Dodaj do ulubionych

PIT36 / PIT37 (przych. z tyt. zakazu konkurencji)

27.04.08, 19:40
Jaki mam wypełnić jeśli oprócz dochodw z pracy otrzymałam także od
byłego pracodawcy przychody z tytułu wynagrodzenia za zakaz
konkurencji, od których nie pobierane były zaliczki na podatek?)
Jeśli o czasie wypełnię PIT 36 zamiast PIT 37 lub na odwrót (a
zapłacę podatek w terminie) czy grożą mi jakieś sankcje?
Wydaje mi się, że przychody z tyt. zakazu konkurencji to inne źródła
z art. 10 ust. 1 pkt 9). Czy słusznie?
Edytor zaawansowany
 • swietoslawy 27.04.08, 20:27
  Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa
  podatkowego
  Sygnatura IX-005/192/Z/K/07
  Data 2007.07.30  Autor Urząd Skarbowy Łódź-Widzew  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych  Słowa kluczowe odszkodowania
  zakaz konkurencji  Pytanie podatnika Czy odszkodowanie wypłacone w związku z zakazem
  prowadzenia działalności konkurencyjnej określone w umowie o zakazie
  konkurencji zawartej pomiędzy podmiotami, które pozostawały w tym
  stosunku prawnym po ustaniu stosunku pracy ma charakter wyłącznie
  cywilnoprawny i nie podlega unormowaniu prawa pracy i winno zostać
  uwzględnione w deklaracji PIT-8C ?
  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
  podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu
  Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko
  przedstawione w złożonym wniosku z dnia 13.06.2007r.

  Wnioskiem z dnia 13.06.2007r. wystąpił Pan o wydanie pisemnej
  interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

  Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w dniu 12
  lutego 2004 roku pomiędzy Panem, żoną a yyy S.A. została zawarta
  umowa pożyczki zmieniona aneksem nr I w dniu 23 kwietnia 2004 roku.

  W yyy S.A. był _Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas
  nieokreślonych od dnia 17 września 2003 roku. W dniu 5 lipca 2005
  roku spółka wręczyła Panu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę
  za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, który to okres upłynął w dniu 31
  sierpnia 2005 roku.

  W dniu 9 listopada 2005 roku (po ustaniu stosunku pracy) pomiędzy
  Panem a yyy S.A. została zawarta Umowa o zakazie konkurencji. W
  umowie tej strony uregulowały:

  1. kwestie dotyczące zwolnienia ze spłaty pożyczki udzielonej przez
  yyy S.A. w dniu 12.02.2004r. i zmienionej aneksem w dniu
  23.04.2004r., która wraz z odsetkami na dzień podpisania umowy o
  zakazie konkurencji wynosiła 382.919,18 zł (350.000,00 zł +
  32.919,18 zł),

  2. kwestie dotyczące zapłaty odszkodowania przez yyy S.A. w związku
  z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Krzysztofa
  Fudałę przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w wysokości
  382.919,18 zł.

  Otrzymał Pan od yyy SA informacje o dochodach PIT-11 za okres od
  01.12.2006 do 31.12.2006r z kwotą dochodu z wynagrodzenia z umowy o
  prace w wysokości 382.919,18 zł i zaliczką na podatek w kwocie
  141.690,00 zł dot. odszkodowania w związku z zawartą umową o zakazie
  konkurencji oraz PIT-8C za 2006r z kwotą umorzenia pożyczki i
  odsetek.

  Wg Pana stanowiska płatnik yyy S.A. dokonał nieprawidłowego
  rozliczenia gdyż przyjął, iż odszkodowanie w związku z zakazem
  prowadzenia działalności konkurencyjnej w wysokości 382.919,18 zł
  stanowi wynagrodzenie ze stosunku pracy a podatek dochodowy od osób
  fizycznych zgodnie ze skalą podatkową 141.690,00 zł W Pana opinii
  odszkodowanie to ma charakter wyłącznie cywilnoprawny i nie stanowi
  wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz nie podlega przepisom prawa
  pracy. Co za tym idzie yyy S.A. powinien był wykazać w deklaracji
  PIT -8C przychód w wysokości 382.919,18 zł.

  Jednocześnie wyraża Pan pogląd, że zobowiązanie Pana z tytułu
  zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowania w
  związku z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej wygasło
  przez jego zapłacenia (potrącenie zaliczki na podatek) przez yyy
  S.A.

  Uważa Pan również że, w związku ze zwolnieniem z tytułu spłaty
  pożyczki yyy S.A. powinien był wystawić dwie deklaracje PIT-8C: na
  Pana i na żonę z wykazanym przychodem po 1/2 kwoty zwolnienia, tj.
  po 191.459,59 zł.

  Zgodnie z treścią art.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.)
  opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju
  dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a, 52c
  oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji
  podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl artykułu 21 ust. 1 pkt
  3 lit. d) wspomnianej ustawy wolne od podatku dochodowego są
  otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania
  wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów
  wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem
  odszkodowań przyznanych na podstawie zapisów o zakazie konkurencji.

  W myśl art. 11 ust. 1 ww ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art.
  14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są
  otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku
  kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość
  otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  W myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za
  przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej
  oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju
  wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczoną w naturze bądź
  ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i
  świadczeń , a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze,
  wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki,
  nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty
  niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona , a
  ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika , jak również
  wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo
  odpłatnych

  W związku z powyższym uznać należy, iż odszkodowanie wypłacone z
  tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji jest świadczeniem
  wynikającym de facto z łączącego strony stosunku zatrudnienia i jako
  takie, winno zostać zakwalifikowane. Konsekwencją tego jest
  możliwość regulowania zagadnień wynikających ze wspomnianego
  odszkodowania przez przepisy odnoszące się bezpośrednio do stosunku
  pracy Zasadnym staje się zatem zastosowanie art.31 ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych , który wskazuje, iż osoby fizyczne,
  osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
  prawnej, zwane dalej „ zakładami pracy” są obowiązane jako płatnicy
  obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od
  osób fizycznych, które uzyskują od tych zakładów przychody ze
  stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub
  spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia
  społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy-
  wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

  Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy należy wskazać, że
  odszkodowanie wypłacone w ramach umowy o zakazie konkurencji stanowi
  dochód pracownika i jako takie opodatkowane jest podatkiem
  dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dotychczasowy pracodawca,
  jako płatnik obowiązany jest pobrać i odprowadzić od wypłaconego
  odszkodowania zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
  wystawić informację imienną w terminie do końca lutego roku
  następującego po roku podatkowym , a jeżeli obowiązek poboru
  zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, w terminie do dnia 15
  miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana
  ostatnia zaliczka.

  W kwestii dot. wygaśnięcia Pana zobowiązania z tytułu zapłaty
  podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowania na podstawie
  powołanego art. 59 ustawy z 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa
  (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) należy zauważyć, że w
  przedstawionej sytuacji zobowiązanie podatkowe po Pana stronie
  powstaje zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, tj.
  z dniem zaistnienia zdarzenia z którym ustawa podatkowa wiąże
  powstanie takiego zobowiązania.

  Zgodnie z art.45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym
  zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu
  (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30
  kwietnia roku następują
 • swietoslawy 27.04.08, 20:34
  Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa
  podatkowego
  Sygnatura PD-2-415/288/06
  Data 2007.01.18

  Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub
  zaliczek na podatek przez płatników  Słowa kluczowe odszkodowania
  płatnik
  stosunek pracy
  zakaz konkurencji  Pytanie podatnika Czy byłemu pracownikowi należy pobrać zaliczkę na
  podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej comiesięcznie
  raty odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie
  konkurencji i wystawić PIT-11 na koniec roku?
  Spółka rozwiązała umowę o pracę ze swoim pracownikiem. W wyniku
  wniesionego pozwu do Sądu Pracy zawarto ugodę sądową, na mocy której
  spółka zobowiązała się do zapłaty byłemu pracownikowi odszkodowania
  przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji zgodnie z
  kodeksem pracy (art.101(1) do 101(4) ). Odszkodowanie wypłacane jest
  w miesięcznych ratach, kwota ustalona w ugodzie jest kwotą brutto.

  Spółka zwróciła się z zapytaniem czy byłemu pracownikowi należy
  pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od
  wypłacanej comiesięcznie raty odszkodowania i wystawić PIT-11 na
  koniec roku?

  Wnioskodawca stoi na stanowisku, że kwota odszkodowania powinna być
  wypłacana w kwocie netto po potrąceniu kwoty podatku dochodowego od
  osób fizycznych odprowadzonego na konto właściwego urzędu
  skarbowego, a na koniec roku należy wystawić byłemu pracownikowi PIT-
  11.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że
  zgadza się ze stanowiskiem podatnika o ile stan faktyczny opisany we
  wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

  Podstawą wypłaty odszkodowania wynikłego z tytułu zakazu konkurencji
  są artykuły od 101(1) do 101(4) kodeksu pracy. Zgodnie z
  przytoczonymi przepisami pracodawca i pracownik zawierają umowę o
  zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Wymieniona umowa
  zawarta pomiędzy pracownikiem i pracodawcą wynika z łączącego strony
  stosunku pracy.

  Zgodnie z treścią art.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze
  zm.)opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju
  dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a, 52c
  oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji
  podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl artykułu 21 ust. 1 pkt
  3 lit. d) wspomnianej ustawy wolne od podatku dochodowego są
  otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania
  wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów
  wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem
  odszkodowań przyznanych na podstawie zapisów o zakazie konkurencji.

  W myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za
  przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej
  oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju
  wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczoną w naturze bądź
  ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i
  świadczeń , a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze,
  wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki,
  nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty
  niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona , a
  ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika , jak również
  wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo
  odpłatnych W związku z powyższym uznać należy , iż odszkodowanie
  wypłacone z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji jest
  świadczeniem wynikającym de facto z łączącego strony stosunku
  zatrudnienia i jako takie, winno zostać zakwalifikowane.
  Konsekwencją tego jest możliwość regulowania zagadnień wynikających
  ze wspomnianego odszkodowania przez przepisy odnoszące się
  bezpośrednio do stosunku pracy Zasadnym staje się zatem zastosowanie
  art.31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , który
  wskazuje, iż osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „
  zakładami pracy” są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w
  ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które
  uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku
  pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki
  pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy,
  a w spółdzielniach pracy-wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce
  bilansowej.

  Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy należy wskazać, że
  odszkodowanie wypłacone w ramach umowy o zakazie konkurencji stanowi
  dochód pracownika i jako takie opodatkowane jest podatkiem
  dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dotychczasowy pracodawca,
  jako płatnik obowiązany jest pobrać i odprowadzić od wypłaconego
  odszkodowania zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
  wystawić informację imienną w terminie do końca lutego roku
  następującego po roku podatkowym , a jeżeli obowiązek poboru
  zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, w terminie do dnia 15
  miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana
  ostatnia zaliczka.

  Niniejsza interpretacja jest aktualna według stanu prawnego
  obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
 • swietoslawy 27.04.08, 20:35
  Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa
  podatkowego
  Sygnatura 1471/DPF/415-54/06/ML
  Data 2006.08.04  Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub
  zaliczek na podatek przez płatników --> Obowiązek obliczania i
  poboru przez płatników zaliczek  Słowa kluczowe obowiązek płatnika
  odszkodowania
  zakaz konkurencji  Pytanie podatnika Czy w związku z ustaniem stosunku pracy Spółka
  nadal jest płatnikiem od wypłacanego odszkodowania z tytułu umowy o
  zakazie konkurencji i czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób
  fizycznych należy naliczać w formie liniowej czy progresywnej?
  P O S T A N O W I E N I E

  Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z
  późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej
  interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa
  podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w
  Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz
  obowiązujący stan prawny

  P O S T A N A W I A

  - uznać stanowisko Strony za prawidłowe

  U Z A S A D N I E N I E

  Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika,
  że zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca i pracownik
  zawarli umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
  Odszkodowanie wypłacane jest w miesięcznych ratach, kwota
  odszkodowania ustalona w umowie jest kwotą brutto, od której zgodnie
  z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z
  późn. zm.) potrącane są zaliczki na podatek dochodowy od osób
  fizycznych w formie progresywnej (19%, 30%, 40%), a w informacji o
  PIT-11 uwzględniane jako przychody ze stosunku pracy.

  Spółka ma wątpliwości, czy w związku z ustaniem stosunku pracy jest
  płatnikiem podatku dochodowego i czy zaliczkę należy zaliczać w
  formie liniowej czy progresywnej.
  Zdaniem Spółki, w związku z tym, że umowa o zakazie konkurencji
  została zawarta w trakcie zatrudnienia, to Spółka jest płatnikiem, a
  przychody wypłacane z tytułu w/w odszkodowania należy traktować jako
  przychody ze stosunku pracy, a zaliczki na podatek dochodowy od osób
  fizycznych naliczać w formie progresywnej.

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z
  późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego
  rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52,
  52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji
  podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d w/w ustawy wskazują jako wolne
  od podatku dochodowego otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość
  lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub
  przepisów wykonawczych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: m. in.
  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.
  Jak wynika z powyższego zapisu, odszkodowanie wypłacone z tytułu
  tzw. klauzuli o zakazie konkurencji nie zostało objęte zwolnieniem
  przedmiotowym, wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy i
  stanowi dla podatnika przychód podlegający opodatkowaniu. Przychód
  ten należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy, o którym
  mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych. Na podstawie tego przepisu, za przychody ze stosunku
  pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość
  pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na
  źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
  wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany
  urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość
  została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone
  za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń
  lub świadczeń częściowo odpłatnych.

  W przedmiotowej sprawie, dokonywanie wypłat wynikających z klauzuli
  o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, nie zmienia faktu,
  że tytułem do realizacji tego świadczenia był uprzednio istniejący
  stosunek pracy. Ponadto art. 101(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
  1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze
  zmianami).
  Stosownie do art. 31 powyższej ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne
  oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać
  i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które
  uzyskują od tych zakładów przychody między innymi ze stosunku pracy.

  Sposób obliczania przez płatnika wysokości zaliczki w poszczególnych
  miesiącach, określony został w art. 32 w/w ustawy. Mianowicie
  zaliczki miesięczne pobierane przez płatnika wynoszą 19%, 30% lub
  40% w zależności od kwoty dochodu podatnika uzyskanego od początku
  roku w danym zakładzie pracy.
  W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, w przedstawionym
  stanie faktycznym, stanowisko Strony zawarte w wystąpieniu jest
  prawidłowe.

  Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
  Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego
  przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie
  faktycznym stanu prawnego.

 • swietoslawy 27.04.08, 20:37
  Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa
  podatkowego
  Sygnatura 1471/DPF/415/50/05/PP
  Data 2005.06.21  Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie  Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub
  zaliczek na podatek przez płatników --> Obowiązek obliczania i
  poboru przez płatników zaliczek
  Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->
  Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych  Słowa kluczowe informacja dla podatnika
  informacja imienna
  kodeks pracy
  obowiązek płatnika
  odszkodowania
  pracownik
  przychody ze stosunku pracy
  zakaz konkurencji  Pytanie podatnika Czy w związku z comiesięczną wypłatą pracownikowi
  odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, Spółka jest zobowiązana
  wystawić informację PIT-8C, aby były pracownik mógł odprowadzić we
  własnym zakresie podatek w rozliczeniu rocznym?
  P O S T A N O W I E N I E


  Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/,
  po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji
  co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik
  Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod
  uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


  p o s t a n a w i a


  - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe


  U z a s a d n i e n i e


  Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika,
  że jeden z pracowników firmy miał podpisaną ze Spółką umowę o
  zakazie konkurencji. W lipcu 2004r. odszedł z pracy i wystąpił o
  odszkodowanie związane z tą umową. Obecnie wypłacane jest temu
  pracownikowi 25% wynagrodzenia za rok ubiegły jako odszkodowanie.

  Spółka stoi na stanowisku, że comiesięczna wypłata tego
  odszkodowania za zakaz konkurencji, nie jest wynagrodzeniem, od
  którego płatnik powinien odprowadzać zaliczkę na podatek od osób
  fizycznych. Jest natomiast zobowiązana wystawić PIT-8C, aby były
  pracownik mógł odprowadzić we własnym zakresie podatek w rozliczeniu
  rocznym.


  W ocenie Naczelnika Urzędu interpretacja przepisów podatkowych
  przedstawiona przez Spółkę jest nieprawidłowa.

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych /j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176
  z późn. zm./ opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego
  rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52,
  52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji
  podatkowej zaniechano poboru podatku.
  W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d w/w ustawy wolne od podatku
  dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub
  zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub
  przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem
  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie
  konkurencji.

  Zgodnie z art. 12 wyżej cytowanej ustawy za przychody ze stosunku
  służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego
  stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz
  wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez
  względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w
  szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny
  nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie
  wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy
  ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia
  pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych
  nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

  Podstawą wypłaty przedmiotowego odszkodowania są art. 101#185; do
  101#179; Kodeksu pracy.

  Zgodnie z tymi przepisami pracodawca i pracownik zawierają umowę o
  zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się
  okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania
  należnego pracownikowi od pracodawcy. Odszkodowanie nie może być
  niższe od 25 % wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed
  ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi
  obowiązywania zakazu konkurencji. W razie sporu o odszkodowanie
  orzeka sąd pracy.

  Z powyższego wynika, że podstawą wypłaty omawianego odszkodowania
  jest umowa zawarta pomiędzy pracodawcą i pracownikiem w związku z
  łączącym strony stosunkiem pracy. Ponadto zasady wypłaty tego
  świadczenia uregulowane są przepisami prawa pracy.

  W związku z powyższym świadczenie w postaci odszkodowania z tytułu
  zakazu konkurencji należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku
  pracy zdefiniowanych w art. 12 w/w ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych.

  Art. 31 w/w ustawy stanowi, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz
  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane
  dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i
  pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które
  uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku
  pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki
  pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy,
  a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce
  bilansowej.

  Zgodnie z art. 38 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 31 tejże ustawy
  przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20
  miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na
  rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
  skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli
  płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca
  prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,
  przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru.

  W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego odszkodowanie wypłacone
  na podstawie przepisów o zakazie konkurencji stanowi dochód
  pracownika, od którego Spółka - jako płatnik - jest obowiązana
  pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób
  fizycznych, a następnie sporządzić informację PIT-11/8B.

  Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

  Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego
  przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie
  faktycznym stanu prawnego.
 • sensorr 27.04.08, 20:53
  Dziękuję za interpretacje. Spółka, od której otrzymałam
  wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji nie pobierała zaliczek i
  wystawiła mi PIT-8C. Stąd moje pytanie o formularz zeznania: PIT-37
  czy 36? Czy mogę prosić o Pani/Pana stanowisko?
 • swietoslawy 27.04.08, 22:19
  no dla mnie PIT-37 z samodzielnym rozliczeniem podatku przez Panią i
  wpisaniem tych wypłat z umowy o zakazie konkurencji do tej samej
  rubryki co przychody z umowy o prace (zsumowanie) i w uwagach do PIT-
  a jakies wyjasnienie calej sytuacji

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.