Dodaj do ulubionych

rozliczenie a rodzina zastepcza

13.07.07, 21:49
Mam pytanie na jakiej zasadzie obowiazuja rozliczenia podatkowe jezeli jestem
rodzina zastepcza dla dziecka 14-letniego?
Czy wypelniajac PIT musze uwzglednic swiadczenia dla rodzin zastepczych, ktore
otrzymuje na dziecko i czy przysluguja mi jakies ulgi lub odliczenia na to
dziecko?
Edytor zaawansowany
 • swietoslawy 14.07.07, 09:06
  trochę mało informacji - kto jest opiekunem prawnym dziecka, jakie świadczenia,
  na jakiej podstawie jest wykonywana funkcja rodziny zastępczej.

  Informacje wazne co wynika z takiego pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
  PBB3-415/9-30/2005Ma

  "za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna
  prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką,
  rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu
  odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również
  osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony
  praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 6 ust. 5 tej
  ustawy).Stosownie do art. 6 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych sposób opodatkowania, o którym mowa m.in. w ust. 4, nie ma
  zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej
  dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku
  dochodowym.Instytucja opiekuna prawnego dziecka określona została w art. 94 § 3
  i art. 145 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U.
  Nr 9, poz. 59 ze zm.).Zgodnie z art. 94 § 3 tej ustawy, jeżeli żadnemu z
  rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani,
  ustanawia się dla dziecka opiekę. W myśl art. 145 § 1 i § 2 ww. ustawy Kodeks
  rodzinny i opiekuńczy, opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach
  przewidzianych w tytule II niniejszego kodeksu. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy,
  skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód. Z
  przedstawionego w ww. wniosku stanu faktycznego oraz dołączonej kserokopii
  postanowienia Sądu Rejonowego w ... VI Wydział Rodzinny i Nieletnich wynika, iż
  Sąd postanowił ograniczyć Katarzynie K. władzę rodzicielską nad małoletnim ...
  przez umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej Anny K.Instytucję rodziny
  zastępczej reguluje art. 1121 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który
  stanowi, że jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej, obowiązek i prawo
  wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletniego umieszczonego w rodzinie
  zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jego wychowania oraz
  reprezentowania w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb
  jego utrzymania należą do rodziny zastępczej albo placówki
  opiekuńczo-wychowawczej. Inne obowiązki i prawa wynikające z władzy
  rodzicielskiej należą do rodziców małoletniego. Szczegółowe zasady umieszczania
  dzieci w rodzinach zastępczych wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
  pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).W myśl art. 72 § 1 tej ustawy
  dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się
  opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Umieszczenie dziecka w rodzinie
  zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu (art. 72 § 6 ww. ustawy 12
  marca 2004 r.).Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowania rodzina
  zastępcza podejmuje z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu
  orzeczenia sądu albo umowy, o której mowa w ust. 7 (art. 72 § 9 w/w ustawy z
  dnia 12 marca 2004 r.). W świetle cytowanych wyżej przepisów, funkcja rodziny
  zastępczej nie jest tożsama z funkcją opiekuna prawnego. Opiekuna prawnego
  ustanawia się do sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, w związku z
  brakiem rodziców lub całkowitym pozbawieniem ich władzy rodzicielskiej.
  Natomiast umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej występuje w sytuacji, gdy
  rodzice dziecka nie zapewniają dziecku właściwej opieki rodzicielskiej. Rodzina
  zastępcza wykonuje jedynie zlecone jej orzeczeniem sądu funkcje zapewniające
  dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu
  rozwoju.Z cytowanego wyżej przepisu art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych wynika, iż za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się
  jednegoz rodziców albo opiekuna prawnego (...). Zawarta w tym przepisie
  definicja osoby samotnie wychowującej dzieci jest wyczerpująca i nie przewiduje
  żadnych wyjątków, a katalog osób w niej wymienionych jest zamknięty i nie może
  podlegać wykładni rozszerzającej. Ponieważ podatniczka nie została ustanowiona
  opiekunem prawnym dla małoletniego siostrzeńca tylko rodziną zastępczą, w
  świetle art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie
  przysługuje jej preferencyjne opodatkowanie dochodów za 2004 r. przewidziane dla
  osób samotnie wychowujących dzieci.
 • swietoslawy 14.07.07, 09:10
  Jest tez nowa ulga za 2007 r. Tyle, że na szybko czytając wynika z tego
  przepisu, że skorzystać z niego mogą rodzice naturalni a nie opiekunowie prawni.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27,
  pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo
  odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym
  wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.
  2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i
  kwoty 120 zł.
  3. Odliczenie kwoty, o której mowa w ust. 2, dotyczy łącznie obojga rodziców, z
  zastrzeżeniem ust. 4. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od
  podatku obojga.
  4. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo
  separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie
  zamieszkują, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1.
  5. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z
  rodziców, o których mowa w ust. 4, odliczenie przysługuje każdemu z nich, o ile
  spełnione są warunki określone w ust. 1; w tym przypadku kwota odliczenia
  stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty, o której
  mowa w ust. 2.
 • katarina31 14.07.07, 09:41
  Rodzina zastepcza jestem tylko ja mimo ich jestem mezatka jestem rowniez
  opiekunem prawnym. Wiec czy rozliczajac sie z pidatku musze wykazac swiadczenia
  jakie otrzymujemy z PCPR dla rodzin zastepczych?
  Oraz czy sa moze jakies odliczenia z tego tytulu?
 • swietoslawy 14.07.07, 10:44
  przesyłam kilka interpretacji:

  Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  Sygnatura PD-2/415-6/04
  Data 2004.03.15


  Autor Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią


  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania


  Słowa kluczowe opieka
  rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
  źródła przychodu


  Pytanie podatnika

  Czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę zastępczą pełniącą
  funkcję pogotowia rodzinnego.


  Pismem z dnia 12.02.2004 r. (data wpływu 13.02.2004) uzupełnionym pismem z dnia
  26.02.2004 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n/Not. zwróciło się z
  prośbą o wyjaśnienie: czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę
  zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

  W przedmiotowym piśmie poinformowano: Starosta zgodnie z art. 33f ust. 2 ustawy
  z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr
  64 poz. 414) zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej – pełniącej
  zadania pogotowia rodzinnego. Rodzina otrzymuje wynagrodzenie z tytułu
  pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania.

  W przypadku tym obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Starosta również w tym
  wypadku opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne jeżeli ta osoba nie jest taką
  składką objęta. Umowę o pełnienie takiej funkcji podpisał Starosta Nakielski.
  Małżonkowie, którzy podjęli się tej roli są ubezpieczeni. Osoba, która pobiera
  świadczenia w związku z pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego, jest
  ubezpieczona w KRUS-ie. Również zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego
  1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153) w
  przypadku zbiegu tytułów do objęcia ubezpieczeniem składka odprowadzana jest
  wyłącznie z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia,
  czyli w tym konkretnym przypadku można uznać, iż składka odprowadzana jest do
  KRUS-u. Zasady naliczania świadczeń za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego
  regulują w sposób bardzo ogólny przepisy art. 33f ustawy z dnia 29 listopada
  1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z
  późn. zm.) oraz par. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r.
  w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 120, poz. 12884).

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n/Not. działając zgodnie z art. 14a § 1
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z
  późn.zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w
  sprawie, o której mowa w wyżej powołanym piśmie.

  Zgodnie z art. 33f ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
  społecznej (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn.zm.) rodzina zastępcza
  pełniąca zadania pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu
  pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania.
  Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest umowa zawarta ze starostą o pełnienie
  funkcji rodziny zastępczej, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy
  Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia oraz przepisy o systemie ubezpieczeń
  społecznych. Rodzina zastępcza oprócz wynagrodzenia wypłaconego na podstawie
  zawartej umowy uprawniona jest również do pomocy pieniężnej o której mowa w art.
  33g powołanej ustawy. Zarówno w ustawie o pomocy społecznej jak i w
  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin
  zastępczych (Dz. U. Nr 120 poz. 1284) przyznawanie wynagrodzenia rodzinom
  zastępczym pełniącym zadania pogotowia rodzinnego jest ściśle rozgraniczone od
  przyznawania tym rodzinom pomocy pieniężnej.

  Biorąc pod uwagę powołaną regulację prawną dotyczącą wynagrodzenia otrzymywanego
  przez rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego oraz
  rozgraniczenie tego wynagrodzenia od przyznawanej pomocy pieniężnej należy
  stwierdzić, że wynagrodzenie to nie stanowi świadczenia z pomocy społecznej, o
  którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Reasumując wynagrodzenie jakie otrzymuje rodzina zastępcza pełniąca zadania
  pogotowia rodzinnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako dochód tego
  małżonka, któremu wynagrodzenie przysługuje zgodnie z art. 33f ust. 3 ustawy o
  pomocy społecznej.
 • swietoslawy 14.07.07, 10:45
  Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  Sygnatura US. PDOF/415/13/04
  Data 2004.03.23


  Autor Urząd Skarbowy w Ropczycach


  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot
  opodatkowania --> Dochody małoletnich dzieci


  Słowa kluczowe małoletni
  opieka
  rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)


  Pytanie podatnika

  Czy małżonkowie stanowiący rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka będąc
  jednocześnie opiekunami prawnymi są obowiązani doliczać do swoich dochodów
  dochody małoletniego dziecka otrzymywane z tytułu renty rodzinnej?


  Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu 17.03.2004 r.)
  w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa
  podatkowego w indywidualnej sprawie, tj. czy małżonkowie stanowiący rodzinę
  zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi są
  obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka otrzymywane
  z tytułu renty rodzinnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z
  art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.
  926 ze zm.), uprzejmie informuje:

  Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób
  fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), od osób samotnie
  wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek,
  na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny oraz dzieci do ukończenia 25 lat
  uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w
  przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach o wyższych szkołach
  zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem
  dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w
  wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, podatek może być określony,
  na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku
  obliczonego od połowy łącznych dochodów. W myśl art. 6 ust. 8 ww. ustawy, zasada
  ta nie ma zastosowania, gdy osoba samotna wychowująca dziecko lub jej dziecko
  uzyskały przychody opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia
  20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
  osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

  Za osobę samotnie wychowującą dzieci (art. 6 ust. 5 ww. ustawy) uważa się
  jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną,
  kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do
  której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie
  wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim,
  jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
  pozbawienia wolności.

  Stosownie do zapisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dochody
  małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich
  pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku,
  dolicza się do dochodów rodziców lub dochodów osób, o których mowa w art. 6 ust.
  4 (osoby samotnie wychowujące dzieci), chyba że rodzicom nie przysługuje prawo
  pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

  Jakkolwiek do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy
  rodzicielskiej (art. 155 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), to jednak
  dochody z majątku małoletniego dziecka, którymi sprawujący opiekę zarządza, mogą
  być obracane wyłącznie na potrzeby tegoż małoletniego, a nie na potrzeby
  sprawującego opiekę lub jego rodziny, a zatem brak jest z tego względu
  jakiegokolwiek łączenia dla celów podatkowo-prawnych dochodów opiekuna prawnego
  z dochodami osoby małoletniej poddanej jego opiece.

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że państwo stanowią rodzinę
  zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi.
  Rodzina zastępcza nie posiada zatem uprawnień ani rodziny naturalnej, ani osoby
  przysposabiającej, wynikających z ustawy z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny
  i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Nie ma również, jak wynika z wyżej
  zacytowanego przepisu, obowiązku doliczać do swoich dochodów, dochodów
  małoletnich dzieci, dla których stanowi rodzinę zastępczą. W takiej sytuacji,
  jeżeli małoletnie dziecko osiąga wymienione dochody (renta rodzinna), należy
  złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie takie
  wypełniają i podpisują w imieniu dziecka opiekunowie prawni.

  W związku z powyższym Urząd potwierdza stanowisko wyrażone przez państwo w
  przedmiotowej sprawie.
 • swietoslawy 14.07.07, 10:45
  Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  Sygnatura IS.Si.WD-415-48/04/JS
  Data 2004.04.27


  Autor Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach
  Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim


  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zeznania podatkowe --> Termin i
  zasady sporządzania zeznań


  Słowa kluczowe rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
  zeznanie roczne


  Pytanie podatnika

  Jestem osobą niezamężną. Osiągam dochody w ramach stosunku pracy oraz z
  indywidualnie wykonywanych usług na rzecz jednostek organizacyjnych na podstawie
  umów zlecenia. W grudniu 2002 r. zaopiekowałam się małoletnim dzieckiem, która
  ze względu na brak zainteresowaniaze strony naturalnej rodziny miała zostać
  oddana do domu dziecka. Od końca grudnia 2002 r. dziecko zamieszkało ze mną. Z
  uwagi na konieczność uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Rejonowego wydano
  wskutek rezygnacji naturalnej rodziny ze sprawowania opieki nad dzieckiem
  dopiero w dniu 8 stycznia 2003 r. mogłam złożyć formalny wniosek do Sądu o
  ustanowienie mnie rodziną zastępczą. Z powodu przedłużającej się procedury
  postanowieniem z dnia 13 czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy orzekł o ustanowieniu mnie
  rodziną zastępczą dla małoletniej do czasu zakończenia postępowania w sprawie.
  Po wydaniu powyższego postanowienia siostra małoletniej, która dotychczas nie
  wykazywała żadnego zainteresowania dzieckiem, wystąpiła do Sądu z wnioskiem o
  pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej i ustanowienie jej rodziną zastępczą.
  Postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się wydaniem w dniu 10 lutego 2004
  r. orzeczenia, na mocy którego zostałam ustanowiona rodziną zastępczą, jednakże
  orzeczenie to, wskutek złożenia przez uczestniczkę postępowania zapowiedzi
  apelacji, nie jest jeszcze prawomocne.Przedstawione wyżej okoliczności oraz
  załączone dokumenty potwierdzają fakt samotnego wychowywania przeze mnie
  małoletniego dziecka przez cały rok 2003. Czy w związku z powyższym przysługuje
  mi prawo rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 jako osoba samotnie
  wychowująca małoletnie dziecko?


  W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
  od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) , od osób
  samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie, podatek może być
  określony, z zastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu
  podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby
  samotnie wychowującej dzieci. Ten sposób opodatkowania, zgodnie z art.6 ust.8
  nie ma zastosowania gdy osoby samotnie wychowującej dziecko lub do jej dziecka
  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
  podatku dochodowym od niektórych przepisów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.
  U. z 2000 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zmian. ).

  Stosownie do art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym za osobę samotnie
  wychowującą dzieci uważa sie jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli
  osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo
  osobą w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
  Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w
  związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich
  lub odbywa karę pozbawienia wolności.

  Z art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że jeżeli sąd opiekuńczy
  nie postanowi inaczej, obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą
  małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w placówce
  opiekuńczo-wychowawczej, jego wychowania oraz reprezentowania w dochodzeniu
  świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania należą do
  rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczo-wychowawczej. Inne obowiązki i prawa
  wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców małoletniego.W opisanym
  stanie faktycznym Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 13.06.2003 r., ustanowił
  Panią rodziną zastępczą dla małoletniej i zarządził umieszczenie jej w w/w
  rodzinie zastępczej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie
  niniejszej. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2004 r. Sąd Rejonowy ograniczył
  władzę rodzicielską ojca w stosunku do jego małoletniej córki przez umieszczenie
  jej w rodzinie w rodzinie zastępczej oraz ustanowił Panią rodziną zastępczą dla
  ww.małoletniej.

  Zgodnie z art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sprawy doboru rodzin
  zastępczych oraz współdziałania sądów opiekuńczych z organami adminiestracji
  państwowej w tych sprawach, a także zakresu i form pomocy Państwa na rzecz
  dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zasady odpłatności rodziców za
  pobyt ich dzieci w tych rodzinach oraz postępowanie w tych sprawach - regulują
  odrębne przepisy. Zastosowanie tu mają przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990
  r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zmian.). Art.
  33c ust. 1 tej ustawy stanowi, że dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo
  opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.
  Zgodnie z art. 33c ust. 2 ww. ustawy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
  następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, zaś stosownie do art.33c
  ust. 4 rodzina zastępcza podejmuje obowiązek opieki nad dzieckiem i jego
  wychowania z dniem umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie
  orzeczenia sądu opiekuńczego albo umowy, o której mowa w ust.3.

  Jak z powyższego wynika, z dniem 13 czerwca 2003 r. stała się Pani opiekunem
  prawnym małoletniej i spełniając ponadto wymóg powołanego wyżej art.6 ust.5
  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, może
  opodatkować swoje dochody osiągnięte w 2003 r. w sposób przewidziany dla osób
  samotnie wychowujących dzieci.
 • swietoslawy 14.07.07, 10:47
  Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  Sygnatura U.S.Ia/2/415/1-PI/05
  Data 2005.04.25


  Autor Urząd Skarbowy w Łańcucie


  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot
  opodatkowania --> Dochody małoletnich dzieci


  Słowa kluczowe doliczenie
  dzieci i młodzież
  rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)


  Pytanie podatnika

  Czy podatniczka opiekująca się małoletnim dzieckiem na podstawie postanowienia o
  ustanowieniu rodziny zastępczej ma obowiązek w zeznaniu rocznym doliczać do
  swoich dochodów dochody tego dziecka?


  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i §
  4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
  60), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób
  fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
  dnia 23.03.2005 r. (wpływ do Urzędu w dniu 5.04.2005 r.) przez panią Annę P. w
  sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania
  prawa podatkowego w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia
  uznać, że przedstawione przez stronę stanowisko jest prawidłowe w stanie
  faktycznym przedstawionym we wniosku.

  W dniu 5.04.2005 r. pani Anna P. złożyła w tutejszym organie podatkowym wniosek
  w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania
  prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu
  faktycznego wynika, że pani P. opiekuje się małoletnim dzieckiem, na podstawie
  postanowienia o ustanowieniu rodziny zastępczej. Dziecko to w roku podatkowym
  uzyskało dochody z tytułu emerytury-renty i ZUS dokonał rocznego rozliczenia
  tych dochodów na formularzu PIT-40A. W świetle przedstawionych faktów
  podatniczka postawiła pytanie: czy powinna doliczać dochody małoletniego dziecka
  do swojego zeznania rocznego. Zdaniem pani podolec nie ma ona obowiązku doliczać
  do swoich dochodów dochodów małoletniego dziecka, o którym mowa wyżej.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1
  ustawy - Ordynacja podatkowa, odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego
  we wniosku informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z
  wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych
  im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców lub dochodu osób, o
  których mowa w art. 6 ust. 4 (osób samotnie wychowujących dzieci), chyba że
  rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów ich
  dzieci. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pani stanowi
  rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka. Rodzina zastępcza nie posiada
  uprawnień ani rodziny naturalnej, ani osoby przysposabiającej, wynikających z
  ustawy z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59
  ze zm.). W związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie potwierdza
  stanowisko podatniczki w przedmiotowej sprawie, uznając, że nie ma ona obowiązku
  doliczać do swoich dochodów małoletniego dziecka, dla którego stanowi rodzinę
  zastępczą.

  Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez
  wnioskodawcę we wniosku z dnia 5.04.2005 r. i stanu prawnego obowiązującego w
  dniu udzielenia tej interpretacji. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja
  podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jak stanowi
  art. 14b § 2 ww. ustawy, jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów
  kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo
  uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 ww.
  ustawy - Ordynacja podatkowa.
 • swietoslawy 14.07.07, 10:49
  Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  Sygnatura PD III/415-32/05
  Data 2005.04.27


  Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach


  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot
  opodatkowania --> Dochody małoletnich dzieci


  Słowa kluczowe małoletni
  opieka
  preferencyjne opodatkowanie dochodów
  rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
  zeznanie podatkowe


  Pytanie podatnika

  W jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz
  rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję
  rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia
  funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.


  POSTANOWIENIE

  Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik
  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko
  przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i
  sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 02.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu
  dnia 02.03.2005 r.), uzupełnionym w dniu 11.04.2005 r. w sprawie dotyczącej: W
  jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz
  rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję
  rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia
  funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.

  UZASADNIENIE:

  Stan faktyczny opisany we wniosku: Z okoliczności opisanych we wniosku wynika,
  że wnioskodawczyni sprawuje opiekę w ramach rodziny zastępczej nad dwójką
  niepełnoletnich dzieci, których matka obecnie już nie żyje. Do wniosku
  załączono:- kserokopię postanowienia Sądu Rejonowego w K. wydz. Rodzinnego i
  Nieletnich z dnia 00.00.1996 r., w którym sąd ustanowił dla małoletniego A. S.
  rodzinę zastępczą w osobie wnioskodawczyni i jej męża oraz zobowiązał rodzinę
  zastępczą do składania rocznych sprawozdań dotyczących osoby małoletniego.
  Ponadto sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej matce małoletniego oraz
  zawiesił wykonywanie władzy rodzicielskiej ojcu małoletniego,- kserokopię
  postanowienia Sądu Rejonowego w K. wydz. Rodzinnego i Nieletnich z dnia 00.00
  1997 r., na podstawie którego sąd ustanowił dla małoletniej K. K. rodzinę
  zastępczą w osobie wnioskodawczyni i jej męża oraz postanowił ograniczyć
  rodzicom małoletniego dziecka władzę rodzicielską,- kserokopię PIT - 40A
  wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w C. dotyczący
  uzyskanych przez wnioskodawczynię w 2004r. dochodów z tytułu emerytur i rent
  krajowych oraz innych świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o
  podatku dochodowym od osób fizycznych,- kserokopię PIT - 40A wystawiony przez
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. dotyczący uzyskanych w 2004 r. przez
  małoletniego A. S. dochodów z tytułu emerytur i rent krajowych oraz innych
  świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych,- kserokopię PIT - 40A wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń
  Społecznych oddział w C. dotyczący uzyskanych w 2004 r. przez małoletnią K. K.
  dochodów z tytułu emerytur i rent krajowych oraz innych świadczeń, o których
  mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W dniu
  11.04.2005 r. wnioskodawczyni uzupełniła swoje pismo z dnia 02.03.2005 r. o
  dodatkowe informacje. Wyjaśniła, iż została ustanowiona opiekunem prawnym dla
  jednego z dzieci przyjętych do rodziny zastępczej, tj. dla małoletniego A. S. od
  dnia 1 lutego 2000 r. i opiekę tę sprawuje nadal. Podatniczka fakt sprawowania
  opieki prawnej nad małoletnim udokumentowała Zaświadczeniem Sądu Rejonowego w K.
  z dnia 03.02.2000 r. Wnioskodawczyni w 2004 r. poza emeryturą nie uzyskała
  innych dochodów, nie prowadziła również działalności gospodarczej w żadnej
  formie. Od 2001 r. wnioskodawczyni jest wdową. Małoletni, nad którymi sprawuje
  pieczę oraz opiekę prawną w ramach rodziny zastępczej w 2004 r. uzyskały jedynie
  dochody rozliczone przez ZUS na PIT - 40A. Wnioskodawczyni posiada tytuł prawny
  (umowę najmu) spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego oraz dowody wpłat
  na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz na komitet rodzicielski.

  Stanowisko wnioskodawcy: W piśmie z dnia 02.03.2005 r. wnioskodawczyni zawarła
  pogląd, iż gdyby chciała rozliczyć się na PIT -36 wraz z załączonymi PIT - D i
  PIT - O i zastosować zasady preferencyjnego opodatkowania niepełnych rodzin,
  straci niesłusznie jedną kwotę wolną od podatku przypadającą na jedno dziecko.
  Gdyby zaś nie skorzystała z przysługujących ulg na remont i darowiznę,
  niesłusznie straci te odliczenia, natomiast pozostaną trzy rozliczenia roczne
  dokonane przez ZUS z trzema odliczeniami kwot wolnych od podatku. Zdaniem
  wnioskodawczyni nie jest ona samotnym rodzicem, lecz opiekunem prawnym
  niepełnoletnich dzieci w rodzinie zastępczej. Powinna złożyć PIT - 36 z
  załącznikami PIT - M, D, O i zastosować trzy kwoty wolne od podatku (na siebie i
  dwójkę dzieci).

  Ocena prawna stanowiska pytającego. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 5 ustawy z
  dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z
  2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za osobę samotnie wychowującą dzieci uznaje się
  jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną,
  kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do
  której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie
  wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim,
  jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
  pozbawienia wolności.Stosownie do art. 6 ust. 4 ww. ustawy, od osób samotnie
  wychowujących dzieci w znaczeniu podanym wyżej, które wychowywały w roku
  podatkowym:1.dzieci małoletnie,2.dzieci, bez względu na wiek, na które, zgodnie
  z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,3.dzieci do
  ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie
  oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych
  szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z
  wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów
  w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku- podatek może być
  określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu
  podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby
  samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych
  dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób
  zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

  Stosownie do art. 6 ust. 8 ustawy, wyżej wskazany, preferencyjny sposób
  opodatkowania, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie
  wychowującej dziecko lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
  20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
  osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), za
  wyjątkiem dochodów (przychodów ) z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub umów o
  podobnym charakterze, to jest dochodów o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o
  zryczałtowanym podatku dochodowym. Preferencyjny sposób opodatkowania nie ma
  zastosowania również w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dziecko lub
  do jej dziecka znajdują zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku
  dochodowym (tj. do którejś z tych osób mają zastosowanie przepisy o podatku
  liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

  Należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  wskazują zasady opodatkowania dochodów dzieci z dochodami rodziców lub osób
  samotnie wychowujących dzieci. Otóż zgo
 • swietoslawy 14.07.07, 10:47
  odzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  Sygnatura US-I-1-410-3-10/05
  Data 2005.03.21


  Autor Urząd Skarbowy w Giżycku


  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów
  Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


  Słowa kluczowe rodzice
  rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)


  Pytanie podatnika

  Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej
  niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej


  Płatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z wnioskiem
  owydanie interpretacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku
  dochodowego od osób fizycznych tj. wątpliwości dotyczyły opodatkowania
  wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
  wielodzietnej rodziny zastępczej.
  Jak wynika ze złożonego wniosku - wynagrodzenie powyższe przysługuje rodzinie
  zastępczej zawodowej z tytułu opieki i wychowania powierzonych dzieci na
  podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.
  593) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października
  2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344).

  Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
  społecznej - zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza
  otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
  Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest umowa zawarta ze starostą o pełnienie
  funkcji zawodowej rodziny zastępczej, do której mają zastosowanie przepisy
  Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia - art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
  społecznej.
  Rodzina zastępcza oprócz wynagrodzenia wypłaconego na podstawie zawartej umowy
  uprawniona jest - na podstawie art. 78 powołanej wyżej ustawy o pomocy
  społecznej - do pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
  każdego umieszczonego w niej dziecka.Przyznane rodzinie zastępczej zawodowej
  niespokrewnionej z dzieckiem wynagrodzenie jest ściśle rozgraniczone od
  przyznawanej tej rodzinie pomocy pieniężnej, a także od świadczeń z pomocy
  społecznej.

  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
  zwalnia się z opodatkowania przyznaną na podstawie odrębnych przepisów pomoc
  pieniężną dla rodzin zastępczych, a na podstawie art. art. 21 ust. 1 pkt 24
  świadczenia z pomocy społecznej.

  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wynagrodzenie otrzymywane przez
  zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą nie stanowi pomocy
  pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym
  jak również świadczenia z pomocy społecznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt
  79 tejże ustawy.
  Reasumując, wynagrodzenie jakie otrzymuje rodzina pełniąca funkcję zawodowej
  niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej podlega opodatkowaniu podatkiem
  dochodowym.
 • swietoslawy 14.07.07, 10:50
  Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  Sygnatura PD III/415-32/05
  Data 2005.04.27


  Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach


  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot
  opodatkowania --> Dochody małoletnich dzieci


  Słowa kluczowe małoletni
  opieka
  preferencyjne opodatkowanie dochodów
  rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
  zeznanie podatkowe


  Pytanie podatnika

  W jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz
  rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję
  rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia
  funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.


  POSTANOWIENIE

  Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik
  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko
  przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i
  sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 02.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu
  dnia 02.03.2005 r.), uzupełnionym w dniu 11.04.2005 r. w sprawie dotyczącej: W
  jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz
  rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję
  rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia
  funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.

  UZASADNIENIE:

  Stan faktyczny opisany we wniosku: Z okoliczności opisanych we wniosku wynika,
  że wnioskodawczyni sprawuje opiekę w ramach rodziny zastępczej nad dwójką
  niepełnoletnich dzieci, których matka obecnie już nie żyje. Do wniosku
  załączono:- kserokopię postanowienia Sądu Rejonowego w K. wydz. Rodzinnego i
  Nieletnich z dnia 00.00.1996 r., w którym sąd ustanowił dla małoletniego A. S.
  rodzinę zastępczą w osobie wnioskodawczyni i jej męża oraz zobowiązał rodzinę
  zastępczą do składania rocznych sprawozdań dotyczących osoby małoletniego.
  Ponadto sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej matce małoletniego oraz
  zawiesił wykonywanie władzy rodzicielskiej ojcu małoletniego,- kserokopię
  postanowienia Sądu Rejonowego w K. wydz. Rodzinnego i Nieletnich z dnia 00.00
  1997 r., na podstawie którego sąd ustanowił dla małoletniej K. K. rodzinę
  zastępczą w osobie wnioskodawczyni i jej męża oraz postanowił ograniczyć
  rodzicom małoletniego dziecka władzę rodzicielską,- kserokopię PIT - 40A
  wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w C. dotyczący
  uzyskanych przez wnioskodawczynię w 2004r. dochodów z tytułu emerytur i rent
  krajowych oraz innych świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o
  podatku dochodowym od osób fizycznych,- kserokopię PIT - 40A wystawiony przez
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. dotyczący uzyskanych w 2004 r. przez
  małoletniego A. S. dochodów z tytułu emerytur i rent krajowych oraz innych
  świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych,- kserokopię PIT - 40A wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń
  Społecznych oddział w C. dotyczący uzyskanych w 2004 r. przez małoletnią K. K.
  dochodów z tytułu emerytur i rent krajowych oraz innych świadczeń, o których
  mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W dniu
  11.04.2005 r. wnioskodawczyni uzupełniła swoje pismo z dnia 02.03.2005 r. o
  dodatkowe informacje. Wyjaśniła, iż została ustanowiona opiekunem prawnym dla
  jednego z dzieci przyjętych do rodziny zastępczej, tj. dla małoletniego A. S. od
  dnia 1 lutego 2000 r. i opiekę tę sprawuje nadal. Podatniczka fakt sprawowania
  opieki prawnej nad małoletnim udokumentowała Zaświadczeniem Sądu Rejonowego w K.
  z dnia 03.02.2000 r. Wnioskodawczyni w 2004 r. poza emeryturą nie uzyskała
  innych dochodów, nie prowadziła również działalności gospodarczej w żadnej
  formie. Od 2001 r. wnioskodawczyni jest wdową. Małoletni, nad którymi sprawuje
  pieczę oraz opiekę prawną w ramach rodziny zastępczej w 2004 r. uzyskały jedynie
  dochody rozliczone przez ZUS na PIT - 40A. Wnioskodawczyni posiada tytuł prawny
  (umowę najmu) spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego oraz dowody wpłat
  na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz na komitet rodzicielski.

  Stanowisko wnioskodawcy: W piśmie z dnia 02.03.2005 r. wnioskodawczyni zawarła
  pogląd, iż gdyby chciała rozliczyć się na PIT -36 wraz z załączonymi PIT - D i
  PIT - O i zastosować zasady preferencyjnego opodatkowania niepełnych rodzin,
  straci niesłusznie jedną kwotę wolną od podatku przypadającą na jedno dziecko.
  Gdyby zaś nie skorzystała z przysługujących ulg na remont i darowiznę,
  niesłusznie straci te odliczenia, natomiast pozostaną trzy rozliczenia roczne
  dokonane przez ZUS z trzema odliczeniami kwot wolnych od podatku. Zdaniem
  wnioskodawczyni nie jest ona samotnym rodzicem, lecz opiekunem prawnym
  niepełnoletnich dzieci w rodzinie zastępczej. Powinna złożyć PIT - 36 z
  załącznikami PIT - M, D, O i zastosować trzy kwoty wolne od podatku (na siebie i
  dwójkę dzieci).

  Ocena prawna stanowiska pytającego. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 5 ustawy z
  dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z
  2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za osobę samotnie wychowującą dzieci uznaje się
  jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną,
  kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do
  której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie
  wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim,
  jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
  pozbawienia wolności.Stosownie do art. 6 ust. 4 ww. ustawy, od osób samotnie
  wychowujących dzieci w znaczeniu podanym wyżej, które wychowywały w roku
  podatkowym:1.dzieci małoletnie,2.dzieci, bez względu na wiek, na które, zgodnie
  z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,3.dzieci do
  ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie
  oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych
  szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z
  wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów
  w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku- podatek może być
  określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu
  podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby
  samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych
  dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób
  zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

  Stosownie do art. 6 ust. 8 ustawy, wyżej wskazany, preferencyjny sposób
  opodatkowania, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie
  wychowującej dziecko lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
  20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
  osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), za
  wyjątkiem dochodów (przychodów ) z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub umów o
  podobnym charakterze, to jest dochodów o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o
  zryczałtowanym podatku dochodowym. Preferencyjny sposób opodatkowania nie ma
  zastosowania również w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dziecko lub
  do jej dziecka znajdują zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku
  dochodowym (tj. do którejś z tych osób mają zastosowanie przepisy o podatku
  liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

  Należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  wskazują zasady opodatkowania dochodów dzieci z dochodami rodziców lub osób
  samotnie wychowujących dzieci. Otóż zgo
 • swietoslawy 14.07.07, 10:51
  Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  Sygnatura IUSIPD1/415/27/05
  Data 2005.04.28


  Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach


  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania


  Słowa kluczowe małoletni
  osoba samotnie wychowująca dzieci
  rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
  rozliczenie roczne


  Pytanie podatnika

  Czy w rozliczeniu (zeznaniu) za 2004 r. podatnik może zastosować ulgę podatkową
  należną osobie samotnie wychowującej dziecko z uwagi na sprawowanie opieki nad
  dziećmi jako opiekun prawny i w ramach rodziny zastępczej?


  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie z
  art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
  (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), stwierdza, że stanowisko Pani
  przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005 r. o udzielenia pisemnej
  interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w
  zakresie korzystania z ulgi przysługującej osobie samotnie wychowującej z uwagi
  na sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach rodziny zastępczej jest nieprawidłowe.

  W dniu 09.03.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
  wpłynął Pani wniosek o interpretację przepisów podatkowych, który następnie
  uzupełniła Pani pismem z dnia 25.04.2005 r. W pismach występuje Pani z
  zapytaniem czy w 2004 r. może zastosować ulgę podatkową należną osobie samotnie
  wychowującej dziecko i przedstawia Pani następujący stan faktyczny:� jest Pani
  osobą samotną - panna,� opiekunem prawnym małoletnich dzieci została Pani
  ustanowiona przez Sąd w m-cu listopadzie 2002 r.,� Postanowieniem z czerwca 2003
  r. Sąd zarządził umieszczenie małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej,� zgodnie
  z Postanowieniem Sądu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie umieścił dzieci w
  rodzinie zastępczej tj. u Pani, będącej równocześnie opiekunem prawnym dzieci,�
  dzieci pozostawały pod Pani opieką do chwili przysposobienia - Postanowienie
  Sądu z m-ca stycznia 2004 r., które uprawomocniło się dnia 3 lutego 2004 r.,� do
  dnia 19 kwietnia 2004 r. prowadziła Pani pozarolniczą działalność gospodarczą
  opodatkowaną w formie zasad ogólnych.

  W sprawie wyraża Pani pogląd, iż wygaśnięcie prawnej opieki nad dzieckiem w
  ramach rodziny zastępczej (wobec uprawomocnionego postanowienia sądowego o
  przysposobieniu) w ciągu roku podatkowego nie pozbawia prawa do skorzystania z
  ulgi przysługującej osobom samotnie wychowującym dzieci.

  Powyższe zagadnienie reguluje art. 6 ust. 4, ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 10
  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
  jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.):ust. 4 Od osób samotnie
  wychowujących w roku podatkowym:
  1) dzieci małoletnie,
  2) dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
  3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w
  przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w
  przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te
  nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego,
  renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku
  - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w
  rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy
  dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że
  do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w
  sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
  ust. 5 Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo
  opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem,
  rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w
  rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się
  również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został
  pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
  ust. 8 Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w
  sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej
  dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o
  zryczałtowanym podatku dochodowym.
  ust. 9 Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2
  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, niekorzystających jednocześnie z
  opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach
  określonych w art. 30c, albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  ust. 10 Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do
  podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i
  4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

  Biorąc pod uwagę cytowany wyżej przepis art. 6 ust. 5 ustawy o podatku
  dochodowym stwierdza się, iż stanowisko Pani jest nieprawidłowe ponieważ rodzina
  zastępcza w świetle przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
  opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zm.) nie jest tożsama z funkcją
  opiekuna prawnego, który jest wymieniony w przepisie podatkowym. Zatem, osoba
  samotna, pełniąca funkcję rodziny zastępczej nie może skorzystać z
  preferencyjnego rozliczania swoich dochodów.

  Jednakże z podstawionego stanu faktycznego (dokumentów) wynika, iż jako osoba
  samotna była Pani ustanowiona przez Sąd również opiekunem prawnym tychże dzieci
  (od m-ca listopada 2002 r. do m-ca lutego 2004 r.) wobec czego, zgodnie z
  przepisami podatkowymi przysługuje Pani prawo do zastosowania ulgi
  przysługującej osobie samotnie wychowującej dziecko. Ulga ta nie wynika jednak z
  tytułu powierzenia Pani opieki nad dziećmi w ramach rodziny zastępczej lecz z
  faktu powierzenia Pani przez sąd opieki nad małoletnimi dziećmi i funkcji
  opiekuna prawnego.

  Fakt, iż status opiekuna prawnego nadającego prawo do preferencyjnego
  rozliczania swoich dochodów ustał w ciągu roku podatkowego - 2004 nie ma
  znaczenia w sprawie, gdyż przepisy normujące omawiany sposób opodatkowania nie
  wymagają aby osoba uprawniona wychowywała dziecko przez cały rok podatkowy.

  Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w powołanym na wstępie
  piśmie oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


 • swietoslawy 14.07.07, 10:55
  wynika, że marnie wyglądają szanse na jakieś bonusy podatkowe. Ale zaznaczam, że
  to wszystko w weekend na szybko. może inne internauta dorzuci coś ze swojej
  wiedzy/doświadczeń.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.