczałtu co kwartał trzeba zawiadomić urząd skarbowy
   najpóźniej do dnia 20 stycznia 2005 roku,

   wpłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie trzeba składać
   deklaracji; podatnik ma tylko obowiązek złożyć roczne zeznanie (PIT-28) o
   wysokości uzyskanego przychodu do dnia 31 stycznia następnego roku.

   Wyboru formy opodatkowania dokonuje podatnik. Jeżeli zdecyduje się na
   rozliczanie podatku od dochodów z najmu na zasadach ogólnych - to nie musi
   składać w tej sprawie żadnego oświadczenia urzędowi skarbowemu.

   Jeżeli natomiast podatnik chce skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu
   ewidencjonowanego, to przepisy wymagają terminowego złożenia - naczelnikowi
   urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania - pisemnego
   oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu
   przychodów od przychodów ewidencjonowanych:

   nie później niż do dnia 20 stycznia 2005 r. - w przypadku kontynuowania
   najmu,

   do dnia poprzedzającego rozpoczęcie najmu, nie później jednak niż w dniu
   uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu - w przypadku osób, które
   rozpoczynają najem w ciągu roku podatkowego.   Najem będący zasadniczo źródłem czerpania pożytków z prawa rzeczy na
   podstawie stosunku cywilnoprawnego (art. 53 § 2 K.c.), w pewnych sytuacjach
   może być formą prowadzenia działalności gospodarczej podlegającą wpisowi do
   ewidencji prowadzonej przez gminy.
   Wynajem został potraktowany jako źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu
   nie tylko wówczas, gdy stanowi on przedmiot pozarolniczej działalności
   gospodarczej, ale także gdy stanowi on źródło przychodu odrębne od innych
   źródeł, również wtedy, gdy nie jest przedmiotem działalności gospodarczej
   podatnika (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof).

   Reasumując uważam, iż koszty remontu lokalu, który będzie Pani najmować, może
   Pani rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu, na podtawie art. 22 ust. 1
   ustawy o podf, ale tylko wtedy, gdy będzie Pani:
   -opodatkowana na zasadach ogólnych


   > 2. Na jakie nazwisko (moje czy dziecka) powinny być wystawione faktury
   > dokumentujące poniesione koszty?
   Uważamy, iż może Pani tak jak małżonkowie, rozliczyć PIT od całości dochodu
   (przychód - koszty), we wspólnym opodatkowaniu z dzieckiem.


   W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych ustawodawca
   wymaga aby oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z najmu
   przez jednego z małżonków zostało złożone właściwemu naczelnikowi urzędu
   skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
   którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej
   własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy.

   Przypuszczam, że tak samo będzie w przypadku dochodów ze wspólnego najmu Pani i
   małoletniego dziecka.


   Dokonany w oświadczeniu wybór zasady opodatkowania całości dochodu
   (przychodu) przez jednego z małżonków, obowiązuje przez dany rok podatkowy,
   chyba, że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpi podział
   majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadnie drugiemu z
   małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na podatek.

   Tak więc oświadczenie złożone przez małżonków w roku 2004 nie będzie już
   aktualne w roku 2005. Jeżeli zatem małżonkowie chcą aby w roku 2005
   podatek od dochodów (przychodów) z najmu rozliczał tylko jeden z nich - to
   powinni złożyć w tej sprawie nowe oświadczenie.


   Aby jedn
  • kasia20044 29.04.05, 00:42
   eksperci.gumulka napisał:

   > chmurka171 napisała:
   > > 1. Czy koszt remontu mogę zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu?
   >
   > Niestety nie. Koszty remontu nigdy nie będą u osoby fizycznej stanowiły
   kosztów uzyskania przychodu.
   > Wynajem został potraktowany jako źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu
   > nie tylko wówczas, gdy stanowi on przedmiot pozarolniczej działalności
   > gospodarczej, ale także gdy stanowi on źródło przychodu odrębne od innych
   > źródeł, również wtedy, gdy nie jest przedmiotem działalności gospodarczej
   > podatnika (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof).

   > Reasumując uważam, iż koszty remontu lokalu, który będzie Pani najmować, może
   > Pani rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu, na podtawie art. 22 ust. 1
   > ustawy o podf, ale tylko wtedy, gdy będzie Pani:
   > -opodatkowana na zasadach ogólnych

   Czy z tego wynika, że można rozliczyć jako koszty tylko wtedy, gdy się ma
   zarejestrowaną działalność gosp.?

   >
   > > 2. Na jakie nazwisko (moje czy dziecka) powinny być wystawione faktury
   > > dokumentujące poniesione koszty?
   > Uważamy, iż może Pani tak jak małżonkowie, rozliczyć PIT od całości dochodu
   > (przychód - koszty), we wspólnym opodatkowaniu z dzieckiem.

   Czyli nie ma znaczenia czy na nazwisko dziecka czy rodzica?
  • beata_katarzyna 29.04.05, 07:59
   szanowni eksperci
   Nie ma czegoś takiego jak wspólne opodatkowanie z dzieckiem.
   Wspólnie opodatkować mogą się jedynie małżonkowie (po spełnieniu warunków)
   Rodzice/samotni rodzice mają jedynie obowiązek doliczania w pewnych przypadkach
   dochodów dzieci małoletnich do swoich dochodów. Nie dotyczy to dochodów z pracy
   dziecka małoletniego, stypendiów i dochodów z przedmiotów oddanych dziecku do
   swobodnego użytku
  • beata_katarzyna 29.04.05, 07:54
   Moim zdaniem – dziecko staje się w tym przypadku samodzielnym podatnikiem,
   ponieważ rodzic/rodzice nie ma prawa doliczać do swoich dochodów - dochodów
   dziecka małoletniego z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.
   Trzeba wypełnić PIT-36 danymi dziecka i jeden z rodziców (opiekun prawny) musi
   go podpisać (nie znam zasad opodatkowania tego rodzaju umów – może lepszy byłby
   ryczałt – PIT-28 składa się do końca stycznia, tyle wiem).
   Faktury z pewnością nie mogą być wystawione na rodzica.
   Czy mogą być wystawione na dziecko – nie wiem.
   Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych (dziecko po 13 roku życia)
   może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów
   powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

   Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do
   czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od
   potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.
   Tyle Kodeks cywilny.
   Jak ma wyglądać potwierdzenie umowy? – nie mam pojęcia
   Czy dziecko w ogóle może dokonać odliczenia w ramach ulgi na remont i
   modernizację skoro nie zaspakajało własnych potrzeb mieszkaniowych – warunek
   dokonania odliczenia
  • kasia20044 29.04.05, 11:44
   Dzięki za uzupełnienie. Odpowiedź eksperta taka długa, niby wyczerpująca, ale
   jakoś trudno mi było wyciągnąć z tego meritum (moze to kwestia godziny?). Już
   wolę stwierdzenie, że ktoś czegoś nie wie, albo że sprawa nie jest jednoznaczna.

   Proszę jeszcze o krótką, konkretną odpowiedź: czy osoba fizyczna nie prowądzaca
   działaności gosp. przy rozliczaniu na zasadach ogólnych może w koszty zaliczyć
   remont mieszkania czy nie? A jak sprawa wygląda z amortyzacją?

   Pozdrawiam,
  • beata_katarzyna 29.04.05, 12:19
   Ja tylko uważam, że córka musi złożyć swoje zeznanie. "Wspólnie" z córką
   rozliczyć się nie można
   Nie wiem nic o rozliczeniu umowy najmu (tylko podstawy). Przykro mi.
  • chmurka171 30.04.05, 00:55
   Witam.
   Mam takie same odczucia dotyczące odpowiedzi eksperta jak kasia20044. Prawdę
   mówiąc odpowiedzi na swoje pytania nie znalazłam. Kilka lat temu złożyłam
   zapytanie w Izbie Skarbowej, czy można w koszty uzyskania przychodu zaliczyć
   koszty remontu. Odpowiedziano mi wtedy, że nie, ponieważ remont musiałby być
   przeprowadzony w okresie kiedy mieszkanie jest wynajęte, a ja remontowałam je
   po wyprowadzeniu się jednego lokatora i przed wprowadzeniem się kolejnego.
   Teraz miałam podobną sytuację. Odpowiedź eksperta zaś tak jakby z innej beczki.
   Natomiast amortyzację wpisuję w koszty uzyskania przychodu. Naliczam ją w
   następujący sposób: ilość m2 mnożę przez 988,-zł, następnie mnożę przez
   wskażnik 1,5% co daje amontyzację roczną. Jeśli mieszkanie było wynajmowane
   tylko przez kilka miesięcy w roku, to otrzymaną kwotę dzielę przez 12 i mnożę
   przez ilość miesięcy wynajmowania.
   Mam pytanie do beaty_katarzyny, bo wydaje mi się, że masz coś wspólnego z tą
   tematyką, może jesteś prawnikiem? Jeśli 17-letni syn jest właścicielem
   mieszkania własnościowego, to czy to mieszkanie jest "przedmiotem oddanym mu do
   swobodnego użytku"? Jesteś pewna, że tak jest? Bo mi- wprawdzie również wiele
   lat temu -w Izbie Skarbowej odpowiedziano, że nie. Kazano wpisywać dochód z
   najmu dziecka do mojego pita i co miesiąc wypełniać PIT-5, ale na nazwisko
   dziecka i jego NIP.
   Pomieszanie z poplątaniem.
   Pozdrawiam.
  • beata_katarzyna 30.04.05, 09:38
   Nie miałam racji:
   sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=39147&i_smpp_s_strona=1
   Sygnatura AD-III/415 - 43/2004

   "Zatem jeżeli rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytku z najmu mieszkania,
   stanowiącego własność dziecka, to przychody z tego tytułu winny być doliczone
   do dochodów rodziców, bowiem dochody dziecka z najmu lokalu mieszkalnego nie są
   dochodami z pracy, ani też lokal mieszkalny nie jest przedmiotem oddanym
   dziecku do swobodnego użytku. Płacenie zaliczek od dochodu z najmu i składanie
   deklaracji podatkowych na imię i nazwisko małoletniego dziecka nie stanowi o
   jego indywidualnym rozliczeniu po roku podatkowym.
   W świetle powyższego dochód małoletniej córki uzyskany z wynajmu lokalu
   mieszkalnego winien być rozliczony w zeznaniach podatkowych jej rodziców pod
   warunkiem, że rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytku z najmu
   przedmiotowego lokalu."

   Rodzi się zatem pytanie – kiedy rodzicom prawo pobierania pożytku z najmu nie
   przysługuje. Ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć.
  • beata_katarzyna 30.04.05, 09:45
   i jeszcze to: Sygnatura US35/FD1/415/17/04/GW
  • chmurka171 30.04.05, 23:55
   Wydaje mi się, że prawo pobierania pożytków może nie przysługiwać rodzicom
   wtedy, kiedy mają ograniczone prawa rodzicielskie. Nic innego nie przychodzi mi
   do głowy.
   Dzięki beata_katarzyna, przydały mi się Twoje linki.
   Pozdrawiam.
  • kasia20044 01.05.05, 18:54
   Hej!
   chmurka171 napisała:

   > Witam.
   > Mam takie same odczucia dotyczące odpowiedzi eksperta jak kasia20044. Prawdę
   > mówiąc odpowiedzi na swoje pytania nie znalazłam. Kilka lat temu złożyłam
   > zapytanie w Izbie Skarbowej, czy można w koszty uzyskania przychodu zaliczyć
   > koszty remontu.

   Wydawałoby się, że będzie to proste pytanie dla znawców podatków, a jednak
   eksperci nie stanęli na wysokości zadania. Czuję sie trochę rozczarowana; niby
   porady darmowe, no ale jednak, albo ktoś jest doradcą, albo nie. Po cichu
   liczyłam, że doczytają, poszperają gdzie potrzeba , a tu klops. Dobrze, że
   chociaz Beata coś dorzuciła.

   >Odpowiedziano mi wtedy, że nie, ponieważ remont musiałby być
   > przeprowadzony w okresie kiedy mieszkanie jest wynajęte, a ja remontowałam je
   > po wyprowadzeniu się jednego lokatora i przed wprowadzeniem się kolejnego.

   Taka odpowiedź jest trochę bez sensu; trudno prowadzić remont mając lokatora na
   głowie. Rozumiem, gdyby chodziło o wpis do ewidencji, tzn remont- przed.

   > Natomiast amortyzację wpisuję w koszty uzyskania przychodu.
   Dzięki za podp.

  Popularne wątki

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka